Page 1

ANUL VIII NR. 188

36 DE PAGINI

GRATUIT

CLUJ - NAPOCA 10 - 23 AUGUST 2012


2 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 3


S UMAR

10 - 23 august 2012

editorial

info

Alexandra Cr[ciun Radu Neag Marian Iuga Nimicuri importante

6 8 10 24

film expo business evenimente

locatii 12 14 16 17

frumuse\e si s[n[tate turism restaurante fast food cafenele, baruri cluburi

26 28 29 32 33 34

Inc[ o victorie C[t[lin ±tef[nescu `n b[t[lia cu noi `n§ine.

ap[ §i-un p[m]nt. Arti§ti, copii de suflet ai

ran, prind `n suli\i mih[ie§ii, expun]ndu-i

Gata! S-a terminat o etap[ din istoria Insti-

lui Priap, b[ie\a§i, fete nurlii, au `ntunecat

pe tavan. Mircea nu mai m]na-n lupt[ nici o

tutului Cultural Rom]n. S-a considerat c[

p[m]ntul, pe la al\ii, prin c]mpii.

ga§c[ vorbitoare. Peste-un ceas, alternativa

institu\ia a adus deservicii culturii române,

C]nd v[zu a lor mul\ime, c]t[ frunz[, c]t[

e jucat[ `n picioare. Acea grindin[ modern[

c[ s-a f[cut export de obscenit[\i, §i s-a

iarb[, tot rom]nul cumsecade §i-a rostit

`nspre Dun[re o m]n[, iar `n urma ei

compromis pe termen lung percep\ia corect[

atunci `n barb[: “Am jurat tocmai la Putna s[

se-ntinde, falnic, Harpia rom]n[.

asupra tezaurului de în\elepciune de pe

trec val-v]rtej de ei, pe la MNAC-uri, ICR-uri,

Nu §tiu ce m-o fi apucat.

aceste meleaguri. Vreme de c]\iva ani, au

s[ dau calului hamei. ±i de crunta vijelie voi

Mi-e dor de tradi\ionalism. De pasunism. De

plecat s[ ne reprezinte pe afar[ tot soiul

v[ ap[ra\i c-o glug[? Au crede\i c[ Papionul,

chestii ieftine. Prea ne-am `ntelectualizat.

de hipio\i, de-[ia cu frezele dubioase, care

finalmente, n-o s[ fug[?! “±i de-abia pleca

S[ d[m foc zecilor de traduceri.

arti§ti plastici, care rockeri, jazzari, alternati-

Gagiul, cu bugetele t[iate. Codrul se-anima

Pe urm[, s[ ardem ni§te tamaie `n ICR, §i

vi pe care Rom]nia nu putea s[-i mai `ncap[,

de muzici §i de suflete curate. Iar la poala

s[ facem, domne, un chef serios, cu dansuri

de-au ajuns prin alte patrii, §i-au cerut p[-

lui cea verde, mii de c[lu§ari, nenic[, ies din

populare, de-ale noastre.

m]nt §i ap[.

umbra s[ se-arate. Folclori§tii umplu c]mpul

±i nu voi ca s[ m[ laud, nici c[ voi s[

§i roiesc dup[ un semn, §i `n visul revenirii

v[-nsp[im]nt, transformara Institutul `ntr-o

bat cu capete de lemn. Pe copite iau `n pleazn[ tot ce e contempo-

Director general 24-FUN: Alex S[ndulescu Editor Cluj: S.C. HosuS Media S.R.L. Director: Sebastian Hosu Tel: 0364 41 51 58 Fax: 0364 41 51 57 Adresa: Str. Alma§ului 2, sc. 2, ap. 15, Cluj-Napoca E-mail: cluj@24fun.ro Redactor: Cristina Iuga (cristina.soanca@hosus.ro) Grafic[ & DTP: Adela Cristina C`rligeanu (grafica@hosus.ro) Marketing: Alexandra Ra\ (0728 11 55 69, marketing@hosus.ro) Publicitate: Andrea Gergely (0728 11 55 67, 24fun@hosus.ro) Distribu\ie: Nicu Oleleu (0728 11 55 68) Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare


numai de bine Pentru c[ tot e var[ §i mul\i dintre voi pleca\i în concediu (dac[ nu a\i f[cut-o deja) m-am gândit s[ continui cu tema editorialului din num[rul trecut §i s[ v[ mai prezint o carte pe care o pute\i

Romantic porno

pune în bagajul vostru. Romanul lui Florin nu-i nici romantic, nici porno. Ca s[ ne în\elegem de la început. Romanul

Alexandra Cr[ciun

e asemenea unui parfum: cu note de vârf, de mijloc §i finale. Titlul e nota de vârf §i, la fel ca la un

… un roman nici romantic, nici porno

parfum nou, dispare rapid pân[ ce ajungi la esen\a lui. E o carte care m[ urm[re§te. E genul de carte pe care o cite§ti într-o noapte (nu pentru c[ ar fi u§oar[, ci pentru c[ provoac[ multe emo\ii pe care cu greu le po\i st[pâni), apoi o la§i s[ î§i fac[ efectul. Abia dup[ o perioad[ mai lung[ revii la ea, ca s[ te asiguri c[ ai cuprins tot. M[ sim\eam ca un p[pu§ar care modela ni§te personaje din cear[ sau cel pu\in asistam la modelarea lor de c[tre Florin. Am v[zut în fa\a mea personaje nimicite cu degetul, schingiuite de-a dreptul sau modelate cu firele atente ale unei priviri. Mi-a pl[cut viziunea scriitorului îndr[gostit de personajul creat de el, implicarea lui §i contrastul fa\[ de scriitorul clasic, rece §i atot§tiutor, dep[rtat §i obiectiv. „M[ uit la nisipul fin care curge încet. Sophia nu exist[. E doar o pl[smuire a imaginia\iei mele. O privesc din nou. Pl[smuirea mea e atât de real[. Atât de perfect[. Pentru câteva clipe, mi se taie r[suflarea. E doar o reac\ie de pur[ emo\ie estetic[. A§ putea chiar acum s[ m[ strecor în pat, lâng[ ea. S[-i simt c[ldura trupului” Cartea lui Florin m-a f[cut s[ cred c[ timpul s-a comprimat. C[ am lâng[ mine „o clepsidr[ uria§[ în care nisipul este ud”. „Cititorul ideal e cel care n-o s[ vrea s[ m[ compare cu vreo legend[ a literaturii române sau universale. […] Cititorul ideal e omul care caut[ un loc retras, într-un parc, se a§eaz[ pe o banc[ §i scoate cartea din buzunar. El e.” – Florin Piersic Jr. www.alexandracraciun.ro

6 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 7


altfel Sunt clipe `n care te întrebi, mai mult sau mai pu\in, dac[ ai regrete ori dac[ ai schimba ceva din trecut. Ipotetic, n-ar trebui s[ ne treac[ asta prin gând niciodat[, deoarece depinde de noi cum golim de energie fiecare clip[ tr[it[. Am `ncercat s[ fiu §i eu unul dintre ei, îns[ r[spunsul mi-a dep[§it a§tept[rile. Nu exist[ niciun fel de regret. Îmi plac lucrurile simple, motiv pentru care am reu§it s[ m[ bucur de absolut tot în via\[, iar viitorul sun[ bine, s[ §i parafrazez sloganul unui fost operator de telefonie mobil[. Iubesc dimine\ile, zâmbetele matinale, ador oamenii, ce mi se întâmpl[ datorit[ lor, ce am f[cut, prin ce am trecut §i ce am devenit. Tocmai am trecut pragul unui sfert de secol, iar cei care s-au adunat live, online sau la telefon s[ m[ umple cu energie transmi\ându-mi cele mai frumoase gânduri mi-au confirmat c[ nu gre§esc deloc prin afirma\iile f[cute mai sus. Toate aceste lucruri §i

