Page 1


GSTM

National Institute of Development Administration (NIDA)

WWW.SITE2MAX.PRO Free PowerPoint & KeyNote Templates


NIDA THAILAND

WWW.SITE2MAX.PRO Free PowerPoint & KeyNote Templates


เกี่ยวกับนิด้า National Institute of Development Administration

สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ เ ป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม พระราชด าริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เมื่ อ วั น ที่ 1 เมษายน 2509 เนื่ อ งจากทรงเห็ น ว่ า การพั ฒ นาประเทศในขณะนั้ น มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งมี บุคลากรที่ มีความรู้ค วามสามารถมาช่ว ยกัน พัฒ นาดั งพระราชปรารภที่ว่ า ประเทศไทยมีความจาเป็นที่ต้องผลิตผู้เชี่ยวชาญสถิติ และผู้เชี่ยวชาญในสาขา อื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อได้ก่อตั้งสถาบันขึ้น แล้วตามพระราชดาริ สถาบันได้กาหนดตราสัญลักษณ์ของสถาบันเป็นรูปกงล้อ คล้ า ยธรรมจั ก ร ภายในดวงตราสั ญ ลั ก ษณ์ มี รู ป คบเพลิ ง 8 อั น สื่ อ ความ หมายถึง มรรคแปด ซึ่งหมายถึงหลักธรรมที่สาคัญของพระพุทธศาสนาที่ใช้เป็น แนวทางไปสู่การพ้นทุกข์ด้วยการใช้ปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึง เห็ น สมควรใช้ แ นวทางของมรรคแปด มาเป็ น กรอบแนวคิ ด ของปรั ช ญาที่ พึงยึดถือสาหรับการทางานของบุคลากรของสถาบัน โดยกาหนดเป็นปรัชญา ของสถาบันว่า

“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change) WWW.SITE2MAX.PRO GSTM The Graduate School of & Tourism Management Free PowerPoint KeyNote Templates

4


เป็นสถาบันที่ก่อตั้งจากพระราชดาริ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นสถาบันชั้นนาด้านการบริหารพัฒนา เป็นสถาบันที่มีสัดส่วนอาจารย์ ป.เอก และมีตาแหน่งวิชาการสูงสุดในประเทศ GSTMWWW.SITE2MAX.PRO The Graduate School of Tourism Management Free PowerPoint & KeyNote Templates

5


จุดเริ่มต้นของ GSTM The Graduate School of Tourism Management

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ก่อตั้งขึ้น ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553 คณะเริ่มต้นจากการเป็น ศูน ย์ ศึก ษาการจัด การการท่ อ งเที่ ย วแบบบู รณาการ ซึ่ งเป็ นกลไกที่ สาคัญในการ ผลักดันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะพัฒนาอนาคตการท่องเที่ยวและผู้บริหารระดับสูง ทางด้านการ บริการในประเทศไทย ปัจจุบันคณะของเรา มีอาจารย์ระดับปริญญาเอก ที่ มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ คื อ “รองศาสตราจารย์ " และ "ผู้ ช่ ว ย ศาสตราจารย์ " ในด้ า น การท่ อ งเที่ ย วที่ ม ากที่ สุ ด ในประเทศไทย เช่ น เดี ย วกั น คณะเรามี เ ครื อ ข่ า ยผู้ เ ชี่ ย วชาญในอุ ต สาหกรรมการ ท่ อ งเที่ ย ว และการบริ ก ารทั่ ว ประเทศทางคณะยึ ด มั่ น ในการพั ฒ นา ทางด้านงานวิชาการ และศักยภาพของกาลังคนใน อุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวแห่งชาติ ในขณะเดียวกัน เรายังคงส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวของ ไทยในอนาคต WWW.SITE2MAX.PRO Free PowerPoint & KeyNote Templates

6


วิสัยทัศน์ The Graduate School of Tourism Management

เป็นคณะที่มีความเป็ นเลิศและคลังสมอง ด้ า นการวิ เ คราะห์ นโยบาย การวางแผน พัฒนาและจัดการการท่องเที่ยว แบบบูรณา การ รวมทั้ ง การศึ ก ษา วิ จั ย ฝึ ก อบรม และ ประสาน ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวใน ระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น

WWW.SITE2MAX.PRO GSTM The Graduate School of Tourism Templates Management Free PowerPoint & KeyNote

7


พันธกิจและเป้าหมาย The Graduate School of Tourism Management

1 2

3

ดาเนินการสอนหลักสูตรการจัดการ มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ บริการ แบบบูรณาการ

ดาเนินการวิจัย และส่งเสริมการวิจัย ด้านการท่องเทีย่ ว

ดาเนินการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว ให้แก่บุคลากรทั้ง จาก ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษา

WWW.SITE2MAX.PRO GSTM Free PowerPoint The Graduate School & of KeyNote Tourism Templates Management

4 5 6 7

บริหารงานวิจัยด้านการท่องเทีย่ วตามความ ร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ อาทิ สานักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และอื่นๆ จัดทาวารสารวิชาการการท่องเทีย่ วไทย นานาชาติ

