Page 1

CLUJ - NAPOCA

24-FUN Cluj, cluj.24fun.ro

ANUL VIII NR. 209

GRATUIT

36 DE PAGINI

14 - 27 IUNIE 2013


S UMAR

14 - 27 iunie 2013

de citit filmsinopsis business customer XP

6 8 10

evenimente fashion & the city nimicuri importante

12 13 16

Dragi studen\i, Cristina Iuga S-a terminat TIFF-ul §i iat[-v[ la mijlocul lunii

lua\i diverse pastile antistres. ±i `n niciun caz

Crede\i-m[, nimeni nu va sta s[ citeasc[ toate

iunie, c]nd cei mai mul\i dintre voi v[ preg[ti\i

un shot de tequila nu va rezolva situa\ia, a§a c[

cele 50 de pagini la care voi a\i muncit at]t de

de sesiune, iar o parte sunte\i pe ultima sut[ de

t[ia\i §i asta de pe list[!

mult :). Tot ceea ce conteaz[ sunt acele minute `n care v[ ve\i expune lucrarea. ±i indiferent c[

metri cu licen\a ori diserta\ia. Sau poate sunte\i la prima pagin[ a acesteia, printre at]tea

Ceea ce pute\i face este, v[ spun din proprie

v-a\i documentat la bibliotec[ sau că domnul

concerte, filme, cursuri §i party-uri festive, cine

experien\[, s[ v[ “vinde\i bine marfa”. ~n

Google, al[turi de prietenii s[i Copy §i Paste

s[ aib[ chef s[ se apuce de scris?!

momentul sus\inerii nu va mai conta prea mult

v-au ajutat `n scrierea licen\ei, voi neap[rat

ceea ce a\i scris `n zecile de pagini, ci cum ve\i

trebuie s[ §ti\i ce este `n cuprins. Orice v]

C[ mai ave\i de redactat un capitol sau trei, nu

prezenta ceea ce a\i scris. Cum ve\i §ti s[ pune\i

nz[tor trebuie s[ `§i cunoasc[ cel mai bine

conteaz[, pentru c[ peste c]teva s[pt[m]ni

`n valoare ideile principale, cum s[ omite\i

marfa, altfel cum va putea s-o v]nd[?

cu to\ii va trebui s[ v[ sus\ine\i ideea `n fa\a

punctele slabe §i cum s[ scoate\i `n eviden\[

“juriului”. S[-i convinge\i pe membrii comisiei

noutatea lucr[rii voastre.

±i `nc[ ceva: ve\i mai avea nevoie de curaj §i

c[ v-a\i documentat §i v-a\i f[cut bine treaba.

Ca §i `n v]nz[ri de altfel. Un om bun de v]nz[ri

`ncredere. Curaj s[ v[ ap[ra\i “copilul” `n fa\a

±i atunci s[ vede\i emo\ii!

va §ti s[-§i expună punctele forte ale produsu-

celor care-l critic[ §i `ncredere c[ ave\i cel mai

De ele n-ave\i cum s[ sc[pa\i nici dac[ be\i o

lui pe care `ncearc[ s[-l v]nd[ §i s[-i ascund[

frumos “copil” din lume!

cantitate `nsemnat[ de ceai de tei §i nici dac[

micile minusuri. Corect?

Baft[!

Editat de: S.C. HosuS Media S.R.L. Director: Sebastian Hosu Coordonator proiect: Anca Hosu (anca@hosus.ro) Tel: 0364 41 51 58 Fax: 0364 41 51 57 Adresă: Str. Alma§ului 2, sc. 2, ap. 15, Cluj-Napoca E-mail: 24fun@hosus.ro Redactor: Cristina Iuga (cristina.iuga@hosus.ro) Grafic[ & DTP: Robert Miklos (grafica@hosus.ro) Publicitate: Alina Mure§an (0728 11 55 68, alina.muresan@hosus.ro), Florin Timoce (0728 11 55 74, florin.timoce@hosus.ro) Marketing: Anca Dârjan (0728 11 55 69, marketing@hosus.ro) Director re\ea 24-FUN: Alex S[ndulescu Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare


4 zcluj.24fun.ro


cluj.24fun.ro z

5


filmsinopsis Moda iluzioni§tilor, magicienilor, mentali§tilor este în floare la noi în \ar[ §i, ca s[ fiu `n trend, m-am gândit s[ v[ recomand pentru week-end-ul acesta un film despre o echip[ de iluzioni§ti care jefuie§te b[nci §i oameni de afaceri corup\i, urm]nd ca prada s[ fie împ[r\it[ cu publicul spectator.

Now you see me

Originalitatea jafurilor echipei intitulat[ ”The Four Horsemen” este dat[ de faptul c[ ele au loc în timpul unor spectacole de iluzionism extrem de atractive pentru un public dornic de miraculos. Cei patru iluzioni§ti atrag aten\ia celor de la FBI dup[

Marian Iuga Hocus Pocus!

un spectacol deosebit, iar misiunea de a-i aduce în fa\a justi\iei `i revine lui Dylan (Mark Ruffalo), un

prestidigita\ie, în timp ce Woody îl interpre-

patru.

agent docil, greu de p[c[lit cu trucuri ieftine.

teaz[ pe Merritt Osbourne un hipnotizator

Now you see me arat[ spectaculos §i promite

care poate citi gândurile oamenilor. Din grup

o experien\[ unic[. Nu e genul de spectacol

Now you see me îi aduce împreun[ din nou pe Jesse

mai fac parte Jack, un ho\ de buzunare care

de la Românii au talent, dar în mod cert o s[

Eisenberg (cunoscut pentru celebrul rol din The

mânuie§te ca nimeni altul pachetele de c[r\i

g[seasc[ mai mul\i fani pentru c[ trucurile §i

Social Network, unde l-a interpretat de Mark

de joc §i Henley, una dintre cele mai frumoase

magia nu au mai fost pe marele ecran de la

Zuckerberg, fondatorul Facebook) §i pe Woody

specialiste în evad[ri din lume. Când gluma

Iluzionistul sau The Prestige.

Harleson (Natural Born Killers sau Larry Flint), cei

se îngroa§[ §i autorit[\ile nu pot face nimic

doi colaborând aproape perfect în urmă cu

s[-i opreasc[ pe cei patru iluzioni§ti, se

Eu voi merge cu siguran\[ la film. V[ a§tept §i

câ\iva ani la comedia apocaliptic[ Zombieland. În

apeleaz[ la ajutor din interior. Thaddeus, un

pe voi. Merit[!

