Page 1

RoÄ?enka Dorper 2017 Dorper Asociace CZ

Yearsbook Dorper Sheep 2017 Dorper Sheep Association of Czech Republic


Dorper v Ä?eskĂ˝ch chovech, rok 2017 VĂĄĹženĂ­ chovatelĂŠ a příznivci chovu ovcĂ­, Ten, kdo nezaujatÄ› sledoval chov ovcĂ­ Dorper v ÄŒeskĂŠ republice v roce 2017, mÄ›l moĹžnost vidÄ›t, jak toto plemeno zaznamenalo vĂ˝raznĂ˝ mnoĹžstevnĂ­ a hlavnÄ› kvalitativnĂ­ posun. Mezi Ä?eskĂ˝mi chovateli doĹĄlo ke zĹ™etelnĂŠmu vyprofilovĂĄnĂ­. Jsou zde přítomny tĹ™i jasnÄ› oddÄ›lenĂŠ skupiny chovatelĹŻ. PrvnĂ­ skupina obsahuje chovy, kterĂŠ se dĹŻslednÄ› vÄ›nujĂ­ ĹĄlechtÄ›nĂ­ a prĂĄci s daty. TestujĂ­ chovatelskĂŠ a plemenĂĄĹ™skĂŠ postupy, pracujĂ­ na dalĹĄĂ­m zefektivĹˆovĂĄnĂ­ chovu DorperĹŻ a zavĂĄdÄ›jĂ­ do svĂ˝ch chovĹŻ progresivnĂ­ technologie. VĂ˝sledky v tÄ›chto chovech jsou zĹ™etelnĂŠ a vykazujĂ­ stabilnĂ­ rĹŻstovou tendenci. Tato skupina chovĂĄ asi 54% zvĂ­Ĺ™at zapsanĂ˝ch v PlemennĂŠ knize Dorper. Druhou skupinou jsou povÄ›tĹĄinou malĂŠ chovy do pÄ›ti zvĂ­Ĺ™at, jejichĹž chovatelĂŠ si je zaloĹžili pro vlastnĂ­ potěťenĂ­, dobĹ™e o nÄ› peÄ?ujĂ­, ale nesledujĂ­ a nevyĹžadujĂ­ vyuĹžitĂ­ produkÄ?nĂ­ch schopnostĂ­ DorperĹŻ. ÄŒasto takĂŠ pouŞívajĂ­ berany Dorper ke kříŞenĂ­ s jinĂ˝mi plemeny. TĹ™etĂ­ skupina je charakteristickĂĄ tĂ­m, Ĺže je ochotnĂĄ investovat do zĂĄkladnĂ­ho stĂĄda a oÄ?ekĂĄvĂĄ nereĂĄlnÄ› rychlou nĂĄvratnost svĂŠ investice pĹ™i minimĂĄlnĂ­m vloĹženĂŠm ĂşsilĂ­. U tĂŠto skupiny Ä?asto dochĂĄzĂ­ ke snahĂĄm obchĂĄzet nařízenĂ­ Ĺ lechtitelskĂŠho programu a ve vyjĂ­meÄ?nĂ˝ch případech i k uvĂĄdÄ›nĂ­ v omyl novĂ˝ch kupujĂ­cĂ­ch chovatelĹŻ. Tato skupina je naĹĄtÄ›stĂ­ mĂĄlo poÄ?etnĂĄ. PĹ™i nĂĄvĹĄtÄ›vĂĄch chovatelĹŻ v rĂĄmci provĂĄdÄ›nĂ­ kontroly uĹžitkovosti, testace nebo jen kontroly populace se setkĂĄvĂĄme ve vÄ›tĹĄinÄ› případĹŻ s dobrĂ˝m vedenĂ­m chovĹŻ a kvalitnĂ­mi plemennĂ˝mi zvĂ­Ĺ™aty. Bez nadsĂĄzky mnohĂŠ dobĹ™e obstojĂ­ pĹ™i srovnĂĄnĂ­ kvality s nadprĹŻmÄ›rnĂ˝mi chovy jinde ve svÄ›tÄ›. Tato skuteÄ?nost nĂĄs zavazuje pokraÄ?ovat v trendu pomÄ›rnÄ› přísnĂŠ selekce. Do kontroly uĹžitkovosti bylo v roce 2017 zapojeno celkem 26 chovĹŻ, coĹž pĹ™edstavuje nĂĄrĹŻst proti pĹ™edchozĂ­mu roku o 44,3% . Na brnÄ›nskĂŠm vĂ˝staviĹĄti jsme v kvÄ›tnu pĹ™edstavili v rĂĄmci NVHZ velmi Ăşspěťnou kolekci, kterĂĄ obsahovala berany, bahnice i jehĹˆata rĹŻznĂŠho vÄ›ku.

Dorper Asociace CZ, z. s. VendrynÄ› 942 739 94 VendrynÄ› ÄŒeskĂĄ republika dorpercz@dorper.biz http://www.dorper.biz đ&#x;“ž +420 731 446 881 (vedenĂ­) +420 602 364 249 (plemennĂĄ kniha)

12. srpna 2017 Dorper Asociace CZ spolu s chovateli uspořådala pod zĂĄĹĄtitou ministra zemÄ›dÄ›lstvĂ­ Ing. Mariana JureÄ?ky v PlchovicĂ­ch 2. NĂĄkupnĂ­ trh beranĹŻ a ovcĂ­ plemene Dorper. ExtrĂŠmnÄ› vysokĂŠ teploty střídaly prudkĂŠ bouĹ™ky, ale dĂ­ky tomu, Ĺže se NT konal v novĂŠ multifunkÄ?nĂ­ ovÄ?ĂĄckĂŠ hale spoleÄ?nosti Pavel HabÄ›tĂ­n s.r.o., vĹĄe probÄ›hlo hladce. Sedm chovatelĹŻ pĹ™edvedlo 55 zvĂ­Ĺ™at. Byly k vidÄ›nĂ­ hezkĂŠ kolekce jehnic i perspektivnĂ­ plemennĂ­ berani. PříťtĂ­ nĂĄkupnĂ­ trh pĹ™ipravujeme na 25. 8. 2018 . V zĂĄvÄ›ru roku jsme s potěťenĂ­m provedli tisĂ­cĂ­ zĂĄpis zvĂ­Ĺ™ete do PlemennĂŠ knihy Dorper. V rĂĄmci jednĂĄnĂ­ PracovnĂ­ skupiny malĂ˝ch pĹ™eĹžvĂ˝kavcĹŻ, zaloĹženĂŠ ministrem zemÄ›dÄ›lstvĂ­ z iniciativy Dorper Asociace CZ, rok 2017 nepĹ™inesl ŞådnĂ˝ vĂ˝znamnĂ˝ pokrok. Specifika a problematika chovĹŻ malĂ˝ch pĹ™eĹžvĂ˝kavcĹŻ nenĂ­ příliĹĄ znĂĄmĂĄ a z toho plyne obtĂ­Ĺžnost hledĂĄnĂ­ Ĺ™eĹĄenĂ­ pro zefektivnÄ›nĂ­ a zajiĹĄtÄ›nĂ­ prosperity tÄ›chto chovĹŻ. PoptĂĄvka jak ta tuzemskĂĄ tak zahraniÄ?nĂ­ zĹŻstĂĄvĂĄ stĂĄle na stejnĂŠ Ăşrovni a prozatĂ­m nenĂ­ zcela pokryta. RovněŞ ceny kvalitnĂ­ch plemennĂ˝ch jehĹˆat se zĹŻstĂĄvajĂ­ v mezĂ­ch 350 aĹž 600 EUR za jehnici a 500 aĹž 900 EUR za berana. Snaha o zvýťenĂ­ uĹživatelskĂŠho komfortu chovatelĹŻ pĹ™i vedenĂ­ evidence a komunikaci s plemennou knihou, vedla Radu DACZ k rozhodnutĂ­ vyprojektovat a vypracovat novou formu PlemennĂŠ knihy Dorper s rozĹĄĂ­Ĺ™enĂ˝mi funkcemi, zvýťenou bezpeÄ?nostĂ­ dat zejmĂŠna v souvislosti se zavĂĄdÄ›nou normou GDPR. ‌ a za sebe? Rok 2017 byl z pracovnĂ­ho hlediska nĂĄroÄ?nĂ˝, ale vĂ˝raznÄ› potěťil. SetkĂĄnĂ­ s příjemnĂ˝mi chovateli, vzĂĄjemnĂŠ porozumnÄ›nĂ­ a spoleÄ?nĂŠ směřovĂĄnĂ­. DÄ›kuji vÄ?em kdo se pĹ™ipojili k organizovĂĄnĂ­ spoleÄ?nĂ˝ch akcĂ­ nebo se jich jen ĂşÄ?astnili.
 StĂĄlo to za to

2

Ing. Jaroslav Rucki, předseda


Početní stavy Charakteristika plemene Dorper je ekonomicky výhodné plemeno které je nenáročné a má schopnost využít dobře obsah krmné dávky. Není jej nutné stříhat. Je odolné proti nemocem. Plemeno je adaptováno v různých klimatických podmínkách. Z  jatečného hlediska produkuje velmi kvalitní JUT s  malým obsahem tuku a velmi nízkou mírou skopového přípachu. U jatečných beranů lze ve 105 až 120-ti dnech dosáhnout živé hmotnosti 36 až 50 kg. Jehňata se rodí malá a velmi rychle přirůstají. Kůže zvaná Cape Glovers je velice kvalitní a ceněná. Výtěžek z kůže v zahraničí tvoří až 20% jatečného výnosu. Dorper bahnice jsou schopny bahnění v  intervalech pouhých 8 měsíců (3 porody za 2 roky) s  plodností 150% (2,25 jehněte za rok).

Stavy zvířat

2013

2014

2015

2016

2017

zvířat zapsaných v PK

163

325

483

776

1024

37

104

172

307

422

126

221

311

469

601

plemenných beranů

19

31

61

77

150

Krevních linií plemennných beranů

11

17

22

26

27

z toho samců (M) z toho samic (F) Plemenní berani:

3


Kontrola užitkovosti

Růst jehňat, hodnoty v Kg

2013

2014

2015

2016

2017

průměrná přepočtená váha ve 100 dnech

29,22

27,53

30,49

29,20

29,17

maximální hodnota

43,36

42,14

44,86

50,47

45,71

minimální hodnota

17,06

11,75

11,77

15,54

14,12

průměrná přepočtená váha ve 100 dnech

31,25

27,53

30,76

29,20

29,17

maximální hodnota

43,36

42,14

44,86

50,47

45,71

minimální hodnota

22,89

11,75

11,77

15,54

14,12

Za celou PK:

Pouze české chovy:

Tyto ukazatele jsou výsledkem zpracování dat získaných při provádění úkonů kontroly užitkovosti. Údaje o

růstových vlastnostech jednotlivých zvířat vstupují, mimo jiné, do výpočtu parametrického indexu (PI), který je důležitou pomůckou chovatele při rozhodování v procesu selekce.

Je důležité do kontroly užitkovosti zahrnout celou skupinu jehňat narozených ve stejném období. Selektivní provádění kontroly užitkovosti nevede k objektivním výsledkům a snižuje jejich validitu. Celková hmotnost odchovaných jehňat, zjišťovanná ve sto dnech na jeden vrh dosahovala průměrné hodnoty 42,04 Kg, přičemž maximální byla 90,64 Kg a minimální 16,06 Kg. Při přepočtu průměrné hmotnosti odchovu ve sto dnech na jednu bahnici a rok získáme hodnotu 63,06 Kg Průměrný reprodukční věk samic byl ke konci sledovaného období 1,73 roku.

4


Jehně - novorozenec Narození jehňat a jejich úspěšné odchování je u ovcí, zvláště

masných plemen, nejdůležitější ekonomický ukazatel. Porod ovcí jsme rozebírali minulý rok, nyní máme čerstvě narozené jehně...... Aby chovatel poskytl novorozenému jehněti tu nejlepší možnou péči, musí si uvědomit, co takové jehně potřebuje. Samozřejmě dobrou matku – s dobře vyvinutým mateřským instinktem a dobře utvářeným , zdravým a laktace schopným vemenem. Stejně tak je důležité prostředí, do kterého se jehně rodí. V  zimním období, kdy klesají noční či i denní teploty pod nulu, na sněhu, je vhodné rodit ve stáji. Zabráníte zbytečným ztrátám jehňat prochladnutím či umrznutím. Samozřejmě, že i za mrazivých podmínek je silné jehně s  dobrou matkou a trochou „štěstí“ schopno přežít, ale ztráty budete mít rozhodně větší než ve stáji. Ideální teplota pro novorozená jehňata je od 6-7 oC, už při této teplotě jsou velice čilá, schopná dobře prosperovat i pod ne zrovna ideálními matkami. Velice důležitou veličinou je také průvan a vlhkost vzduchu. Bohužel tyto dvě hodnoty se staví proti sobě a je těžké zabránit průvanu, aby vám nestoupala vlhkost a opačně. Větrání by mělo být nastaveno tak, aby jste minimalizovali průvan ve stáji. Na pastvině by měla mít ovce možnost úkrytu v  závětří. Určitě je vhodnější pro ovce i jehňata nižší teplota a vlhkost než zavřená stáj, kde stékají kapky vody po stěnách a všude roste plíseň. Další důležitou vlastností prostředí kam se jehně narodí je prostor. Každá ovce se snaží porodit stranou od stáda. Čím větší stádo mám, tím je to důležitější. Jehně si musí zvyknout na matku, na její pach, hlas, musí mít klid na hledání vemene. Matka nesmí být rušena agresivitou jiných ovcí, stejně tak jehně. Ani velký zájem berana o rodící ovci není dobrý, jehně nemá možnost se ani napít. Pozor na matky pečovatelkyzlodějky! Téměř v  každém větším stádě se vyskytne ovce, často ještě neobahněná, která odlákává jehňata jiným ovcím,

může jich takhle vodit i několik a je téměř nemožné přesvědčit jehně , aby se drželo vlastní matky. Stále dokola se všude připomíná, jak je důležité kolostrum pro mládě. Jeho množství, včasné napití a hlavně musí to být opravdu první, co mládě vypije. Po prvním napití čehokoliv, a to i malého, nedostatečného množství mleziva, se střevní stěna začíná rychle uzavírat. S každým dalším napitím se dostane do krevního oběhu menší a menší množství protilátek. Jehněti nikdy nesmíme podávat nápoje, čaje a jiná zaručená povzbuzovadla před dostatečným napitím kolostra. I osiřelé jehně musí být napojeno mlezivem. Pro tyto případy je možno použít mlezivo jiné ovce, avšak nadojené max. 48h po porodu, může být i několik měsíců zamražené. Protilátky získané z  mleziva jsou jedinou obranou jehněte proti mikroorganismům, nepomohou žádná antibiotika ani dezinfekce prostředí. Je-li jehně slabé , neschopné samo sát můžeme ho napojit z  lahve s  dudlíkem či zasondovat, což vyžaduje určitou zručnost a zkušenost. V  chovem mléčného skotu se tato metoda již běžně používá. Často malý a nedostatečný sací reflex bývá u jehňat silně podchlazených či s malou porodní hmotností. Taková jehňata je nutno nejdříve dobře prohřát a potom teprve napojit. Dostatečné množství mleziva na první napití se pohybuje kolem 50-70ml na jehně, ale jsou schopna vypít i více. Zdravé mládě chodí pít k matce prvních několik hodin opakovaně po menších dávkách, neboť sání mléka z  vemene je pro novorozené mládě celkem namáhavé. Ovce- dobré matky- si často několik hodin po porodu nelehají, aby se mohla jehňata učit pít. Při umělém dokrmu či úplném umělém krmení je vhodné používat mlezivo první dva dny života mláděte, pokud nemáme dostatečný zdroj, můžeme ho kombinovat s umělou výživou či ovčím mlékem. Mlezivo působí dobře i na samotné střevo, na osidlování a obranyschopnost střevní sliznice. Proto u matek , které mají nedostatek mléka dbáme na to , aby přeci jen něco jehňata vypila z  vemene a mláďata dokrmujeme jen 2-3x denně po cca 50ml, abychom je nutili domáhat se mléka z vemene a tím stimulovali laktaci. pokračování na straně 6

