Page 1

FIN

DK

KäyttÜ- ja asennusohjeet Venttiilientarkastusjärjestelmä Tyyppi VDK 200 A S02 H2

S

N

Drifts- og monteringsvejledning

Bruks- och monteringsanvisning

Drifts- og monteringsinstruks

VentiltĂŚthedskontrol Type VDK 200 A S02 H2

Ventilkontrollsystem Typ VDK 200 A S02 H2

Ventilprøvesystem Type VDK 200 A S02 H2

Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Monteringsposisjon

[mbar]

Maks. käyttÜpaine Max. driftstryk Max. arbetstryck Maks. driftstrykk pmax. = 40 mbar (4 kPa)

YmpäristÜn lämpÜtila Omgivelsestemperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur -10 °C‌ +60 °C

°C

+60 0 -10

Kotelointiluokka / Kapslingsklasse Kapsling / Beskyttelsesklasse IP 40 mukaan / i hht. / enligt / i hht. IEC 529 ( DIN 40 050)

VDK 200 A S02 H2 mukaan / i hht. / enligt/ i hht. DIN EN 1643:2001 DIN EN 1643:2001

[V]

IEC 529 Un ~(AC) 230 V (-15 %)‌- 240 V (+6 %) 50 Hz tai/eller/eller/eller ~(AC) 120 V 60 Hz Ohjauksen kytkentäaika/Styringens indkoblingsvarighed / Styrningens inkopplingstid /Innkoplingstid for styring

ED 100 %

Vain H2, vety

M/CD • Edition 07.11 • Nr. 223 927

1 ‌ 12

Endast H2, väte

H2

Paineliitännät Trykudtag Tryckuttag Trykkuttak

1 Liitäntä pe, p1 G 1/4 tai Ă˜ 12 mm putkikierre Tilslutning pe , p1 G 1/4 eller rørforskruning Ă˜ 12 mm Anslutning pe , p1 G 1/4 eller rĂśrfĂśrskruvning Ă˜ 12 mm Tilkopling pe , p1 G 1/4 eller rørforskruing Ă˜ 12 mm

kun H2, brint

kun H2, hydrogen 

2 pa, p2 Liitäntä G1/4 tai Ă˜ 12 mm putkikierre Tilslutning pa, p2 G 1/4 eller rørforskruning Ă˜ 12 mm Anslutning pa, p2 G 1/4 eller rĂśrfĂśrskruvning Ă˜ 12 mm Tilkopling pa, p2 G 1/4 eller rørforskruing Ă˜ 12 mm

   

 

 
Tekniset tiedot / Tekniske data / Tekniska data / Tekniske data Tarkastustilavuus Prøvevolumen Testvolym Prøvevolum

≤1l Vtark/prøve/test/prøve

Vapautusaika Frigivelsestid Frigivningstid Syklustid

10 s tF

Paineennousu moottoripumpulla Trykforøgelse med motorpumpe Tryckökning genom motorpump Trykkøkning ved motorpumpe

35 – 40 mbar ∆p

Häiriöaika Fejltid Störningstid Feiltid

32 ± 3s

Esisulake (asiakkaan asennettava) Beskyttelsessikring (ikke inkluderet) Säkring (kundens) Sikring (fra brukerens side)

10 A nopea tai 6,3 A hidas 10 A hurtig eller 6,3 A træg 10 A snabb eller 6,3 A trög 10 A F eller 6,3 A T

Kytkentävirta Koblingsstrøm Kopplingsström Koplingsstrøm

Toimintalähtö / Driftsudgang / Driftutgång / Driftsutgang Liitin/Klemme/Klämma/ Klemme 13 max. 4 A

Vaihdettava sulake kotelon sisässä Udskiftelig sikring, indbygget i huset I huset integrerad säkring, utbytbar Sikring innebygd i huset, utskiftbar

T6,3 L 250 V (IEC 127-2/III) (DIN 41662)

Herkkyysraja Følsomhedsgrænse Känslighetsgräns Følsomhetsgrense

≤ 100 dm3/h →→ H2 VL

Käyttötarkoitukset Normin EN 161, luokka A, mukaiset venttiilit VDK 200 A S02 H2 voidaan asettaa kaikkiin venttiileihin, joiden rakenne takaa tiiviyden vastavirran suunnassa ja estää epätiiviyden virtaussuunnassa. VDK 200 A S02 H2 sopii kaikkiin normin EN 161, luokka A, mukaisiin DUNGS-venttiileihin.

Anvendelsesområder Ventiler iht. EN 161 klasse A VDK 200 A S02 H2 kan også anvendes på alle ventiler, hvor den konstruktive tæthed i modstrømningsretningen udelukker en en utæthed i strømningsretningen. VDK 200 A S02 H2 er egnet til alle DUNGS-ventiler iht. EN 161 klasse A.

Användningsområden Ventiler enligt EN 161 klass A VDK 200 A S02 H2 kan även användas på alla ventiler, där täthet i motflödesriktning konstruktivt utesluter otäthet i flödesriktning. VDK 200 A S02 H2 lämpar sig för alla DUNGS-ventiler enligt EN 161 klass A.