Now you see me, Jeese îl interpreteaz[ pe Atlas,

fost magician interpretat de Morgan Freeman

liderul grupului de magicieni ho\i, specialist în

intr[ §i el în joc, pentru a-i demasca pe cei

6 z cluj.24fun.ro

www.FilmSinopsis.ro


cluj.24fun.ro z 7


Steve Jobs a spus într-un interviu c[ odat[ ce realiz[m c[ toate lucrurile din jurul nostru au fost realizate de oameni la fel de capabili ca §i noi, atunci începem s[ vedem lumea cu al\i ochi. Îmi place s[ cred c[ dup[ ce st[m §i analiz[m pu\in, §ansele sunt mult mai mari de a ob\ine lucrurile pe care ni le dorim cu adev[rat, decât atunci când ne gândim pentru prima dat[ la acestea. S[ zicem c[ mi-a§ dori s[ stau în Hawaii, s[ m[ bucur de plaj[ cu nisip fin, palmieri §i ap[ limpede ca albastrul cerului. Cum a§ putea face acest lucru f[r[ nici un ban în buzunar, chiar dac[ pare irealizabil? Ca de exemplu, a§ putea aplica la un job pe marketing (sau orice alt[ specialitate la care s[ m[ pricep), a§ negocia cu angajatorul s[ îmi acopere costurile de acomodare §i transport, fiind dispus s[ ofer înapoi 40% din salariul lunar pân[ mi-a§ acoperi datoria. Dintr-o dat[ visul de a locui pe o insul[ exotic[ nu mai pare atât de irealizabil. Probabil c[ multe alte dorin\e “imposibile” sunt mult mai u§or de atins decât ne închipuim, dac[ suntem dispu§i s[ c[ut[m solu\ii dincolo de aparentul “imposibil”.

8 zcluj.24fun.ro

Atunci când imposibilul devine posibil … o chestiune despre detalii §i viziune Recent am v[zut un video cu autorul Stephen Covey, care ne recomand[ s[ începem cu finalul în minte atunci când vrem s[ realiz[m ceva. La construc\ia unei case, întâi se face arhitectura §i planul acesteia în cel mai mic detaliu, iar doar mai apoi se începe efectiv construc\ia ei. Atunci când începem cu sfâr§itul în minte, ne ajut[ s[ ne clarific[m mult mai bine scopul §i impactul oric[rui proiect pe care dorim s[-l realiz[m. Cu cât ne clarific[m mai mult finalul, cu atât ne va fi mai u§or s[ ne croim planul c[tre acel punct. Acest

lucru ne va ajuta s[ ne \inem de drumul planificat §i s[ atragem al[turi de noi pe acele persoane motivate de aceea§i viziune. În concluzie, orice lucru pare irealizabil pân[ intr[m în detalii §i mai apoi facem un plan. Atunci când începem cu finalul în minte ne ajut[ s[ ne clarific[m ce ne dorim cu adev[rat §i s[ ne \inem de plan. C[lin Biri§ Specialist Marketing Online www.calinbiris.ro


cluj.24fun.ro z

9


Atunci când men\ion[m termenul de „customer care”, marea majoritate îl asociem ca §i func\ionalitate §i responsabilitate, cu departamentul de rela\ii cu clien\ii §i/sau cel de vânz[ri. Foarte probabil, dac[ e§ti un proprietar de afacere sau adminstrator, ai focusat preg[tirea pe acest subiect în mod exclusiv c[tre departamentele de mai sus. Totu§i, dac[ reu§im s[ privim afacerea dintr-o alt[ perspectiv[, vom con§tientiza c[ servirea clien\ilor este un angajament nu doar pentru cei din prima linie, ci pentru oricare dintre angaja\i, pornind de la omul de serviciu la contabil §i pân[ la CEO. Cu to\ii au un client. ±i dac[ nu este unul extern, cu siguran\[ este un client intern. Cea mai simpl[ defini\ie pentru un client intern este: orice persoan[ dintr-o organiza\ie care în orice moment este dependent de altcineva din interiorul organiza\iei. De-asemenea, clientul intern poate fi un subaltern §i viceversa. De§i la o prim[ vedere, rela\ia aceasta ar putea p[rea doar unidirec\ional[, subalternul se bazeaz[ constant pe superior s[-i furnizeze informa\iile necesare §i suportul pentru a-§i duce la bun sfâr§it atribu\iile. Atunci când vorbim de rela\ia între departamente, putem lua ca exemplu de client intern,

10 zcluj.24fun.ro

Importan\a recunoa§terii clientului intern Experien\e pl[cute la munc[ departamentul de marketing care a§teapt[ un input de la managerul de vânz[ri, vizavi de feedback-urile primite în teren de la clien\i în raport cu campaniile §i promo\iile gândite de acesta. Informa\iile sunt esen\iale în ajustarea §i construirea strategiilor viitoare, iar dac[ managerul de vânz[ri va considera task-ul de prioritate sc[zut[ §i-l va amâna, putem spune c[ acesta §i-a dezam[git clientul intern. Un serviciu excep\ional c[tre clientul extern necesit[ suportul întregii organiza\ii. Chiar dac[ nu lucrezi direct cu acesta, cu siguran\[ lucrezi cu cineva care o face,

iar modul în care colabora\i influen\eaz[ experien\a final[. Companiile cu un serviciu excelent atrag §i p[streaz[ mult mai u§or clien\ii, iar angaja\ii ce practic[ un serviciu excelent c[tre clientul intern, î§i p[streaz[ §i dezvolt[ mai u§or carierele. F[ o scurt[ analiz[ ai cui sunt clien\ii t[i interni la locul de munc[, §i dac[ nu se întâmpl[ deja, ajut[-i s[ crea\i împreun[ experien\e pl[cute, atât pentru clientul final cât §i pentru voi.