สร้างและพัฒนาธนาคารข้อมูลด้านการ ท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยด้าน การท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ ภูมิภาค และ ประเทศ ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ และ ท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนการพัฒนา 8 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ความ ยั่งยืนบนฐานความรู้


ทาไมต้องเรียน “ท่องเที่ยว นิด้า”


ทาไมต้องเรียน “ท่องเที่ยว นิด้า” 01

สถาบันชั้นสูงของรัฐ

คณาจารย์คุณวุฒิสูงสุด

02

คณะการจัดการการท่องเที่ยว (นิด้า) คณจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก 100% และดารงตาแหน่ง ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริการสูงสุด ในประเทศ

เพราะคณะการจัดการการท่องเทีย่ ว (นิด้า) เป็น สถาบันชั้นสูงของรัฐ จัดตั้งขึ้นจากพะราชดาริ และบัณฑิตวิทยาลัยทางการท่องเที่ยวแห่งแรก ของเอเชีย

03

กาลังเข้าสู่การประกันคุณภาพหลักสูตร

เป็นเลิศด้านการท่องเที่ยว

04

สร้างผู้นาทีม่ ีความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยว อย่างแท้จริง พร้อมผลิตมหาบัณฑิตออกไปเป็น Chang Agent ในองค์กรต่างๆ

05

คณะการจัดการการท่องเที่ยว (นิด้า) กาลังก้าวเข้า สู่การประกันคุณภาพหลักสูตรจากองค์การ ท่องเที่ยวโลก (UNWTO TedQual Certification)

ทาวิจัยร่วมกับต่างประเทศ สามารถทาวิจัยในสาขาการโรงแรม อุตสาหกรรม บริการ การบิน MICE และอื่นๆ ซึ่งคณะฯ ได้ร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก

GSTM

10 Graduate School of Tourism Management The

10


MOU Partner& Friend

MOU

The Graduate School of Tourism Management

WWW.SITE2MAX.PRO

GSTMFree PowerPoint & KeyNote Templates

The Graduate School of Tourism Management

11


หลักสูตรและแผนการเรียน WWW.SITE2MAX.PRO

GSTMFree PowerPoint & KeyNote Templates

The Graduate School of Tourism Management

12


หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) Master of Management (M.M. Integrated Tourism and Hospitality Management)

สาขาวิชาเอกนโยบาย การวางแผนและการ จัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

5

1 สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว และบริการแบบบูรณาการ

สาขาวิชาเอก 4

สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจโรงแรม

2 สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและ การขนส่ง

3 สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ

GSTMWWW.SITE2MAX.PRO Free PowerPoint & KeyNote Templates The Graduate School of Tourism Management

13


แผนการเรียน แผน ก1 (Research Base) 36 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

แผน ก2 (ทาวิทยานิพนธ์) 36 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข (ทาค้นคว้าอิสระ) 36 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 33 หน่วยกิต ค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต WWW.SITE2MAX.PRO GSTM The Graduate School of Tourism Templates Management Free PowerPoint & KeyNote

หมายเหตุ : แผน ก1 สามารถเลือกได้ทาวิจัยจาก 5 สาขาวิชาเอก

14


แผนการเรียน (ต่อ) ระยะเวลาศึกษา 1.5 ปี (3 เทอมใหญ่ 1 ภาคฤดูร้อน)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 174,900 บาท (แบ่งจ่าย 4 งวด รวมค่าศึกษาดู งานภายในประเทศและค่าหนังสือ)

WWW.SITE2MAX.PRO GSTM The Graduate School of Tourism Templates Management Free PowerPoint & KeyNote

15


การเรียนการสอน WWW.SITE2MAX.PRO

GSTMFree PowerPoint & KeyNote Templates

The Graduate School of Tourism Management

16


การเรียนในคลาส

WWW.SITE2MAX.PRO GSTM The Graduate School of Tourism Templates Management Free PowerPoint & KeyNote

17


GUEST SPEAKER

WWW.SITE2MAX.PRO GSTM The Graduate School of Tourism Templates Management Free PowerPoint & KeyNote

18


คลินิกวิจัยและให้คาปรึกษา

WWW.SITE2MAX.PRO GSTM The Graduate School of Tourism Templates Management Free PowerPoint & KeyNote

19


การศึกษาดูงาน

เยี่ยมชม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ WWW.SITE2MAX.PRO GSTM The Graduate School of Tourism Templates Management Free PowerPoint & KeyNote

20


การศึกษาดูงาน

โครงการศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร WWW.SITE2MAX.PRO GSTM The Graduate School of Tourism Templates Management Free PowerPoint & KeyNote

21


การศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม ร้านพรทิพย์ซีสโตร์ WWW.SITE2MAX.PRO GSTM The Graduate School of Tourism Templates Management Free PowerPoint & KeyNote

22


คณาจารย์ WWW.SITE2MAX.PRO

GSTMFree PowerPoint & KeyNote Templates

The Graduate School of Tourism Management


รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบารุง คณบดี • Ph.D. in Tourism Planning and Management, University of Queensland, Australia • M.Soc.Sc. (Distinction) in Tourism Policy And Management, University of Birmingham, England • B.A. in English, Thammasart University, Thailand