8 z www.24fun.ro

Mul\umit Radu Neag Se ia o via\[, se num[r[ bucuriile, se trage linie §i se zâmbe§te. tr[iri m[ fac s[ m[ simt mul\umit. Secretul e s[ fii natural, s[ nu-i crezi pe cei din jurul t[u, r[u inten\iona\i, care î\i spun c[ e banal s[ sim\i anumite lucruri, de exemplu atunci când te bucuri de un lucru m[runt. În via\[, pentru a fi fericit §i mul\umit, trebuie s[ te bucuri cu ce ai, indiferent c[ azi e pu\in, iar mâine e mult sau viceversa. Te las acum, m[ întorc la bucuria mea

de a citi sumedeniile de mesaje, venite de la oameni frumo§i §i diferi\i, care-mi transmit atâtea gânduri frumoase încât voi fi cel pu\in înc[ un an, de acum încolo, la fel de zâmb[re\, fericit §i mul\umit.

www.raduneag.com


www.24fun.ro z 9


filmsinopsis De aproape doi ani de când m[ ocup de rubrica de film, nu cred c[ v-am scris despre dou[ filme în

Total Recall §i The Bourne Legacy

acela§i editorial §i nu pentru c[ n-a§ fi vrut, ci pentru c[ de obicei cinematografele aduc în premier[ doar un film care s[ atrag[ cu adev[rat publicul spre s[lile de cinema. Din fericire, vara aceasta este extrem de aglomerat[ §i dup[ premiera The Dark Knight Rises, urmeaz[ dou[ titluri ce se

Marian Iuga

anun\[ a fi excelente. Unul este Total Recall, reamake al celebrului s.f. de la începutul anilor ’90, în care un Schwarzenegger solid încearc[ s[

Sau Colin Farrell vs. Arnold Schwarzenegger §i Matt Damon vs. Jeremy Reener

rezolve problemele planetei Marte dup[ o vizit[ la o firm[ capabil[ s[ transforme visele în amintiri

Dac[ Sharon Stone §i Schwarzenegger au

ca §i Bourne este Jeremy Reener, cunoscut

reale, iar cel[lalt este The Bourne Legacy povestea

adversari de temut, s[ sper[m c[ cei

pentru rolul din The Hurt Locker sau The

care continu[ cea mai de succes trilogie cu spioni §i

responsabili cu regia §i scenariul nu ne vor

Town. Al[turi de el mai apar Edward Norton §i

asasini antrena\i de CIA.

dezam[gi §i ne vor servi pe marele ecran o

Rachel Weisz pentru a completa o distribu-

Noile filme umbrite înc[ dinaintea premierelor

poveste demn[ de m[re\ia originalului.

\ie remarcabil[. Imaginile cu ambele filme ne promit mult[

de succesul celorlalte încearc[ din r[sputeri s[ se impun[ §i pentru aceasta au apelat la actori

De cealalt[ parte, The Bourne Legacy nu

ac\iune §i tensiune, a§a c[ în weekend-ul

cunoscu\i, efecte speciale §i mult[ ac\iune. Total

este un remake, ci o continuare sau un mic

acesta v[ invit la cinema Florin Piersic s[

Recall porne§te la drum cu celebrul Colin Farrell,

ocol de la povestea lui Bourne, interpretat cu

vedem dou[ filme noi, cu gust de trecut §i

deloc asem[n[tor cu fostul guvernator texan §i

succes de Matt Damon în primele trei filme.

miros de nou.

cu cea mai frumoas[ femeie a anului 2012, Kate

Actorul ales pentru acest mic ocol, pentru

Beckinsale.

acest[ poveste a înc[ unui agent preg[tit

10 z www.24fun.ro

www.FilmSinopsis.ro


www.24fun.ro z 11


10 - 23 august 2012 Pentru programul complet vizita\i cluj.24fun.ro

B{IATU’ TATII

MO±TENIREA LUI BOURNE

NE~NFRICAT{ 3D

Într-o bun[ zi, adolescentul Donny Berger o întâlne§te pe iubirea vie\ii sale. Singura problem[ este faptul c[ femeia visurilor sale este chiar profesoara lui, Mary McGarricle. Cu to\ii §tim ce înseamn[ marea iubire din liceu, îns[ Donny merge mult mai departe, ajungând în pat cu ea §i l[sând-o îns[rcinat[. Cum era de a§teptat, povestea lor de dragoste se termin[ prost. De§i Donny se str[duie din r[sputeri s[ fie un bun tat[, sarcina îl dep[§e§te §i e§ueaz[. Acum, 30 de ani mai târziu, Todd este un investitor de succes §i lucreaz[ pe Wall Street. Plecând de la tat[l s[u imediat ce avusese ocazia, Todd nu-l mai v[zuse de ani de zile. Îns[ Donny are probleme cu Fiscul §i mari datorii, prin urmare se gânde§te c[ singura salvare poate veni de la fiul s[u, de la care s[ ob\in[ banii §i s[-§i pl[teasc[ datoriile pentru a nu ajunge la închisoare.

Noua pelicul[ este o prelungire a trilogiei “Bourne”, Jason Bourne exist[ `n continuare, chiar dac[ nu va ap[rea `n film, iar evenimentele din primele trei filme reprezint[ elementul declan§ator pentru ceea ce se `nt]mpl[ `n “The Bourne Legacy”. “Construiesc o legend[, un mediu §i o conspira\ie extinse... lumea pe care o cre[m se m[re§te §i evolueaz[ §i creeaz[ premisele pentru o eventual[ re`ntoarcere a lui Jason Bourne”, a explicat regizorul Tony Gilroy.

Brave este povestea înc[p[\ânatei prin\ese Merida, fiica Regelui Fergus §i a Reginei Elinor, o arca§[ iscusit[ §i o fire r[zboinic[, gata oricând s[ lupte pentru ceea ce î§i dore§te. Decis[ s[ î§i croiasc[ propriul destin, Merida sfideaz[ un obicei vechi, stabilit de regii sco\ieni, iar ac\iunile nes[buite ale Meridei provoac[ haos §i furie în întregul regat. Atunci când prin\esa cere ajutorul unei vr[jitoare pentru a-§i îndeplini dorin\a, un blestem cumplit se abate asupra familiei regale. Astfel, Merida trebuie s[ dea dovad[ de curaj §i s[-§i foloseasc[ talentele §i resursele pentru a dezlega blestemul înainte s[ fie prea târziu. Pe m[sur[ ce se lupt[ cu puternica vraj[, Merida devine o eroin[ §i înva\[ semnifica\ia curajului adev[rat.

Tha’s my boy SUA (2012) Regia: Sean Anders Cu: Adam Sandler, Andy Samberg Comedie Durata 90 minute Florin Piersic 17-23 august (14.00; 17.00; 20.00). Pre\ bilet 10 lei.