5


JehnÄ› - novorozenec OsiĹ™elĂŠ novorozenĂŠ jehnÄ› mĹŻĹžeme zkusit podstrÄ?it nĂĄhradnĂ­ matce, nejlĂŠpe se k tomu hodĂ­ ovce, kterĂĄ porodĂ­ do nÄ›kolika hodin po sirotkovÄ› narozenĂ­. Pokud jĂ­ jehnÄ› nabĂ­dneme bÄ›hem porodu, nebĂ˝vĂĄ problĂŠm ,aby ho pĹ™ijala za svĂŠ. NÄ›kdy se mĹŻĹžete setkat s případy, kdy ovce nepĹ™ijme jedno jehnÄ› a druhĂŠ ano. Pokud toto udÄ›lĂĄ ihned pĹ™i porodu, je velkĂĄ pravdÄ›podobnost, Ĺže to příťtÄ› zopakuje. Pokud ho odvrhne po nÄ›kolika dnech, Ä?asto nenĂ­ mlĂĄdÄ› ĂşplnÄ› zdravĂŠ, nejspĂ­ĹĄ mĂĄ nÄ›jakou vrozenou vadu, kterou matka poznala. JestliĹže jehnÄ› netluÄ?e, pouze mu uhĂ˝bĂĄ pĹ™i pitĂ­ Ä?i ho odstrkuje, je moĹžno zavřít ovci i s  jehĹˆaty do menĹĄĂ­ho prostoru a chodit jĂ­ pĹ™idrĹžovat a nechat jehnÄ› napĂ­t. To si na tuto manipulaci zvykne velice brzy a je moĹžno ho po dobu 4-5 tĂ˝dnĹŻ odchovat neĹž zaÄ?ne pĹ™ijĂ­mat objemnou stravu. ÄŒastĂŠ jsou dotazy zda a Ä?Ă­m dezinfikovat pupky jehĹˆat. JĂĄ zastĂĄvĂĄm nĂĄzor niÄ?Ă­m. Nikdy jsem nezaznamenala rozdĂ­l mezi chovy , kde se dezinfikuje a kde nikoliv. Infekce u zdravĂ˝ch kolostrĂĄlnĂ­ch jehĹˆat je vzĂĄcnĂĄ. StejnÄ› jako podvozovĂĄnĂ­ pup. provazce je ĂşplnÄ› zbyteÄ?nĂŠ. PupeÄ?nĂ­ ĹĄnĹŻra se u koz, ovcĂ­, krav vĹždy pĹ™etrhne sama, lĹŻĹžko odchĂĄzĂ­ dlouho po porodu, mlĂĄdÄ› nikdy nevykrvĂĄcĂ­! Naopak kontrola zÄ?iĹĄtÄ›nĂ­ matky / vypuzenĂ­ placenty a plodovĂ˝ch obalĹŻ/ je velice dĹŻleĹžitĂĄ. Jen zdravĂĄ matka odchovĂĄ zdravĂĄ a silnĂĄ jehĹˆata. Co se tĂ˝kĂĄ zdravotnĂ­ problematiky novorozenĂ˝ch jehĹˆat kromÄ› sacĂ­ho reflexu samozĹ™ejmÄ› prohlĂŠdneme mlĂĄdÄ›, zda nemĂĄ nÄ›jakĂŠ malformace, srĹŻsty, rozĹĄtÄ›p patra, zda nenĂ­ slepĂŠ, zda nenĂ­ nÄ›jakĂĄ vada na oÄ?Ă­ch. ÄŒasto se mĹŻĹžete setkat s ohnutĂ˝mi konÄ?etinami, hlavnÄ› ve spÄ›nk. kloubech , a to na pĹ™ednĂ­ch i zadnĂ­ch konÄ?etinĂĄch. Je to zkrĂĄcenĂ­ ĹĄlach konÄ?etin pĹ™i uloĹženĂ­ v dÄ›loze, vyskytuje se u vĂ­ceÄ?etnĂ˝ch mlĂĄÄ?at. NenĂ­ to ŞådnĂĄ zĂĄvaĹžnĂĄ vad, mĂ­rnĂĄ forma se napravĂ­ vĹždy sama, jinak je dobrĂŠ cca na tĂ˝den postiĹženou noĹžiÄ?ku obandĂĄĹžovat v nataĹženĂŠ pozici. VhodnĂŠ je pouĹžitĂ­ obvazĹŻ ve vĂ­ce vrstvĂĄch a kaĹždou vrstvu fixujeme nĂĄplastĂ­. SpodnĂ­ okraj obvazu pĹ™esahuje aĹž na rohovinu kopĂ˝tka, tĂ­m zabrĂĄnĂ­te zaĹĄkrcenĂ­ konÄ?etiny. Tuto bandĂĄĹž ponechte na konÄ?etinÄ› max. 2tĂ˝dny, Ä?asto staÄ?Ă­ tĂ˝den. Ĺ lachy se natĂĄhnou a mlĂĄdÄ› chodĂ­ bez jakĂ˝chkoliv nĂĄsledkĹŻ. PrĹŻjmy novorozenĂ˝ch jehĹˆat do ståří cca 2 tĂ˝dnĹŻ jsou dosti vzĂĄcnĂŠ a musĂ­ se Ĺ™eĹĄit vÄ?as, neboĹĽ takovĂŠ mlĂĄdÄ› brzy ztrĂĄcĂ­ energii. ChovatelĂŠ si Ä?asto pletou prĹŻjem s nĂĄlepy trusu na

koneÄ?nĂ­ku mlĂĄÄ?at, kdy mĂĄ matka velkĂŠ mnoĹžstvĂ­ hustĂŠho mleziva, trus jehĹˆat je potom hodnÄ› lepkavĂ˝ a ulpĂ­vĂĄ na koneÄ?nĂ­ku, kde zasychĂĄ v podobÄ›  tvrdĂ˝ch nĂĄlepĹŻ. Ty je nutno mechanicky odstranit, aby nedoĹĄlo k  bolestivĂŠmu zanĂ­cenĂĄ koneÄ?nĂ­ku. Tyto nĂĄlepy se tvoří max.4-5 dnĹŻ, potom jiĹž jehnÄ› kĂĄlĂ­ jako ostatnĂ­. Vakcinace ani jinĂŠ preventivnĂ­ Ăşkony se v  tĂŠto dobÄ› neprovĂĄdĂ­, kromÄ› aplikace vitam.přípravkĹŻ a preparĂĄtĹŻ s  obsahem vit.E a selenu. InjekÄ?nĂ­ aplikace se provĂĄdĂ­ 1x vÄ›tĹĄinou 24h po narozenĂ­, per orĂĄlnĂ­ aplikace / do tlamiÄ?ky/ je nutnĂŠ opakovat v tĂ˝dennĂ­ch intervalech. KupĂ­race ocĂĄskĹŻ a kastrace berĂĄnkĹŻ krvavou metodou je k  mlĂĄÄ?atĹŻm ĹĄetrnÄ›jĹĄĂ­ a provĂĄdĂ­me jĂ­ kolem 4-5.dne Ĺživota. Pokud pouĹžijete gumiÄ?ky je lepĹĄĂ­ zvolit vÄ›k aĹž mezi 2-3tĂ˝dnem Ĺživota. RelativnÄ› Ä?asto se chovatelĂŠ takĂŠ setkĂĄvajĂ­ se zlomeninami konÄ?etin u malĂ˝ch jehĹˆat, aĹĽ v dĹŻsledku poranÄ›nĂ­ jinou ovcĂ­ Ä?i Ăşrazy. Ovce jsou klidnÄ›jĹĄĂ­ a mĂŠnÄ› agresĂ­vnĂ­ neĹž kozy, ale tento typ zlomenin nenĂ­ ani u ovcĂ­ vzĂĄcnĂ˝. Pokud je zlomenina lokalizovĂĄna v  dolnĂ­ Ä?ĂĄsti konÄ?etiny mĹŻĹžeme jĂ­ zafixovat podobnÄ› jako u zkrĂĄcenĂ˝ch ĹĄlach, jen pĹ™idĂĄme vĂ­ce vrstev a takĂŠ se snaŞíme zafixovat konÄ?etinu opravdu v  max. nataĹženĂŠm stavu. PĹ™i zlomeninĂĄch stehennĂ­ kosti nenĂ­ fixace moĹžnĂĄ. U takto malĂ˝ch jehĹˆat sroste i tato zlomenina. Jen je dobrĂŠ matku i s  jehnÄ›tem umĂ­stit samostatnÄ›, aby mÄ›lo omezenĂ˝ pohyb a prvnĂ­ch 10 dnĂ­ ho drĹžet po antibiot.clonou jako prevence infekce v mĂ­stÄ› fraktury. ObecnÄ› lze povaĹžovat Ăşhyn jehĹˆat spojenĂ˝ s  porodem Ä?i poporodnĂ­mi komplikacemi do 7-10 dnĂ­ po porodu, zvlĂĄĹĄtÄ› pokud od zaÄ?ĂĄtku mlĂĄdÄ› neprosperovalo. StarĹĄĂ­ Ăşhyny budou mĂ­t pravdÄ›podobnÄ› příÄ?inu jinou neĹž ĹĄpatnĂŠ poporodnĂ­ oĹĄetĹ™enĂ­ mlĂĄdÄ›te, jak od matky tak od chovatele. PĹ™eji vĹĄem ĂşspěťnĂŠ odchovy a s heslem „ Postarej se dobĹ™e o matku a ona se postarĂĄ o mlĂĄdě“ se těťím na setkĂĄnĂ­ v PlchovicĂ­ch na aukci Dorper ovcĂ­! MVDr. Dita KolĂĄÄ?kovĂĄ

Dita a LudÄ›k KolĂĄÄ?kovi provozujĂ­ svoije hospodĂĄĹ™stvĂ­ v BukovÄ› na rakovnicku. Jejich chov Dorper je zaĹ™azen do kontroly uĹžitkovosti, produkuje kvalitnĂ­ plemennĂĄ zvĂ­Ĺ™ata a vychĂĄzĂ­ z otcovskĂ˝ch krevnĂ­ch liniĂ­ Amarun, Dume, Tano a Salongo. đ&#x;“ž

6

+420 604 715 276


Ukazatele reprodukce Reprodukce: Narozených jehňat z toho M z toho F Průměrný reprodukční věk ovcí Počet případů jalovosti Počet případů zmetání Způsob plemenitby: Harémové připouštění Individuální připouštění

2013

2014

2015

2016

2017

103 28 75

127 50 77

131 67 64

245 121 124

225 107 118

0,64

0,89

1,22

1,39

1,73

0 0

1 0

11 0

21 0

32 4

97,2 % 2,80 %

98,1 % 1,9 %

100 % 0 %

94,02 % 96,52 % 5,98 % 3,48 %

Repr. ukazatele stáda Průměrný index plodnosti/max/min

2,06

1,41

1,42

1,41

Průměrný index intenzity/max/min

2,24

1,23

1,27

1,44

Průměrný index odchovu/max/min

1,03

1,12

1,16

1,15

reprodukční věk - věk ovce po odečtení jednoho roku * index plodnosti - podíl živě i mrtvě narozených jehňat k počtu vrhů plemenice * index intenzity - podíl živě i mrtvě narozených jehňat k reprodukčnímu věku plemenice v letech. * index odchovu – podíl počtu jehňat odchovaných do věku 30 dní k reprodukčnímu věku plemenice v

7


Ukazatele reprodukce podle chovů Průměrný reprodukční Průměrný index věk plodnos6

Chovatel

Pokorný Bedřich, RNDr. Smolík Bohumil Koláček Luděk Kopřiva Vladimír Perner Jan Hlavín Josef Spěváková Kateřina Vošický Martin Valeš Petr Preclíková Marie Peňázová Radka Bouška Josef Pavel Habětín s.r.o. Myslík Zdeněk Dobrovský Radoslav Petr Aleš Křenková Jaroslava KM group invest s.r.o. Platen Technologie, s.r.o. Walek Adolf Polášek Marek

Průměrný index intenzity

Průměrný index odchovu

Průměrná součtová CHV ze všech porodů

[rok]

1,449

1,486

1,201

[kg]

3,11 0,89

1,158 1,222

0,540 1,765

0,515 1,338

57,00 83,29

0,78

1,502

1,588

1,523

101,45

0,37 2,53

1,125 1,627

1,913 1,562

1,913 1,285

63,85 133,11

0,70

1,667

1,708

1,708

68,57

1,75 2,50

1,333 1,854

0,591 0,957

0,591 0,957

36,96 66,36

0,83

1,000

1,203

0,000

0,00

0,55 1,01

1,000 1,375

1,822 1,103

0,000 1,103

0,00 163,18

0,96

1,667

1,350

1,287

56,53

0,95 0,88

1,367 1,200

1,845 0,967

1,284 0,885

77,64 65,00

1,07

1,500

1,110

0,921

30,80

1,35 1,58

1,589 1,917

1,429 2,131

1,276 1,940

54,47 148,54

1,58

1,917

2,131

1,940

148,54

1,56 0,71

1,412 1,667

2,437 1,468

1,940 1,239

133,23 53,85

0,92

1,334

1,579

1,579

71,26

Reprodukční věk - věk ovce po odečtení jednoho roku Průměrný reprodukční věk Pokorný Bedřich, RNDr. Smolík Bohumil Koláček Luděk Kopřiva Vladimír Perner Jan Hlavín Josef Spěváková Kateřina Vošický Martin Valeš Petr Preclíková Marie Peňázová Radka Bouška Josef Pavel Habětín s.r.o. Myslík Zdeněk Dobrovský Radoslav Petr Aleš Křenková Jaroslava KM group invest s.r.o. Platen Technologie, s.r.o. Walek Adolf Polášek Marek

3,11 0,89 0,78 0,37 2,53 0,7 1,75 2,5 0,83 0,55 1,01 0,96 0,95 0,88 1,07 1,35 1,58 1,58 1,56 0,71 0,92 0

1

2

3

4

8


Index plodnosti - podíl živě i mrtvě narozených jehňat k počtu vrhů plemenice Průměrný index plodnosti Pokorný Bedřich, RNDr. Smolík Bohumil Koláček Luděk Kopřiva Vladimír Perner Jan Hlavín Josef Spěváková Kateřina Vošický Martin Valeš Petr Preclíková Marie Peňázová Radka Bouška Josef Pavel Habětín s.r.o. Myslík Zdeněk Dobrovský Radoslav Petr Aleš Křenková Jaroslava KM group invest s.r.o. Platen Technologie, s.r.o. Walek Adolf Polášek Marek

1,158 1,222 1,502 1,125 1,627 1,667 1,333 1,854 1,000 1,000 1,375 1,667 1,367 1,200 1,500 1,589 1,917 1,917 1,412 1,667 1,334

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

Index intenzity - podíl živě i mrtvě narozených jehňat k reprodukčnímu věku plemenice v letech. Průměrný index intenzity Pokorný Bedřich, RNDr. Smolík Bohumil Koláček Luděk Kopřiva Vladimír Perner Jan Hlavín Josef Spěváková Kateřina Vošický Martin Valeš Petr Preclíková Marie Peňázová Radka Bouška Josef Pavel Habětín s.r.o. Myslík Zdeněk Dobrovský Radoslav Petr Aleš Křenková Jaroslava KM group invest s.r.o. Platen Technologie, s.r.o. Walek Adolf Polášek Marek 0,000

9

0,540 1,765 1,588 1,913 1,562 1,708 0,591 0,957 1,203 1,822 1,103 1,350 1,845 0,967 1,110 1,429 2,131 2,131 2,437 1,468 1,579 0,650

1,300

1,950

2,600


index odchovu – podíl počtu jehňat odchovaných do věku 30 dní k reprodukčnímu věku plemenice v letech Průměrný index odchovu Pokorný Bedřich, RNDr. Smolík Bohumil Koláček Luděk Kopřiva Vladimír Perner Jan Hlavín Josef Spěváková Kateřina Vošický Martin Valeš Petr Preclíková Marie Peňázová Radka Bouška Josef Pavel Habětín s.r.o. Myslík Zdeněk Dobrovský Radoslav Petr Aleš Křenková Jaroslava KM group invest s.r.o. Platen Technologie, s.r.o. Walek Adolf Polášek Marek

0,515 1,338 1,523 1,913 1,285 1,708 0,591 0,957 0 0 1,103 1,287 1,284 0,885 0,921 1,276 1,94 1,94 1,94 1,239 1,579 0

0,5

1

1,5

2

Průměr CHV - představuje průměrnou hodnotu součtů Celkových Hmotností Vrhu všech porodů . Průměrná součtová CHV ze všech porodů Pokorný Bedřich, RNDr. Smolík Bohumil Koláček Luděk Kopřiva Vladimír Perner Jan Hlavín Josef Spěváková Kateřina Vošický Martin Valeš Petr Preclíková Marie Peňázová Radka Bouška Josef Pavel Habětín s.r.o. Myslík Zdeněk Dobrovský Radoslav Petr Aleš Křenková Jaroslava KM group invest s.r.o. Platen Technologie, s.r.o. Walek Adolf Polášek Marek

57,00 83,29 101,45 63,85 133,11 68,57 36,96 66,36 0,00 0,00 163,18 56,53 77,64 65,00 30,80 54,47 148,54 148,54 133,23 53,85 71,26 0,00

10

45,00

90,00

135,00

180,00


Diagnostika březosti v praxi Je březí nebo ne? Otázka na kterou je dobré znát přesnou odpověď. V loňské Dorper ročence jsme měli příležitost seznámit se s novou (v Čechách)  metodou zjišťování březosti ovcí v  článku Ing. Martina Hoška, který objíždí české chovatele s  ultrazvukem mimořádných kvalit. Na rozdíl od konvenčních přístrojů, tento používá unikátní axiální sondu s úhlem obrazu 170°. Díky tomu je schopen s přesností na 98-99% určit nejen fakt, zda máme ovci březí či ne, ale ve většině případů určit i počet jehňat v děloze bahnice.

