Page 1

���

��

��� ja asennusohjeet �� Käyttö-

�� �� Driftsog monteringsvejledning

Bruks- och monteringsanvisning

Drifts- og montasjeveiledning

Moottorikäyttöinen kuristin Tyyppi DML

Motordrosselventil Type DML

Motorspjäll Typ DML

Motordrossel Type DML

��

��

��� �

�� ��

Nimellisläpimitat Rp 1, Rp 2

Nominelle åbninger Rp 1, Rp 2

��

Användning med inställningsmanöverdon typ DMA… P…: Monteringsläge valfritt. Användning med andra inställningsmanöverdeon: Respektera tekniska data för inställningsmanöverdonet!

Brug med aktuator type DMA… P…: Indbygningsposition vilkårlig. Brug med andre aktuatorer: Overhold aktuatorens tekniske data!

Bruk med aktuator type DMA… P…: Montasjestilling etter ønske. Bruk med andre aktuatorer: Følg de tekniske data for aktuatoren!

[mbar]

��

��

���

Maks. käyttöpaine Max. driftstryk Max. driftstryck Max. driftstrykk pmax. = 500 mbar (50 kPa)

°C

+60 0 -15

IEC 529

DIN 3394 Max. säätökulma max. indstillingslinie max. ställvinkel Max. stillvinkel DML 515, DML 520 < 90° DML 507, DML 510 < 50°

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 241 682

Ota huomioon säätökäytön tekniset tiedot! Overhold aktuatorens tekniske data! Respektera tekniska data för inställningsmanöverdonet! Følg de tekniske data for aktuatoren!

1…8

Ympäristön lämpötila Omgivelsestemperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur -15 °C… +60 °C Ks. säätökäyttö Se aktuator Se inställningsmanöverdon Se aktuator

DML 507 - 520 mukaan / iht. / enligt / i.h.t. DIN 3394

�����

Nominelle diametre Rp 1, Rp 2

�� �

Käyttö tyypin DMA… P… säätökäytön kanssa: asennusasento vapaa. Käyttö muiden säätökäyttöjen kanssa: Ota huomioon säätökäytön tekniset tiedot!

���

Nominella vidder Rp 1, Rp 2

��

�������������

➞➞➞➞ ➞➞ ➞➞ ➞➞ ➞ ➞ Gas Gaz

Max. erotuspaine max. differenstryk max. differenstryck Max. differansetrykk 100 mbar (10 kPa) Perhe Familie Familj Familie

1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3


Asennusmitat / Indbygningsmål / Dimensioner för montering / Montasjedimensjoner [mm]

29

DML 507 - 520

Typ: DML 520 pmax 500mbar �pmax 100mbar DIN 3394 T2 Gr.Ro ID-No.CE-

12

75

C

A

B

ø6

60

Päämääräkuristimen säätöruuvi Justerskrue til hovedmængdedrosselventil Ställskruv för huvudmängdsspjäll Stillskrue for hovedmengdedrossel

ø 15 52 70

DML 507 DML 510 DML 515 DML 520

Rp 1 Rp 1 Rp 2 Rp 2

pmax.

A

B

C

500 mbar 500 mbar 500 mbar 500 mbar

134 134 134 134

75 75 75 75

120 120 120 120

Maks. kiristysmomentit / Järjestelmän tarvikkeet max. vridningsmomenter / systemtilbehør max. vridmoment / systemtillbehör Max. dreiemomenter / systemtilbehør

19

[Nm] y

er

e

in

G

m an

ad

el

e

M

Ste

hr om

18

M4

M5

M6

M8

G 1/8

G 1/4

G 1/2

G 3/4

2,5 Nm

5 Nm

7 Nm

15 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

15 Nm

C

Käytä soveltuvia työkaluja! Benyt egnet værktøj! Använd lämpligt verktyg! Bruk egnet verktøy!

Rp Mmax.

1

2

340

1100 [Nm] t ≤ 10 s

Tmax.

125

250 [Nm] t ≤ 10 s

Tmax. Mmax.

Mmax.

Tmax.

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 241 682

Laitetta ei saa käyttää vipuna. Apparatet må ikke benyttes som vægtstang. Instrumentet får inte användas som hävarm. Apparatet må ikke brukes som spak.

