Page 1

���

��

��� ja asennusohjeet �� Käyttö-

��og monteringsve�� Driftsjledning

Bruks- och monteringsanvisning

Drifts- og montasjeveiledning

Varopuhallusventtiili

Sikkerhedsafblæsningsventil

Säkerhetsutblåsningsventil

Sikkerhetsutblåsningsventil

Type FRSBV Nominelle Dimension Rp 1

Typ FRSBV Nominella vidder RP 1

Type FRSBV Nominelle diametre Rp 1

��

��

��� �

�� ��

Tyyppi FRSBV Nimellisläpimitat Rp 1

Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Montasjestilling

���

��

��

�� �

��

Tuuletustulppa Åndeprop Andningsnippel Pusteplugg

���

Tuuletussuutinta ei saa koskaan sulkea! Spær aldrig åndesdysen Stäng aldrig andningsnippel! Lukk aldri pustedysen!

[mbar]

Maks. käyttöpaine Max. driftstryk Max. driftstryck Max. driftstrykk pmax. = 1,0 bar (100 kPa) AG 5: P1 > 40 mbar (4 kPa) AG 10: P1 = 20 - 40 mbar (2 - 4 kPa)

DIN 3381

p1

IEC 529

mukaan / i hht. / enligt / etter DIN 3381 Toimintapaine Udløsningstryk Aktiveringstryck Aktiveringstrykk p 1= 20 - 1000 mbar (2 - 100 kPa)

��

��� � ���

➞➞➞➞ ➞➞➞➞ ➞➞➞➞ Gas Gaz

Tuuletussuutin Åndedyse Andningshål Pustedyse

Ympäristön lämpötila Omgivelsestemperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur –15 °C … +70 °C Perhe 1 + 2 + 3 Familie 1 + 2 + 3 Familj 1 + 2 + 3 Familie 1 + 2 + 3 soveltuu kaasuille, joiden H2S-pitoisuus on max. 0,1 til.-% egnet til gasser op til max. 0,1 vol. % H2S lämplig för gaser upp till max. 0,1 vol. % H2S Egnet for gass opp til max. 0,1 vol. % H2S

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 226 602

(p1 = Wh)

1…8

Paineliitännät

Tryckuttag

1 Tuuletustulppa 2 Sulkuruuvi G 1/4 ISO 228 tuloalueella, molemmin puolin

1 Andningsnippel 2 Stoppskruv G 1/4 ISO 228 i inloppsområdet på båda sidor

Trykudtag

Trykkuttak

1 Åndeprop 2 Lukkeskrue G 1/4 ISO 228 i tilgangsområdet i begge sider

1 Pusteplugg 2 Låseskrue G1/4 ISO 228 i inngangsområdet, på begge sider

1

2


Hengitysohje, tarpeen vain erikoistapauksissa Varomembraani asennettu sisään.

Åndeledning, kun nødvendig i særlige tilfælde. Indbygget sikkerhedsmembran

Andningsledning, erforderlig endast i specialfall Säkerhetsmembran inbyggt

Pusteledning, kun nødvendig i spesielle tilfeller Sikkerhetsmembran innebygget

≥ DN 15

Asennusmitat / Indbygningsmål / Monteringsmått / Montasjedimensjoner [ mm]

Laitetta ei saa käyttää vipuna. Apparatet må ikke benyttes som vægtstang. Apparaten får inte användas som hävarm. Apparatet må ikke benyttes som spak.

b

FR... Tmax.

