Page 1

 ja asennusohjeet  KäyttÜ-

  Driftsog monteringsvejledning

Bruks- och monteringsanvisning

Drifts- og montasjeveiledning

Moottoriläppä Tyyppi DMK

Motorspjäll Typ DMK

Motorventil Type DMK 

 

 

Nimelliskoot DN 40 - 125Nominelle diametre DN 40 - 125Asennusasento vapaasti valittavissa. Huomioi toimilaitteen tekniset tiedot!

Monteringsläge valfritt Respektera tekniska data fÜr ställdriften!

Indbygningsposition vilkĂĽrlig. Overhold aktuatorens tekniske data!

Montasjestilling etter ønske. Følg de tekniske data for aktuatoren!Nominella vidder DN 40 - 125

Nominelle diametre DN 40 - 125

 B

B

BMotorspjĂŚld Type DMK

B

[mbar]

Suurin käyttÜpaine Max. driftstryk Max. driftstryck Max. driftstrykk pmax. = 500 mbar (50 kPa)  

YmpäristÜn lämpÜtila Omgivelsestemperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur -15 °C‌ +70 °C Katso toimilaite! Se aktuator! Se ställdriften! Se aktuator!

DMK 5040 - 5125 normi / iht. / enligt / i.h.t. DIN 3394 T2 BDIN 3394Suurin säätÜkulma max. indstillingsvinkel max. inställningsvinkel Max. stillvinkel 90°

M/CD • Edition 05.11 • Nr. 243 531

Huomioi toimilaitteen tekniset tiedot! Overhold aktuatorens tekniske data! Respektera tekniska data fÜr ställdriften! Følg de tekniske data for aktuatoren!

1‌8

âžžâžžâžžâžž âžžâžžâžžâžž âžžâžžâžžâžž Gas Gaz

Suurin paine-ero max. differenstryk max. differenstryck Max. differansetrykk 100 mbar (10 kPa) Familie Perhe Familj Familie

1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3


G

Asennusmitat/ Indbygningsmål/ Dimensioner/ Montasjedimensjoner [mm]

a

a

b C

D

b

B

B

A

B

E

38

F

d

c

DMK 5040 DMK 5050 DMK 5065 DMK 5080 DMK 5100 DMK 5125

c

DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125

ø6

20 52

Venttiililäpän asennon näyttö Visning af spjældets stilling Ställindikering av spjällets läge Posisjonsindikering for spjeldposisjon Moottoriakselin lukitusruuvi: Kierretappi ISO 4029-M5 x 6 Kuusiokoloruuvi koko 2, katso kohta 4, sivu 3! Läseskrue til motorakslen: Gevindstift ISO 4029-M5 x 6 Indvendig sekskant størrelse 2, bemærk punkt 4, side 3! Låsskruv för motoraxel: Gängstift ISO 4029-M5 x 6 Insexskruv SW2, punkt 4, sid 3! Låseskrue for motoraksel: Gjengestift ISO 4029-M5 x 6 innvendig sekskant nøkkelvidde 2, vær oppmerksom på punkt 4, side 3! Moottorin kiinnitysreiät. Kiinnittämiseen tarvitaan kaksi M5 x 35 lieriöruuvia mutterien (itsevarmistavat) kanssa (eivät sisälly toimitukseen) Boringer til motorbefæstigelse: Til fastgørelse kræves 2 cylinderskruer M5 x 35 med (selvlåsende) møtrikker (ikke inkluderet) Hål för motorfästen: För fastsättningen krävs två skruvar med cylindrisk huvvud M5 x 35 med muttrar (självlåsande) (ingår ej i leveransomfattningen) Boringer for feste av motor: Til feste trengs det to sylinderskruer M5x35 med muttere (selvsikrende). (ikke med i leveringen) d Moottorin kiinnitysreiät. Kiinnittämiseen tarvitaan neljä M5 x 20 lieriöruuvia mutterien (itsevarmistavat) kanssa (eivät sisälly toimitukseen) Boringer til motorbefæstigelse: Til fastgørelse kræves 4 cylinderskruer M5 x 20 med (selvlåsende) møtrikker (ikke inkluderet) Hål för motorfästen: För fastsättningen krävs fyra skruvar med cylindrisk huvud M5 x 35 med muttrar (självlåsande) (ingår ej i leveransomfattningen) Boringer for feste av motor: Til feste trengs det fire sylinderskruer M5 x 20 med muttere (selvsikrende). (ikke med i leveringen)

pmax.

