Page 1


Γραμμαηεία Πανεπιζηημιούπολης και Φοιηηηικών Εζηιών Η Γρακκαηεία Παλεπηζηεκηούποιες θαη Φοηηεηηθώλ Εζηηώλ έτεη φς ζηότο ηες, ηελ επίβιευε ηφλ Φοηηεηηθώλ Εζηηώλ, θαζώς θαη όιφλ ηφλ τώρφλ ηες Παλεπηζηεκηούποιες, ε οποία αλακέλεηαη λα αποθηήζεη ηελ ηειηθή ηες κορθή ηο 2025. H δράζε ηες Γρακκαηείας επηθεληρώλεηαη ζηελ αληηκεηώπηζε οποηοσδήποηε προβιήκαηος προθύυεη, αιιά θαη ζηο τώρο ηφλ Φοηηεηηθώλ Εζηηώλ κε ζσλετή ελεκέρφζε γηα οηηδήποηε ζσκβαίλεη. Παράιιεια, εθόζολ ε Φ.Π.Κ. ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ θαηέτεη ηης δύο από ηης ηρεης ζέζεης ζηε ΢σγθιεηηθή Επηηροπή Φοηηεηηθώλ Εζηηώλ ζσδεηά θαη επηδηώθεη ηης πηο οσζηώδεης ιύζεης προς όθειος ηφλ ελοίθφλ ηφλ Φοηηεηηθώλ Εζηηώλ. Σασηότρολα ε Γρακκαηεία έτεη φς προηεραηόηεηα ηε ζσκκεηοτή ηες ζηε δηαδηθαζία επηιογής ηφλ θοηηεηώλ γηα ηε δηακολή ηοσς ζηης Φοηηεηηθές Εζηίες, ούηφς ώζηε λα γίλεηαη κε δηαθάλεηα, αιιά θαη ηελ παραιαβή ηφλ θιεηδηώλ από ηοσς ελοίθοσς, γηα ηο επερτόκελο αθαδεκαχθό έηος. Μεηά θαη από ηε δηεύρσλζε ηφλ τώρφλ ζποσδώλ ηες Παλεπηζηεκηούποιες θαη κε ηελ εγθαηλίαζή ηοσς, ε Γρακκαηεία έτεη ζηότο ηε ορζή θαη ηελ πιήρε ελεκέρφζε γηα όζα ζέκαηα άπηοληαη ηφλ θηερίφλ ασηώλ. Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ είλαη ζε ζέζε λα παρέτεη οποηεζδήποηε δηεσθοιύλζεης, αιιά θαη λα επηιύζεη όζα προβιήκαηα αληηκεηφπίδοσλ οη θοηηεηές, κέζφ ηφλ εθπροζώπφλ ηες.

Γηα οποηεζδήποηε πιεροθορίες θαη βοήζεηα: Μαρία Γισθαίλοσ Τπεύζσλε Παλεπηζηεκηούποιες θαη Φοηηεηηθώλ Εζηηώλ Σει. 99365286 protoporia.esties@gmail.com


Φοιηηηικές Εζηίες Οη Φνηηεηηθέο Δζηίεο βξίζθνληαη ζηελ Αγιαληδηά, κέζα ζην ρψξν ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο. Γεκηνπξγήζεθαλ ην 2003, αξρηθά θηινμελνχζαλ 104 θνηηεηέο, ελψ ζήκεξα θηινμελνχλ ζπλνιηθά 208 θνηηεηέο. Οη εγθαηαζηάζεηο δηαζέηνπλ ζπλνιηθά 14 θηήξηα απφ ηα νπνία, ηα 2 είλαη θνηλφρξεζηα θαη πεξηιακβάλνπλ ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Δλνίθσλ, ην Κέληξν Δθδειψζεσλ, ην Σαρπδξνκείν θαη ην ρψξν πιπληεξίσλ. Σα θηήξηα απνηεινχληαη απφ δχν εψο θαη ηέζζεξηο νξφθνπο δσκαηίσλ θαη ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα. Πεξηιακβάλνπλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο εζηίαο ηα αληίζηνηρα δσκάηηα θαη ν θάζε φξνθνο έρεη ηε δηθή ηνπ εμσηεξηθή είζνδν. Παξάιιεια, ν θάζε ρψξνο έρεη θνηλφρξεζηε θνπδίλα ε νπνία είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλε κε νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη θνπδηληθά ζθεχε γηα ηνπο ελνίθνπο. Δπίζεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο εζηίαο πεξηέρεη ή φρη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο. Σαπηφρξνλα, ηα θηήξηα είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλα κε ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη κε δηαδηθηπαθή ζχλδεζε. Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηα έμνδα γηα ην ειεθηξηθφ, γηα ηελ πδαηνπξνκήζεηα, γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε πεξηιακβάλνληαη ζην ελνίθην. Δπίζεο, γηα ηνπο έλνηθνπο ησλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ ππάξρεη έλαο βνεζφο θνηηεηηθήο εζηίαο. Ο θάζε βνεζφο είλαη ππεχζπλνο γηα 20-25 ελνίθνπο θαη αλαιακβάλεη ηελ επεκεξία ηνπο. Οη έλνηθνη κπνξνχλ λα δηακέλνπλ ζηε Φνηηεηηθή Δζηία κέρξη θαη ηνλ Ινχλην, δειαδή κέρξη ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθνπψλ ηνπ Πάζρα θαη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.


