Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

นางสาว ธัญสินี สุ ริยะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2556


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่ 1 2

3 4 5 6

วันที่

เวลา

24-26 มิถุนายน 2556 10 มกราคม 2557

8.30 – 16.30

7 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2556

9.00 -17.00

7 กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรม

หลักฐาน

24

ภาพถ่าย

8

ภาพถ่าย

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ร้านไอเดีย คอมพิวเตอร์

147

ภาพถ่าย

08.00-16.00 น.

เข้าอบรม MOS Camp

8

ภาพถ่าย

8 กุมภาพันธ์ 2557 9 กุมภาพันธ์ 2557

08.00-16.00 น. 08.00-16.00

เข้าอบรม MOS Camp เข้าแข่งขัน การใช้งาน Microsoft Word 2010

8 8

ภาพถ่าย ภาพถ่าย

9 กุมภาพันธ์ 2557

08.00-16.00

เข้าแข่งขัน การใช้งาน Microsoft Word 2010

8

ภาพถ่าย

8.00 – 16.00

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ร้านแบงค์ คอมพิวเตอร์ แนะแนวให้ความรู้เรื่ อง Application

รวมชั่วโมง

หมายเหตุ

รวม = 211 ชั่วโมง .


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ร้านแบงค์ คอมพิวเตอร์ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ถึง 26 มิถุนายน 2556 วันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลาทั้งหมด 24 ชัว่ โมง สถานทีฝ่ ึ กงาน ร้านแบงค์ คอมพิวเตอร์ 104/1 หมู่ที่ 1 ตาบลหัวเขา อาเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา

90280

กิจกรรม จากการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพร้านแบงค์ คอมพิวเตอร์ เป็ นเวลา 3 วันนั้น เป็ นการเตรี ยมพร้อมที่ จะไปสู่ ก ารฝึ กงานจริ ง เพื่ อเพิ่ มประสบการณ์ ที่ มี คุ ณภาพหากเกิ ดปั ญหาสามารถแก้ไ ขสถานการณ์ ไ ด้ โดยตรง มีไหวพริ บ การวางแผนการเริ่ มงาน การวางตัวการปรับตัวเองให้เข้ากับสถานที่ ฝึกงานหรื อการ ทางาน พร้อมที่จะจบไปได้แบบมีคุณภาพ บริ ษทั ที่ดิฉนั ไปฝึ กประสบการณ์อาชี พนั้น เป็ นสานักงานที่อยูใ่ น เครื อของบริ ษทั เกี่ยวกับการเปิ ดร้านอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งงานที่ได้รับมอบหมายงานมีดงั นี้ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 เป็ นการฝึ กงานวันแรก พี่เลี้ยงก็มีงานให้ทา งานที่ได้รับมอบหมาย งานที่ดิฉนั ได้ คือ 1. ทาความสะอาดร้าน กวาดขยะ จัดโต๊ะ จัดเก้าอี้ 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ทาความสะอาดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แกะอุปกรณ์ที่ประกอบมาทาความสะอาด นาอุปกรณ์ออกมาทาความสะอาดแล้วนามาประกอบแล้วเชื่อมต่อสายต่างๆ เฝ้ าร้าน ซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้บริ การลูกค้า


วันที่ 25 มิถุนายน 2556 งานทีพี่เลี้ยงให้ทา งานที่ได้รับมอบหมาย คือ 1. ทาความสะอาดร้าน จัดเก้าอี้ จัดโต๊ะเก้าอี้ กวาดขยะ 2. ทาความสะอาดเครื่ องคอมพิวเตอร์ปัดฝุ่ น 3. นาอุปกรณ์มาแกะมาทาความสะอาดประกอบเข้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้เรี ยบร้อย 4. สอนการลงโปรแกรมต่างๆ ทั้งที่จาเป็ นต่อเครื่ องตัวช่วยเสริ ม 5. สอนการลง Windows 6. สอนการติดตั้งเกมส์ออนไลน์ต่างๆ 7. บริ การลูกค้า

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. ทาความสะอาด จัดโต๊ะเก้าอี้ กวาดขยะ 2. ทิ้งขยะ 3. ทาความสะอาดเครื่ องคอมพิวเตอร์ 4. นาอุปกรณ์มาแกะมาทาความสะอาดประกอบเข้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้เรี ยบร้อย 5. ติดตั้ง Windows ลงในเครื่ อง 6. ติดตั้งเกมส์ออนไลน์ต่างๆ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ จากการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพร้านแบงค์ คอมพิวเตอร์ เป็ นเวลา 3 วัน สิ่ งที่ดิฉนั ได้รับประโยชน์ คือ การเรี ยนรู้การลง window ลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งเกมส์ออนไลน์ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ การประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ดิฉนั ได้รับความรู ้เพิ่มมากมาย ซึ่ งความรู ้ที่ได้สามารถนาไปใช้ใน ชีวติ ประจาวันได้ และได้รุ้จกั การการทางานอย่างมีส่วนร่ วม และการทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่ อกิจกรรม แนะแนวให้ ความรู้ เรื่อง Application น้ องๆผ่ าน Tablet วันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง สถานที่ โรงเรี ยนแจ้งวิทยา กิจกรรม นักศึกษาได้ให้ความรู้สอนน้องๆ และแนะนาเรี ยนรู้การใช้งาน Tablet ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Application ต่างๆ มากมาย เช่น เกมส์ การแต่งภาพ เพื่อเสริ มทักษะให้นอ้ งๆ ได้มีความรู ้ ความสนุกสนาน ประโยชน์ น้องๆ สามารถได้ความรู ้เพิ่มขึ้นจาก Application ต่างๆ และได้ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน และเราก็ได้ประสบการ์ ณในการสอนน้องๆ และสามารถใช้ในการแนะแนวครั้งต่อไปได้


