Page 1

FIN

DK

S

N

Käyttö- ja asennusohjeet

Drifts- og monteringsvejledning

Bruks- och monteringsanvisning

Drifts- og monteringsinstruks

Erotuspainekytkin ilmalle, savu- ja muille poistokaasuille, säädetty tehtaalla LGW…C3

Differencepressostat til luft, røg- og forbrændingsgas justeret fra fabrikkens side LGW…C3

Differenstryckvakt för luft, rök- och avgaser fabriksjusterad LGW…C3

Trykkdifferansevokter for luft, røykgasser og eksos justert fra fabrikkens side LGW…C3

[mbar]

Maks. käyttöpaine Max. driftstryk Max. arbetstryck Maks. driftstrykk pmax. = 50 mbar (5 kPa)

+85 0 -15

Painekytkin/ Pressostat/ Tryckvakt/ Trykkvokter mukaan / i hht. / enligt / i hht.

+85 0 -15

EN 1854

[V]

Väliaineen lämpötila Mediumstemperatur Mediets temperatur Mediets temperatur –15 °C … +85 °C

°C

DIN EN 1854

1 - 10 mbar 0,4 3 mbar 0,2 - 1,5 mbar

Ympäristön lämpötila Omgivelsestemperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur –15 °C … +85 °C

°C

Säätöalueet Indstillingsområder Inställningsområde Innstillingsområder

Varastointilämpötila Opbevaringstemperatur Lagertemperatur Lagringstemperatur –20 °C … +85 °C

°C

+85 0 -20

Ag-kosketin/Ag-kontakt Ag-kontakt/Ag-kontakt ~(AC) eff., min./mini 24 V, ~(AC) max. /maxi. 250 V =(DC) min./mini. 24 V, =(DC) max. /maxi. 48 V Au-kosketin/Au-kontakt Au-kontakt/Au-kontakt =(DC) min./mini. 5 V, =(DC) max. /maxi. 24 V

Ilma, savu- ja muut poistokaasut Luft, røg- og forbrændingsgas Luft, rök- och avgaser Luft, røykgasser og eksos

Kotelointiluokka / Tæthedsgrad Skyddstyp / Beskyttelsesklasse min. / mini. IP 00 max. / maxi. IP 54 mukaan / i hht. / enligt / i hht. IEC 529 (EN 60529)

IEC 529

Ag [A] EN 1854

Kytkentävirta / Kontaktstrøm Brytström / Koplingsstrøm

~(AC) 50-60 Hz eff., min./mini 20 mA ~(AC) 50-60 Hz max./maxi. 1,5 A cos ϕ 1 ~(AC) 50-60 Hz max./maxi. 0,8 A cos ϕ 0,6 =(DC) min./mini. 20 mA =(DC) max./maxi. 1 A

[A] EN 1854

Made in Germany

12

. ax i. m ax m m m

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 905

=(DC) min./mini. 5 mA =(DC) max./maxi. 20 mA

3 C … … … … … W x. … … LG ma …… p E C

Paineliitäntä Tryktilslutning Tryckuttag Trykktilkopling

1…7

Kytkentävirta / Kontaktstrøm/ Brytström / Koplingsstrøm

Au

p1

Paineliitäntä 1 (+) suuremmalle paineelle Paineliitäntä 2 (-) pienemmälle paineelle

Tryckuttag 1 (+) Anslutning för det högre trycket. Tryckuttag 2 (-) Anslutning för det lägre trycket.

Tryktilslutning 1 (+) Tilslutning af det højere tryk. Tryktilslutning 2 (-) Tilslutning af det lavere tryk.

Trykktilkopling 1 (+) Tilkopling for høyere trykk. Trykktilkopling 2 (-) Tilkopling for lavere trykk.

p2

p1

p2

+ –


Asennusmitat / Mål / Mått / Dimensjoner [mm]

53,7 49,5 40 ø3 8 syvä / dyb djup / dyb

Made in Germany

ø 2,5 8 syvä / dyb djup / dyb

ø 3,2

53,7 49,5 44,6

ø 5,3

4,5

ø 4,2

28 ø 3,5 8 syvä / dyb djup / dyb

22 35

44,5 35,3 28,6

44,6 50

4,5

53,7

Lukitustappi 1,0 paksuiselle peltilevylle, Ø 5,5 Indrastningstapper til 1,0 tykke plader, Ø 5,5 Låstapp för plåt 1,0 tjock, diam 5,5 Stoppetapper for metallplate 1,0 tykk, Ø 5,5 PG 9

