__MAIN_TEXT__

Page 1

DORPER 2016 RoÄ?enka Dorper Asociace CZ Years Book Dorper Sheep Association of Czech Republic

1


Rok 2016 v chovech ovcí Dorper

Vážení chovatelé a příznivci chovu ovcí, V roce 2016 se zvýšila dynamika nárůstu plemenných zvířat v chovech Dorper ovcí a výrazně se zvýšila kvalita jehňat. Trend v dovozech, zejména z Německa přetrval i v tomto roce. Dovezeno bylo 45 plemenných zvířat, z nichž byli 4 berani a 41 jehnic. Třicet tři jehnice byly zapojeny do chovů v kontrole užitkovosY a ostatní byly dovezeny jako obchodní kusy. V rámci těchto dovozú se povedlo do českých chovů získat potomky šampionů s původem v chovech Johna Della, předního jihoafrického chovatele. KlimaYcky byl tento rok příznivý pro chovy ovcí i produkci zejména senáží pro zkrmování v mimopastevním období. Do kontroly užitkovosY bylo v roce 2016 zapojeno celkem 18 chovů, což představuje nárůst proY předchozímu roku o 12,5% . 28. května 2016 Dorper Asociace CZ spolu s chovateli uspořádala v Plchovicích první Nákupní trh beranů a ovcí plemene Dorper. Příjemné prostředí na farmě manželů Habě`nových v Plchovicích, hezké počasí a příjemní lidé se zájmem o Dorpery. To byly hlavní rysy tohoto NT. Všem zúčastněným, ať už organizátorům nebo návštěvníkům děkujeme. Ovce plemene Dorper chovalo nebo používalo k užitkovému křížení 96 chovů evidovaných v plemenné knize. Jedná se o téměř 13% nárůst proY roku 2015. Na mapce zelené terčíky znázorňují rozmístění chovů Dorper a ikony s beranem rozmístění chovů v kontrole užitkovosY. Z iniciaYvy Dorper Asociace CZ, ustanovil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka pracovní skupinu “Malých přežvýkavců”. Skupina má za úkol zpracovat a navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení produkčních schopnos` sektoru malých přežvýkavců.

Plemeno ovcí Dorper zaznamenalo v roce 2016 nárůst počtu zvířat evidovaných plemennou knihou o 58,79%. Poptávka, zejména po plemenných jehnicích, stále řádově převyšovala nabídku. V rámci selekce v chovech byl v roce 2016 zaznamenán zvýšený počet porážek jatečných Dorperů. Chovatelé byli spokojeni s poptávkou po jehněčím a skopovém mase. Porážky byly relizovány například na soukromých jatkách v Jaroslavi na Pardubicku. Plemenní berani byli prodáváni v cenovém rozpě` 300 až 900 EUR a cena jehnic se pohybovala mezi 450 až 650 EUR za kus.

Rovněž v tomto roce došlo k rozšíření funkcí ve webové aplikaci PK Dorper. Přidána byla možnost na základě výběru vlastnos` nebo jejich vyloučení , vyhledávat zvířata v české populaci Dorper vedené v Plemenné knize Dorper. V roce 2016 nadále přetrvává problém s nedodržováním ŠlechYtelského programu Dorper jednak některými chovateli, ale i některými oprávněnými osobami provádějícími kontrolu užitkovosY.

2

Ing. Jaroslav Rucki, předseda Rady spolku DACZ


Početní stavy CharakterisYka plemene Dorper je ekonomicky výhodné plemeno které je nenáročné a má schopnost využít dobře obsah krmné dávky. Není jej nutné stříhat. Je odolné proY nemocem. Plemeno je adaptováno v různých klimaYckých podmínkách. Z jatečného hlediska produkuje velmi kvalitní JUT s malým obsahem tuku a velmi nízkou mírou skopového přípachu. U jatečných beranů lze ve 105 až 120-Y dnech dosáhnout živé hmotnosY 36 až 50 kg. Jehňata se rodí malá a velmi rychle přirůstají. Kůže zvaná Cape Glovers je velice kvalitní a ceněná. Výtěžek z kůže v zahraničí tvoří až 20% jatečného výnosu. Dorper bahnice jsou schopny bahnění v intervalech pouhých 8 měsíců (3 porody za 2 roky) s plodnos` 150% (2,25 jehněte za rok).

Stavy zvířat

2013

2014

2015

2016

zvířat zapsaných v PK

163

325

483

776

z toho samců (M)

37

104

172

307

z toho samic (F)

126

221

311

469

beranů plemenných

19

31

61

77

Krevních linií plemennných beranů

11

17

22

26

Plemenní berani

3


Ukazatele růstu T yto ukazatele jsou výsledkem zpracování dat

2013

2014

2015

2016

průměrná přepočtená váha ve 100 dnech

29,22

27,53

30,49

29,20

Je důležité do kontroly užitkovosY zahrnout celou skupinu jehňat narozených ve stejném období. SelekYvní provádění kontroly užitkovosY nevede k objekYvním výsledkům a snižuje jejich validitu.

maximální hodnota

43,36

42,14

44,86

50,47

minimální hodnota

17,06

11,75

11,77

15,54

Hodnota plemenného indexu je přepočítána po každém vstupu nových dat do databáze PK a pro chovatele je dostupná ve webové aplikaci PK Dorper. Chovatelé si mohou rovněž vyžátat od plemenné knihy parametrické indexy výpočtově vztažené pouze k jejich chovu, nikoli k celé populaci, jak je zveřejněno ve webové aplikaci.

průměrná přepočtená váha ve 100 dnech

31,25

27,53

30,76

29,20

maximální hodnota

43,36

42,14

44,86

50,47

minimální hodnota

22,89

11,75

11,77

15,54

získaných při provádění úkonů kontroly užitkovosY. Údaje o růstových vlastnostech jednotlivých zvířat vstupují, mimo jiné, do výpočtu parametrického indexu (PI), který je důležitou pomůckou chovatele při rozhodování v procesu selekce.

Růst jehňat, hodnoty v kg Za celou PK:

Pouze české chovy:

Celková hmotnost odchovaných jehňat, zjišťovanná ve sto dnech na jeden vrh dosahovala průměrné hodnoty 40,61 Kg, přičemž maximální byla 93,41 kg a minimální 15,54 kg. Při přepočtu průměrné hmotnosY odchovu ve sto dnech na jednu bahnici a rok získáme hodnotu 60,92 kg Průměrný reprodukční věk samic byl ke konci sledovaného období 1,18 roku.

Výsledkem by měla být kvalitní plemenná zvířata a dobře osvalené jateční opracované trupy. Základ rentability a prosperity chovu.

4


Porod ovcí Březost ovcí musí trvat minimálně 21 týdnů. Správně donošené jehně je přiměřeně osvalené, má silný sací reflex, vstává již kolem 20min po porodu, beránci mají sestouplá varlata a kopýtka tvrdnou do několika hodin po porodu. Hmotnost jehněte u standardně velkých ovcí /60kg/ je při dvojčatech min. 2kg, ideálně 3-3,5kg. Na porod a hlavně na první 3měsíce po porodu je třeba mít bahnice správně připravené. Dalo by se říci, že tato příprava /cca 4 týdny/ spočívá ve 3 krocích : - zdravotní stav - výživný stav- ustájení Zdravotní stav Ovce by měly být bez zranění, ošetřené paznehty, pokud bahníme v pozdních jarních či letních měsících i ostříhané. Samozřejmos` je odčervení, v posledním měsíci březosY při šetrné manipulaci je celkem bezpečné aplikovat přípravky proY vnitřním i vnějším parazitům. Tato doba je též nejvhodnější k vakcinaci, co chci, aby matka předala kolostrem jehněY, s `m se musí potkat min. 2 týdny před porodem. Proto v této době již ovce nepřesouváme ani nezařazujeme nové jedince do stáda.

zda se jedná o porod či ne. Otevření krčku a porod jehňat přes špatně otevřený krček je jen na veter.lékaři, k tomu sami nepřistupujte. Máme ruku až v děloze a cí`me plod, opatrně a s rozmyslem si ho osaháme, najdeme hlavičku a přední nožičky. Pozor- není možné vytáhnout jehně jen za hlavičku bez předních nožiček. U velmi malých jehňat a u ovcí, které již rodily, můžete vybavit plod s jednou přední nožičkou úplně podloženou vzad. Jinak ne. Nemá cenu tahat do porodních cest jehně bez nožiček a hlavičky dohromady - nevyndáte ho a zatlačení zpět je mnohem těžší než najít a opravit špatnou polohu nožky v děloze. Všechny úkony v děloze provádíme co nejšetrněji, kopýtka chráníme dlaní, aby neprotrhla dělohu. Při zadní poloze plodu cí`me ocásek a většinou různě podložené zadní nožky, ty srovnáme – natáhneme dozadu a jehně vytáhneme. Zadní poloha není po korekci zadních končeYn nijak komplikovaná, jen při uvíznu` hlavičky opatrně roztáhneme hrázku a hlavičku uvolníme. Jak jsem uvedla dříve, není možno vytáhnout jehně jen za hlavu. Takže pokud přijdu k ovci a z ní visí hlavička nebo dokonce i celý krk – netahám! Musím najít minimálně jednu přední nohu. Pokud je okolo krku či hlavičky místo, musíte ruku dostat podél jehněte do pochvy a