The Bourne Legacy SUA (2012) Regia: Tony Gilroy Cu: Jeremy Renner, Edward Norton, Rachel Weisz Ac\iunie, Thriller, Aventuri Durata: 135 minute Cinema City 10 §i 13 – 16 august (13.30; 14.20; 16.10; 17.00; 18.50; 19.50; 21.30; 22.30), 11 – 12 august (11.40; 13.30; 14.20; 16.10; 17.00; 18.50; 19.50; 21.30; 22.30) Florin Piersic 10-16 august (14.00; 23.00). Pre\ bilet: la ora 14.00 – 8 lei, la ora 23.00 - 10 lei. La toate spectacolele, cu cardul de student un bilet cost[ 5 lei. Odeon Cineplex 10 – 16 august august (15.00; 17.30; 20.00; 22.30)

VEZI TRAILER

VEZI TRAILER

12 z www.24fun.ro

Brave SUA (2012) Regia: Brenda Chapman (I), Mark Andrews Cu: Emma Thompson, Kelly Macdonald, Kevin McKidd Aventuri, Anima\ie Cinema City dublat 10 – 16 august (17.10), subtitrat 10 – 16 august (20.10) Odeon Cineplex subtitrat 10 – 16 august (19.45), dublat 10 – 16 august (17.45)

VEZI TRAILER

TOTAL RECALL, MEMORIE PROGRAMAT{ Pentru Douglas Quaid acest voiaj imaginar al min\ii este exact ceea ce îi trebuie pentru a evada din existen\a sa frustrant[ de muncitor într-o uzin[. De§i are o so\ie frumoas[ §i iubitoare, el este nemul\umit de via\a pe care o duce §i î§i dore§te amintiri despre o existen\[ de superspion. Grani\a dintre fantezie §i realitate devine tot mai neclar[, la fel §i soarta lui Quaid, care trebuie s[-§i g[seasc[ adev[rata identitate §i s[-§i descopere propriul destin. Total recall SUA (2012) Regia: Len Wiseman Cu: Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel Ac\iune, Aventuri, Thriller Durata: 121 minute Cinema City 10 §i 13 – 16 august (13.20; 14.30; 15.40; 16.50; 18.10; 19.30; 20.30; 21.50; 22.50), 11 – 12 august (11.00; 12.10; 13.20; 14.30; 15.40; 16.50; 18.10; 19.30; 20.30; 21.50; 22.50) Florin Piersic 10-16 august (17.00; 20.00); 17-23 august (23.00). Pre\ bilet 10 lei. La toate spectacolele, cu cardul de student un bilet cost[ 5 lei. Odeon Cineplex 10 §i 13 – 16 august (16.00; 18.15; 20.30; 22.45), 11 – 12 august (13.45; 16.00; 18.15; 20.30; 22.45) VEZI TRAILER


10 - 23 august 2012

Pentru programul complet vizita\i cluj.24fun.ro

CAVALERUL NEGRU: LEGENDA RENA±TE The Dark Knight Rises (2012), Ac\iune, 164 min. Cinema City 10, 13 – 16 august (14.10; 15.50; 17.20; 19.00; 20.40; 22.15), 11 – 12 august (11.00; 12.40; 14.10; 15.50; 17.20; 19.00; 20.40; 22.15) Odeon Cineplex 10 – 16 august (15.45; 18.45; 21.45)

CAUT PRIETEN PENTRU SF}RSITUL LUMII Seeking a friend for the end of the world (2012), Romantic, 101 min. Odeon Cineplex 10 – 16 august (18.00; 21.00)

EPOCA DE GHEA|{ 4: CONTINENTE IN DERIV{ 3D dublat Ice Age 4: Continental drift (2012), Anima\ie, 89 min. Cinema City 10 – 16 august (16.20; 17.20) Odeon Cineplex 10, 13 – 16 august (15.30), 11 – 12 august (13.30; 15.30)

MADAGASCAR 3: FUG{RI|I PRIN EUROPA 3D subtitrat Madagascar 3: Europe’s Most Wanted (2012), Anima\ie, 90 min. Cinema City 10 – 16 august (15.10)

MO±TENIREA LUI BOURNE Cinema City 10, 13 – 16 august (13.30; 14.20; 16.10; 17.00; 18.50; 19.50; 21.30; 22.30), 11 – 12 august (11.40; 13.30; 14.20; 16.10; 17.00; 18.50; 19.50; 21.30; 22.30) Florin Piersic 10-16 august (14.00; 23.00). Odeon Cineplex 10 – 16 august august (15.00; 17.30; 20.00; 22.30)

MIKE MESERIA±UL Magic Mike (2012), Comedie, 110 min. Cinema City 10 – 16 august (20.10; 22.30) Odeon Cineplex 10, 13 – 16 august (17.00; 19.15; 21.30), 11 – 12 august (14.30; 17.00; 19.15; 21.30)

EPOCA DE GHEA|{ 4: CONTINENTE ÎN DERIV{ 3D subtitrat Ice Age 4: Continental drift (2012), Anima\ie, 89 min. Cinema City 10 – 16 august (14.20; 18.15; 22.20) Odeon Cineplex 10 – 16 august (16.45; 18.30)

TED Ted (2012), Comedie, 106 min. Cinema City 10, 13 – 16 august (13.30; 15.50; 18.00; 19.20; 21.30), 11 – 12 august (11.20; 13.30; 15.50; 18.00; 19.20; 21.30) Odeon Cineplex 10, 13 – 16 august (16.30; 19.00; 21.15), 11 – 12 august (14.00; 16.30; 19.00; 21.15)

MADAGASCAR 3: FUG{RI|I PRIN EUROPA 3D dublat Madagascar 3: Europe’s Most Wanted (2012), Anima\ie, 90 min. Cinema City 10, 13 – 16 august (13.10), 11 – 12 august (11.10; 13.10)

UIMITORUL OM- P{IANJEN The Amazing Spider Man (2012), Aventuri, 138 min. Cinema City 10, 13 – 16 august (14.30; 19.10; 21.50), 11 – 12 august (11.50; 14.30; 19.10; 21.50) Odeon Cineplex 10, 13 – 16 august (22.00), 11 – 12 august (14.45; 22.00)

FLORIN PIERSIC - P-\a Mihai Viteazu 11, 0264 530 521 CINEMA CITY - IULIUS MALL, 0264 207 070 ODEON CINEPLEX - POLUS CENTER, 0264 202 000 CINEMA VICTORIA - B-dul Eroilor 51, 0744 613 541

www.24fun.ro z

13


10 - 23 august 2012 C{RTURE±TI Str. Al. Vaida Voevod 53 – 55

Expozi\ia Pieton – fotografie de strad[ Autorea Roxana Pop spune despre expozi\ie c[ „e o reflexie a proximit[\ii spa\iale. Expozi\ ia cuprinde fotografii f[cute `n c[l[toriile mele din ultimii doi ani (Belgia, Olanda, Spania). ~n timpul lor am avut ocazia de a explora altfel de strad[: poate mai occidental[, cu siguran\[ mai divers[. Oamenii sunt tot oameni, dar mediul este altul §i el se reflect[ pe fe\ele, `n posturile oamenilor. Simt c[ `n fotografiile astea unde e mai important dec]t c]nd”. P]n[ `n 31 august Zilnic 10.00 – 22.00 MUZEUL DE ART{ CLUJ – NAPOCA Pia\a Unirii 30 Expoziţia retrospectivă de sculptură, ceramică şi plastică

14 z www.24fun.ro

mică „Centenar Benczédi Sándor (1912-1998)” Densă în valori şi generoasă ca paginaţie, ampla expoziţie retrospectivă găzduită de Muzeul de Artă Cluj-Napoca se constituie într-o sugestivă evocare a memoriei sculptorului Benczédi Sándor (1912-1998), personalitate marcantă a vieţii artistice clujene din a doua jumătate a secolului XX, de la a cărui naştere se împlinesc anul acesta 100 de ani. P]n[ `n 26 august 2012 Miercuri – duminic[ 10.00 – 18.00