Stelian Burduhos


cluj.24fun.ro z

11


Între 10 - 14 iunie 2013, ±coala de Valori §i AIESEC, organizatorii programului GROW, cel mai bun proiect educa\ional pentru tineret din România, distinc\ie oferit[ în anul 2012 de c[tre Parlamentul European, au adus la Predeal 63 de studen\i din 22 de \[ri pentru conferin\a de pregătire a viitorilor traineri din programul GROW 2013. Timp de 6 s[ptamâni studen\ii str[ini vor livra 10 ateliere de educa\ie nonformal[ §i valori pentru cei 2.500 de elevi de clasa a XI-a §i a XII-a din toat[ \ara, înscri§i în program. Împreun[ cu managerii de proiect din fiecare ora§ unde se desf[§oar[ GROW, trainerii ±coala de Valori, AIESEC §i cei ai companiilor partenere, transform[ cele 5 zile de conferin\[ într-o experien\[ de preg[tire intens[ pentru studen\ii str[ini: aprofundarea sesiunilor din curriculm GROW, modul de desf[§urare efectiv[ a programului, dar §i provoc[rile pe care le încearc[ societatea româneasc[, cine sunt adolescen\ii din România §i cum gândesc ei, trenduri în genera\ia de adolescen\i, ce op\iuni de via\[ §i de carier[ au ei, cum este sistemul educa\ional

12 zcluj.24fun.ro

GROW 2013 Despre viitorul tinerilor din România cu Singapore, Brazilia, Canada §i alte 19 \[ri!

din România, sunt doar câteva dintre subiectele din cadrul conferin\ei. Se vor pune la comun abord[ri §i idei noi din experien\a \[rilor din care provin trainerii: India, Pakistan, Mexic, Macedonia, Kyrgyzstan, Marea Britanie, Slovenia, Columbia, Tunisia, Germania, Slovacia, Canada, Letonia, Irlanda, Ungaria, Singapore, Cehia, Ucraina, Canada, Brazilia, Olanda, pentru ca la final cei 63 de studen\i str[ini s[ fie preg[ti\i pentru cele 6

s[pt[mâni de program. Edi\ia de var[ GROW se desf[§oar[ în 15 ora§e din România: Arad, Bra§ov, Bucure§ti, Cluj-Napoca, Constan\a, Craiova, Gala\i, Ia§i, Pite§ti, Curtea de Arge§, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Târgu Mure§ §i Timi§oara. Pân[ acum, în program au participat 7630 de elevi din 205 de licee, preg[ti\i de 278 studen\i interna\ionali. Petru\a |ulig[


Papionul reprezintă stil. Stilul reprezintă conduită. Indiferent că vorbim despre o ţinută casual sau una elegantă, papionul este un accesoriu la modă, care denotă atitudine. Chiar dacă în trecut această piesă vestimentară era folosită doar de bărbaţi, ea intrând în categoria accesoriilor tipic masculine, astăzi şi noi fetele putem apela la papion atunci când el se asortează cu ceea ce dorim să îmbrăcăm sau când ocazia o cere. Gândiţi-vă cât de frumos este atunci când ne asortăm cu bărbatul din viaţa noastră purtând la un eveniment papioane identice! Ţinând cont de avântul pe care aceste accesorii l-au avut în ultima perioadă, este din ce în ce mai greu să te decizi de la care magazin să-ţi achiziţionezi unul. Iar aici intervenim noi şi îţi facem cunoscut că la Papionette Shop ai posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă de papioane şi accesorii, putându-te orienta spre diferite modele şi materiale de calitate. În magazinul de pe Str. Memorandumului, nr. 8 te aşteaptă peste peste 400 de modele şi nuanţe de papioane, atât pentru cei care le folosesc zilnic, cât şi pentru purtătorii ocazionali, copii, bebeluşi sau pentru comercianţi. Şi, pentru că orice eveniment din viaţa ta este important, iar tu doreşti un papion unic

Papionette Shop

Papioane cu atitudine şi original, realizat din materialul tău preferat, personalizat cu o poză sau un text, echipa Papionette Shop execută la comandă orice mărime sau combinaţie dorită din cele existente pe stoc. Preţurile încep de la 25 de lei (pentru copii, 3 dimensiuni) şi până la 75 de lei (din piele 100%). Orarul magazinului Papionette Shop este de luni până vineri, în intervalul 09.00 - 20.00 şi sâmbăta între 09.00 - 17.00 şi pentru comenzi poţi contacta departamentul de vânzări la numărul 0749.465.400. Fac livrări în

toată ţara prin curierat rapid sau Poşta Română, iar plata se poate face la livrare sau prin virament bancar. Dacă timpul nu-ţi permite să le faci o vizită în magazin, dă un ochi pe pagina lor de Facebook, alege modelul care îţi place sau combinaţia pe care o doreşti realizată şi apoi scrie un e-mail pe papioaneunisex@yahoo.com şi comandă papionul potrivit pentru gustul şi ţinutele tale preferate. Cristina Iuga

cluj.24fun.ro z

13


M[ uit insistent la ceas, pu\in peste ora 10 a.m. §i semaforul din fa\a mea arat[ ro§u. Acum e clar, o s[ înt]rzii la întalnirea asta important[ §i e deja programat[ de ceva vreme bun[ în agenda mea cu coper\i din piele. Strada e plin[ de culoare. O blond[ înalt[ a ales s[ poarte o rochie bussines de un verde smarald cu un superb colier auriu, un b[rbat solid poart[ un sacou bleu §i pantaloni la dung[, iar tipa din col\ul str[zii î§i poart[ mândr[ bocancii uza\i §i p[rul rasta. B[rba\i înal\i cu flori la bra\, în grupuri de câte doi-trei gr[besc pasul spre trecerea de pietoni. De undeva din spate, un grup de copii g[l[gio§i p[§esc agale spre parcul verde ce îi a§teapt[ cu b[ncile lui înc[ goale. La cafeneaua de peste drum, patru prietene stau la pove§ti. Râd, gesticuleaz[ §i imit[ cu atâta pasiune pe cineva (posibil profesorul de fizic[?!?). Se poate citi entuziasmul în ochii lor, optimismul §i poate chiar prima dragoste, nu au mai mult de 16 ani.

14 zcluj.24fun.ro

Sfârşitul. Şi un nou început. Oameni şi trenduri care vin şi pleacă.

Mii de sentimente îmi dau târcoale... sfâr§itul clasei a 8-a cu doamna dirigint[ mândr[ în fruntea clasei, liceul cu ale lui coridoare lungi §i ga§ca vesel[ din ultimele b[nci, facultatea §i nop\ile pierdute în s[lile de lectur[ §i în cluburi, cu dimine\i lungi cu arom[ de cafea cu scor\i§oar[. Decizii luate în grab[ §i examene date pe ultima sut[ de metrii. Petrecerile din c[minele studen\e§ti §i dimine\ile lungi de dup[.