Herkkyyden säätö tehtaalla

Fabrikkens indstilling af følsomheden

Fabriksinställning av känsligheten

Häiriölähtö/ Fejludgang / Störningsutgång/ Feilutgang Liitin/Klemme/Klämma/ Klemme 14 max. 1 A 15 / h

Testijaksojen maks. lukumäärä Max. antal prøvecykler Max. antal testcykler Maks. antall prøvesykler

Yli kolmen peräkkäisen testisyklin jälkeen on odotettava vähintään kaksi minuuttia. Efter mere end 3 prøvecyklusser, som gennemføres umiddelbart efter hinanden, skal man overholde en ventetid på mindst 2 minutter. Efter mer än 3 omedelbart på varandra utförda kontrollcykler måste en väntetid på minst 2 minuter iakttagas. Etter mer enn 3 prøvesykluser umiddelbart etter hverandre må en ventetid på minst 2 minutter overholdes. Bruksområde Ventiler iht. EN 161 klasse A VDK 200 A S02 H2 kan også brukes til alle ventiler der tettheten i motstrømningsretningen av konstruksjonsgrunner utelukker en utetthet i strømningsretningen. VDK 200 A S02 H2 egner seg til alle DUNGS-ventiler iht. EN 161 klasse A.

VL ≤ 100 l / h →→ H2

VL ≤ 100 l / h →→ H2

VL ≤ 100 l / h →→ H2

VL ≤ 100 l / h →→ H2

Paikan päällä ei saa suorittaa säätöä!

En indstilling på stedet er utilladelig!

Inställning på plats är inte tillåten!

Innstillinger foretatt på monteringsstedet er ikke tillatt!

19

[Nm]

18

Maks. vääntömomentit / järjestelmän varusteet max. tilspændingsmomenter / systemtilbehør Max. vridmoment / systemtillbehör maks. dreiemoment / systemtilbehør

M4

M5

M6

M8

G 1/8

G 1/4

G 1/2

G 3/4

2,5 Nm

5 Nm

7 Nm

15 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

15 Nm

Käytettävä sopivia työkaluja! Anvend egnet værktøj! Använd ett lämpligt verktyg! Bruk egnet verktøy!

Ruuvit on kiristettävä ristiin! Spænd skruer over kors! Dra åt skruvarna korsvis! Skruene skal trekkes til kryssvis!

Laitetta ei saa käyttää vipuna. Apparatet må ikke benyttes som vægtstang. VDK får inte användas som hävarm! Apparatet må ikke benyttes som arm. DN

Mmax.

Tmax.

15

Mmax.

105

[Nm] t ≤ 10 s

Tmax.

50

[Nm] t ≤ 10 s

Mmax.

Tmax.

M/CD • Edition 07.11 • Nr. 223 927

Følsomhetsinnstilling fra fabrikkens side

2 … 12


Toiminta VDK 200 A S02 H2 toimii paineenmuodostusperiaatteen mukaan. Ohjelma-anturi alkaa toimia lämpövaatimuksen saavuttua. Tarkastus tapahtuu polttimen toiminnankulusta riippuen:

Funktion VDK 200 A S02 H2 arbejder efter trykopbygningsprincippet. Programgiveren træder i funktion ved varmekrav. Kontrollen foretages i afhængighed af brænderfunktionsforløbet:

Funktion VDK 200 A S02 H2 arbetar enligt tryckuppbyggnadsprincipen. Programgivaren träder i funktion vid värmekrav. Kontrollen sker beroende av brännarfunktionens förlopp:

Funksjon VDK 200 A S02 H2 arbeider etter trykkoppbyggingsprinsippet. Programgiveren aktiveres når det kreves varme. Testen utføres avhengig av brennerens funksjonsforløp:

- tarkastus ennen polttimen käynnistystä tai - tarkastus esi-ilmastusajan aikana tai - tarkastus polttimen pysäytyksen jälkeen

- Kontrol før brænderstart eller - kontrol under forudluftningstiden eller - kontrol efter brænderfrakobling

- kontroll före brännarstart eller - kontroll under förluftningstiden eller - kontroll efter brännarfrånkoppling

- Test før brennerstart eller - Test i løpet av forventileringstiden eller - Test etter brennerutkopling

VDK 200 S02 H2 tarkastaa itse itsensä kytkentäsekvenssin aikana.

VDK 200 S02 H2 kontrollerer sig selv i løbet af en koblingsfølge.

p

max.

VDK 200 S02 H2 kontrollerar sig själv under loppet av en kopplingsserie.

VDK 200 S02 H2 tester seg selv i løpet av en koplingssyklus.

= 40 mbar

V1

V2

A Ohjelma-anturi Programgiver Programverk Programmerer

Liitäntä Hviletilstand Anslutning Hviletilstand

A

p1 pe

p2 pa

VDK 200 A S02 H 2

Vapautusaika tF Aika, jonka VDK 200 A S02 H2 tarvitsee koko toimintajakson suorittamiseen. VDK 200 A S02 H2 järjestelmän vapautusaika on riippumaton tarkastustilavuudesta ja tulopaineesta:

Frigivelsestid tF Den tid, en VDK 200 A S02 H2 skal bruge for at gennemføre en komplet arbejdscyklus. VDK 200 A S02 H2’s frigivelsestid er uafhængig af prøvevolumen og indgangstryk:

Frigivningstid tF Tid vilken en VDK 200 A S02 H2 behöver för att genomlöpa ett komplett arbetscykel. Frigivningstiden hos VDK 200 A S02 är oberoende av testvolymen och ingångstrycket:

Syklustid tF Tiden som en VDK 200 A S02 H2 trenger for å gjennomføre et komplett arbeidsspill. Syklustiden for VDK 200 A S02 er uavhengig av prøvevolumet og inngangstrykket:

tF / VDK 200 A S02 H2 n. 10 s

tF / VDK 200 A S02 H2 ca. 10 s

tF / VDK 200 A S02 H2 ca. 10 s

tF / VDK 200 A S02 H2 ca. 10 s

Tarkastusaika tP Moottoripumpun pumppausaika, riippuu tarkastustilavuudesta ja tulopaineesta.