2…8


Asennus DML 507 - 520 1. Katkaise kaasunsyöttö. 2. Jos materiaaliparina on alumiini-alumiini: Sumuta sisä- ja ulkokierteeseen soveltuvaa liukumista parantavaa ainetta ennen tiivistämistä. 3. Tiivistä. Ota huomioon kotelossa oleva virtaussuunta (nuoli) 4. Säätökäytön liitäntä: Ota huomioon vastaavan valmistajan ohjeet! Tarkista kiertoluistin asento. 5. Suorita sähköliitäntä. Ota huomioon vastaavan valmistajan ohjeet! 6. Tarkasta töiden päätyttyä tiiviys ja toiminta.

Montering DML 507 - 520 1. Afbryd gastilførslen. 2. Ved materialesammensætningen aluminium-aluminium: Inden tætningen skal man sprøjte det indvendige og det udvendige gevind med egnet glidemiddel. 3. Tætn. Vær opmærksom på gennemstrømningsretningen på huset (pil) 4. Tilslutning af aktuatoren: Overhold vejledningen fra den pågældende producent! Kontroller drejeskyderens stilling. 5. Opret den elektriske tilslutning. Overhold vejledningen fra den pågældende producent! 6. Efter arbejdernes afslutning Gennemfør en tætheds- og funktionskontrol.

Kiinnitä huomiota laitteen värinättömään asennukseen! Sørg for en vibrationsfri indbygning! Ge akt på en vibrationsfri montering!

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 241 682

Monter apparatet vibrasjonsfritt!

3…8

Varaosat / Tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdelar / tillbehör Reservedeler / tilbehør

Tilaus-nro Bestillings-nummer Best.-nummer Bestillings-nummer

Vakio-säätökäyttö Standard-aktuator Standard inställningsmanövderdon Standard-aktuator DMA 30 P 230/03 0

238 811

Vakio-säätökäyttö Standard-aktuator Standard inställningsmanövderdon Standard-aktuator DMA 40 P 230/02 3

226 240

Vakio-säätökäyttö Potentiometri integroitu laitteeseen Standard-aktuator Potentiometer integreret Standard inställningsmanövderdon Potentiometer integrerad Standard-aktuator Potensiometer integrert DMA 40 P 230/02 4

238 810

Potentiometrin jälkiasennussarja Potentiometer-sæt til senere montering Potentiometersats för montering i efterhand Potensiometer-ettermonteringssett

240 498

Montering DML 507 - 520 1. Avbryt gasförsörjningen. 2. Vid materialkombination aluminium-aluminium: Spraya in inner- och yttergängan med lämpligt glidmedel före tätningen. 3. Täta. Observera flödesriktningen på huset (pil) 4. Anslutning av inställningsmanöverdonet: Följ anvisningen från respektive tillverkare! Kontrollera den roterande sliden. 5. Upprätta elektrisk anslutning. Följ anvisningen från respektive tillverkare! 6. Efter avslutning av arbetena: Gör täthets- och funktionskontroll.

Montasje DML 507 - 520 1. Bryt gassforsyningen. 2. Ved materialtilknytning aluminium-aluminium: Sprøyt inn innvendig og utvendig gjenge med egnet glidemiddel før det tettes igjen. 3. Tett. Vær oppmerksom på gjennomstrømningsretningen på huset (pil) 4. Kople til aktuatoren: Følg instruksene fra produsenten! Kontroller dreieskyverens stilling. 5. Opprett den elektriske tilkoplingen. Følg instruksene fra produsenten! 6. Utfør en tetthets- og funksjonskontroll etter at arbeidene er avsluttet.


Päämääräkuristin malleissa DML 510 – 520

Hovedmængdedrosselventil på DML 510 – 520

Huvudmängdsspjäll på DML 510 – 520

Hovedmengdedrossel på DML 510 – 520

Maksimivirtaustilavuuden säätö mahdollista päämääräkuristimesta malleissa DML 510, DML 515 ja DML 520.

Det er muligt at indstille den maksimale volumenstrøm med hovedmængdedrosselventilen på DML 510, DML 515 og DML 520.

Inställning av den maximala volymströmmen genom huvudmängdsspjället på DML 510, DML 515 och DML 520 möjlig.

Innstilling av maksimal volumstrøm mulig via hovedmengdedrossel på DML 510, DML 515 og DML 520.

Kuusiokoloavain nro 2,5

Unbrakonøgle nr. 2,5

Insexkantnyckel nr 2,5

Innvendig sekskantnøkkel nr. 2,5

Kiertämällä säätöruuvia myötäpäivään kiertoluistin vapaa aukko pienenee. Paine-erotus suurenee moottorikäyttöisen kuristimen vaikutuksesta.