Výživný stav

podloženou nožičku srovnat a vytáhnout vedle hlavičky. DosY často

Tento parametr bývá dost často podceňován. O špatném výživném stavu, hrozbě ketózy ke konci březosY či úhynu vysokobřezích ovcí se mluví velmi často. Je to spíše obrázek špatné péče a u zodpovědných chovatelů v dnešní době jev vzácný. Co ovšem někteří chovatelé nevědí nebo podceňují, je naopak překrmování ovcí. To má počátek již mnohem dříve. Ovce ve velmi blahobytné kondici v době zapouštění a v první polovině březosY budou mít problémy s porodem a po porodu častější výskyt metabolických onemocnění. Když pominu velké plody a těžší porody, je velmi důležité si uvědomit, že každá ovce, jež vodí jehňata, zhubne. Nikdy není schopna přijmout tolik krmiva, aby pokryla potřebu energie. Čím více zhubne a začne trávit svůj uložený tuk, `m se dostane do horší ketózy a hlavně ztučnění jater a jejich následné selhání povede ke smrY zvířete. Mladé ovce to asi zvládnou, aniž by si chovatel všiml, ale ovce na 3-4 porodech a více budou mít problémy – velmi rychle zhubnou, špatně žerou, špatně vstávají a úhyny

musíte najít i druhou. Nikdy živé jehně netaháme za hlavu – zlomíte na vaz!

i přes zahájenou léčbu nejsou výjimkou. Již staří ovčáci věděli, že ovce musí chodit a jadrné krmivo se krmí až v porodně – tedy 1-2 týdny před porodem a po porodu. Ustájení Ani vysokobřezí ovce dlouhodobě nezavírejte na malém prostoru, chůze, větší prostor, kde se omezí potyčky zvířat a čerstvé ovzduší je polovinou bezproblémového porodu. Pokud zvířata na porod přesouváme z volných pastvin, je třeba tak učinit včas. Ovce si musí přivyknout na nový prostor, na manipulaci, způsob krmení a samozřejmě vytvořit kvalitní imunit. výbavu na inf.zátěž daného prostředí. Porod Přirozený, nekomplikovaný porod ovce je celkem rychlý a snadný. Neznalému člověku může připadat až nezajímavý. Prvním příznakem nastupujícího porodu je dlouhá průhledná až mírně zlatavá šňůrka děložního hlenu, která visí z rodidel ovce. Může se objevit 0,5-5h před porodem. Potom se objevují plodové obaly, ty mohou prasknout ještě ve stoje, ale častěji, když ovce ulehne a usilovně tlačí. Po prasknu` obalů vytéká plodová tekuYna a objevuje se plod, který je několika stahy vypuzen porodními cestami ven. Při takovém průběhu porodu přijdete k ovci, vidíte hlenovou šňůrku a než obstaráte zbytek ovcí či již narozených jehňat, máte další dvě mokrá a oklepávající se. Tomu se říká – „jde to samo“.

Pokud nenajdete nožičky nebo není okolo jehněte dost místa, musíte hlavičku vráYt zpět do dělohy. Jestliže máte venku i krk a jehně je suché, je to velice těžké a rozhodně to náleží veter.lékaři. V případě, kdy odtekla plod.voda a jehně je v porodních cestách suché, než začnete plod rovnat či vybavovat z dělohy je nutno aplikovat do porodních cest olej ( klidně jedlý) v dostatečné dávce – cca 0,5l. Neznám lepší suchý zip než vlna a sliznice porodních cest. Když máte správnou přední polohu, táhnete za nožičky, z pochvy vykukuje čumáček jehněte, ale nemůžete ho dostat přes úzký ochod, musíte opatrně prsty přetáhnout kůži poševního ochodu přes nadočnicové oblouky hlavičky. Hrázku roztahuje pomocník směrem ke konečníku, přidržuje jí, aby se neroztrhla a vy kývavým pohybem táhnete za nohy jehněte. Vlastně ho vyvikláte ven. Někdy je zapotřebí opravdu dost síly. Nepanikaříme, ale zde je největší riziko udušení mláděte, takže je třeba vybavit plod co nejdříve. Ve všech případech, kdy nemůžete najít nožičky, cí`te jen žebra či hřbet plodu, máte mnoho nožiček a žádnou hlavičku, je třeba volat veter.lékaře. Není nic smutnějšího než přijet k ovci a přes díru v děloze ohmatávat její střeva nebo vyndat uhynulá jehňata s vyčerpané 24h rodící ovce, která následně uhyne. Byli jste úspěšní – máte živé jehně, očisYli jste nozdry mokrou rukou, promasírovali - dejte ho ovci olízat. Pokud je plodů více, další následuje během 5-10min. Často jde další jehně správně a když ne – celé si to zopakujete!

MVDr. Dita Koláčková

Horší věc je, když to tak není. Pokud i po několika hodinách visí z rodidel ovce jen šňůrka či již část plodových obalů, určitě není něco správně. Proto by chovatel měl v době bahnění ovce kontrolovat max. po 3-4 hod. Stav popsaný výše potřebuje pomoc člověka, chovatel by měl umět rodící ovci vyšetřit. Pokud to sám či s pomocníkem nezvládne, asi hodně jehňat, která mají jen drobnou vadu v poloze a měla by velkou šanci po úpravě se narodit živá, zemře. Hlavně u větších stád není prakYcky možné, aby ke každému z`ženému porodu jezdil veterinář a ještě včas. Nyní si popíšeme postup vyšetření rodící ovce. Je třeba si uvědomit, že většina ovcí, které nejsou na pokraji vysílení, se nenechá vyšetřit bez fixace pomocníkem. Ovci vyšetřujeme citlivě, bez paniky, bez násilí. Vždy umytou, čistou a hlavně mokrou rukou. Kbelík s vodou, nejlépe teplou, je nutnos`. Opatrně rukou s prsty sevřenými do špičky projdeme přes ochod, pochvu, děložní krček do dělohy. Správně otevřený děložní krček ani nepoznáte. Naopak je-li krček zavřený, dostanete ruku do pochvy po zápěs` a prsty narazíte na krček a zadní stěnu pochvy. V tom případě je nutné zhodnoYt,

5


Ukazatele reprodukce v populaci Reprodukce:

2013

2014

2015

2016

Narozených jehňat z toho M z toho F

103 28 75

127 50 77

131 67 64

245 121 124

Průměrný reprodukční věk ovcí (roky)

0,64

0,89

1,22

1,39

0 0

1 0

11 0

21 0

100 % 0%

94,02 % 5,98 %

96,52 % 3,48 %

97,2 % 2,80 %

Průměrný index plodnosY/max/min

2,06

1,41

1,42

Průměrný index intenzity/max/min

2,24

1,23

1,27

Průměrný index odchovu/max/min

1,03

1,12

1,16

Počet případů jalovosY Počet případů zmetání Způsob plemenitby: Harémové připouštění Individuální připouštění Repr. ukazatele stáda

reprodukční věk - věk ovce po odečtení jednoho roku index plodnosN - podíl živě i mrtvě narozených jehňat k počtu vrhů plemenice index intenzity - podíl živě i mrtvě narozených jehňat k reprodukčnímu věku plemenice v létech

6


Ukazatele reprodukce v chovech

Průměr CHV představuje průměrnou hodnotu součtů Celkových Hmotností Vrhu u jednotlivých bahnic v hospodářství.

Na výstavách se ovce Dorper těší zájmu návštěvníků. 11. až 15. května 2017 můžete navštívit stánek Dorper Asociace CZ na Brněnském výstavišti v rámci Národní Výstavy Hospodářských Zvířat.

7


Ukazatele reprodukce stáda v chovech

Český chovatel Dorperů Pavel Habětín se synem navštívili australské chovatele, dovezli mnoho podnětných a cenných poznatků. Ze své cesty napsali repotáž, kterou Dorper Asociace CZ zveřejnila na portálu ISSUU. Celou reportáž si můžete prohlédnou zde: Za Dorpery do Austrálie

8


Inseminace Chov ovcí a koz představuje perspekYvně se rozvíjející úsek živočišné výroby zejména v obohacování sorYmentu potravin a v zajišťování údržby krajiny . V České republice má chov ovcí dlouholetou tradici. V chovu ovcí je důležité využívat moderní metody kontrolované – řízené reprodukce se zaměřením na využi` cenného geneYckého materiálu chovaných plemen ovcí. Tato problemaYka byla v minulosY řešena spíše ve výzkumné sféře, než uplatňována v provozních podmínkách našich chovů. Reprodukční biotechnologie, jako jsou inseminace (AI) a superovulace jsou technicky proveditelné a komerčně využívané u malých přežvýkavců již mnoho let.

V chovatelsky vyspělých zemích, je problemaYka reprodukce se zaměřením na šlechtění intenzivně řešena. Dá se předpokládat (jak vyplývá ze závěru výskumného projektu), že vzhledem k celosvětovým potřebám ozdravování chovů a nárůstu zušlechťovacích programů v procesu intenzifikace chovu ovcí, výměny a obnovy populací či linií resp. uchování významného geneYckého potenciálu in situ a in spe, bude mít inseminace, jako specializovaná metoda svoje jedinečné opodstatnění.