Prøvetid tP Motorpumpens pumpetid, afhængig af prøvevolumen og indgangstryk.

Provtid tP Motorpumpens pumptid beroende av testvolymen och ingångstrycket

Prøvetid tP Motorpumpens pumpetid, avhengig av prøvevolum og inngangstrykk.

Tarkastustilavuus Vtark. Tilavuus V1 venttiilin lähtöpuolen ja V2 venttiilin tulopuolen ja niiden välissä olevien putkiosuuksien välillä.

Prøvevolumen Vprøve Volumen mellem V1 på afgangssiden og V2 på tilgangssiden og de rørstykker, som ligger derimellem.

Testvolym Vtest Volymen mellan V1 på utgångssidan och V2 på ingångssidan och de däremellan liggande rörstyckena.

Prøvevolum Vprøve Volum mellom V1 på utgangssiden og V2 på inngangssiden og rørstykkene imellom.

Vtark. maks. / VDK 200 A S02 H2 = 1 l.

Vprøve max. / VDK 200 A S02 H2 = 1 l.

V test max. / VDK 200 A S02 H2 = 1 l.

Vprøve maks. / VDK 200 A S02 H2 = 1 l.

Ohjelmankulkukaavio Skema over programforløbet Programförlopp Programforløpsskjema

VDK 200 A S02 H2 "tiivis"– "tæt" – "tett" – "tät"

VTark / Prøve / Test = 1,0 l pe = 40 mbar

Säädin / Regulator / Termostat / Regulator Pumpun mootori / Pumpemotor / Pumpmotor / Pumpemotor

M/CD • Edition 07.11 • Nr. 223 927

Magneettiventtiili / Magneteventil / Magnetventil / Magnetventil

3 … 12

Erotuspainekytin / Differnspressostat / Differenstryckvakt / Differansetrykkvokter Vapautussignalli / Frigivelsessignal / Frigivingssignal / Frigivingsssignal VDK 200 A S02 H2 "epätiivis"– "utæt" – "utett" – "otät" Säädin / Regulator / Termostat / Regulator Pumpun mootori / Pumpemotor / Pumpmotor / Pumpemotor Magneettiventtiili / Magneteventil / Magnetventil / Magnetventil Erotuspainekytin / Differnspressostat / Differenstryckvakt / Differansetrykkvokter Vapautussignalli / Frigivelsessignal / Frigivingssignal / Frigivingsssignal

t tark/prøve/test 0

5

10

15

20

25

30

35 [s]


Ohjelmankulku Lepotila: Venttiilit V1 ja V2 ovat kiinni. Paineen muodostus: Sisäinen moottoroitu pumppu nostaa kaasunpainetta tarkastusosuudella n. 35 - 40 mbar venttiilin V1 tulopuolella vallitsevaa painetta korkeammalle. Jo tarkastusaikana (pumppausaikana) asennettu erotuspaineen valvontalaite valvoo tarkastusosuuden tiiviyttä. Kun tarkastuspaine saavutetaan, moottoripumppu pysähtyy (tarkastusajan loppu).

Programforløb Hviletilstand: Ventil V1 og ventil V2 er lukket. Trykopbygning: Den interne motorpumpe forøger gastrykket i prøvestrækningen med ca. 35-40 mbar i forhold til det tryk, som foreligger ved ventilen V1 på tilgangssiden. Allerede under prøvetiden (pumpetiden) overvåger den indbyggede differenstrykvagt prøvestrækningen mht. tæthed. Når prøvetrykket er nået, bliver der slukket for motorpumpen (prøvetidens ende).

Programförlopp Viloläge: Ventil V1 och ventil V2 är stängda. Tryckökning: Den interna motorpumpen höjer gastrycket i teststräckan med ca. 35-40 mbar gentemot det på ena sidan av ventil V1 anstående trycket.Redan under kontrolltiden (pumptid) övervakar den inmonterade differenstryckvakten kontrollsträckan med avseende på täthet. När kontrolltrycket uppnåtts kopplas motorpumpen från (slut på kontrolltiden).

Programforløp Hviletilstand: Ventil V1 og ventil V2 er stengte. Trykkoppbygning: Den interne motorpumpen øker gasstrykket pe i prøveavsnittet med ca. 35-40 mbar i forhold til inngangstrykket ventil V1.Allerede under testen (pumpetid) overvåker den innebygde differansetrykkvakten teststrekningen med hensyn til tetthet. Når testtrykket er nådd, slås motorpumpen av (testtiden er slutt).

Aika riippuu testilinjan tilavuudesta ja tulopaineesta.

Frigivelsestiden afhænger af prøvevoluminet og indgangstrykket.

Frigivningstiden är oberoende av kontrollvolym och ingångstryck.

Frigivelsestiden er uavhengig av prøvevolumet og inngangstrykket.

Kun testilinja on tiivis, lämmitysautomaatti saa kytkeytymisluvan enintään 10 sekunnin kuluttua – keltainen merkkivalo syttyy.Jos testilinja ei ole tiivis, tai testausaikana (enintään 5 s) ei saavutetaa + 35 – 40 mbar paineen nousua, VDK 200 A S02 H2 kytkeytyy 32 ± 3 s kuluttua häiriötilaan. Punainen merkkivalo palaa silloin niin kauan, kuin säätimen käynnistyslupa on voimassa (lämpöä halutaan).

