Page 1

���

��

��� ja asennusohjeet �� Käyttö-

�� �� Driftsog monteringsvejledning

Bruks- och monteringsanvisning

Drifts- og monteringsinstruks

GasMultiBloc® jatkuvasäätöinen kaasu�� �� ilma -suhde Tyyppi MB-VEF B01

GasMultiBloc® trinløst glidende

GasMultiBlock steglöst glidande driftssätt Typ MB-VEF B01

GasMultiBloc® trinnløs glidende driftsmodus Type MB-VEF B01

Nimellisläpimitat Rp 1 1/2 - Rp 2

��� �

�� ��

���

��

Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Monteringsposisjon

��

Type MB-VEF BO1 Nominelle dim. Rp 1 1/2 - Rp 2

Nominella diametrar Rp 1 1/2 - Rp 2

�� �

��

���

Sähköliitäntä El-tilslutning Elektrisk anslutning Elektrisk tilkopling IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

P1 L1 2 P1 L1

Nominelle diametre Rp 1 1/2 - Rp 2

Maadoitus paikallisten määräysten mukaisesti. Tilslutning til jord i hht. forskrifterne på stedet Jordning enligt lokala föreskrifter. Jording i hht. lokale forskrifter Mp N 1

Mp N

2

1

MB-VEF 415/420

[mbar]

EN 161

Maks. käyttöpaine 360 mbar (36 kPa) Max. driftstryk 360 mbar (36 kPa) Max. driftstryck. 360 mbar (36 kPa) Maks. driftstrykk 360 mbar (36 kPa) S10: pe,min.5 mbar (0,5 kPa) – pe,max.100 mbar (10 kPa) S30: pe,min.100 mbar (10 kPa) – pe,max.360 mbar (36 kPa)

EN 88

1:1

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 940

V

1 … 16

N

1

2

Luokka A, Ryhmä 2 Klasse A, gruppe 2 Klass A, grupp 2 klasse A, gruppe 2 mukaan / i hht. / enligt/ i hht.

EN 88, EN 12067-1

Suhde V Forhold V Förhållande V Forhold V pBr : pL 0,75 : 1 … 3 : 1 Nollapisteen korjaus N Nulpunktkorrektur N Nollpunktskorrigering N Nullpunktjustering N ≈ ± 1 mbar (0,1 kPa)

Mp N

2

Mp N

2

V1+V2 Luokka A, Ryhmä 2 V1+V2 Klasse A, gruppe 2 V1+V2 Klass A, grupp 2 V1+V2 klasse A, gruppe 2 mukaan / i hht. / enligt/ i hht. EN 161 tai/eller/eller/eller ~(AC) 110 V - 120 V, =(DC) 48 V, =(DC) 24 V - 28 V Kytkentäaika /Indkoblingsvarighed Inkopplingstid /Innkoplingstid 100 %

P1 L1

P1 L1

P1 L1

Un ~(AC) 220 V-15 % …- 230 V+10 %

[V]

MP N

1

1

MB-VEF 425

Ympäristön lämpötila Omgivelsestemperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur -15 °C … +70 °C

��

��� � ���

Kotelointiluokka Kapslingsklasse Kapsling Beskyttelsesklasse IP 54 mukaan/ i hht. / enligt/ i hht. IEC 529 ( DIN 40 050)

IEC 529

Perhe Familie Familj Familie

Gas Gaz

��

��������������

1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3

Lähtöpaine Afgangstrykområde Område för utgångstryck Utgangstrykkområde

0,5 - 100 mbar (0,05 - 10 kPa)


V

0

N

Asennusmitat / Indbygningsmål / Dimensioner / Dimensjoner [mm] 140

MB-VEF 415 = 130 MB-VEF 420 = 170

A 20

100

MB-VEF 415 = 245 MB-VEF 420 = 285

MB-VEF 415/420

B MB-VEF 415 = 254 MB-VEF 420 = 333

206 Rp 1 1/2, Rp 2: 283 Rp 1, Rp 1 1/4: 256

V

0

N

140 206

100

Rp 1 1/2, Rp 2: 283 Rp 1, Rp 1 1/4: 256

B 400

228

B 400

379

379

228

MB-VEF 415 = 245 MB-VEF 420 = 285

MB-VEF 425

100

128

128

60

100

100

0

167 239

N

V

0

N

167 239

A Tilantarve painekytkimen kantta varten

A nødvendig plads til pressostatens dæksel

A platsbehov för lock till tryckvakten

A Plassbehov for trykkvokterens lokk

B Tilantarve magneetin vaihtoa varten

B nødvendig plads til udskiftning af magnet

B platsbehov för magnetbyte

B Plassbehov for utskifting av magnet

Tyyppi Type Typ Type

Rp

Avausaika Åbningstid Öppningstid Åpningstid

Imax. [A] ~(AC) 220 V .. 240 V

Kytkennät/h Ind- og udkoblinger/h Kopplingar/h Koplinger/h

MB-VEF 415 B01

Rp 1 1/2

<1s

50

0,37

<1s

60

6,4

MB-VEF 420 B01

Rp 2

<1s

90

0,37

<1s

60

7,4

MB-VEF 425 B01

Rp 2

<1s

110

0,46

<1s

60

13,5

Pmax. [VA]

Säätöaika Indstillingstid Inställningstid Innstillingstid EN 12067-1

Paino Vægt Vikt Vekt [kg]

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 940

V

2 … 16


Paineliitännät Trykudtag Tryckuttag Trykkuttak

MB-VEF 425

MB-VEF 415 MB-VEF 420

9

9

1

9

1

1

4 1 3 4 3

4 2 3

5

5

5

1

14 2 4 3 2

4 3

4 2 3

3 8 V

N

1

0 N

0 N

V

V

6

5

0

7

7

p

e

4 p

9 3

Br

8

N

7

62

6

2

V

0

5

6

4

a

0 N

7

6

2

9 3

Br

4 p

8

0 N

V

V

47 p

a

e

N

6

3 p

3 p

V

3 p

4

e

5

6

7 4 p

5

a

3 2

4

min. 5 x DN min. 5 x DN

1

5

1

5

1

8 pBr, extern PN1, DN 4

4 7 p p F Br

1, 2, 3, 4, 5 Sulkuruuvi G 1/8 Lukkeskrue G 1/8 Stoppskruv G 1/8 Låseskrue G 1/8

[Nm]

5 8 5 pBr, extern PN1, 8 DN 48 2 3 4 pBr, extern MB-VEF 415/420 B01 p p 6 7 p PN1, DN 4 e a p p Br L F 4 3 2 3p 4 6 p7 56 7 e a p p L F

V2

V1

9 Mittausistukka Målestuds Mätnippel Målestuss

MB-VEF 415/420 B01

2 3 3 p

e

3 2

5

8V28

V1

1

5

MB-VEF 4254B01 46 7 5 p 6 7 a p p L 4 F6

5

pBr, extern PN1, 8 DN 4

7

Maks. vääntömomentit / järjestelmän varusteet max. tilspændingsmomenter/systemtilbehør max. åtdragningsmoment / systemtillbehör maks. dreiemomenter / systemtilbehør

M4

M5

M6

M8

G 1/8

G 1/4

G 1/2

G 3/4

2,5 Nm

5 Nm

7 Nm

15 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

15 Nm

Käytä sopivia työkaluja! Benyt egnet værktøj! Använd lämpligt verktyg! Benytt egnet verktøy!