Ing. Zdeňka Hegedüšová PhD. V chovu malých přežvýkavců se využívají následující metody inseminace: klasická inseminace, intrauterinní laparoskopická inseminace. transcervikální inseminace . Kryokonzervací (zmrazování) beraního spermatu dochází ke snížení jeho oplozovací schopnosY při inseminaci do krčku děložního. Při intracervikální inseminaci jsou výsledky zabřezávání vyšší, ale přesto pro intenzívní využívání v praxi méně dostačující . Nižší oplozovací schopnost zmrazeného spermatu je odůvodňována dosud nedokonalými postupy při krykonzervaci a nevhodnou manipulací při transportu. Pro úspěšné zabřezávání ovcí po inseminaci je nezbytné respektovat všechny jejich biologické zvláštnosY. Výsledky inseminace provedené v různém ročním období vykazovaly významné rozdíly. ZjisYla se 71,5 %ní březost v březnu a dubnu, 67,7 %ní březost v listopadu, prosinci, lednu a únoru. Rovněž byly zjištěny rozcíly v zabřezávání po inseminaci čerstvým a mrazeným spermatem. Zabřezávání při použi` čerstvého spermatu; 66 %ní březost při použi` zmrazeného oproY 86 %ní březosY při použi` čerstvého spermatu.

9


Odolnost proY scrapie v populaci Dorper Genotyp

2014

2015

2016

Nevyšetřeno

116

37,91 %

99

20,50 %

174

21,78 %

ARR/ARR

70

22,88 %

171

35,40 %

339

41,43 %

ARR/ARQ

76

24,84 %

145

30,02 %

199

24,78 %

ARR/AHQ

4

1,31 %

3

1,04 %

6

0,75 %

ARQ/ARQ

36

11,76 %

59

12,22 %

76

8,51 %

ARR/VRQ

1

0,33 %

1

0,21 %

1

0,13 %

ARQ/VRQ

3

0,98 %

3

0,62 %

5

0,63 %

Mírný meziroční nárůst nevyšetřených zvířat v roce 2016 byl ovliněn listopadovými a prosincovými termíny porodů v několika velkých chovech. Genotyp těchto zvířat bude vyšetřen v průběhu prvního čtvrtle` 2017. Potěšující je 6-Y % nárůst genotypu R1 (ARR/ARR). Tento parametr je mimo jiné důležitý pro exportéry do zemí Evropské unie.

R5 Genotyp

10

R1

ARR/ARR

R2

ARR/AHQ ARR/ARH ARR/ARQ

R3

AHQ/AHQ AHQ/ARH AHQ/ARQ ARH/ARH ARH/ARQ ARQ/ARQ

R4

ARR/VRQ

R5

AHQ/VRQ ARH/VRQ ARQ/VRQ VRQ/VRQ

R4

R3

Popis genotyp obsahuje pouze alely ARR genotypu obsahuje jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ genotyp neobsahuje žádnou alelu alelu ARR a žádnou VRQ genotypu obsahuje jednu alelu ARR a alelu VRQ

genotyp obsahuje jednu alelu VRQ ale žádnou alelu ARR

R2

R1

Vhodná pro všechny typy chovů Vzhledem k přítomnosY alely ARR použitelná v chovech Nevhodná pro šlechYtelské chovy a chovy s produkcí plemenných zvířat, uplatnitelná v užitkových chovech Nevhodná pro šlechYtelské chovy a chovy s produkcí plemenných zvířat, použi` k chovu může být vyjímečně povoleno u samic pouze ve zdůvodnitelných případech Naprosto vyloučená s chovu


Osvědčený partner pro výživu ovcí

U intenzivního masného plemene Dorper je nutné z hlediska výživy přistupovat k jednotlivým kategoriím a fázím v chovu zvířat individuálně.

Základním odrazovým můstkem musí být vždy odpovídající kondice, vázaná na nutriční požadavky. Tím využijete maximální potenciál Vašich zvířat.

Dbejte na vhodné zahájení reprodukce (flushing). Včas připravte Vaše zvířata na porod.

Je potřeba vhodnou formou pokrýt energetické požadavky kojících bahnic. Zajistit bezpečný start a dostatečný růst jehňat.

Společnost IFRAMIX, s.r.o. má dlouhodobé zkušenosti v této oblasti a ráda Vám pomůže.

ENERGY BOOSTYX Doplňková směs ve formě lizu s vysokým obsahem melasy příprava na porod, start laktace

OVIPACK MiDi Melasovaný vitamínově-minerální liz s vysokým obsahem selenu

ARGIVO Podpora lepšího trávení mláďat, prevence průjmů, snadný přechod na rostlinnou výživu

LAMBSTARTER Koncentrát na výrobu jednoduché a chutné směsi pro jehňata

FEDATONIC Intenzivní vitamínová a mikroprvková kúra flushing

Page 1

11


Představení chovatele Farma Plchovice Jsme malá rodinná farma na východě Čech, kam jsme se před sedmnácY lety přestěhovali z hlavního města, taženi ani ne tak naivní vidinou venkovské idyly, jako spíš odhodláním zkusit na vlastní kůži, jaké to je s přírodou spolupracovat a ne ji jen používat jako rekreační zařízení o víkendech. K farmaření „doopravdy“ jsme se postupně prokousávali během několika let věnovaných chovu koní, rekonstrukci statku a péči o naše pastviny a sad. V roce 2011 jsme se začali vážně zajímat o chov ovcí. Připadalo nám to jako „disciplína“, kterou bychom mohli zvládat jak nyní tak i později ve starším věku a začali jsme se vyptávat, vzdělávat z dostupné literatury a hlavně vybírat, do jakého plemene a jak se dát. Záhy nám bylo jasné, že nehledáme jen „sekačky na trávu“, a že nám je bližší koncepce většího chovu, produkujícího nejen užitková, ale třeba i chovná zvířata. Když jsme narazili na informace o plemeni Dorper, brali jsme je z počátku s velkou rezervou. Údaje o fantasYckých přírůstcích, nenáročnosY chovu a výtečné užitkovosY plemene jsme samozřejmě házeli od jednoho pytle s neslavnými výsledky pěstování „zaručeně“ rychle rostoucích dřevin či obecně s reklamou, Yskem nebo poliYkou tedy s `m posledním, čemu je možné důvěřovat. Porovnáváním různých plemen jsme se však k Dorperům dostali zpět a rozhodli se pro malý průzkum. Dohodli jsme si návštěvu u zkušených chovatelů v Německu, kde jsme měli možnost celý chovatelský proces vidět a zhodnoYt a na jejímž konci jsme byli „virem Dorper“ zcela a beze zbytku infikováni. Pak se náš ovčácký kolotoč roztočil. Importovali jsme první lot osmi bahnic a jednoho dorůstajícího beránka pod matkou a začali jsme sbírat zkušenosY. S krmením, s bojem s červy, s ošetřováním paznehtů, s povinnostmi chovatele vůči státní správě, centrální evidenci a plemenné knize, s nočním vstáváním k porodům a jehňatům, s importy dalších lotů k rozšíření základního stáda,

s prvními přesuny námi odchovaných jehnic a beránků k dalším chovatelům a tak dále. áhy jsme pochopili, že produkce plemenných kusů, u kterých je možné téměř garantovat jejich spolehlivost a prvotřídní chovné kvality, může existovat jen v rámci chovu, produkujícího nejen plemeníky, ale i užitková zvířata nevstupující do další plemenitby a také maso, které je konec konců finálním produktem celého našeho chovatelského snažení. Na takový způsob práce jsme nyní zavedeni. Věříme na důslednou selekci v rámci výše uvedených možnos` a nespěcháme s prodejem plemenných kusů. Za`m hlavně rozšiřujeme základní stádo, hýčkáme si nejúspěšnější kusy a snažíme se co nejvíce naučit. ZkušenosY získáváme nejen ve vlastním chovu, ale také spoluprací s domácími i zahraničními chovateli, v jejichž komunitě jsme nalezli řadu autorit, vzorů a přátel. V současné době pracujeme se čtyřmi geograficky naprosto vzdálenými otcovskými liniemi plemene, které uplatňujeme v lotech, tvořících dohromady přibližně stohlavé stádo bahnic v ideálním reprodukčním věku. V rámci rozdělení do lotů u nás probíhají současně všechny reprodukční fáze od připouštění po porod, odstav, zasušení a přípravu na další reprodukční cyklus. Po celou dobu vegetačního období pícnin všechny loty paseme a na zimu je přesouváme do stáje, kde krmíme především senem a luční senáží. Jádrem přikrmujeme vysokobřezí a kojící bahnice, plemenné berany v připouštěcí fázi a jehňata krátce po odstavu. K zimnímu ustájení nám od podzimu roku 2017 bude sloužit velký ovčín, na jehož stavbě momentálně pracujeme. Chov Dorperů nás doslova pohlYl a jak je vidět, nejen nás. Řady chovatelů se neustále rozšiřují a zájemců stále přibývá. Jsme rádi, že můžeme být toho všeho součás` a přejeme hodně štěs` a chovatelských úspěchů všem kolegům, kteří se na rozvoji celé populace plemene Doper podílí. Mgr. Pavel Habě`n

Návštěva Dorper Asociace CZ estonskými chovateli na Farmě Plchovice, podzim v roce 2015

www.farmaplchovice.cz

12


Plemenní berani Dorper v chovech Ustanovení zákona nařizující používání registrovaných plemeníků.Zákon 154/2000 Sb. Hlava III, § 19 odst.1

Beran je půlka stáda

Proč registovaný plemeník?