Hvis prøvestrækningen er tæt, følger kontaktfrigivelsen til fyringsautomaten efter ca. 10 s - den gule signallampe lyser. Hvis prøvestrækningen er utæt, eller hvis trykforøgelsen på + 35 – 40 mbar ikke opnås i løbet af prøvetiden, skifter VDK 200 A S02 H2 efter 32 ± 3 s til fejl. Den røde signallampe lyser i så fald, så længe kontaktfrigivelsen fra regulatoren består (varmekrav).

När kontrollsträckan är tät sker efter ca 10 s kontaktfrigivningen till eldningsautomaten - den gula signallampan slocknar. Är kontrollsträckan otät eller uppnås under kontrolltiden (max. 5 s) inte tryckhöjning med + 35 – 40 mbar, kopplar VDK 200 A S02 H2 efter 32 ± 3 s till störning. Den röda signallampan lyser sedan så länge som kontaktfrigivningen genom regulatorn består (värmekrav).

Hvis prøvestrekningen er tett, skjer kontaktfrigivelse for fyringsautomaten etter ca. 10 s – den gule signallampen lyser. Hvis prøvestrekningen ikke er tett eller hvis en trykkøkning på + 35 – 40 mbar ikke nås i løpet av testtiden (max. 5 s), skifter VDK 200 A S02 H2 til feilmodus etter 32 ± 3 s. Den røde signallampen lyser da så lenge kontaktfrigivelsen fra regulatorens side foreligger (varmebehov).

Jos jännite katkeaa hetkellisesti testauksen tai polttimen toiminnan aikana, laitteisto käynnistyy automaattisesti uudelleen.

Efter et kort spændingssvigt under kontrollen eller under brænderdriften, følger en automatisk genstart.

Efter ett kort spänningsavbrott under kontrollen eller under brännardriften sker en självständig p =40 mbar max. återstart.

Keltainen käyttötilan ilmaisin vilkkuu siihen asti, kunnes kuumennusautomaattien kontakti on vapautettu (vapautussignaali, napa 13) tai hätäkatkaisu (häiriösignaali, napa 14) kytkeytynyt. Toimituspäivämäärän > elokuu 2007 jälkeen vilkkuminen poistuu.

Den gule driftsindikator blinker indtil kontaktfrigivelsen ved fyringsautomaterne (frigivelsessignal, klemme 13) eller fejlfrakobling (fejlsignal, klemme 14). Fra leveringsdato > august 2007 bortfalder blinkefunktionen.

A Den gula driftsindikeringen blinkar till Ohjelma-anturi p1 vid eldningsauProgramgiver kontaktfrigivningen A pe Programverk tomaten (frigivningssignal, klämma Pogrammerer

p

e

Etter kort spenningssvikt under prøving eller under drift av brenneren foretas V2 ny oppstart. en automatisk

V1

Lepotila Hviletilstand

2 Anslutning blinker Denpgule driftsindikatoren pa Hviletilstand helt til kontaktfrigivelse ved fyringsautomatene (frigivelsessignal, klemme 13) eller stans grunnet feil (feilsignal, klemme 14). F.o.m. leveringsdato > august 2007 bortfaller blinkingen.

13) resp. störningsfrånkoppling (störningssignal klämma, 14). Fr.o.m. leveransdatum > Aaugusti VDK 200 S02 H 2007 bortfaller blinkningen. 2

p

e

p

p

e

p

max.

p

max.

p + 35 mbar

e

e

=40 mbar

V1 V1

=40 mbar

A Ohjelma-anturi AProgramgiver Ohjelma-anturi Programverk Programgiver Pogrammerer Programverk Pogrammerer

p1 pe p1 pe

V2 V2 Lepotila p2 pa p2 pa

A A

p

max.

= 40 mbar

V1

Hviletilstand Lepotila Viloläge Anslutning Hviletilstand Hviletilstand Anslutning Hviletilstand

p1 pe

V2 p2 pa

A

Paineen muodostus Tryckopbygning Tryckökning Trykkoppbygning

VDK 200 A S02 H 2 VDK 200 A S02 H 2

p

p + 35 mbar

e

e

p

max.

max.

p

e

e

p

e

e

= 40 mbar

V1 V1

= 40 mbar

p1 pe p1 pe

V2 V2 p2 pa p2 pa

A A

p

max.

= 40 mbar

Paineen muodostus Tryckopbygning Paineen muodostus Tryckökning Trykopbygning Tryckopbygning Trykkoppbygning Tryckökning Trykkoppbygning

V1 p1 pe

A

VDK 200 A S02 H2 VDK 200 A S02 H2

VDK 200 A S02 H2

V2 p2 pa

Toiminta Drift Drift Drift

M/CD • Edition 07.11 • Nr. 223 927

p

p

p + 35 mbar

e

p

VDK 200 A S02 H2

4 … 12 p

e

p

p

e

p

p

e

p


VDK 200 A S02 H2 järjestelmän asennus malleihin MV .../3, MV .../5, ZR .../5

Montering VDK 200 A S02 H2 til: MV .../3, MV .../5, ZR .../5

Montering VDK 200 A S02 H2 till: MV .../3, MV .../5, ZR .../5

Montering VDK 200 A S02 H2 på: MV .../3, MV .../5, ZR .../5

1. Katkaise kaasuntulo. 2. Katkaise virransyöttö. 3. Poista sulkuruuvit 1 ja 2. Kuva 1. 4. Suorita liitäntä liitäntäsarjaa 3 käyttäen, kuva 1, tai käytä asennuksessa Ø 12 mm liitosjohtoa ja G 1/4 kierteitä. Pidä liitosjohdot lyhyinä! 5. Suorita sähköliitäntä, ks. sivu 6. 6. Tarkasta tiiviys ja toiminta töiden päätyttyä.