Expoziţia „Critica pudorii. Nudul în colecţiile de pictură şi sculptură ale Muzeului de Artă Cluj-Napoca” Reprezentarea corpului uman gol, nudul, este una din cele mai vechi teme în artele plastice

din toate timpurile, atingând un apogeu în perioada antichităţii greco-romane, când, corpului uman reprezentat în opere de artă i-au fost stabilite proporţiile ideale. Expoziţia de la Muzeul de Artă Cluj-Napoca face parte din programul de valorificare prin expoziţii temporare a patrimoniului propriu, multe din lucrări fiind expuse acum pentru prima dată. Fără să deţină lucrări care să ilustreze toate etapele amintite mai sus, expoziţia îşi propune să ofere privitorului un moment de reflecţie privind frumuseţea corpului uman şi posibilitatea asocierii sale cu valorile libertăţii interioare şi sociale, dincolo de clişee şi prejudecăţi. P]n[ `n 30 septembrie 2012

MUZEUL DE ETNOGRAFIE Str. T[ietura Turcului, F.N. Tab[ra etnografic[ de var[ Tab[ra Etnografic[ de Var[ `i a§teapt[ pe micii creatori cu ateliere de me§te§uguri populare, unde vor fi ini\ia\i `n tainele f[uririi icoanelor pe sticl[, a podoabelor populare, `n me§te§ugul ol[ritului, al \esutului §i al cusutului. Printre activit[\i se num[r[ pictura de icoane tradi\ ionale pe sticl[, cus[turi pe p] nz[, \esut la r[zboiul orizontal, confec\ionarea podoabelor din m[rgele, ol[rit. Imagina\ia §i talentul copiilor se materializeaz[ `n lucr[ri frumoase §i diverse. P]n[ `n 31 august Luni – vineri 10.00 – 14.00


www.24fun.ro z

15


Discutasem zilele trecute la §edin\a IAA YP Cluj despre oamenii de marketing din Cluj §i ne-am dat seama c[ cei mai mul\i sunt tineri §i c[ exist[ pu\ini speciali§ti cu experien\[ mult[ de la care se poate înv[\a. Din acest motiv de multe ori ne lovim de faptul c[ trebuie s[ înv[\[m din propriile gre§eli §i c[ noi, tinerii profesioni§ti din marketing §i comunicare, trebuie s[ educ[m pia\a. Nu e nimic r[u în asta, ba din contr[, ne revine o responsabilitate important[, îns[ uneori e munc[ în plus §i mai este anevoias[ pe deasupra. De ce? Pentru c[ am observat existen\a personalit[\ii ”§eful care le §tie pe toate”. Acest tip de lider este acela care are încredere în propriile cuno§tin\e §i decizii, datorit[ rezultatelor bune pe care le-a avut pân[ acum. Problema se pune atunci când acesta dore§te s[ creasc[ nivelul business-ului propriu. De ce? Pentru c[ nu te po\i a§tepta s[ î\i cre§ti business-ul mai tare decât cre§te acum, f[c]nd acelea§i lucruri pe care le-ai mai f[cut. Este o vorb[ “The definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting a different result.”.

16 z www.24fun.ro

I’m starting

with the man in the mirror Dac[ un antreprenor a decis s[ aib[ al[turi un om de marketing ar trebui s[ îi acorde încredere §i s[ încerce s[ înve\e de la el. Dac[ antreprenorul nu are ce s[ înve\e de la directorul/responsabilul de marketing, atunci cred c[ §i-a angajat persoana gre§it[. Se zice c[ business-ul nu poate cre§te niciodat[ peste nivelul celui care îl conduce, eu a§ spune c[ nu poate cre§te peste nivelul echipei care îl conduce. De aceea e important ca oamenii cheie din business s[ fie open minded §i deschi§i spre înv[\are §i adaptare.

Vorba cântecului ”Man in the mirror” de Michael Jackson: I’m starting with the man in the mirror I’m asking him to change his ways And no message could have been any clearer If you wanna make the world your business a better place Take a look at yourself and then make a change. Mult succes! C[lin Biri§ Specialist Marketing Online contact@calinbiris.ro


Noutatea acestei edi\ii este dat[ de `nfiin\area primului campionat de `not `n ape deschise din Rom]nia (ROWaSGP), cu un total de 6 etape `n toat[ \ara, una din ele desf[§ur]ndu-se pe lacul Tarni\a de l]ng[ Cluj-Napoca. Competi\ia const[ `n dou[ probe de parcurgere `not a distan\elor de 1500 m §i respectiv 6500 m, reprezent]nd lungimea lacului Tarni\a. Startul se va da de la debarcader `ncep]nd cu ora 10 pentru proba scurta §i la ora 11 pentru proba lung[, timpul limit[ de parcurgere a distan\elor fiind de 1 or[, respectiv 3 ore. Participan\ii vor fi `mp[r\i\i pe 6 categorii de v]rst[: performan\[, sub 20 de ani, `ntre 20 §i 29 de ani, `ntre 30 §i 39 de ani, `ntre 40 §i 49 de ani, 50 de ani §i mai mult, iar premierea se va face separat. Datorit[ temperaturii sc[zute a apei `n Lacul Tarni\a, organizatorii recomand[ purtarea costumului de neopren pentru evitarea hipotermiei. Siguran\a `not[torilor va fi asigurat[ de numeroase caiace §i un echipaj SMURD care va fi prezent ca de obicei la acest eveniment. Publicul poate asista §i `ncuraja partici-

Traversarea Tarni\ei 11 august 2012 Eveniment aflat deja la cea de a 6-a edi\ie pan\ii din zona de start (debarcader) precum §i de pe malul lacului, din zonele marcate de c[tre organizatori. Programul evenimentului: 08:00 Int]lnire la barajul lacului Tarni\a 09:00 Check-in-ul, se vor da numere concuren\ilor 09:40 ±edin\a tehnic[, prezentarea traseului pentru proba de 1500 m 10:00 Startul la proba de 1500 m 10:15 ±edin\a tehnic[, prezentarea traseului pentru proba de 6500 m 11:00 Startul la proba de 6500 m

13.00 Premierea concuren\ilor din proba de 1500 m (la coada lacului Tarni\a) 14.30 Premierea concuren\ilor din proba de 6500 m (la coada lacului Tarni\a) Traversarea Tarni\ei este prima §i cea mai important[ competi\ie de `not `n ape deschise (Open Water Swimming) din Rom]nia, eveniment care a luat fiin\[ `n 2007. Liviu Precup, Vicepre§edinte www.traversareatarnitei.ro

www.24fun.ro z

17


18 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

19


Probabil c[ dintre toate cocktail-urile clasice, istoria re\etei originale Singapore Sling este cea mai `nv[luit[ `n incertitudini pentru simplul fapt c[ ea s-a pierdut din re\etarul barului Long Bar al Hotelului Raffles din Singapore. Exist[ foarte multe variante despre re\eta original[ inventat[ undeva `ntre anii 1900-1915 de c[tre barmanul Ngiam Tong Boon, `ns[ toate sunt bazate doar pe supozi\ii. Cel mai probabil la origine acest cocktail s-a numit Straits Sling devenind ulterior Singapore Sling. Prima re\et[ a fost publicat[ `n 1922 de c[tre Robert Vermeire `n “Cocktails and How to Mix Them” §i con\inea 60 ml gin, 15 ml Benedictine DOM, 15 ml dry Cherry Brandy, 15 ml suc de l[m]ie, 2 dash Orange Bitter, 2 dash Angostura Bitter, acestea se omogenizau prin agitare `n shaker §i se strecurau `ntr-un pahar Sling plin cu ghea\[, iar apoi se completa cu sifon. De-a lungul timpului, Singapore Sling a suferit constant modific[ri §i `mbun[t[\iri, Sling-urile devenind o categorie de cocktail-uri, Singapore Sling `nsu§i g[sinduse `n zeci de varia\ii.