10 12

. ax i. m ax m

3 C … … … … … W x. … … LG ma …… p E C

m

m

p1

p2

20 ø 102 107,5

ø6

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 905

112,5 73,5

Made in Germany

2…7


Made in Germany

12

. ax i. m ax m

3 C … … … … … W x. … … LG ma …… p E C

m

m

Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Monteringsposisjon

Made in Germany

p1

p2

LGW 1,5 C3

20 / 10 Pa p ↓ pmax. 5000 Pa ID-Nr. CE-0085YXxxxx

12

. ax i. m ax m

3 C … … … … … W x. … … LG ma …… p E C

m m

Huomaa tyyppikilven tiedot! Bemærk typeskiltet! Beakta typskylten! Vær oppmerksom på typeskiltet!

p1

p2

α α

Painekytkin on asennettava värinättömästi!

Sørg for en vibrationsfri indbygning!

Ge akt på vibrationsfri montering!

Pass på at trykkvokteren monteres fri for vibrasjoner!

Made in Germany Made in Germany

Made in Germany

m

12

m

m

m

m

m

. ax i. m ax m

12

. ax i. m ax m

3 C … … … … … W 3x. … … LG mCa ……… … p E… … … W x.C… … LG ma …… p E C

12

. ax i. m ax m

3 C … … … … … W x. … … LG ma …… p E C

p1

19

[Nm]

p1

p2

18

Kupuruuvin vääntömomentti Vridningsmoment hætteskrue Max. vridmoment kalottskruv Dreiemoment hetteskrue

p1

p2

p2

1,2 Nm

Käytä sopivia työkaluja! Anvend egnet værktøj! Använd lämpliga verktyg! Bruk egnet verktøy! Koblingsfunktion

Kytkentätoiminto

Ved stigende trykk 1 NC åpner 2 NO lukker Ved fallende trykk 1 NC lukker 2 NO åpner

2 NO

m

m

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 905

m

p1

Vid stigande tryck 1 NC öppnar 2 NO stänger Vid minskande tryck 1 NC stänger 2 NO öppnar

12

m

p1

Koplingsfunksjon

. ax i. m ax m

12

. ax i. m ax m

3…7

Ved stigende tryk: 1 NC åbner 2 NO lukker Made in Germany Made in Germany Ved faldende tryk: 1 NC lukker 2 NO åbner

3 C … … … … … W 3x. … … LG mCa ……… … p E… … … W x.C… … LG ma …… p E C

Paineen noustessa 1 NC avautuu 2 NO sulkeutuu Paineen laskiessa 1 NC sulkeutuu 2 NO avautuu

Kopplingsfunktion

p2

p2

COM 3 (P)

p

1 NC


Sähköliitäntä IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)

El-tilslutning IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)

Elektrisk anslutning IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)

Elektrisk tilkopling IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)

Kosketussuojaus ei ole aina varmaa, jännitettä johtavien osien koskettaminen on mahdollista!

Berøringsbeskyttelse er ikke sikret, kontakt med spændingsførende dele er mulig!

Skydd mot oavsiktlig kontakt saknas. Kontakt med spänningsförande delar är möjlig!

Beskyttelse mot utilsiktet kontakt er prinsipielt ikke garantert, kontakt med spen-ningsførende deler er mulig!

Kythekentätehon lisäämiseksi < 20 mA ja 24 V DC-sovelluksissa on suositeltavaa käyttää RCelintä.

Ved DC-anvendelse < 20 mA og 24 V anbefales brug af RC-element til forøgelse af koblingseffekten.

För att höja bryteffekten rekommenderas inmontering av en RCkomponent för DC-användningar < 20 mA och 24 V.

For å øke utløsningseffekten anbefales det å montere en RCkomponent ved DC-anvendelsene < 20 mA og 24 V.

