Page 1

���

��

Käyttö��� ja asennusohjeet �� Kaasunpaineensäätölaite Nollapainesäädin Tasapainesäädin Paineilmaohjattu säädin

��

��

��� �

�� ��

���

��

Tyyppi FRNG Nimellisläpimitat Rp 3/8 - Rp 2 DN 40 - DN 150

Driftsog monteringsvej�� �� ledning Gas-trykregulator Nultryk-regulator Ligetryk-regulator Lufttrykstyret regulator

Type FRNG Nominelle dim. Rp 3/8 - Rp 2 DN 40 - DN 150

�� �

��

Hengityssuutinta ei saa koskaan sulkea! Luk aldrig luftdysen! Blockera aldrig andningshålet! Steng aldri ventilasjonsdysen!

��

Hengitystulppa Lufthulsprop Andningsnippel Ventilasjonspropp

���

Hengityssuutin Luftdyse Andningshål Ventilasjonsdyse

Bruks- och monteringsanvisning

Drifts- og monteringsinstruks

Typ FRNG Nominell diameter Rp 3/8 - Rp 2 DN 40 - DN 150

Type FRNG Nominelle diametre Rp 3/8 - Rp 2 DN 40 - DN 150

Gastryckregulator Nolltryckregulator Liktryckregulator Tryckluftstyrd regulator

Gass-trykkreguleringsapparat Nulltrykkregulator Luft/gass-proporsjonsregulator Trykkluftstyrt regulator

Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Monteringsposisjon Rp 3/8 - Rp 2 DN 40 - DN 100

Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Monteringsposisjon Maks. käyttöpaine Max. driftstryk Max. arbetstryck Maks. driftstrykk pmax. = 500 mbar (50 kPa)

DN 125 DN 150

[mbar]

EN 88

°C

+70 0 -15

p1 p1

Tasapainesäädin 1:1 Ligetryk-regulator 1:1 Liktryckregulator 1:1 Luft/gass-proporsjonsregulator 1:1 p 1 max. / maxi. = 200 mbar (20 kPa) (p1 = pe)

p1

Paineilmaohjattu Lufttrykstyret Tryckluftstyrd Trykkluftstyrt p 1 max. / maks = 500 mbar (50 kPa) (p1 = pe)

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 843

IEC 529

IEC 529

Gas Gaz

Ympäristön lämpötila Omgivelsestemperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur –15 °C … +70 °C Nollapainesäädin Nultryk-regulator Nolltryckregulator Nulltrykkregulator p 1, max. / maxi.= 50 mbar (5 kPa) (p1 = pe)

IEC 529

1 … 16

Luokka A, Ryhmä 2 Klasse A, gruppe 2 Klass A, grupp 2 Klasse A, gruppe 2 i hht. / enligt / a norme EN 88, DIN EN 1092-1 mukaan

Perhe 1 + 2 + 3 Familie 1 + 2 + 3 Familj 1 + 2 + 3 Familie 1 + 2 + 3 soveltuu kaasuille, joiden H2S-pitoisuus on max. 0,1 til.-% egnet til gasser op til max. 0,1 vol. % H2S lämplig för gaser upp till max. 0,1 vol. % H2S Egnet for gass opp til max. 0,1 vol. % H2S

p2

Nollapainesäädin Nultryk-regulator Nolltryckregulator Nulltrykkregulator p2: - 3 ....+ 5 mbar (- 0,3 ....+ 0,5 kPa) (p2 = pa)

p2

Tasapainesäädin Ligetryk-regulator Liktryckregulator Luft/gass-proporsjonsregulator p2: -10 ....+ 200 mbar (-1 ....+ 20 kPa) (p2 = pa)

p2

Paineilmaohjattu Lufttrykstyret Tryckluftstyrd Trykkluftstyrt p 2 max./maks.: 350 mbar (35 kPa) (p2 = pa)

IEC 529

IEC 529

IEC 529


Hengitysohje, tarpeellinen vain erikoistapauksissa. Varomembraani asennettu.

Andningsledning endast nödvändig i speciella fall. Säkerhetsmembran inbyggt

Åndeledning, kun nødvendig i særlige tilfælde. Sikkerhedsmembran er indbygget

Pusteledning, bare nødvendig i særtilfeller Sikkerhetsmembran innebygd

Käyttö Nollapainesäädin

Anvendelse Nultryk-regulator

Användning Nolltryckregulator

Bruk Nulltrykkregulator

Vastajousi vaikuttaa säätöjousta ja liikkuvien osien painovoimaa vastaan. Vastajousen voima tasautuu säätöjousen esijännityksen ja asennusasennon mukaan.

Modfjederen virker mod indstillingsfjederen og de bevægelige deles vægtkraft. Afhængigt af indstillingsfjederens forspænding og indbygningsposition kompenseres modfjederens kraft.

Motfjädern motverkar inställningsfjädern och vikten hos de rörliga delarna. Beroende på förspänningen hos inställningsfjädern och monteringsläget kompenseras fjäderns motkraft.

Motfjæren virker imot stillfjæren og vektkraften til de bevegelige deler. Avhengig av stillfjærens forspenning og monteringsposisjon kompenseres motfjærens kraft.

≥ DN 15

P2 KH

GF

FRS

DMV

Sekoitin Blander blandare Blander

Kaasumoottori Gasmotor gasmotor Gassmotor

FRNG

Ilmasuodatin Luftfilter luftfilter Luftfilter

M

p

L

p2

[mbar]

+1

GF

Alipaine undertryk Undertryck Undertrykk

muodostuva lä htö resulterende af paine gangstryk resulterande u tgångstryck resulterende u tgangstrykk

DMV

FRNG

-1

Säätöalue Indstillingsområde inställningsområde Innstillingsområde

p

3 mbar … + 5 mbar

V° max.

p2

100 % 95 %

[mbar]

p2 p2 p2 p2

2

-3

1

KH

+5

0,95 : 1

V° [m 3/h]

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 843

Ylipaine Overtryk Övertryck Overtrykk

2 … 16


Käyttö Tasapainesäädin

Anvendelse Ligetryk-regulator

Användning Liktryckregulator

Bruk Luft/gass-proporsjonsregulator

Säätöjousesta voidaan asettaa siirtopaine. Jos säädetään ilma/kaasusuhde 1:1 puhaltimen paineen pL ollessa maksimissa, osakuormituksessa syntyy kaasuylijäämä (kaasun syöttö). Jos jostain osakuormituspisteestä säädetään suhde 1:1, niin täyskuormituksessa syntyy ilmaylijäämä (ilman syöttö). Poikkeama alkuperäisestä suorasta (100%) on n. +/- 5%.

Ved hjælp af indstillingsfjederen kan der fremskaffes et offset. Hvis forholdet ved maksimalt blæsertryk pL justeres til 1:1, fremkommer i delbelastningen et gasoverskud (gasfremløb). Hvis forholdet i et delbelastningspunkt justeres til 1:1, indstiller der sig ved fuld belastning et luftoverskud (luftfremløb). Afvigelsen fra den oprindelige lige linje (100 %) ligger på ca. +/- 5 %.

Med inställningsfjädrarna kan man ställa in offset. Om vid max. ventilationstryck pl förhållandet justeras till 21:1 resulterar i dellasten ett gasöverskott (gastillopp). Om i en dellastpunkt förhållandet justeras till 1:1 så inställer sig vid fullast ett luftöverskott (lufttillopp) Avvikelsen från den ursprungliga linjen (100%) uppgår till ca. +/- 5%.

Ved hjelp av stillfjæren er det mulig å fremstille en offset. Hvis forholdet ved et maksimalt ventilatortrykk pL justeres på 1:1 resulterer dette i underbelastningen i et gassoverskudd (gassstrømning). Hvis forholdet justeres i et underbelastningspunkt på 1:1 oppstår ved fullast et luftoverskudd (luftstrømning). Avviket fra den opprinnelige rette linjen (100%) er ca. +/- 5%.