Kiristä ruuvit ristikkäin! Skruerne skal krydsspændes! Dra åt skruvarna korsvis! Skruer trekkes til over kors! 25 1

32 1 1/4

40 1 1/2

50 2

Mmax.

340

475

610

1100

[Nm] t ≤ 10 s

Tmax.

125

160

200

250

[Nm] t ≤ 10 s

DN Rp

Mmax.

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 940

V2

V1

1

6, 7, 8 Sisäkierre G 1/8 pulssijohdoille pL, pF ,pBr. Indvendigt gevind G 1/8 til impulsledningerne PL, PF, PBr Innergänga G 1/8 för impulsledningar pL, pF, pBr. Innvendig gjenge G 1/8 for impulsledninger pL, pF, pBr

Laitetta ei saa käyttää vipuna! Apparatet må ikke benyttes som vægtstang. Multiblocket får inte användas som hävarm. Apparatet må ikke benyttes som arm.

3 … 16

min. 5 x DN

1

min. 5 x DN

V

0

N

Tmax.

Mmax. Tmax.


Yleiskuva/ Oversigt/ Översikt / Oversikt MB-VEF 415/420

17 16

2 1

15

3

18

5

4 6

14 7

11 9 10 12

8

13 18

18

1

3

Painekytkimen sähköliitäntä (DIN EN 175 301-803) Venttiilien sähköliitäntä (DIN EN 175 301-803) Painekytkin

El-tilslutning pressostat (DIN EN 175 301-803) El-tilslutning ventiler (stik DIN EN 175 301-803) Pressostat

Elektrisk anslutning för tryckvakt (DIN EN 175 301-803) Elektrisk anslutning för ventiler (DIN EN 175 301-803) Tryckvakt

Elektrisk tilkopling trykkvokter (DIN EN 175 301-803) Elektrisk tilkopling ventiler (DIN EN 175 301-803) Trykkvokter

4

Tulolaippa

Tilgangsflange

Ingångsfläns

Inngangsflens

5 6

Mittausliitäntä G 1/8 ennen suodatinta, mahdollinen molemmin puolin Suodatin (kannen alla)

Måletilslutning G 1/8 mulig foran filtret på begge sider Filter (under dæksel)

Mätanslutning G 1/8 för filter, möjlig på båda sidorna Filter (under lock)

Målepunkttilkopling G 1/8 foran filtret mulig på begge sider Filter (under deksel)

7

Tyyppikilpi

Typeskilt

Typskylt

Typeskilt

8

Paineliitäntä G 1/8 puhaltimen paineelle pL Asetusruuvi, suhde V

Måletilslutning G 1/8 blæsertryk pL Indstillingsskrue forhold V

Tryckanslutning G 1/8 för lufttryck pL Inställningsskruv för förhållande V

Trykktilkopling G 1/8 blåsertrykk pL Stillskrue forhold V

Mittausliitäntä G 1/8 ennen venttiiliä V1, mahdollinen molemmin puolin Mittausliitäntä M4 venttiilin V2 jälkeen Asetusruuvi, nollapisteen korjaus Paineliitäntä G 1/8 tulipesän paineelle pF Paineliitäntä G 1/8 polttimen paineelle pBr Lähtölaippa

pe Måletilslutning G 1/8 mulig foran V1 på begge sider pBr Måletilslutning M4 efter V2

pe mätanslutning G 1/8 före V1, möjlig på båda sidorna pBr mätanslutning M 4 efter V2

pe målepunkttilkopling G 1/8 foran V1, mulig på begge sider pBr målepunkttilkopling M4 bak V2

Indstillingsskrue nulpunktkorrektur N

Tryktilslutning G 1/8 brændertryk pBr Afgangsflange

Inställningsskruv för nollpunktskorrigering N Tryckanslutning G 1/8 för förbränningsrumstryck pF Tryckanslutning G 1/8 för brännartryck pBr Utgångsfläns

17

Mittausliitäntä G 1/8 venttiilin V1 jälkeen, mahdollinen molemmin puolin Toimintanäyttö

pa Måletilslutning G 1/8 mulig efter V1 på begge sider Driftsvisning

pa mätanslutning G 1/8 efter V1, möjlig på båda sidorna Driftsvisare

Stillskrue nullpunktjustering N Trykktilkopling G 1/8 fyringsromtrykk pF Trykktilkopling G 1/8 brennertrykk pBr Utgangsflens pa målepunkttilkopling G 1/8 bak V1, mulig på begge sider Driftsindikering

18

Pulssijohto

Impulsledning

Impulsledning

Impulsledning

2

9 10 11 12 13 14 15 16

18

Tryktilslutning G 1/8 fyrrumstryk pF

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 940

Pulssijohdot eivät sisälly toimitukseen. Impulsledningerne er ikke inkluderet i leveringsomfanget Impulsledningar ingår inte i leveransomfattningen. Impulsledninger hører ikke med til leveranseprogrammet.