A

B

C

D

Toimilaitteet/Servomotorer/Ställ- E drivningar/Forstillingsmekanismer

F

G

øAkseli/Aksel/Axel/Aksel

500 mbar 500 mbar 500 mbar 500 mbar 500 mbar

40 40 40 40 40 40

93 105 125 140 160 192

42 48,5 59,5 67 77 89,5

92 98,5 109,5 117 127 139,5

DMA 40 P.../...3 DMA 40 P.../...4 DMA 30 P.../...0 DMA 30 Q.../...3 DMA 30 Q.../...0 DMA 30 A.../...3 DMA 30 A.../...0

99 99 99 136 136 120 120

66 114 114 149 149 124 124

8 8 8 10 10 10 10

Enimm. kiristysmomentit/laippaliitos max. vridningsmomenter/flangeforbindelse max. vridmoment/flänsförbindelse Max. dreiemomenter / flensforbindelse

ISO 7005-2

a b c

IP40 IP40 IP40 IP54 IP54 IP65 IP65

65 65 65 90 90 80 80

M 16 x 65 (DIN 939) Vaarnaruuvi Tapskrue 50 Nm Stiftskruv Stiftskrue

Kiristä sulku- ja liitosruuvit oikein. Huomioi materiaaliyhdistelmä painevalu – teräs! Stram låse- og forbindelsesskruer korrekt. Vær opmærksom på materialesammensætning trykstøbt gods – stål! Dra åt förslutnings- och förbindningsskruvar sakkunnigt. Observera ämnessammansättningen tryckgjutgods – stål! Trekk til låse- og forbindelsesskruer på sakkyndig måte. Vær oppmerksom på materialkombinasjonen trykkstøpegods – stål! Enimm. kiristysmomentit / järjestelmän lisävarusteet max. vridningsmomenter / systemtilbehør max. vridmoment/systemtillbehör Max. dreiemomenter / systemtilbehør

y

e

in

G er

m an

ad

el

e

M

Ste

hr om

18

C

Käytä sopivaa työkalua! Benyt egnet værktøj! Använd lämpligt verktyg! Bruk egnet verktøy!

M4

M5

M6

M8

G 1/8

G 1/4

G 1/2

G 3/4

2,5 Nm

5 Nm

7 Nm

15 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

15 Nm

Kiristä ruuvit ristiin! Spænd skruerne fast over kors! Dra åt skruvarna korsvis! Trekk til skruene kryssvis!

Laitetta ei saa käyttää vipuna. Apparatet må ikke benyttes som vægtstang. Instrumentet får inte anvädas som hävarm. Apparatet må ikke brukes som spak. DN

40

50

65

Mmax.

610

1100

1600

Tmax.

200

250

325

80

100

Mmax.

Tmax.

125

2400 5000 6000 [Nm] t ≤ 10 s 400

400

400

[Nm] t ≤ 10 s

Mmax.

Tmax.

M/CD • Edition 05.11 • Nr. 243 531

19

[Nm]

2…8


Asennus DMK 5040 - 5125 1. Katkaise kaasunsyöttö. 2. Asenna alemmat vaarnaruuvit. 3. Asenna tiiviste. 4. Asenna DMK. Huomioi virtaussuunta. 5. Asenna ylemmät vaarnaruuvit. 6. Kiristä kaikki ruuvit ohjeiden mukaan. 7. Toimilaitteen liitäntä: Noudata laitteenvalmistajan antamia ohjeita! 8. Suorita sähköliitäntä. Noudata laitteenvalmistajan antamia ohjeita! 9. Kun työt ovat valmiit, tarkasta tiiviys ja toiminta.