1. Gastilførslen afbrydes. 2. Strømtilførslen afbrydes. 3. Lukkeskruerne 1, 2 fjernes, ill. 1. 4. Forbindelsen oprettes ved hjælp af tilslutnings-sæt 3, ill. 1 eller lav en forbindelsesledning af Ø 12 mm og montér forskruningerne G 1/4. Hold forbindelsesledningerne korte! 5. El-tilslutningen oprettes, se side 6. 6. Kontroller for tæthed og funktion, når arbejderne er afsluttet.

1. Avbryt gasförsörjningen. 2. Avbryt strömförsörjningen. 3. Ta bort stoppskruvar 1, 2, bild 1 4. Upprätta kontakt med hjälp av anslutnings-set 3, bild 1 eller färdigställ förbindningsledning av 12 mm diam. och montera förskruvningar G 1/4. Håll förbindningsledningarna så korta som möjligt! 5. Upprätta elektrisk anslutning, se sid 6. 6. Efter avslutat arbetet skall täthetsoch funktionskontroll genomföras.

1. Avbryt gassforsyningen. 2. Avbryt strømtilførsel 3. Fjern låseskruene 1,2, bilde 1 4. Fremstill forbindelse med tilkoplings-sett 3, bilde 1. eller fremstill en forbindelsesledning med Ø 12 mm og montér forskruninger G 1/4. Forbindelsesledninger må være korte! 5. Fremstill elektrisk tilkopling, se side 6. 6. Gjennomfør kontroll for lekkasjer og funksjon etter arbeidene er avsluttet.

1

2

3 1 2

M/CD • Edition 07.11 • Nr. 223 927

Asenna laite tärinättömästi!

5 … 12

Sørg for en vibrationsfri montering! Ge akt på vibrationsfrimontering! Pass på at ventilprøvesystemet monteres fri for vibrasjoner!


VDK 200 A S02 H2 laitteen avaaminen Kotelon vaihtaminen

Åbning af VDK 200 A S02 H2 Udskiftning af overdelen

Åpne VDK 200 A S02 H2 Hette skiftes ut

Öppna VDK 200 A S02 H2 Demontering av överdel

Made in Germany

Made in Germany

DUNGS ®

DUNGS ®

Typ: VDK 200 A S02

Typ: VDK 200 A S02

IP 40

IP 40

–10 ϒC T 60 ϒC pmax. = 40 mbar

–10 ϒC T 60 ϒC pmax. = 360 mbar

ID-No. CE-0085 AQ 0808

ID-No. CE-0085 AQ 0808

technic

Betrieb

Störung

Dérangement Fonctionnement Blocco Funzionamenzo Lockout Run

Betrieb

Dérangement Fonctionnement Blocco Funzionamenzo Lockout Run

Sähköliitäntä VDK 200 A S02 H2

Elektrisk anslutning VDK 200 A S02 H2

Kaapelinläpivienti PG11. Liitäntä ruuviliittimiin.

Kabelgenomföring PG11. Anslut till skruvklämmor.

Käytä liittämiseen vain liittimiä 1,3,13 ja 14! Jos tätä ei huomioida, henkilö- ja aineelliset vahingot ovat mahdollisia.

Belägg endast klämmorna 1, 3, 13 och 14! När detta ej efterföljs kan person- eller sakskador inte uteslutas.

Ulkopuolinen häiriönäyttö Liittimeen 14 on mahdollista liittää ulkopuolinen häiriönäyttö.

Extern felindikator En extern felindikator kan anslutas till klämma 14.

El-tilslutning VDK 200 A S02 H2

Elektrisk tilkopling VDK 200 A S02 H2

Kabelforskruning PG 11. Tilslutning til skrueklemmerne

Kabelgjennomføring PG11. Tilkopling til skrueklemmene.

Benyt kun klemmerne 1, 3, 13 og 14! Hvis dette ikke overholdes, kan man risikere personskader og materielle følgeskader.

Tilkopling bare til klemmer 1,3,13 og 14! Hvis det ikke tas hensyn til dette er det mulig med skader på personer og materiale.

Ekstern fejlvisning Til klemme 14 kan der tilsluttes en ekstern fejlvisning.

Ekstern feilindikator På klemme 14 kan en ekstern feilindikator tilkoples.

Sulakkeen vaihtaminen

Udskiftning af sikringen

VDK 200 A Serie 02

Bei Plombenbeschädigung - Garantieverlust

�p

V3

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 N L1 Eingang/Input … V … Hz

Schaltstrom max. Max. rated load

Betrieb/Run Störung/Alarm Ausgang/Outlet … V … Hz

Kl. 13: 4 A Kl. 14: 1 A

N L1 Eingang/Input … V … Hz

Utskifting av sikringen

3

�p

V3

Schaltstrom max. Max. rated load

Kl. 13: 4 A Kl. 14: 1 A

Bei Plombenbeschädigung - Garantieverlust

VDK 200 A Serie 02

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 N L1 Eingang/Input … V … Hz

Betrieb/Run Störung/Alarm Ausgang/Outlet … V … Hz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Säkringsbyte 2

Schaltstrom max. Kl. 13: 4 A Max. Rated Load Kl. 14: 1 A

Bei Plombenbeschädigung - Garantieverlust

VDK 200 A Serie 02

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

VDK 200 A Serie 02

V3

�p

Betrieb/Run Störung/Alarm Ausgang/Input … V … Hz

4

�p

V3

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 N L1 Eingang/Input … V … Hz

Schaltstrom max. Max. rated load

Kl. 13: 4 A Kl. 14: 1 A

Betrieb/Run Störung/Alarm Ausgang/Outlet … V … Hz

Feinsicherung eingebaut Fuse mounted Fusibile monté Fusibili montato

Feinsicherung eingebaut Fuse mounted Fusibile monté Fusibili montato

Typ T 6,3 A

Typ T 6,3 A

unbedingt Betriebsanleitung beachten!

unbedingt Betriebsanleitung beachten!

