Page 1

โครงการ 160 ชัวโมง

นางสาว ธัญสิ นี สุ ริยะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2556


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชัวโมง ลําดับที 1 2

3 4 5 6

วันที 24-26 มิถุนายน 2556 10 มกราคม 2557

เวลา 8.30 – 16.30 8.00 – 16.00

กิจกรรม ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ร้านแบงค์ คอมพิวเตอร์ แนะแนวให้ความรู ้เรื0 อง Application

รวมชัวโมง

หลักฐาน

24 ชม.

ภาพถ่าย

9 ชม.

ภาพถ่าย

7 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2556

9.00 -17.00

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ร้านไอเดีย คอมพิวเตอร์

> กุมภาพันธ์ ABB>

08.00-16.00 น.

เข้าอบรม MOS Camp

8

ภาพถ่าย

8 กุมภาพันธ์ ABB> I กุมภาพันธ์ ABB>

08.00-16.00 น. 08.00-16.00

เข้าอบรม MOS Camp เข้าแข่งขัน การใช้งาน Microsoft Word 2010

8 8

ภาพถ่าย ภาพถ่าย

I กุมภาพันธ์ ABB>

08.00-16.00

เข้าแข่งขัน การใช้งาน Microsoft Word 2010

8

ภาพถ่าย

.

หมายเหตุ


กิจกรรมครั งที 1 ชื0อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ร้านแบงค์ คอมพิวเตอร์ วันที0 24 มิถุนายน 2556 ถึง 26 มิถุนายน 2556 วันที0 24 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว0 โมง วันที0 25 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว0 โมง วันที0 26 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว0 โมง รวมเป็ นเวลาทังหมด 24 ชัว0 โมง สถานทีฝึ กงาน ร้านแบงค์ คอมพิวเตอร์ 104/1 หมู่ที0 1 ตําบลหัวเขา อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา

90280

กิจกรรม จากการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพร้านแบงค์ คอมพิวเตอร์ เป็ นเวลา 3 วันนัUน เป็ นการเตรี ยมพร้อมที0 จะไปสู่ ก ารฝึ กงานจริ ง เพื0 อเพิ0 มประสบการณ์ ที0 มี คุ ณ ภาพหากเกิ ดปั ญหาสามารถแก้ไ ขสถานการณ์ ไ ด้ โดยตรง มีไหวพริ บ การวางแผนการเริ0 มงาน การวางตัวการปรับตัวเองให้เข้ากับสถานที0 ฝึกงานหรื อการ ทํางาน พร้อมที0จะจบไปได้แบบมีคุณภาพ บริ ษทั ที0ดิฉนั ไปฝึ กประสบการณ์อาชี พนัUน เป็ นสํานักงานที0อยูใ่ น เครื อของบริ ษทั เกี0ยวกับการเปิ ดร้านอินเตอร์ เน็ต ซึ0 งงานที0ได้รับมอบหมายงานมีดงั นีU วันที0 24 มิถุนายน 2556 เป็ นการฝึ กงานวันแรก พี0เลีUยงก็มีงานให้ทาํ งานที0ได้รับมอบหมาย งานที0ดิฉนั ได้ คือ 1. ทําความสะอาดร้าน กวาดขยะ จัดโต๊ะ จัดเก้าอีU 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ทําความสะอาดเครื0 องคอมพิวเตอร์ แกะอุปกรณ์ที0ประกอบมาทําความสะอาด นําอุปกรณ์ออกมาทําความสะอาดแล้วนํามาประกอบแล้วเชื0อมต่อสายต่างๆ เฝ้ าร้าน ซ่อมเครื0 องคอมพิวเตอร์ ให้บริ การลูกค้า


วันที0 25 มิถุนายน 2556 งานทีพี0เลีUยงให้ทาํ งานที0ได้รับมอบหมาย คือ 1. ทําความสะอาดร้าน จัดเก้าอีU จัดโต๊ะเก้าอีU กวาดขยะ 2. ทําความสะอาดเครื0 องคอมพิวเตอร์ ปัดฝุ่ น 3. นําอุปกรณ์มาแกะมาทําความสะอาดประกอบเข้าเครื0 องคอมพิวเตอร์ ให้เรี ยบร้อย 4. สอนการลงโปรแกรมต่างๆ ทัUงที0จาํ เป็ นต่อเครื0 องตัวช่วยเสริ ม 5. สอนการลง Windows 6. สอนการติดตัUงเกมส์ออนไลน์ต่างๆ 7. บริ การลูกค้า