E sf]r§it de an §colar/universitar, au trecut §i festivit[\ile. În urma lor a r[mas un ora§ pu\in mai gol, mai lini§tit, cu miros de tei. Pentru mul\i dintre noi s-a sfâr§it cea mai frumoas[ perioada din via\[, iar pentru unii de abia `ncepe. Ioana Chişiu www.fashionspot.ro


cluj.24fun.ro z

15


Îmi place foarte mult s[ conduc, s[ vibrez pe ritmurile muzicii, indiferent dac[ sunt “Anotimpurile” de Vivaldi sau ultimele piese ale lui Pink §i s[ m[ bucur de peisaje. A§a simt c[ tr[iesc frumos! Înainte eram iubitoare de vitez[, am trecut îns[ de etapa în care încercam s[-mi demonstrez c[ viteza rezolv[ totul, acum §tiu s[ m[ bucur de condusul relaxat, f[r[ s[ am în minte doar destina\ia. De§i cu trecerea timpului mi-am mai temperat iubirea de adrenalin[, nu am putut s[ nu m[ bucur de filmul Fast & Furios 6, film pe care l-am tr[it pân[ la final. Dup[ ce am ie§it de la film am vrut s[ mai cump[r un bilet pentru a îl revedea sau cel pu\in pentru a pl[ti pentru doza de comedie. Printre metodele mele de relaxare se enumer[ §i condusul noaptea, atunci când parc[ §i gândurile §i muzica se aud mai bine. Aleg un loc de "parcare" bine cunoscut de to\i §oferii din Cluj, dealul Feleacului, de unde privesc ora§ul

16 zcluj.24fun.ro

Fast & Furious

Vitez[, adrenalin[ §i…relaxare. O antitez[ frumoas[, nu-i a§a?

luminat §i îmi pun ordine în gânduri privind lumini\ele lic[rind. Condusul, pe lâng[ faptul c[ m[ ajut[ s[ ajung la "destina\ie", m[ poart[ prin \ar[, dintr-un ora§ în altul, aproape de la un anotimp la altul. Mereu m[ opresc s[ fotografiez peisajul sau oamenii care îmi atrag aten\ia. Îmi place s[ observ st[ri, s[ disec sentimente §i s[ fotografiez momente. Mai nou, instagramez §i filtrez via\a folosindu-m[ de propria viziune, pentru a îmbr[ca momentul în

sentimentul pe care îl am privindu-l. E a§a de frumos s[ înregistrezi în memorie momente simple. Dac[ ave\i carnet de §ofer, sigur a\i tr[it momente similare, iar dac[ nu ave\i, acum sigur o s[ v[ înscrie\i la §coala de §oferi! Cu drag, Geta www.getaungurean.ro


cluj.24fun.ro z

17


18 zcluj.24fun.ro


cluj.24fun.ro z

19


30 plUS Str. Avram Iancu 29 Tel. 0264 431 618, 0728 30plus L-M 10:00-24:00, M 10:00-5:00, J 10:00-12:00; V-S 10:00-5:00 www.30plus.ro AFter eiGht Str. Brassai Samuel 12 Tel. 0743 359 795 L-D 22:00-06:00 www.aftereight.ro

www.clubalegria.ro Deschis zilnic ClUB BAMBoo ClUJ P-\a M Viteazul, Multiplex Leul etaj 2 Tel. 0752 260 046 S 23:00-06:00 www.clubbamboocluj.ro ClUB eMpire Calea Moţilor 8 Tel. 0746 935 977

eleMeNtS CoCKtAil BAr Pia\a Muzeului 5 Tel. 0741 386 880 eClipSe ClUB loUNGe Str. Napoca 16 Tel. 0752 820 416 FlYiNG CirCUS pUB Str. Iuliu Maniu 2 Tel. 0751 121 985 M-J 20:00-04:00, V-S 20:00-06:00

BeCi 36 Str. Fegele Ferdinand 36 Tel. 0755 375 753 BerMUdA’S pUB Str. Ion Raţiu 2 Tel. 0747 471 639 Miercuri-Sâmbătă 22:00-06:00

Tel. 0737 300 300; 0264 430 000 L-J 8:00-02:00; V-S 8:00-05:00; D 8:00-02:00 www.dieselclub.ro

ClUB phi 18 Str. Republicii 110 Tel. 0742 496 599, 0728 123 100 L-D 21:00-06:00 www.phi18.ro

JANiS ClUB Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 L-S 21:00-06:00 www.janis.ro

ClUB the oNe P-ţa Unirii 21 Tel. 0749 037 953 M-S 22:00-06:00 www.clubthe1.ro

JANiS lA StUF Piaţa Unirii 19 Tel. 0731 339 943 L-S 22:00-06:00, D 21:00-06:00 www.janis.ro

Ce? pUB P-\a Muzeului 5 Tel. 0728 195 231

KhArMA eMotioN CoUtUre P-\a Lucian Blaga 1-3 Tel. 0740 616 106 (rezervari), L 22:00-06:00; V-S 22:00-06:00

lA GAZette Parcul Cetăţuia, Str. C[l[raşilor 1 Tel. 0364 261 772 www.lagazette.ro

ClUB AleGriA Str. Pasteur 75

dieSel Pia\a Unirii 17

le GeNerAl CAFFe pUB Bd. Eroilor 18, et. 1

Boiler ClUB Str. Henri Barbusse 59 - 61 www.boilerclub.ro BoohA BAr Str. Piezişă 19 Tel. 0264 402 509 www.booha.ro

Tel. 0751 019 315 Midi ClUB Str. Ber[riei 6 Tel. 0752 238 780 J 22:00-04:00, V-S 22:00-07:00 www.clubmidi.ro MY WAY ClUB P-\a Unirii 21 Tel. 0731 339 258 M-S 22:00-06:00 www.janis.ro riNG ClUB Str. Haşdeu 69 Tel. 0740 156 512 M-S 22:00-06:00 www.clubring.ro VertiGo iGNitioN P-\a Unirii 9 Tel.0757 900 987 L-D 09:00-04:00 www.vertigocafe.ro

XeN CUltUre plACe Str. Samuel Brassai 9 Tel. 0754 761 110 L-D 21:00-05:00

cluj.24fun.ro z

17


COFFEE O’CLOCK Str. Regele Ferdinand 37 Tel. 0264 594 490 L-V 07:00 -20:00, S 09:00-20:00, D 10:00-18:00 www.coffeeoclock.com

Str. Constantin Br]ncu§i 86A Tel.: 0264 443 094; 0723 280 401 www.hanul-dacilor.ro JAXX GARAJUL CU ROCK Str. Emil Isac 25 Tel.: 0756 136 953