Montering DMK 5040 -5125 1. Afbryd gastilførslen. 2. Indsæt de nederste tapskruer. 3. Indsæt en pakning. 4. Indsæt DMK. Vær opmærksom på gennemstrømningsretningen. 5. Indsæt de øverste tapskruer. 6. Spænd skruerne korrekt fast. 7. Tilslutning af indstillingsdrevet: Bemærk den pågældende producents vejledning! Kontroller spjældets indstilling. 8. Opret el-tilslutningen. Bemærk den pågældende producents vejledning! 9. Efter arbejdernes afslutning Gennemfør en tætheds- og funktionskontrol.

Montering DMK 5040 - 5125 1. Avbryt gasförsörjningen. 2. Sätt de undre stiftskruvarna. 3. Sätt in packning. 4. Sätt in DMK. Respektera flödesriktningen. 5. Sätt de övre stiftskruvarna. 6. Dra åt alla skruvarna sakkunnigt. 7. Anslutning av ställdonet: Beakta tillverkarens anvisningar! Kontrollera spjällets ställning. 8. Upprätta elektrisk anslutning. Beakta tillverkarens anvisningar! 9. Efter det arbetena avslutats Genomför en täthets- och funktionskontroll.

Montasje DMK 5040 - 5125 1. Bryt gassforsyningen. 2. Sett inn de nedre stiftskruene. 3. Sett inn tetningen. 4. Sett inn DMK. Vær oppmerksom på gjennomstrømningsretningen. 5. Sett inn de øvre stiftskruene. 6. Trekk til alle skruer på sakkyndig måte. 7. Tilkopling av aktuator: Vær oppmerksom på den henholdsvise instruksen fra produsenten! Kontrollér spjeldposisjon. 8. Fremstill elektrisk tilkopling. Vær oppmerksom på den henholdsvise instruksen fra produsenten! 9. Utfør en tetthets- og funksjonskontroll etter at arbeidene er avsluttet.

Asenna tärinättömään paikkaan! Sørg for en vibrationsfri indbygning! Ge akt på en vibrationsfri montering! Monter apparatet vibrasjonsfritt!

Varaosat / lisävarusteet Reservedele / tilbehør Reservdelar / tillbehör Reservedeler / tilbehør Vakiotoimilaite Standard-aktuator Standard ställdrift Standard-aktuator DMA 30 P 230/03 0

M/CD • Edition 05.11 • Nr. 243 531

Vakiotoimilaite Standard-aktuator Standard ställdrift Standard-aktuator DMA 40 P 230/02 3

3…8

Tilausnumero Bestillings-nummer Beställningsnummer Bestillings-nummer

Varaosat / lisävarusteet Reservedele / tilbehør Reservdelar / tillbehör Reservedeler / tilbehør

Tilausnumero Bestillings-nummer Beställningsnummer Bestillings-nummer

226 239

Toimilaitteet Indstillingsdrev Ställdon Aktuator DMA 30 Q 230/10 0 IP54

252 721

226 240

Toimilaitteet Indstillingsdrev Ställdon Aktuator DMA 30 Q 230/10 3 IP54

252 723

Toimilaitteet Indstillingsdrev Ställdon Aktuator DMA 30 A 230/10 3 LR DMA 30 A 115/10 3 LR DMA 30 A 230/10 0 LR DMA 30 A 115/10 0 LR DMA 30 A 24/10 3 LR

255 039 255 041 255 042 255 044 255 482

Vakiotoimilaite Standard-aktuator Standard ställdrift Standard-aktuator DMA 40 P 230/02 4

238 810

Potentiometrin jälkiasennussarja Potentiometer-sæt til senere montering Potentiometer sats för upprustning i efterhand Potensiometer-ettermonteringssett

240 498


Gjennomstrømningsdiagram 1 DMK 5040 - DMK 5125 Vmin. ventilstilling 0˚ Ventil lukket