4 … 16


Kierrelaippamalli MB- VEF B01 Asennus ja purkaminen

Gevindflangeudførelse MB-VEF B01 Montering og afmontering

Gängflänsutförande MB- VEF B01 In- och urmontering

Versjon med gjenget flens MB- VEF B01 Montering og demontering

1. Asenna laipat putkijohtojen päihin. Käytä sopivaa tiivistysmateriaalia. Kuva 1.

1. Flangen monteres på rørledningerne. Anvend et egnet tætningsmiddel, ill. 1.

1. Montera flänsarna på rörledningarna. Använd lämpligt tätningsmedel, figur 1.

2. Asenna MB-VEF B01 paikoilleen. Huomaa O-renkaiden paikka. Kuva 2.

2. MB-VEF B01 indsættes; vær opmærksom på O-ringenes position, ill. 2.

2. Sätt in MB- VEF B01, beakta Oringarnas läge, figur 2.

3. Kiristä mutterit A, B, C ja D kiinni. Kuva 3.

3. Skruerne A, B, C og D spændes, ill. 3

3. Dra åt muttrarna A, B, C och D, figur 3.

4. Asenna pulssijohdot pL, pF ja pBr. Katso sivua 5!

4. Anbring impulsledningerne pL, pF og pBr. Se side 5!

4. Sätt fast impulsledningarna pL, pF och pBr. Observera sida 5!

5. Tarkasta tiiviys ja toiminta asennuksen jälkeen.

5. Kontroller for tæthed og funktion efter indbygningen.

5. Täthets- och funktionskontroller efter inmontering.

6. Purkaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä 4 ➞ 3 ➞ 2 ➞ 1.

6. Afmontering i omvendt rækkefølge 4 ➞ 3 ➞ 2 ➞ 1.

6. Urmontering i omvänd ordningsföljd 4 ➞ 3 ➞ 2 ➞ 1.

1. Montér flenser på rørledninger. Benytt egnede tetningsmidler, bilde 1. 2. Sett inn MB-VEF B01, vær oppmerksom på o-ringenes posisjon, bilde 2. 3. Trekk til mutre A, B, C og D, bilde 3. 4. Montér impulsledninger pL, pF og pBr. Vær oppmerksom på side 5! 5. Etter montering, gjennomfør kontroll for lekkasjer og funksjon. 6. Demontering i omvendt rekkefølge 4 ➞ 3 ➞ 2 ➞ 1.

1

2

F

E A B C D

3

4

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 940

pBr

5 … 16

pL

pF

H G


Pulssijohtojen asennusohjeet

Forskrift til montering af impulsledningerne

Monteringsföreskrifter för impulsledningar

Monteringsinstruks impulsledninger

Pulssijohtojen pL, pF ja pBr täytyy olla kooltaan yhtä suuria tai suurempia kuin DN 4 (ø 4 mm), PN 1 ja valmistettu teräksestä.

Impulsledningerne pL, p F og pBr skal være ≥ DN 4 (Ø 4 mm), opfylde PN 1 og være fremstillet af stål.

Impulsledningarna pL, pF och pBr måste ≥ DN 4 (∆ 4 mm), motsvara PN 1 och vara tillverkade av stål.

Impulsledninger pL, pF og pBr må tilsvare ≥ DN 4 (ø4mm), PN 1 og være fremstilt av stål.

Pulssijohdot saavat olla muista materiaaleista vain, kun ne on tyyppitarkastettu yhdessä polttimen kanssa.

Andre impulslednings-materialer er kun tilladt efter godkendelsesprøven sammen med brænderen.

Andra material i impulsledningarna kan tillåtas endast efter kontroll av byggnadsmodellen tillsammans med brännaren.

Andre materialer for impulsledninger er bare tillatt etter en typetest sammen med brenneren.

Pulssijohdot on asennettava siten, että lauhdevettä ei voi virrata niistä takaisin MB-VEF -laitteeseen.

Impulsledningerne skal forlægges sådan, at der ikke kan flyde kondensat tilbage i MB-VEF.

Impulsledningarna måste dras så att inget kondensat kan rinna tillbaka i MB-VEF.

Pulssijohdot täytyy asentaa siten, että ne eivät voi revetä irti tai vääntyä.

Impulsledningerne skal være sikret mod at blive revet af og mod at blive deformeret.

Impulsledningarna måste dras så att de inte kan rivas bort eller deformeras.

Pidä pulssijohdot lyhyinä!

Hold impulsledningerne korte!

Impulsledningarna skall vara korta!

Tarkasta johtojen/pulssijohto-jen ilmatiiviys liittämisen jälkeen. Käytä vuodonhakuspraytä vain tarvittaessa. Tarkastuspaine: pmaks. = 100 mbar.

Ledninger/impulsledninger skal efter tilslutningen kontrolleres for atmosfærisk tæthed, benyt kun læksøgespray, hvis det er nødvendigt. Prøvetryk: pmax. = 100 mbar

Kontrollera ledningar/impulsledningar efter anslutning med avseende på atmosfärisk täthet, använd läckagesökningsspray endast målinriktat. Kontrolltryck: pmax = 100 mbar

MB-VEF 415/420 Pulssijohtojen asennus Montering af impulsledningerne Inmontering av impulsledningar Montering impulsledninger

Impulsledninger må legges slik at ingen kondensat kan strømme tilbake til MB-VEF. Impulsledninger må være lagt sikret mot å bli revet av og deformert. Hold impulsledninger korte!

Kontrollér ledninger/impulsledninger etter tilkopling for atmosfæriske lekkasjer, Benytt lekkasjespray bare hvis det er nødvendig. Prøvetrykk: P maks. = 100 mbar

�����������

��

� � �

� 9

9

9

1

5

1

1

4 34 3

4 3 8 V

0 N

0 N

V

V

6

6

5

7

2 p

4 p

e

5

6

4 p

a

9 3

Br

7

3 p

9 3

Br

4

5

5

4

min. 5 x DN min. 5 x DN

8 pBr, extern PN1, DN 4

1

V1

V2

MB-VEF 415/420 B01 3 4 p 6 7 p e3 a4 p 6p 7 Br 5 L F

5

2 p

4 p

Br

1

5

V2

V1

5 8

8 p8 Br, extern PN1, DN 4

MB-VEF 415/420 B01

3

4

6 75

1 pe: Kaasun tulopaine S10: 5 - 100 mbar S30:100 - 360 mbar

1 pe: gastilgangstryk S10: 5 - 100 mbar S30:100 - 360 mbar

1 pe: gasens ingångstryck. S10: 5 - 100 mbar S30: 100 - 360 mbar

1 pe : Gassinngangstrykk S10: 5 - 100 mbar S30:100 - 360 mbar

7 pL: Puhaltimen paine, ilma 0,4 - 100 mbar

7 pL: blæsertryk, luft 0,4 - 100 mbar

7 pL: llufttrycket, efter brännarfläkten 0,4 - 100 mbar

7 pL :Blåsertrykk, luft 0,4 - 100 mbar

8 9

8 9

pF: fyrrumstryk -20 mbar ... + 50 mbar eller atmosfære ∆pL max. = pL - pF = 100 mbar ∆pBR max. = pL - pF = 100 mbar