CE? PUB Pia\a Muzeului 5 Tel. 0728 195 231, 0371 382 003 CRAMIN PUB Str. Regele Ferdinand 16 Tel.: 0727 387 203 CRAZY CAFFE Pia\a Ștefan cel Mare 5 Tel.: 0732 015 000 L-V 7:30-02:00, S-D 9:30-02:00 DIESEL CAFE Pia\a Unirii 17, Polus Center et 1 Tel. 0730 083 880, 0264 439 043; 0730 083 882, 0264 439 043 L-J 8:00-02:00, V-S 8:00-05:00, D 8:00-02:00 ECLIPSE RESTAURANT & CAFE Str. Napoca 16 Tel. 0745 397 598 FRIENDS BAR Str. David Ferenc Tel.: 0758 118 349 HANUL DACILOR Iulius Mall Tel. 0264 555 353; 0752 067 459

16 zcluj.24fun.ro

FUNKY BAR Str. Piezi§[ 21 Tel. 0264 450 502 L-V 10:00-02:00, S 12:00-03:00, D 13:00-02:00

NAPOCA 15 CAFE Str. Napoca 15 Tel. 0264 590 655; 0264 430 000; www.napoca15.ro

SEGAFREDO Iulius Mall, parter Tel. 0754 221 065 L-D 10:00-22:00

MARTY CAFFE Society: V Babe§ 39, Boulevard: Horea 5, City: Iulius Mall Tel. 0264-596.195, 0729 165.470; 0264-594.822, 0728 137.362; 0264-594.094, 0728 287.572 L-V: 09:00-24:00; S-D 12:00-24:00, L-D: 10:00-23:00 (Iulius Mall) www.martyrestaurants.com

SIMON’S PLACE Str. I. M. Klein 23 Tel. 0757 880 227

O’BEER IRISH PUB Calea Doroban\ior 28 Tel.: 0264 333 039 L-D 8:00 - 3:00

GAP Str. Piezi§[ 11 Tel. 0747 538 839, 0748 147 075 L-D 07:00-06:00 JANIS CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 L-D 10.00 - 02.00 www.janis.ro KHARMA LOUNGE SPIRIT CAFE P-ţa Lucian Blaga 1-3 Tel.: 0740 616 106

REY B-dul Eroilor 15 Tel. 0751 975 806 L-V 10:00-02:00; S-D 12:00-02:00 PAPILLON CAFE Str. Emil Isac 9 (la etaj) Tel. 0721 274 705 L-J 09:00-24:00, V 09:00-02:00, S 12:00-02:00, D 14:00-24:00 PLAY CAFE Str. Victor Babe§ 33 A Tel.: 0743 516 030

SISTERS Str. Universit[\ii 2 Tel. 0725 463 020 SHTO COLLEGE BAR Str. Memorandumului 6 Tel. 0756 136 947, 0756 136 951 L-V 11:00-02:00; S-D 14:00-02:00 THE LONDONER PUB Str. Emile Zola 5, la etaj Tel.: 0727 779 607 TIME CAFE Cl. Mo\ilor 4 Tel. 0740 380 570 VENT CAFE Str. Gh. Marinescu 34-36 Tel. 0364 262 183 VERTIGO IGNITION Pia\a Unirii 9 Tel. 0757 900 987 ZOrki OFF THE RECORD Str. Ioan Ra\iu 10 Tel. 0264 595 970


AFTER EIGHT CAFE Str. Samuel Brassai 12 Tel. 0743 359 795 L-D 22:00-06:00 www.aftereight.ro

BIBLIOTECA CENTRAL{ JANIS Pia\a Unirii 19 Tel. 0731 339 943 Non-stop www.janis.ro

ATMOSPHERA CAFE & PUB Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 18 Tel. 0733 071 399, 0364-147318 L-D 09:00-01:00 (café), V-D 22:00-06:00 (pub) www.atmosphera-cafe.ro

BISTRO 28 Str. Traian Mo§oiu 28 Tel. 0264 334 366 L-V 8:30-23:00; S-D 12:00-23:00

BARACCA Ristorante & Café Str. Napoca 8A Tel. 0732 155 177 L-V 09:00-23:00, S 09:00-24:00, D 12:00-23:00 www.baracca.ro BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961 L-S 09.00 - 02.00, D 16.00 - 02.00 www.janis.ro

BIG APPLE Str. Piezi§[ 14 Tel. 0747 538 839 L-S 09:00-03:00; D 12:00-03:00 www.bigapple.ro

BLUE JAY Str. Gh. Marinescu 26 Tel. 0728 339 493 CAFENOAR LOUNGE BAR Str. Regele Ferdinand nr. 36 Tel. 0757 353 762 L-J 08:00-02:00; V 08:00-03:00; S 12:00-03:00; D 12:00-02:00 CASA JAZZ HAZA Restaurant & Cafenea Jazz Str. V. Goldi§ 2 Tel.: 0731 339 259 Non-stop CASA TIFF Restaurant & Cafenea Str. Universi[\ii 6 Tel. 0753 478 893 L-M 9:00-02:00; J-S 9:00-04:00, D 9:00-02:00 COFFEE HOUSE 33 Str. Victor Babe§ 33 Tel. 0364 730 642, 0754 945 712

cluj.24fun.ro z

15


Barmani & cocktail-uri Siropuri Home-Made Odat[ cu dezvoltarea bartendingului §i ascensiunea barmanilor `n plan profesional, fiecare dintre ace§tia `§i construiesc, mai devreme sau mai t]rziu, propriile cocktail-uri. Re\etele originale, unele sofisticate, altele simpliste `n compozi\ie, folosind metode de preparare ingenioase, apel]ndu-se la mixologia molecular[ sau `mprumut]nd tehnici din gastronomie, folosind ingrediente clasice consacrate sau propriile ingrediente a§a numite „home–made”, au menirea de a pune amprenta proprie unui cocktail de succes. Vara aceasta sunt la mod[ siropurile home-made, f[cute `n cas[, dup[ re\ete clasice sau originale. De obicei, aceste siropuri sunt realizate ca simplu decoct compus din ap[, zah[r §i anumite plante alimentare sau medicinale, semin\e, dar §i flori sau fructe deshidratate. Densitatea viitorului sirop este decis[ pe loc, urm[rindu-se atent evaporarea apei `n timpul fierberii. Pentru a se conserva pentru un timp `ndelungat se adaug[ la `mbuteliere acid acetilsalicilic. Mai sunt §i alte metode de a ob\ine siropuri cum ar fi infuzarea cu abur, extrac\ia prin presare la cald sau prin presare la rece, `ns[ „principiul ceaiului” este cel mai simplu :). Am făcut §i am `nt]lnit siropuri home-made din te-miri-ce: iasomie, mu§e\el, p[p[die, soc, chimen, scor\i§oar[, cui§oare, coji de portocale §i l[m]ie, flori de salc]m, flori de trifoi, ceai negru, ceaiuri de fructe deshidratate, de zah[r ars (caramel). Vorbeam zilele acestea cu R[zvan de la Booha despre siropul din petale de trandafiri pe care el `l va face `n cur]nd al[turi de multe altele sau chiar combina\ii de arome. Un lucru este esen\ial `n realizarea de home-made-uri: trebuie s[ cuno§ti foarte bine ingredientele ca §i structur[, arome §i compu§i (unele plante/flori la anumite temperaturi pot elibera substan\e nocive) §i, bine`n\eles, s[-\i dezvol\i tehnica de ob\inere. V[ doresc s[ le descoperi\i §i s[ le savura\i cu pl[cere §i responsabilitate. Sergiu Biri§