Varasulake / Reservesikring / Ersättningssäkring / Reservesikring

M/CD • Edition 07.11 • Nr. 223 927

Störung

technic

6 … 12


Jos kattilaan on asennettu savukaasuventtiili, sen täytyy avata, kun tarkastus aloitetaan.

Hvis der er indbygget et røggasspjæld på kedlen, skal dette være åbent, når prøven begynder.

Om ett rökgasspjäll installerats i pannan, måste detta stå öppet före provningen.

Hvis en avgassventil er innebygd på kjelen må den være åpen når prøven begynner.

Toiminta- ja tiiviysongelmien ehkäisemiseksi suosittelemme käyttämään EN 161 luokan A.

Til forebyggelse af funktions- og tæthedsproblemer anbefaler vi at indsætte magnetventiler i henhold til EN 161 klasse A.

För att förebygga funktions- och täthetsproblem, rekommenderar vi användandet av magnetventiler enligt EN 161 klass A.

For å unngå funksjons- og lekkasjeproblemer anbefaler vi å benytte magnetventiler i hht. EN 161 klasse A.

Toiminnan tarkastaminen Simuloi vuotoa avaamalla venttiilin sulkuruuvi (p2) testiaikana (pumppausaika).

Funktionskontrol Utæthed simuleres ved åbning af en låseskrue (p2) på ventilen under afprøvningstiden (pumpetid).

Funktionskontroll Simulera otäthet genom att öppna en av låsskruvarna (p2) på ventilen under kontrolltiden (pumptiden).

Funksjonskontroll Stimuler utetthet ved å åpne en låseskrue (p2) på ventilen under testperioden (pumpeperiode).

Häiriön poisto Painamalla integroitua painiketta (punainen) tai ulkoisesti keskeyttämällä tulojännite liittimessä 3.

Afskærmning Ved tryk på den indbyggede kontakt (rød) eller eksternt ved afbrydelse af indgangsspændingen på klemme 3.

Reparation Genom att trycka på den monterade knappen (röd) eller externt genom att bryta ingångsspänningen till uttag 3.

Utbedre feil Ved å trykke på den innebygde tasten (rød) eller eksternt ved å avbryte inngangsspenningen ved klemme 3.

Anvendelse af VDK 200 A S02 H2 til DUNGS enkeltventiler.

Användning av VDK 200 A S02 H2 på DUNGS enkla ventiler.

Beregning af prøvevolumet Vprøve 1. Bestem V1’s volumen på afgangssiden. Ved Rp 3/8 - Rp 1: se tabellen. 2. Bestem V2’s volumen på tilgangssiden. Ved Rp 3/8 - Rp 1: se tabellen. 3. Bestem mellemrørstykket 3’s volumen. Ved Rp 3/8 - Rp 1: se tabellen. 4. Vprøve = volumen ventil1 + volumen mellemstykke + volumen ventil2

Bestämning av testvolymen Vtest 1. Bestämning av volymen på utgångssidan av V1. Se tabellen för Rp 3/8 - Rp 1. 2. Bestämning av volymen på ingångssidan av V2. Se tabellen för Rp 3/8 - Rp 1. 3. Bestämning av volymen i mellenrörstycket 3 Se tabellen för Rp 3/8 - Rp 1. 4. Vtest = Volym ventil 1 + Volym mellanrörstycke + Volym ventil 2

VDK 200 A S02 H2 laitteiden käyttö DUNGS venttiileissä. Tarkastustilavuuden Vtark. määrittäminen 1. V1 venttiilin lähtöpuolen tilavuuden määritys. Rp 3/8 - Rp 1, ks. taulukkoa. 2. V2 venttiilin tulopuolen tilavuuden määritys. Rp 3/8 - Rp 1, ks. taulukkoa. 3. Väliputkiosuuden 3 tilavuuden määritys. Rp 3/8 - Rp 1, ks. taulukkoa. 4. Vtark. = tilavuus venttiili1 + tilavuus väliputkiosuus + tilavuus venttiili 2

Tarkastustilavuuden Vtark. määrittäminen Beregning af prøvevolumet Vprøve Bestämning av testvolymen Vtest Beregning av prøvevolum Vprøve

A

1

M/CD • Edition 07.11 • Nr. 223 927

V1

7 … 12

3

2

A

p1 VDK 200 A S02 H 2 pe

Beregning av prøvevolum Vprøve 1. Beregning av volum til V1 på utgangssiden. For Rp 3/8 - Rp 1 se tabell. 2. Beregning av volum til V2 på inngangssiden. For Rp 3/8 - Rp 1 se tabell. 3. Beregning av volum mellomrørstykke 3. For Rp 3/8 - Rp 1 se tabell. 4. Vprøve = volum ventil1 + volum mellomrørstykke + volum ventil2

Ohjelma-anturi Programgiver Programverk Pogrammerer Liitäntä Tilslutning Anslutning Tilkopling

L [m]

1

Bruk av VDK 200 A S02 H2 på DUNGS enkeltventiler.