KH

GF

FRS

DMV

P

FRNG

M

p2 Puhallin

Ilmaläppä Luftspjæld Luftspjäll Luftspjeld

Blæser [mbar]

fläkt Ventilator

Ylipaine Overtryk Övertryck Overtrykk

+5

KH

Impulssi Impuls impuls Impuls

-1

p

2

3 mbar … + 5 mbar

V1

-3

+

100 % 95 %

p0,95 : 1

:1

L Tosiasiallinen painesuhde Faktisk trykforhold verkligt tryckförhållande faktisk trykkforhold

1

M Säätimen lähtöpaine Regulator-afgangstryk regulator utgångstryck Reguleringsutgangstrykk

p2 p2 inställningsområde p2 Innstillingsområde p2

2

[mbar]

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 843

Teollisuuspoltin Industribrænder industribrännare Säätöalue Industribrenner Indstillingsområde

FRNG 503 - 520 Etranglement à bypass 225 256 3 Bypass instelling Válvula estranguladora de derivación V° max. Válvula estranguladora de by-pass

p2

3 … 16

L

muodostuva lä htöpaine resulterende a fgangstryk resulterande u tgå1 ngstryck GF resulteDMV rende utgangFRNG strykk

+1 Alipaine undertryk Undertryck Undertrykk

p

Säätimen ominaiskäyrän siirtoalue Offsetområde for regulatorkarakteristik offsetområde för regulatorkurva Offsetområde for regulatorkarakteristikk

KH

GF

p2

[mbar]

DMV

Puhaltimen paine pL Blæsertryk pL fläkttryck pL Ventilatortrykk pL

FRNG

p

2

pL [mbar]

V° [m 3/h]


M

Käyttö Paineilmaohjattu

Anvendelse Lufttrykstyret

Säätimen lähtöpainetta voidaan p2 ohjata yhdessä valitun säätöjousen kanssa puhaltimen [mbar] paineen (paineilman) mukaan. Säätöjousen esijännitys ja puhaltiYlipaine men paine lasketaan yhteen. Overtryk Säätimen maksimilähtöpaine+5 on:

I forbindelse med en udvalgt indstil- I kombination med en utvald in- I kombinasjon med en utvalgt stilllingsfjeder kan regulator-afgangs- ställningsfjäder kan regulatorut- fjær kan regulatorutgangstrykket trykket styres i afhængighed af et gångstrycket styras beroende på styres avhengig av et ventilatorblæsertryk (trykluft). fläkttrycket (tryckluft). trykk (trykkluft). Indstillingsfjederens forspænding Inställningsfjäderns fjäderförspän- Stillfjærens fjærforspenning adadderes til blæsertrykket. ning adderas till fläkttrycket. deres til ventilatorens trykk. Det maksimale Det maximala regulatorutgångs- Det maksimale regulatorutgangsmuoregulator-afgangsdostuva lähtö Säätöalue p2 paintrycket tryk er på uppgår till: trykket er: e

Övertryck Overtrykk

Användning p Tryckluftstyrning L

Bruk Trykkluftstyrt

resulterende af gangstry re p2 max. = 350 su mbar p2,max = 350 mbar lterande utgån p2,kmax = 350 mbar gstryck p KH GF resulteDMV rende utgangFRNG 2 Puhaltimen painejohdon liitännän +1 Tilslutningen af blæser-tryklednin- stryFläkttryckledningens kk

Indstillingsområde p2 inställningsområde p2 P2,maks. = 350 mbar Innstillingsområde p2

on kestettävä kuormituksia ja oltava pysyvä. Paineilman täytyy olla Alipaine -1 pölytöntä ja kuivaa, sen mukaan undertryk ei saaUndertryck päästä likaa. Puhaltimen maksimipaine on: Undertrykk -3

gen skal kunne modstå belastningerne og være holdbar. Blæserluften skal være støvfri og tør, forureninger må ikke komme med ind. Det maksimale blæsertryk er:

anslutning Tilkoplingen til ventilatortrykk3 mbar … + 5 mbar måste vara hållfast och hålla för ledningen må tåle belastningene belastningen. Tryckluften måste og være solid. Trykkluften må vara dammfri och torr, föroreningar være støvfri og tørr, det må ikke får inte föras in. Det maximala fläkt- komme inn noen forurensninger. trycket uppgår till: Maksimalt viftetrykk er:

pL,max = 150 mbar

pL,max = 150 mbar

pL,max = 150 mbar

p2

V° [m 3/h]

pL,max = 150 mbar

100 % 95 %

[mbar]

p0,95 : 1

L Tosiasiallinen painesuhde Faktisk trykforhold verkligt tryckförhållande Impulssi faktisk trykkforhold

1

:1

M Säätimen lähtöpaine Regulator-afgangstryk regulator utgångstryck Reguleringsutgangstrykk

V° max.

Puhallin Blæser fläkt Ventilator

Ilmaläppä Luftspjæld Luftspjäll Luftspjeld

KH

GF

Impuls impuls Impuls

Säätimen ominaiskäyrän siirtoalue Offsetområde for regulatorkarakteristik offsetområde för regulatorkurva Offsetområde for regulatorkarakteristikk

DMV

Puhaltimen paine pL Blæsertryk pL fläkttryck pL Ventilatortrykk pL

FRNG

p

2

Poltin pL [mbar] Brænder

brännare Brenner

p2

[mbar]

Seurantasuure Säätimen lähtöpaine p2 Følgestørrelse Regulator-afgangstryk p2 utloppsstorlek regulatorutgångstryck p2 Følgestørrelse Reguleringsutgangstrykk p2

Asetusjousen esijännitys Esim. jousi nro 6 (keltainen) 30-70 mbar Indstillingsfjederens forspænding f.eks. fjeder nr. 6 (gul) 30 - 70 mbar Börvärdesfjäderns förspänning t.ex fjäder nr. 6 (gul) 30 - 70 mbar Forspenning til ønskeverdifjæren F.eks. fjær nr. 6 (gul) 30 - 70 mbar

0

+1

pL [mbar] pL, max. = 150 mbar M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 843

Ohjaussuure –1 Puhaltimen paine pL tai paineilma Styrestørrelse Ventilatortryk pL eller lufttryk tilloppsstorlek Fläktttryck pL eller lufttryck Kommandostørrelse Ventilatortrykk pL eller trykkluft

4 … 16


Paineenottopisteet

Trykudtag

Tryckuttag

Trykkuttak

1 2

1 Lufthulsprop eller tilslutning af afblæsningsledn. ≥DN 40, Rp 1 1/2 Afblæsningsledning skal kun etableres i særlige tilfælde G 1/2 2 Tilslutning til ekstern impuls Lukkeskrue G 1/4 ISO 228, på begge sider 3 Lukkeskrue G 1/4 ISO 228 i tilgangsdelen, på begge sider

1 2

1 2

Hengitystulppa tai puhaltimen paineliitäntä ≥DN 40, Rp 1 1/2 Sulkuruuvi G 1/2 Liitäntä ulkopuoliselle impulssille ulkuruuvi G 1/4, ISO 228, molemmin puolin. 3 Sulkuruuvi G 1/4, ISO 228, tulopuolella, molemmin puolin

Andningsnippel eller anslutning för fläkttryck ≥DN 40, Rp 1 1/2 Anslutning för extern impuls stoppskruv G 1/4 ISO 228, båda sidor. 3 Stoppskruv G 1/4 ISO 228 i ingångsområde, båda sidor.