Je dobré mít ještě alespoň dva-tři pomocníky k navedení ovcí do uličky, k obsluze branek, zapisování výsledků a označování ovcí barvou. Ovce vchází brankou do uličky, ideálně přímo mezi nohy chovatele. Ten ji uchopí a posune zádí ke křeslu ing. Hoška, který vsune zezadu pod břicho ovce axiální sondu natřenou kontaktním gelem.

Článek nás okamžitě zaujal. Zjištění, která ovce je březí a která je jalová, umožní efektivně reprodukční loty rozdělovat, rozdílně krmit březí a jalové a jalové vracet do reprodukce rychleji. Navíc rozdělní bahnic na ty, které živí dvojčata a které jen jedináčky, umožní efektivnější a přesné krmení a výživu plodů. O ultrazvukové scanování jsme se z výše uvedených důvodů snažili vždy, ale s  použitím standardních přístrojů a sond, jsme dosahovali maximálně 60% úspěšnosti a u řady bahnic jsme se celkem pravidelně mýlili. To ovšem vyvolávalo zmatky v logistice stáda. Mezi „prokazatelně jalovými“ se občas narodilo jehně a naopak u některých „stoprocentně březích bahnic“ nedocházelo k  porodu tak dlouho, až nám došlo, že tudy cesta nevede. V té chvíli jsme zjistili, že existuje Ing. Hošek a jeho Ovi-scan a pozvali jsme ho k nám. V lotu ke zjištění jsme měli přibližně padesát ovcí a chystali jsme se na „velkou akci“.

Ing. Hošek upírá pohled na obrazovku přístroje a chovateli ukazuje: „Tady vidíte jehně, tady druhé, toto je srdíčko, toto pupečník…“ Chovatel drží zkoumané zvíře a snaží se necvičeným okem sledovat zprávy z nitra dané ovce. Kupodivu občas musí dát ing. Hoškovi za pravdu, že obraz při troše fantazie skutečně odpovídá zkušenému komentáři. Jakmile je ing. Hošek hotov, zapisujeme výsledek scanu ovce do karty (jalová/březí/počet jehňat) a ovci označujeme příslušnou barvou. Následně ji s použitím třídící branky posouváme do příslušné skupiny březích či jalových kusů.

Celá věc však nakonec netrvala déle než 40 minut i s přípravou a vybalením a zabalením nádobíčka. Výbava ing. Hoška zahrnuje nejen vlastní ultrazvuk Ovi-scan, ale také speciálně upravenou autosedačku, ve které během ultrazvukování sedí téměř na úrovni podlahy v „pozici pilota F1“.

Výše popsaná procedura trvá maximálně jednu minutu, spíše půl. Jejím výsledkem je nejpřesnější míra zjištění březosti, jakou jsme kdy měli možnost vyzkoušet. Máme tak možnost zvířata správně třídit při reprodukci a správně jednotlivé skupiny krmit. K tomu se informace o počtu jehňat hodí i při sledování bezproblémovosti porodů, či při porodech vyžadujících asistenci. Dále je využíváme k  včasnému odhadu reprodukční úspěšnosti beranů i bahnic a v neposlední řadě i v logistické přípravě na příslušný počet nových jedinců ve stádě, pro které je třeba včas počítat s krmením a prostorem. Všem, kteří berou svůj chov vážně, můžeme tuto metodu velice doporučit. Pavel Habě*n, Farma Plchovice

Jak to celé prakticky probíhá Ovce máme nachystané v menší ohrádce s brankou a uličkou, končící brankou na třídění, s  vyústěním do dvou menších rozdělených ohrádek. Ulička je rozšířena tak, aby se do ní vešel ing. Hošek, chovatel a zkoumaná ovce.

„Farma Plchovice“ - nejpočetnější chov Dorper v České republice Mgr. Pavel Habětín Plchovice 13 565 01 Choceň +420 602 364 249 ph@warmepeace.cz , www.farmaplchovice.cz

11


Odolnost proti scrapie 2014

2017

116

37,91 %

99

20,50 %

174

21,78 %

188

17,33 %

ARR/ARR

70

22,88 %

171

35,40 %

339

41,43 %

572

52,72 %

ARR/ARQ

76

24,84 %

145

30,02 %

199

24,78 %

255

23,50 %

ARR/AHQ

4

1,31 %

3

1,04 %

6

0,75 %

5

0,46 %

ARQ/ARQ

36

11,76 %

59

12,22 %

76

8,51 %

61

5,62 %

ARR/VRQ

1

0,33 %

1

0,21 %

1

0,13 %

0

0,00 %

ARQ/VRQ

3

0,98 %

3

0,62 %

5

0,63 %

4

0,37 %

R4

Genotyp ARR/ARR

R3

R2

R1

Popis genotyp obsahuje pouze alely ARR

Použití Vhodná pro všechny typy chovů

R2

ARR/AHQ ARR/ARH ARR/ARQ

genotypu obsahuje jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ

R3

AHQ/AHQ AHQ/ARH AHQ/ARQ ARH/ARH ARH/ARQ ARQ/ARQ

genotyp neobsahuje žádnou alelu alelu ARR a žádnou VRQ

Nevhodná pro šlechtitelské chovy a chovy s produkcí plemenných zvířat, uplatnitelná v užitkových chovech

genotypu obsahuje jednu alelu ARR a alelu VRQ

Nevhodná pro šlechtitelské chovy a chovy s produkcí plemenných zvířat, použití k chovu může být vyjímečně povoleno u samic pouze ve zdůvodnitelných případech

R4

R5

12

2016

Nevyšetřeno

R5

R1

2015

ARR/VRQ

AHQ/VRQ ARH/VRQ ARQ/VRQ VRQ/VRQ

genotyp obsahuje jednu alelu VRQ ale žádnou alelu ARR

Vzhledem k přítomnosti alely ARR použitelná v chovech

Naprosto vyloučená s chovu


Výživu bereme vážně

Váš spolehlivý partner ve VÝŽIVĚ a ZDRAVÍ malých přežvýkavců

Výživa a zdraví jdou ruku v ruce a jsou klíčovým faktorem úspěchu v chovu zvířat. Společnost IFRAMIX se dlouhodobě zabývá propojováním výživy a zdraví, řešením specifických výživových cílů a situací, prevencí zdravotních problémů a zvládnutím stresu. Sledujte individuální potřeby zvířat Kondice zvířat je nezbytným ukazatelem Zaměřte se na reprodukci Neopomeňte správný start mláďat A hlavně…nezůstávejte na výživu a zdraví svých zvířat sami. Tým IFRAMIX je tu pro Vás!

ENERGY BOOSTYX Příprava na porod, start laktace ARGIVO Podpora lepšího trávení mláďat, prevence průjmů, snadný přechod na rostlinnou výživu FEDATONIC Flushing OVIPACK MiDi Melasovaný vitamínově-minerální liz s vysokým obsahem selenu LAMBSTARTER Koncentrát na výrobu jednoduché a chutné směsi pro jehňata a kůzlata

Pro více informací kontaktujte: IFRAMIX, s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9 Tel: (+420) 222 361 924 (nebo -925), e-mail: iframix@iframix.cz, www.iframix.cz

13


Představení chovatelů Historie našeho chovu Jsme malá rodinná farma v Doudlebách nad Orlicí ve východních Čechách. Počátek našeho chovu ovcí je z doby dostavby našeho domku v roce 2015. Ještě před jeho kolaudací jsme si říkali, že si pořídíme čtyři ovečky na spásání téměř hektarové zahrádky. A tak jsme pátrali po internetu jaké plemeno by nám nejvíce vyhovovalo. Narazili jsme na, pro nás tehdy úplně neznámé, plemeno Dorper, které se nám okamžitě zalíbilo. Jak vzhledem, tak svojí údajnou nenáročností. První chovatel, na kterého jsme narazili na internetu, byl pan Perner z Benešova nad Černou. Zavolali jsme mu a domluvili si prohlídku jeho hospodářství. Byla to velmi příjemná a užitečná návštěva. A dodnes je to takový náš „přítel na telefonu“. Tam jsme nabyli jistoty, že je to pravé plemeno pro nás. Ihned jsme si u něho zamluvili dvě jehnice na jaro roku 2015, které jsme skutečně přivezli do nově zbudované malé stáje. To léto jsme ještě přivezli jednu jehnici z německé dražby a ještě jednu jehnici, také původem z Německa. A začala sháňka po vhodném beranovi, což bylo poměrně náročné pátrání, ale

„Dorper Doudleby“ Radka Peňázová a Martin Kubíček Vyhnánov 92 51742 Doudleby nad Orlicí +420 776262174; 605790763 radkapenazova@seznam.cz

14

nakonec úspěšné. V témže roce na podzim jsme si přivezli našeho prvního plemenného berana linie 0421 Tembi od malého chovatele rovněž z Německa. Poté už byl hlavní úkol úspěšně odchovat první jehňata a trochu si náš „minichov“ rozšířit , neboť plemeni Dorper jsme úplně propadli a věděli jsme, že jen u čtyřech ovcí nezůstaneme. Plocha chovu byla rozšířena na 4 hektary. Velmi se snažíme o maximální zlepšování jeho podmínek. V roce 2018 je aktuální stav 9 ks základního stáda ovcí (jehnice, bahnice), 1 ks chovného berana a několik jehňat. S menším rozšířením počtu počítáme, ale myslíme si, že někdy,méně znamená více. Plemeno Dorper se jeví jako masné plemeno budoucnosti vzhledem k jeho nenáročnosti na chov a skvěle chutnému masu, které postrádá výraznost nepříjemné typické “ovčí vůně.“


Plemeníci Dorper Ustanovení zákona 154/2000 Sb. Hlava III, § 19 odst.1 nařizující používání registrovaných plemeníků v chovech. Pověřená osoba (ČMSCH) přiděluje plemeníkům schváleným příslušnou plemennou knihou číslo státního registru plemeníků.

ER 0408 AMARUN

AMR-0001

CZ 0000081570021

EA 0408 AMARUN

AMR-0002

16/02/15

1 ARR.ARQ

CZ 0000088382021

ER 0408 AMARUN

AMR-0004

10/02/16

1 ARR/ARR

CZ 0000078302081

EA 0408 AMARUN

AMR-0005

14/02/17

2 ARR/ARQ

CZ 0000088379021

ER 0408 AMARUN

AMR-0006

16/02/17

1 ARR/ARR

DE 0010510510407

ER 0407 ARAWN

ARA-0001

14/04/13

1 ARR.ARQ

CZ 0000069449053

EA 0407 ARAWN

ARA-0005

13/02/16

1 ARQ/ARQ

CZ 0000074348081

ER 0407 ARAWN

ARA-0006

26/02/16

2 ARRARR

CZ 0000066047053

EA 0407 ARAWN

ARA-0007

07/11/15

2 ARR/ARR

CZ 0000072387053

EB 0407 ARAWN

ARA-0008

02/05/17

2 ARR/ARR(R

DE 0010311212693

ER 0419 ARON

ARO-0001

14/09/14

3 ARR/ARR

CZ 0000003601034

ER 0419 ARON

ARO-0002

16/04/17

2 ARR/ARR

CZ 0000020428034

ER 0419 ARON

ARO-0003

14/05/17

2 ARR/ARQ

CZ 0000020423034

EA 0419 ARON

ARO-0004

02/05/17

2 ARR/ARQ

CZ 0000020422034

ER 0419 ARON

ARO-0005

02/05/17

2 ARR/ARQ

CZ 0000020418034

ER 0419 ARON

ARO-0006

29/04/17

2 ARR/ARQ

CZ 0000020419034

EB 0419 ARON

ARO-0007

29/04/17

2 ARR/ARQ

CZ 0000064372081

EA 0403 DANSO

DAS-0005

25/12/14

1 ARR.ARQ

CZ 0000064366081

EB 0403 DANSO

DAS-0007

25/10/14

2 ARR.ARQ

CZ 0000057887081

EA 0405 DAVID

DAV-0002

20/06/13

1 ARR.ARQ

CZ 0000057889081

EA 0405 DAVID

DAV-0003

20/06/13

1 ARR.ARR

CZ 0000057886081

ER 0405 DAVID

DAV-0004

20/06/13

1 ARR.ARR

AT 0000891142620

EA 0400 DORPE

DOR-0001

03/02/11

2 ARQ.ARQ

CZ 0000053530053

ER 0400 DORPE

DOR-0003

18/04/12

1 ARQ.ARQ

DE 0010800491647

ER 0404 DUME

DUM-0001

16/08/10

2 ARRARQ

CZ 0000057882081

ER 0404 DUME

DUM-0002

05/01/13

1 ARR.ARQ

CZ 0000057890081

EA 0404 DUME

DUM-0004

13/11/13

1 ARR.ARQ

CZ 0000064371081

ER 0404 DUME

DUM-0005

07/12/14

1 ARR.ARQ

CZ 0000064362081

EA 0404 DUME

DUM-0006

03/03/14

1 ARR.ARQ

CZ 0000064375081

EA 0404 DUME

DUM-0007

20/01/15

1 ARR.ARR

CZ 0000071336081

EB 0404 DUME

DUM-0008

28/04/15

2 ARR.ARQ

CZ 0000071338081

ER 0404 DUME

DUM-0009

21/05/15

1 ARR.ARQ

CZ 0000064378081

EB 0404 DUME

DUM-0010

09/03/15

2 ARR.ARQ

CZ 0000064377081

EA 0404 DUME

DUM-0011

07/03/15

3 ARR.ARQ

CZ 0000043371062

EA 0404 DUME

DUM-0014

05/05/16

2 ARR/ARQ

CZ 0000071363081

ER 0404 DUME

DUM-0015

15/04/16

2 ARRARR

CZ 0000087942021

ER 0404 DUME

DUM-0016

17/01/17

2 ARR/ARQ

CZ 0000001855075

ER 0404 DUME

DUM-0017

29/03/17

2 ARR/ARQ

0404 DUME

DUM-0018

30/03/17

1 ARR/ARR

CZ 0000001857075

ER 0404 DUME

DUM-0019

26/03/17

1 ARR/ARR

DE 0011300229144

ER 0423 FAFNIR

FAF-0001

18/12/13

1 ARR/ARR

CZ 0000075791053

EA 0423 FAFNIR

FAF-0002

11/05/17

1 ARR/ARQ

DE 0010610218437

ER 0402 FRANK

FRN-0001

26/11/11

2 ARR.ARR

CZ 0000081078031

ER 0402 FRANK

FRN-0002

17/01/13

1 ARRARQ

CZ 0000081081031

ER 0402 FRANK

FRN-0003

04/02/13

1 ARR.ARQ

CZ 0000081082031

ER 0402 FRANK

FRN-0004

01/04/13

2 ARR.ARQ

CZ 0000001856075

VT

I

linie

statni registr

N

genotyp

1 ARRARQ

Beran je půlka stáda …

AT 0000377052930

datum narozeni 30/04/13

ID

15


Plemeníci Dorper Ustanovení zákona 154/2000 Sb. Hlava III, § 19 odst.1 nařizující používání registrovaných plemeníků v chovech. Pověřená osoba (ČMSCH) přiděluje plemeníkům schváleným příslušnou plemennou knihou číslo státního registru plemeníků.

