Page 8

Unui domn din Los Angeles, care era po§ta§ la 49 de ani, i s-a oferit câte 100 de dolari pe lun[ pentru toat[ via\a cu condi\ia s[-§i p[r[seasc[ jobul §i s[ devin[ scriitor. Dup[ doi ani, acesta public[ un roman care ajunge s[ fie de succes. Dup[ 15 ani, fostul po§ta§ îi scrie o scrisoare tipului care i-a oferit banii pentru a-i mul\umi c[ l-a salvat de la “sclavie” §i c[ i-a redat libertatea. Mi-a pl[cut povestea pentru c[ este despre a face ceea ce-\i place cu adev[rat, despre “sclavia corporatist[” §i despre independen\[. Atunci când vorbe§ti cu orice angajat §i îi spui de libertate §i independen\[ se va gândi automat la antreprenoriat. Cred c[ nu toat[ lumea are aptitudinile §i atitudinea necesar[ pentru a fi antreprenori sau freelanceri. De asemenea, nu cred c[ toat[ lumea î§i dore§te mai mult[ responsabilitate, salarii de pl[tit, munc[ de vânz[ri sau s[ se ocupe de partea birocratic[ a unui business, îns[ cred c[ fiecare dintre noi dorim s[ ne sim\im liberi, st[pâni pe munca noastr[ §i s[ lucr[m la ceea ce ne place. Provocarea de HR este s[ reu§im ca fiecare angajat s[ se simt[ liber la job f[r[ s[ fie

8 zcluj.24fun.ro

O provocare de HR Libertatea la job nevoie s[ porneasc[ pe cont propriu. Una dintre solu\ii ar fi s[ identific[m nevoile acestora de a lucra la ceea ce-i pasioneaz[, s[-i încuraj[m §i ajut[m s[ fac[ munca a§a cum ar face-o pentru compania proprie §i s[ simt[ c[ prin ceea ce fac construiesc la ceva ce este §i al lor, sau c[ munca pe care o fac este parte din imaginea proprie. Îns[ câte companii au oamenii potrivi\i, la locul potrivit §i manageri buni pentru a motiva angaja\ii, prin a le oferi autoritate, libertate §i beneficii materiale

corespunz[toare cu rezultatele ob\inute? De asemenea, câ\i angaja\i §tiu cu adev[rat ceea ce îi pasioneaz[ din punct de vedere profesional, câ\i simt c[ sunt pe pozi\ia potrivit[ sau se identific[ cu compania la care lucreaz[? C[lin Biri§ Specialist Marketing Online www.calinbiris.ro

24-FUN Cluj nr. 214  
24-FUN Cluj nr. 214  

Revista 24-FUN, Cluj-Napoca, numarul 214

Advertisement