M max.

e

DN Rp

1

Mmax. [Nm] t ≤ 10 s

340

Tmax. [Nm] t ≤ 10 s

125

f a

Tyyppi Type Typ Type

Tilausnumero Bestillingsnummer Best. nummer Bestillings-nummer

pmax. [mbar]

Rp / DN

FRSBV 1010

226 284

1,0

Rp 1

a

Asennusmitat / Indbygningsmål Monteringsmått / Montasjedimensjoner [mm] b c d e f g

Paino Vægt Vikt Vekt [kg]

110

145

1,20

33

190

G 1/4

G 1/4

310

Varaosat/Lisävarusteet Reservedele / tilbehør Reservdelar/tillbehör Reservedeler

Tilausnumero Bestillingsnummer Best. nummer Bestillings-nummer

Varaosat/Lisävarusteet Reservedele / tilbehør Reservdelar/tillbehör Reservedeler

Tilausnumero Bestillingsnummer Best. nummer Bestillings-nummer

Sulkuruuvi ja tiivistysrengas Lukkeskrue med pakning Stoppskruv med packning Låseskrue med tetningsring

5 Kpl/Varustesarja 5 Stk./Sæt 5 Styck/Set 5 Stykke/Sett

Tuuletustulppa Udluftningsprop Andningsnippel Pusteplugg

5 Kpl/Varustesarja 5 Stk./Sæt 5 Styck/Set 5 Stykke/Sett

G 1/8 G 1/4

230 395 230 396

G 1/4

230 399

Mittausistukka ja tiivistysrengas Målestuds med pakning Mätnippel med packning Målestuss med tetningsring G 1/8 G 1/4

5 Kpl/Varustesarja 5 Stk./Sæt 5 Styck/Set 5 Stykke/Sett

Suojahattu, jossa plombitusreiät Beskyttelseshætte med plomberingsøsken Skyddskåpa med plomberingsöglor Beskyttelseshette med plomberingsøyne

5 Kpl/Varustesarja 5 Stk./Sæt 5 Styck/Set 5 Stykke/Sett

230 397 230 398

230 400

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 226 602

c

DN

g

d

g

e

M max.

2…8


Varopuhallusventtili on suojattava lialta sopivalla liankeruulaitteella! Beskyt sikkerhedsafblæsningsventilen med en egnet smudsfanger mod forurening! Skydda säkerhetsutblåsningsventilen från förorening med lämplig smutsfångare! Sikkerhetsutblåsningsventilen skal beskyttes mot smuss ved hjelp av en egnet smussfanger!

19

[Nm] y

er

e

in

G

m an

ad

l

M

ee

e

St

hr om

18

Maks. vääntömomentit / Järjestelmän varusteet max. vridningsmomenter / systemtilbehør max. åtdragningsmoment / systemtillbehör Max. dreiemomenter / systemtilbehør

M4

M5

M6

M8

G 1/8

G 1/4

G 1/2

G 3/4

2,5 Nm

5 Nm

7 Nm

15 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

15 Nm

Käytä sopivaa työkalua! Anvend egnet værktøj! Använd lämpligt verktyg! Bruk egnet verktøy!

Kiristä ruuvit ristikkäin! Skruerne skal krydsspændes! Dra åt skruvarna korsvis! Trekk til skruene kryssvis!

C

Asennus Ennen asennusta on poistettava pölysuojahatut! Virtaussuunta on otettava huomioon: Nuoli kotelossa.

Montering Fjern støvbeskyttelseskapperne inden monteringen! Vær opmærksom på gennemstrømningsretningen: Se pilen på huset.

Montering Avlägsna dammskyddskåpor före inmontering! Respektera flödesriktningen: Pil på huset.

Montasje Fjern støvbeskyttelseshettene før montasje! Vær oppmerksom på gjennomstrømningsretningen: Pil på huset.

1. Leikkaa kierre. 2. Käytä sopivaa tiivistysainetta. 3. Käytä sopivaa työkalua. 4. Tarkasta tiiviys asennuksen jälkeen.

1.Skær gevind. 2. Benyt egnet tætningsmiddel. 3. Benyt egnet værktøj. 4. Kontroller for tæthed efter monteringen.