V2

2

Tilavuus V1 Volume V1 lähtöpuolella på udgangssiden utgångssida på utgangssiden Tilavuus V2 Volume V2 tulopuolella på indgangssiden ingångssida på inngangssiden

3 Tilavuus

p2 pa

Volume Väliputkiosuuden mellemrørstykke mellanrörstycke mellomrørstykke V1 - V2


Rp / DN

Tarkastustilavuus [I] = Tilavuus V1 lähtöpuolella + V2 tulopuolella + putkijohto Putken pituus venttiilien välillä L [m] Prøvevolumen [l] = volumen V1 afgangsside + V2 tilgangsside +rørledning Rørlængde mellem enkeltventilerne L [m] Testvolym (l) = Volym V1 utgångssidan + V2 ingångssidan + rörledning Rörlängd mellan enkelventilerna L (m) Prøvevolum [l] = volum V1 på utgangssiden + V2 på inngangssiden + rørledning Rørlengde mellom enkeltventilene L [m]

Venttiilitilavuus [I] V1 lähtöpuolella + V2 tulopuolella Ventilvolumen[l] V1 afgangsside + V2 tilgangsside Ventil - volym (l) V1 utgångssidan + V2 ingångssidan Ventil - volum [l] V1 på utgangssiden + V2 på inngangssiden

0,5 m

1,0 m

1,5 m

2,0 m

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp Rp 3/8

0,01 l

0,06 l

0,11 l

0,16 l

0,21 l

Rp 1/2

0,07 l

0,17 l

0,27 l

0,37 l

0,47 l

Rp 3/4 (DN 20)

0,12 l

0,27 l

0,42 l

0,57 l

0,72 l

Rp 1 (DN 25)

0,20 l

0,45 l

0,70 l

0,95 l

---

Rp 1 1/2

0,50 l

1,10 l

1,70 l

Rp 2

0,90 l

1,90 l

Vtark. / prøve/ test / prøve

1 l maksimitarkastustilavuutta ei saa ylittää!

=

Venttiilitilavuus V1 lähtöpuolella + V2 tulopuolella Ventilvolumen V1 afgangsside + V2 tilgangsside Ventilvolym V1 utgångssidan + V2 ingångssidan ventilvolum V1 på utgangssiden + V2 på inngangssiden Det max. prøvevolumen må ikke overskride 1 l!

Putkijohdon tilavuus

+

Rørledningens volumen Rörledningens volym rørledningens volum

Den maximala testvolymen får inte överskrida 1 liter!

Det maks. prøvevolum på 1 l må ikke overskrides!

Asennusmitat / Indbygningsmål / Monteringsmått / Dimensjoner [mm]

132

196

142

106

37

11

34

Typ: VDK 200 A S02 H2-Ausführung

Störung

Betrieb

Dérangement Fonctionnement Blocco Funzionamento Lockout Run

M/CD • Edition 07.11 • Nr. 223 927

Made in Germany

ø 4,6 itsekierteittäville ruuveille M5 ø 4,6 til selvtrykkende skruer M5 ø 4,6 för självlåsande skruvar M5 ø 4,6 for selvpressende skruer M5

8 … 12


Varaosat / varusteet Reservedele Reservdel/tillbehör Reservedeler/tilbehør

Tilausnumero Bestillings-nummer Beställningsnummer Bestillingsnr

Liitäntäsarja Tilslutnings-sæt Monteringssats Tilkoplingssett Rp 11/2 - Rp 2 / DN 40 - DN 50 DN 65 - DN 150

231 776 231 777

Laitteen sulake (5 x) Apparat-sikringsindsats (5 x) Apparatsäkringsinsats (5 x) Apparat-sikringsinnsats (5 x) T 6,3 L 250 V (IEC 127-2/III) D 5 x 20

M/CD • Edition 07.11 • Nr. 223 927

Varakotelo VDK 200 A H2 Reserveoverdel VDK 200 A H2 Överdel VDK 200 A H2 Reservehette VDK 200 A H2 230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz

9 … 12

231 780

tilauksesta/på forespørgsel på förfrågan/ved henvendelse


O.K.

H2

Arbejder på VDK 200 A S02 H2 må kun udføres af fagfolk.

Arbeten på VDK 200 A S02 H2 får endast utföras av fackpersonal.

Arbeider på VDK 200 A S02 H2 må bare gjennomføres av fagpersonale.

Laippojen pinnat on suojattava. Ruuvit on kiristettävä ristikkäin. Laite on asennettava siten, että ei synny mekaanisia jännityksiä!

Beskyt flangefladerne. Skruer skal krydsspændes. Sørg for mekanisk spændingsfri montering!

Skydda flänsytor. Dra åt skruvar korsvis. Ge akt på mekanisk spänningsfrihet vid monteringen.

Beskytt flensflater. Trekk skruene til over kors. Pass på en mekanisk spenningsfri montering.

VD200 A S02 H2 -laitteen ja kovien tiilimuurien, betoniseinien tai lattioiden välillä ei saa olla suoraa kosketusta.

En direkte kontakt mellem VDK 200 A S02 H2 og gennemhærdende murværk, betonvægge, og-gulve er ikke tilladt.

Direkt kontakt mellan VDK 200 A S02 H2 och uthärdade murbruks- eller beton-gväggar, golv är inte tillåten.

Direkte kontakt mellom VDK 200 A S02 H 2 og herdende murverk, betongvegger, gulv er ikke tillatt.