Ventilasjonspropp eller tilkopling for ventilatortrykk ≥DN 40, Rp 1 1/2 låseskrue G 1/2 Tilkopling for ekstern impuls Låseskrue G 1/4 ISO228, tosidig 3 Låseskrue G 1/4 ISO 228 i inngangsområde, tosidig

1

2

3

optional optional option optional

V1 +

FRNG 503 - 520

225 256

Asennusmitat / Indbygningsmål / Monteringsmått / Dimensjoner [ mm]

b

b

g

d c

c

DN

DN

g

d

h

e

h

e

f

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 843

a

5 … 16

a

Tyyppi Type Typ Type

Tilaus-nro Bestillings-nummer Beställningsnummer Bestillings-nummer

pmax. [mbar]

Rp / DN

a

b

c

d

e

f

g

h

FRNG 503 FRNG 505 FRNG 507 FRNG 510 FRNG 515 FRNG 520

220 967 220 968 220 969 220 970 209 064 209 065

500 500 500 500 500 500

Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/2 Rp 2

75 75 100 110 150 170

115 115 130 145 195 250

24 24 28 33 40 47

143 143 165 190 250 310

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4

225 225 245 310 365 450

0,60 0,60 1,00 1,20 2,50 3,50

FRNG 5040 FRNG 5050 FRNG 5065 FRNG 5080 FRNG 5100 FRNG 5125 FRNG 5150

159 350 209 067 209 068 209 069 214 422 220 758 224 212

500 500 500 500 500 500 500

DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

200 230 290 310 350 400 480

195 250 285 285 350 400 480

65 75 95 95 105 135 160

280 340 405 405 495 635 780

G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4

395 480 590 590 760 1000 1180

3,50 5,00 7,50 10,00 16,00 28,00 38,00

Asennusmitat / Indbygningsmål Monteringsmått / Dimensjoner [mm]

Paino Vægt Vikt Vekt [kg]


Laitetta ei saa käyttää vipuna. Apparatet må ikke benyttes som vægtstang. Apparaten får inte användas som hävarm! Apparatet må ikke benyttes som arm.

M max.

FR... Tmax.

M max.

3/8

1/2

3/4

1

40 1 1/2

50 2

65 2 1/2

80 ––

100 ––

125 ––

150 ––

Mmax. [Nm] t ≤10 s

70

105

225

340

610

1100

1600

2400

5000

6000

7600

Tmax. [Nm] t ≤10 s

35

50

85

125

200

250

325

400

––

––

––

DN Rp

Paineensäätölaite on suojattava likaantumiselta soveltuvia lianerottimia käyttämällä! Tryk-regulatoren skal beskyttes mod forureninger ved hjælp af et egnet filter! Skydda tryckregulatorn mot föroreningar genom en lämplig smutsfångare! Beskytt trykkreguleringsapparatet med et passende smussfilter mot forurensninger!

18

ISO 7005-2

Maks. vääntömomentit / Järjestelmän varusteet max. tilspænd. momenter/systemtilbehør max. vridmoment/systemtillbehör Maks. dreiemoment/systemtilbehør

M3

M4

M5

Maks. vääntömomentit / Laippaliitos max.tilspænd. momenter/flangeforbindelse max. vridmoment/flänsförbindning Maks. dreiemoment /flensforbindelse

M 16 x 65 (DIN 939)

Käytä soveltuvia työkaluja! Benyt egnet værktøj! Använd lämpliga verktyg! Benytt egnet verktøy!

Kiristä ruuvit ristikkäin! Skruerne skal krydsspændes! Dra åt skruvarna korsvis! Skruer trekkes til over kors!

0,5 Nm 2,5 Nm 5 Nm

M6

M8

G 1/8

G 1/4

G 1/2

G 3/4

7 Nm

15 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

15 Nm

50 Nm

Vaarnaruuvi Tapskrue Stiftskruv Tappeskrue

Kierremalli FRNG Asennus Ota pölynsuojahatut irti ennen asennusta! Huomaa läpivirtaussuunta: nuoli kotelossa.

Gevindudførelse FRNG Indbygning Inden indbygningen skal støvbeskyttelseshætterne fjernes! Bemærk gennemstrømningsretningen: pilen på huset.

Utförande med gänga FRNG Montering Före inmontering avlägsnas dammskydden! Beakta flödesriktningen: pil på huset.

Gjenget versjon FRNG Montering Fjern støvbeskyttelseskapper før montering! Vær oppmerksom på gjennomstrømningsretningen: pil på huset.

1. Leikkaa kierre. 2. Käytä sopivaa tiivistysmateriaalia. 3. Käytä sopivaa työkalua. 4. Tarkasta tiiviys asennuksen jälkeen.

1. Skær gevind. 2. Benyt et egnet tætningsmiddel. 3. Benyt egnet værktøj. 4. Kontroller for tæthed efter indbygningen.

1. Skär gänga. 2. Använd lämpligt tätningsmedel. 3. Använd lämpligt verktyg. 4. Täthetskontroll efter monteringen.

1. 2. 3. 4.

Laippamalli FRNG Asennus Ota pölynsuojahatut irti ennen asennusta! Huomaa läpivirtaussuunta: nuoli kotelossa.

Flangeudførelse FRNG Indbygning Inden indbygningen skal støvbeskyttelseshætterne fjernes! Bemærk gennemstrømningsretningen: pilen på huset.

Utförande med fläns FRNG Montering Före inmontering avlägsnas dammskydden! Beakta flödesriktningen: pil på huset.

Versjon med flens FRNG Montering Fjern støvbeskyttelseskapper før montering! Vær oppmerksom på gjennomstrømningsretningen: pil på huset.

1. Pistä alemmat vaarnaruuvit paikalleen. 2. Asenna tiivisteet paikalleen. 3. Pistä ylemmät vaarnaruuvit paikalleen. 4. Kiristä vaarnaruuvit. Katso kiristysmomenttitaulukkoa! Varmistu siitä, että tiiviste on kunnolla paikoillaan ! 5. Tarkasta tiiviys asennuksen jälkeen.

1. Nedre tapskruer indsættes. 2. Pakningerne indsættes. 3. Øvre tapskruer indsættes. 4. Tapskruerne strammes. Bemærk tabellen over tilspændingsmomenter! Sørg for, at pakningerne sidder rigtigt! 5. Kontroller for tæthed efter indbygningen.

1. Sätt in stiftskruvarna undertill. 2. Sätt in tätningarna. 3. Sätt in stiftskruvarna på ovansidan. 4. Dra åt stiftskruvarna. Beakta vridmoment! Ge akt på att tätningarna sitter rätt! 5. Täthetskontroll efter monteringen.

1. 2. 3. 4.

Skjær gjenge. Benytt egnet tetningsmiddel. Benytt egnet verktøy Utfør tetthetskontroll etter montering

Sett inn tappeskruene nede. Sett inn tetninger Sett inn tappeskruene oppe. Trekk til tappeskruene. Vær oppmerksom på dreiemomenttabell! Pass på at tetningen sitter korrekt! 5. Utfør tetthetskontroll etter montering

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 843

19

[Nm]

6 … 16


Lähtöpaineen säätö (ohjearvon asetus)

Justering af afgangsstrykket (indstilling af den ønskede værdi)

Justering av utgångstrycket (börvärdesinställning)

Justering av utgangstrykket (innstilling av ønskeverdi)

Asetus tehtaalla: vakiosäätöjousi p2 2,5-9 mbar Vastajousen sulkuvoima suljetussa asennossa: vakiosiirto 5 mbar.

Indstillingsfjeder, som er indbygget fra fabrikkens side: p2 2,5 - 9 mbar Modfjederens lukkekraft i lukket stilling: standard-offset: 5 mbar

Fabriksmonterad inställningsfjäder: p2 2,5-9 mbar Stängkraft hos motfjädern i stängt läge: standardoffset 5 mbar

Montert fra fabrikkens side: Standardfjær p2 2,5 - 9 mbar Lukkekraft av motfjær i lukket stilling: Standard offset 5 mbar

1. 2.

Ruuvaa suojahattu A irti. Säätö (+) säätökarasta B ”Kierto myötäpäivään” = Lähtöpaine (ohjearvo) suurenee

1. 2.

Beskyttelseshætten A skrues af. Justering (+) Indstillingsspindel B *Drejning mod højre* = forøgelse af afgangstrykket (indstillingsværdien)

1. 2.