1. Skär gängan. 2. Använd lämpligt tätningsmedel. 3. Använd lämpligt verktyg. 4. Täthetskontroll efter inmonteringen.

1. Skjær gjengene. 2. Bruk egnet tetningsmiddel. 3. Bruk egnet verktøy. 4. Tetthetskontroll etter montasje.

Toimintapaineen säätö (ohjearvon säätö)

Indstilling af ønsket afblæsningstryk

Inställning aktiveringstrycket (börvärdesinställning)

Justering av aktiveringstrykket (innstilling av fastlagt verdi)

Tehtaalla asennettu säätöjousi: p2 =70-350 mbar

Indstillingsfjeder, som er indbygget fra fabrikkens side: p2 =70-350 mbar

På fabriken monterad inställningsfjäder: p2 = 70 - 350 mbar

Innstillingsfjær bygget inn på fabrikken: p2 = 70 - 350 mbar

1. 2.

Ruuvaa suojahattu A irti. Säätö (+) Säätökara B ‘Kierto myötäpäivään’ = toimintapaine (ohjearvo) suurenee

1. 2.

Skru beskyttelseshætten A af. Justering (+) Indstillingsspindel B Højredrejning = forøgelse af afblæsningstrykket (indstillingsværdien)

1. 2.

Skruva av skyddskåpan A. Justering (+) Inställningsspindel B „Högervridning“ = Ökning av aktiveringstrycket (börvärdet)

1. 2.

Skru av beskyttelseshette A. Justering (+) Justeringsspindel B „Dreies mot høyre“ = Høyere aktiveringstrykk (fastlagt verdi)

tai

eller

eller

eller

Säätö (-) Säätökara B ‘Kierto vastapäivään’ = toimintapaine (ohjearvo) pienenee 4. Tarkista ohjearvo. 5. Ruuvaa suojahattu A paikalleen. 6. Suorita plombitus (sivu 4).

Justering (-) Indstillingsspindel B Venstredrejning = reduktion af afblæsningstrykket (indstillingsværdien) 4. Kontroller indstillingsværdien. 5. Skru beskyttelseshætten A på. 6. Plombering (side 4).

Justering (-) Inställningsspindel B „Vänstervridning“ = Minskning av aktiveringstrycket (börvärdet). 4. Kontroll av börvärdet. 5. Skruva på skyddskåpan A. 6. Plombering (sida 4).

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 226 602

3…8

A

Justering (-) Justeringsspindel B „Dreies mot venstre“ = Lavere aktiveringstrykk (fastlagt verdi) Kontrollér den fastlagte verdien. 5. Skru på beskyttelseshette A. 6. Plombering (side 4).

+

B

4.

B


Säätöjousen vaihtaminen

Udskiftning af indstillingsfjedren

Byte av inställningsfjäder

Utskiftning av innstillingsfjæren

1. Poista suojahattu A. Vapauta jousi jännityksestä kiertämällä säätökaraa B vastapäivään. Kierrä rajoittimeen asti. 2. Ruuvaa koko säätölaite B irti ja ota jousi C pois. 3. Asenna uusi jousi D. 4. Asenna koko säätölaite ja säädä toimintapaine halutun suuruiseksi. 5. Ruuvaa suojahattu A paikalleen. Liimaa etiketti E tyyppikilpeen. 6. Suorita plombitus.

1. Fjern beskyttelseshætten A. Ved at dreje indstillingsspindlen B mod venstre slækkes fjedren. Drej hen til stopanslaget. 2. Skru hele indstillingsanordningen B af og fjern fjedren C. 3. Indsæt en ny fjeder D. 4. Monter hele indstillingsanordningen på og indstil det ønskede afblæsningstryk. 5. Skru beskyttelseshætten A på. Klæb klæbeskiltet E på typeskiltet. 6. Plombering

1. Ta bort skyddskåpan A. Lossa fjädern genom att vrida inställningsspindeln B åt vänster. Vrid tills anslaget nås. 2. Skruva av den kompletta inställningsanordningen B och ta bort fjädern C. 3. Sätt in en ny fjäder D. 4. Montera in den kompletta inställningsanordningen och justera det önskade aktiveringstrycket. 5. Skruva på skyddskåpan A. Klistra dekalen E på typskylten. 6. Plombering.