ø 125

ø 100

ø 80

ø 65

ø 50

ø 32

Flödesdiagram 1 DMK 5040 - DMK 5125 Vmin. Spjällinställning 0˚ Spjället stängt

ø 24

Gennemstrømningsdiagram 1 DMK 5040 - DMK 5125 Vmin. Spjældstilling 0˚ Spjæld lukket

ø 40

Virtauskaavio 1 DMK 5040 - DMK 5125 Vmin Läpän asento 0˚ Läppä kiinni

100 80

60 50

Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde Rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde

40

∆p [mbar]

30 20

10

8

6 5

4

3 2

Pohjalla Basis Baserat på Basert på

+ 15 °C, 1013 mbar, kuiva + 15 °C, 1013 mbar, dør + 15 °C, 1013 mbar, torr + 15 °C, 1013 mbar, tørr

1

0,4

0,6 0,8 1,0

2

3

4

5 6 7 8 910

0,6 0,8 1,0

2

3

4

5 6 7 8 910

30 40 50

20

Vn [m3 /h] Ilma / Luft / luft / Luft dv = 1,00

30 40 50

20

Vn [m3 /h] Maakaasu/Naturgas/naturgas/Naturgass dv = 0,65

Gjennomstrømningsdiagram 2 DMK 5040 - DMK 5080 Ventilstilling Vmax. 90˚ Ventil åpen

5080 ø 80

5080 ø 65

5080 ø 50

5040 ø 40

5040 ø 24

70 90

Flödesdiagram 2 DMK 5040 - DMK 5080 Spjällinställning Vmax. 90˚ Spjället öppet

5040 ø 32

Gennemstrømningsdiagram 2 DMK 5040 - DMK 5080 Spjældstilling Vmax. 90˚ Spjæld åbent

Virtauskaavio 2 DMK 5040 - DMK 5080 Läpän asento Vmax 90˚ Läppä auki

70 90

100 80

Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde Rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde

60 50

40

∆p [mbar]

30 20

10

8

6 5 4

2

Pohjalla Basis Baserat på Basert på

+ 15 °C, 1013 mbar, kuiva + 15 °C, 1013 mbar, dør + 15 °C, 1013 mbar, torr + 15 °C, 1013 mbar, tørr

1 10

20

30

40 50 60

200

8090100

300 400

600 800 1000

2000

4000 6000 800010000

20000

Vn [m3 /h] Ilma / Luft / luft / Luft dv = 1,00 10

20

30

40 50 60

8090100

200

400

600 800

Vn [m3 /h] Maakaasu/Naturgas/naturgas/Naturgass dv = 0,65

4000 6000 800010000

20000

M/CD • Edition 05.11 • Nr. 243 531

3

4…8


Gennemstrømningsdiagram 3 DMK 5050 - DMK 5100 Spjældstilling Vmax. 90˚ Spjæld åbent

Gjennomstrømningsdiagram 3 DMK 5050 - DMK 5100 Ventilstilling Vmax. 90˚ Ventil åpen

5100 ø 100

5100 ø 80

5100 ø 65

5050 ø 50

5050 ø 40

Flödesdiagram 3 DMK 5050 - DMK 5100 Spjällinställning Vmax. 90˚ Spjället öppet

5050 ø 32

Virtauskaavio 3 DMK 5050 - DMK 5100 Läpän asento Vmax 90˚ Läppä auki

100 80

60 50

Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde Rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde

40

∆p [mbar]

30 20

10

8

6 5

4

3 2

Pohjalla Basis Baserat på Basert på

1 10

20

30

40 50 60

200

8090100

300 400

600 800 1000

2000

+ 15 °C, 1013 mbar, kuiva + 15 °C, 1013 mbar, dør + 15 °C, 1013 mbar, torr + 15 °C, 1013 mbar, tørr