20 z www.24fun.ro

Cocktail-uri celebre

Singapore Sling Eu personal am f[cut §i testat un num[r considerabil de variante ale Singapore Sling `ns[ de departe cel mai mult mi-a pl[cut varianta creat[ §i promovat[ la sf]r§itul anilor ’80 de c[tre celebrul mixolog Dale DeGroff aka King of Cocktails §i pe care v-o recomand cu mult[ c[ldur[: 90 ml suc de ananas, 50 ml Gin, 15 ml Cherry Heering, 10 ml Benedictine DOM, 10 ml Cointreau, 10 ml suc de lime, 1 dash Angostura Bitter, se agit[ `n shaker cu mult[ ghea\[, se strecoar[ `ntr-un pahar sling plin cu ghea\[ (cuburi/

spart[/pisat[) §i se completeaz[ cu sifon §i se orneaz[ cu un steag de ananas §i o cirea§[ maraschino. Singapore Sling, cocktail-ul oficial al statului Singapore, este un cocktail de companie, sofisticat `n arome, dar bine echilibrat, apreciat de ambele sexe, un cocktail de var[ pe care v[ doresc s[-l descoperi\i §i s[ `l savura\i cu pl[cere §i responsabilitate. Sergiu Biri§ www.barmania.ro


21 - 26 august 2012

Marketing Summer School, unica §coal[ de marketing din Transilvania este un proiect marca AIESEC, ce se va desf[§ura între 21-26 august la Cluj-Napoca, are ca scop principal oferirea unui cadru de educa\ie non-formal[ pentru tinerii pasiona\i de marketing. De-a lungul celor §ase zile, participan\ii vor afla cum se construiesc strategiile de marketing §i campaniile de promovare §i vor lucra la brief-ul propus de partenerii no§tri, Farmec, ceea ce va oferi participan\ilor ocazia de a se afirma, simulând o situa\ie real[ dintr-o companie. În prima parte a fiec[rei zile vor avea loc diferite sesiuni pe teme relevante pentru munca la brief, urmând ca mai apoi, în a doua parte a zilei, s[ se lucreze efectiv în echipe. La sfâr§itul fiec[rei zile vor exista diferite evenimente de socializare, de la networking cu speakerii §i al\i invita\i, pân[ la seara de spoturi publicitare. Evenimentul va fi moderat de c[tre C[lin Biri§, crocodilul de marketing de la Trilulilu, iar printre speakerii prezen\i se num[ra Anca Rar[u – Director de Marketing la Banca Transilvania, Adrian Ilovan -

Marketing Summer School 21 – 26 august managing partner la NETLOGIQ, Victor Gavronschi – Director de Marketing la Inter Cars, Drago§ Alexa – consultant de marketing §i branding, Eliade Rotariu – trainer la DeKlausen, C[lin Crainic – Director de crea\ie la Vitrina Advertising §i al\ii. Beneficiile particip[rii la acest eveniment îl fac s[ nu poat[ fi trecut cu vederea. Experien\a invita\ilor, combinat[ cu lucrul efectiv la brief §i posibilitatea interac\ion[rii cu unii

dintre cei mai buni speciali§ti, fac din aceast[ §coal[ o oportunitate pe care nu trebuie s[ o ratezi în aceast[ var[. Termenul limit[ de înscriere este 12 august, ora 23.59, urmând ca participan\ii s[ fie anun\a\i pe 13-14 august 2012. Nu mai a§tepta, intr[ acum pe www.marketingschool.myaiesec.ro §i înscrie-te. Cristina Mali\a PR Officer

www.24fun.ro z

21


10 -16 august 2012

VINERI 10 AUGUST PARTY JANIS CLUB Warm-up Chef 21.00 - 23.00 MY WAY CLUB My Way Party 22.00 THE ONE Magic Friday 22.00

S}MB{T{ 11 AUGUST PARTY AFTER EIGHT Saturday Night Fever 22.00 BERMUDAS PUB Summer Mix Party 22.00 30 PLUS Saturday Night Party 22.00

22 z www.24fun.ro

DIESEL CLUB Mojito weekend 23.00 JANIS CLUB Warm-up Chef 21.00 - 23.00 MY WAY CLUB My Way Party 22.00

DUMINIC{ 12 AUGUST PARTY AFTER EIGHT Student Party 22.00 JANIS LA STUF Warm-up Chef 21.00 - 23.00

LUNI 13 AUGUST PARTY JANIS CLUB Warm-up Chef 21.00 - 23.00 Intrare: 5 lei

Sara fetelor 23.00

MAR|I 14 AUGUST PARTY AFTER EIGHT Singles Party 22.00 JANIS CLUB Sara studen\easc[ 23.00 JANIS LA STUF Karaoke cu MC 22.00

MIERCURI 15 AUGUST PARTY AFTER EIGHT Petrecerea Br[\[rilor 22.00 CLUB 30 PLUS Karaoke 2 + 1 la cocktail-uri ยงi beri 22.00 Intrarea liber[!

JANIS CLUB Warm-up Chef 21.00 - 23.00 Party Maghiar 23.00 THE ONE Student Night Summer 22.00

JOI 16 AUGUST PARTY AFTER EIGHT Retro Party 22.00 www.aftereight.ro JANIS CLUB Warm-up Chef 21.00 - 23.00 JANIS LA STUF Stuf Party 22.00 MY WAY CLUB My Way Party 22.00 Intrarea liber[! THE ONE Red & White Party 22.00


17 - 23 august 2012

VINERI 17 AUGUST

DUMINIC{ 19 AUGUST

PARTY

PARTY

JANIS CLUB Warm-up Chef 21.00 - 23.00 Intrare: 5 lei

AFTER EIGHT Student Party 22.00

THE ONE Magic Friday 22.00 MY WAY CLUB My Way Party 22.00

S}MB{T{ 18 AUGUST PARTY 30 PLUS Saturday Night Party 22.00 BERMUDAS PUB Summer Mix Party 22.00 MY WAY CLUB My Way Party 22.00

JANIS LA STUF Warm-up Chef 21.00 – 23.00

LUNI 20 AUGUST PARTY AFTER EIGHT Kiss this Party 22.00

Singles Party 21.30 JANIS CLUB Sara studen\easc[ 23.00 JANIS LA STUF Karaoke cu MC 22.00 www.janis.ro

MIERCURI 22 AUGUST PARTY AFTER EIGHT Petrecerea Br[\[rilor 22.00

JANIS CLUB Sara fetelor 23.00

CLUB 30 PLUS Karaoke 2 + 1 la toate cocktail-urile §i berile 22.00 Intrarea liber[!

MAR|I 21 AUGUST

JANIS CLUB Warm-up Chef 21.00 - 23.00 Intrare: 5 lei

PARTY AFTER EIGHT

Party Maghiar 23.00 www.janis.ro

THE ONE Student Night Summer 22.00

JOI 23 AUGUST PARTY AFTER EIGHT Retro Party 22.00 www.aftereight.ro JANIS CLUB Warm-up Chef 21.00 - 23.00 Intrare: 5 lei www.janis.ro StudCard Party 23.00 www.janis.ro JANIS LA STUF Stuf Party 22.00 www.janis.ro MY WAY CLUB My Way Party 20.00 THE ONE Red & White Party 22.00

www.24fun.ro z

23


Aceasta este o întrebare pe care pu\ini dintre noi ne-o adres[m atunci când ac\iunile noastre, atitudinile, via\a noastr[ este coordonat[ de fric[. Frica este un sentiment în§el[tor, este acel gând care uneori ne face s[ fugim de responsabilit[\i, alteori de oameni, de în[l\imi §i uneori, chiar de noi în§ine. Mi s-a întâmplat de multe ori s[ ocolesc momente, oameni, oportunit[\i, practic uneori am ocolit pur §i simplu via\a, l[sându-m[ prad[ celei mai d[un[toare frici pe care o putem purta cu noi pretutindeni: frica de e§ec sau poate chiar cea de succes... Am privit e§ecul asemenea unui aspect de care atârna via\a mea, am l[sat perspective §i gânduri pesimiste s[ îmi conduc[ via\a, pentru simplul fapt c[ nu îi g[seam antidotul, nu puteam s[-mi înving aceast[ fric[. Via\a mea s-a schimbat atunci când am reu§it s[ pun curajul mai presus de fric[, iar acest lucru nu s-a întâmplat prin intermediul unor c[r\i citite, psihologie aprofundat[ sau încuraj[ri din partea celorlal\i, nu! Perspectiva mea asupra fricii s-a schimbat atunci când mi-am luat