14 zcluj.24fun.ro


cluj.24fun.ro z

13


d&M piZZA pe VAtr{ Str. Aurel Suciu 2 Tel. 0748 827 797 L-V 9:00-21:00 S 9:00-16:00

pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com

FASt & FUrioUS piZZA Online Tel. 0757 417 489; 0734 475 482 L-J 09:00-24:00, V-D 09:00-02:00 www.fastandfuriouspizza.ro

piZZA teXAS Str. Teleorman 28 Tel. 0264 445 384, 0744 237 656 L-S 10:00-23:30, D 12:00-23:30 www.pizzatexas.ro

MAdo - iUliUS MAll Str. Alexandru Vaida Voievod 53-55 Tel. 0364 405 556

piZZA trepoNti Str. Ber[riei 6 Tel. 0264 443 443; 0755 555 666

MAdo-polUS CeNter Flore§ti, Str. Avram Iancu 492-500 Tel. 0264 504 611 MArtY SoCietY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MArtY BoUleVArd Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MArtY WeStSide Str. Avram Iancu 492-500, Flore§ti, în incinta Polus Center Tel. 0725 222 299 MArtY CitY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit

12 zcluj.24fun.ro

ShANGhAi eXpreSS Str. Memorandumului 4, Iulius Mall, Cora Tel. 0264 593 101 (Memo), 0264 556 636 (Iulius Mall); 0264 433 843 (Cora) L-V 9.30 - 21.00, S 10:00-17:00 (Memo); L-D 10:00-22:00 (Iulius Mall); L-S 10.30 - 21.30, D 10:30-20:00 (Cora) www.shanghai-express.eu YUMMY YANG Polus Center, Iulius Mall 0751 883 743; 0364 413 535 L-D 10:00-22:00 www.yummyyang.ro SUBWAY Iulius Mall L-D 10:00-22:00


CitY plAZA hotel***** Str. Sindicatelor 9 - 13 Tel. 0264 450 101 www.cityhotels.ro

hotel operA plAZA***** Str. Traian Moยงoiu 10-12 Tel. 0364 403 600, 0264 428 164 www.operaplaza.ro

hotel BeSt WeSterN topAZ*** Str. Septimiu Albini 10 Tel/fax. 0264 414 021 www.hoteltopazcluj.ro

hotel preMier**** Str. Donath 100 Tel. 0264 307 200, 0748 233 335 www.hotelpremier.ro

hotel CApitol*** Str. Neagr[ 9 Tel. 0264 450 498 , 0751 450 498 www.hotelcentralcluj.ro

peNSiUNeA ClUJ*** Str. Meteor 71 B Tel. 0264 438 593, 0741 369 403 0364 110 180; 0741 369 403 www.pensiuneacluj.ro VilA 69 Str. Haยงdeu 69 Tel. 0264 591 592 www.vila69.ro

hotel CeNtrAl*** Str. Victor Babeยง, 13 Tel. 0264 439 959, 0752 439 959 www.hotelcentralcluj.ro hotel CoNFort*** Calea Turzii 48 Tel. 0264 598 410 www.hotelconfort.ro hotel GoldeN tUlip**** Str. Observatorului 129 Tel. 0264 540 000 www.goldentulipcluj.ro

VilA eUropA Str. I. Bologa 5 Tel. 0264 420 406 www.vilaeuropa.ro VilA roSA** Str. Frunziยงului 4 Tel. 0264 425 507, 0747 111 961 www.vilarosa.ro WeSt CitY hotel**** Str. Avram Iancu 442 - 446 Floreยงti Tel: 0264 501 820, 0733 055 923 www.westcityhotel.ro

cluj.24fun.ro z

11


10 zcluj.24fun.ro


cluj.24fun.ro z

9


MiKo Str. Clinicilor 23 Restaurant cu specific unguresc Tel. 0741 194 212, 0264 460 312

WoK’N roll Str. Gh. ±incai 14 Restaurant cu specific asiatic Tel. 0264 599 189, 0753 472 337 L-V 10:30-22:30, S 12:00-22:30

NApoCA 15 Str. Napoca 15 Tel. 0264 590 655; 0730 083 883 L-V 9:00-24:00; S 10:00-24:00, D 11:00-24:00 o’Beer iriSh pUB Calea Dorobanţilor 28 Tel. 0264 333 039 L-D 08:00-03:00 piG&pepper Str. Ion Raţiu 2 Tel.: 0734 880 814 L-S 09:00-23:00, D 12:00-22:00 ShANGhAi Calea Turzii 42 Restaurant cu specific chinezesc Tel. 0264 431 444, 0727 833 453 L-D 12:00-24:00 toKYo deliVerY SUShi tiMe Tel. 0753 070 000, 0726 331 117 L-D 11:00-24:00 Facebook: Tokyo Delivery Cluj www.sushitime.ro ViNNY’S Bd. Eroilor 29 Tel. 0730 619 193

8 zcluj.24fun.ro

WASABi rUNNiNG SUShi Iulius Mall, parter Tel. 0729 950 322 L-D 10.00-22.00 Facebook: Wasabi Running Sushi www.wasabi-sushi.ro WASABi SUShi BAr Polus Center, Food Court Tel. 0725 896 650 L-D 10.00-22.00 Facebook: Wasabi Polus Cluj WASABi SUShi Shop Central, parter Tel. 0753 103 270 L-S 10.00-22.00, D ~nchis Facebook: Wasabi Central YUMMY YANG Polus Center, Iulius Mall Restaurant cu specific chinezesc, livrare la domiciliu minim 40 lei Tel. 0751 883 743, 0364 413 535 L-D 10:00-22:00 www.yummyyang.ro