Κριηήρια Ειζδοχής Κριηήρια Επιλογής για διαμονή ζηη Φοιηηηική Εζηία Οη Τπνβνιέο αηηήζεσλ γηα δηακνλή ζηηο Φνηηεηηθέο Δζηίεο γίλεηαη εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ εκεξψλ. Γηα ην εξρφκελν αθαδεκατθφ έηνο 2012-1013, νη αηηήζεηο ζα ππνβάιινληαη απφ ηηο 4 κέρξη θαη ηηο 13 Ινπιίνπ 2012. Οη αηηήζεηο παξαδίδνληαη κε φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά, ζην Γξαθείν ΢ηέγαζεο. Δνδιαθέποςν: 

Σν θαηά θεθαιήλ αθαζάξηζην εηζφδεκα δελ πξέπεη λα

μεπεξλά ηηο €12,000

(ζπλνιηθφ εηήζην εηζφδεκα νηθνγέλεηαο δηα ηνλ αξηζκφ ησλ εμαξηψκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο) 

Αηηεηέο πνπ έρνπλ γνλείο εγθισβηζκέλνπο ή είλαη νξθαλνί θαη απφ ηνπο δχν γνλείο εηζάγνληαη απηνδηθαίσο.

Αηηεηέο κε αλαπεξίεο (ηπθινί, ηεηξαπιεγηθνί, παξαπιεγηθνί θαη κε θηλεζηαθά πξνβιήκαηα) εηζάγνληαη απηνδηθαίσο, εάλ ν αξηζκφο αηηήζεσλ δελ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ δσκαηίσλ γηα άηνκα κε ζνβαξέο αλαπεξίεο.

Οικονομική Καηάζηαζη οικογένειαρ αιηηηή: Σν θαηά θεθαιήλ αθαζάξηζην εηζφδεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηπρφλ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο, έρεη ηελ εμήο θαηαλνκή: Καηά κεθαλήν Δηήζιο Ακαθάπιζηο Διζόδημα

πιθανή μοπιοδόηηζη:

10,253-12,000

4

8,545-10,252

8

6,836-8,544

12

5,128-6,835

16

3,419-5,127

20

3,417

24

Κοινωνικοοικονομικά κπιηήπια: * Απαξαίηεηε ε επηζχλαςε δηθαηνινγεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ. Κοινωνικοοικονομικά πποβλήμαηα

πιθανή μοπιοδόηηζη:

Ο αηηεηήο : νξθαλφο απφ έλα γνλέα

5


Ο αηηεηήο : Σέθλν αγλννπκέλνπ πεζφληνο

8

Γηαδεπγκέλνη γνλείο

1

Οη γνλείο πάζρνπλ απφ ζνβαξή αλαπεξία ή ζνβαξή

αζζέλεηα, ε νπνία επεξεάδεη απνδεδεηγκέλα ηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο 

5

Ο αηηεηήο πάζρεη απφ ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο

(ζαιαζζαηκία, ζνβαξφ πξφβιεκα θψθσζεο- απψιεηα 60dB ζην θαιχηεξν απηί, δηαβήηε, θαξδηνπάζεηα, ιεπραηκία θηι.) 

5

Οη γνλείο ή αθφκα θαη ν αηηεηήο ιακβάλνπλ δεκφζην βνήζεκα

απφ ην γξαθείν Δπεκεξίαο.

5

Ο αηηεηήο αλήθεη ζε πξνζθπγηθή νηθνγέλεηα

1

Ο αηηεηήο αλήθεη ζε εγθισβηζκέλε νηθνγέλεηα

….