วันที0 26 มิถุนายน 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. ทําความสะอาด จัดโต๊ะเก้าอีU กวาดขยะ 2. ทิUงขยะ 3. ทําความสะอาดเครื0 องคอมพิวเตอร์ 4. นําอุปกรณ์มาแกะมาทําความสะอาดประกอบเข้าเครื0 องคอมพิวเตอร์ ให้เรี ยบร้อย 5. ติดตัUง Windows ลงในเครื0 อง 6. ติดตัUงเกมส์ออนไลน์ต่างๆ

ประโยชน์ ทได้ ี รับ จากการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพร้านแบงค์ คอมพิวเตอร์ เป็ นเวลา 3 วัน สิ0 งที0ดิฉนั ได้รับประโยชน์ คือ การเรี ยนรู ้การลง window ลงในเครื0 องคอมพิวเตอร์ การติดตัUงเกมส์ออนไลน์ในเครื0 องคอมพิวเตอร์ และ การประกอบเครื0 องคอมพิวเตอร์ ดิฉนั ได้รับความรู ้เพิ0มมากมาย ซึ0 งความรู ้ที0ได้สามารถนําไปใช้ใน ชีวติ ประจําวันได้ และได้รุ้จกั การการทํางานอย่างมีส่วนร่ วม และการทํางานที0ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง


กิจกรรมครั งที 2 ชื อกิจกรรม แนะแนวให้ ความรู้ เรือง Application น้ องๆผ่ าน Tablet วันที0 10 มกราคม 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวมเป็ นเวลา 9 ชัว0 โมง สถานที0 โรงเรี ยนแจ้งวิทยา กิจกรรม นักศึกษาได้ให้ความรู ้สอนน้องๆ และแนะนําเรี ยนรู ้การใช้งาน Tablet ต่างๆ ที0เกี0ยวข้องกับ Application ต่างๆ มากมาย เช่น เกมส์ การแต่งภาพ เพื0อเสริ มทักษะให้นอ้ งๆ ได้มีความรู ้ ความสนุกสนาน ประโยชน์ น้องๆ สามารถได้ความรู ้เพิ0มขึUนจาก Application ต่างๆ และได้ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน และเราก็ได้ประสบการ์ ณในการสอนน้องๆ และสามารถใช้ในการแนะแนวครัUงต่อไปได้


กิจกรรมครั งที 3( ภาคเรียนที 2) ชื อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ ร้ านไอเดียคอมพิวเตอร์ วันที0 7 ตุลาคม 2556 ถึง 25 ตุลาคม 2556 วันที0 7 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 9 ชัว0 โมง 30 นาที วันที0 8 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 17.00น. รวมเป็ นเวลา 9 ชัว0 โมง 30 นาที วันที0 9 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา cd ชัว0 โมง วันที0 10 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.10 น. รวมเป็ นเวลา 10 ชัว0 โมง 10 นาที วันที0 11 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา cd ชัว0 โมง วันที0 14 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา cd ชัว0 โมง วันที0 17 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา cd ชัว0 โมง วันที0 18 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา cd ชัว0 โมง วันที0 19 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา cd ชัว0 โมง วันที0 21 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา cd ชัว0 โมง วันที0 22 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา cd ชัว0 โมง วันที0 23 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา cd ชัว0 โมง วันที0 24 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา cd ชัว0 โมง วันที0 25 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา cd ชัว0 โมง วันที0 28 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา cd ชัว0 โมง วันที0 29 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา cd ชัว0 โมง วันที0 30ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา cd ชัว0 โมง วันที0 31 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา cd ชัว0 โมง รวมเป็ นเวลา 163 ชัว0 โมง 10 นาที

กิจกรรม จากการ ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ร้ านไอเดียคอมพิวเตอร์ การฝึ กงานประสบการณ์ การทํางานจริ ง ตามที0ได้รับมอบหมายจากสถานฝึ กประกอบการและการอาสางานและเป็ นการพัฒนาทักษะทางศักยภาพใน เรื0 องการแก้ไขปั ญหาในเรื0 องต่างๆ ซึ0 งงานที0ได้รับมอบหมายมีดงั นีU


