Page 1

GSTM

ปฐมนิเทศนักศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 9 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต รุ่นที่ 14 และภาคพิเศษรุ่นที่ 13


2

GSTM NIDA

glory Presentation

Template

yourmail@website.com


3

อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง

ผู้อำนวยกำรหลักสูตร กล่ำวต้อนรับ นักศึกษำใหม่ glory Presentation

Template

yourmail@website.com


4

คณะผู้บริหำร เกี่ยวกับคณะฯ

03

01

โอกำสทำงด้ำน อำชีพ

05

04 02

คณำจำรย์และ บุคลำกร

ทำไมต้องเรียน ทท. นิด้ำ glory Presentation

Template

yourmail@website.com


เกี ย ่ วกั บ คณะ About us GSTM NIDA


6

เกี่ยวกับคณะ ก่อตั้งขึ้น ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553 คณะเริ่มต้นจากการเป็น ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ซึ่งเป็น กลไกที่สาคั ญในการผลักดัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะพั ฒ นาอนาคตการท่ อ งเที่ ย วและ ผู้บริหารระดับสูง ทางด้านการบริการในประเทศไทย ปัจจุบันมี อาจารย์ระดับปริญญาเอกที่มีตาแหน่งทางวิชาการ คือ “รอง ศาสตราจารย์ " และ "ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ " ในด้ า นการ ท่องเที่ยวที่มากที่สุดในประเทศไทย มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทั่วประเทศ ทั้งนี้ทาง คณะยึดมั่นในการพัฒนาทางด้านงานวิชาการ และศักยภาพ ของก าลั ง คนในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ ใน ขณะเดี ย วกั น ยั ง คงส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอน และการวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ความก้ า วหน้ า ด้ า นอุ ต สาหกรรมการ ท่องเที่ยวของ ไทยในอนาคต glory Presentation

Template

yourmail@website.com


7

Graduate School of Tourism Management

glory Presentation

Template

yourmail@website.com


บัณฑิตวิทยาลัยทางการท่องเที่ยว แห่งแรกของเอเชีย

w w w . w e b s i t e . c o m

8

คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและ ตาแหน่งทางวิชาการ “สูงสุด” ในประเทศ มีการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณำกำร glory Presentation

Template

yourmail@website.com


9

MOU Partner&

Friend

glory Presentation

Template

yourmail@website.com


10

แผน

ก1

ก2

ทาวิจัยอย่างเดียว คอร์สเวิร์ค+THESIS คอร์สเวิร์ค+IS

แผนกำรเรียน

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

ศึกษารายวิชา 24 นก. ศึกษารายวิชา 33 นก. วิทยานิพนธ์ 12 นก. วิทยานิพนธ์ 3 นก.

Coursework

ระยะเวลำกำรศึกษำ

1.5 ปี

glory Presentation

Template

yourmail@website.com


glory Presentation

Template

w w w . w e b s i t e . c o m

11

TH6001

TH 6002

กระบวนทัศนและจริยธรรมในการ ดาเนินการทางการทองเที่ยวและ บริการ

พลวัตการจัดการและการ พัฒนาการในอุตสาหกรรมการ ทองเที่ยวและบริการ

TH6005

TH6003

TH6004

การวางแผนธุรกิจการ ทองเที่ยวและบริการโดย ใชนวัตกรรม

นโยบาย การวางแผนและ ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับ การจัดการการทองเที่ยว การทองเที่ยวและบริการ อยางยั่งยืน yourmail@website.com


TH7201

การจัดการการตลาดในธุรกิจ การทองเที่ยวและบริการ

glory Presentation

Template

w w w . w e b s i t e . c o m

12

TH7202

TH7203

การพัฒนาทุนมนุษย สาหรับธุรกิจทองเที่ยวและ บริการ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ สาหรับธุรกิจทองเที่ยว และบริการ yourmail@website.com


คณะผู บ ้ ริ ห ำร Administration GSTM NIDA


14

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบารุง

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร

อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง glory Presentation

Template

รองคณบดีฝ่ำยแผน และพัฒนำ

อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร

อาจารย์ ดร.วรรักษ์ สุเฌอ yourmail@website.com


คณำจำรย์ Faculty Member GSTM NIDA


16

คณบดี • Ph.D. in Tourism Planning and Management, University of Queensland, Australia • M.Soc.Sc. (Distinction) in Tourism Policy And Management, University of Birmingham, England • B.A. in English, Thammasart University, Thailand กูรูกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ กำรท่องเที่ยวและกำรวิจัย glory Presentation

Template

yourmail@website.com


17

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร ผู้อำนวยกำรหลักสูตรภำคพิเศษ ในส่วนภูมิภำค • Ph.D. in Integrated Tourism Management, National Institute of Development Administration, Thailand • M.B.A. Prince of Songkla University, Thailand Of Development Administration, Thailand • B.A. in Education (French), Prince of Songkla University, Thailand

กูรูเรือสำรำญ glory Presentation

Template

yourmail@website.com


18

รองคณบดีฝ่ำยแผนและพัฒนำ ผู้อำนวยกำรหลักสูตรภำคพิเศษ • DBA in Management, University of South Australia, Australia • M.B.A. in Management and Organization Behavior, Northrop University, United States of America • B.Sc. In Computer Science, Heidelberg College, United States of America

กูรูมำตรฐำนกำรท่องเที่ยว glory Presentation

Template

yourmail@website.com


19

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร ผู้อำนวยกำรหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบณ ั ฑิต • Doctor of Hotel and Tourism Management, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong • D.U. in International Tourism and Hospitality Management, University of Perpignan via Domitia, France • M.B.A. in Hotel and Tourism Management, Silpakorn University International College, Thailand • B.A. in Hotel Studies, Kasetsart University, Thailand