Skruva bort skyddskåpa A. Justera (+) inställningsspindel B „Vridning medurs“= ökning av utgångstrycket (börvärdet)

1. 2.

Skru av beskyttelseskappe A Justering (+) reguleringsspindel B *Dreining med urviseren* = Økning av utgangstrykket (ønskeverdien)

tai

eller

eller

eller

Säätö (-) säätökarasta B ”Kierto vastapäivään” = Lähtöpaine (ohjearvo) pienenee 4. Tarkista ohjearvo. 5. Ruuvaa suojahattu A takaisin paikalleen. 6. Plombita suojahattu (sivu 9).

Justering (-) Indstillingsspindel B *Drejning mod venstre* = nedsættelse af afgangstrykket (indstillingsværdien) 4. Kontroller indstillingsværdien. 5. Skru beskyttelseshætten A på. 6. Plombering (se side 9).

Justering (-) Inställningsspindel B „Vänstervridning“= minskning av utgångstrycket (börvärdet). 4. Kontrollera börvärdet. 5. Skruva på skyddskåpan A. 6. Plombering (sid 9).

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 843

7 … 16

Justering (-) reguleringsspindel B *Dreining mot urviseren* = Redusering av utgangstrykket (ønskeverdien) 4. Kontrollér ønskeverdien. 5. Skru på beskyttelseskappe A 6. Plombering (side 9).

+

B

A

B

Säätöjousen vaihtaminen

Udskiftning af indstillingsfjederen

Byte av inställningsfjädern

Utskifting av standardfjær

1. Ota suojahattu A irti. Vapauta jousi jännityksestä kiertä mällä säätökaraa B vastapäivään. Kierrä karaa rajoittimeen asti. 2. Pienennä ohjearvojousen jännitystä kiertämällä säätökaraa vasemmalle vasteeseen päin. Loukkaantumisvaara FR laitetta käytettäessä ei päätä saa milloinkaan pitää säätölaitteen yläpuolella. Loukkaantumisvaara jousta vaihdettaessa, ohjearvojousen jännitystä ei voida poistaa kokonaan. 3. Ruuvaa koko säätölaite B irti ja ota jousi C pois. 4. Asenna uusi jousi D. 5. Aseta koko säätölaite takaisin paikalleen ja säädä haluamasi siirto. 6. Ruuvaa suojahattu A kiinni. Liimaa itseliimautuva etiketti E tyyppikilpeen. 7. Plombita suojahattu.

1. Fjern beskyttelseshætten A. Ved at dreje indstillingsfjederen B til venstre slækkes fjederen. Drej indtil stoppet. 2. Nominelværdifjederen aflastes ved af dreje indstillingsspindlen til venstre mod anslaget. Kvæstelsesfare Hold ved arbejder på FR... aldrig hovedet over reguleringsapparatet. Kvæstelsesfare ved udskiftning af fjederen, Nominelværdifjederen kan ikke aflastes fuldstændigt. 3. Hele indstillingsanordningen B skrues af, og fjederen C tages ud. 4. Indsæt den nye fjeder D. 5. Hele indstillingsanordningen monteres på, og det ønskede offset justeres. 6. Beskyttelseshætten A skrues på. Klæb mærkaten E på typeskiltet. 7. Plombering

1. Ta bort skyddskåpa A. Avspänn fjädern genom att vrida åt vänster på inställningsspindel B. Vrid till anslaget. 2. Gör börvärdesfjädern spänningslös genom att vrida inställningsspindeln åt vänster mot anslag. Risk för personskador Vid arbeten på FR… får man aldrig hålla huvudet över regulatoranordningen. Risk för personskador vid byte av fjädern. Börvärdesfjädern går inte att göra helt spänningslös. 3. Skruva bort inställningsanordningen B komplett och ta bort fjädern C. 4. Sätt in ny fjäder D. 5. Montera inställningsanordningen komplett och justera önskad offset. 6. Skruva på skyddskåpa A. Klistra på skylten E på typskylten. 7. Plombering

1. Fjern beskyttelseskappe A. Ved å dreie justeringsspindel B mot urviseren løsnes fjæren. Drei til anslag. 2. Referansefjæra avlastes ved å dreie justeringsspindelen til venstre mot anslaget. Fare for helseskade Ved arbeidet med FR… hold aldri hodet over reguleringsapparatet. Fare for helseskade når fjæra byttes, referansefjæras forspenning kan ikke fjernes helt. 3. Skru ut komplett justeringsenhet B og ta ut fjær C. 4. Sett inn ny fjær D. 5. Monter komplett justeringsinnretning og juster ønsket offset. 6. Skru på beskyttelseskappe A. Lim klebeetikett E på typeskiltet. 7. Plombering A

Jousen vapauttaminen jännityksestä slækkelse avspänn løsne

B

C/D

B

E


Mittausaukko

Måleåbning

Mätöppning

Måleåpning

G 1/8 ISO 228 pohjakannessa (valinnaisesti DN 125, DN 150) Jälleensuljettava aukko laitteistokohtaisten arvojen säätöä varten laitteiston, esim. kaasumoottorin, käyttöönoton yhteydessä.

G 1/8 ISO 228 i bunddækslet (option DN 125, DN 150) Åbning, som kan lukkes igen, til at indstille de anlægsspecifikke værdier, når anlægget tages i brug, f.eks. gasmotor.

G 1/8 ISO 228 i bottenlocket (option DN 125, DN 150) Återförslutbar öppning för inställning av anläggningsspecifika värden vid idrifttagandet av anläggningen t.ex. gasmotor.

G 1/8 ISO 228 i bunndekselet (opsjon DN 125, DN 150) Gjenlukkbar åpning for innstilling av anleggsspesifikke verdier ved idriftsettelse av anlegget, f.eks. gassmotor.

1. Keskeytä kaasun syöttö. 2. Katkaise virta. 3. Poista sulkuruuvi 1 (G 1/8), kuva 1, 3. 4. Poista suojahattu A. 5. Säätö (+) Säätökara B

1. Afbryd gastilførslen. 2. Afbryd strømtilførslen. 3. Fjern låseskrue 1 (G 1/8), fig. 1, 3. 4. Tag beskyttelseshætten A af. 5. Justering (+) Indstillingsspindel B

1. Avbryt gasförsörjningen. 2. Avbryt strömtillförseln. 3. Ta bort skruvproppen 1 (G 1/8), figur 1, 3. 4. Ta bort skyddskåpan A. 5. Justering (+) Inställningsspindel B

1. Bryt gassforsyningen. 2. Bryt strømtilførselen. 3. Fjern låseskruen 1 (G 1/8), figur 1, 3. 4. Fjern beskyttelseshetten A 5. Justering (+) Justeringsspindel B

„kierto myötäpäivään“ = lähtöpaine (ohjearvo) suurenee

„højredrejning“ = Forøgelse af udgangstrykket (indstillingsværdien)

„Högervridning“ = ökning av utgångstrycket (börvärdet)

"Dreies mot høyre" = Økning av utgangstrykket (fastlagt verdi)

tai

eller

eller

eller

Säätö (-) Säätökara B „kierto vastapäivään“ = lähtöpaine (ohjearvo) pienenee

Justering (-) Indstillingsspindel B „venstredrejning“ = Reduktion af udgangstrykket (indstillingsværdien) 6. Kontrol af indstillingsværdien. 7. Skru beskyttelseshætten A på. 8. Skru låseskrue 1 (G 1/8) ind, fig. 1, 3. Se tabellen over vridningsmomenter. 9. Når arbejderne er afsluttet, skal der gennemføres en tæthedsog funktionskontrol.

6. Tarkista ohjearvo. 7. Kierrä suojahattu A paikoilleen. 8. Kierrä sulkuruuvi 1 (G 1/8) paikoilleen, kuva 3. Ota huomioon kiristysmomenttitaulukko. 9. Tarkasta töiden jälkeen tiiviys ja toiminta.