EA 0402 FRANK

FRN-0005

01/04/13

2 ARR.ARQ

CZ 0000089580031

EB

0402 FRANK

FRN-0006

15/12/13

1 ARR.ARR

CZ 0000089581031

ER 0402 FRANK

FRN-0007

17/12/13

2 ARRARR

CZ 0000089587031

EA 0402 FRANK

FRN-0009

01/04/14

2 ARR.ARQ

CZ 0000089589031

EA 0402 FRANK

FRN-0010

04/04/14

2 ARR.ARQ

CZ 0000089595031

EA 0402 FRANK

FRN-0011

24/04/14

3 ARRARR

CZ 0000089596031

EA 0402 FRANK

FRN-0012

24/04/14

3 ARRARR

CZ 0000089594031

ER 0402 FRANK

FRN-0013

24/04/14

3 ARRARR

CZ 0000003574034

ER 0402 FRANK

FRN-0015

02/05/15

3 ARRARR

CZ 0000089606031

EA 0402 FRANK

FRN-0016

26/04/15

2 ARR.ARQ

DE 0010800005341

ER 0401 HUGO

HUG-0001

28/12/09

1 ARRARQ

CZ 0000043761031

ER 0401 HUGO

HUG-0002

08/01/12

2 ARRARR

CZ 0000003577034

EA 0401 HUGO

HUG-0006

04/05/15

3 ARR.ARR

CZ 0000003600034

EB

HUG-0007

09/11/16

2 ARR/ARQ

CH 0000017300151

ER 0412 IWAN

IWA-0001

13/05/13

2 ARQ.ARQ

DE 0011390007359

ER 0426 JANGLES

JAG-0001

02/12/15

2 ARR/ARR(R

DE 0011390007335

ER 0424 JOKER

JOK-0001

08/12/15

2 ARR/ARR

DE 0011300241905

ER 0424 JOKER

JOK-0002

15/10/14

2 ARRARR

DE 0010800604976

ER 0413 MAHDY

MAD-0001

14/02/13

2 ARRARR

CZ 0000076784021

EA 0413 MAHDY

MAD-0002

01/12/14

2 ARR.ARR

CZ 0000043698071

EA 0413 MAHDY

MAD-0004

06/03/16

1 ARR/ARR

CZ 0000003591034

ER 0413 MAHDY

MAD-0005

09/03/16

2 ARR/ARR

CZ 0000078643021

ER 0413 MAHDY

MAD-0006

17/04/16

1 ARR/ARR

DE 0010800605050

EA 0413 MAHDY

MAD-0007

15/01/14

1 ARRARR

CZ 0000010311034

EA 0422 MAKO

MAK-0002

01/05/17

2 ARR/ARQ

CZ 0000020417034

ER 0422 MAKO

MAK-0003

21/04/17

1 ARR/ARR

CZ 0000020430034

EA 0422 MAKO

MAK-0004

14/05/17

2 ARR/ARR

CZ 0000020424034

EA 0422 MAKO

MAK-0005

07/05/17

2 ARR/ARR

CZ 0000020420034

ER 0422 MAKO

MAK-0006

02/05/17

2 ARR/ARR

DE 0010710232013

ER 0420 NIHAL

NIH-0001

19/04/14

3 ARR/ARR

CZ 0000031509053

ER 0420 NIHAL

NIH-0002

16/01/17

1 ARRARR

CZ 0000031510053

EB

0420 NIHAL

NIH-0003

20/01/17

3 ARR/ARR

CZ 0000043702071

ER 0420 NIHAL

NIH-0004

10/03/17

1 ARR/ARR

CZ 0000043704071

ER 0420 NIHAL

NIH-0005

25/03/17

1 ARRARR

CZ 0000043703071

ER 0420 NIHAL

NIH-0006

13/03/17

2 ARR/ARR

DE 0010800640167

ER 0418 PEDROA

PEA-0001

20/01/14

1 ARRARR

DE 0010510543341

ER 0406 PLIMUS

PLI-0001

18/10/12

1 ARQARQ

DE 0011400340209

ER 0416 SALONGO

SAN-0001

01/03/13

1 ARR.ARR

CZ 0000048172041

EA 0416 SALONGO

SAN-0002

17/12/15

1 ARRARR

CZ 0000078645021

ER 0416 SALONGO

SAN-0003

18/01/17

2 ARR/ARQ

CZ 0000092553021

ER 0416 SALONGO

SAN-0004

30/01/17

2 ARR/AHQ

CZ 0000092555021

ER 0416 SALONGO

SAN-0005

09/02/17

2 ARR/ARR(R

CZ 0000092554021

EA 0416 SALONGO

SAN-0006

30/01/17

2 ARR/ARR

CZ 0000052369041

EA 0416 SALONGO

SAN-0007

28/02/17

2 ARR/ARQ

DE 0010510400360

ER 0421 TEMBI

TEB-0001

09/03/15

1 ARR/ARR

CZ 0000076853052

EA 0421 TEMBI

TEB-0002

18/11/16

2 ARR/ARR(R

CZ 0000076854052

ER 0421 TEMBI

TEB-0003

14/12/16

1 ARR/ARR(R

0401 HUGO

Beran je půlka stáda …

16

CZ 0000081083031


Plemeníci Dorper Ustanovení zákona 154/2000 Sb. Hlava III, § 19 odst.1 nařizující používání registrovaných plemeníků v chovech. Pověřená osoba (ČMSCH) přiděluje plemeníkům schváleným příslušnou plemennou knihou číslo státního registru plemeníků. EB

0421 TEMBI

TEB-0005

12/02/17

2 ARR/ARQ

SE 0019684613075

I

0410 THABO

THA-0001

28/04/13

1 ARQARQ

DE 0010710197049

ER

0411 TANO

TTA-0001

09/01/13

2 ARRARR

CZ 0000061049053

EA

0411 TANO

TTA-0003

24/02/15

1 ARR.ARQ

CZ 0000066042053

EB

0411 TANO

TTA-0004

26/02/15

1 ARR.ARR

CZ 0000066048053

EB

0411 TANO

TTA-0007

09/11/15

1 ARR/ARR

CZ 0000043699071

EB

0411 TANO

TTA-0008

18/04/16

1 ARR/ARR

CZ 0000071362081

EA

0411 TANO

TTA-0009

14/04/16

2 ARR/ARQ

CZ 0000072363053

EA

0411 TANO

TTA-0010

24/04/16

1 ARR/ARR

CZ 0000071370081

EA

0411 TANO

TTA-0012

04/12/16

2 ARR/ARQ

CZ 0000071369081

ER

0411 TANO

TTA-0013

30/11/16

2 ARR/ARQ

CZ 0000071371081

ER

0411 TANO

TTA-0014

08/12/16

1 ARR/ARR

CZ 0000078293081

EA

0411 TANO

TTA-0015

11/12/16

3 ARR/ARR(R

CZ 0000078299081

ER

0411 TANO

TTA-0016

20/12/16

1 ARR/ARR(R

CZ 0000078300081

ER

0411 TANO

TTA-0017

03/01/17

1 ARR/ARR

CZ 0000071372081

EA

0411 TANO

TTA-0018

08/12/16

2 ARR/ARQ

CZ 0000072381053

EB

0411 TANO

TTA-0019

03/02/17

1 ARR/ARR(R

CZ 0000071357081

EA

0411 TANO

TTA-0020

09/04/16

2 ARR/ARR(R

CZ 0000072388053

EB

0411 TANO

TTA-0021

07/05/17

2 ARR/ARR

CZ 0000072390053

ER

0411 TANO

TTA-0022

07/05/17

1 ARR/ARR(R

CZ 0000075788053

ER

0411 TANO

TTA-0024

17/05/17

1 ARR/ARR(R

CZ 0000088380021

EA

0411 TANO

TTA-0025

01/05/17

1 ARR/ARQ

CZ 0000010054024

ER

0411 TANO

TTA-0026

22/05/17

2 ARR/ARQ

CZ 0000010055024

ER

0411 TANO

TTA-0027

22/05/17

2 ARR/ARQ

AT 0000145860630

EA

0414 WALTZ

WAZ-0001

16/02/12

1 ARR.ARR

Beran je půlka stáda …

CZ 0000076857052

NT Dorper 2018 připravuje na 25.8.2018 opět v Plchovicích e ech R pubic Cz ***** ok

- Dorper CZ *** Sh ** a nih

rper Asoc Do menná iace k Ple

NT Plchovice 2017

Výstava, hodnocení a prodej Dorper Odborná část Chovatelská setkání Prodej chovatelských potřeb Občerstvení

17

ssotiation pA ee e stud of bo Th


Výživu bereme vážně

18


Testace jehňat Data byla pořízena pomocí ultrazvukových měření hloubka hřbetního svalů a tloušťka podkožního tuku u jehňat ve věku 70  130 dní. K měření byl použit terénní ultrazvuk WED 3000 s lineární sondou 7,5 MHz.

Linie

H

S

M

T

Z

H

S

F

T

Z

H

CELKEM S T

Z

0401 HUGO

31,73 28,01 2,67 5,00

27,86 27,85 2,14 4,43

29,02

27,90

2,30

4,60

0402 FRANK

30,40 26,04 2,00 3,00

26,74 28,38 2,00 4,25

27,47

27,91

2,00

4,00

0404 DUME

25,67 30,98 1,38 4,25

26,09 27,76 1,43 3,57

25,86

29,48

1,40

3,93

0405 DAVID

21,00 28,00 1,00 4,00

20,50 24,61 1,00 3,00

20,67

25,74

1,00

3,33

0407 ARAWN

27,74 28,54 1,46 4,14

25,76 27,66 1,14 3,71

26,75

28,10

1,30

3,93

0408 AMARUN

29,85 29,52 1,40 3,89

28,17 26,46 1,28 4,06

28,77

27,56

1,32

4,00

0411 TANO

30,68 28,06 1,75 4,13

28,15 27,83 1,68 4,12

29,52

27,96

1,72

4,12

0419 ARON

37,06 27,74 3,14 5,00

26,00 28,28 4,00 5,00

34,36

27,81

3,47

5,00

0420 NIHAL

35,31 28,98 1,43 4,57

29,60 26,03 1,33 4,33

32,10

27,32

1,38

4,44

0421 TEMBI

25,53 32,00 2,06 4,20

22,60 29,70 1,55 4,00

24,69

31,34

1,91

4,14

0422 MAKO

35,41 30,78 3,00 4,75

31,90 29,95 3,33 4,83

33,91

30,42

3,14

4,79

0423 FAFNIR

25,40 25,64 1,38 3,38

23,30 23,86 1,29 3,29

24,42

24,81

1,33

3,33

0426 JANGLES

23,67 24,63 1,33 4,00

24,40 26,58 1,60 3,40

24,13

25,85

1,50

3,63

Průměr

29,19 28,38 1,85

26,24 27,30 1,83

27,82 27,86 1,83

M - samci, F - samice, H - živá hmotnost v čase provádění testace, S - hloubka hřbetního svalu v mm měřená sonograficky a přepočtená na 100 dnů věku jehněte, T - tloušťka hřbetního podkožního tuku v mm měřená sonograficky, Z - subjektivní hodnocení zmasilosti (porovnání v rámci testované skupiny)

Porovnání živé hmotnosti v čase testace mezi pohlavími a krevními liniemi. 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00

F

M

0.00 0401 HUGO

0402 FRANK

0404 DUME

0405 DAVID 0407 ARAWN 0408 AMARUN 0411 TANO

0419 ARON

0420 NIHAL

0421 TEMBI

0422 MAKO 0423 FAFNIR 0426 JANGLES

Porovnání hloubky hřbetního svalu (m.l.l.d.) mezi pohlavími a krevními liniemi. 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00

F

M

0.00 0401 HUGO

0402 FRANK

0404 DUME

0405 DAVID 0407 ARAWN 0408 AMARUN 0411 TANO

0419 ARON

0420 NIHAL

0421 TEMBI

0422 MAKO 0423 FAFNIR 0426 JANGLES

19


Data testace jednotlivých linií 0401 HUGO je nejstarší, linie v ČR s doposud aktivním zakládajícím beranem. 50.00 Linie

ID

H

S

T

0401 HUGO - ž.hmotnost

Z

0401 HUGO

CZ 0000020426034

M

26,10

26,30

2,00

5

0401 HUGO

CZ 0000003600034

M

41,00

31,43

3,00

5

0401 HUGO

CZ 0000020427034

M

28,10

26,30

3,00

5

31,73

28,01

2,67

5,00

0401 HUGO

CZ 0000021953934

F

27,00

28,48

3,00

5

0401 HUGO

CZ 0000021942934

F

30,00

24,66

3,00

5

0401 HUGO

CZ 0000030456934

F

22,00

33,81

1,00

4

0401 HUGO

CZ 0000021954934

F

26,00

30,65

3,00

5

0401 HUGO

CZ 0000030453934

F

27,00

27,00

1,00

4

0401 HUGO

CZ 0000030454934

F

29,00

22,00

1,00

4

0401 HUGO

CZ 0000021940934

F

34,00

28,37

3,00

4

27,86

27,85

2,14

4,43

29,02

27,90

2,30

4,60

0402 FRANK byla dovezena do ČR z Německa a v českých chovech působí 16 beranů s přiděleným číslem státního registru plemeníků z toho 7 beranů je ve třídě ER.

F

0.00 1

40.00

2

3

4

5

M

6

7

0401 HUGO - hloubka hř. svalu

20.00

F

0.00 1

40.00

2

3

4

5

M

6

7

0402 FRANK - ž.hmotnost

20.00 Linie 0402 FRANK

ID CZ 0000002837075

M

H

S

T

Z

30,40

26,04

2,00

3

30,40

26,04

2,00

3,00

0402 FRANK

CZ 0000019994975

F

32,95

26,98

1,00

5

0402 FRANK

CZ 0000047230962

F

19,00

31,69

2,00

4

0402 FRANK

CZ 0000096247236

F

18,00

27,65

2,00

3

0402 FRANK

CZ 0000019995975

F

37,00

27,19

3,00

5

26,74

28,38

2,00

4,25

27,47

27,91

2,00

4,00

F

0.00 1

50.00

2

3

M 4

0402 FRANK - hloubka hř. svalu

F

0.00 1

2

3

M 4

0404 DUME byla dovezena do ČR z Německa a v českých chovech působilo a působí 19 beranů s přiděleným číslem státního registru plemeníků z toho 9 beranů je ve třídě ER. V chovech působí 41 ovcí. Linie

20

ID

H

S

T

Z

0404 DUME

CZ 0000043374062

M

34,10

40,14

2,00

5

0404 DUME

CZ 0000076260081

M

26,00

27,48

1,00

5

0404 DUME

CZ 0000087941021

M

26,45

24,14

1,00

3

0404 DUME

CZ 0000087942021

M

32,30

27,00

1,00

4

0404 DUME

CZ 0000001855075

M

17,80

33,94

1,00

4

0404 DUME

CZ 0000076259081

M

23,00

23,59

2,00

3

0404 DUME

CZ 0000001857075

M

27,60

32,97

1,00

5

0404 DUME

CZ 0000001856075

M

18,10

38,57

2,00

5

25,67

30,98

1,38

4,25

0404 DUME

CZ 0000019006975

F

18,05

25,49

1,00

3

0404 DUME

CZ 0000052399962

F

24,00

30,55

1,00

4

0404 DUME

CZ 0000005183924

F

22,00

22,00

1,00

2

0404 DUME

CZ 0000052398962

F

26,00

27,39

2,00

3

0404 DUME

CZ 0000003040975

F

28,00

32,67

2,00

4

0404 DUME

CZ 0000087136981

F

32,55

29,44

2,00

4

0404 DUME

CZ 0000052397962

F

32,00

26,79

1,00

5

26,09

27,76

1,43

4

25,86

29,48

1,40

3,93

40.00

0404 DUME- ž.hmotnost

20.00

F

0.00 1

50.00

2

3

4

5

6

7

M 8

0404 DUME- hloubka hř. svalu

F

0.00 1

2

3

4

5

6

7

M 8


Linie 0405 DAVID

ID CZ 0000091358021

M

H

S

T

Z

21,00

28,00

1,00

4

21,00

28,00

1,00

4,00

21.00

0405 DAVID

CZ 0000009772924

F

21,00

22,77

1,00

3

0405 DAVID

CZ 0000009780924

F

20,00

26,46

1,00

3

20.00

20,50

24,61

1,00

3,00

19.00

20,67

25,74

1,00

3,33

0405 DAVID má původ v Německu a v českých chovech působilo a působí 5 beranů s přiděleným číslem státního registru plemeníků z toho pouze 1 beranů je ve třídě ER. Linie není příliš reprezentativní a nenní chovateli vyhledávána. Je velmi zastoupena v původech zvířat německých chovatelů.