การปฏิบัติงานใน สั ปดาห์ ที N วันที0 7 ตุลาคม 2556 เป็ นการฝึ กงานวันแรก ก็จะมีพี0เลีU ยงมาคอยแนะนํา และให้คาํ ปรึ กษาอยู่ตลอด ระยะเวลาการทํางาน ซึ0 งงานที0ดิฉนั ได้ทาํ คือ 1. กวาดขยะ,ทิUงขยะ 2. ส่ งนํUาหมึกให้บริ ษทั oms 3. ไปจ่ายค่านํUา ค่าไฟ , ค่า TOT , ค่าโทรศัพท์ 4. ซืU อก๋ วยเตีiยวให้พี0เจ้าของร้าน 5. ยกเคส PC 6. รับของจากลูกค้าเพื0อรอซ้อม วันที0 8 ตุลาคม 2556 เป็ น งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. เช็ดโต๊ะ,รับของรอซ้อม 3. บริ การลูกค้าหน้าร้าน วันที0 9 ตุลาคม 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. ติดราคา แฟซไดร์ ,เมาส์ 3. กีดกระดาษ 4. ยกเคส PC 5. รับของจากลูกค้าเพื0อรอซ้อม วันที0 10 ตุลาคม 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. ไปรับปิU นเตอร์ ที0ร้านโอเอซิ ส มาให้พี0ที0ฝึกงานที0ร้าน 2. กวาดขยะ 3. รับของจากลูกค้า 4. เขียนป้ ายราคาแฟซไดร์ ,เมาส์


วันที0 11 ตุลาคม 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. ส่ งของให้ รร สงขลาวิทยาคม 3. ส่ งของให้บริ ษทั oms 4. รับของจากลูกค้า 5. ยกเคส PC


การปฏิบัติงานใน สั ปดาห์ ที 2 วันที0 14 ตุลาคม 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ,ทิUงขยะ 2. รับของจากลูกค้า 3. ไปรับของที0ร้านโอเอซิ ส เช่น เมาส์ ups นํUาหมึก มาให้พี0เจ้าของร้าน 4. ไปรับของที0ร้านแอดไวท์ 5. ยกเคส pc , ยก pinter วันที0 17 ตุลาคม 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลูกค้า 3. ยกเคส pc 4. ติดราคาสิ นค้า วันที0 18 ตุลาคม 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลูกค้าเพื0อรอซ้อม 3. ตรวจเช็คอาการของพีซีวา่ มีเสี ยตรงไหน 4. ยกเคส pc 5. ไปซ่อมคอมบ้านลูกค้ากับพี0เจ้าของร้าน 6. ใส่ นU าํ หมึกในเครื0 อง pintet 7. ไปเอาของที0บริ ษทั มาซ่อมที0ร้าน วันที0 19 ตุลาคม 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลูกค้าเพื0อรอซ้อม 3. ไปรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที0ร้านแอดไวท์และร้านโอเอซิ ส 4. ตรวจเช็คเคส pc ในร้าน


การปฏิบัติงานใน สั ปดาห์ ที 3 วันที0 21 ตุลาคม 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลูกค้า เพื0อรอซ้อม 3. เอานํUาหมีกไปแขวนให้เรี ยบร้อย 4. นําคียบ์ อร์ ด เก็บให้เรี ยบร้อย 5. ตรวจเช็คเครื0 อง pc , pinter 6. ขายของให้กบั ลูกค้า วันที0 22 ตุลาคม 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลุกค้ารอซ้อม 3. ขายของให้กบั ลูกค้า 4. ไปซืU กาวสองหน้าให้พี0เจ้าของร้าน 5. ไปให้พี0เขาเซ็นบิลที0อาํ เภอ 6. ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ เบืUองต้นว่ามีอาการเสี ยอย่างไร วันที0 23 ตุลาคม 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลูกค้ารอซ้อม 3. ขายของให้กบั ลูกค้า 4. ตรวจเช็คเครื0 องพีซีวา่ มีจาํ นวนกี0เครื0 อง 5. ไปเอาเครื0 องคอมพิวเตอร์ ที0ร้านบุญชุมาซ่อมที0ร้าน วันที0 24 ตุลาคม 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. นําเครื0 อง pc ตัUงให้เรี ยบร้อย 3. บริ การลูกค้า 4. เดินไปซืU อของให้พี0เจ้าของร้าน 5. เช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วา่ ถูกต้องตามจํานวนไหม วันที0 25 ตุลาคม 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ, รับของจากลุกค้ารอซ่อม 2. ขายของให้กบั ลูกค้า 3. ไปเอาเครื0 องที0 รร สว มาซ่อมที0ร้าน 4. นําเครื0 องคอมพิวเตอร์ มาตรวจเช็คเบืUองต้น , นําเครื0 อง pc ไปส่ งที0 รร สว