1

A

2

4

5

Justering (-) Justeringsspindel B "Dreies mot venstre" = Reduksjon av utgangstrykket (fastlagt verdi) 6. Kontrollér den fastlagte verdien. 7. Skru på beskyttelseshetten A 8. Skru inn låseskruen 1 (G 1/8), figur 3. Følg dreiemomenttabellen 9. Utfør en tetthets- og funksjonskontroll etter at arbeidene er avsluttet.

3

1

SW = avainväli SW = nøglestørrelse SW = nyckelvidd SW = NV = Nøkkelvidde

1

Justering (-) Inställningsspindel B ”Vänstervridning” = minskning av utgångstrycket (börvärdet) 6. Kontroll av börvärdet. 7. Skruva på skyddskåpan A. 8. Skruva in skruvproppen 1 (G 1/8), figur 3. Iakttag vridmomenttabellen 9. Genomför täthets- och funktionskontroll efter avslutat arbete.

SW 3

6

+

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 843

B

8 … 16


Plombitus Plombering Plombering Plombering

1 97

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 843

2

9 … 16

1 Sulkuhatun plombitusreiän halkaisija ø on 1,5 mm.

1 Plomberingsøsken i beskyttelseshættem Ø 1,5 mm.

1 Plomberingsögla i 1,5 mm diam. locket

1 Plomberingsløkke i tetnings-kappe ø 1,5 mm.

2 Säätimen kotelon plombitusreiän halkaisija ø on 1,5 mm.

2 Plomberingsøsken i regulatorhuset Ø 1,5 mm.

2 Plomberingsögla i 1,5 mm diam. regulatorhuset.

2 Plomberingsløkke i regulatorhus ø 1,5 mm.

Kun olet säätänyt paineen ohjearvon / siirron halutun suuruiseksi:

Efter indstillingen af den ønskede trykværdi / det ønskede offset:

Efter inställning av önskat tryckbörvärde/offset:

Etter innstilling av den ønskede trykkønskeverdien / offset:

1. Ruuvaa suojahattu paikoilleen. 2. Pujota rautalanka reikien 1 ja 2 läpi. 3. Paina plombi langanpäiden ympärille. Rautalankasilmukan pitää olla lyhyt.

1. Beskyttelseshætten skrues på. 2. Træk en tråd gennem 1 og 2. 3. Tryk plomben omkring trådens ender, hold trådsløjfen kort.

1. Skruva på skyddslock. 2. Dra tråden genom 1 och 2. 3. Tryck plomben om trådändarna, håll trådöglan kort.

1. Skru på beskyttelseskappe. 2. Træ tråden gjennom 1 og 2. 3. Press plombe rundt tråendene, hold trådløkken kort.

Käytöstäotto Säädintoiminnon lukitseminen

Ud-af-drifttagning Blokering af regulatorfunktionen

Urdrifttagning Blockering av regleringsfunktionen

Sette ut av drift Blokkering av regulatorfunksjon

1. Ota suojahattu A irti. Vapauta jousi jännityksestä kiertä mällä säätökaraa B vastapäivään. Kierrä karaa rajoittimeen asti. 2. Pienennä ohjearvojousen jännitystä kiertämällä säätökaraa vasemmalle vasteeseen päin. Loukkaantumisvaara FR laitetta käytettäessä ei päätä saa milloinkaan pitää säätölaitteen yläpuolella. Loukkaantumisvaara jousta vaihdettaessa, ohjearvojousen jännitystä ei voida poistaa kokonaan. 3. Ruuvaa koko säätölaite B irti ja ota jousi C pois. 4. Asenna lukitusholkki. 5. Asenna koko säätölaite takaisin ja kierrä se kiinni alarajoittimeen asti. Älä käytä väkivaltaa. 6. Ruuvaa suojahattu A paikoilleen. Merkitse säädin ”lukittu”huomautuksella. 7. Plombita suojahattu.

1. Fjern beskyttelseshætten A. Ved at dreje indstillingsfjederen B til venstre slækkes fjederen. Drej indtil stoppet. 2. Nominelværdifjederen aflastes ved af dreje indstillingsspindlen til venstre mod anslaget. Kvæstelsesfare Hold ved arbejder på FR... aldrig hovedet over reguleringsapparatet. Kvæstelsesfare ved udskiftning af fjederen, Nominelværdifjederen kan ikke aflastes fuldstændigt. 3. Hele indstillingsanordningen B skrues af, og fjederen C tages ud. 4. Indsæt blokeringsrøret 5. Hele indstillingsanordningen monteres på igen og drejes fast indtil nederste stop. Undlad at bruge vold. 6. Beskyttelseshætten A skrues på. Markér regulatoren med „Blokeret“. 7. Plombering

1. Ta bort skyddskåpan A. Avspänn fjädern genom vänstervridning av inställningsspindeln B. Vrid till anslaget. 2. Gör börvärdesfjädern spänningslös genom att vrida inställningsspindeln åt vänster mot anslag. Risk för personskador Vid arbeten på FR… får man aldrig hålla huvudet över regulatoranordningen. Risk för personskador vid byte av fjädern. Börvärdesfjädern går inte att göra helt spänningslös. 3. Skruva bort inställningsanordningen B komplett och ta bort fjädern C. 4. Sätt in blockeringshylsan. 5. Montera åter in inställningsanordningen komplett och vrid till undre anslaget. Använd inget våld. 6. Skruva på skyddskåpa A. Markera reglage med „Blockerad“. 7. Plombering.

1. Fjern beskyttelseskappe A. Ved å dreie justeringsspindel B mot urviseren løsnes fjæren. Drei til anslag. 2. Referansefjæra avlastes ved å dreie justeringsspindelen til venstre mot anslaget. Fare for helseskade Ved arbeidet med FR… hold aldri hodet over reguleringsapparatet. Fare for helseskade når fjæra byttes, referansefjæras forspenning kan ikke fjernes helt. 3. Skru ut komplett justeringsenhet B og ta ut fjær C. 4. Sett inn blokkeringshylse. 5. Monter igjen komplett justeringsinnretning og.drei til det nedre anslaget. Bruk ikke for mye kraft. 6. Skru på beskyttelseskappe A. Merk regulator med “blokkert”. 7. Plombering

Ominaiskäyrä, ks. diagrammia:mekaanisesti auki

Karakteristik: se diagram 1: mekanisk åben

För flödeskarakteristik se diagram: mekaniskt öppen

Karakteristikk se diagram: mekanisk åpen A

Jousen vapauttaminen jännityksestä slækkelse avspänn løsne

B

C

B

E


Sisäisen impulssin sulkeminen, ulkopuolinen impulssiliitäntä valmiina

Lukning af den interne impuls, ekstern impuls er forberedt

Stängning av intern impuls, extern puls är förberedd

Stenge intern impuls, ekstern impuls er forberedt

Kun käytetään ulkopuolista impulssia, sisäisen impulssin täytyy olla suljettuna.

Ved brug af den eksterne impuls skal den interne impuls lukkes.

Vid användning av extern impuls måste den interna impulsen vara stängd.

Ved bruk av den eksterne impulsen må den interne impulsen stenges.

Paineensäätölaitteen lähtöpuolelle sijoitettu impulssinottopiste suljetaan sopivalla silikonitiivistysmassalla. Impulssiputki täytetään massalla n. 2/3 pituudelta. Tiivistysmassan valmistajan antamia ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Tiivisteen on saatava kovettua täydellisesti.

Impulsudtaget, som er anbragt i trykreguleringsapparatets udgangsdel, lukkes med en egnet silikonetætningsmasse. Hertil fyldes ca. 2/3 af impulsrørets længde. Bemærk ubetinget vejledningen fra tætningsmassens producent og sørg for, at massen hærder helt igennem.

Det i tryckregulatorns utgångsområde anordnade impulsuttaget försluts med en lämplig silikonmassa. För detta fylls impulsröret till en längd av ca. 2/3. Beakta ovillkorligen tillverkarens anvisningar och sörj för en fullständig uthärdning av tätningsmassan.