W

C

3

P

IP

IP

LG

W

C

3 IP

� COM 3 (P)

NO 2

3 COM

P

NO 2

Made in Germany

12

Made in Germany

� COM 3 (P)

. ax i. m ax m

Made in Germany

Made in Germany

00

LG

00

3

00

C

3 COM

P

NO 2

1 NC

2 NO

3 C … … … … … W x. … … LG ma …… p E C

� COM 3 (P)

3 COM

W

1 NC

2 NO

LG

1 NC

2 NO

p2

2 NO COM 3 (P)

p

1 NC

p1

Litteä pistoke Fladstik Flatstift Flatplugg A 6,3 x 0,8 DIN 46 342

p2

p1

m

m

p1

p2

p1

p2

p1

p2

+ – 3 COM

2 NO

1 NC

3 COM

2 NO

1 NC

Made in Germany

. ax i. m ax m

B

p1

p2

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 905

A

m m

p2

12

p1

. ax i. m ax m

3 C … … … … … W x. … … LG ma …… p E C

m

m

+ –

12

p2

Made in Germany

. ax i. m ax m

p1

m

m m

p2

A

Det benyttes egnede slanger (for luft, røykgasser og eksos). p1 p2 Innvendig diameter forBslange A maks. 6 mm Utvendig diameter for slange B maks. 11 mm Slangene sikres mot utilsiktet avtrekking: Kabelforbinder eller slangeklemme eller Ω klemme.

Made in Germany 3 C … … … … … W x. … … LG ma …… p E C

12

. ax i. m ax m

3 C … … … … … W x. … … LG ma …… p E C

B

p1

m

+ –

Made in Germany

A

p2

m

Använd lämpliga slangar (för luft, rök- och avgaser). Slangens innerdiameter A max. p1 p2 6 mm Slangens ytterdiameter B max. 11 mm Säkra slangarna mot oavsiktlig avdragning: kabelband eller slangklammer eller Ω-klammer.

m

Anvend egnede slanger (til luft, røg- og forbrændingsgas). Indvendig slangediameter A max. 6 mm Udvendig slangediameter B max. 11 mm Slangerne skal sikres mod ved en fejltagelse at blive trukket af: kabelforbinder eller slangespændebånd eller Ω-spændebånd.

12

Käytä (ilmalle, savu-, poistokaasulle) soveltuvia letkuja. Letkun sisäläpimitta A maks. 6 mm Letkun ulkoläpimitta B maks. 11 mm Letkut on varmistettava tahatonta irtoamista vastaan. Käytä varmistukseen kaapelinkiinnitintä tai letkunpuristinta tai Ω -puristinta.

p1

Trykktilkopling . ax i. m ax m

Tryckuttag

12

Tryktilslutning

3 C … … … … … W x. … … LG ma …… p E C

3 C … … … … … W x. … … LG ma …… p E C

Made in Germany

Paineliitäntä

4…7


LGW…C3 Alipaineen valvonta Vakuumkontrol Undertryckskövervakning Undertrykkontroll

LGW…C3 Suodattimen valvonta Filterkontrol Filterövervakning Filterkontroll

LGW…C3 Paineliitännät Tryktilslutninger Tryckuttag Trykktilkoplinger

LGW…C3 Puhaltimen valvonta Ventilatorkontrol Fläktövervakning Ventilatorkontroll

Made in Germany

p2

+ –

Ved ventilatorovervågningen forbindes tilslutningen p1(+) på tryksiden med luftkanalen efter ventilatoren og tilslutningen p2(-) med luftkanalen foran ventilatoren.

Made in Germany

p1

Ved ventilatorkontrollen forbindes tilkopling p1(+) på trykksiden etter ventilatoren og tilkopling p2(-) foran ventilatoren med luftkanalen.

Made in Germany

Tilaus-nro Bestillings-nummer Beställningsnummer Bestillings-nr.

m m

Varaosat / varusteet Reservedele/tilbehør Reservdel/tillbehör Reservedeler/tilbehør Kiinnitysrengas ja tappi Befæstigelsesring med tapper Fästring med tapp Festering med tapp

230 264

230 217

Kiinnitysrengas tappeineen Befæstigelsesring uden tapper Fastsättningsring utan tapp Festering uten tapp

230 265

Kotelo / IP 54 / PG 9 Hætte / IP 54 / PG 9 Huv / IP 54 / PG 9 Hette / IP 54 / PG 9

230 261

Adapterin ø 32 kiinnitysrengas Befæstelsesring adapter ø 32 Fastsättningsring adapter ø 32 Festering adapter ø 32

230 269

Kaksoisadaterisarja Sæt dobbeltadaptor Dubbeladapter set Sett dobbeltadapter

221 167

230 216

p2

12

Tilaus-nro Bestillings-nummer Beställningsnummer Bestillings-nr.

p2

. ax i. m ax m

Varaosat / varusteet Reservedele/tilbehør Reservdel/tillbehör Reservedeler/tilbehør

p1

p2 (–) ø 6mm

m

I strømningsretning til volumstrømmen forbindes tilkopling p1(+) foran og tilkopling p2(-) etter filteret med luftkanalen.

p1 (+) ø 6mm

Puhaltimen valvonnassa liitäntä p1(+) yhdistetään ilmakanavaan paineen puolelta puhaltimen jälkeen ja liitäntä p2(-) ennen puhallinta.