0405 DAVID- ž.hmotnost

22.00

F 1

40.00

M

2

0405 DAVID- hloubka hř. svalu

20.00

F

0.00 1

M

2

0407 ARAWN má původ v kanadských chovech a v českých chovech působilo a působí 8 beranů s přiděleným číslem státního registru plemeníků z toho 4 berani jsou zařazeni ve třídě ER. Linie produkuje kvalitní a vyrovnané kolekce potomků. V chovech je zařazeno 43 bahnic. Linie

ID

H

S

T

Z

0407 ARAWN

CZ 0000072387053

M

25,00

37,45

3,00

5

0407 ARAWN

CZ 0000072372053

M

28,30

21,84

2,20

3

0407 ARAWN

CZ 0000072384053

M

25,00

26,67

1,00

4

0407 ARAWN

CZ 0000072379053

M

30,40

25,31

1,00

5

0407 ARAWN

CZ 0000072377053

M

23,50

26,48

1,00

3

0407 ARAWN

CZ 0000072376053

M

27,60

33,08

1,00

4

0407 ARAWN

CZ 0000075798053

M

34,40

28,97

1,00

5

27,74

28,54

1,46

4,14

0407 ARAWN

CZ 0000080641953

F

27,40

24,29

1,00

5

0407 ARAWN

CZ 0000080662953

F

23,00

25,12

1,00

2

0407 ARAWN

CZ 0000080663953

F

22,00

29,77

1,00

4

0407 ARAWN

CZ 0000080658953

F

31,00

36,60

2,00

5

0407 ARAWN

CZ 0000091586981

F

26,45

25,93

1,00

3

0407 ARAWN

CZ 0000080647953

F

27,50

31,43

1,00

4

0407 ARAWN

CZ 0000080654953

F

23,00

20,53

1,00

3

25,76

27,66

1,14

3,71

26,75

28,10

1,30

3,93

40.00

0407 ARAWN- ž.hmotnost

20.00

F

0.00 1

50.00

2

3

4

5

6

M 7

0407 ARAWN- hloubka hř. svalu

F

0.00 1

2

3

4

5

6

M 7

0416 SALONGO má původ v německých chovech a v českých chovech působilo a působí 7 beranů s přiděleným číslem státního registru plemeníků z toho 4 berani jsou zařazeni ve třídě ER. Linie produkuje kvalitní potomky s nadprůměrnými přírůstky. V chovech je zařazeno 20 bahnic. Linie

ID

H

S

T

Z

0416 SALONGO

CZ 0000092557021

M

29,00

36,09

1,00

4

0416 SALONGO

CZ 0000052369041

M

32,00

33,64

1,00

4

0416 SALONGO

CZ 0000092556021

M

34,00

25,00

2,00

4

0416 SALONGO

CZ 0000052368041

M

26,00

24,36

1,90

4

0416 SALONGO

CZ 0000092555021

M

42,20

35,00

2,00

5

0416 SALONGO

CZ 0000092553021

M

42,20

37,27

1,00

5

0416 SALONGO

CZ 0000092552021

M

40,90

28,03

1,00

5

0416 SALONGO

CZ 0000078645021

M

48,90

29,67

1,00

5

0416 SALONGO

CZ 0000092554021

M

37,30

32,73

2,00

4

36,94

31,31

1,43

4,44

0416 SALONGO

CZ 0000011144924

F

39,00

25,87

1,00

5

0416 SALONGO

CZ 0000021939934

F

36,00

31,43

3,00

5

0416 SALONGO

CZ 0000059711941

F

32,00

25,45

1,00

4

0416 SALONGO

CZ 0000059710941

F

21,80

16,84

1,50

3

0416 SALONGO

CZ 0000011143924

F

42,50

36,05

1,00

5

34,26

27,13

1,50

4,40

35,99

29,82

1,46

4,43

100.00

0416 SALONGO- ž.hmotnost

50.00

F

0.00 1

2

3

4

5

6

7

M

8

9

0416 SALONGO- hloubka hř. svalu

50.00

F

0.00 1

2

3

4

5

6

7

8

M 9

21


Linie

ID

H

S

T

Z

0408 AMARUN

CZ 0000078302081

M

32,25

32,68

1,00

4

0408 AMARUN

CZ 0000078305081

M

37,20

29,67

1,00

4

0408 AMARUN

CZ 0000078307081

M

33,20

34,72

2,00

5

0408 AMARUN

CZ 0000088379021

M

38,30

29,35

1,00

4

0408 AMARUN

CZ 0000078308081

M

28,50

23,64

1,00

3

0408 AMARUN

CZ 0000088383021

M

28,20

27,59

1,60

5

0408 AMARUN

CZ 0000078309081

M

22,15

29,51

2,00

2

0408 AMARUN

CZ 0000078310081

M

20,15

31,43

1,00

3

0408 AMARUN

CZ 0000078306081

M

28,70

27,12

2,00

5

29,85

29,52

1,40

3,89

0408 AMARUN

CZ 0000097425981

F

28,50

25,32

1,00

4

0408 AMARUN

CZ 0000097427981

F

21,25

27,91

1,00

4

0408 AMARUN

CZ 0000027335924

F

16,30

21,67

1,00

2

0408 AMARUN

CZ 0000097426981

F

27,10

22,73

1,00

4

0408 AMARUN

CZ 0000006214924

F

24,00

24,66

1,00

4

0408 AMARUN

CZ 0000097416981

F

28,90

30,62

2,00

5

0408 AMARUN

CZ 0000097417981

F

33,20

28,55

2,00

4

0408 AMARUN

CZ 0000097418981

F

34,50

26,26

1,00

4

0408 AMARUN

CZ 0000097424981

F

29,10

28,02

1,00

4

0408 AMARUN

CZ 0000027334924

F

28,60

24,17

1,00

3

0408 AMARUN

CZ 0000027336924

F

27,00

31,18

1,40

4

0408 AMARUN

CZ 0000097420981

F

34,70

30,00

2,00

5

0408 AMARUN

CZ 0000097421981

F

27,30

24,66

1,00

4

0408 AMARUN

CZ 0000097422981

F

30,20

25,60

2,00

5

0408 AMARUN

CZ 0000097423981

F

30,30

26,52

1,00

5

0408 AMARUN

CZ 0000097419981

F

29,70

25,45

1,00

4

28,17

26,46

1,28

4,06

28,77

27,56

1,32

4,00 Z

Linie

ID

H

S

T

0419 ARON

CZ 0000020423034

M

32,70

30,00

3,00

5

0419 ARON

CZ 0000020428034

M

37,20

29,35

3,00

5

0419 ARON

CZ 0000003601034

M

48,80

28,18

4,00

5

0419 ARON

CZ 0000020418034

M

38,00

28,52

4,00

5

0419 ARON

CZ 0000020419034

M

36,10

26,67

3,00

5

0419 ARON

CZ 0000020421034

M

30,30

25,24

2,00

5

0419 ARON

CZ 0000020422034

M

36,30

26,19

3,00

5

37,06

27,74

3,14

5,00

0419 ARON

CZ 0000021949934

F

31,00

27,14

3,00

5

0419 ARON

CZ 0000021941934

F

42,00

26,53

4,00

5

0419 ARON

CZ 0000021948934

F

32,00

30,00

4,00

5

0419 ARON

CZ 0000021947934

F

27,00

24,29

3,00

5

0419 ARON

CZ 0000021946934

F

34,00

30,00

5,00

5

0419 ARON

CZ 0000021944934

F

35,00

31,30

4,00

5

0419 ARON

CZ 0000021943934

F

29,00

25,52

3,00

5

0419 ARON

CZ 0000021955934

F

26,00

28,28

4,00

5

32,00

27,88

3,75

5,00

34,36

27,81

3,47

5,00

H

S

T

Z

25,45

2,30

4

Linie

ID

0421 TEMBI

CZ 0000076853052

M

25,90

0421 TEMBI

CZ 0000076854052

M

33,90

36,80

2,00

5

0421 TEMBI

CZ 0000076855052

M

22,70

33,07

2,00

4

0421 TEMBI

CZ 0000076856052

M

20,50

33,07

2,00

3

0421 TEMBI

CZ 0000076857052

M

24,65

31,62

2,00

5

25,53

32,00

2,06

4,20

0421 TEMBI

CZ 0000090493952

F

23,60

26,44

2,10

4

0421 TEMBI

CZ 0000090494952

F

21,60

32,97

1,00

4

22,60

29,70

1,55

4,00

24,69

31,34

1,91

4,14

22

0408 AMARUN- ž.hmotnost

50.00

F

0.00

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0408 AMARUN- hloubka hř. svalu

50.00

F

0.00

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0408 AMARUN má původ v Rakousku a v českých chovech působilo a působí 6 beranů s přiděleným číslem státního registru plemeníků z toho 3 berani jsou zařazeni ve třídě ER. Linie produkuje kvalitní jedince s rekordními přírůstky. V chovech je zařazeno 35 bahnic této linie. 0419 ARON má původ v Německu. Linie produkuje vyrovnané potomky s dobrým přírůstkem

100.00

0419 ARON- ž.hmotnost

50.00

F

0.00 1

40.00

2

3

4

5

6

M

7

8

0419 ARON- hloubka hř. svalu

20.00

F

0.00 1

2

3

4

5

6

M

7

8

0421 TEMBI byl importován z Německa. V chovech působí 5 plemenných beranů této linie.

40.00

0421 TEMBI- ž.hmotnost

20.00

F

0.00 1

40.00

2

3

4

M 5

0421 TEMBI- hloubka hř. svalu

20.00

F

0.00 1

2

3

4

M 5


0411 TANO je linie, která se osvědčila jako vhodná pro produkci plemenných jehnic. V českých chovech působilo a působí 27 beranů s přiděleným číslem státního registru plemeníků z toho 10 berani jsou zařazeni ve třídě ER. Linie produkuje kvalitní a vyrovnané kolekce potomků. V chovech je zařazeno 58 bahnic. V samčí populaci se přenáší rohatost. Linie

ID

H

S

T

Z

0411 TANO

CZ 0000072390053

M

36,00

27,53

2,00

5

0411 TANO

CZ 0000072389053

M

21,00

21,88

2,00

5

0411 TANO

CZ 0000075788053

M

28,00

32,99

2,00

5

0411 TANO

CZ 0000075787053

M

20,00

24,12

2,00

3

0411 TANO

CZ 0000071373081

M

33,25

27,27

2,00

4

0411 TANO

CZ 0000010054024

M

33,00

34,39

2,00

5

0411 TANO

CZ 0000010055024

M

33,00

33,17

1,00

3

0411 TANO

CZ 0000075799053

M

32,80

32,09

1,00

4

0411 TANO

CZ 0000071369081

M

39,20

30,34

2,00

5

0411 TANO

CZ 0000071370081

M

41,20

30,18

3,00

5

0411 TANO

CZ 0000075801053

M

26,30

32,37

1,00

5

0411 TANO

CZ 0000071372081

M

34,20

28,18

2,00

3

0411 TANO

CZ 0000072386053

M

24,00

19,90

1,00

3

0411 TANO

CZ 0000072373053

M

32,50

23,75

1,20

5

0411 TANO

CZ 0000072374053

M

30,00

23,84

1,40

4

0411 TANO

CZ 0000072375053

M

24,20

19,91

1,50

3

0411 TANO

CZ 0000072380053

M

28,80

33,81

2,00

5

0411 TANO

CZ 0000072381053

M

27,45

31,69

2,00

5

0411 TANO

CZ 0000072382053

M

23,30

24,86

1,00

4

0411 TANO

CZ 0000071371081

M

39,55

30,91

3,00

5

0411 TANO

CZ 0000078293081

M

35,70

27,76

2,00

4

29,61

1,00

4

0411 TANO

CZ 0000088381021

M

34,00

0411 TANO

CZ 0000078301081

M

23,30

25,94

1,00

3

0411 TANO

CZ 0000078300081

M

33,80

42,14

3,00

5

0411 TANO

CZ 0000078299081

M

39,50

35,51

2,00

5

0411 TANO

CZ 0000078296081

M

27,35

27,48

3,00

3

0411 TANO

CZ 0000078294081

M

21,80

17,48

1,00

2

0411 TANO

CZ 0000072388053

M

28,00

27,53

2,00

4

0411 TANO

CZ 0000088380021

M

32,00

25,53

1,00

4

0411 TANO

CZ 0000078292081

M

35,52

22,04

1,00

4

0411 TANO

CZ 0000078291081

M

32,35

25,74

2,00

4

30,68

28,06

1,75

4,13

0411 TANO

CZ 0000087148981

F

29,85

26,39

1,00

4

0411 TANO

CZ 0000080642953

F

30,80

29,79

2,00

5

0411 TANO

CZ 0000080643953

F

28,90

33,33

2,00

5

0411 TANO

CZ 0000088507953

F

28,00

40,38

2,00

5

0411 TANO

CZ 0000088506953

F

21,00

29,05

1,00

3

0411 TANO

CZ 0000080659953

F

22,00

32,35

1,00

5

0411 TANO

CZ 0000087133981

F

29,70

23,56

1,00

3

0411 TANO

CZ 0000084177953

F

21,30

23,88

1,70

3

0411 TANO

CZ 0000080650953

F

19,00

25,31

2,00

4

0411 TANO

CZ 0000087146981

F

30,75

31,00

2,00

4

0411 TANO

CZ 0000087144981

F

30,00

31,36

3,00

5

0411 TANO

CZ 0000084176953

F

28,30

23,28

1,00

4

0411 TANO

CZ 0000084174953

F

26,70

22,65

2,00

4

0411 TANO

CZ 0000087141981

F

32,50

34,27

4,00

4

0411 TANO

CZ 0000080665953

F

23,00

32,99

1,00

5

0411 TANO

CZ 0000087145981

F

32,00

28,45

2,00

5

0411 TANO

CZ 0000087140981

F

31,50

25,09

1,00

4

0411 TANO

CZ 0000084175953

F

35,20

25,92

2,00

5

0411 TANO

CZ 0000080653953

F

21,20

24,43

1,00

4

0411 TANO

CZ 0000084173953

F

29,40

21,01

2,00

3

0411 TANO

CZ 0000084172953

F

21,10

18,86

1,00

3

0411 TANO

CZ 0000084171953

F

35,95

24,62

2,00

5

0411 TANO

CZ 0000097396981

F

29,00

28,03

1,00

3

0411 TANO

CZ 0000087135981

F

41,00

34,07

2,00

5

0411 TANO

CZ 0000087139981

F

24,70

22,26

2,00

3

0411 TANO

CZ 0000080660953

F

29,00

31,18

1,00

4

28,15

27,83

1,68

4,12

29,52

27,96

1,72

4,12

23

50.00

0.00

0411 TANO- ž.hmotnost

F

M

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

50.00

0.00

0411 TANO- hloubka hř. svalu

F

M

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Dorper Asociace CZ podporuje stávající i začínající chovatele plemene Dorper. … již 6 let působí v ČR jako uznané chovatelské sdružení a současně ja oprávněná osoba pro posuzování a testování ovcí masných plemen. Data, která pečlivě shronažďuje a poskytuje chovatelům, mají zásadní význam pro selekci a rozhodování chovatele a přispívají k rentabilitě chovů. Dorper je plemeno budoucnosti.


0420 NIHAL je linie dovezená rovněž z Německa, která byla velmi úspěšná na nákupním trhu v Plchovicích v srpnu 2017 Linie

ID

H

S

T

Z

0420 NIHAL

CZ 0000043702071

M

38,80

30,19

1,00

5

0420 NIHAL

CZ 0000031510053

M

33,20

25,13

2,00

4

0420 NIHAL

CZ 0000031509053

M

46,20

27,07

2,00

5

0420 NIHAL

CZ 0000043703071

M

33,10

32,77

1,00

5

0420 NIHAL

CZ 0000031513053

M

33,00

21,76

1,00

4

0420 NIHAL

CZ 0000043704071

M

36,50

31,35

2,00

5

0420 NIHAL

CZ 0000048734071

M

26,40

34,62

1,00

4

35,31

28,98

1,43

4,57

0420 NIHAL

CZ 0000089010953

F

29,60

23,45

2,00

5

0420 NIHAL

CZ 0000089011953

F

26,80

21,61

1,00

3

0420 NIHAL

CZ 0000035945953

F

30,60

24,40

1,00

4

0420 NIHAL

CZ 0000035944953

F

33,90

26,67

1,00

5

0420 NIHAL

CZ 0000052854971

F

28,30

31,21

1,00

5

0420 NIHAL

CZ 0000052853971

F

35,60

33,76

2,00

5

0420 NIHAL

CZ 0000035946953

F

29,20

22,80

1,00

4

0420 NIHAL

CZ 0000035948953

F

25,55

23,39

1,00

3

0420 NIHAL

CZ 0000035949953

F

26,85

26,96

2,00

5

29,60

26,03

1,33

4,33

32,10

27,32

1,38

4,44

H

S

T

Z

Linie

ID

0422 MAKO

CZ 0000020425034

M

41,00

32,00

3,00

5

0422 MAKO

CZ 0000020424034

M

34,50

28,00

4,00

5

0422 MAKO

CZ 0000020417034

M

44,30

29,83

5,00

5

0422 MAKO

CZ 0000010311034

M

24,50

35,71

1,00

3

0422 MAKO

CZ 0000020431034

M

31,70

31,74

3,00

5

0422 MAKO

CZ 0000020430034

M

32,10

30,43

3,00

5

0422 MAKO

CZ 0000020429034

M

34,50

30,43

2,00

5

0422 MAKO

CZ 0000020420034

M

40,70

28,10

3,00

5

35,41

30,78

3,00

4,75

0422 MAKO

CZ 0000021956934

F

29,00

30,65

4,00

5

0422 MAKO

CZ 0000021945934

F

37,00

28,10

4,00

5

0422 MAKO

CZ 0000030455934

F

24,40

35,71

1,00

4

0422 MAKO

CZ 0000021950934

F

41,00

29,23

4,00

5

0422 MAKO

CZ 0000021952934

F

27,00

27,00

3,00

5

0422 MAKO

CZ 0000021951934

F

33,00

29,00

4,00

5

31,90

29,95

3,33

4,83

33,91

30,42

3,14

4,79

50.00

ID

H

S

T

1

40.00

0426 JANGLES

CZ 0000072385053

M

27,00

16,73

1,00

3

0426 JANGLES

CZ 0000072391053

M

24,00

31,05

2,00

5

0426 JANGLES

CZ 0000075790053

M

20,00

26,09

1,00

4

23,67

24,63

1,33

4,00

30,59

2,00

5

0426 JANGLES

CZ 0000080651953

F

31,00

0426 JANGLES

CZ 0000080655953

F

30,00

31,65

2,00

5

0426 JANGLES

CZ 0000080657953

F

19,00

24,74

1,00

2

0426 JANGLES

CZ 0000080661953

F

19,00

21,49

2,00

2

0426 JANGLES

CZ 0000080652953

F

23,00

24,42

1,00

3

24,40

26,58

1,60

3,40

24,13

25,85

1,50

3,63

2

3

4

5

6

7

M

8

9

0420 NIHAL- hloubka hř. svalu

20.00

F

0.00 1

2

3

4

5

6

7

M

8

9

0422 MAKO je linie dovezená z maďarského Debrecénu Zakladatel linie byl používán jen jeden rok. Linie produkovala většinou dobře přirůstající jehňata z nichž byla uchovněna jen část.