8 pF: tryck i förbrännings-rummet - 20 mbar ... + 50 mbar eller atmosfärstryck ∆pL max. = pL - pF = 100 mbar ∆pBR max. = pL - pF = 100 mbar

8

pBr: brændertryk, gas 0,5 - 100 mbar

9 pBr: brännartryck , gas 0,5 - 100 mbar

9 pF : Brennertrykk, gass 0,5 - 100 mbar

pF: Tulipesän paine -20 mbar ... +50 mbar tai ilmakehän paine ∆pL max. = pL - pF = 100 mbar ∆pBR max. = pL - pF = 100 mbar pBr: Polttimen paine, kaasu 0,5 - 100 mbar

pF :Fyringsromtrykk - 20 mbar ... + 50 mbar eller atmosfære ∆pL max. = pL - pF = 100 mbar ∆pBR max. = pL - pF = 100 mbar

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 940

1

5

6 … 16


MB-VEF 425 Pulssijohtojen asennus Montering af impulsledningerne Inmontering av impulsledningar Montering impulsledninger �����������

��

� �

0

11

5

5

1

8

0 N

3

V

V

0 N

7 2

4 p

8

0 N

6

6

7

3 p

e3

a

V

6

7 4 p

2

3 2

4

a

1

8 pBr, extern PN1, DN 4 4 p

6 7 a p p L F

33 p

2

64 7 6 p L F

a p

7

5 8

MB-VEF 425 B01

3 2

4

6 7

1 pe: Kaasun tulopaine S10: 5 - 100 mbar S30:100 - 360 mbar

1 pe: gastilgangstryk S10: 5 - 100 mbar S30:100 - 360 mbar

1 pe: gasens ingångstryck. S10: 5 - 100 mbar S30: 100 - 360 mbar

1 pe : Gassinngangstrykk S10: 5 - 100 mbar S30:100 - 360 mbar

7 pL: Puhaltimen paine, ilma 0,4 - 100 mbar

7 pL: blæsertryk, luft 0,4 - 100 mbar

7 pL: lufttrycket, efter brännarfläkten 0,4 - 100 mbar

7 pL :Blåsertrykk, luft 0,4 - 100 mbar

8

8

8

8

pF: Tulipesän paine -20 mbar ... +50 mbar tai ilmakehän paine ∆pL max. = pL - pF = 100 mbar ∆pBR max. = pL - pF = 100 mbar

9 pBr: Polttimen paine, kaasu 0,5 - 100 mbar

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 940

4 p

V2

V1

1

8 8 pBr, extern PN1, DN 4

MB-VEF 425 B01

2

5

V2 5

V1

1

e

7 … 16

4

min. 5 x DN

min. 5 x DN

5

4 2

44 22 33

pF: fyrrumstryk -20 mbar ... + 50 mbar eller atmosfære ∆pL max. = pL - pF = 100 mbar ∆pBR max. = pL - pF = 100 mbar

9 pBr: brændertryk, gas 0,5 - 100 mbar

pF: tryck i förbränningsrummet - 20 mbar ... + 50 mbar eller atmosfärstryck ∆pL max. = pL - pF = 100 mbar ∆pBR max. = pL - pF = 100 mbar

9 pBr: brännartryck , gas 0,5 - 100 mbar

pF :Fyringsromtrykk - 20 mbar ... + 50 mbar eller atmosfære ∆pL max. = pL - pF = 100 mbar ∆pBR max. = pL - pF = 100 mbar

9 pF : Brennertrykk, gass 0,5 - 100 mbar


pL

pL, max. / maxi.

= 100 mbar

pL, min. / mini.

= 0,4 mbar

V min./mini. max./maxi.

AIR

pBr

pBr, max. / maxi.

= 100 mbar

pBr, min. / mini.

= 0,5 mbar

pF

=

pBr : pL

Vmax. / maxi.

=

3:1

Vmin. / mini.

= 0,75 : 1

Nollapisteen korjaus ± 1 mbar Nulpunktkorrektur ± 1 mbar Nollpunktskorrigering ± 1 mbar Nullpunktkorrektur ± 1 mbar

N

GAS

V

± 1 mbar pF, max. / maxi.

= + 50 mbar

pF, min. / mini.

= – 20 mbar

Combustion Atmosphere

3:1 V=

+N

1

:1

–N

V

=

V

=

5

7 0,

:1

=

1

:1

MB-VEF säätöalue Indstillingsområde Inställningsområde Innstillingsområde

V

Gas / Gaz

{ –N { +N

∆pL

Luft / Air / Aria

pBr, max./maxi. = 100 mbar

3:1

∆pBr

V=

Säätöalue Indstillingsområde Inställningsområde Innstillingsområde

∆pL, min./mini. = 0,4 mbar

Johtosuureet Styrestørrelse Styrstorhet Ledende parameter

V

=

5

7 0,

:1

∆pBr, min./mini. = 0,5 mbar

∆pL

Luft / Air / Aria

pL, max./maxi. = 100 mbar

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 940

Puhaltimen tehollinen paine Effektivt blæsertryk Effektivt lufttryck Effektivt blåsertrykk ∆pL = pL – pF

Gas / Gaz

V

Polttimen tehollinen paine Effektivt brændertryk Effektivt brännartryck Effektivt brennertrykk ∆pBr = pBr – pF

∆pBr

Seuraussuureet Deraf følgende størrelse Följdstorhet Resulterende parameter

Säätömahdollisuudet Indstillingsmuligheder Inställningsmöjligheter Innstillingsmuligheter

8 … 16


MB-VEF B01 Paineensäätimen säätäminen

MB-VEF B01 Indstilling af trykreguleringsdelen

MB-VEF B01 Inställning av regulatorn

MB-VEF B01 Innstilling av pressostat

Paineensäädin on säädetty tehtaalla tilapäisesti. Säätöarvot on asetettava asennuspaikalla laitteisto-olosuhteiden mukaan. Noudata ehdottomasti polttimenvalmistajan antamia ohjeita!

Trykreguleringsdelen er allerede indstillet fra fabrikkens side. Indstillingsværdierne skal på stedet tilpasses til anlæggets betingelser. Bemærk ubetinget brænderproducentens vejledning!

Regulatorn är förinställd på fabriken. Inställningsvärdena måste anpassas till anläggningens villkor på plats. Tillverkarens handledning för brännaren måste ovillkorligen följas!