24 z www.24fun.ro

Frica... obstacolul din calea libert[\ii supreme Câte lucruri minunate ai face dac[ ai §tii c[ nu po\i s[ e§uezi? inima în din\i §i am p[§it acolo unde frica m[ cople§ea. Un zbor cu parapanta mi-a deschis unele blocaje care erau prezente în mintea mea. Am zburat §i m-am eliberat, ca s[ spun a§a. Riscul §i adrenalina, iar mai apoi demonstra\ia c[ nu mi se poate întâmpla nimic r[u, au transformat frica într-un sentiment banal fa\[ de mine. Mi-ar pl[cea s[ fi\i con§tien\i c[ doar atunci când a\i sc[pat de toate fricile, v[ pute\i considera oameni cu adev[rat liberi. Cum ar fi s[ v[ face\i o list[ cu toate temerile pe care le ave\i, iar în fiecare zi s[ începe\i s[ înfrunta\i câte una.

Dac[ v[ confrunta\i cu teama de a vorbi în public, c[uta\i acea circumstan\[ care v[ va pune fa\[ în fa\[ cu frica voastr[, dac[ v[ e team[ de o dezam[gire în dragoste, asuma\i-v[ responsabilitatea pentru ceea ce vi s-a întâmplat. Accepta\i-v[, iubi\i-v[, încuraja\i-v[, pentru c[ sunte\i singurii care v[ pute\i ajuta atunci când vine vorba despre înfruntarea propriilor voastre gânduri §i sentimente. Geta Ungurean www.getaungurean.ro


www.24fun.ro z

25


Club fitness feminin Str. Doroban\ilor 30-32 Tel. 0264 447 740 CLUB KANGOO JUMPS Sal[ de fitness Str. Milton Lehrer 20 Tel. 0745 564 017 EN VOGUE Salon de coafur[ Str. G-ral Traian Mo§oiu 33 Tel. 0264 593 034

ALLEM SPORT Club fitness §i bodybuilding Str. Observatorului 105 Tel. 0741 069 698 ARENA FITNESS CENTER Centru de fitness, aerobic §i kangoo jumps Bd. Nicolae Titulescu 2, et. 1 www.arenafitnesscenter.ro AQUINA Centru SPA Str. Andrei ±aguna 28 - 30 Tel. 0264 403 169 www.aquina.ro BEST SHAPE SALON Centru de înfrumuse\are

26 z www.24fun.ro

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 63, parter, ap. 1 Tel. 0743 085 224 BIG FITNESS Str. Bucegi 19 Tel. 0735 890 000 www.bigsitness.ro BODY FLEX Pia\a M[r[§ti 4 Tel. 0746.461.784, 0264.447.000 CATWALK Beauty center Str. Republicii 14 Tel. 0264 459 942, 0740 178 695 CLUB AIYANA

Tel.: 0364 112 049, 0766 599 348 MISS FITNESS Club fitness feminin Pia\a Unirii 27 Tel. 0364 143 956 www.missfitness.ro ORHIDEEA ECO-SPA Centru Spa Str. T[ietura Turcului 2A-4 Tel. 0364 884 706

ESTHETICS SKIN & BODY Remodelare corporal[ §i masaj Str. Horea 63A, ap. B2 Tel. 0754 595 281, 0720 263 026

PERFORMA FITNESS Sal[ fitness Str. Pasteur 56 Tel. 0770 611 935 www.performafitness.ro

FOARFECA DE AUR Salon de coafur[ Str. Napoca 8 Tel. 0744 703 325 L-V: 8.00 - 20.00, S: 8.00 - 16.00

SALON VOGUE Beauty center Str. Baba Novac 15 Tel. 0264 590 319 www.salon-vogue.ro

GETT’S COLOR BAR Salon de înfrumuse\are Iulius Mall Tel. 0729 777 200, 0264 555 777

SAN GYM Sal[ de fitness Aleea Padin FN Complex Flora, et. 2 Tel. 0755 157 544

LUNA Centru de frumuse\e Str. Pasteur 24 Tel. 0724 266 864 LULU BEAUTY CENTER Salon de frumuse\e Str. Doroban\ilor 24

WORLDCLASS Health Academy Str. Al. Vaida Voievod 53-55 Iulius Mall Tel. 0264 555 344 www.worldclass.ro


www.24fun.ro z

27


BEST WESTERN PLUS FUSION HOTEL**** Str. Avram Iancu 442 - 446 Floreยงti Tel: 0264 501 820 CITY PLAZA HOTEL***** Str. Sindicatelor 9 - 13 Tel. 0264 450 101 HOTEL BEST WESTERN TOPAZ*** Str. Septimiu Albini 10 Tel/fax. 0264 414 021; 414 066 HOTEL CAPITOL*** Str. Neagr[ 9 Tel. 0264 450 498

HOTEL CAPITOLINA*** Str. Victor Babeยง 35 Tel. 0264 450 490 www.hotel-capitolina.ro HOTEL CONFORT*** Calea Turzii 48 Tel. 0264 598 410 www.hotelconfort.ro HOTEL GOLDEN TULIP**** Str. Observatorului 129 Tel. 0264 540 000 www.goldentulipcluj.ro

28 z www.24fun.ro

HOTEL CENTRAL *** Str. Victor Babeยง 13 Tel. 0264 439 959 HOTEL OLIMP*** Str. Observatorului 82 - 86 Tel. 0264 595 900 www.hotel-olimp.ro HOTEL ONIX**** Str. Septimiu Albini 12 Tel. 0264 414 076 www.hotelonix.ro HOTEL OPERA PLAZA***** Str. Traian Moยงoiu 10-12 Tel. 0364 403 600 www.operaplaza.ro HOTEL ROYAL CLASIC*** Str. Liviu Rebreanu 39 Tel. 0264 202 040 HOTEL PREMIER**** Str. Donath 100 Tel. 0264 307 200 VILA ROSA** Str. Frunziยงului 4 Tel/fax: 0264 425 507


Dac[ `n articolele anterioare v-am scris despre terasele noastre §i despre faptul c[ ne str[duim tot timpul s[ ne ridic[m la `n[l\imea a§tept[rilor voastre, s[ inov[m, s[ redecor[m §i s[ v[ satisfacem cele mai exigente pofte culinare, a venit momentul s[ ne g]ndim §i la c]teva oferte interesante. Deoarece avem parte de o var[ muy caliente am “redecorat” meniul de bar cu c]teva sortimente noi de b[uturi r[coritoare, delicioase §i s[n[toase. ~n cazul `n care dori\i s[ gusta\i aceste nout[\i, `n perioada verii v[ oferim 10% reducere la oricare dintre fresh-uri, shake-uri, limonade, frappe-uri, cocktail-uri cu sau f[r[ alcool §i, de ce nu, la toat[ gama de b[uturi §i long drinks-uri. Pentru a v[ st]rni curiozitatea v[ recomand[m c]teva: Limonad[ cu Pepene Ro§u sau Galben, Limonad[ cu Ment[, Los Toreros Frappe, Strawberry Shake, Summer Cherry, Mojito, Cosmopolitan. ±i, pentru c[ b[utura f[r[ m]ncare sau invers nu e neap[rat pont, ne-am g]ndit s[ v[ oferim o reducere de 15% la orice preparat din carne de pui sau porc. Pentru a v[ trezi pofta de m]ncare este suficient s[ men\ion[m doar c]teva preparate de baz[: Medalion de porc cu piure de mere §i legume crocante, Cotlet de porc `n vin, Cotlet