WWW.SITE2MAX.PRO Free PowerPoint & KeyNote Templates

24


อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการหลักสูตรฯ ศูนย์ภูเก็ต • Ph.D. in Integrated Tourism Management, National Institute of Development Administration, Thailand • M.B.A. Prince of Songkla University, Thailand • B.A. in Education (French), Prince of Songkla University, Thailand

WWW.SITE2MAX.PRO Free PowerPoint & KeyNote Templates

25


อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา • DBA in Management, University of South Australia, Australia • M.B.A. in Management and Organization Behavior, Northrop University, United States of America • B.Sc. In Computer Science, Heidelberg College, United States of America

WWW.SITE2MAX.PRO Free PowerPoint & KeyNote Templates

26


อาจารย์ ดร.วรรักษ์ สุเฌอ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อานวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต • Doctor of Hotel and Tourism Management, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong • D.U. in International Tourism and Hospitality Management, University of Perpignan via Domitia, France • M.B.A. in Hotel and Tourism Management, Silpakorn University International College, Thailand • B.A. in Hotel Studies, Kasetsart University, WWW.SITE2MAX.PRO Thailand Free PowerPoint & KeyNote Templates

27


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ • Ph.D. in Tourism Management Bournemouth University, England • M.Sc. (Distinction) in Tourism and Hospitality Management, Bournemouth University, England • B.A. in Tourism and Hospitality Management, Mahidol University International College, Thailand

WWW.SITE2MAX.PRO Free PowerPoint & KeyNote Templates

28


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล • Ph.D. in Management, Victoria University, Australia • M.Sc. In Human Resource Development (Honours with the highest GPA.), National Institute Of Development Administration, Thailand • B.Ed. In Business (2nd. Class Honours), Chulalongkorn University, Thailand

WWW.SITE2MAX.PRO Free PowerPoint & KeyNote Templates

29


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจอาเซียน รองผู้อานวยการศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว • Ph.D. in International Development, Nagoya University, Japan • Master of Economics, Chulalongkorn University, Thailand • Bachelor of Economics, Chulalongkorn University, Thailand

WWW.SITE2MAX.PRO Free PowerPoint & KeyNote Templates

30


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร ผู้อานวยการศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว • Ph.D. in Hospitality Industry Administration, Maejo University, Thailand • M.B.A. in Business Administration, Payap University, Thailand • B.Ed. in Measurement and Evaluation of Education,Prince of Songkla University, Thailand

WWW.SITE2MAX.PRO Free PowerPoint & KeyNote Templates

31


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงศ์ รองผู้อานวยการศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว • Ph.D. in Hospitality, University of Queensland, Australia • M.B.A. International Hotel Management, University of Queensland, Australia • B.A. in Physical Education, Kasetsart University, Thailand

WWW.SITE2MAX.PRO Free PowerPoint & KeyNote Templates

32


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล • Ph.D. in Economics (Environmental Economics),National Institute of Development Administration, Thailand • M.S. in Applied Economics, University of Minnesota at Twin Cities, United States of America • B.A. in Economics, University of Minnesota at Twin Cities, United States of America • B.A. (2nd Class Honours) in Tourism Studies, Kasetsart University, thailand WWW.SITE2MAX.PRO Free PowerPoint & KeyNote Templates

33


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร • Ph.D. in Public Management and Development Administration, National Institute of Development Admimistration, Thailand • M.B.A. in Marketing, University of Southern Queensland, Australia • M.A. in English for Careers, Thammasart University, Thailand • B.A. in French and English, Thammasart University, Thailand

WWW.SITE2MAX.PRO Free PowerPoint & KeyNote Templates

34


โอกาสทางด้านอาชีพ WWW.SITE2MAX.PRO

GSTMFree PowerPoint & KeyNote Templates

The Graduate School of Tourism Management

35


โอกาสทางด้านอาชีพ

GSTM PHUKET

นักบริหารที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

ที่ปรึกษาด้านการ ท่องเที่ยวและบริการ

เจ้าของกิจการด้านการ ท่องเที่ยวและบริการ

ครู / อาจารย์

ผู้ช่วยด้านการตลาด เกี่ยวข้องกับการ ท่องเที่ยวและบริการ

ทางานเกี่ยวกับสายการ บินและอุตสาหกรรมไมซ์

นักวิชาการด้านการ ท่องเที่ยวหรือ สังคมศาสตร์

ตัวแทนการท่องเที่ยว, ไกด์เดินทาง

อาชีพอิสระอื่นๆ


“ท่านทั้งหลายที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า มีความรู้ ความสามารถสูง จึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

37


THANK YOU

WWW.SITE2MAX.PRO Free PowerPoint & KeyNote Templates

แนะนำหลักสูตร ศูนย์ภูเก็ต  

แนะนำหลักสูตร ศูนย์ภูเก็ต  

Profile for 223692
Advertisement