Impulsuttaket som er installert i utgangsområdet til trykkreguleringsapparatet lukkes med en egnet silikontetningsmasse. Dertil fylles impulsrøret til ca. 2/3 av lengden. Vær ubetinget oppmerksom på produsentens bruksanvisning for tetningsmasser og sørg for en fullstendig herding.

Ulkopuolinen impulssiliitäntä, ulkopuolinen impulssiliitäntä valmiina

Ekstern impulstilslutning, ekstern impuls er forberedt

Extern impulsanslutning extern impuls som option

Ekstern impulstilkopling, ekstern impuls er forberedt

Ulkopuolinen impulssi liitetään membraanikuoren liitäntöihin. Liitännän täytyy olla kaasutiivis ja kestävä eikä se saa vääristyä tai repeytyä. Sen on kestettävä mekaanista, termistä ja kemiallista kuormitusta. Vastapäätä oleva liitäntä voidaan sulkea mittausistukalla. Mittausistukasta on mahdollista mitata todella vaikuttava säätimen lähtöpaine. Ulkopuolisen impulssin liittäminen tapahtuu laitteenvalmistajan ohjeiden mukaan.

Den eksterne impuls-tilslutning foretages på membranskålens tilslutninger. Tilslutningen skal sikres mod at blive deformeret eller revet af, og den skal være gastæt og holdbar. Den skal holde stand mod mekaniske, termiske og kemiske belastninger. Den tilslutning, som ligger overfor, kan lukkes ved hjælp af en målestuds. Målestudsen tillader, at det rent faktisk virkende regulator-udgangstryk bliver målt. Tilslutningen af den eksterne impuls ved gasregulatoren foretages i overensstemmelse med producentens angivelser.

Den externa impulsanslutningen sker via membranskålens anslutningar. Anslutningen måste vara säker mot deformeringar, brott och gasläckage samt dessutom vara allmänt beständig. Den måste klara av mekaniska, termiska och kemiska belastningar. Den mittemot liggande anslutningen kan stängas med en mätnippel. Mätnippeln tillåter mätning av det verkliga reglageutgångstrycket. Anslutningen av den externa impulsen på gasapparaten sker enligt tillverkarens anvisningar.

Den eksterne impulstilkoplingen skjer på tilkoplingene for membranskålen. Tilkoplingen må være sikret mot deformasjon, avbrytelse, og må være gasstett og solid. Den må tåle mekaniske, termiske og kjemiske påvirkninger. Tilkoplingen som ligger overfor kan stenges med en målestuss. Med målestussen kan det faktisk virkende regulatorutgangstrykket måles. Tilkopling av den eksterne impulsen til gassapparatet skjer etter apparatprodusentens angivelser.

Ulkopuolinen impulssiliitäntä Ekstern impulstilslutning Extern impulsanslutning Ekstern impulstilkopling

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 843

Tiivistysmassa Tætningsmasse tätningsmassa Tetningsmasse

10 … 16


Läpivirtausdiagrammi 1 / Gennemstrømnings-diagram 1 / Tryckfallsdiagram 1 / Flytskjema 1

DN 150 15005

+15 +15 +15 +15

DN 125

DN 80

Pohjalla Basis Baserat på Basert på

DN 100

Rp 21/2 DN 65

DN 50 Rp 2

DN 40 Rp 11/2

Rp 1

Rp 3/4

Rp 1/2

Rp 3/8

mekaanisesti auki / FRNG laite valitaan diagrammin 2 avulla mekanisk åben / for valg af dim. FRNG benyttes gennemstrømnings-diagram 2 mekaniskt öppen / för apparaturval FRNG skall flödesdiagram 2 användas mekanisk åpen/ for apparatutvalg FRNG benyttes flytskjema 2

100 90 80 70 60 50 40 30

∆p [mbar]

20

10 9 8 7 6 5 4 3 2

1

1

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 843

1

11 … 16

2

4

6

8 10

20

40

° [m3 /h] Ilma / Luft dv = 1,00 Vn 2

4

6

8 10

20

40

60 80 100

60 80 100

200

200

400

400

600 800 1000

600 800 1000

°C, °C, °C, °C,

1013 1013 1013 1013

mbar, mbar, mbar, mbar,

kuiva tør torr tørr

2000

2000

4000

4000

° [m3 /h] Maakaasu / Naturgas / Naturgas / Naturgass dv = 0,65 Vn

Paineensäätölaitteen alustava valinta, lukitut paineensäätölaitteet

Valg af regulator, blokerede trykreguleringsapparater

Apparatförval, blockerade tryckregulatorer

Apparatvalg på forhånd, blokkerte trykkreguleringsapparater

Nimellisläpimitta voidaan valita alustavasti mekaanisesti avoimien paineensäätölaitteiden tilavuusvirta-paineenkuvaaja -ominaiskäyrän avulla. Tulopaineen p1 ja säätimen lähtöpaineen p2 välinen paine-erotus yhdessä maksimitilavuusvirran Vmax kanssa määräävät paineensäätölaitteen nimellisläpimitan. Arvojen ∆ pmin ja Vmax ilmaisema käyttöpiste on paineensäätölaitteelle valittavan nimellisläpimitan vasemmalla puolella. Lukittujen paineensäätölaitteiden paineenlasku näkyy mekaanisesti avoimien laitteiden ominaiskäyristä. Lopullinen määritys tapahtuu laitteistonvalmistajan antamien tietojen mukaan.

Ved hjælp af tryk-regulatorernes volumenstrøms-tryktabskarakteristik i mekanisk åben tilstand er det muligt at foretage et valg af den nominelle dim. Tryktabet mellem tilgangstrykket p1 og regulator-afgangstrykket p2 i forbindelse med den maksimale volumenstrøm Vmax bestemmer trykregulatorens nominelle dim. Det driftspunkt, som beskrives ved hjælp af ∆ pmin og Vmax , ligger til venstre for den nominelle dim., som skal vælges for tryk-regulatoren.

Med hjälp av flödesmängden - tryckfallskurvan hos tryckregulatorn i mekaniskt öppet tillstånd är ett förval av nominell bredd möjlig.

Tryktabet over blokerede tryk-regulatorer beskrives med karakteristikken „mekanisk åben“. Den endelige fastlæggelse foretages i overensstemmelse med anvisningerne fra producenten.

Tryckfallet över blockerade tryckreglage beskrivs av kurvorna „mekaniskt öppen“. Den slutliga fastläggningen sker enligt uppgifter från tillverkaren av anläggningen.

Ved hjelp av volumstrøm - trykkfallkarakteristikk for trykkreguleringsapparater i mekanisk åpen tilstand er det mulig å velge den nominelle diameteren på forhånd. Den nominelle diameteren for trykkreguleringsapparatet bestemmes av trykkfallet mellom inngangstrykk p1 og regulatorutgangstrykk p2 i forbindelse med den maksimale volumstrøm Vmaks. Driftspunktet som er beskrevet med ∆pmin og Vmaks. ligger til venstre for den nominelle diameteren som skal velges for trykkreguleringsapparatet. Trykkfallet via blokkerte trykkreguleringsapparater beskrives med karakteristikkene “mekanisk åpen”. Den endelige bestemmelsen skjer etter angivelsene av produsenten for gassapparatene.

Tryckfallet mellan ingångstrycket p1 och utgångstrycket p2 i kombination med maximalt flöde Vmax bestämmer tryckregulatorns nominella bredd. Den genom ∆ pmin och Vmax beskrivna arbetspunkten ligger till vänster om den nominella bredd hos tryckregulatorn som skall väljas.