กูรูจัดกำรวัฒนธรรมกำร ท่องเที่ยวและกำรบิน glory Presentation

Template

yourmail@website.com


20

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนำนำชำติ • Ph.D. in Tourism Management Bournemouth University, England • M.Sc. (Distinction) in Tourism and Hospitality Management, Bournemouth University, England • B.A. in Tourism and Hospitality Management, Mahidol University International College, Thailand

กูรูจัดกำรควำมเสี่ยงทำง กำรท่องเที่ยว glory Presentation

Template

yourmail@website.com


21

• Ph.D. in Management, Victoria University, Australia • M.Sc. In Human Resource Development (Honours with the highest GPA.), National Institute Of Development Administration, Thailand • B.Ed. In Business (2nd. Class Honours), Chulalongkorn University, Thailand

กูรู HR กำรบริกำร glory Presentation

Template

yourmail@website.com


22

ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยเศรษฐกิจอำเซียน รองผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยอุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยว • Ph.D. in International Development, Nagoya University, Japan (ทุนรัฐบำลญี่ปุ่น) • Master of Economics, Chulalongkorn University, Thailand • Bachelor of Economics, Chulalongkorn University, Thailand

กูรูวิเครำะห์กลยุทธ์ธุรกิจกำรท่องเที่ยว glory Presentation

Template

yourmail@website.com


23

ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยอุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยว • Ph.D. in Hospitality Industry Administration, Maejo University, Thailand • M.B.A. in Business Administration, Payap University, Thailand • B.Ed. In Measurement and Evaluation of Education, Prince of Songkla University, Thailand

กูรูโลจิสติกส์กำรบริกำร glory Presentation

Template

yourmail@website.com


24

• Ph.D. in Plublic Management and Development Administration, National Institute of Development Admimistration, Thailand • M.B.A. in Marketing, University of Southern Queensland, Australia • M.A. in English for Careers, Thammasart University, Thailand • B.A. in French and English, Thammasart University, Thailand

กูรูกำรบริหำรและกำรจัดกำรอุตสำหกรรมไมซ์ glory Presentation

Template

yourmail@website.com


25

• Ph.D. in Economics (Environmental Economics), National Institute of Development Administration, Thailand • M.S. in Applied Economics, University of Minnesota at Twin Cities, United States of America • B.A. in Economics, University of Minnesota at Twin Cities, United States of America • B.A. (2nd Class Honours) in Tourism Studies, Kasetsart University, thailand

กูรูคุณภำพกำรบริกำร glory Presentation

Template

yourmail@website.com


26

รองผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยอุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยว • Ph.D. in Hospitality, University of Queensland, Australia • M.B.A. International Hotel Management, University of Queensland, Australia • B.A. in Physical Education, Kasetsart University, Thailand

กูรูพัฒนำแบรนด์โรงแรมและท่องเทีย่ ว glory Presentation

Template

yourmail@website.com


บุOfficers คลำกร GSTM NIDA


28 28

นำงสำวภำรดี เทพคำยน หัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำรคณะ

glory Presentation

Template

yourmail@website.com


น.ส.ณฐรัชต์ ตันติวสิฐผล เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เลขำนุกำรคณบดี

นำยอภิชัย ชูสิน เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ประจำศูนย์ภูเก็ต

glory Presentation

Template

น.ส.ขนิษฐำ เจริญผล เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

w w w . w e b s i t e . c o m

29

น.ส.ปิยวรรณ ไตรพรม พนักงำนสถำนที่

yourmail@website.com


น.ส.อุมำวรรณ เอี่ยมสะอำด

นำงวันวิสำ สิทธิไชยำกุล

w w w . w e b s i t e . c o m

30

หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรศึกษำ นักวิชำกำรศึกษำ

นักวิชำกำรศึกษำ

น.ส.อมรำ กำวีเขต

น.ส.อรนลิน บูรณะคุณำภรณ์

นักวิชำกำรศึกษำ ประจำศูนย์ภูเก็ต

glory Presentation

Template

นักวิชำกำรศึกษำ

yourmail@website.com


w w w . w e b s i t e . c o m

31

น.ส.ธิดำกำนต์ ชำติโสภณ น.ส.ชุติมำ สิทธิพงษ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนแผนและพัฒนำ

glory Presentation

Template

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

น.ส.สุขุมำลย์ สุขยำนี นักวิชำกำรเงินและบัญชี

yourmail@website.com


โอกำส ทำงด้ำนอำชีพ GSTM NIDA


33

นักวิชำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว นักบริหำรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวทั้ง หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ตัวแทนกำรท่องเที่ยว/ไกด์เดินทำง

w w w . w e b s i t e . c o m

ครู/อำจำรย์ ด้ำนกำรท่องเที่ยว

เจ้ำของกิจกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว /อำชีพอิสระอื่นๆ

glory Presentation

Template

yourmail@website.com


34

บูรณำกำรองค์ควำมรู้ สู่กำรพัฒนำกำรท่องเทีย่ วทีย่ ั่งยืน

glory Presentation

Template

yourmail@website.com


กำรศึกษำดูงำน • ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) • ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น


บริกำรวิชำกำร สำหรับนักศึกษำ • หนังสือเรียนในรายวิชาต่างๆ • ห้องสมุด

• Data Base By NIDA Library • คลินิกวิจัยและให้คาปรึกษา


37 37

glory Presentation

Template

yourmail@website.com

ปฐมนิเทศ ภูเก็ต  

ปฐมนิเทศ ภูเก็ต  

Profile for 223692
Advertisement