50.00

0422 MAKO- ž.hmotnost

F

0.00 1

40.00

2

3

4

5

6

M

7

8

0422 MAKO- hloubka hř. svalu

20.00

F

0.00 1

40.00

Z

F

0.00

0426 JANGLES jde o nově zaváděnou linii s přímým původem v nejlepších chovech Johna Della z Jižní Afriky. Jedná se o potomky světových vítězů. Linie

0420 NIHAL- ž.hmotnost

2

3

4

5

6

M

7

8

0426 JANGLES- ž.hmotnost

20.00

F

0.00 1

50.00

2

3

4

M 5

0426 JANGLES- hloubka hř. svalu

F

0.00 1

2

3

4

M 5

24


0423 FAFNIR je linie dovezená rovněž z Německa. Není příliš rozšířená a málo se prosazuje.

Linie

ID

H

S

T

Z

0423 FAFNIR

CZ 0000072378053

M

27,20

29,54

2,00

4

0423 FAFNIR

CZ 0000075793053

M

24,00

27,05

1,00

3

0423 FAFNIR

CZ 0000075796053

M

23,00

18,60

1,00

3

0423 FAFNIR

CZ 0000075795053

M

24,00

14,30

1,00

2

0423 FAFNIR

CZ 0000075792053

M

21,00

24,61

1,00

3

0423 FAFNIR

CZ 0000075791053

M

33,00

34,73

3,00

5

0423 FAFNIR

CZ 0000075797053

M

22,00

27,98

1,00

3

0423 FAFNIR

CZ 0000075789053

M

29,00

28,28

1,00

4

25,40

25,64

1,38

3,38

0423 FAFNIR

CZ 0000080656953

F

27,00

28,56

1,00

4

0423 FAFNIR

CZ 0000080645953

F

22,40

25,63

2,00

3

0423 FAFNIR

CZ 0000080646953

F

21,10

26,09

2,00

3

0423 FAFNIR

CZ 0000080648953

F

19,00

14,27

1,00

3

0423 FAFNIR

CZ 0000080649953

F

27,00

21,29

1,00

3

0423 FAFNIR

CZ 0000080664953

F

27,00

29,54

1,00

4

0423 FAFNIR

CZ 0000080644953

F

19,60

21,63

1,00

3

23,30

23,86

1,29

3,29

24,42

24,81

1,33

3,33

40.00

0423 FAFNIR- ž.hmotnost

20.00

F

0.00 1

50.00

2

3

4

5

6

M

7

8

0423 FAFNIR- hloubka hř. svalu

F

0.00 1

2

3

4

5

6

M

7

8

Využitá exportní příležitost Čeští chovatelé byli úspěšní a povedl se jim hezký exportní počin. V březnu 2017 se povedlo, po asi půl roční přípravě, realizovat vývoz skupiny ovcí Dorper do Uzbekistánu. Celá obchodní transakce, včetně služby českého dopravce, měla hodnotu přes 30 tisíc EUR. Foto: Milan Kyselý, přepravce

Průjezd kolem Bajkonuru Doplnění sena pod Moskvou

Napájení v Rusku

Nákup sena v Kazachstánu

Ustájení v Taškentu

25


Metody plemenitby Základem úspěchu v procesu šlechtění je správná volba plemenných beranů a způsobu plemenitby. Chovy s vyspělou úrovní užitkovosti by měly respektovat zásady šlechtitelských postupů daných šlechtitelským programem. Čistokrevná plemenitba – páření rodičů téhož plemene. Specifický ráz plemene vzniká nebo se zdokonaluje umělým výběrem a procesem přirozené selekce v  určitých vnějších podmínkách. Charakter každého plemene je dán plemenným standardem, který vymezuje jak vnější morfologické znaky zvířat (exteriér), tak i užitkovost v  daných chovatelských podmínkách. Příbuzenská plemenitba (inbreeding) a liniová plemenitba jsou součástí čistokrevné plemenitby. Záměrným použitím příbuzenské plemenitby vznikla většina kulturních plemen. Touto metodou lze upevnit u potomstva některé požadované vlastnosti. Nežádoucí výsledek se může dostavit při dlouhodobějším využívání (defekty, snížená odolnost). Šlechtitelský pokrok užitkovosti závisí na intenzitě selekce, odhadu celkové plemenné hodnoty, generačním intervalu a genetické variabilitě. Zušlechťovací křížení – cílem je zlepšit některé nevyhovující užitkové vlastnosti (plodnost, zmasilost, mléčnost, dlouhověkost, odolnost). Důležitým předpokladem úspěchu je správná volba fylogeneticky blízkého a výkonného zušlechťovacího plemene. Je to metoda poměrně zdlouhavá a náročná, jejíž výsledek je závislý na optimálním genetickém podílu zušlechťovacího plemene. Převodné křížení – neboli vyhlazovací křížení je proces postupného zpětného křížení jedním plemenem. Křížení pokračuje tak dlouho, až se potomstvo přiblíží celkovému charakteru plemene, na které se převádí (min. 4 – 5 generací s  genetickým podílem 93,5%). K  této metodě se obvykle přistupuje z  důvodu změny užitkových vlastností. Užitkové křížení (hybridizace) – meziplemenné křížení mezi dvěma nebo více plemeny. Konečný produkt je zpravidla určen pro výkrm a dále se k plemenitbě nepoužívá. Význam užitkového křížení spočívá především v  tom, že se u finálních jedinců kromě zlepšení celkové užitkovosti (masné) mj. využije tzv. heterózní efekt, který vyjadřuje stupeň nadřazenosti kříženců proti průměru výchozích plemen použitých ke křížení. Dvouplemenné užitkové křížení – je nejjednodušší forma užitkového křížení, probíhá jen mezi dvěma specializovanými rodičovskými populacemi. Při tomto způsobu se využívají populační, komplementární a přímé heterózní efekty. Zpětné křížení – principem tohoto křížení je opětovné (zpětné) křížení hybridního jedince jedním z výchozích rodičovských plemen. Z  větší části se omezují extrémně rozdílné otcovské vlastnosti pro křížení s hybridními bahnicemi. Inseminace ovcí -

progresivní

metoda plemenitby, využívající

nejcennější berany (popř. dovoz inseminačních dávek ze zemí, ze kterých nelze dovézt živé zvíře). Synchronizace říje – základní biotechnologická metoda. Ve větších stádech má v plodném i mimoplodném období opodstatnění jen v případě provádění inseminace. Při přirozené plemenitbě je nutné počítat na jednoho berana jen 12, max. 15 ovcí, poněvadž ovce je nutné zapustit během 2 dnů. Synchronizace říje se  používá hlavně

26

při inseminaci a embryotransferu. V praxi lze využít přirozenou metodu spočívající na principu řízeného světelného režimu. Při umělé synchronizaci říje se ovcím aplikují látky ovlivňující pohlavní cyklus, tj. progesteronové přípravky nebo prostaglandiny. Běžně se aplikují poševními tampony (pesary). Ke zvýšení plodnosti superovulací vajíček se plně osvědčilo použití sérového gonadotropinu na bázi PMSG ( sérum březích klisen). Říji se daří synchronizovat v  plodném období v  průměru na 80 %. Z  praktického hlediska je vhodné synchronizaci časově sladit tak, aby se aplikace PMSG prováděla 2 dny před úplňkem měsíce ( běžně nastupuje říje u 1/3 stáda). Účinky synchronizace je vhodné podpořit i správně načasovat “krmným šokem” (flushing). s použitím materiálu z prací Prof. Ing. František Horák, CSc. zpracoval Ing. Vladimír Bařina, Ph.D.

V případě samic plemene Dorper u nichž nastupuje říje celoročně a pravidelně, je možné jednotlivé harémy synchronizovat vždy po odstavu jehňat. Ve stádech Dorper je systém odstavů, synchronizací a načasovaného připouštění (tedy i porodů) velmi důležitý. Chovatel se vyhne přílišnému časovému rozprostření reprodukce, odchovu velmi malých skupin potomků a tím nemožnosti srovnávání jehňat a provádění nekvalitní selekce. Chov ovcí Dorper v jednom stádě s trvale přítomným beranem není pro šlechtění vhodný. Také je důležité dbát na včasný odstav a oddělení jehnic od beránků. Jehnice Dorper mohou zabřeznout již ve čtvrtém měsíci věku. Ing. Jaroslav Rucki


Kontrola užitkovosti Zveřejněná data jsou převzata ze záznamů kontroly užitkovosti v Plemenné knize Dorper vedené Dorper Asocí CZ, z.s.. Kontrola užitkovosti a testace v chovech zařazených do kontroly užitkovosti u plemene Dorper prováděly v roce 2017 oprávněné organizace Dorper Asociace CZ, z.s. a Svaz chovatelů ovcí a koz, z.s.

Porovnání denního přírůstku v prvních 100 dnech podle pohlaví a chovatelů.

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

lá še

k

M

ar ek

lf Ad o

M

Pl

F

Po

W al e

ie og ol

k

s.r .o .

va la hn Te c

Kř en

ob D

at en

ko

Kr

át

Ja

ro s

Ja

Al tr Pe

sk ro v

M

Pa

na

v sla Ra

ý

lík ys

ab lH ve

do

en Zd

,s ín ět

ka uš Bo

ěk

.r. o.

se Jo

dk Ra vá

zo Pe

ňá

ic Vo š

f

a

n ar ti

vín la H

M

Jo s

rJ rn e Pe

ad Vl

Ko

př iva

ef

an

ír im

k dě Lu k

če lá Ko

Bo ík ol

Sm

Po

ko

rn ý

Be

hu

ic

m

h

il

0

F

Chovatel

přírůstek

M

m.l.l.d.

tuk

přírůstek

CELKEM

m.l.l.d.

tuk

přírůstek

m.l.l.d.

tuk

Pokorný Bedřich

0,235

24,61

1,00

0,280

32,54

1,00

0,257

28,57

1,00

Smolík Bohumil

0,339

30,96

1,00

0,379

31,97

1,43

0,359

31,47

1,21

Koláček Luděk

0,219

23,70

1,18

0,333

29,14

1,36

0,276

26,42

1,27

Kopřiva Vladimír

0,220

22,00

1,00

0,295

25,57

1,00

0,258

23,79

1,00

Perner Jan

0,315

28,37

3,56

0,355

28,75

3,12

0,335

28,56

3,34

Hlavín Josef

0,308

29,63

1,00

0,338

35,71

1,00

0,323

32,67

1,00

Vošický Martin

0,300

25,45

1,00

0,302

33,64

1,00

0,301

29,55

1,00

Peňázová Radka

0,260

29,70

1,55

0,318

32,00

2,06

0,289

30,85

1,81

Bouška Josef

0,248

24,18

1,29

0,315

24,65

1,67

0,282

24,42

1,48

Pavel Habětín, s.r.o.

0,255

26,67

1,44

0,278

26,72

1,48

0,267

26,69

1,46

Myslík Zdeněk

0,268

28,24

1,33

0,457

40,14

2,00

0,362

34,19

1,67

Dobrovský Radoslav

0,223

29,67

2,00

0,223

29,67

2,00

Petr Aleš

0,317

32,49

1,50

0,375

32,23

1,25

0,346

32,36

1,38

Krátká Jana

0,307

27,08

2,00

0,288

26,04

2,00

0,297

26,56

2,00

Křenková Jaroslava

0,303

29,08

1,50

0,282

35,16

1,33

0,292

32,12

1,42

Platen Technologie s.r.o.

0,280

26,61

2,74

0,316

28,99

1,85

0,298

27,80

2,29

Walek Adolf

0,239

25,93

1,00

0,239

25,93

1,00

0,247

25,53

1,50

Polášek Marek Průměr

-

-

0,273

-

-

-

-

-

-

0,247 0,287

-

25,53

1,50

0,292

27


Pokorný Bedřich-přírůstky 0.5

F

0 1 chovatel CZ21011544

M

2 ID

pohlavi

linie

T

CPH

N

H100

přírůst

m.l.l.d.

tuk

test

CZ 0000009772924

F

0405 DAVID

80

1

22,34

0,223

22,77

1,00

22,7/1/3

CZ 0000009780924

F

0405 DAVID

82

1

24,59

0,246

26,46

1,00

26,4/1/3

0,235

24,61

1,000

0,280

32,54

1,00

0,280

32,54

1,000

0,257

28,57

1,00

CZ 0000091358021

M

79

0405 DAVID

1

27,98

32,5/1/4

Smolík Bohumil-přírůstky chovatel

ID

pohlavi

pohlaví

CZ21076567

CZ 0000011143924

F

CZ 0000011144924

F

chovatel CZ21079076

28

T

CPH

N

0416 SALONGO

ER

122

1

0416 SALONGO

ER

115

1

0.6

přírůst

m.l.l. d.

tuk

test

36,26

0,363

36,05

1,00

36,0/1/5

31,49

0,315

25,87

1,00

25,8/1/5 0.2

0,339

30,96

1,00

H100

124

2

40,62

0,406

29,67

1,00

29,6/1/5

88

2

34,01

0,340

28,03

1,00

28,0/1/5

ER

122

2

38,65

0,387

37,27

1,00

37,2/1/5

0416 SALONGO

EA

108

2

34,14

0,341

32,73

2,00

32,7/2/4

M

0416 SALONGO

ER

117

2

42,20

0,422

35,00

2,00

35/2/5

CZ 0000092556021

M

0416 SALONGO

74

2

34,00

0,340

25,00

2,00

25/2/4

CZ 0000092557021

M

0416 SALONGO

91

2

41,54

0,415

36,09

1,00

36,0/1/4

0,379 0,359

31,97 31,47

1,43 1,21

CZ 0000078645021

M

0416 SALONGO

CZ 0000092552021

M

0416 SALONGO

CZ 0000092553021

M

0416 SALONGO

CZ 0000092554021

M

CZ 0000092555021

ID

pohlavi

pohlaví

ER

T

CPH

N

H100

přírůst

m.l.l.d.

tuk

F

0 1

test

CZ 0000006214924

F

0408 AMARUN

EA

110

2

21,10

0,211

24,66

1,00

24,6/1/4

CZ 0000027334924

F

0408 AMARUN

EA

113

2

24,33

0,243

24,17

1,00

24,1/1/3

CZ 0000027335924

F

0408 AMARUN

80

2

14,12

0,141

21,67

1,00

21,6/1/2

CZ 0000027336924

F

0408 AMARUN

106

1

31,08

0,311

31,18

1,40

31,1/1,4/4

CZ 0000059710941

F

0416 SALONGO

75

2

18,89

0,189

16,84

1,50

16,8/1,5/3

0,219

23,70

1,18

ER

0.4

M

0411 TANO

ER

82

2

39,59

0,396

34,39

2,00

34,3/2/5

CZ 0000010055024

M

0411 TANO

ER

87

2

40,07

0,401

33,17

1,00

33,1/1/3

CZ 0000052368041

M

0416 SALONGO

71

2

22,54

0,225

24,36

1,90

24,3/1,9/4

CZ 0000088379021

M

0408 AMARUN

ER

115

1

40,92

0,409

29,35

1,00

29,3/1/4

CZ 0000088380021

M

0411 TANO

EA

78

1

31,73

0,317

25,53

1,00

25,5/1/4

CZ 0000088381021

M

0411 TANO

80

1

33,78

0,338

29,61

1,00

29,6/1/4

CZ 0000088383021

M

0408 AMARUN

77

2

24,74

0,247

27,59

1,60

27,5/1,6/5

0,333

29,14

1,36

0,276

26,42

1,27

3

4

5

6

7

Koláček Luděk-přírůstky

0.5

F

0 1

CZ 0000010054024

2

M

2

3

4

5

6

M 7


0.5

Kopřiva Vladimír-přírůstky

F

0 1

M

2

chovatel

ID

pohlavi

pohlaví

CZ21132683

CZ 0000005183924

F

0404 DUME

CZ 0000087941021

M

0404 DUME

CZ 0000087942021

M

0404 DUME

T

ER

CPH

N

H100

přírůst

m.l.l.d.