ID

linie

AT 0000377052930 CZ 0000081570021 CZ 0000081567021 CZ 0000088382021 DE 0010510510407 CZ 0000066044053 CZ 0000069450053 CZ 0000069449053 CZ 0000074348081 CZ 0000066047053 DE 0010311212693 CZ 0000064368081 CZ 0000064372081 CZ 0000064366081 CZ 0000057887081 CZ 0000057889081 CZ 0000057886081 CZ 0000086573021 AT 0000891142620 CZ 0000053530053 DE 0010800491647 CZ 0000057882081 CZ 0000057890081 CZ 0000064371081 CZ 0000064362081 CZ 0000064375081 CZ 0000071336081 CZ 0000071338081 CZ 0000064378081 CZ 0000064377081 CZ 0000043371062 DE 0011300229144 DE 0010610218437 CZ 0000081078031 CZ 0000081081031 CZ 0000081082031 CZ 0000089580031 CZ 0000089581031 CZ 0000089584031 CZ 0000089587031 CZ 0000089589031 CZ 0000089595031 CZ 0000089596031 CZ 0000089594031 CZ 0000003574034 CZ 0000089606031 DE 0010800005341 CZ 0000043761031 CZ 0000003576034 CZ 0000003577034 CH 0000017300151 CZ 0000076783021 DE 0011390007359 DE 0011390007335 DE 0010610238707 DE 0010800604976 CZ 0000076784021 CZ 0000043698071 CZ 0000003591034 CZ 0000078643021 HU 0000108020527 DE 0010710232013 DE 0010800640167 DE 0010510543341 DE 0011400340209 CZ 0000048172041 DE 0010510400360 SE 0019684613075 DE 0010710197049 CZ 0000061045053 CZ 0000061049053 CZ 0000066042053 CZ 0000066048053 CZ 0000043699071 CZ 0000071362081 AT 0000145860630

0408 AMARUN 0408 AMARUN 0408 AMARUN 0408 AMARUN 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0419 ARON 0403 DANSO 0403 DANSO 0403 DANSO 0405 DAVID 0405 DAVID 0405 DAVID 0405 DAVID 0400 DORPE 0400 DORPE 0404 DUME 0404 DUME 0404 DUME 0404 DUME 0404 DUME 0404 DUME 0404 DUME 0404 DUME 0404 DUME 0404 DUME 0404 DUME 0423 FAFNIR 0402 FRANK 0402 FRANK 0402 FRANK 0402 FRANK 0402 FRANK 0402 FRANK 0402 FRANK 0402 FRANK 0402 FRANK 0402 FRANK 0402 FRANK 0402 FRANK 0402 FRANK 0402 FRANK 0401 HUGO 0401 HUGO 0401 HUGO 0401 HUGO 0412 IWAN 0412 IWAN 0426 JANGLES 0424 JOKER 0415 KONAN 0413 MAHDY 0413 MAHDY 0413 MAHDY 0413 MAHDY 0413 MAHDY 0422 MAKO 0420 NIHAL 0418 PEDROA 0406 PLIMUS 0416 SALONGO 0416 SALONGO 0421 TEMBI 0410 THABO 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO 0414 WALTZ

AMR-0001 AMR-0002 AMR-0003 AMR-0004 ARA-0001 ARA-0002 ARA-0004 ARA-0005 ARA-0006 ARA-0007 ARO-0001 DAS-0004 DAS-0005 DAS-0007 DAV-0002 DAV-0003 DAV-0004 DAV-0005 DOR-0001 DOR-0003 DUM-0001 DUM-0002 DUM-0004 DUM-0005 DUM-0006 DUM-0007 DUM-0008 DUM-0009 DUM-0010 DUM-0011 DUM-0014 FAF-0001 FRN-0001 FRN-0002 FRN-0003 FRN-0004 FRN-0006 FRN-0007 FRN-0008 FRN-0009 FRN-0010 FRN-0011 FRN-0012 FRN-0013 FRN-0015 FRN-0016 HUG-0001 HUG-0002 HUG-0005 HUG-0006 IWA-0001 IWA-0002 JAG-0001 JOK-0001 KOA-0001 MAD-0001 MAD-0002 MAD-0004 MAD-0005 MAD-0006 MAK-0001 NIH-0001 PEA-0001 PLI-0001 SAN-0001 SAN-0002 TEB-0001 THA-0001 TTA-0001 TTA-0002 TTA-0003 TTA-0004 TTA-0007 TTA-0008 TTA-0009 WAZ-0001

DOB

T

N

genotyp

30.04.13 16.02.15 23.06.15 10.02.16 14.04.13 15.03.15 14.02.16 13.02.16 26.02.16 07.11.15 14.09.14 03.11.14 25.12.14 25.10.14 20.06.13 20.06.13 20.06.13 15.03.15 03.02.11 18.04.12 16.08.10 05.01.13 13.11.13 07.12.14 03.03.14 20.01.15 28.04.15 21.05.15 09.03.15 07.03.15 05.05.16 18.12.13 26.11.11 17.01.13 04.02.13 01.04.13 15.12.13 17.12.13 20.03.14 01.04.14 04.04.14 24.04.14 24.04.14 24.04.14 02.05.15 26.04.15 28.12.09 08.01.12 04.05.15 04.05.15 13.05.13 14.11.14 02.12.15 08.12.15 11.12.12 14.02.13 01.12.14 06.03.16 09.03.16 17.04.16 04.01.15 19.04.14 20.01.14 18.10.12 01.03.13 17.12.15 09.03.15 28.04.13 09.01.13 07.05.14 24.02.15 26.02.15 09.11.15 18.04.16 14.04.16 16.02.12

ER EA EA ER ER ER EB EA ER EA ER EB EA EB EA EA ER I EA ER ER ER EA ER EA EA EB ER EB EA EA ER ER ER ER ER EB ER EA EA EA EA EA ER ER EA ER ER ER EA ER EB ER ER I ER EA EA ER ER ER ER ER ER ER EA ER I ER EA EA EB EB EB EA EA

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1

ARR.ARQ ARR.ARQ ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARQ ARR.ARR ARQ.ARQ ARQ.ARQ ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARQ ARR.ARQ ARR.ARQ ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARQ ARQ.ARQ ARQ.ARQ ARR.ARQ ARR.ARQ ARR.ARQ ARR.ARQ ARR.ARQ ARR.ARR ARR.ARQ ARR.ARQ ARR.ARQ ARR.ARQ ARR/ARQ ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARQ ARR.ARQ ARR.ARQ ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARQ ARR.ARQ ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARQ ARR.ARQ ARR.ARR ARR.ARQ ARR.ARR ARQ.ARQ ARQ.ARQ ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARQ ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARR ARQ.ARQ ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARR ARQ.ARQ ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARQ ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARR ARR.ARQ ARR.ARR

13


Když víte, na co spoléhat…

Venkovní výběh u stáje s možnou regulací přístupu je pro zimní období ideální věc. Chovatel musí dbát na pohodu zvířat a to zejména tehdy, když vede chov k porodům v intervalech osm měsíců. Veškerá péče věnovaná zvířatům je dobře návratná. V mnoha situacích ovce sama dobře ví, co ji nejlépe vyhovuje. Dejte ji možnost výběru.

Ovce nejsou “živé sekačky”, ani nenáročná zvířata co skoro nic nepotřebují. Pokud chce mít chovatel rentabilní chov a intenzivně produkovat, musí počítat s potřebnými vstupy.

14


Testace jehňat Data byla pořízena pomocí ultrazvukových měření hloubky hřbetních svalů a tloušťky podkožního tuku u jehňat ve věku 70 - 130 dní. K měření byl použit terénní ultrazvuk WED 3000 s lineární sondou 7,5 MHz.

Linie

Avg za linii H

N

0404 DUME 0405 DAVID 0407 ARAWN 0408 AMARUN 0411 TANO 0413 MAHDY 0416 SALONGO 0420 NIHAL 0421 TEMBI

11 9 22 2 66 2 10 5 4 131

výška

výška tuku

32,55 26,2 25,96 23,4 29,98 26,2 50,15 33,5 29,30 26,1 25,95 26,0 27,27 23,5 26,12 23,4 31,48 25,5 30,97 25,98

SHZ

1,3 4,0 1,1 3,1 3,0 3,9 2,5 5,0 1,6 3,6 1,0 3,0 1,4 3,4 1,2 3,6 1,3 4,5 1,59 3,80

Avg linie M H

31,90 29,15 30,23 57,70 29,38 25,95 28,40 24,80 30,10 31,96

výška svalu

výška tuku

28,0 23,5 26,5 31,0 26,0 26,0 23,80 23,0 24,0 25,76

SHZ

1,2 4,2 1,5 3,0 3,5 4,0 2,0 5,0 1,5 3,4 1,0 3,0 1,20 3,40 1,0 3,0 1,0 5,0 1,54 3,78

Avg linie F H

výška

33,34 25,05 29,46 42,60 29,23 0,00 26,14 26,45 31,93 27,13

24,0 23,4 25,6 36,0 26,2 0,0 23,2 23,5 26,00 23,10

výška tuku

SHZ

1,4 3,8 1,0 3,1 1,9 3,7 3,0 5,0 1,7 3,8 0,0 0,0 1,6 3,4 1,3 3,8 1,33 4,33 1,46 3,44