Vid fläktövervakningen ansluts anslutningen p1(+) på trycksidan efter fläkten och anslutningen p2(-) framför fläkten till luftkanalen.

p2

m

LGW...C3 forbindes via tilkopling p2(-) med luftkanalen. Tilkopling p1(+) forbindes ikke med luftkanalen, men må bli åpnet. Forsiktig: Det må ikke komme smuss inn i apparatet via den åpne tilkoplingen p1(+)!

p1

12

Räknat i flödesriktningen ansluts anslutningen p1(+) före filtret och anslutningen p2(-) efter filtret till luftkanalen.

+

. ax i. m ax m

LGW...C3 ansluts med luftkanalen via anslutning p2(-). Anslutningen p1(+) ansluts inte till luftkanalen, måste emellertid förbli öppen. Varning: Genom den öppna anslutningen p1(+) får ingen smuts tränga in i apparaten!

p1

m m

I volumenstrømmens strømningsretning forbindes tilslutningen p1(+) med luftkanalen foran filtret og tilslutningen p2(-)med luftkanalen efter filtret.

+

3 C … … … … … W x. … … LG ma …… p E C

LGW...C3 forbindes med luftkanalen over tilslutningen p2(-). Tilslutningen p1(+) forbindes ikke med luftkanalen, men skal dog forblive åben. Forsigtig:Gennemdenåbnetilslutning p1(+) må der ikke trænge smuds ind i apparatet!

p2

3 C … … … … … W x. … … LG ma …… p E C

Väliaineen virtaussuuntaan katsottuna liitäntä p1(+) yhdistetään ilmakanavaan ennen suodatinta ja liitäntä p2(-) suodattimen jälkeen.

Kotelo / IP 44 / PG 9 Hætte / IP 44 / PG 9 Huv / IP 44 / PG 9 Hette / IP 44 / PG 9 M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 905

+

LGW...C3 yhdistetään ilmakanavaan liitännästä p2(-). Liitäntää p1(+) ei yhdistetä ilmakanavaan, sen on jäätävä kuitenkin auki. Varo: Laitteeseen ei saa päästä epäpuhtauksia avonaisesta liitännästä p1(+)!

Kosketussuoja BS 1 / IP 10 Berøringsbeskyttelse BS 1 / IP 10 Beröringsskydd BS 1 / IP 10 Beskyttelse mot utilsiktet kontakt BS 1 / IP 10

5…7

+

p1

12

p2

. ax i. m ax m

+

3 C … … … … … W x. … … LG ma …… p E C

p1

p1

p2


O.K.

Arbejder på pressostaten må kun udføres af fagfolk.

Arbeten på tryckvakten får endast utföras av fackpersonal.

Arbeider på trykkvokteren må bare gjennomføres av fagpersonale.

Laitteeseen ei saa päästä lauhdevettä. Miinuslämpötiloissa kytkimen jäätyminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Der må ikke trænge kondensat ind i apparatet. Ved minustemperaturer, ved tilfrysning er fejlfunktion/svigt mulig.

Kondensat får ej tränga in i apparaten. Vid minusgrader är felfunktion/ bortfall möjligt genom isbildning.

Pass på at kondensatet ikke kommer inn i apparatet. Ved temperaturer under null er feil/svikt mulig på grunn av isdannelse

Tarkasta painekytkimen tiiviys ja toiminta siinä tehtyjen töiden jälkeen.

Når arbejder på pressostaten er afsluttet: kontroller, om den er tæt og fungerer.

Efter avslutat arbete på tryckvakten: genomför täthets- och funktionskontroll.

Etter avslutning av arbeider på trykkvokteren: Gjennomfør tetthets- og funksjonskontroll.

Älä koskaan tee laitteessa mitään töitä, kun siinä on jännitettä. Vältä avointa tulta. Noudata paikallisia määräyksiä.