การปฏิบัติงานใน สั ปดาห์ ที 4 วันที0 28 ตุลาคม 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลูกค้าเพื0อรอซ้อม 3. ไปส่ งเครื0 อง pc ที0 รร สว , และส่ งโน้ตบุค 4. ไปจ่าย ค่านํUา ค่าไฟ ค่าเน๊ต 5. ขายของให้กบั ลูกค้า วันที0 29 ตุลาคม 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลูกค้า 3. เอาบิลไปให้ที0อาํ เภอ 4. ตรวจเช็คอาการเครื0 องคอมพิวเตอร์ 5. นําเช็คไปให้ธนาคาร วันที0 30 ตุลาคม 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. จัดแขวน ไดร์ ให้เรี ยบร้อย 3. ตรวจเช็คอาการเครื0 องคอมพิวเตอร์ วา่ มีอาการเสี ยอย่างไร 4. ลงไดร์ เวอร์ pinter ลงไดร์ เวอร์ แอการ์ ดใน pc 5. ทําความสะอาดแรม 6. รับของจากลูกค้า, ยกเครื0 อง pinter ไปให้ลูกค้า วันที0 31 ตุลาคม 2556 งานที0ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลูกค้าเพื0อรอซ้อม 3. เอานํUาหมึกปิ นเตอร์ ไปส่ งที0 รร สว และนําบิลไปเซ็น


กิจกรรมครั งที 4 ชื อกิจกรรม เข้ าอบรม MOS Camp การใช้ Microsoft Word 2010 วันที 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั วโมง กิจกรรม เข้าอบรม Microsoft Word 2010 เป็ นวันแรกอาจาร์ ยได้ สอนเกียวกับการใช้ แถบเครืองมือต่ างๆ และบอกแนวข้ อสอบ โดยผูบ้ รรยายจะอธิ บายอย่างละเอียดเพื0อให้ผเู ้ ข้าอบรมเกิดความเข้าใจที0สุด และทํา แบบฝึ กหัดเพื0อวัดความรู ้ที0ได้เรี ยนไป

ประโยชน์ ทได้ ี รับ ได้รับความรู ้อย่างมากจากการเข้ารับฟังการอบรม ทําให้นกั ศึกษาได้ความรู ้เพิ0มมากขึUน และอะไรที0 ไม่เคยรู ้ เราก็ได้รับรู ้ และได้ประโยชน์อย่างมากในการเข้าฟังอบรม


กิจกรรมครั งที 5 ชื อกิจกรรม เข้ าอบรม MOS Camp การใช้ Microsoft Word 2010 วันที 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั วโมง กิจกรรม วันที0สองของการเข้าอบรม ผูบ้ รรยายจะสอนแถบเครื0 องมือ (Ribbon) ที0ยงั สอนตกค้างจากวันแรก และให้ทาํ แบบฝึ กหัด เพื0อทบทวนความรู ้ที0ได้อบรมมา ประโยชน์ ทได้ ี รับ ได้ประโยชน์อย่างมากในการเข้าฟังอบรม และการใช้เครื0 องมือลัดที0ทาํ ให้เกิดความสะดวกและ รวดเร็ วขึUน


กิจกรรมครั งที 6 ชื อกิจกรรม แข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 โดย Mos Camp วันที 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั วโมง กิจกรรม การแข่งขันจะแบ่งตามประเภทที0ผูเ้ ข้าอบรมได้ลงทะเบี ยนสมัครไว้ในตอนแรก และการแข่งขัน รอบละ 1 ชัว0 โมงตัUงแต่ 09.00 – 12.00 น. เมื0อถึงเวลา 12.00 น. ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนจะต้องไปรวมตัวกันที0ห้อง ประชุมเพื0อเข้าฟังพิธีปิดโครงการ และรับรางวัลสําหรับผูท้ ี0ได้อนั ดับ 1-3 และรางวัลชมเชยในแต่ละประเภท และรับรางวัลสําหรับโรงเรี ยนหรื อวิทยาลัยที0มีคะแนนรวมมากที0สุด จนถึง 16.00 ก็เสร็ จสิU นการรับรางวัล และถ่ายรู ปเพื0อเป็ นที0ระลึก ประโยชน์ ทได้ ี รับ ได้รับความรู ้อย่างมากในการแข่งขันการฟั งอบรมในสองวัน ได้วดั ความรู ้ความสามารถตลอดสอง วันที0ได้เข้ารับการอบรม เพื0อวัดความสามารถของตนเอง


เก็บ ชม ธัญสินี สุริยะ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you