tuk

83

2

22,00

0,220

22,00

1,00

0,220

22,00

1,00

test 22/1/2

73

1

26,67

0,267

24,14

1,00

24,1/1/3

118

2

32,30

0,323

27,00

1,00

27/1/4

0,295

25,57

1,00

0,258

23,79

1,00

chovatel

ID

pohlavi

pohlaví

T

CPH

N

H100

přírůst

m.l.l.d.

tuk

test

CZ31049603

CZ 0000021939934

F

0416 SALONGO

ER

105

1

36,68

0,367

31,43

3,00

31,4/3/5

CZ 0000021940934

F

0401 HUGO

ER

107

2

34,64

0,346

28,37

3,00

28,3/3/4

CZ 0000021941934

F

0419 ARON

ER

107

2

35,56

0,356

26,53

4,00

26,5/4/5

CZ 0000021942934

F

0401 HUGO

EA

101

2

26,74

0,267

24,66

3,00

24,6/3/5

CZ 0000021943934

F

0401 HUGO

EA

100

2

25,75

0,257

25,52

3,00

25,5/3/5

CZ 0000021944934

F

0419 ARON

EA

100

1

33,04

0,330

31,30

4,00

31,2/4/5

CZ 0000021945934

F

0422 MAKO

82

2

35,63

0,356

28,10

4,00

28,0/4/5

CZ 0000021946934

F

0419 ARON

EA

111

3

33,23

0,332

30,00

5,00

30/5/5

CZ 0000021947934

F

0419 ARON

EA

106

3

26,29

0,263

24,29

3,00

24,2/3/5

CZ 0000021948934

F

0419 ARON

ER

111

3

31,12

0,311

30,00

4,00

30/4/5

CZ 0000021949934

F

0419 ARON

82

2

30,31

0,303

27,14

3,00

27,1/3/5

CZ 0000021950934

F

0422 MAKO

110

2

39,73

0,397

29,23

4,00

29,2/4/5

CZ 0000021951934

F

0422 MAKO

82

2

33,70

0,337

29,00

4,00

29/4/5

CZ 0000021952934

F

0422 MAKO

81

2

27,00

0,270

27,00

3,00

27/3/5

CZ 0000021953934

F

0401 HUGO

EA

105

2

29,43

0,294

28,48

3,00

28,4/3/5

CZ 0000021954934

F

0401 HUGO

EA

108

2

29,04

0,290

30,65

3,00

30,6/3/5

CZ 0000021955934

F

0419 ARON

EA

105

2

28,42

0,284

28,28

4,00

28,2/4/5

CZ 0000021956934

F

0422 MAKO

EA

105

2

31,43

0,314

30,65

4,00

30,6/4/5

0,315

28,37

3,56

ER

CZ 0000003600034

M

0401 HUGO

EB

104

2

41,78

0,418

31,43

3,00

31,4/3/5

CZ 0000003601034

M

0419 ARON

ER

108

2

40,76

0,408

28,18

4,00

28,1/4/5

CZ 0000020417034

M

0422 MAKO

ER

101

1

38,67

0,387

29,83

5,00

29,8/5/5

CZ 0000020418034

M

0419 ARON

ER

104

2

35,37

0,354

28,52

4,00

28,5/4/5

CZ 0000020419034

M

0419 ARON

74

2

33,60

0,336

26,67

3,00

26,6/3/5

CZ 0000020420034

M

0422 MAKO

107

2

38,89

0,389

28,10

3,00

28,0/3/5

CZ 0000020421034

M

0419 ARON

75

2

28,97

0,290

25,24

2,00

25,2/2/5

CZ 0000020422034

M

0419 ARON

ER

102

2

34,68

0,347

26,19

3,00

26,1/3/5

CZ 0000020423034

M

0419 ARON

EA

105

2

31,27

0,313

30,00

3,00

30/3/5

CZ 0000020424034

M

0422 MAKO

EA

102

2

34,50

0,345

28,00

4,00

28/4/5

CZ 0000020425034

M

0422 MAKO

78

2

41,00

0,410

32,00

3,00

32/3/5

CZ 0000020426034

M

0401 HUGO

80

2

28,14

0,281

26,30

2,00

26,3/2/5

CZ 0000020427034

M

0401 HUGO

73

2

30,36

0,304

26,30

3,00

26,3/3/5

CZ 0000020428034

M

0419 ARON

105

2

39,83

0,398

29,35

3,00

29,3/3/5

CZ 0000020429034

M

0422 MAKO

80

2

36,92

0,369

30,43

2,00

30,4/2/5

CZ 0000020430034

M

0422 MAKO

102

2

34,34

0,343

30,43

3,00

30,4/3/5

CZ 0000020431034

M

0422 MAKO

76

2

34,25

0,343

31,74

3,00

31,7/3/5

0,355

28,75

3,12

0,335

28,56

3,34

ER

II

ER

EA

0.5

0

Perner Jan-přírůstky

F

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

29


Hlavín Josef-přírůstky

0.5

F

0 1

M

2

3

chovatel

ID

pohlavi

pohlaví

T

CPH

N

H100

přírůst

m.l.l.d.

tuk

test

CZ31061393

CZ 0000030453934

F

0401 HUGO

ER

111

2

27,10

0,271

27,00

1,00

27/1/4

CZ 0000030454934

F

0401 HUGO

ER

109

2

29,00

0,290

22,00

1,00

22/1/4

CZ 0000030455934

F

0422 MAKO

ER

119

2

33,70

0,337

35,71

1,00

35,7/1/4

CZ 0000030456934

F

0401 HUGO

ER

114

1

33,25

0,333

33,81

1,00

33,8/1/4

0,308

29,63

1,00

0,338

35,71

1,00

0,338

35,71

1,00

0,323

32,67

1,00

CZ 0000010311034

chovatel CZ41015988

4

M

0422 MAKO

EA

114

2

33,80

ID

pohlavi

pohlaví

T

CPH

N

H100

přírůst

m.l.l.d.

tuk

test

CZ 0000059711941

F

0416 SALONGO

ER

111

2

30,02

0,300

25,45

1,00

25,4/1/4

0,300

25,45

1,00

0,302

33,64

1,00

0,302

33,64

1,00

0,301

29,55

1,00

Vošický MarVn CZ 0000052369041

0.5

35,7/1/3

M

0416 SALONGO

EA

115

2

30,23

33,6/1/4

Peňázová Radka-přírůstky

F

0 1

2

3

4

M 5

chovatel

ID

pohlavi

pohlaví

T

CPH

N

H100

přírůst

m.l.l.d.

tuk

test

CZ52078169

CZ 0000090493952

F

0421 TEMBI

EA

100

2

23,38

0,234

26,44

2,10

26,4/2,1/4

CZ 0000090494952

F

0421 TEMBI

ER

118

2

28,49

0,285

32,97

1,00

32,9/1/4

0,260

29,70

1,55

CZ 0000076853052

M

0421 TEMBI

EA

101

2

25,66

0,257

25,45

2,30

25,4/2,3/4

CZ 0000076854052

M

0421 TEMBI

ER

115

1

44,37

0,444

36,80

2,00

36,8/2/5

CZ 0000076855052

M

0421 TEMBI

76

2

29,70

0,297

33,07

2,00

33,0/2/4

CZ 0000076856052

M

0421 TEMBI

I

96

2

26,73

0,267

33,07

2,00

33,0/2/3

CZ 0000076857052

M

0421 TEMBI

EB

107

2

32,50

0,325

31,62

2,00

31,6/2/5

0,318

32,00

2,06

0,289

30,85

1,81

chovatel

ID

pohlavi

pohlaví

T

CPH

N

H100

přírůst

m.l.l.d.

tuk

test

CZ53045119

CZ 0000035944953

F

0420 NIHAL

ER

114

1

27,54

0,275

26,67

1,00

26,6/1/5

CZ53045119

CZ 0000035945953

F

0420 NIHAL

ER

111

2

25,06

0,251

24,40

1,00

24,4/1/4

CZ53045119

CZ 0000035946953

F

0420 NIHAL

EA

108

2

23,92

0,239

22,80

1,00

22,8/1/4

CZ53045119

CZ 0000035948953

F

0420 NIHAL

92

3

23,09

0,231

23,39

1,00

23,3/1/3

CZ53045119

CZ 0000035949953

F

0420 NIHAL

EA

110

3

24,25

0,243

26,96

2,00

26,9/2/5

CZ53045119

CZ 0000089010953

F

0420 NIHAL

EB

104

3

25,27

0,253

23,45

2,00

23,4/2/5

CZ53045119

CZ 0000089011953

F

0420 NIHAL

92

3

24,19

0,242

21,61

1,00

21,6/1/3

0,248

24,18

1,29

CZ53045119

CZ 0000031509053

M

0420 NIHAL

ER

109

1

38,22

0,382

27,07

2,00

27,0/2/5

CZ53045119

CZ 0000031510053

M

0420 NIHAL

EB

104

3

28,33

0,283

25,13

2,00

25,1/2/4

CZ53045119

CZ 0000031513053

M

0420 NIHAL

87

3

28,11

0,281

21,76

1,00

21,7/1/4

0,315

24,65

1,67

0,282

24,42

1,48

30

Bouška Josef-přírůstky

0.5

F

0 1

2

3

4

5

6

M 7


0.5

Pavel Habětín s.r.o.-přírůstky

F

0

M

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 chovatel

ID

pohlavi

pohlaví

T

CPH

N

H100

přírůst

m.l.l.d.

tuk

CZ53053512

CZ 0000080641953

F

0407 ARAWN

EB

104

1

27,89

0,279

24,29

1,00

24,2/1/5

CZ 0000080642953

F

0411 TANO

ER

100

1

31,92

0,319

29,79

2,00

29,7/2/5

CZ 0000080643953

F

0411 TANO

ER

108

1

31,70

0,317

33,33

2,00

33,3/2/5

CZ 0000080644953

F

0423 FAFNIR

80

1

22,16

0,222

21,63

1,00

21,6/1/3

CZ 0000080645953

F

0423 FAFNIR

90

1

23,23

0,232

25,63

2,00

25,6/2/3

CZ 0000080646953

F

0423 FAFNIR

77

2

23,81

0,238

26,09

2,00

26,0/2/3

CZ 0000080647953

F

0407 ARAWN

106

1

32,09

0,321

31,43

1,00

31,4/1/4

CZ 0000080648953

F

0423 FAFNIR

80

2

16,60

0,166

14,27

1,00

14,2/1/3

CZ 0000080649953

F

0423 FAFNIR

94

1

22,43

0,224

21,29

1,00

21,2/1/3

CZ 0000080650953

F

0411 TANO

72

1

20,14

0,201

25,31

2,00

25,3/2/4

CZ 0000080651953

F

0426 JANGLES

81

1

30,86

0,309

30,59

2,00

30,5/2/5

CZ 0000080652953

F

0426 JANGLES

87

2

22,20

0,222

24,42

1,00

24,4/1/3

CZ 0000080653953

F

0411 TANO

89

2

21,75

0,218

24,43

1,00

24,4/1/4

CZ 0000080654953

F

0407 ARAWN

101

1

24,03

0,240

20,53

1,00

20,5/1/3

CZ 0000080655953

F

0426 JANGLES

82

1

31,22

0,312

31,65

2,00

31,6/2/5

CZ 0000080656953

F

0423 FAFNIR

87

1

28,02

0,280

28,56

1,00

28,5/1/4

CZ 0000080657953

F

0426 JANGLES

83

2

19,84

0,198

24,74

1,00

24,7/1/2

CZ 0000080658953

F

0407 ARAWN

84

1

32,74

0,327

36,60

2,00

36,5/2/5

CZ 0000080659953

F

0411 TANO

96

2

25,36

0,254

32,35

1,00

32,3/1/5

CZ 0000080660953

F

0411 TANO

96

2

33,71

0,337

31,18

1,00

31,1/1/4

CZ 0000080661953

F

0426 JANGLES

72

2

21,87

0,219

21,49

2,00

21,4/2/2

CZ 0000080662953

F

0407 ARAWN

EA

107

2

27,19

0,272

25,12

1,00

25,1/1/2

CZ 0000080663953

F

0407 ARAWN

ER

116

2

25,31

0,253

29,77

1,00

29,7/1/4

CZ 0000080664953

F

0423 FAFNIR

88

1

30,75

0,308

29,54

1,00

29,5/1/4

CZ 0000080665953

F

0411 TANO

91

1

25,94

0,259

32,99

1,00

32,9/1/5

CZ 0000084171953

F

0411 TANO

78

1

27,96

0,280

24,62

2,00

24,6/2/5

CZ 0000084172953

F

0411 TANO

96

2

16,71

0,167

18,86

1,00

18,8/1/3

CZ 0000084173953

F

0411 TANO

69

1

22,13

0,221

21,01

2,00

21,0/2/3

CZ 0000084174953

F

0411 TANO

78

2

21,08

0,211

22,65

2,00

22,6/2/4

CZ 0000084175953

F

0411 TANO

78

1

29,08

0,291

25,92

2,00

25,9/2/5

CZ 0000084176953

F

0411 TANO

88

2

19,92

0,199

23,28

1,00

23,2/1/4

CZ 0000084177953

F

0411 TANO

95

2

18,90

0,189

23,88

2,00

23,8/2/3

CZ 0000088506953

F

0411 TANO

83

1

24,60

0,246

29,05

1,00

29,0/1/3

CZ 0000088507953

F

0411 TANO

86

1

34,39

0,344

40,38

2,00

40,3/2/5

0,255

26,67

1,44

EB

EB

I

EA

I

EB

test

CZ 0000072372053

M

0407 ARAWN

65

2

19,44

0,194

21,84

2,20

21,8/2,2/3

CZ 0000072373053

M

0411 TANO

75

1

26,22

0,262

23,75

1,20

23,7/1,2/5

CZ 0000072374053

M

0411 TANO

75

2

24,84

0,248

23,84

1,40

23,8/1,4/4

CZ 0000072375053

M

0411 TANO

69

2

21,40

0,214

19,91

1,50

19,9/1,5/3

CZ 0000072376053

M

0407 ARAWN

80

1

29,90

0,299

33,08

1,00

33,0/1/4

CZ 0000072377053

M

0407 ARAWN

74

1

25,58

0,256

26,48

1,00

26,4/1/3

CZ 0000072378053

M

0423 FAFNIR

69

1

30,61

0,306

29,54

2,00

29,5/2/4

CZ 0000072379053

M

0407 ARAWN

80

1

30,93

0,309

25,31

1,00

25,3/1/5

CZ 0000072380053

M

0411 TANO

74

1

33,54

0,335

33,81

2,00

33,8/2/5

CZ 0000072381053

M

0411 TANO

100

1

32,15

0,322

31,69

2,00

31,6/2/5

CZ 0000072382053

M

0411 TANO

77

1

29,66

0,297

24,86

1,00

24,8/1/4

CZ 0000072384053

M

0407 ARAWN

82

2

24,76

0,248

26,67

1,00

26,6/1/4

CZ 0000072385053

M

0426 JANGLES

76

2

26,08

0,261

16,73

1,00

16,7/1/3

CZ 0000072386053

M

0411 TANO

77

2

24,17

0,242

19,90

1,00

19,9/1/3

CZ 0000072387053

M

0407 ARAWN

EB

103

2

25,16

0,252

37,45

3,00

37,4/3/5

CZ 0000072388053

M

0411 TANO

EB

102

2

29,37

0,294

27,53

2,00

27,5/2/4

EB

Pokračování na straně 32

31


Pokračování ze strany 31 chovatel

ID

pohlavi

CZ53053512

CZ 0000072389053

M

0411 TANO

CZ 0000072390053

M

0411 TANO

CZ 0000072391053

M

0426 JANGLES

CZ 0000075787053

M

0411 TANO

I

CZ 0000075788053

M

0411 TANO

ER

CZ 0000075789053

M

CZ 0000075790053

0.5

pohlaví

T

CPH

N

H100

přírůst

m.l.l.d.

tuk

71

2

20,81

0,208

21,88

2,00

21,8/2/5

104

1

37,16

0,372

27,53

2,00

27,5/2/5

76

2

25,52

0,255

31,05

2,00

31,0/2/5

94

2

23,75

0,237

24,12

2,00

24,1/2/3

102

1

32,40

0,324

32,99

2,00

32,9/2/5

0423 FAFNIR

79

1

31,36

0,314

28,28

1,00

28,2/1/4

M

0426 JANGLES

81

2

22,84

0,228

26,09

1,00

26,0/1/4

CZ 0000075791053

M

0423 FAFNIR

100

1

36,05

0,360

34,73

3,00

34,7/3/5

CZ 0000075792053

M

0423 FAFNIR

78

2

23,56

0,236

24,61

1,00

24,6/1/3

CZ 0000075793053

M

0423 FAFNIR

74

1

27,20

0,272

27,05

1,00

27,0/1/3

CZ 0000075795053

M

0423 FAFNIR

72

2

25,73

0,257

14,30

1,00

14,3/1/2

CZ 0000075796053

M

0423 FAFNIR

76

2

25,31

0,253

18,60

1,00

18,6/1/3

CZ 0000075797053

M

0423 FAFNIR

80

2

24,25

0,243

27,98

1,00

27,9/1/3

CZ 0000075798053

M

0407 ARAWN

81

1

30,21

0,302

28,97

1,00

28,9/1/5

CZ 0000075799053

M

0411 TANO

82

1

37,23

0,372

32,09

1,00

32,0/1/4

CZ 0000075801053

M

0411 TANO

83

1

33,15

0,332

32,37

1,00

32,3/1/5

0,278

26,72

1,48

0,267

26,69

1,46

ER

EA

test

Myslík Zdeněk-přírůstky

F

0 1

2

M

3

chovatel

ID

pohlavi

pohlaví

CZ62040327

CZ 0000052397962

F

CZ 0000052398962 CZ 0000052399962

CZ 0000043374062

CPH

N

H100

přírůst

m.l.l.d.