Udfør aldrig arbejder af nogen art, hvis der foreligger spændinger. Undgå brugen af åben ild. Overhold myndighedernes forskrifter.

Utför aldrig arbeten då spänning ligger an. Undvik öppen eld. Beakta lokala föreskrifter.

Utfør aldri arbeider hvis det finnes gasstrykk eller spenning. Unngå åpen ild. Vær oppmerksom på offentlige forskrifter.

Henkilö- ja aineelliset vahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta.

Hvis henvisningerne ikke overholdes, er der fare for beskadigelse af personer eller materiel.

Om dessa instruktioner ej efterföljs kan person- eller sakskador inte uteslutas.

Hvis det ikke tas hensyn til henvisningene er det mulig med skader på personer og materiale.

Vältä ympäristöä, jossa on silikoniöljyjä ja haihtuvia silikonimateriaaleja (siloksaaneja). Ne saattavat aiheuttaa vikoja tai häiriöitä.

Undgå silikoneolier og flygtige silikonebestanddele (siloxaner) i omgivelsen. Mulighed for fejlfunktion / svigt.

Undvik silikonoljor och flyktiga silikonbeståndsdelar (siloxaner) i omgivningen. Felfunktion / stopp möjligt.

Sørg for at det ikke er silikonolje og flyktige silikonbestanddeler (siloksaner) i nærheten. Feilfunksjon / svikt mulig.

Suutinta käytettäessä: käytä suodatinta (EN 1854, 6.1.8).

Hvis der indsættes en dyse: Brug filter (EN 1854, 6.1.8).

Vid användning av ett munstycke: Använd filter (EN 1854, 6.1.8).

Ved anvendelse av dyse: Bruk filter (EN 1854, 6.1.8).

Alla inställningar och inställningsvärden får endast göras i överensstämmelse med bruksanvisningen från tillverkaren av pannan/ brännaren.

Alle innstillinger og innstillingsverdier skal utføres i henhold til bruksanvisningen fra kjele-/brennerprodusenten.

Kaikki asetukset ja asetusarvot saa säätää vain kattila-/poltinvalmistajan laatimien käyttöohjeiden mukaisesti.

Alle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med kedel-/brænderfabrikantens driftsvejledning.

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 905

Safety first

Töitä painekytkimessä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.

6…7


FIN

DK

S

Painelaitedirektiivi (PED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttävät lämmityslaitteiden säännöllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttöaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttöiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti:

N

Trykapparatdirektivet (PED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (EPBD) kræver en regelmæssig kontrol af fyringsanlæg for på lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, når de har opnået deres anvendelsestid. Denne anbefaling gælder kun for fyringsanlæg og ikke for termprocesanvendelser. DUNGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel:

Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent

Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer Paineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt

Poltonohjaus liekinvartijalla Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt Fyringsmanager med flammevakt

Kaasupaineen säätölaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater

Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt

Varoventtiili / Sikkerhedsafblæseventil Säkerhetsutblåsningsventil / Sikkerhetsutblåsningsventil

Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 905

KÄYTTÖIKÄ DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: ANVENDELSESTID DUNGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄNGD DUNGS rekommenderar utbyte efter: BRUKSTID DUNGS anbefaler utskiftning etter:

Kytkimen käyttöiät Koblingscyklusser Kopplingsspel Arbeidssykluser

10 vuotta/år

250.000

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

250.000

15 vuotta/år

Kaasuventtiili venttiilintarkistusjärjestelmällä / Gasventil med ventilkontrolsystem Gasventil med ventilkontrollsystem / Gassventil med ventilkontrollsystem

7…7

Direktivet for trykkapparater (PED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (EPBD) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig å sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en så lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter når deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUNGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell:

10.000 h Käyttötunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer

UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler

* Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III

Tryckinstrumentdirektivet (PED) och direktivet över byggnaders energiprestanda (EPBD) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar för att på lång sikt garantera höga verkningsgrader och på så sätt lägre miljöbelastning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnått sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast för uppvärmningsanläggningar och inte för värmeprocessanvändningar. DUNGS rekommenderar utbyte enligt följande tabell:

N/A

havaitun vian jälkeen / efter fastslået fejl efter identifierat fel / etter fastslått feil 10 vuotta/år

250.000

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

N/A

N/A ei käytössä / kan ikke bruges kan inte användas / kan ikke brukes

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning Administrasjon og fabrikk

Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166

Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com

/223905  
/223905  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/223905.pdf?1290006360