Porovnání populace M a F testování 2015 až 2016 3,44

SHZ

výška tuku

3,78

Avg linie F

Avg linie M

1,46 1,54

23,10

výška svalu

25,76

27,13

H

31,96

Porovnání populace beranů testování 2015-2016

60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 výška tuku

výška svalu výška tuku 0404 DUME 1,2

0405 DAVID 1,5

0407 ARAWN 3,5

0408 AMARUN 2,0

0411 TANO 1,5

0413 MAHDY 1,0

0416 SALONGO 1,20

0420 NIHAL 1,0

0421 TEMBI 1,0

SHZ

4,2

3,0

4,0

5,0

3,4

3,0

3,40

3,0

5,0

výška svalu

28,0

23,5

26,5

31,0

26,0

26,0

23,80

23,0

24,0

H

31,90

29,15

30,23

57,70

29,38

25,95

28,40

24,80

30,10

Porovnání populace jehnic testování 2015-2016

45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0

H výška svalu

10,0 SHZ

5,0 0,0 výška tuku

výška tuku 0404 DUME 1,4

0405 DAVID 1,0

0407 ARAWN 1,9

0408 AMARUN 3,0

0411 TANO 1,7

0413 MAHDY 0,0

0416 SALONGO 1,6

0420 NIHAL 1,3

0421 TEMBI 1,33

SHZ

3,8

3,1

3,7

5,0

3,8

0,0

3,4

3,8

4,33

výška svalu

24,0

23,4

25,6

36,0

26,2

0,0

23,2

23,5

26,00

H

33,34

25,05

29,46

42,60

29,23

0,00

26,14

26,45

31,93

15


DiagnosYka březosY ovcí Tře` ovčácká revoluce Ten Hošek se asi úplně zbláznil, pomyslí si každý, kdo si přečetl nadpis a za článkem autora. Vždyť nás už nějaké revoluce raději snad ani potkat nemohou. Už jich přece za našeho života a života našich předků bylo tolik… Třeba asi ta hlavní, co se pro zmatení proYvníka sice slavila v listopadu, ale uskutečnila v říjnu. Potom třeba ta únorová, která pro nás znamenala snad ještě větší katastrofu než ta předchozí, naštěs` následovaná tou sametovou, a potom v rychlém sledu následovaná tře` a čtvrtou průmyslovou, oranžovou, arabsko-jarní a dalšími. Ale tře` ovčácká, co je to za pitomost… No asi to tak autor cí`, že by to tak mohlo být. První ovčáckou by třeba nazval revoluční rychlý přechod od vlnařských plemen ovcí, která tu byla dominantní více než dvě stole`, k plemenům moderním s kombinovanou, mléčnou a masnou užitkovos` na standardní evropské úrovni. Za druhou revoluci lze možná s trochou nadsázky považovat šlechtění za pomocí plemenných hodnot, kdy nevybíráme pocitově hezky tlustou náhodu, ale máme k dispozici všechny dostupné informace o jedinci a můžeme ho tak srovnat s celou populací a o to účinněji selektovat žádaným směrem. Tře` revoluční změnou k lepšímu a efekYvnějšímu chovu by u našich ovcí mohlo být zavedení skenování březos`. Na první pohled žádná novinka, všichni o tom přeci ví, všichni to už někdy viděli, ale skoro nikdo to samozřejmě nedělá. Tolik práce je s `m, těch peněz co by to stálo, a to pro nás není, a ten stres, fuj, raději žijme v blažené nevědomosY, vždyť když je polovina ovcí jalových, aspoň se při bahnění toliko nenadřeme, že. Tře` revolucí by se mohlo stát skenování březos` s ultrazvukem pro tyto účely zkonstruovaným a po mnoho let vyzkoušeným. Vloni nám o tom na Seči celému plénu krásně povykládal host z Anglie Crispin „Wally“ Chantler. V české odborné literatuře se o skenování březos` zmiňují Grygar a Kudláč (1997), kdy uvádějí důvod proč chtějí farmáři skenovat, uvádějí dosahovanou spolehlivost výsledku i hodinovou produkYvitu, ale neříkají, čím toho lze dosáhnout, tj. jakým přístrojem nebo sondou. To nám prozradil na několika snímcích až Wally. Osobně se touto problemaYkou zabývám přes deset let. Za tu dobu vím kdy, kde a jak skenovat, ale s přístroji, které jsem měl dosud k dispozici, to stačilo pouze na určení holé březosY, případně na její orientační určení stáří. Při pokusech o spolehlivé určení počtu plodů v děloze jsme vždy naráželi na omezenou zobrazovací schopnost ultrazvuků, které jsme měli k dispozici. Když to zjednoduším, jestli je ovce/koza jalová se dá určit i klackem se spolehlivos` 99% (tzv. metoda vyšetřovací/palpační tyče, zaváděná do rekta, otestoval u nás p. prof. Horák v sedmdesátých letech), jestli je v děloze jedináček poznáme ultrazvukem se spolehlivos` vyšší než 90%, ale potom už nic. Jestli má ovečka v sobě dvojčata nebo trojčata nerozlišíme a spolehlivost klesá na 60-70%. A to je slabé a k ničemu. Ne tak ale s ultrazvukem Ovi-scan 6 od skotské firmy BCF Technology. Hlavní přednos` tohoto přístroje je speciálně zkonstruovaná axiální sektorová sonda, která pracuje s úhlem obrazu 170°. To je až o 30-40° více, než nabízí konkurence, a umožňuje to skenujícímu vidět celou situaci v děloze současně. Tím to zrychluje vyšetření a i spolehlivé určení počtu plodů v děloze s produkYvitou okolo 100 - 200 zvířat za hodinu a s přesnos` vyšetření 97-98%!!! Za to jsou britš`, novozélandš` i australš` ovčáci ochotní zaplaYt jedno euro, pravil Wally. Řeknete si no jo, ale co s takovou informací? A znovu ten stres, ta práce s `m nachystáním, uprostřed zimy, brrr. No všechno!! Tře` ovčácká revoluce by se mohla udělat ne ve skenování, ale ve využi` té zásadní informace, jestli je ovce jalová či březí, respekYve kolik pro nás v sobě nosí jehňátek. Vycházejme z toho, že plody 60% své porodní váhy naberou v posledním měsíci březosY. Kdo máte jen trochu pozorovací talent, tak to na nich vidíte, že skoro skočí do jeslí, balíků, krmných zařízení a nechtějí odtud vylézt. Dokázat zvířata dobře připravit na bahnění a laktaci je vcelku umění a myslím, že v něm máme stále obrovské rezervy. V čem spočívají. Zejména v rozdílných nárocích březích ovcí s různým počtem plodů v děloze na koncentraci energie a dusíkatých látek v krmné dávce, minerální výživu nevyjímaje. Pokud je krmíme všechny stejně, např.

16

na „dvojčata“, snadno se nám přihodí, že ty jalové zbytečně užírají drahou krmnou dávku všem ostatním. Březí jedináčkové ovce nám utěšeně tloustnou, plod v nich intenzivně roste a je s ním problém při bahnění a v následné poporodní péči. Dvojčatové ovce krmíme standardně, bahníme bezproblémově, s minimální následnou péčí. Ale taková výživa nedostačuje ovcím s trojčaty nebo i vícečetnými vrhy. Tyto ovce mají malá, neduživá jehňata, o která následně často přijdeme, přestože jsme do ovcí náklady vložili. Celý ovčácky vyspělý svět proto řeší skenování jakožto základní faktor úspěšného managementu chovu častěji, než jaké např. plemeno zvolit, jaký systém chovu zvolit apod. Skenovat lze ve všech systémech a všechna zvířata, podstatná je toYž výsledná informace a jak s ní dokáže ovčák dál pracovat. Pokud mu není toYž jeho chovatelský a ekonomický výsledek lhostejný, snaží se o maximum možného s minimem nákladů. Co to znamená. Eliminaci jalových zvířat mimo stádo, aby neužírala a nečekalo se na ně s bahněním. Jedináčkové ovce se měsíc, měsíc a půl před bahněním krmí opatrně např. jen senem, nebo senáží, bez jádra, aby se plody nevyvíjely příliš rychle. Dvojčatové ovce dostávají buď přídavek jádra, nebo např. více a lepší bílkovinné – jetelotravní senáže. O trojčatové ovce je pečováno téměř individuálně, téměř vždy s přídavkem jádra, energeYckých bloků apod., aby donosily, porodily a kvalitním mlezivem napojily svoje tři jehňata. O následné péči hovořil již vzpomínaný Wally. Ovce s jedináčky anglický, velšský nebo skotský farmář vyžene na chudší horskou pastvinu, dvojčatovou pase na standardní kvalitní pastvině a ty s trojčaty má na kvalitní pastvě s příkrmem někde u domu, dohlíží na ně a těší se, že mu za vloženou práci přivedou na 120denní vážení tři pěkná jehňata. K tomuto základnímu rozlišení ovcí na skupiny dle počtu plodů, případně jestli se budou bahnit v prvním balíku či jestli zabřezli později a dle různých nároků na výživu přistupují ještě další důvody proč do toho investovat trochu té námahy. Podvyživené (množstevně i živinově) ovce toYž mohou: -

produkovat málo a nekvalitního mleziva

-

špatně spouštět mlezivo

-

mít nižší vrchol laktace a nižší celkovou produkci mléka za laktaci jejich jehňata mívají nižší porodní hmotnost

-

mít slaběji rozvinutý mateřský pud

-

oslabenou tvorbu pouta jehně-matka

-

mít častěji metabolické poruchy (ketóza aj.)