1. Fjern beskyttelseshette A. Avspenn fjæren ved å dreie justeringsspindel B mot venstre. Drei den til anslag. 2. Skru av hele justeringsinnretningen B og ta ut fjær C. 3. Sett inn ny fjær D. 4. Montér hele justeringsinnretningen og innstill aktiveringstrykket som ønskes. 5. Skru på beskyttelseshette A. Kleb klebeskiltet E på typeskiltet. 6. Plombering.

A jousen vapautus slækning Lossa Avspennes

– B

Jousen FRSBV valinta Fjederudvalg FRSBV Fjäderurval FRSBV Fjærutvalg FRSBV

Tilausnumero Bestillingsnummer Best. nummer Bestillings-nummer

20-100 mbar sininen/blå/blå/blå 70-350 mbar keltainen/gul/gul/gul 300-1000 mbar harmaa/grå/grå/grå

226 381

B

C/D

226 382 226 383

E

Plombitus Plombering Plombering Plombering 1 ��

1. Plombitusreikä suojahatussa, halk. 1,5 mm.

1. Plomberingsøsken i beskyttelseshætten: Ø 1,5 mm.

1 Plomberingsögla i skyddslocket ∅ 1,5 mm.

1. Plomberingsøye i beskyttelseshetten ø 1,5 mm.

2. Plombitusreikä säätimen kotelossa, halk. 1,5 mm.

2. Plomberingsøsken i regulatorhuset: Ø 1,5 mm.

2 Plomberingsögla i ventilhuset ∅ 1,5 mm.

2. Plomberingsøye i regulatorhuset ø 1,5 mm.

Kun tarpeellinen paineen ohjearvo / toiminapaine on säädetty:

Når den ønskede trykindstillingsværdi / det ønskede afblæsningstryk er indstillet:

Efter inställning av det önskade börvärdet för trycket/aktiveringstrycket

Etter innstilling av trykkverdien/ aktiveringstrykket som ønskes:

1. Ruuvaa suojahattu paikalleen. 2. Vedä rautalanka 1 ja 2 reikien läpi. 3. Paina plombi langanpäiden ympäri, pidä lankasilmukka lyhyenä.

1. Skru beskyttelseshætten på. 2. Træk tråden gennem 1 og 2. 3. Tryk en plombe på trådenderne. Hold trådsløjfen kort.

1. Skruva på skyddslocket. 2. Dra tråd genom 1 och 2. 3. Tryck bly om trådändarna, trådslingan skall vara kort.

1. Skru på beskyttelseshetten. 2. Trekk tråden gjennom 1 og 2. 3. Trykk plomben rundt trådendene, hold trådløkken liten.

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 226 602

2

4…8


Laitteen valinta

Valgajarmatur

Ventilval

Apparatforvalg

Valinnassa käytetään apuna tilavuusvirtaa ja mekaanisesti avoinna olevan SBV-venttiilin paineenlaskun ominaiskäyrää. Nimellishalkaisija määräytyy tulopaineen p1 ja lähtöpaineen p2 välisen paineenlaskun mukaan maksimitilavuusvirran Vmax yhteydessä. Lopullinen määritys tapahtuu kaasulaitteen valmistajan antamien ohjeiden mukaan.

Ved hjælp af SBV’s volumenstrømdifferenstryks kelskarakteristik i mekanisk åben tilstand er det muligt at vælge armatur. Trykforskellen mellem tilgangstrykket p1 og afgangstrykket p2 i forbindelse med den maksimale volumenstrøm V max. bestemmer den nominelle åbning. Den endelige fastlæggelse foretages efter armaturproducentens angivelser.

Med hjälp av volymströmmentryckfallslinjen för SBV i mekaniskt öppet tillstånd är ett val möjligt. Tryckfallet mellan ingångstrycket p1 och utgångstrycket p2 i förbindelse med den maximala voymströmmen V max bestämmer den nominella vidden. Det slutgiltiga bestämmandet sker efter direktiv från tillverkaren av ventilen.

Utvelging er mulig ved hjelp av volumstrøm - trykkfallkurven til SBV i mekanisk åpen tilstand. Den nominelle diameteren bestemmes av trykkfallet mellom inngangstrykket p1 og utgangstrykket p2 i forbindelse med den maksimale volumstrømmen Vmax. Den endelige fastleggelsen utføres i henhold til gassapparatprodusentens spesifikasjoner.