กิจกรรมครั้งที่ 3( ภาคเรียนที่ 2) ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ร้ านไอเดียคอมพิวเตอร์ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ถึง 25 ตุลาคม 2556 วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 17.00น. รวมเป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ น 8 ชัว่ โมง วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 30ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 147 ชัว่ โมง

กิจกรรม จากการ ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ร้ านไอเดียคอมพิวเตอร์ การฝึ กงานประสบการณ์การทางานจริ ง ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานฝึ กประกอบการและการอาสางานและเป็ นการพัฒนาทักษะทางศักยภาพใน เรื่ องการแก้ไขปั ญหาในเรื่ องต่างๆ ซึ่ งงานที่ได้รับมอบหมายมีดงั นี้


การปฏิบัติงานใน สั ปดาห์ ที่ 1 วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เป็ นการฝึ กงานวันแรก ก็จะมีพี่เลี้ ยงมาคอยแนะนา และให้คาปรึ กษาอยู่ตลอด ระยะเวลาการทางาน ซึ่งงานที่ดิฉนั ได้ทาคือ 1. กวาดขยะ,ทิ้งขยะ 2. ส่ งน้ าหมึกให้บริ ษทั oms 3. ไปจ่ายค่าน้ า ค่าไฟ , ค่า TOT , ค่าโทรศัพท์ 4. ซื้ อก๋ วยเตี๋ยวให้พี่เจ้าของร้าน 5. ยกเคส PC 6. รับของจากลูกค้าเพื่อรอซ้อม วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เป็ น งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. เช็ดโต๊ะ,รับของรอซ้อม 3. บริ การลูกค้าหน้าร้าน วันที่ 9 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. ติดราคา แฟซไดร์ ,เมาส์ 3. กีดกระดาษ 4. ยกเคส PC 5. รับของจากลูกค้าเพื่อรอซ้อม วันที่ 10 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. ไปรับปิ้ นเตอร์ ที่ร้านโอเอซิ ส มาให้พี่ที่ฝึกงานที่ร้าน 2. กวาดขยะ 3. รับของจากลูกค้า 4. เขียนป้ ายราคาแฟซไดร์ ,เมาส์


วันที่ 11 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. ส่ งของให้ รร สงขลาวิทยาคม 3. ส่ งของให้บริ ษทั oms 4. รับของจากลูกค้า 5. ยกเคส PC


การปฏิบัติงานใน สั ปดาห์ ที่ 2 วันที่ 14 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ,ทิ้งขยะ 2. รับของจากลูกค้า 3. ไปรับของที่ร้านโอเอซิ ส เช่น เมาส์ ups น้ าหมึก มาให้พี่เจ้าของร้าน 4. ไปรับของที่ร้านแอดไวท์ 5. ยกเคส pc , ยก pinter วันที่ 17 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลูกค้า 3. ยกเคส pc 4. ติดราคาสิ นค้า วันที่ 18 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลูกค้าเพื่อรอซ้อม 3. ตรวจเช็คอาการของพีซีวา่ มีเสี ยตรงไหน 4. ยกเคส pc 5. ไปซ่อมคอมบ้านลูกค้ากับพี่เจ้าของร้าน 6. ใส่ น้ าหมึกในเครื่ อง pintet 7. ไปเอาของที่บริ ษทั มาซ่อมที่ร้าน วันที่ 19 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลูกค้าเพื่อรอซ้อม 3. ไปรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ร้านแอดไวท์และร้านโอเอซิส 4. ตรวจเช็คเคส pc ในร้าน