360 Str. Gheorghe Şincai 7 Tel.: 0740 099 476 AVOCADO Calea Doroban\ilor 14-16 Tel. 0264 460 073 Restaurant L - D 12.00-18.00, Lounge: L-V 10.00-18.00 BARACCA Ristorante & Café Str. Napoca 8A Tel.: 0732 155 177 L-V 09:00-23:00 S 09:00-24:00, D 12:00-23:00

BRICKS (M)eating Point Restaurant & Social Club Str. Horea, nr. 2 (locaţia fostului Roland Garros) Rezerv[ri la: 0364 730 615 CASA JAZZ HAZA Restaurant & Cafenea Jazz Str. Vasile Goldi§ 2 Tel.: 0721 339 259 Non-stop CASA UNIVERSITARILOR Restaurant Piramida Str. Emmanuel de Martonne 1 Tel.: 0264 430 062

BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961, 0725 562 478 Non-stop www.janis.ro

RESTAURANT CHEZ MICHOU Cuisine Française Piaţa Unirii 29 Tel.: 0374 912 115 Zilnic de la 10:00-23:00

BISTRO 28 Str. Traian Mo§oiu 28 Tel.:0264 334 366 L-V 8:30-23:00; S-D 12:00-23:00

DEUTSCHES HAUS Str. Plopilor 51-55 Restaurant-berărie cu specific german Tel. 0364 405 599, 07550 41 977 L-D 11:00 - 23:00

BISTRO CAPRICCIO Str. Horea 32 Tel. 0364 566 713, 0731 304 314 BISTRO EROILOR Bd. Eroilor 11 Tel. 0748 706 213

HANUL DACILOR PUB - RESTAURANT Str. Constantin Br]ncu§i 86 A, Tel. 0751 080 224, 0723 280 401, Organiz[m banchete, reuniuni, business cocktail. Str. Al. Vaida Voievod 53- 55 Iulius Mall Tel. 0264 555 353, 0752 067 459 Restaurant, cafenea, teras[. Livr[ri la domiciliu §i catering. www.hanul-dacilor.ro HUBERTUS Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 22 Tel. 0264 596 743 JANIS CULTURAL CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 Zilnic 15.00 - 03.00

ECLIPSE RESTAURANT & CAFE Str. Napoca 16 Tel. 0752 820 416

JAPANESE TOKYO RESTAURANT Str. Gh. Marinescu 5 Tel. 0264 598 662 Singurul restaurant japonez din Rom]nia care are buc[tar japonez. Organiz[m reuniuni business, cocktailuri, nun\i, botezuri, cununii. L - D 11:00 - 24:00 www.tokyorestaurant.ro

HAVANA Pia\a Mihai Viteazu Tel. 0755 120 005

LA LIGA Str. Republicii 109 Tel. 0264 504 012

LUGANO Str. Eremia Grigorescu 51 Tel. 0264 594 593, 0747 688 838 L-S 13:00-23:00 MAIMUŢA PLÂNGĂTOARE Str. Emil Isac 3 Tel. 0723 318 393, 0264 334 590

MARTY SOCIETY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MARTY BOULEVARD Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MARTY WESTSIDE Str. Avram Iancu 492-500, Flore§ti, în incinta Polus Center Tel. 0725 222 299 MARTY CITY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com

cluj.24fun.ro z

7


6 zcluj.24fun.ro


Aphrodite Salon înfrumuseţare Calea Moţilor 93 Tel. 0264 439 402 www.salon-aphrodite.ro AQUINA Centru SPA Str. Andrei ±aguna 28 - 30 Tel. 0264 403 169 www.aquina.ro ARENA FITNESS CENTER Centru de fitness, aerobic §i kangoo jumps Bd. Nicolae Titulescu 2, et. 1 www.arenafitnesscenter.ro Atelier de coiffure Iulia Burci Hair-design Str. Crişan 9 Tel. 0755 326 651 www.iuliaburci.ro BEST SHAPE SALON Centru de înfrumuse\are B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 63, parter, ap. 1 Tel. 0743 085 224 BIG FITNESS Str. Bucegi 19 Tel. 0735 890 000 www.bigfitness.ro BODY FLEX Pia\a M[r[§ti 4 Tel. 0746.461.784, 0264.447.000 BOULEVARD STUDIO Str Constantin Br]ncu§i 109 Tel: 0364 145 603 CASA MARCHIZEI Remodelare corporal[ §i cosmetică Str. Memorandumului 17 Tel. 0751 962 306 www.casamarchizei.ro CATWALK Beauty center Str. Republicii 14 Tel. 0264 459 942, 0740 178 695 CLUB AIYANA Club fitness feminin Str. Doroban\ilor 30-32 Tel. 0264 447 740 CLUB KANGOO JUMPS Sal[ de fitness Str. Milton Lehrer 20 Tel. 0745 564 017 Coquette Clinică de epilare definitivă Str. I.C. Bratianu 17 Tel. 0264 430 064 www.coquette.ro EN VOGUE Salon de coafur[ Str. G-ral Traian Mo§oiu 33 Tel. 0264 593 034

ESTHETICS SKIN & BODY Remodelare corporal[ §i masaj Str. Horea 63A, ap. B2 Tel. 0754 595 281, 0720 263 026 FOARFECA DE AUR Salon de coafur[ Str. Napoca 8 Tel. 0744 703 325 FOTOEPIL Salon de epilare §i tratamente IPL Str. Memorandumului 23 Tel. 0753 848 859 GETT’S COLOR BAR Salon de înfrumuse\are Iulius Mall Tel. 0729 777 200, 0264 555 777 GIMMY Sport şi dans Str. Nicolae Titulescu 2 Tel 0734 417 777 www.gimmy.ro HEADMASTERS Hair-design/school/shop Str. Napoca 8 Tel. 0364 115 724 www.headmasters.ro LONDON EYE Beauty center Str. Viilor 54B Tel. 0364 101 392 www.londoneye.ro LUNA Centru de frumuse\e Str. Pasteur 24 Tel. 0724 266 864 LULU BEAUTY CENTER Salon de frumuse\e Str. Doroban\ilor 24 Tel.: 0364 112 049, 0766 599 348 ORHIDEEA ECO-SPA Centru Spa Str. T[ietura Turcului 2A-4 Tel. 0364 884 706 PERFORMA FITNESS Sal[ fitness Str. Pasteur 56 Tel. 0770 611 935 www.performafitness.ro SALON VOGUE Beauty center Str. Baba Novac 15 Tel. 0264 590 319 SAN GYM Sal[ de fitness Aleea Padin FN Complex Flora, et. 2 Tel. 0755 157 544 WORLDCLASS Health Academy Str. Al. Vaida Voievod 53-55 Iulius Mall Tel. 0264 555 344 www.worldclass.ro