Läpivirtausdiagrammi / Gennemstrømningsdiagram / Flödesdiagram / Gjennomstrømningsdiagram

Rp 1

Mekaanisesti auki mekanisk åben Mekaniskt öppen mekanisk åpen

100 90 80 70 60 50 40 30 20

∆p [mbar]

10 9 8 7 6 5 4 3 2

Pohjalla Basis Basis Basis

+ 15° C, 1013 mbar, kuiva + 15° C, 1013 mbar, tør + 15° C, 1013 mbar, torr + 15° C, 1013 mbar, tørr

1,0 1

1

2

4

6

8 10

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 226 602

5…8

40

2

4

6

8 10

20

40

60 80 100

60 80 100

200

200

400

400

Ilman tiheys luftens densitet Luftens densitet Lufttetthet Käytetyn kaasun ominaispaino den anvendte gasarts densitet Densitet hos den använda gasen Spes. vekt til gassen som benyttes

Kaasutyyppi Gasart Gassort Gasstype

600 800 1000

600 800 1000

° [m 3/h] Maakaasu/Naturgas/Naturgass dv = 0,65 Vn

° V = V° ilma/Luft/luft/Luft x f käytetty kaasu/benyttet gasart/ använd gas/benyttet gas

f=

20

° [m 3/h] Ilma / Luft dv = 1,00 Vn

2000

2000

Tiheys Densitet Densitet Tetthet [kg/m3]

4000

4000

dv

f

Maakaasu/Naturgas/ Naturgas/Naturgass

0.81

0.65

1.24

Kaupunkikaasu/Bygas/ Stadsgas/Lysgass

0.58

0.47

1.46

Nestekaasu/F-gas/ Gasol/Flytende gass

2.08

1.67

0.77

Ilma/Luft/ Luft/Luft

1.24

1.00

1.00


O.K.

Arbejder på sikkerhedsafblæsnningsventilen (SBV) må kun udføres af fagfolk.

Arbeten på säkerhetsutblåsningsventilen (SBV) får endast utföras av auktoriserad fackpersonal.

Arbeider på sikkerhetsutblåsningsventilen (SBV) må kun utføres av fagpersonale.

SBV-venttiilin ja kovettuvien tiilimuurien, betoniseinien ja lattian välillä ei saa olla suoraa kosketusta.

En direkte kontakt mellem SBV og gennemhærdende murværk, betonvægge, gulve er ikke tilladt.

Direkt kontakt mellan SBV och murverk, betongväggar, golv är inte tillåtet.

Direkte kontakt mellom SBV og herdende murverk, betongvegger, gulv er ikke tillatt.

Osien purkamisen tai vaihtamisen yhteydessä on vaihdettava aina uudet tiivisteet.

Principielt skal man ved udskiftning/ombygning af dele indsætte nye pakninger.

Använd alltid nya packningar efter ur-/ommontering av delar.

Etter demontering/ombygging av deler skal det alltid benyttes nye tetninger.

Putkijohtojen tiiviystarkastus: Sulje ennen armatuureja / kaasuvaropuhallusventtiiliä asennettu kuulahana.

Kontrol for rørledningernes tæthed: luk kuglehanen foran armaturerne/ gas-sikkerhedsudluftningsventilen.

Täthetskontroll av rörledning: Stäng kulventilen före gas-säkerhetsutblåsningsventilen.

Rørlednings-tetthetskontroll: Lukk kuleventilen før armaturene/gassikkerhets-utblåsningsventilen.

Tiiviys ja toiminta on tarkastettava kaasunpaineensäätimessä tehtyjen töiden jälkeen. ptark ≤ 1000 mbar

Når arbejder på sikkerhedsafblasningsventilen er afsluttet: kontroller, om det er tæt og fungerer. pprøve ≤ 1000 mbar

Efter avslutning av arbetena på säkerhetsutblåsningsventilen: Genomför täthets- och funktionskontroll. pkontr ≤ 1000 mbar

Etter at arbeidene på gas-strykkreguleringsapparatet er avsluttet: Utfør tetthetskontroll og funksjonskontroll. ptest ≤ 1000 mbar

Älä koskaan tee laitteessa mitään töitä, kun siinä on kaasunpainetta tai jännitettä. Vältä avointa tulta. Noudata paikallisia määräyksiä.