Ved at dreje indstillingsskruen mod højre reduceres den frie åbning i drejeskyderen. Trykforskellen over motordrosselventilen bliver større.

Genom att vrida inställningsskruven åt höger förminskas den fria öppningen i den roterande sliden. Tryckfallet över motorspjället blir större.

Ved å dreie innstillingsskruen mot høyre reduseres den frie åpningen i dreieskyveren. Trykkfallet via motordrosselen blir større.

Kiertämällä säätöruuvia vastapäivään paine-erotus pienenee moottorikäyttöisen kuristimen vaikutuksesta.

Ved at dreje indstillingsskruen mod venstre bliver trykforskellen over motordrosselventilen mindre.

Genom att vrida inställningsskruven åt vänster förminskas tryckfallet över motorspjället.

Ved å dreie innstillingsskruen mot venstre blir trykkfallet via motordrosselen mindre.

Moottorikäyttöinen kuristin voidaan säätää näin paikan päällä vaatimusten mukaan.

Sådan kan motordrosselventilen tilpasses på stedet.

Motorspjället kan på det viset anpassas på orten.

Motordrosselen kan på denne måten tilpasses på stedet.

Toimitustila tehtaalta:

Leveringstilstand fra fabrikken:

Leveransskick från fabriken:

Leveringstilstand fra fabrikken:

Päämääräkuristin auki

Hovedmængdedrosselventil åben

Huvudmängdsspjället öppet

Hovedmengdedrossel åpen

���

� ��

���������

����������

���

� ��

���������

����������

� �������

� �������

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 241 682

����

����

4…8


*

*

520 max.

Gjennomstrømningsdiagram DML 507 - DML 520 Vmax. klaffstilling Dreieskyver åpen

515 max. 520 min.

*

515 min.

507 max. 510 min.

100

510 max.

Flödesdiagram DML 507 - DML 520 Vmax. spjälläge Den roterande sliden öppen

Gennemstrømningsdiagram DML 507 - DML 520 Vmax. spjældstilling Drejeskyder åben

Virtausdiagrammi DML 507 - DML 520 Vmax. läpän asento Kiertoluisti auki Vmin.≤ 0,02 x Vmax.

80 60 50

Suositeltu toiminta-alue anbefalet arbejdsområde rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde

40

∆p [mbar]

30 20

10 8 6 5

kuristamattomana ikke drøvlet ostrypt ikke strupet

4 3

kuristettuna drøvlet strypt strupet

2

1 1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

20

30

Vn [m3/h] Ilma / Luft / luft / Luft dv = 1,0 2

3

4

5 6 7 8 9 10

20

30

40

40

60

60

80 100

80 100

Vn [m /h] Maakaasu / Naturgas / naturgas / Naturgass dv = 0,65

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 241 682

3

5…8

200

200

300 400

300 400

600

600


Arbejder på DML må kun gennemføres af fagpersonale.

Arbeten på DML får endast utföras av auktoriserad fackpersonal.

Arbeider på DML må kun utføres av fagpersonale.

Laippojen pinnat on suojattava. Ruuvit on kiristettävä ristikkäin. Laite on asennettava jännityksettömästi.

Beskyt flangefladerne. Spænd skruerne fast over kors. Sørg for en mekanisk spændingsfri indbygning.

Skydda flänsytor. Dra åt skruvar korsvis. Ge akt på en mekaniskt spänningsfri inmontering.

Besky tt flensflatene. Trekk til skruene kryssvis. Sørg for mekanisk spenningsfri montasje!

DML-laitteen ja kovettuvien tiilimuurien, betoniseinien ja lattian välillä ei saa olla suoraa kosketusta.

En direkte kontakt mellem DML og gennemhærdnende murværk, betonvægge, gulve er ikke tilladt.

Direkt kontakt mellan DML och hårdnande murverk, betongväggar, golv är inte tillåtet.

Direkte kontakt mellom DML og herdende murverk, betongvegger, gulv er ikke tillatt.

Osien irrottamisen ja vaihtamisen yhteydessä on vaihdettava aina uudet tiivisteet.

Generelt skal der benyttes nye pakninger efter afmontering/ombygning af dele.

Använd principiellt nya packningar efter ur-/ommontering av delar.

Etter utskiftning/ombygging av deler skal det alltid brukes nye tetninger.

Putkijohtojen tiiviystarkastus: Sulje ennen laitteen käyttölaitteita oleva kuulaventtiili.