cluj.24fun.ro z

5


Mergi la BE Light Gym ca s[-\i faci vara mai frumoas[! Kangoo Jumps este una dintre cele mai moderne tehnici de aerobic din lume. Speciali§tii spun c[, `n timpul antrenamentului de kangoo jumps, arderea caloriilor `ncepe `nc[ din primele minute. 10 calorii arse `n fiecare minut, acesta este rezultatul acestui sport, eficient §i amuzant deopotriv[! Exerci\iile lucreaz[ fiecare mu§chi al corpului, dar `n special fesierii §i abdomenul. S[riturile de cangur topesc celulita, dezvolt[ for\a muscular[, mobilitatea, rezisten\a, coordonarea mi§c[rilor §i sim\ul ritmului. Ghetele pentru Kangoo Jumps au fost special concepute pentru astronau\ii de la NASA, care le folosesc la diverse exerci\ii. Ele au montate pe t[lpi ni§te arcuri speciale, care, la fiecare mi§care, se `ntind §i revin la pozi\ia normal[. Pot fi folosite pentru alergare, aerobic, fitness, dans, dar §i pentru corectarea §i prevenirea unor probleme de s[n[tate. Pentru ca tu s[ scapi de gr[simi §i s[ ai un corp de invidiat, BE Light Gym `\i ofer[ cele mai mici pre\uri din ora§ la abonamentele de Kangoo Jumps. Astfel prin intermediul acestui sport anti-depresiv §i foarte distractiv

4 zcluj.24fun.ro

BE Light Gym

Fii `n form[! arzi caloriile, `\i `nt[re§ti sistemul osos §i tonifiezi musculatura, `\i `mbun[t[\e§ti coordonarea, echilibrul §i orientarea `n spa\iu §i, dup[ efort, te bucuri de efectele masajului asupra aspectului pielii. Iar dac[ e§ti proap[t[ m[mic[ ce vrea s[-§i reg[seasc[ forma de acum c]teva luni §i s[ §i-o men\in[, beneficiezi de programul Baby Care. ~n afar[ de Kangoo Jumps, la BE Light Gym po\i lua parte la cursuri de Strike Zone, Fitball (exerci\ii dinamice §i statice, efectuate cu sau pe o minge), Tae Bo

(exerci\ii inspirate din Kickbox §i arte mar\iale) §i Functional training. ±i ca s[ nu mai ezi\i deloc, BE Light Gym `\i ofer[ prima §edin\[ GRATUITĂ la oricare dintre serviciile s[lii! Hai s[ sari de fericire! Pentru detalii, suna\i la: 0749 368 025 sau intra\i pe www.belight-cluj.ro, ori pe Be LIGHT GYM Cristina Iuga


S UMAR

14 - 27 iunie 2013

de citit

loca\ii

frumuseţe şi sănătate bartending&ospitalitate

4 14

restaurante utile turism fast food cafenele, baruri cluburi

6 10 11 12 15 17

Intâlnire Mihai Dobrovolschi ne place o femeie sau un b[rbat deobicei

dent comun tocmai s[ nu mai viseze §i s[

ne place pentru c[ ne aduce aminte de ceva

se cunoasc[ `n realitate. Mult mai puternic[

Este o `nt]mplare comun[ `n Rom]nia

sau de cineva. Marile pasiuni instantanee

pare a fi o rela\ie bazat[ pe valori comune.

s[ batjocore§ti oamenii care s-au `nt]

au doza lor de eludare a realit[\ii. Ignor[m

lnit `n spa\iul virtual. “Dar voi unde v-a\i

tot ce are persoana `n cauz[ diferit de ce ne

Ast[zi citeam o §tire. 35% dintre cuplurile

cunoscut?”. Dac[ pu§tii s-au cunoscut pe

dorim §i amplific[m cele c]teva tr[s[turi

formate `ntre 2005 §i 2012 `n Statele Unite

net, Facebook sau Messenger, am observat

familiare. ±i bum!

au `nceput prin internet. ±i, supriz[ mare,

The world is a mess

sunt mult mai fericite §i trainice dec]t

mereu o st]njeneal[ de-a recunoa§te asta, mai ales `n primele clipe ale rela\iei. Era ca

De cele mai multe ori, mai ales `n vremurile

oamenii care s-au `nt]lnit `nt]i `n carne §i

§i cum le-ar fi lipsit calitatea de-a atrage

noastre, un e§ec, s[ sper[m c[ doar inter-

oase.

fizic pe altcineva §i s-au mul\umit s[ joace

mediar, este aproape inevitabil. C]nd

un rol de surogat. Dar ei s-ar putea s[ r]d[

tr[ie§ti cu o persoan[ zi de zi nu po\i, la

Evreii hasidici se v[d doar o dat[ sau de

la urm[.

un moment dat, s[ nu `n\elegi c[ nu este

dou[ ori `naintea c[s[toriei. ±i de§i divor\

ceea ce visai tu. ±i acest reality check e

ul nu este un tabu, rata acestuia este una

Punem at]t de mult pre\ pe atrac\ia fizic[,

tulbur[tor. Ruptura poate fi permanent[

dintre cele mai mici din lume.

animalic[ poate, pe miros §i culori, pe forme

sau, dac[ cei doi sunt destul de liberi, poate

I see you.

§i timbre vocale `nc]t ne scap[ ceva. Dac[

fi o bun[ ocazie de-a `nv[\a din acest acci-

Editat de: S.C. HosuS Media S.R.L. Director: Sebastian Hosu Coordonator proiect: Anca Hosu (anca@hosus.ro) Tel: 0364 41 51 58 Fax: 0364 41 51 57 Adresă: Str. Alma§ului 2, sc. 2, ap. 15, Cluj-Napoca E-mail: 24fun@hosus.ro Redactor: Cristina Iuga (cristina.iuga@hosus.ro) Grafic[ & DTP: Robert Miklos (grafica@hosus.ro) Publicitate: Alina Mure§an (0728 11 55 68, alina.muresan@hosus.ro), Florin Timoce (0728 11 55 74, florin.timoce@hosus.ro) Marketing: Anca Dârjan (0728 11 55 69, marketing@hosus.ro) Director re\ea 24-FUN: Alex S[ndulescu Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare

www.dobro.ro


CLUJ - NAPOCA

24-FUN Cluj, cluj.24fun.ro

ANUL VIII NR. 209

GRATUIT

36 DE PAGINI

14 - 27 IUNIE 2013

24-FUN Cluj nr. 209  

Revista 24-FUN, Cluj-Napoca, numarul 209