To vše samozřejmě vede k nižšímu přežívání jehňat a nižším hmotnostem při odstavu a následně našim ekonomickým ztrátám. Dost bylo teorie, pojďme do praxe. Ultrazvuk Ovi-scan jsem zakoupil a je již nyní k dispozici, předpokládám, že po krátkém zapracování bude ještě letos a v lednu k dispozici všem zájemcům o precizní určení březos` s určením, kolik ovce nosí jehňat a jak je potřeba je následně ošetřovat, abychom co nejlépe mohli využívat jejich potenciál. A snad to v našem ovčáctví udělá tu pomyslnou tře` revoluci, tak jako v Británii již teprve před třiceY lety. Ing. MarYn Hošek, Ph.D.

A teď to hlavní, kolik za to? Základní cena : - vyšetření jedné ovce na březí/jalové je 12 Kč plus DPH - vyšetření jedné ovce na březí/jalové plus určení „později bahněných“ je 15 Kč plus DPH. - vyšetření jedné ovce na počet plodů v děloze je 22 Kč plus DPH. - cestovné 5 Kč/ 1 km.

Další informace u autora na www.ovcehosek.cz


Jehněčí maso Výživářské vlastnosY jehněčího masa. Jehněčí maso je potravinou bohatou na živiny. Poskytuje vysoce hodnotné bílkoviny , nezbytné minerály železo a zinek nebo vitamíny skupiny B. Podílí se rovněž na přísunu selenu a vitamínu D do organizmu. Libové jehněčí maso je jedním z nejhodnotnějších zdrojů železa, které nezbytnou součás` mnoha životních pochodů včetně transportu kyslíku červenými krvinkami, činnosY imunitního systému, přeměny energie v organizmu. Nedostatek železa je jednou z nejčastějších potravinových insuficiencí a to i v rozvinutých zemích, kde mnoho zdravotních problémů pramení spíše z nadbytku přijímané potravy než z jejího nedostatku. Nedostatek železa u dě` může mít znatelný a trvalý efekt na vývin mozku, zejména u dě` mladších 24 měsíců věku. Význam železa pro děN Proč je železo tak důležité? Železo je prvkem nezbytným pro zdárný tělesný a psychický vývoj mladého organizmu. Je důležitou složkou mozkových struktur. Do věku dvou let mozek dítěte dosáhne asi 80% hmotnosY v dospělosY a potřeba přísunu železa v raném dětství je velmi vysoká. Jaké jsou příznaky nedostatku železa u dě`? Vážný deficit železa ve stravě dě` se může projevovat: - snížením obranyschopnosY organizmu, tedy častějšími infekcemi - pomalejším vývinem motorických funkcí, např. smyslu rovnováhy či koordinace pohybů - pomalejším vývojem řeči - malým poklesem IQ (o několik bodů) Některé studie novozélandských výzkumníků prokázaly, že asi 30% dě` je vystaveno nedostatku železa v potravě a skoro 20% dě` trpí vážnějším deficitem železa , projevujícím se anemií. Jaké jsou vhodné zdroje železa pro děY? Dítě přichází na svět s dostatečnou zásobou železa v těl, která pokrývá spolu s mateřským mlékem nebo jeho umělou náhražkou potřeby organizmu až do věku 4-6 měsíců. Kojené děY velmi zřídka trpí nedostatkem železa, ačkoliv je jeho obsah v mateřském mléce nízký je toto železo velmi dobře vstřebatelné. Okolo 6tého měsíce života se začínají zvyšovat požadavky na přísun železa v potravě. Jaké jsou doporučené denní dávky železa? Do 6. měsíce věku: kojené děY 0,5mg/den Do 6. měsíce věku: umělá výživa 3,0mg/den Od 7. do 12. měsíce věku 9,0mg/den Potřeba příjmu žleza je obzvlášť vysoká ve věku 6-9 měsíců, tedy v době kdy začíná být podávána pevná potrava. Je velmi důležité aby potraviny podávané dítěY v tomto období byly bohaté na železo v lehce vstřebatelné formě. Jak zabezpečit dostatečný příjem železa v potravě dítěte? Do 4. měsíce věku - Vše co děY potřebují je obsaženo v mateřském mléce či kvalitní umělé mléčné výživě. Nepodávejte dětem čaj, kravské mléko nebo pevné potraviny. 4.-6. měsíc – Pokračujte v kojení nebo krmení umělou náhražkou mateřského mléka. Za čněte s podáváním dětské cereální bezlepkové kašičky s přídavkem železa smíchané s malám množstvím mateřského mléka či jeho umělé náhražky. 5.-6. měsíc – začněte s přípravou zmixované zeleniny smíchané s malým množstvím převařené vody a trochou mateřského mléka. Je možno podávat rovněž zmixované ovoce. 6.-9. měsíc – Pokračujte v kojení či podávání odpovídající umělé výživy. Brzy po dosažení 6. měsíce věku začněte s podáváním zmixovaného jehněčího, telecího, kuřecího masa a jater. Tyto druhy mas jsou snadno stravitelné pro naprostou většinu půlročních dě`. V 8. měsíci věku by dětem již měla být podávána 2-3 pevná jídla a 3-4 kojení denně. V tomto období by dětem měla být nejdřív nabízena pevná strava před kojením. 9.-12. měsíc – Dítě přijímá větší kousky potravy: jemně nakrájenou zeleninu, ovoce a libové maso. Červená masa z mladých zvířat jako jsou jehněčí a telecí maso jsou zvláště bohaté na lehce metabolizovatelné železo.

Význam železa pro těhotné ženy Těhotné ženy potřebují 2-3 krát více železa oproY běžnému stavu. Dodatečné nároky na příjem železa jsou způsobeny potřebami rostoucího plodu a placenty a zvyšováním počtu červených krvinek v těle matky v době gravidity. Během těhotenství se zvši je efekYvnost vstřebávání železa z potravy a ukládání tohoto prvku do tělních rezerv. Rovněž se snižují ztráty železa neboť nedochází k menstruacím. Nedostatečný příjem železa ovlivní více hladinu tohoto prvku v těle matky. Potřeby vyvíjejícího plodu budou uspokojeny na úkor mateřského organizmu. Doporučená denní dávka železa v době gravidity je 22-36 mg. Dobrým zdrojem železa jsou hovězí, skopové a jehněčí maso. Upozornění: Ačkoliv jsou játra vynikajícím zdrojem železa, jejich příjem těhotnými ženami by měl být omezen na asi 100g týdně, z důvodu potencionálního toxického efektu vysokých dávek vitamínu A na vyvíjející se plod. Význam železa pro sportovce Železo tvoří nezbytnou komponentu bílkovin hemoglobinu, který zabezpečuje transport kyslíku v těle a myoglobinu, který zadržuje kyslík ve svalech. Nedostatek železa snižuje zásobování svalů kyslíkem a zpomaluje metabolické reakce přeměny energie, což vede ke snížení výkonnosY, pocitům únavy, bolestem hlavy a zkracování dechu. Z těchto důvodů je dostatečný přísun železa tak důležitý pro sportovce. Ženy jsou více vystaveny nebezpečí nedostatku železa z důvodu pravidelných ztrát krve v době menstruace. VlastnosN jehněčího a hovězího masa Chutná jídla z jehněčího a hovězího masa jsou výtečným zdrojem noha nezbytných živin a významnou měrou přispívají k vybalancování zdravé výživy lidí. Jehněčí a hovězí maso patří mezi nejhodnotnější zdroje lehce vstřebatelného železa. Libová červená masa představují kompletní zásobárnu živin potřebných pro lidský organizmus. Jehněčí a hovězí maso jsou významným zdrojem proteinů, vitamínů skupiny B (B1, B2, B3, B4, B6, B12,), minerálních látek, zejména železa a zinku. Jehněčí a hovězí maso jsou velmi koncentrovanými potravinami, jinými slovy malé množství libového masa poskytuje mnoho potřebných živin. EnergeYcká hodnota jehněčího nebo telecího masa je překvapivě nízká v poměru k množství obsažených proteinů. Železo Železo je potřebné pro krvetvorbu, metabolizmus energie a vývin mozku u dě`. Železo je obsaženo v mnoha potravinách, zejména v červeném mase. Obecně se dá říci, že čím červenější barva masa `m více železa obsahuje. Železo se vyskytuje ve dvou formách: hemové a nehemové. Hemové železo, které je mnohem snadněji vstřebatelné, je obsaženo v mase, játrech, ledvinách a plodech moře.Nehemové železo se nachází v zelenině, pečivu, obilovinách, luštěninách, vejcích a ovoci. Vstřebatelnost železa v této formě je pouze asi 5%. Červená masa nejenže jsou zdrojem hemové formy železa, ale mohou až čtyřnásobně zvýšit i vstřebatelnost nehemového železa. Kombinací jídel obsahujících železo v hemové i nehemové formě lze zabezpečit dostatečný příjem tohoto důležitého prvku organizmem. Zinek Zinek je obsažen ve všech buňkách organizmu. Je součás` struktury a tedy i předpokladem funkčnosY asi 50 různých enzymů. Je důležitý pro růst, spermiogenezi, vidění za šera, chuť k jídlu, smysly chY a čichu, obranyschopnost organizmu nebo hojení ran. Zinek je obsažen v mnoha potravinách avšaqk jeho vstřebatelnost je velmi různá. Hovězí a jehněčí maso se vyznačují vysokým obsahem zinku. Červená masa a zvláště pak, játra nebo ledviny mají vyšší obsah zinku než drůbež, sýry, luštěniny nebo zelenina. Proteiny červených druhů mas podporují vstřebávání zinku organizmem. To znamená, že zinek je mnohem snadněji absorbován z jídel, jejichž součás` je maso. Potraviny rostlinného původu, jako například obilniny nebo luštěniny, často obsahují látky inhibující vstřebávání zinku.