Pressostaten er forhåndsinnstilt fra fabrikkens side. Innstillings-verdiene må tilpasses maskinens betingelser på stedet. Vær ubetinget oppmerksom på veiledning til brenner-produsenten!

1. Avaa suojahatut V ja N. 2. Käynnistä poltin. Säätöarvoja N ja V on mahdollista korjata vain toiminnanaikana, kuva 1. 3. Tarkasta, syttyykö poltin luotettavasti. 4. Minimiteholla: Nollapisteen korjausarvon N asetus. 5. Maksimiteholla: Suhteen V asetus. 6. Toista tarpeen vaatiessa kohtia 4 ja 5 Tarkasta väliarvot. 7. Plombita asetusruuvit N ja V, ks. seuraavaa kohtaa.

1. Beskyttelsesklapperne V og N åbnes. 2. Brænderen startes; korrekturen af indstillingsværdierne N og V er kun mulig under driften, ill. 1. 3. Kontroller, om brænderen er tændsikker. 4. Ved min. effekt: indstil nulpunktkorrekturen N. 5. Ved max. effekt: indstil forholdet V. 6. Gentag, om nødvendigt, indstillingerne 4. og 5. Kontroller mellemværdier. 7. Indstillingsskruerne N og V plomberes, se nedenfor.

1. Öppna skyddskåporna V och N. 2. Starta brännaren, korrigering av inställningsvärdena N och V är möjligt endast under drift, figur 1. 3. Kontrollera brännarens tändsäkerhet. 4. Vid min. effekt: ställ in nollpunktskorrigeringen N. 5. Vid max. effekt: ställ in förhållandet V. 6. Upprepa inställning 4 och 5 om nödvändigt. Kontrollera mellanvärden. 7. Plombera inställningsskruvarna N och V, se nedan.

1. Åpne beskyttelseskapper V og N. 2. Start brenneren, justering av innstilingsverdier N og V bare mulig under drift, bilde 1. 3. Kontrollér brennerens tennsikkerhet. 4. Ved min. effekt: Innstill nullpunktjustering N. 5. Ved maks. effekt: Innstill forhold V. 6. Gjenta innstilling 4. og 5. hvis nødvendig. Kontrollér mellomverdier. 7. Plombér stillskruer N og V, se nedenfor.

Varmistu siitä, että palaminen on optimaalista ja syttyminen varmaa!

En optimal forbrænding og tændsikkerhed skal være garanteret!

Optimal förbränning och tändsäkerhet måste vara garanterade!

Optimal forbrenning og tennsikkerhet må være sikret!

1

2

2

05/98

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 940

Kuusiokoloruuvi nro 2,5 Unbrakonøgle nr. 2,5 Insexnyckel nr. 2,5 Innvendig sekskantnøkkel nr. 2,5

9 … 16

3

1

Plombitus

Plombering

Plombering

Plombering

Sulkuhatun plombitusreiän 2 halkaisija ø on 1,5 mm. Ristireikäruuvin plombitusreiän 3 halkaisija ø on 1,5 mm.

Plomberingsøsken 2 i låseklappen Ø 1,5 mm. Plomberingsøsken 3 i krydskærvskruen Ø 1,5 mm.

Plomberingsögla 2 i locket ∆ 1,5 mm. Plomberingsögla 3 i krysshålsskruven ∆ 1,5 mm.

Plomberingsløkke 2 i tetningskappe ø 1,5 mm. Plomberingsløkke 3 i revolverhodeskrue ø 1,5 mm.

Kun olet säätänyt ohjepaineen halutun suuruiseksi: 1. Sulje suojaläppä 1. 2. Pujota rautalanka reikien 2 ja 3 läpi, kuva 2. 3. Paina plombi langanpäiden ympärille. Rautalankasilmukan pitää olla lyhyt.

Efter indstillingen af den ønskede trykværdi: 1. Beskyttelsesklappen 1 lukkes. 2. Træk en tråd gennem 2 og 3, se ill. 2. 3. Tryk plomben omkring trådens ender, hold trådsløjfen kort.

Efter inställning av det önskade börvärdet för trycket. 1. Stäng skyddslock 1. 2. Dra tråd genom 2 och 3, figur 2. 3. Tryck bly om trådändarna, trådslingan skall vara kort.

Etter innstilling av den ønskede trykkønskeverdien: 1.Skru på beskyttelseskappe. 2.Træ tråd gjennom 2 og 3, bilde 2. 3. Press plombe rundt trådendene, hold trådløkken kort.

Paineensäädin voidaan ottaa pois käytöstä sulkemalla 8 pBr. liitäntä kaasutiiviisti.

Ud-af-drifttagning af trykreguleringsdelen: luk tilslutningen 8 pBr gastæt.

Tryckregleringsdelen sätts ur drift: genom att stänga anslutning 8 pBr gastätt.

Pressostat settes ut av drift: Steng tilkopling 8 pBr gasstett.


Lisävaruste / Som option Som option / Opsjonal Painekytkin / Pressostat Tryckvakt / Trykkvokter

Tyyppi / Type / Typ / Type GW…A5, GW…A2, NB…A2, ÜB…A2 mukaan / i hht. / enligt/ i hht. EN 1854

Noudata polttimenval-mistajan antamia ohjeita!

Beakta tillverkarens handledning för brännaren!

Painekytkin kytkee paineen laskiessa: säätö ▲. Asenna kotelo takaisin paikalleen!

Tryckvakten kopplar vid sjunkande tryck: inställning på ▲. Sätt åter på kåpan!

Pressostaten indstilles på den foreskrevne indstillings-trykværdi ved hjælp af indstillingshjulet med skalaen, ill. 2.

Trykkvokter innstilles på stillhjulet med skala på foreskrevet trykkønskeverdi, bilde 2.

Vær opmærksom på brænderproducentens vejled-

Væ r o p p m e r ks o m p å veiledning til brennerprodusenten!

ning!

Pressostaten kobler ved faldende tryk: indstilling på ▲. Sæt dækslet på igen!

Trykkvokter omkopler ved fallende trykk: Innstilling på ▲. Sett hetten på igjen!

2

2

1

NO

NC

2

mb

ar

3

GW 10 A5

pmax.= 500 mbar Gas ~(AC) 50-60Hz 10A 250V 15T70

10

ID.No:CE-0085 AO 0012

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 940

Ställ in tryckvakten på föreskrivet börvärde för trycket med inställningshjulet med skala, figur 2.

4

Aseta painekytkimelle määrätty ohjeellinen paine asteikollisesta säätöpyörästä, kuva 2.