O var[ “muy caliente”

Ofertele verii marca Bistro Los Toreros de porc Wellington, Cotlet de porc dulcepicant, Pui cu sos de l[m]ie, Fajitas de pui, Pui cu ro§ii `n stil spaniol sau Pui cu legume Castiliene… Suntem convin§i c[ nu ve\i regreta experien\a culinar[ tr[it[ `ntr-o ambian\[ 100% spaniol[. Ne-am g]ndit §i la voi, prieteni mult prea ocupa\i. Pentru c[ ave\i doar c]teva minute de pauz[ pentru a lua pr]nzul, v-am preg[tit oferta de Meniul Zilei. La doar 17.00 lei m]nca\i gustos §i s[n[tos, iar dac[ m]nca\i de 4 ori la noi, al 5-lea meniu este din partea noastr[! Meniul se schimb[ `n fiecare zi, dar v[ \inem la curent cu nout[\ile pe pagina noastr[ de

facebook: Bistro Los Toreros. Pentru a ne g[si §i mai u§or scana\i doar codul de pe macheta de mai jos. La final de articol v[ reamintim c[ la Los Toreros beneficia\i de parcare privat[, wi-fi gratuit, aer condi\ionat, intimitate §i lini§te. Pentru comenzi la domiciliu sau rezerv[ri nu ezita\i s[ ne contacta\i la num[rul de telefon: 0755.050.551. Folosi\i cuponul de mai jos §i vizita\i-ne! Cristina Fr`ncu www.lorstoreros.ro

www.24fun.ro z

29


~n general, vinul `l servim `n timpul mesei. El este f[cut s[ se asocieze cu preparatele, iar preparatele bune sunt concepute s[ se asocieze cu vinul. Atunci c]nd un vin e combinat cu un aliment, `n gur[, interac\iunile se multiplic[ §i rezultatul este specific acelei combina\ii anume. Vinul §i m]ncarea devin parteneri. Urm[rim s[ asociem un vin (sau mai multe) la un preparat, excelen\a celor dou[ nu este suficient[ pentru a garanta un mariaj armonios. ~n func\ie de componentul dominant, adic[ cel care determin[ felul vinului, avem mai multe tipuri de vin: taninos, moale (catifelat), acid sau picant. Vinuri taninoase (bogate `n taninuri) Cel mai adesea provin din soiuri gen cabernet sauvignon, syrah, malbec, sangiovese, grenache, etc. Particularit[\i: •Reduc percep\ia delicate\ii unor preparate •Par mai catifelate §i mai pu\in taninoase dac[ sunt servite cu alimente bogate `n proteine, cum ar fi carnea de vit[, v]nat sau unele br]nzeturi •Par §i mai taninoase §i mai pu\in amare `n compania preparatelor s[rate •Par astringente (senza\ia de sec `n gur[) cu preparate condimentate, picante. Vinuri dulci (licoroase) Sunt vinuri ce provin din soiuri recoltate mai t]rziu, din selec\ii de boabe nobile. Particularit[\i:

30 z www.24fun.ro

Parteneriatul dintre vin §i m]ncare Interac\iuni cunoscute `ntre vin §i preparate `n func\ie de componentele vinului •Cu preparate s[rate par mai pu\in dulci •Pot s[ amelioreze gustul preparatelor s[rate, apreciindu-le mai mult •Se asociaz[ foarte bine cu preparatele dulci Vinuri acide Sunt cele mai multe vinuri italiene §i majoritatea celor provenite din soiul Sauvignon Blanc §i Riesling Particularit[\i: •Devin mai pu\in acide dac[ se servesc cu preparate s[rate •Uneori pot s[ amplifice impresia de s[rat `n preparate Vinuri picante §i tari `n alcool Amarone,

Barolo, Barbaresco, Cotes du Rhone §i anumite asamblaje rom]ne§ti Particularit[\i: •Riscul de a submina §i de a `mpr[§tia aromele unor preparate subtile §i delicate •Armonizeaz[ foarte bine cu anumite preparate bogate `n proteine, dar cu sosuri u§or dulci-am[rui. C]nd `ncerc[m s[ g[sim acordul perfect dintre vin §i preparatul cu care dorim s[-l servim, de preferat este s[ c[ut[m complementaritatea `ntre elemntul solid (m]ncarea) §i elementul lichid, vinul. Vlad Mure§an www.vladmuresan.ro


AVOCADO Calea Doroban\ilor 14 - 16 Tel. 0264 460 073 BER[RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961 L-S 09.00 - 02.00, D. 16.00 - 02.00 www.janis.ro BRICKS (M)eating Point Restaurant & Social Club Str. Horea, nr. 2 (locatia fostului Roland Garros) Rezerv[ri la: 0364-730615 www.bricksrestaurat.ro CASA TAUFFER Restaurant & Cafenea Jazz Str. V. Goldi§ 2 Deschis non-stop Tel. 0731 339 259 www.janis.ro

HAVANA Loca\ie exotic[ în centrul Clujului, panoram[ deosebit[ a întregului ora§, papa gustoas[, muzica live, livr[ri la domiciliu! Pia\a Mihai Viteazaul, parking Leul, etaj 7 Tel. 0755 120 005 www.restauranthavana.ro

HANUL DACILOR PUB - RESTAURANT Str. Constantin Br]ncu§i 86A Tel. 0751 080.224; 0723 280 401 Organiz[m banchete, reuniuni, business cocktail. Str. Al. Vaida Voievod 53- 55 Iulius Mall Restaurant, cafenea, teras[. Livr[ri la domiciliu §i catering. Tel. 0264 555 353; 0752 067 459 JANIS CULTURAL CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 Zilnic 15.00 - 03.00 www.janis.ro JAPANESE TOKYO RESTAURANT Str. Gh. Marinescu 5 Tel. 0264 598 662 Singurul restaurant japonez din Rom]nia care are buc[tar japonez. Organiz[m reuniuni business, cocktailuri, nun\i, botezuri, cununii. www.tokyorestaurant.ro LA LIGA Str. Republicii 109 Tel. 0264 504 012 LUGANO Str. Eremia Grigorescu 51 Tel. 0264 594 593 www.restaurantlugano.ro

SHANGHAI Calea Turzii 42 Tel. 0264 431 444, 0727 833 453 www.restaurantshanghai.ro MARTY SOCIETY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MARTY BOULEVARD Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MARTY CITY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com NAPOCA 15 Str. Napoca 15 Tel. 0264 590 655; 0264 439 043 NOBORI RESTAURANT Str. Plopilor 62 Tel. 0364.144.626, 0749.066.193 www.nobori.ro

VINNY’S Bd. Eroilor 29 Tel.: 0730 619 193 WOK’N ROLL Str. Gh. ±incai Tel. 0264 599 189

WASABI RUNNING SUSHI Iulius Mall - la parter Tel. 0729 950 322 L - D: 10.00 - 22.00 Polus Center- Food Court L - D: 10.00 - 22.00 Facebook: Wasabi Running Sushi Running Sushi & take away www.tokyorestaurant.ro

OPERA FOOD & CAFFE Pia\a ±tefan cel Mare 18 Tel.: 0746 163 476

WASABI SUSHI SHOP Str. Regele Ferdinand 22-26 Incinta magazin Central - parter www.tokyorestaurant.ro