17


Jehněčí maso Výživářské vlastnosY jehněčího masa. Proteiny Proteiny jsou nezbytné pro stavbu, obnovu a funkčnost buněk, tkání a orgánů těla. Proteiny jsou tvořeny složitými molekulami, které se skládají s různých kombinací menších jednotek – aminokyselin. Lidský organizmus je schopen sám vytvářet některé aminokyseliny potřebné pro tvorbu bílkovin a jiných důležitých látek, nicméně některé aminokyseliny, označované jako esenciální, musejí být přijímány v potravě. Pokud potravina obsahuje všechny esenciální aminokyseliny vyžadované organizmem člověka, je označována jako vysoce kvalitní bílkovinná potravina. Hovězí a jehněčí maso jsou vysoce kvalitními bílkovinnými potravinami s opYmálně vybalancovanou skladbou esenciálních aminokyselin. Ve 100 g libového jehněčího masa je obsaženo asi 27-30 g bílkovin. Bílkoviny rostlinného původu nemají z hlediska lidské výživy vybalancovaný poměr aminokyselin. Vitamíny skupiny B Vitamíny skupiny B se podílejí na regulaci mnoha chemických procesů v organizmu. Některé napomáhají v distribuci energie v organizmu, jiné se podílejí na zabezpečení funkcí zraku, dobrého zdravotního stavu kůže, správnou funkci mozku nebo tvorbu červených krvinek. Hovězí a jehněčí maso obsahují vitaminy B1, B2, B3, B4, B6 a jsou obzvlášť bohatým zdrojem vitamínu B12, který je přirozeně obsažen jen v potravinách živočišného původu. Asi 100 g jehněčího masa zabezpečuje pokry` doporučené denní dávky tohoto důležitého vitamínu. Vitamín D Vitamín D spolu s vápníkem hrají velmi důležitou úlohu při tvorbě pevné kostry. Tento vitamín se může vytvářet v kůži působením slunečního záření, avšak v naších zeměpisných šířkách musí být část jeho potřeby doplňována potravou. Tradičně jsou hlavní zdrojem vitamínu D mléčné výrobky a rybí tuk. Hovězí a jehněčí maso jsou však rovněž významnými zdroji tohoto vitamínu. Podle nových poznatků obsahuje červené maso hodnotnější typ vitamínu D, který je efekYvněji vstřebáván v organizmu. Vitamín A Vitamín A je potřebný pro zabezpečení růstu, dobrý zdravotní stav kůže, zrak a obranyschopnost organizmu. Velmi bohatým zdrojem vitamínu A jsou játra, nicméně je doporučováno aby tědotné ženy omezily spotřebu jater na cca 100 g týdně z důvodu potencionální toxicity vysokých dávek vitamínu A na plod. Energie EnergeYcká hodnota potravin je vyjadřována v kilojoulech (kJ) nebo v kilokaloriích (kcal). Jeden kcal= 4,2 kJ. EnergeYcká hodnota masa je velmi závislá na množství obsaženého tuku a na způsobu přípravy. Například smažením s přídavkem oleje se obsah energie bude zvyšovat. Srovnání energeYcké hodnoty hovězího a jehněčího masa s jinými vybranými potravinami je uveden v následující tabulce: EnergeYcká hodnota 100 g vybraných bílkovinných potravin Potravina kJ kcal Salámy a klobásy 2060 Slanina, grilovaná 1350 Sýr, čedar 1770 Kuřecí stehno, s kůží, pečené 930 Jehněčí, libové, vařené 855 Hovězí, libové, vařené (průměr) 757 Jehněčí, kýta, grilovaná 728 Vepřová kýta, libová, pečená 725 Hovězí, steak, libový, grilovaný 663

18

492 323 422 222 205 181 174 174 159

Tuk Tuk je koncentrovaným zdrojem energie. Jeden gram tuku poskatuje 37 kJ energie, za`mco pro srovnání gram bílkovin 17 kJ a gram uhlohydrátů 16 kJ. Je důležité mít na paměY, že lidský organizmus potřebuje příjmout v potravě určité množství tuku jako zdroj esenciálních masných kyselin a pro umožnění absorbce vitamínů rozpustných v tucích A,D,E a K, stejně jako dalších živin rozpustných v tucích například lykopenu z rajčat. Tuk který je přijímán v potrvě je téměř vždy tvořen směsínasycených a nenasycených masných kyselin. Mnoho lidí se domnívá, že zvířecí tuky jsou tvořeny pouze škodlivými nasycenými masnými kyselinami, což však neodpovídá skutečnosY. Hovězí a jehněčí lůj obsahuje vedle nasycených a polynenasycených masných kyselin i poměrně velké množství zdraví prospěšných mononenasycených masných kyselin. Obyvalelé Nového Zélandu přijímají 9% spotřeby mononenasycených a pouze 8% spotřeby nasycených masných kyselin prostřednictvím hovězího a jehněčího masa. Omega 3s Polynenasycené masné kyseliny jsou rozdělovány na dvě skupiny Omega6 a Omega3. Omega3 masné kyseliny mají příznivý vliv na srdeční a mozkovou činnost. Jehněčí ahovězí maso rovněž obsahují toto skupinu masných kyselin, přičemž jejich obsah je vyšší v mase zvířat chovaných pastevním způsobem než v mase zvířat přijímajících jadrná krmiva. Konjugovaná kyselina linolenová (CLA) Další pozoruhodnou polynenasycenou kyselinou je CLA. Pokusy na krysách prokázaly úbytek případů rakoviny a zmenšování se nádorů při podávání CLA. Tato kasná kyselina se nachází pouze v potravinách pocházejících od přežvýkavců (maso i mléko) a jejich obsah je vyšší u pastevně chovaných zvířat. Kyselina stearová – zvláštní typ nasycené masné kyseliny Nasycené masné kyseliny jsou obecně známy svým účinkem na zvšování hladiny cholesterolu v krvi. Nicméně jedna z nich – kyselina stearová se na tomto zvyšování nepodílí, její účinek je neutrální. Asi třeYna z obsahu nasycených masných kyselin v jehněčím mase je tvořena právě kyselinou stearovou. Cholesterol Cholesterol je druh tuku, který se nachází v mnoha produktech živočišného původu a je rovněž vytvářen přímo v organizmu. Určité m množství cholesterolu je nezbytné pro život, protože tato látka je důležitou součás` buněčných stěn, žluči a některých hormonů. Vysoká hladina krevního cholesterolu v krvi je však ze zdravotních hlediska nepříznivá, protože dochází k jeho usazování ve stěnách tepen a zvyšuje se riziko srdečních onemocnění. Vysoká hladina cholesterolu může bát způsobena dědičnými předpoklady. Mezi potraviny s vysokým obsahem cholesterolu patří játra, ledviny, vaječný žloutek, krevety nebo garnáY. Střední obsah cholesterolu mají maso, drůbež, některé ryby, mléko a sýry. Obsah cholesterolu v potravě však za normálních okolnos` nemá vliv na zvyšování jeho hladiny v krvi. Toto zvyšování je zpravidla způsobeno přebytkem nasycených masných kyselin v potravě, obsahem cholesterolu v ní. Libové jehněčí maso může být zařazeno do dietní stravy zaměřené na snižování hladiny krevního cholesterolu. Uhlohydráty (cukry) Cukry nejsou jehněčím mase obsaženy s výjimkou malého množství zásobního cukru glykogenu v játrech. Zdroj: The Concise New Zealand Food ComposiKon Tables, 2003


Dorper na výstavě v Brně

Stánek Dorper Asociace CZ najdete v pavilonu P. Výstavy se letos budeme účastnit již potřec a rádi vám zde poskytneme informace týkající se chovu tohoto vysoce užitkového plemene ovcí.

NÁRODNí VÝSTAVA MEZINÁRODNí VELETRH PRO

.. •.