5

Demonter hette med egnet verktøy, skrutrekker nr. 3 hhv. PZ 2, bilde 1. Ta av hette.

6

Dækslet afmonteres med egnet værktøj, skruetrækker nr. 3 hhv. PZ 2, ill. 1 Dækslet tages af.

7

Innstilling av gasstrykkvokter MB-VEF B01

8

Indstilling af gaspressostaten MB-VEF B01

Made in Germany

Montera av kåpan med lämpligt verktyg, skruvmejsel nr 3 resp. PZ 2, figur 1. Ta av kåpan.

IP 54

Pura kotelo irti sopivaa työkalua käyttäen, esim. ruuviavain nro 3 tai PZ 2, kuva 1. Ota kotelo pois.

Made in Germany

Inställning av gastryckvakten MB- VEF B01

IP 54

Kaasunpainekytkimen MB- VEF B01 säätäminen

9

EN 1854

1

10 … 16


Suodatinkotelolla varustettu MB- VEF 415/420 B01

MB-VEF 415/420 B01 med filterhus

MB- VEF 415/420 B01 med filterhus

MB- VEF 415/420 B01 med filterhus

Suodattimen tarkastaminen

Filterkontrol

Filterkontroll

Filterkontroll

Tarkasta suodatin vähintään kerran vuodessa! Vaihda suodatin, kun paineliitäntöjen 1 ja 3 välinen paine-erotus ∆p > 10 mbar. Vaihda suodatin, kun paineliitäntöjen 1 ja 3 välinen paine-erotus ∆p on kaksi kertaa suurempi kuin edellisessä tarkastuksessa.

Filterkontrol mindst én gang årligt! Filterveksel, når ∆p mellem tryktilslutning 1 og 3 > 10 mbar. Filterveksel, når ∆p mellem tryktilslutning 1 og 3 er dobbelt så høj som ved sidste kontrol.

Filterkontroll minst en gång om året! Filterbyte, när ∆p mellan tryckanslutningarna 1 och 3 > 10 mbar. Filterbyte, när ∆p mellan tryckanslutningarna 1 och 3 är dubbelt så stort i jämförelse med sista kontrollen.

Filterkontroll minst en gang i året! Utskifting av filter hvis ∆p mellom trykktilkopling 1 og 3 > 10 mbar. Utskifting av filter hvis ∆p mellom trykktilkopling 1 og 3 er dobbelt så stor sammenlignet med siste kontroll.

1. Keskeytä kaasun tulo, sulje kuulaventtiili. 2. Ruuvaa ruuvit 1 - 6 irti 3. Vaihda suodatinpatruuna 4. Aseta suodatinpatruuna paikalleen. Kierrä ruuvit 1 - 6 kiinni käyttämättä väkivaltaa ja kiristä ne lujalle. 5. Tarkasta toiminta ja tiiviys, pmax. = 360 mbar

1. Gastilførslen afbrydes, kuglehanen lukkes. 2. Skruerne 1 - 6 drejes ud. 3. Finfilterindsatsen skiftes ud. 4. Filter indsættes igen, skruerne 1 - 6 drejes ind og skrues fast uden vold. 5. Gennemfør en kontrol for funktion og tæthed, pmax. = 360 mbar

1. Avbryt tillförseln av gas: stäng kulventilen. 2. Skruva ur skruvarna 1 - 6 3. Byt finfilterinsatsen 4. Sätt åter in filterhuset, skruva i skruvarna 1 - 6 utan våld och dra åt. 5. Gör funktions- och täthetskontroll. pmax = 360 mbar.

1. Avbryt gasstilførsel: Steng kuleventilen. 2. Skru ut skruene 1 - 6 3. Skift ut finfilterinnsats 4. Sett filterhuset inn igjen, drei inn skruer 1 - 6 uten å bruke for mye kraft og trekk til. 5. Gjennomfør kontroll for funksjon og lekkasje, P maks. = 360 bar

MB-VEF 415/420 B01 ilman suodatinkoteloa

MB-VEF 415/420 B01 uden filterhus

MB- VEF 415/420 B01 utan filterhus

MB- VEF 415/420 B01 uten filterhus

Suodatin ei sisälly toimitukseen. Sopiva suodatin on kytkettävä eteen!

Filtret er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Et egnet filter skal monteres foran!

Filter ingår inte i leveransomfattningen. Ett lämpligt filter måste kopplas före!

Filter hører ikke med til leveranseprogrammet. Egnet filter må monteres!

Asenna DUNGS kaasusuodatin GF 515/1 tai GF 520/1.

Indsæt et DUNGS gasfilter type GF 515/1 eller GF 520/1.

Sätt in DUNGS gasfilter typ GF 515/1 eller GF 520/1.

Sett inn DUNGS gassfilter type GF 515/1 eller GF 520/1.

MB-VEF 425 B01

MB-VEF 425 B01

MB- VEF 425 B01

MB-VEF 425 B01

Suodatin ei sisälly toimitukseen. Sopiva suodatin on kytkettävä eteen!

Filtret er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Et egnet filter skal monteres foran!

Filter ingår inte i leveransomfattningen. Ett lämpligt filter måste kopplas före!

Filter hører ikke med til leveranseprogrammet. Egnet filter må monteres!

Asenna DUNGS kaasusuodatin GF 520/1.

Indsæt et DUNGS gasfilter type GF 520/1.

Sätt in DUNGS gasfilter typ GF 520/1.

Sett inn DUNGS gassfilter type GF 520/1.

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 940

1

11 … 16

2 1

3

4

5

Suodatinkotelo Filterhus Filterhus Filterhus 6


MB-VEF 415 B01 (Rp 1 1/2 - Rp 1 1/2) Läpivirtausdiagrammi 1 / Gennemstrømnings-diagram 1 / Flödesdiagram 1 / Flytskjema 1 Käyrät MB-VEF 415 laitteen valintaa varten (säädetyssä tilassa), varusteena hienosuodatin Kurver til armaturvalg MB-VEF 415 (i indreguleret tilstand), med finfilter Kurvor för instrumentval MB-VEF 415 (i reglerat tillstånd), med finfilter Kurver for apparatutvalg MB- VEF 415 (i regulert tilstand) med finfilter

360 300 200 150 Suositeltu toiminta-alue anbefalet arbejdsområde rekommenderat arbetsområde anbefalt arbeidsområde

100 80

60 50

40

∆p [mbar]

30 20

10

8

6 5 4 3 2

Pohjalla Basis Baserat på Grunnlag

+15° C, 1013 mbar, kuiva +15° C, 1013 mbar, tør +15° C, 1013 mbar, torr +15° C, 1013 mbar, tørt