การปฏิบัติงานใน สั ปดาห์ ที่ 3 วันที่ 21 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลูกค้า เพื่อรอซ้อม 3. เอาน้ าหมีกไปแขวนให้เรี ยบร้อย 4. นาคียบ์ อร์ ด เก็บให้เรี ยบร้อย 5. ตรวจเช็คเครื่ อง pc , pinter 6. ขายของให้กบั ลูกค้า วันที่ 22 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลุกค้ารอซ้อม 3. ขายของให้กบั ลูกค้า 4. ไปซื้ กาวสองหน้าให้พี่เจ้าของร้าน 5. ไปให้พี่เขาเซ็นบิลที่อาเภอ 6. ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นว่ามีอาการเสี ยอย่างไร วันที่ 23 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลูกค้ารอซ้อม 3. ขายของให้กบั ลูกค้า 4. ตรวจเช็คเครื่ องพีซีวา่ มีจานวนกี่เครื่ อง 5. ไปเอาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ร้านบุญชุมาซ่อมที่ร้าน วันที่ 24 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. นาเครื่ อง pc ตั้งให้เรี ยบร้อย 3. บริ การลูกค้า 4. เดินไปซื้ อของให้พี่เจ้าของร้าน 5. เช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วา่ ถูกต้องตามจานวนไหม วันที่ 25 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ, รับของจากลุกค้ารอซ่อม 2. ขายของให้กบั ลูกค้า 3. ไปเอาเครื่ องที่ รร สว มาซ่อมที่ร้าน 4. นาเครื่ องคอมพิวเตอร์ มาตรวจเช็คเบื้องต้น , นาเครื่ อง pc ไปส่ งที่ รร สว


การปฏิบัติงานใน สั ปดาห์ ที่ 4 วันที่ 28 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลูกค้าเพื่อรอซ้อม 3. ไปส่ งเครื่ อง pc ที่ รร สว , และส่ งโน้ตบุค 4. ไปจ่าย ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเน๊ต 5. ขายของให้กบั ลูกค้า วันที่ 29 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลูกค้า 3. เอาบิลไปให้ที่อาเภอ 4. ตรวจเช็คอาการเครื่ องคอมพิวเตอร์ 5. นาเช็คไปให้ธนาคาร วันที่ 30 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. จัดแขวน ไดร์ให้เรี ยบร้อย 3. ตรวจเช็คอาการเครื่ องคอมพิวเตอร์ วา่ มีอาการเสี ยอย่างไร 4. ลงไดร์เวอร์ pinter ลงไดร์เวอร์ แอการ์ดใน pc 5. ทาความสะอาดแรม 6. รับของจากลูกค้า, ยกเครื่ อง pinter ไปให้ลูกค้า วันที่ 31 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ 2. รับของจากลูกค้าเพื่อรอซ้อม 3. เอาน้ าหมึกปิ นเตอร์ ไปส่ งที่ รร สว และนาบิลไปเซ็น


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม เข้ าอบรม MOS Camp การใช้ Microsoft Word 2010 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม เข้าอบรม Microsoft Word 2010 เป็ นวันแรกอาจาร์ ยได้ สอนเกีย่ วกับการใช้ แถบเครื่องมือต่ างๆ และบอกแนวข้ อสอบ โดยผูบ้ รรยายจะอธิ บายอย่างละเอียดเพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเกิดความเข้าใจที่สุด และทา แบบฝึ กหัดเพื่อวัดความรู้ที่ได้เรี ยนไป

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับความรู ้อย่างมากจากการเข้ารับฟังการอบรม ทาให้นกั ศึกษาได้ความรู ้เพิม่ มากขึ้น และอะไรที่ ไม่เคยรู ้ เราก็ได้รับรู ้ และได้ประโยชน์อย่างมากในการเข้าฟังอบรม


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม เข้ าอบรม MOS Camp การใช้ Microsoft Word 2010 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม วันที่สองของการเข้าอบรม ผูบ้ รรยายจะสอนแถบเครื่ องมือ (Ribbon) ที่ยงั สอนตกค้างจากวันแรก และให้ทาแบบฝึ กหัด เพื่อทบทวนความรู้ที่ได้อบรมมา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ประโยชน์อย่างมากในการเข้าฟังอบรม และการใช้เครื่ องมือลัดที่ทาให้เกิดความสะดวกและ รวดเร็ วขึ้น


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม แข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 โดย Mos Camp วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม การแข่งขันจะแบ่งตามประเภทที่ผูเ้ ข้าอบรมได้ลงทะเบี ยนสมัครไว้ในตอนแรก และการแข่งขัน รอบละ 1 ชัว่ โมงตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น. เมื่อถึงเวลา 12.00 น. ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนจะต้องไปรวมตัวกันที่ห้อง ประชุมเพื่อเข้าฟังพิธีปิดโครงการ และรับรางวัลสาหรับผูท้ ี่ได้อนั ดับ 1-3 และรางวัลชมเชยในแต่ละประเภท และรับรางวัลสาหรับโรงเรี ยนหรื อวิทยาลัยที่มีคะแนนรวมมากที่สุด จนถึง 16.00 ก็เสร็ จสิ้ นการรับรางวัล และถ่ายรู ปเพื่อเป็ นที่ระลึก ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับความรู ้อย่างมากในการแข่งขันการฟั งอบรมในสองวัน ได้วดั ความรู ้ความสามารถตลอดสอง วันที่ได้เข้ารับการอบรม เพื่อวัดความสามารถของตนเอง


เก็บชม  
เก็บชม  
Advertisement