VÝROBU

11.-14.5.2017 BRNO -

[Ientral uropean xhibition entre

PäùŸNŸÒâçíèóóŸNŸÂôó

BVVn

>

Veletrhy Brno

>OdWZ]\ òäêâä

N

www.vyslavazvirat.cz

ÏàõèëîíŸîáãnëíwêîõnçîŸï™ãîñøòôŸ±±¯«²´Ÿ÷Ÿ¸¯«³´Ÿì«Ÿ íîòícŸêîíòóñôêâäŸîâäëîõc«ŸòäõäñíwŸåàòcãàŸéäŸ lcòóälíoŸïñîòêëäíc«ŸõäòóàõêøŸùãoín­ŸÏñîòêëäínŸlcòóèŸ òäõäñíwŸåàòcãøŸàŸòõoóëwêøŸéòîôŸîïàóŒäíøŸñîëäóàìèŸïñîŸ ùàóäìíoíwŸïàõèëîíô­ŸÏàõèëîíŸëùäŸïŒäãoëèóŸíàåôêîõàâwŸ òóoíîôŸíàŸ±Ÿòäêâä­

www.animallech.cz

Ï Ù

Ê Ø

Ä

Ì

Å Æ°

 Á

Ʊ

Õ À°

Ã

À

˱

Ç

ÌäòòäçàëëäŸìèóŸäèíäìŸñäâçóäâêèæäíŸÆñôíãñèòòŸ õîퟱ±¯«²´Ÿ÷Ÿ¸¯«³´Ÿì«ŸÓñàæêîíòóñôêóèîíŸàôòŸÒóàç뫟 ùôìŸÓäèëŸõäñæëàòóäŸÍîñãåàòòàã䫟ìèóŸÄèíáàôóäíŸàôòŸ Çîëù­ŸÃèäŸõäñæëàòóäíŸÓäèëäŸãäñŸÍîñãåàòòàãäŸòîöèäŸãèäŸ ËèâçóêôïïäëíŸòèíãŸìèóŸÕäñãôíêäëôíæòñîëëîòŸõäñòäçäí­Ÿ ÃèäŸÌäòòäçàëëäŸêàííŸìèóŸÇèëåäŸäèíäñŸàôåáëàòáàñäíŸ ÓñäííöàíãŸèíŸùöäèŸÒäêóèîíäíŸæäóäèëóŸöäñãäí­ ÀŸñäâóàíæôëàñŸä÷çèáèóèîíŸçàë럱±¯­²´Ÿ÷Ÿ¸¯­³´ŸìŸ èíŸòèù䫟öèóçŸàŸòóääëŸëîàã¬áäàñèíæŸòóñôâóôñ䭟 ÓçäŸíîñóçäñíŸåñîíóŸèòŸïàñóèàëëøŸæëàùä㫟öèóçŸìàòîíñøŸ èí¬áôèëóŸòóñôâóôñäò­ŸÓçäŸæëàùäãŸïàñóòŸîåŸóçäŸíîñóçŸ åñîíóŸàíãŸóçäŸñîîåŸòêøëèæçóòŸàñäŸåèóóäãŸöèóçŸáëèíãòŸ åîñŸôòäŸèíŸòóñîíæŸòôíëèæçó­ŸÓçäŸçàëëŸâàíŸáäŸãèõèãä㟠èíóîŸóöîŸòäâóèîíòŸöèóçŸàíŸèíåëàóàáëäŸöàëë­

ÕäëäóñçøŸÁñíà­ò­ ՚òóàõèóoŸ° µ³¶Ÿ¯¯ŸÁñíî ÂùäâçŸÑäïôáëèâ Óäë­¹Ÿª³±¯Ÿ´³°Ÿ°´°Ÿ°°° Åà÷¹Ÿª³±¯Ÿ´³°Ÿ°´²Ÿ¯¶¯ Ĭìàè빟èíåî¿áõõ­âù ööö­áõõ­âù

19


Kontrola UžitkovosY Dorper StaYsYcké údaje

byly spočteny na základě údajů 808 zvířat. PopulaciTop 10% zvířat hodnocených podle Parametrického Indexu představuje 97 kusů beranů a ovcí z hodnotami PI od 111 do 136. Parametrický Index (PI) se počítá ze všech matemaYcky uchopitelných parametrů zjišťovaných u zvířat, a to `m způsobem,že se vyjádří u jednotlivých parametrů procentní poměr k průměrné hodnotě daného parametru v populaci, s rozlišením pohlaví , a u přírůstků s rozlišením četnosY vrhu a pohlaví. Z takto získaných hodnot je pak vypočten průměr, ktarý představuje PI zvířete vztažený k populaci vedené v PK. Obdobným způsobem je pro zvířata vypočítáván i PIF vztažený k populaci v konkrétním chovu. PIF slouží zejména jednotlivým chovatelům jako pomůcka rozhodování v procesu selekce. K přepočtům PI a PIF dochází v Plemenné knize Dorper automaYcky při každém vložení nových dat vstupujících do jejich výpočtů. Aktualizované hodnoty PI jsou následně pro potřeby chovatelů importovány do Webové aplikace PK Dorper. V následující tabulce jsou zobrazeny následující parametry: N

- četnost vrhu

PI

- Parametrický index

H100↵ - Hmotnost ve sto dnech, přepočtená Δ H100 - Průměrný denní přírůstek hmotnosY ve sto dnech vypočtený z hodnoty H100↵ PTSU

- Přepočtená tloušťka hřetního svalu měřená ultrazvukem. Přepočet se provádí na sto dnů věku.

Ukazatel

N

PI

H100↵

Δ H100

PTSU

Průměr MAX

1,72 3

100 136

29,27 50,47

0,293 0,505

26,4 40,9

Všechny výsledky jednotlivých zvířat z provádění kontroly užitkovosY (KU) jsou, bezprostředně po zpracování, k dispozici chovatelům a `m přispívaji ke zkvalitnění chovatelské a šlechYtelské činnosY. Je naprosto nezbytné, aby chovatelé chápali smysl a význam KU a podíleli se na jejím provádění. Ve výjimečných případech, kdy chovatel k provádění kontroly užitkovosY přistupuje nekorektně a `m zapříčiňuje znehodnocování výstupů z dat shromážděných v rámci KU, může být v souladu s platným ŠlechYtelským programem vyloučen ze šlechtění v rámci Plemenné knihy Dorper, neboť `mto výrazně poškozuje jak plemeno Dorper, tak jeho ostatní chovatele.

20


Vztahy EYcký Kodex chovatele ovcí Dorper. Chovatelé ovcí Dorper a White Dorper jsou chovateli vzácného a hospodářsky významného plemene. Jejich každodenní práce soustavně ovlivňuje stav a vývoj ovcí tohoto plemene nejen v rámci vlastního stáda, ale v rámci celé populace u všech chovatelů. Tím chovatelům vzniká vysoká osobní zodpovědnost za správnost každého rozhodnu`, která ve svém chovatelském snažení učiní. V následujících bodech jsou vyjmenovány některé základní standardy pramenící z této odpovědnosY: 1) Chovatel je dokonale seznámen se specifiky plemene, které se rozhodl chovat. Zná chovný cíl a plemenný standard plemene a jeho práce směřuje k jeho dosažení. 2) Chovatel zajišťuje pro svá zvířata, takové prostředí, které odpovídá jejich fyzickým, emocionálním a psychickým potřebám. Zajišťuje především přiměřené životní podmínky, správnou výživu, vhodnou podestýlku při ustájení, dostatečnou a kvalitní pastvu a potřebnou zdravotní péči. 3) Smyslem reprodukční práce chovatele je zkvalitňování plemene podle chovného cíle a plemenného standardu. V rámci vlastní obnovy stáda i při prodeji jiným zájemcům chovatel pečlivě vybírá jedince k reprodukci.

4) Prostředkem reprodukční práce je nákup a prodej chovných kusů mezi jednotlivými chovy. Chovatel by neměl s nákupem ani prodejem spěchat a obchodovat s chovnými zvířaty minimálně do věku, který umožňuje jejich bonifikaci. Při přesunech zvířat do jiných chovů chovatel garantuje jejich zdravotní stav a parazitologické ošetření v okamžiku prodeje či přesunu. Chovatel při prodeji zodpovídá za to, že kupující je plně informován o zdravotním stavu či zvláštnostech zvířete a poskytuje v rámci svých možnos` kupujícím pokračující podporu a pomoc s problémy, které mohou případně nastat . 5) Chovatel je na základě zákonných postupů zodpovědný za včasné a správné předávání údajů o přesunech zvířat do a z jeho chovu, o reprodukci a o jejích výsledcích do Plemenné knihy plemene Doper a White Dorper a také do centrální evidence zvířat. Toho předpokladem je, že chovatel má potřebnou právní subjekYvitu, registrované hospodářství a registrovaná zvířata. 6) Zájem chovatele se soustředí na kvalitu jedinců v jeho vlastním chovu, ale také na kvalitu celé populace plemene, která je základem pro jeho dobré hospodářské využi`. Práce a spolupráce všech chovatelů směřuje k produkci masa a chovných zvířat, což dává jejich snažení významný ekonomický smysl. Proto by měli chovatelé kolegiálně spolupracovat, pečovat o své profesní vzájemné vztahy a konkurovat si zdravě a korektně. Společným zájmem chovatelů je také dbát na dobré jméno plemene, jeho rostoucí popularitu a všeobecnou známost přednos` plemene Dorper a White Dorper v řadách široké veřejnosY. Dorper Asociace CZ

21


Ročenku vydala Dorper Asociace CZ za účelem seznámení chovatelů a veřejnosti s děním a výsledky v chovech ovcí plemene Dorper v České republice Zpracoval: Ing. Jaroslav Rucki Fotografie a koláže mimo reklamy Ing. J.Rucki a Robert Habětín (strana 8) Příspěvky poskytli: Ing. Zdeňka Hegedüšová, Ph.D., Mgr. Pavel Habětín, Ing. Martin Hošek, Ph.D., MVDr. Dita Koláčková, Ing. Jaroslav Rucki Vendryně 02/2017 © Dorper Asociace CZ

Profile for Rucki Jaroslav

Ročenka Dorper 2016  

Dorper Asociace CZ zveřejňuje ročenku chovu ovcí Doirper v České republice za rok 2016.

Ročenka Dorper 2016  

Dorper Asociace CZ zveřejňuje ročenku chovu ovcí Doirper v České republice za rok 2016.

Profile for 23970
Advertisement