1 2

2

3

3

4

4

5 6

° = V käytetty kaasu/benyttet gasart/ använd gas/benyttet gass

f=

5 6

8 10

20

30

40 50 60

80 100

° [m3/h] Ilma / Luft / luft / Luft dv = 1,00 Vn

8 10

20

30

40 50 60

80 100

200

200

300 400

300 400

600 800 1000

600 800 1000

° [m3/h] Maakaasu/Naturgas/naturgas/Naturgass dv = 0,65 Vn

° V Ilma/Luft/luft/luftx f

Ilman tiheys luftens densitet Densitet luft Spes. vekt luft Käytetyn kaasun tiheys den anvendte gasarts spec. vægt Densitet hos den använda gasen Spes. vekt av benyttet gass

Kaasulaji Gasart Gassort Type gass

Tiheys Densitet Densitet Spesifikk vekt [kg/m3]

dv

f

Maakaasu/Naturgas/ Naturgas/Naturgass

0.81

0.65

1.24

Kaupunkikaasu/Bygas/ Stadsgas/Lysgass

0.58

0.47

1.46

Nestekaasu/F-gas/ Gasol/Flytende gass

2.08

1.67

0.77

Ilma/Luft/ Luft/Luft

1.24

1.00

1.00

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 940

1

12 … 16


MB-VEF 420 B01 (Rp 2 - Rp 2) Läpivirtausdiagrammi 2 / Gennemstrømnings-diagram 2 / Flödesdiagram 2 / Flytskjema 2 Käyrät MB-VEF 420 laitteen valintaa varten (säädetyssä tilassa) varusteena hienosuodatin Kurver til armaturvalg MB-VEF 420 (i indreguleret tilstand) med finfilter Kurvor för instrumentval MB-VEF 420 (i reglerat tillstånd), med finfilter Kurver for apparatutvalg MB- VEF 420 (i regulert tilstand) med finfilter 360 300 200 150 Suositeltu toiminta-alue anbefalet arbejdsområde rekommenderat arbetsområde anbefalt arbeidsområde

100 80

60 50

40

∆p [mbar]

30 20

10

8

6 5

4

3 2

Pohjalla Basis Baserat på Grunnlag

1 1

2

2

3

3

4

4

5 6

5 6

8 10

20

30

40 50 60

+15° C, 1013 mbar, kuiva +15° C, 1013 mbar, tør +15° C, 1013 mbar, torr +15° C, 1013 mbar, tørt

80 100

200

° [m3/h] Ilma / Luft / luft / Luft dv = 1,00 Vn

8 10

20

30

40 50 60

80 100

200

300 400

300 400

600 800 1000

600 800 1000

° [m3/h] Maakaasu/Naturgas/naturgas/Naturgass dv = 0,65 Vn

MB-VEF 425 B01 (Rp 2 - Rp 2) Läpivirtausdiagrammi 3 / Gennemstrømnings-diagram 3 / Flödesdiagram 3 / Flytskjema 3 Käyrät MB-VEF 425 laitteen valintaa varten (säädetyssä tilassa), varusteena vakiosuodatin Kurver til armaturvalg MB-VEF 425 (i indreguleret tilstand), med filternet Kurvor för instrumentval MB-VEF 425 (i reglerat tillstånd), med sil Kurver for apparatutvalg MB- VEF 425 (i regulert tilstand), med sil 360 300 200 150 Suositeltu toiminta-alue anbefalet arbejdsområde rekommenderat arbetsområde anbefalt arbeidsområde

100 80

60 50

40

∆p [mbar]

30 20

10

8

6 5 4

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 940

3

13 … 16

2

Pohjalla Basis Baserat på Grunnlag

1 1

2

2

3

3

4

4

5 6

5 6

8 10

8 10

20

30

40 50 60

+15° C, 1013 mbar, kuiva +15° C, 1013 mbar, tør +15° C, 1013 mbar, torr +15° C, 1013 mbar, tørt

80 100

° [m3/h] Ilma / Luft / luft / Luft dv = 1,00 Vn 20

30

40 50 60

80 100

200

200

300 400

300 400

600 800 1000

600 800 1000

° [m3/h] Maakaasu/Naturgas/naturgas/Naturgass dv = 0,65 Vn


Läpivirtausdiagrammi 4 / Gennemstrømnings-diagram 4 / Flödesdiagram 4 / Flytskjema 4 Mekaanisesti auki / Käytä laitteen valintaa varten MB- läpivirtausdiagrammia 1, 2, 3 Mekanisk åben / til armaturvalget MB- anvendes gennemstrømningsdiagram 1, 2, 3 Mekaniskt öppen / använd flödesdiagram 1, 2, 3 för MB-instrumentval Mekanisk åpent / for apparatutvalg MB- benytt flytskjema 1,2,3

3 1 2 4

5

360 300 200 150 100 80

60 50

40

∆p [mbar]

30 20

10

8

6 5 4 3 2

Pohjalla Basis Baserat på Grunnlag

1 2

2

3

3

4

4

5 6

5 6

Numero

Tyyppi

Laippa

Nummer Nummer Nummer

Type Typ Type

Flange Fläns Flens

1

MB-VEF 415 B01

1 1/2 – 1 1/2

2

MB-VEF 415 B01

1 1/2 – 1 1/2

3

MB-VEF 420 B01

2–2

4

MB-VEF 420 B01

2–2

5

MB-VEF 425 B01

2–2

8 10

20

30

40 50 60

80 100

° m3/h] Ilma / Luft / luft / Luft dv = 1,00 Vn

8 10

20

30

40 50 60

80 100

200

200

300 400

300 400

600 800 1000

600 800 1000

° [m3/h] Maakaasu/Naturgas/naturgas/Naturgass dv = 0,65 Vn

Siivilällä ja hienosuodatinpatruunalla varustettu suodatinkotelo Filterhus med filternet og finfilterindsats Filterhus med sil och finfilterinsats Filterhus med sil og finfilterinnsats

+ ­– + ­– ­–

Siivilä Filternet Sil Sil

–­ + ­– + +

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 940

1

+15° C, 1013 mbar, kuiva +15° C, 1013 mbar, tør +15° C, 1013 mbar, torr +15° C, 1013 mbar, tørt

14 … 16


Töitä GasMultiBloc -laitteessa saavat tehdä vain alan ammattilaiset.

Arbejder på GasMultiBloc må kun udføres af fagfolk.