Läpivirtausdiagrammi 2 / Gennemstrømnings-diagram 2 / Tryckfallsdiagram 2 / Flytskjema 2

100 90 80 70 60

DN 150

DN 125

DN 100

DN 80

DN DN 65

DN 50, Rp 2

DN 40 , Rp 1 1/2

Rp 1

Rp 3/4

Rp 1/2

Rp 3/8

säädetyssä tilassa i reguleret tilstand i regulerat tillstånd I regulert tilstand

Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde Rekommenderat arbetstryck anbefalt arbeidsområde

50 40 30

10 9 8 7 6 5 4 3 Pohjalla Basis Baserat på Basert på

2

1,0

1

1

2

4

6

20

40

2

4

6

8 10

20

40

60 80 100

60 80 100

200

200

400

400

600 800 1000

600 800 1000

2000

2000

4000

4000

° [m3 /h] Maakaasu / Naturgas / Naturgas / Naturgass dv = 0,65 Vn Nollapainesäädin Nultryk-regulator Nolltryckgegulator Nulltrykkregulator

Tasapainesäädin Ligetryk-regulator Liktryckregulator Luft/gass-proporsjonsregulator

Paineilmaohjattu säädin Lufttrykstyret regulator Tryckluftstyrd regulator Trykkluftstyrt regulator

° ° V = 0,1 x V min. max./maks

° ° V = 0,05 x V min. max./maks

° ° Vmin. = 0,05 x V max./maks

° V = käytetty kaasu/benyttet gasart/ Använd gas/benyttet gass

f=

8 10

° [m3 /h] Ilma / Luft dv = 1,00 Vn

+15 0C, 1013 mbar, kuiva +15 0C, 1013 mbar, tør +15 0C, 1013 mbar, torr +15 0C, 1013 mbar, tørr

° V x f ilma/luft/luft/aria

Ilman ominaispaino luftens densitet Luftens specifika vikt Spe. vekt luft Käytetyn kaasun ominaispaino den anvendte gasarts densitet Specifika vikten för använd gas Spes vekt av benyttet luft

Kaasutyyppi Gasart Typ av gas Type gass

Ominaispaino Densitet Specifik vikt Spe. vekt luft [kg/m3]

dv

f

Maakaasu/Naturgas/ Naturgas/Naturgass

0.81

0.65

1.24

Kaupunkikaasu/Bygas/ Stadsgas/Lysgass

0.58

0.47

1.46

Nestekaasu/F - gas/ Gasol/Flytende gass

2.08

1.67

0.77

Ilma/Luft/ Luft/Luft

1.24

1.00

1.00

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 843

∆p [mbar]

20

12 … 16


Varaosat/tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdel/tillbehör Reservedeler/tilbehør

Tilaus-nro Bestillings-nummer Beställningsnummer Bestillings-nummer

Varaosat/tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdel/tillbehör Reservedeler/tilbehør

Sulkuruuvi ja tiivistysrengas Lukkeskrue med pakning Stoppskruv med packning Låseskrue med tetningsring G 1/8 G 1/4 G 1/2 G 3/4

5 Kpl/Varustesarja 5 Stk./Sæt 5 Styck/Set 5 Stykke/Sett 230 395 230 396 230 401 230 402

Mittausistukka ja tiivistysrengas Målestuds med pakning Mätnippel med packning Målestuss med tetningsring G 1/8 G 1/4

5 Kpl/Varustesarja 5 Stk./Sæt 5 Styck/Set 5 Stykke/Sett

Jousivalikoima FRNG / Fjederudvalg FRNG Fjäderurval FRNG / Utvalg fjær FRNG ruskea/brun/brun/brun Nr.1 2,5 - 9 mbar valk/hvid/vit/hvit Nr.2 5 - 13 mbar oranssi/orange/orange/oransje Nr.3 5 - 20 mbar sin/blå/blå/blå Nr.4 10 - 30 mbar pun/rød/röd/rød Nr.5 25 - 55 mbar kelt/gul/gul/gul Nr.6 30 - 70 mbar musta/sort/svart/svart Nr.7 60 - 110 mbar vaal pun/rosa/rosa/rosa Nr.8 100 - 150 mbar Harmaa/Grå/Grå/Grå Nr.9 140 - 200 mbar

Hengitystulppa Lufthulsprop Andningsnippel Ventilasjonspropp G 1/4 G 1/2

5 Kpl/Varustesarja 5 Stk./Sæt 5 Styck/Set 5 Stykke/Sett 230 399 230 403

Suojahattu, jossa plombitusreiät Beskyttelseshætte med plomberingsøskner Skyddskåpa med plomberingsöglor Beskyttelseskappe med plomberingsløkker FRNG 505 -510 FRNG 515 - 520, 5040 - 5050 FRNG 5065 - 5100 FRNG 5125, 5150

5 Kpl/Varustesarja 5 Stk./Sæt 5 Styck/Set 5 Stykke/Sett 230 400 230 404 230 405 230 428

Tiivisteet laipoille Pakninger til flanger Tätningar för flänsar Tetninger for flenser DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

2 Kpl/Varustesarja 2 Stk./Sæt 2 Styck/Set 2 Stykke/Sett 231 600 231 601 231 603 231 604 231 605 231 606 231 783

Vaarnaruuvisarja Tapskruesæt Stiftskruv-sats Sett med tappeskruer M 16 x 55 (DN 40 - DN 50) M 16 x 65 (DN 65 - DN 100) M 16 x 75 (DN 125) M 20 x 90 (DN 150)

4 Kpl/Varustesarja 4 Stk./Sæt 4 Styck/Set 4 Stykke/Sett 230 422 230 424 230 430 230 446

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 843

Lukitushylsy Blokeringsrør Blockeringshylsa Blokkeringshylse FRNG 505 - FRNG 5150

13 … 16

Mittauslaitteet Membransæt, kompl. Mätverk Måleenheter FRNG 505 - FRNG 5150

Ruuvitulppa (mittausaukko) Låseskrue (måleåbning) Skruvpropp (mätöppning) Låseskrue (måleåpning) G 1/8

230 397 230 398

kysyttävä på forespørgsel på begäran på etterspørse

kysyttävä på forespørgsel på begäran på etterspørse 5 Kpl/Varustesarja 5 Stk./Sæt 5 Styck/Set 5 Stykke/Sett 239 643

Tilaus-nro Bestillings-nummer Beställningsnummer Bestillings-nummer

Nr.1 2,5 - 9 mbar Nr.2 5 - 13 mbar Nr.3 5 - 20 mbar Nr.4 10 - 30 mbar Nr.5 25 - 55 mbar Nr.6 30 - 70 mbar Nr.7 60 - 110 mbar Nr.8 100 - 150 mbar Nr.9 140 - 200 mbar

FRNG 503/505 229 817 229 818 229 820 229 821 229 822 229 823 229 824 229 825 229 826

FRNG 507 229 833 229 834 229 835 229 836 229 837 229 838 229 839 229 840 229 841

Nr.1 2,5 - 9 mbar Nr.2 5 - 13 mbar Nr.3 5 - 20 mbar Nr.4 10 - 30 mbar Nr.5 25 - 55 mbar Nr.6 30 - 70 mbar Nr.7 60 - 110 mbar Nr.8 100 - 150 mbar Nr.9 140 - 200 mbar

FRNG 510 229 842 229 843 229 844 229 845 229 846 229 847 229 848 229 849 229 850

FRNG 515/5040 229 851 229 852 229 853 229 854 229 869 229 870 229 871 229 872 229 873

Nr.1 2,5 - 9 mbar Nr.2 5 - 13 mbar Nr.3 5 - 20 mbar Nr.4 10 - 30 mbar Nr.5 25 - 55 mbar Nr.6 30 - 70 mbar Nr.7 60 - 110 mbar Nr.8 100 - 150 mbar Nr.9 140 - 200 mbar

FRNG 520/5050 229 874 229 875 229 876 229 877 229 878 229 879 229 880 229 881 229 882

Nr.1 2,5 - 9 mbar Nr.2 5 - 13 mbar Nr.3 5 - 20 mbar Nr.4 10 - 30 mbar Nr.5 25 - 55 mbar Nr.6 30 - 70 mbar Nr.7 60 - 110 mbar Nr.8 100 - 150 mbar Nr.9 140 - 200 mbar

FRNG 525/5065/5080 229 883 229 884 229 885 229 886 229 887 229 888 229 889 229 890 229 891

Nr.1 2,5 - 9 mbar Nr.2 5 - 13 mbar Nr.3 5 - 20 mbar Nr.4 10 - 30 mbar Nr.5 25 - 55 mbar Nr.6 30 - 70 mbar Nr.7 60 - 110 mbar Nr.8 100 - 150 mbar Nr.9 140 - 200 mbar

FRNG 5100 229 892 229 893 229 894 229 895 229 896 229 897 229 898 229 899 229 900

Nr.1 2,5 - 9 mbar Nr.2 5 - 13 mbar Nr.3 5 - 20 mbar Nr.4 10 - 30 mbar Nr.5 25 - 55 mbar Nr.6 30 - 70 mbar Nr.7 60 - 110 mbar Nr.8 100 - 150 mbar Nr.9 140 - 200 mbar

FRNG 5125 229 901 229 902 229 903 229 904 229 905 229 906 229 907 229 908 243 416

FRNG 5150 229 909 229 910 229 911 229 912 229 913 229 914 229 915 229 916 243 417


V° [m3/ h]

Safety first

O.K.