Kontrol af rørledningernes tæthed: Luk kuglehanen foran armaturerne.

Täthetskontroll av rörledningar: Stäng kulkranen före armaturen.

Rørlednings-tetthetskontroll: Steng kuleventilen foran armaturene.

Laitteiston tiiviys ja toiminta on tarkastettava DML-laitteessa tehtyjen töiden jälkeen.

Når arbejderne på DML er afsluttet: Gennemfør en tætheds- og funktionskontrol.

Efter avslutning av arbetena på DML: Gör täthetsoch funktionskontroll.

Etter at arbeidene på DML er avsluttet: Utfør tetthetskontroll og funksjonskontroll.

Älä koskaan tee laitteessa mitään töitä, kun siinä on kaasunpainetta tai jännitettä. Vältä avointa tulta. Noudata paikallisia määräyksiä.

Udfør aldrig arbejder, når der foreligger gastryk eller spænding. Undgå åben ild. Overhold de gældende forskrifter.

Utför aldrig arbeten när gastryck eller spänning föreligger. Undvik öppen eld. Respektera allmänna föreskrifter.

Utfør aldri arbeider hvis gasstrykk eller spenning er tilkoplet. Unngå åpen ild. Følg offentlige forskrifter.

Henkilö- ja aineelliset vahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta.

Ved manglende overholdelse af henvisningerne er der fare for personskader eller materielle følgeskader.

Om anvisningarna inte respekteras är personeller materielskador möjliga.

Ved ignorering av instruksene kan det oppstå personskader eller materielle skader.

Valitse kaikki asetukset ja asetusarvot vain kattilan/polttimon valmistajan laatiman käyttöohjeen mukaisesti.

Alle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen fra kedel-/brænderfabrikanten.

Samtliga inställningar och inställningsvärden måste stämma överens med pann-/brännartillverkarens driftsanvisning.

Alle innstillingene og innstilte verdier utføres kun i overensstemmelse med kjele-/brennerprodusentens bruksveiledning.

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 241 682

Töitä DML-laitteessa saavat tehdä vain alan ammattilaiset.

6…8


���

��

���

��

��

��

��� �

�� ��

���

��

��

Painelaitedirektiivi (PED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttävät lämmityslaitteiden säännöllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttöaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttöiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti:

�� �

��

��

Tr y k a p p a r a t d i r e k t i v e t (PED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (EPBD) kræver en regelmæssig kontrol af fyringsanlæg for på lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, når de har opnået deres anvendelsestid. Denne anbefaling gælder kun for fyringsanlæg og ikke for termprocesanvendelser. DUNGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel:

��

���

Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent

Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer Paineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt

Poltonohjaus liekinvartijalla Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt Fyringsmanager med flammevakt

Kaasupaineen säätölaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater

Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 241 682

Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer

7…8

KÄYTTÖIKÄ DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: ANVENDELSESTID DUNGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄNGD DUNGS rekommenderar utbyte efter: BRUKSTID DUNGS anbefaler utskiftning etter:

Kytkimen käyttöiät Koblingscyklusser Kopplingsspel Arbeidssykluser

10 vuotta/år

250.000

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

250.000

15 vuotta/år

Kaasuventtiili venttiilintarkistusjärjestelmällä / Gasventil med ventilkontrolsystem Gasventil med ventilkontrollsystem / Gassventil med ventilkontrollsystem

* Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III

Direktivet for trykkapparater (PED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (EPBD) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig å sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en så lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter når deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUNGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell:

10.000 h Käyttötunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer

UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler

Varoventtiili / Sikkerhedsafblæseventil Säkerhetsutblåsningsventil / Sikkerhetsutblåsningsventil

Tr yckinstrumentdirektivet (PED) och direktivet över byggnaders energiprestanda (EPBD) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar för att på lång sikt garantera höga verkningsgrader och på så sätt lägre miljöbelastning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnått sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast för uppvärmningsanläggningar och inte för värmeprocessanvändningar. DUNGS rekommenderar utbyte enligt följande tabell:

N/A

havaitun vian jälkeen / efter fastslået fejl efter identifierat fel / etter fastslått feil 10 vuotta/år

250.000

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

N/A

N/A ei käytössä / kan ikke bruges kan inte användas / kan ikke brukes

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen


Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166

Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 241 682

Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning Administrasjon og fabrikk

8…8

/241682  
/241682  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/241682.pdf?1290008880