4000 6000 800010000

20000

Vn [m3 /h] Ilma / Luft / luft / Luft dv = 1,00 10

20

30

40 50 60

200

8090100

400

600 800

4000 6000 800010000

20000

Vn [m3 /h] Maakaasu/Naturgas/naturgas/Naturgass dv = 0,65

5125 ø 80

5125 ø 100

Gjennomstrømningsdiagram 4 DMK 5065, DMK 5125 Ventilstilling Vmax. 90˚ Ventil åpen

Pohjalla Basis Baserat på Basert på

+ 15 °C, 1013 mbar, kuiva + 15 °C, 1013 mbar, dør + 15 °C, 1013 mbar, torr + 15 °C, 1013 mbar, tørr

5065 ø 65

5065 ø 50

5065 ø 40

Flödesdiagram 4 DMK 5065, DMK 5125 Spjällinställning Vmax. 90˚ Spjället öppet

5125 ø 125

Gennemstrømningsdiagram 4 DMK 5065, DMK 5125 Spjældstilling Vmax. 90˚ Spjæld åbent

Virtauskaavio 4 DMK 5065, DMK 5125 Läpän asento Vmax 90˚ Läppä auki

100 80

Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde Rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde

60 50

40

∆p [mbar]

30 20

10

8

6 5 4 3

M/CD • Edition 05.11 • Nr. 243 531

2

5…8

1 10

20

30

40 50 60

200

8090100

300 400

600 800 1000

2000

4000 6000 800010000

20000

Vn [m3 /h] Ilma / Luft / luft / Luft dv = 1,00 10

20

30

40 50 60

8090100

200

400

600 800

4000 6000 800010000

Vn [m3 /h] Maakaasu/Naturgas/naturgas/Naturgass dv = 0,65

20000


Arbejde på DMKmå kun udføres af kvalificeret personale.

Endast auktoriserad fackman får utföra arbeten på DMK.

Arbeid på DMKmå kun utføres av fagpersonell.

Suojaa laippojen pinnat. Kiristä ruuvit ristikkäisesti. Varo jännitteetöntä asennusta!

Beskyt flangeflader. Spænd skruerne på kryds. Vær opmærksom på spændingsfri montage!

Skydda flänsytan. Fäst skruvar korsvis. Utför montering i spänningslöst tillstånd!

Beskytte flensoverflater. Skru skruene til i krysset. Sørg for montering uten spenning!

Suora kosketus DMK:n ja kovetetun muurauksen, betoniseinien, lattioiden välillä ei ole sallittua.

Direkte kontakt mellem DMKog den hærdede væg, betonvægge, gulv er ikke tilladt.

DMKfår inte komma i direkt kontakt med härdade murverk, betongväggar eller golv.

Direkte kontakt mellom DMKog herdende mur, betongvegg, gulv er ikke tillatt.

Käytä aina uusia tiivisteitä osien purkamisen ja uudelleen asentamisen jälkeen.

Principielt skal der bruges nye pakninger, efter at dele er blevet afmonteret/modificeret.

Efter byte av delar eller ombyggnad skall i princip alltid nya tätningar användas.

Bruk prinsipielt nye pakninger etter delemontering/demontering.

Putkiston tiiveyskoe: Sulje DMK:n edellä oleva palloventtiili.

Rørtæthedsprøvning: Kuglehane før DMK lukkes.

Läckagekontroll av rörledningarna: stäng kulventilen för DMK.

Kontroll av rørledningspakningene: Steng kulekranen foran DMK.

DMK:llä työskentelyn loputtua: Suorita tiiviystesti ja toimintatesti.

Efter afslutning af arbejdet på DMK: Gennemfør tæthedskontrol og funktionskontrol .

Efter utförda arbeten på DMK: utför en läckageoch funktionskontroll.

Etter utført arbeid på DMK: foreta tetthetskontroll og funksjonskontroll.

Älä koskaan suorita töitä, kun kaasupaine tai jännite on kytkettynä. Vältä avotulta. Noudata paikallisia säädöksiä.

Udfør ikke arbejde, hvis der er gastryk eller spænding på apparatet. Undgå åben ild. Vær opmærksom på lokale forskrifter.