Arbejder på gastryk-regulatoren må kun udføres af fagfolk.

Arbeten på gastryckregulator får endast utföras av fackpersonal.

Arbeider på gass-trykkreguleringsapparatet må bare gjennomføres av fagpersonale.

Laippojen pinnat on suojattava. Ruuvit on kiristettävä ristikkäin.

Beskyt flangefladerne. Skruer skal krydspændes.

Skydda flänsytor. Dra åt skruvar korsvis.

Beskytt flensflater. Trekk skruene til over kors.

Kaasunpaineensäätölaitteen ja kovien tiilimuurien, betoniseinien ja lattian välillä ei saa olla suoraa kosketusta.

En direkte kontakt mellem gastryk-regulatoren og gennemhærdende murværk, betonvægge, og-gulve er ikke tilladt.

Direkt kontakt mellan gastryckregulator och uthärdade murbruks- eller betongväggar, golv är inte tillåten.

Direkte kontakt mellom gass-trykkreguleringsapparatet og herdende murverk, betongvegger, gulv er ikke tillatt.

Nimellisteho tai paineen ohjearvot on säädettävä aina kaasun-paineensäätölaitteesta. Tehokohtainen kuristus tapahtuu magneettiventtiilillä.

Nominel ydelse hhv. trykværdier skal principielt indstilles på gastrykregulatoren. Ydelsesspecifik drøvling indstilles over magnetventilen.

Nominell effekt resp. nominellt tryck skall alltid ställas in på gastrycksregulatorn. Effektspecifik strypning via magnetventilen.

Innstill nominell effekt hhv. ønskeverdier for trykk prinsipielt på gassreguleringsapparat og ytelsesspesifikk struping via magnetventilen

Osien purkamisen ja vaihtamisen jälkeen on aina asennettava uudet tiivisteet.

Principielt skal man ved udskiftning af dele indsætte nye pakninger.

Vid urmontering/byte av delar, skall man använda nya tätningar.

Benytt etter demontering/ ombygging av deler alltid nye tetninger.

Putkijohtojen tiiviyden tarkastus: Sulje ennen armatuureja/kaasunpaineensäätölaitetta oleva kuulahana.

Kontrol for rørledningernes tæthed: luk kuglehanen foran armaturerne / gastryk-regulatoren.

Kontroll av rörledningstäthet: stäng kulventilen före armaturen / gastryckregulatorn.

Rørlednings-tetthetsprøve: steng kuleventil foran armaturene / gasstrykkreguleringsapparat.

Kaasunpaineensäätölaitteen tiiviys ja toiminta on tarkastettava siinä tehtyjen töiden jälkeen. ptark ≤ 500 mbar

Når arbejder på gastrykregulatoren er afsluttet: kontroller, om den er tæt og fungerer. pprøve ≤ 500 mbar

Efter avslutat arbete på gastryckregulatorn genomför täthets- och funktionskontroll. ptest ≤ 500 mbar

Etter avslutning av arbeider på gass-trykkreguleringsapparatet: Gjennomfør tetthets- og funksjonskontroll. ptest ≤ 500 mbar

Älä koskaan tee laitteessa mitään töitä, jos siinä on kaasunpainetta tai jännitettä. Vältä avointa tulta. Noudata paikallisia määräyksiä.

Udfør aldrig arbejder af nogen art, hvis der foreligger gastryk eller spændinger. Undgå brugen af åben ild. Overhold myndighedernes forskrifter.

Utför aldrig arbeten då gastryck eller spänning ligger an. Undvik öppen eld. Beakta offentliga föreskrifter.

Utfør aldri arbeider hvis det finnes gasstrykk eller spenning. Unngå åpen ild. Vær oppmerksom på offentlige forskrifter.

Hvis henvisningerne ikke overholdes, er der fare for beskadigelse af personer og materiel.

Om dessa instruktioner ej efterföljs kan personeller sakskador inte uteslutas.

Hvis det ikke tas hensyn til henvisningene er det mulig med skader på personer og materiale.

Alle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen fra kedel-/brænderfabrikanten.

Samtliga inställningar och inställningsvärden måste stämma överens med pann-/brännartillverkarens driftsanvisning.

Alle innstillingene og innstilte verdier utføres kun i overensstemmelse med kjele-/brennerprodusentens bruksveiledning.

Henkilö- tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta.

Valitse kaikki asetukset ja asetusarvot vain kattilan/polttimon valmistajan laatiman käyttöohjeen mukaisesti.

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä /Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 843

p [mbar]

Töitä kaasunpaineensäätölaitteissa saavat tehdä vain alan ammattilaiset.

14 … 16


���

��

���

��

��

��

��� �

�� ��

���

��

��

Painelaitedirektiivi (PED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttävät lämmityslaitteiden säännöllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttöaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttöiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti:

�� �

��

��

Tr y k a p p a r a t d i r e k t i v e t (PED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (EPBD) kræver en regelmæssig kontrol af fyringsanlæg for på lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, når de har opnået deres anvendelsestid. Denne anbefaling gælder kun for fyringsanlæg og ikke for termprocesanvendelser. DUNGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel:

��

���

Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent

Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer Paineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt

Poltonohjaus liekinvartijalla Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt Fyringsmanager med flammevakt

Kaasupaineen säätölaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater

Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 843

Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer

15 … 16

KÄYTTÖIKÄ DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: ANVENDELSESTID DUNGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄNGD DUNGS rekommenderar utbyte efter: BRUKSTID DUNGS anbefaler utskiftning etter:

Kytkimen käyttöiät Koblingscyklusser Kopplingsspel Arbeidssykluser

10 vuotta/år

250.000

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

250.000

15 vuotta/år

Kaasuventtiili venttiilintarkistusjärjestelmällä / Gasventil med ventilkontrolsystem Gasventil med ventilkontrollsystem / Gassventil med ventilkontrollsystem

* Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III

Direktivet for trykkapparater (PED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (EPBD) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig å sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en så lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter når deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUNGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell:

10.000 h Käyttötunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer

UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler

Varoventtiili / Sikkerhedsafblæseventil Säkerhetsutblåsningsventil / Sikkerhetsutblåsningsventil

Tr yckinstrumentdirektivet (PED) och direktivet över byggnaders energiprestanda (EPBD) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar för att på lång sikt garantera höga verkningsgrader och på så sätt lägre miljöbelastning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnått sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast för uppvärmningsanläggningar och inte för värmeprocessanvändningar. DUNGS rekommenderar utbyte enligt följande tabell:

N/A

havaitun vian jälkeen / efter fastslået fejl efter identifierat fel / etter fastslått feil 10 vuotta/år

250.000

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

N/A

N/A ei käytössä / kan ikke bruges kan inte användas / kan ikke brukes

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen


Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166

Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 843

Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning Administrasjon og fabrikk

16 … 16

/223843  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/223843.pdf?1290006240