tuk

test

0404 DUME

88

1

24,49

0,245

26,79

1,00

26,7/1/5

F

0404 DUME

72

1

23,64

0,236

27,39

2,00

27,3/2/3

F

0404 DUME

95

2

32,23

0,322

30,55

1,00

30,5/1/4

0,268

28,24

1,33

28,2/1/3

0,457

40,14

2,00

40,1/2/5

0,457

40,14

2,00

0,362

34,19

1,67

M

T

86

0404 DUME

2

45,71

Petr Aleš-přírůstky

0.5

F

0 1

M

2

3

chovatel

ID

pohlavi

pohlaví

T

CPH

N

H100

přírůst

m.l.l.d.

tuk

test

CZ71060330

CZ 0000052853971

F

0420 NIHAL

ER

111

2

35,28

0,353

33,76

2,00

33,7/2/5

CZ 0000052854971

F

0420 NIHAL

ER

112

1

28,06

0,281

31,21

1,00

31,2/1/5

0,317

32,49

1,50

32

4

CZ 0000043702071

M

0420 NIHAL

ER

117

1

37,51

0,375

30,19

1,00

30,1/1/5

CZ 0000043703071

M

0420 NIHAL

ER

120

2

32,81

0,328

32,77

1,00

32,7/1/5

CZ 0000043704071

M

0420 NIHAL

ER

111

1

40,47

0,405

31,35

2,00

31,3/2/5

CZ 0000048734071

M

0420 NIHAL

83

1

39,05

0,390

34,62

1,00

34,6/1/4

0,375

32,23

1,25

0,346

32,36

1,38


chovatel CZ62084606

ID

pohlavi

pohlaví

CZ 0000047230962

F

CZ 0000096247236

F

CPH

N

H100

přírůst

m.l.l.d.

tuk

test

0402 FRANK

82

2

23,20

0,232

31,69

2,00

31,6/2/4

0402 FRANK

71

1

21,44

0,214

27,65

2,00

27,6/2/3

0,223

29,67

2,00

0,223

29,67

2,00

chovatel

ID

pohlavi

pohlaví

CZ72049934

CZ 0000019994975

F

CZ 0000019995975

F

CZ 0000002837075

M

H100

přírůst

m.l.l.d.

tuk

test

0402 FRANK

96

2

31,20

0,312

26,98

1,00

26,9/1/5

0402 FRANK

76

1

30,14

0,301

27,19

3,00

27,1/3/5

0,307

27,08

2,00

0,288

26,04

2,00

0,288

26,04

2,00

0,297

26,56

2,00

ID

pohlavi

pohlaví

CZ72077542

CZ 0000003040975

F

CZ 0000019006975

F

CZ81102732

1

N

70

0402 FRANK

T

2

28,82

26,0/2/3

CPH

N

H100

přírůst

m.l.l.d.

tuk

test

0404 DUME

81

1

36,30

0,363

32,67

2,00

32,6/2/4

0404 DUME

88

2

24,20

0,242

25,49

1,00

25,4/1/3

0,303

29,08

1,50

CZ 0000001855075

M

0404 DUME

ER

CZ 0000001856075

M

0404 DUME

I

CZ 0000001857075

M

0404 DUME

ER

ID

pohlavi

pohlaví

CZ 0000091586981

F

0407 ARAWN

T

117

2

23,80

0,238

33,94

1,00

33,9/1/4

95

1

24,49

0,245

38,57

2,00

38,5/2/5

115

1

36,17

0,362

32,97

1,00

32,9/1/5

0,282

35,16

1,33

0,292

32,12

1,42

CPH

N

H100

přírůst

m.l.l.d.

tuk

test

88

2

23,86

0,239

25,93

1,00

25,9/1/3

0,239

25,93

1,00

0,239

25,93

1,00

Walek Adolf

Dobrovský Radoslav-přírůstky

0

CPH

chovatel

chovatel

T

T

0.5

CZ81106040

CZ 0000076259081

M

0404 DUME

68

2

23,31

0,233

23,59

2,00

23,5/2/3

Polášek Marek

CZ 0000076260081

M

0404 DUME

85

2

26,11

0,261

27,48

1,00

27,4/1/5

0,247

25,53

1,50

0,247

25,53

1,50

0.5

M

F

M

2

Krátká Jana-přírůstky

0 1

0.5

F

2

Křenková Jaroslava-přírůstky

F

0 1

2

3

33

M


0.5

Platen Technologie-přírůstky

F

0

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

34

chovatel

ID

pohlavi

pohlaví

T

CPH

N

H100

přírůst

m.l.l.d.

CZ81089501

CZ 0000087133981

F

0411 TANO

EA

111

2

25,61

0,256

23,56

1,00

23,5/1/3

CZ 0000087135981

F

0411 TANO

ER

110

1

38,21

0,382

34,07

2,00

34,0/2/5

CZ 0000087136981

F

0404 DUME

ER

101

1

30,38

0,304

29,44

2,00

29,4/2/4

CZ 0000087139981

F

0411 TANO

EA

97

2

23,47

0,235

22,26

2,00

22,2/2/3

CZ 0000087140981

F

0411 TANO

ER

113

2

29,88

0,299

25,09

1,00

25,0/1/4

CZ 0000087141981

F

0411 TANO

ER

102

2

31,64

0,316

34,27

4,00

34,2/4/4

CZ 0000087144981

F

0411 TANO

ER

115

3

29,20

0,292

31,36

3,00

31,3/3/5

CZ 0000087145981

F

0411 TANO

ER

118

3

31,15

0,311

28,45

2,00

28,4/2/5

CZ 0000087146981

F

0411 TANO

ER

102

1

30,75

0,308

31,00

2,00

31/2/4

CZ 0000087148981

F

0411 TANO

ER

114

2

24,98

0,250

26,39

1,00

26,3/1/4

CZ 0000097396981

F

0411 TANO

EB

110

2

24,28

0,243

28,03

1,00

28,0/1/3

CZ 0000097416981

F

0408 AMARUN

ER

103

2

29,70

0,297

30,62

2,00

30,6/2/5

CZ 0000097417981

F

0408 AMARUN

76

1

27,42

0,274

28,55

2,00

28,5/2/4

CZ 0000097418981

F

0408 AMARUN

107

1

28,37

0,284

26,26

1,00

26,2/1/4

CZ 0000097419981

F

0408 AMARUN

90

2

24,47

0,245

25,45

1,00

25,4/1/4

CZ 0000097420981

F

0408 AMARUN

97

1

29,35

0,294

30,00

2,00

30/2/5

CZ 0000097421981

F

0408 AMARUN

84

1

23,95

0,240

24,66

1,00

24,6/1/4

CZ 0000097422981

F

0408 AMARUN

64

2

26,68

0,267

2,17

28,00

2,17/28/5

CZ 0000097423981

F

0408 AMARUN

94

2

26,73

0,267

26,52

1,00

26,5/1/5

CZ 0000097424981

F

0408 AMARUN

92

2

26,51

0,265

28,02

1,00

28,0/1/4

CZ 0000097425981

F

0408 AMARUN

91

2

25,96

0,260

25,32

1,00

25,3/1/4

CZ 0000097426981

F

0408 AMARUN

89

2

24,90

0,249

22,73

1,00

22,7/1/4

CZ 0000097427981

F

0408 AMARUN

87

1

30,09

0,301

27,91

1,00

27,9/1/4

0,280

26,61

2,74

ER

EA

tuk

test

CZ 0000071369081

M

0411 TANO

ER

110

2

33,69

0,337

30,34

2,00

30,3/2/5

CZ 0000071370081

M

0411 TANO

EA

105

2

36,53

0,365

30,18

3,00

30,1/3/5

CZ 0000071371081

M

0411 TANO

ER

95

1

36,22

0,362

30,91

3,00

30,9/3/5

CZ 0000071372081

M

0411 TANO

EA

101

2

31,36

0,314

28,18

2,00

28,1/2/3

CZ 0000071373081

M

0411 TANO

74

2

30,50

0,305

27,27

2,00

27,2/2/4

CZ 0000078291081

M

0411 TANO

73

2

30,18

0,302

25,74

2,00

25,7/2/4

CZ 0000078292081

M

0411 TANO

83

2

33,13

0,331

22,04

1,00

22,0/1/4

CZ 0000078293081

M

0411 TANO

105

3

33,54

0,335

27,76

2,00

27,7/2/4

CZ 0000078294081

M

0411 TANO

78

3

20,56

0,206

17,48

1,00

17,4/1/2

CZ 0000078296081

M

0411 TANO

67

2

26,64

0,266

27,48

3,00

27,4/3/3

CZ 0000078299081

M

0411 TANO

ER

107

1

40,24

0,402

35,51

2,00

35,5/2/5

CZ 0000078300081

M

0411 TANO

ER

106

1

39,65

0,397

42,14

3,00

42,1/3/5

CZ 0000078301081

M

0411 TANO

76

1

32,13

0,321

25,94

1,00

25,9/1/3

CZ 0000078302081

M

0408 AMARUN

113

2

33,15

0,332

32,68

1,00

32,6/1/4

CZ 0000078305081

M

0408 AMARUN

79

1

31,06

0,311

29,67

1,00

29,6/1/4

CZ 0000078306081

M

0408 AMARUN

75

2

26,15

0,262

27,12

2,00

27,1/2/5

CZ 0000078307081

M

0408 AMARUN

81

2

36,94

0,369

34,72

2,00

34,7/2/5

CZ 0000078308081

M

0408 AMARUN

79

2

26,18

0,262

23,64

1,00

23,6/1/3

CZ 0000078309081

M

0408 AMARUN

62

1

26,22

0,262

29,51

2,00

29,5/2/2

CZ 0000078310081

M

0408 AMARUN

76

1

27,16

0,272

31,43

1,00

31,4/1/3

0,316

28,99

1,85

0,298

27,80

2,29

EA

EA


Tip do kuchyně Laskominky z jehněčího a zejména z masa dorperů jde připravit mnoha způsoby. Na této stránce vám popíši úpravu, která je velmi variabilní a přijde vám vhod při každé příležitosti. Při této úpravě uvolněte svoji fantazii a buďte kreativní.

Pro vaření použijte jakoukoli část, raději staršího jehněčího nebo skopového masa, ale zásadně používejte maso s kostí. Maso předem nijak neupravujeme ani nenakládáme, pouze před vložením do hrnce jej opláchneme studenou vodou. Další postup je následující: 1. Do hrnce na plotně nalejeme asi 1 dl olivového oleje a necháme ho zahřát (skoro rozpálit). 2. Na rozpálený olej naklademe opláchnuté maso. Může být i v několila vrstvách. 3. Podlejeme 2 dl teplé vody, hrnec přikryjeme poklicí a počkáme až se objem hrnce zaplní horkou párou. 4. Přidáme nové koření, bobkový list, tymián, opepříme čerstvě a hrubě namletým česnekovým pepřem a bohatě podlejeme bílým vínem. Vhodná jsou vína květnatá, aromatická například Muškát moravský, Irsai oliver, nebo Tramín. 5. Asi po 3/4 hodině dušení pod poklicí, přidáme na kusy nakrájenou, kořenovou zeleninu (mrkev, petržel, celer). Nepoškodite ani přidáním zelené papriky a rajčat. 6. Nyní, když znovu přikryjete hrnec poklicí a nastavíte teplotu plotny tak, aby obsah hrnce lehce bublal, máte dostatek času zajít si na krátkou procházku nebo si přečíst pár stran z vaší rozečtené knihy. Někdy i odjedu z domu vyřizovat jiné záležitosti. 7. Pokud po jedné a půl až dvou hodinách zjistíte, že kostičky jdou lehce vytahovat z masa, hrnec odkryjete a šťávu necháte dostatečně zredukovat. A je hotovo. 8. Kusy masa vyndejte do gastro nádoby a vyberte z něj kosti. Zeleninu můžete vyndat, nebo ponorným mixérem rozmixovat ve šťávě. Poté vykoštěné maso vložte zpět do teplé omáčky. Pokud vás napadne s jehněčím udusit i kus vepřoveho boku nebo lalok, všechno to semlít a vytvarovat karbenátky je to s vaší kreativitou velmi dobré.

35


Dobrá péče se vyplatí

® Axion Start Udržte stres vašich zvířat pod kontrolou posílením imunity

Negativní stresující vlivy, jako jsou porod, nevyhovující ustájení, nevhodná krmná dávka (kvalita, kvantita), nebo její náhlé změny, probíhající infekční, metabolické, parazitární onemocnění, způsobují zánětlivé procesy v organismu s dopadem na zdraví a užitkovost zvířat.

AXION®Start obsahuje specifické extrakty z Šišáku bajkalského – unikátní patentované složení

AXION®Start zajišťuje silný antioxidační a protizánětlivý účinek s přímím dopadem na obranyschopnost udržuje integritu sliznice střev a mléčné žlázy – ochrana proti vniku patogenů má pozitivní vliv na příjem krmiva, termoregulaci (tepelný stres)

Pro více informací kontaktujte: IFRAMIX, s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9 Tel: (+420) 222 361 924 (nebo -925), e-mail: iframix@iframix.cz, www.iframix.cz

36


Kontrola Užitkovosti Dorper Parametrický Index (PI) se počítá ze všech matematicky uchopitelných parametrů zjišťovaných u zvířat, a to tím způsobem,že se vyjádří u jednotlivých parametrů procentní poměr k průměrné hodnotě daného parametru v populaci, s rozlišením pohlaví , a u přírůstků s rozlišením četnosti vrhu a pohlaví. Z takto získaných hodnot je pak vypočten průměr, ktarý představuje PI zvířete vztažený k populaci vedené v PK.

Obdobným způsobem je pro zvířata vypočítáván i PIF vztažený k populaci v konkrétním chovu. PIF slouží zejména jednotlivým chovatelům jako pomůcka rozhodování v procesu selekce. K přepočtům PI dochází v Plemenné knize Dorper automaticky při každém vložení nových dat vstupujících do jejich výpočtů. Aktualizované hodnoty PI jsou následně pro potřeby chovatelů importovány do webové aplikace PK Dorper. V následující tabulce jsou zobrazeny následující parametry: Četnost - četnost vrhu Parametrický index

- Parametrický index

H100↵ - Hmotnost ve sto dnech, přepočtená Δ H100 - Průměrný denní přírůstek hmotnosti ve sto dnech vypočtený z hodnoty H100↵ PTSU

- Přepočtená tloušťka hřetního svalu měřená ultrazvukem. Přepočet se provádí na sto dnů věku.

Ukazatel

Četnost

Parametrický index

H100↵

Δ H100

PTSU

Průměr

1,72

100

29,27

0,293

26,4

MAX

3

136

50,47

0,505

40,9

Průměr

1,70

100

29,17

0,292

27,9

MAX

3

133

45,71

0,457

42,1

2016

2017

Všechny výsledky jednotlivých zvířat z provádění kontroly užitkovosti (KU) jsou, bezprostředně po zpracování, k dispozici chovatelům a tím přispívají ke zkvalitnění chovatelského a šlechtitelského rozhodování. Je naprosto nezbytné, aby chovatelé chápali smysl a význam KU a podíleli se na jejím provádění.

www.ovce.net 37


Ročenku vydala Dorper Asociace CZ za účelem seznámení chovatelů a veřejnosti s děním, výsledky kontroly užitkovosti a testací v chovech ovcí plemene Dorper v České republice. Zpracování a grafická úprava: Ing. Jaroslav Rucki Fotografie a koláže mimo reklamy Jaroslav Rucki Příspěvky a fotografie poskytli: Ing. Vladimír Bařina Ph.D., Mgr. Pavel Habětín, MVDr. Dita Koláčková, Radka Peňázová Vendryně 2018 © Dorper Asociace CZ, z.s. Neprodejné

Profile for Rucki Jaroslav

Ročenka Dorper 2017  

Ročenka chovu Dorper v České republice za rok 2017

Ročenka Dorper 2017  

Ročenka chovu Dorper v České republice za rok 2017

Profile for 23970
Advertisement