Arbeten på GasMultiBlock får endast utföras av auktoriserad fackpersonal.

Arbeider på GasMultiBloc må bare gjennomføres av fagpersonale.

Laippojen pinnat on suojattava.Ruuvit on kiristettävä ristikkäin. Laite on asennettava siten, että ei synny mekaanista jännitystä!

Beskyt flangefladerne. Skruer skal krydsspændes. Sørg for spændingsfri montering!

Skydda flänsytor. Dra åt skruvar korsvis. Ge akt på en mekaniskt spänningsfri in-montering!

Beskytt flensflater. Trekk skruene til over kors. Pass på spenningsfri montering!

GasMultiBloc -laitteen ja tiilimuurien, betoniseinien tai lattioiden välillä ei saa olla suoraa kosketusta.

En direkte kontakt mellem GasMultiBloc og gennemhærdende murværk, betonvægge, og gulve er ikke tilladt.

Direkt kontakt mellan GasMultiBlock och hårdnande murverk, betongväggar, golv är inte tillåtet.

Direkte kontakt mellom GasMultiBlocogherdende murverk, betongvegger, gulv er ikke tillatt.

On varmistuttava siitä, että lauhdevettä ei voi virrata takaisin pulssijohdoista MB-VEF laitteeseen.

Safety first

O.K.

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 940

Det skall vara säkert att inget kondensat från impulsledningarna kan rinna tillbaka in i MB-VEF.

Det må sikres at ingen kondensat kan strømme tilbake fra impuls-ledningene til MB-VEF.

Osien purkamisen ja asentamisen yhteydessä on vaihdettava aina uudet tiivisteet.

Principielt skal man benytte nye pakninger ved ombygning/udskiftning af dele.

Använd pricipiellt nya packningar efter ur-/ommontering av delar.

Benytt etter demontering/ ombygging av deler alltid nye tetninger.

Putkijohtojen tiiviys tarkastetaan sulkemalla ennen GasMultiBloc -laitetta oleva kuulaventtiili.

Kontrol for rørledningernes tæthed: luk kuglehanen foran GasMultiBloc.

Täthetskontroll av rörledning: Stäng kulventilen före GasMulti-Blocket.

Rørlednings-tetthetsprøve: steng kuleventilen foran GasMultiBloc.

Laitteiston tiiviys ja toiminta on tarkastettava GasMultiBloc -laitteessa tehtyjen töiden jälkeen.

Når arbejder på GasMultiBloc er afsluttet: kontroller, om den er tæt og fungerer.

Efter avslutning av arbetena på GasMulti-Blocket: Genomför täthets- och funktions-kontroll.

Etter avslutning av arbeider på GasMulti-Bloc: Gjennomfør tetthets- og funksjons-kontroll.

Älä koskaan tee laitteessa mitään töitä, kun siinä on kaasunpainetta tai jännitettä. Vältä avointa tulta. Noudata paikallisia määräyksiä.

Udfør aldrig arbejder af nogen art, hvis der foreligger gastryk eller spændinger. Undgå brugen af åben ild. Overhold myndighedernes forskrifter.

Utför aldrig arbeten när gastryck eller spänning föreligger. Undvik öppen eld. Beakta ortens föreskrifter.

Utfør aldri arbeider hvis det finnes gasstrykk eller spenning. Unngå åpen ild. Vær oppmerksom på offentlige forskrifter.

Alle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen fra kedel-/brænderfabrikanten.

Samtliga inställningar och inställningsvärden måste stämma överens med pann-/brännartillverkarens driftsanvisning.

Alle innstillingene og innstilte verdier utføres kun i overensstemmelse med kjele-/brennerprodusentens bruksveiledning.

Hvis henvisningerne ikke overholdes, er der fare for beskadigelse af personer go materiel.

Om anvisningarna inte beaktas är person- eller materielskador möjliga.

Hvis det ikke tas hensyn til henvisningene kan det oppstå skader på personer og materiale.

Valitse kaikki asetukset ja asetusarvot vain kattilan/polttimon valmistajan laatiman käyttöohjeen mukaisesti.

15 … 16

Man skal sikre sig, at der ikke kan løbe kondensat tilbage i MB-VEF fra impulsledningerne.

Henkilö- ja aineelliset vahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, som tjänar den tekniska utvecklingen, förbehålls. / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen


��

���

��

��

��

��� �

�� ��

���

��

��

Painelaitedirektiivi (PED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttävät lämmityslaitteiden säännöllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttöaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttöiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti:

�� �

��

��

Tr y k a p p a r a t d i r e k t i v e t (PED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (EPBD) kræver en regelmæssig kontrol af fyringsanlæg for på lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, når de har opnået deres anvendelsestid. Denne anbefaling gælder kun for fyringsanlæg og ikke for termprocesanvendelser. DUNGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel:

��

���

Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent

Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer Paineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt

Poltonohjaus liekinvartijalla Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt Fyringsmanager med flammevakt

Direktivet for trykkapparater (PED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (EPBD) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig å sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en så lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter når deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUNGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell:

KÄYTTÖIKÄ DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: ANVENDELSESTID DUNGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄNGD DUNGS rekommenderar utbyte efter: BRUKSTID DUNGS anbefaler utskiftning etter:

Kytkimen käyttöiät Koblingscyklusser Kopplingsspel Arbeidssykluser

10 vuotta/år

250.000

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

250.000

10.000 h Käyttötunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer

UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler Kaasupaineen säätölaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater

15 vuotta/år

Kaasuventtiili venttiilintarkistusjärjestelmällä / Gasventil med ventilkontrolsystem Gasventil med ventilkontrollsystem / Gassventil med ventilkontrollsystem

Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt

Varoventtiili / Sikkerhedsafblæseventil Säkerhetsutblåsningsventil / Sikkerhetsutblåsningsventil

Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer * Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III

Tr yckinstrumentdirektivet (PED) och direktivet över byggnaders energiprestanda (EPBD) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar för att på lång sikt garantera höga verkningsgrader och på så sätt lägre miljöbelastning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnått sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast för uppvärmningsanläggningar och inte för värmeprocessanvändningar. DUNGS rekommenderar utbyte enligt följande tabell:

N/A

havaitun vian jälkeen / efter fastslået fejl efter identifierat fel / etter fastslått feil 10 vuotta/år

250.000

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

N/A

N/A ei käytössä / kan ikke bruges kan inte användas / kan ikke brukes

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning Administrasjon og fabrikk

Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166

Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 940

���

16 … 16

/223940  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/223940.pdf?1290006600