Udfør aldrig arbejder af nogen art, hvis der foreligger gastryk eller spænding. Undgå brugen af åben ild. Overhold myndighedernes forskrifter.

Utför aldrig arbeten när gastryck eller spänning föreligger. Undvik öppen eld. Beakta allmänna föreskrifter.

Utfør aldri arbeider hvis gasstrykk eller spenning er tilkoplet. Unngå åpen ild. Følg offentlige forskrifter.

Henkilö- ja aineelliset vahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta.

Hvis henvisningerne ikke overholdes, er der fare for beskadigelse af personer og materiel.

Om anvisningarna inte beaktas är person- eller materielskador möjliga.

Ved ignorering av instruksene kan det oppstå personskader eller materielle skader.

Valitse kaikki asetukset ja asetusarvot vain kattilan/polttimon valmistajan laatiman käyttöohjeen mukaisesti.

Alle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen fra kedel-/brænderfabrikanten.

Samtliga inställningar och inställningsvärden måste stämma överens med pann-/brännartillverkarens driftsanvisning.

Alle innstillingene og innstilte verdier utføres kun i overensstemmelse med kjele-/brennerprodusentens bruksveiledning.

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 226 602

Safety first

Töitä varopuhallusventtiilissä (SBV) saavat tehdä vain alan ammattilaiset.

6…8


���

��

���

��

��

��

��� �

�� ��

���

��

��

Painelaitedirektiivi (PED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttävät lämmityslaitteiden säännöllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttöaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttöiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti:

�� �

��

��

Tr y k a p p a r a t d i r e k t i v e t (PED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (EPBD) kræver en regelmæssig kontrol af fyringsanlæg for på lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, når de har opnået deres anvendelsestid. Denne anbefaling gælder kun for fyringsanlæg og ikke for termprocesanvendelser. DUNGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel:

��

���

Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent

Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer Paineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt

Poltonohjaus liekinvartijalla Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt Fyringsmanager med flammevakt

Kaasupaineen säätölaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater

Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 226 602

Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer

7…8

KÄYTTÖIKÄ DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: ANVENDELSESTID DUNGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄNGD DUNGS rekommenderar utbyte efter: BRUKSTID DUNGS anbefaler utskiftning etter:

Kytkimen käyttöiät Koblingscyklusser Kopplingsspel Arbeidssykluser

10 vuotta/år

250.000

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

250.000

15 vuotta/år

Kaasuventtiili venttiilintarkistusjärjestelmällä / Gasventil med ventilkontrolsystem Gasventil med ventilkontrollsystem / Gassventil med ventilkontrollsystem

* Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III

Direktivet for trykkapparater (PED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (EPBD) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig å sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en så lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter når deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUNGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell:

10.000 h Käyttötunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer

UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler

Varoventtiili / Sikkerhedsafblæseventil Säkerhetsutblåsningsventil / Sikkerhetsutblåsningsventil

Tr yckinstrumentdirektivet (PED) och direktivet över byggnaders energiprestanda (EPBD) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar för att på lång sikt garantera höga verkningsgrader och på så sätt lägre miljöbelastning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnått sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast för uppvärmningsanläggningar och inte för värmeprocessanvändningar. DUNGS rekommenderar utbyte enligt följande tabell:

N/A

havaitun vian jälkeen / efter fastslået fejl efter identifierat fel / etter fastslått feil 10 vuotta/år

250.000

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

N/A

N/A ei käytössä / kan ikke bruges kan inte användas / kan ikke brukes

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen


Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166

Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 226 602

Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning Administrasjon og fabrikk

8…8

/226602  
/226602  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/226602.pdf?1290007740