Arbete får inte utföras när gastryck eller spänning ligger på. Undvik öppen låga. Observera lokala föreskrifter.

Arbeider må aldri utføres hvis det foreligger gasstrykk eller spenning. Unngå åpen ild. Ta hensyn til lokale forskrifter.

Näiden ohjeiden huomiotta jättämisen seurauksena voi olla henkilö- ja omaisuusvahinkoja.

Ved manglende overholdelse af denne vejledning kan der forekomme person- eller tingskader.

Om dessa anvisningar inte följs kan skada på person eller föremål uppstå.

Hvis anvisningene ikke overholdes, kan det oppstå person- eller materialskader.

Valitse kaikki asetukset ja asetusarvot vain kattilan/polttimon valmistajan laatiman käyttöohjeen mukaisesti.

Alle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen fra kedel-/brænderfabrikanten.

Samtliga inställningar och inställningsvärden måste stämma överens med pann-/brännartillverkarens driftsanvisning.

Alle innstillingene og innstilte verdier utføres kun i overensstemmelse med kjele-/brennerprodusentens bruksveiledning.

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen

M/CD • Edition 05.11 • Nr. 243 531

B

DMK: tä koskevat työt saa suorittaa vain ammattihenkilöstö.

6…8


 

 

Painelaitedirektiivi (PED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttävät lämmityslaitteiden säännÜllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttÜaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristÜkuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttÜiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti: Trykapparatdirektivet (PED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (EPBD) krÌver en regelmÌssig kontrol af fyringsanlÌg for pü lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, nür de har opnüet deres anvendelsestid. Denne anbefaling gÌlder kun for fyringsanlÌg og ikke for termprocesanvendelser. DUNGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel:

Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent

Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer Paineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt

Poltonohjaus liekinvartijalla Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt Fyringsmanager med flammevakt

Kaasupaineen säätÜlaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater

Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt

M/CD • Edition 05.11 • Nr. 243 531

Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer

7‌8

KÄYTTÖIKÄ DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: ANVENDELSESTID DUNGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄNGD DUNGS rekommenderar utbyte efter: BRUKSTID DUNGS anbefaler utskiftning etter:

Kytkimen käyttÜiät Koblingscyklusser Kopplingsspel Arbeidssykluser

10 vuotta/ĂĽr

250.000

10 vuotta/ĂĽr

N/A

10 vuotta/ĂĽr

250.000

15 vuotta/ĂĽr

Kaasuventtiili venttiilintarkistusjärjestelmällä / Gasventil med ventilkontrolsystem Gasventil med ventilkontrollsystem / Gassventil med ventilkontrollsystem

* Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III

Direktivet for trykkapparater (PED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (EPBD) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig ü sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en sü lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig ü skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter nür deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUNGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell:

10.000 h KäyttÜtunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer

UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler

Varoventtiili / SikkerhedsafblÌseventil Säkerhetsutblüsningsventil / Sikkerhetsutblüsningsventil

Tryckinstrumentdirektivet (PED) och direktivet Üver byggnaders energiprestanda (EPBD) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar fÜr att pü lüng sikt garantera hÜga verkningsgrader och pü sü sätt lägre miljÜbelastning. Det är nÜdvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnütt sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast fÜr uppvärmningsanläggningar och inte fÜr värmeprocessanvändningar. DUNGS rekommenderar utbyte enligt fÜljande tabell:

N/A

havaitun vian jälkeen / efter fastslüet fejl efter identifierat fel / etter fastslütt feil 10 vuotta/ür

250.000

10 vuotta/ĂĽr

N/A

10 vuotta/ĂĽr

N/A

10 vuotta/ĂĽr

N/A

N/A ei käytÜssä / kan ikke bruges kan inte användas / kan ikke brukes

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til Ìndringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, pü grund av tekniska framsteg, fÜrbehülles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen


Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166

Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com

M/CD • Edition 05.11 • Nr. 243 531

Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning Administrasjon og fabrikk

8…8

/243531  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/243531.pdf?1311257925