RESTAURANT MIKO Str. Clinicilor 23 Tel.: 0741 194 212

YUMMY YANG Polus Center, Iulius Mall Tel. 0722 779 396

www.24fun.ro z

31


4 AMICII Bd. Eroilor 23-25 Tel. 0264 450 606 AMIGOS Str. Piezi§[ 23A Tel. 0264 445 122 D&M PIZZA PE VATR{ Str. Aurel Suciu 2 Tel. 0748 827 797 DONER MAXX Str. Gh. ±incai 7 Tel. 0264 596 429 MARTY SOCIETY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MARTY BOULEVARD Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MARTY CITY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com NEW CROCO Str. Victor Babe§ 12 Tel. 0264 590 213 L - V: 08.00 - 01.00 S - D: 10.00 - 01.00 Specialit[\i italiene §i pizza pe

32 z www.24fun.ro

vatr[ coapt[ `n cuptor cu lemne! PIZZA TEXAS Str. Teleorman 28 Tel. 0264 445 384 SHANGHAI EXPRESS Str. Memorandumului 4 Tel. 0264 593 101 Iulius Mall Tel. 0264 556 636 Hypermarket Cora Tel. 0264 433 843 YUMMY YANG Polus Center Iulius Mall www.yummyyang.ro


ACT CAFE Str. Clinicilor 41 Tel. 0736 422 759 AFTER EIGHT CAFE Str. Samuel Brassa 12 Tel. 0743 359 795

CASA TAUFFER Restaurant & Cafenea Jazz Str. V. Goldi§ 2 Deschis non-stop Tel.: 0731 339 259 www.janis.ro

ATMOSPHERA CAFE Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 18 Tel. 0733 071 399, 0364-147318

CASA TIFF Restaurant & Cafenea Str. Universi[\ii 6 Tel. 0753 478 893

BARACCA Str. Ion Ra\iu 10 - 12 Tel. 0732 155 177

COFFEE O’CLOCK Str. Regele Ferdinand 37 Tel. 0264 415 811

BIBLIOTECA CENTRAL{ JANIS Pia\a Unirii 19 Deschis non-stop Tel. 0731 339 943 www.janis.ro

CE? PUB Pia\a Muzeului 5 Tel. 0728 195 231 CEAIN{RIA SAKURA Calea Mo\ilor 48 Luni-Vineri: 12.00 - 20.00 CRAMIN PUB Str. Regele Ferdinand 16 Tel.: 0727 387 203

BIG APPLE Str. Piezi§[ 14 Tel. 0745 079 526 BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961 L-S 09.00 - 02.00, D 16.00 - 02.00 www.janis.ro BISTRO 28 Str. Traian Mo§oiu 28 Tel. 0264 334 366 BISTRO MAITRESSE Str. Samuel Micu 4 Tel. 0758 103 318 BOEMIC HEAVEN Str. Hermann Oberth 3 Tel. 0740 124 402 BULGAKOV Str. I.M. Klein 17 Tel. 0264 450 156 CARTEL COFFE & BAR Str. Avram Iancu 29 Tel. 0734 142 518

Q CAFÉ Str. Petru Maior 13 Tel. 0264 590 545 GAP Str. Piezi§[ 11 Tel. 0747 538 839 0748 147 075 IL CAFFE Str. Contantin Br]ncu§I 84 Tel. 0264 442 033 JANIS CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 Zilnic 15.00 - 03.00 www.janis.ro KHARMA LOUNGE Pia\a Lucian Blaga 1 – 3 Tel. 0722 365 342 KLAUSENBURG CAFÉ Str. Universit[\ii 1 Tel. 0755 222 445

DIESEL CAFE Pia\a Unirii 17 Tel. 0730 083 880, 0264 439 043

KLAUSEN BURGER BER{RIE Str. Regele Ferdinand 22 – 26 Magazinul Central, et. 4 Tel. 0372 717 552

Polus Center, etaj 1 Tel. 0730 083 882, 0264 439 043 www.dieselclub.ro

LA G{VRIL{ Bd. Eroilor 3 Tel. 0748 380 730

ELEMENTS COCKTAIL BAR Pia\a Muzeului 5 Tel. 0741 386 880; 0730 584 426

LA PORT – CEAIN{RIE Str. Hermann Oberth 1 Vis-à-vis de conservator Tel. 0762 658 294

ENIGMA CAFÉ Str. Iuliu Maniu 12 Tel. 0752 104 642

LE GENERAL CAFFE PUB Bd. Eroilor 18, et. 1 Tel. 0751 019 315

FUNKY BAR Str. Piezi§[ 21 Tel. 0264 450 502

MARTY CAFFE Str. Victor Babe§ 39 Incinta Iulius Mall Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822

HANUL DACILOR Iulius Mall Tel. 0264 555 353; 0752 067 459 Str. Constantin Br]ncu§i 86A Tel.: 0264 443 094; 0723 280 401

NAPOCA 15 CAFE Str. Napoca 15 Tel. 0730 083 883; 0264 590 655 www.dieselclub.ro www.facebook.com/dieselcluj

QUO VADIS Str. Mihai Eminescu 13 Tel. 0264 450 472 PAPILLON CAFE Str. Emil Isac 9 (la etaj) Tel. 0721 274 705, 0751 887 785 REPUBLIC PUB Str. Emil Isac 25 Tel. 0731 359 938 SHTO COLLEGE BAR Str. Memorandumului 6 Tel. 0722 433 410 STARBUCKS Iulius Mall Tel. 0752 281 203 THE LONDONER PUB Str. Emil Zola 5 Tel.: 0727 779 607 TIME CAFE Calea Mo\ilor 4 Tel. 0740 380 570 TONI’S PUB Str. Moise Nicoar[ 1 (Pia\a Engels) Tel. 0264 441 133 Facebook: Tonis-pub Cluj UMBRA DE NOAPTE Str. Georges Clemenceau 7 Tel. 0743 820 669 VERTIGO Pia\a Unirii 9 Tel. 0757 900 987, 0744 342 361

ZAZA CAFFE & LOUNGE Str. Horea 5 (intrare comun[ cu BRD) Tel: 0755 080 777

www.24fun.ro z

33


30 PLUS Str. Avram Iancu 29 Tel. 0264 431 618 AFTER EIGHT Str. Brassai Samuel 12 Tel. 0743 359 795 BERMUDA’S PUB Str. Ion Ra\iu 2 Tel. 0747 417 639

Tel. 0364 261 772 www.lagazette.ro LE GENERAL CAFFE PUB Bd. Eroilor 18, et. 1 Tel. 0751 019 315 MY WAY CLUB Miercuri-S]mb[t[ 22.00 - 06.00 Pia\a Unirii 21 Tel. 0731 339 258

DIESEL Pia\a Unirii 17 Tel. 0730 083 880; 0264 439 043 ELEMENTS COCKTAIL BAR Pia\a Muzeului 5 Tel. 0741 386 880; 0730 584 426

PHI 18 Str. Republicii nr. 110 Tel. 0742 496 599

FLYING CIRCUS PUB Str. Iuliu Maniu 2 Tel. 0751 121 985

THE ONE Pia\a Unirii 2 Tel. 0749 037 953

JANIS CLUB L-S 21.00 - 06.00 Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647

VERTIGO Pia\a Unirii 9 Tel. 0757 900 987, 0744 342 361

JANIS LA STUF L-S 22.00 - 06.00, D 21.00 - 06.00 Pia\a Unirii 19 Tel. 0731 339 943 www.janis.ro LA GAZETTE Calea Turzii 18

34 z www.24fun.ro

XEN CULTURE CLUB Str. Samuel Brassai 9 Tel. 0754 761 110


www.24fun.ro z

35


36 z www.24fun.ro

24-FUN CJ nr. 188  

Revista 24-FUN CJ, nr 188

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you