Osien vaihtamisen/asentamisen yhteydessä on vaihdettava aina uudet tiivisteet.

Principielt skal man benytte nye pakninger ved ombygning/udskiftning af dele.

Vid urmontering/byte av delar skall alltid nya packningar demonteras.

Benytt etter demontering/ ombygging av deler alltid nye tetninger.

Putkijohtojen tiiviystarkastus: Sulje ennen johtovarusteita oleva kuulahana.

Kontrol for rørledningernes tæthed: luk kuglehanen foran armaturerne.

Kontroll av rörledningstäthet: stäng kulventilen före armaturen

Rørlednings-tetthetsprøve: steng kuleventil foran armaturene.

VDK 200 A S02 H2-laitteessa tehtyjen töiden jälkeen on tarkastettava tiiviys ja toiminta.

Når arbejder på VDK 200 A S02 H2 er afsluttet: kontroller, om den er tæt og fungerer.

Efter avslutat arbete på VDK 200 A S02 H2: genomför täthets- och funktionskontroll.

Etter avslutning av arbeider på VDK 200 A S02 H2: Gjennomfør tetthets- og funksjonskontroll.

Älä koskaan tee laitteessa mitään töitä, kun siinä on kaasunpainetta tai jännitettä. Vältä avointa tulta. Noudata paikallisia määräyksiä.

Udfør aldrig arbejder af nogen art, hvis der foreligger gastryk eller spændinger. Undgå brugen af åben ild. Overhold myndighedernes forskrifter.

Utför aldrig arbeten då gastryck eller spänning ligger an. Undvik öppen eld. Beakta offentliga föreskrifter.

Utfør aldri arbeider hvis det finnes gasstrykk eller spenning. Unngå åpen ild. Vær oppmerksom på offentlige forskrifter.

Henkilö- ja aineelliset vahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta.

Hvis henvisningerne ikke overholdes, er der fare for beskadigelse af personer og materiel.

Om dessa instruktioner ej efterföljs kan person- eller sakskador inte uteslutas.

Hvis det ikke tas hensyn til henvisningene kan det oppstå skader på personer og materiale.

Moottorin käynnistysvirta otettava huomioon!

Pass på motorstar tstrøm!

Respektera motorns startström!

Vær oppmerksom på motoroppstartingsspenningen!

Vedyn käsittelyä koskevia määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

Bemærk ubetinget forskriften vedrørende brugen af brint!

Beakta ovillkorligen föreskrifterna för handhavandet av väte!

Ta ubetinget hensyn til forskrifter for håndtering med hydrogen!

Valitse kaikki asetukset ja asetusarvot vain kattilan/polttimon valmistajan laatiman käyttöohjeen mukaisesti.

Alle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen fra kedel-/brænderfabrikanten.

Samtliga inställningar och inställningsvärden måste stämma överens med pann-/brännartillverkarens driftsanvisning.

Alle innstillingene og innstilte verdier utføres kun i overensstemmelse med kjele-/brennerprodusentens bruksveiledning.

M/CD • Edition 07.11 • Nr. 223 927

Safety first

Töitä VDK 200 A S02 H2laitteessa saavat tehdä vain alan ammattilaiset.

10 … 12


FIN

DK

S

Painelaitedirektiivi (PED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttävät lämmityslaitteiden säännöllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttöaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttöiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti:

N

Tr y k a p p a r a t d i r e k t i v e t (PED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (EPBD) kræver en regelmæssig kontrol af fyringsanlæg for på lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, når de har opnået deres anvendelsestid. Denne anbefaling gælder kun for fyringsanlæg og ikke for termprocesanvendelser. DUNGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel:

Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent

Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer Paineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt

Poltonohjaus liekinvartijalla Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt Fyringsmanager med flammevakt

Kaasupaineen säätölaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater

Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt

M/CD • Edition 07.11 • Nr. 223 927

Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer

11 … 12

KÄYTTÖIKÄ DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: ANVENDELSESTID DUNGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄNGD DUNGS rekommenderar utbyte efter: BRUKSTID DUNGS anbefaler utskiftning etter:

Kytkimen käyttöiät Koblingscyklusser Kopplingsspel Arbeidssykluser

10 vuotta/år

250.000

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

250.000

15 vuotta/år

Kaasuventtiili venttiilintarkistusjärjestelmällä / Gasventil med ventilkontrolsystem Gasventil med ventilkontrollsystem / Gassventil med ventilkontrollsystem

* Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III

Direktivet for trykkapparater (PED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (EPBD) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig å sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en så lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter når deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUNGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell:

10.000 h Käyttötunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer

UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler

Varoventtiili / Sikkerhedsafblæseventil Säkerhetsutblåsningsventil / Sikkerhetsutblåsningsventil

Tryckinstrumentdirektivet (PED) och direktivet över byggnaders energiprestanda (EPBD) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar för att på lång sikt garantera höga verkningsgrader och på så sätt lägre miljöbelastning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnått sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast för uppvärmningsanläggningar och inte för värmeprocessanvändningar. DUNGS rekommenderar utbyte enligt följande tabell:

N/A

havaitun vian jälkeen / efter fastslået fejl efter identifierat fel / etter fastslått feil 10 vuotta/år

250.000

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

N/A

N/A ei käytössä / kan ikke bruges kan inte användas / kan ikke brukes

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen


Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstraße 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166

Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com

M/CD • Edition 07.11 • Nr. 223 927

Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning Administrasjon og bedrift

12 … 12

/223927  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/223927.pdf?1311257972

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you