Απόζηαζη μόνιμηρ καηοικίαρ αιηηηή από Λεςκωζία: Απαξαίηεηε επηβεβαίσζε απφ ην Γξαθείν ΢ηέγαζεο κε βάζε ζρεηηθφ νδεγφ ηνπ Τπνπξγείνπ ΢πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. Απόζηαζη από Λεςκωζία (σλμ)

πιθανή μοπιοδόηηζη:

0-30 ρικ

0

30,01-75 ρικ

1

75,01-100 ρικ

2

>100 ρικ

3

Με βάζε ηα πην πάλσ θξηηήξηα θαη ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηεο κνξηνδφηεζεο ηνπ αηηεηή, γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ δσκαηίσλ, ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηψλ. ΢ε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ αηηήζεσλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή βαζκνινγία απφ ηνλ αξηζκφ δηαζέζηκσλ δσκαηίσλ, ε επηινγή γίλεηαη κε θιήξσζε. **΢ε πεξίπησζε πνπ θελψλνληαη δσκάηηα ππάξρεη θαηάινγνο επηιαρφλησλ γηα δχν θαηεγνξίεο: Α) γηα Κχπξηνπο Πξνπηπρηαθνχο θαη Μεηαπηπρηαθνχο Β) γηα Διιαδίηεο Πξνπηπρηαθνχο θαη Μεηαπηπρηαθνχο.


Δωμάηια Φοιηηηικών Εζηιών Σν ελνίθην γηα δηακνλή ζε Φνηηεηηθή Δζηία δηαρσξίδεηαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ δσκαηίσλ. ΢ην ελνίθην πεξηιακβάλεηαη ε θεληξηθή ζέξκαλζε, ε ειεθηξνδφηεζε, ην δηαδίθηπν, ε πδαηνπξνκήζεηα, ε ζπληήξεζε θαζψο θαη ε θαζαξηφηεηα. Οη έλνηθνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πξνκήζεηα θιηλνζθεπαζκάησλ.

Τύποι δωμαηίων: Α. Κάζε δσκάηην πεξηιακβάλεη δηθφ ηνπ ρψξν πγηεηλήο, θιηκαηηζκφ, ππάξρεη θνηλφρξεζηε θνπδίλα γηα θάζε 12 δσκάηηα. ΢πλνιηθά ππάξρνπλ 48 δσκάηηα ηχπνπ Α θαη ην ελνίθην ηνπο αλέξρεηαη ζηα €136 . Β. Κάζε δσκάηην πεξηιακβάλεη ληπηήξα θαζψο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο θαη θνπδίλαο γηα 8 δσκάηηα. ΢πλνιηθά ππάξρνπλ 144 δσκάηηα ηχπνπ Β θαη ην ελνίθην ηνπο είλαη €102. * Γ. Κάζε δηακέξηζκα πεξηιακβάλεη 2 δσκάηηα καδί κε θνηλφρξεζην ρψξν πγηεηλήο θαη θνπδίλαο. ΢πλνιηθά ππάξρνπλ 12 δσκάηηα κε ελνίθην €136. Γ. Σα δσκάηηα απηά πξνζθέξνληαη γηα ηε θηινμελία αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Κάζε δηακέξηζκα πεξηιακβάλεη 2 δσκάηηα ζηα νπνία ππάξρεη θνηλφρξεζηε θνπδίλα θαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο πγηεηλήο. Δίλαη δηαζέζηκα 4 ζπλνιηθά δσκάηηα. Σν ελνίθην αλέξρεηαη ζηα €102 ελψ εάλ δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηα δσκάηηα κε άηνκα κε αλαπεξίεο, ηφηε ην ελνίθην αλέξρεηαη ζηα €136 θαη είλαη ηχπνπ Γ.

* ΢ε πξσηνεηήο θνηηεηέο πξνζθέξνληαη κφλν δσκάηηα ηχπνπ Β (55 δσκάηηα)


Κανόνες Διαμονής Οι ένοικοι θα ππέπει να ηηπούν ηοςρ κανόνερ διαμονήρ ζηη Φοιηηηική Δζηία.  Σςμθωνία Γιαμονήρ Η ζπκθσλία δηακνλήο ππνγξάθεηαη πξηλ ηε παξαιαβή ηνπ δσκαηίνπ θαη ηζρχεη απφ ηελ πξψηε Γεπηέξα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ κέρξη ηηο 4 Ινπλίνπ θάζε έηνπο. Σν Παλεπηζηήκην Κχπξνπ εμνπζηνδνηεί ην Γξαθείν ΢ηέγαζεο λα παξαηείλεη ή λα ηεξκαηίζεη πξφσξα ηε ζπκθσλία δηακνλήο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο.  Ππόωπορ Τεπμαηιζμόρ Σςμβολαίος Γιαμονήρ ζηη Φοιηηηική Δζηία Οη έλνηθνη ηεο Φνηηεηηθήο Δζηίαο κπνξνχλ λα ηεξκαηίζνπλ πξφσξα ην ζπκβφιαην δηακνλήο ηνπο, ζε θάπνηεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο.  Γιαδικαζία παπαλαβήρ κλειδιών Η παξαιαβή ησλ δσκαηίσλ γίλεηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνδείμεσλ πιεξσκήο ηεο εγγχεζεο θαη ηεο πξψηεο δφζεο ελνηθίσλ, ππνγξαθή ηνπ εληχπνπ εηζφδνπ θαη παξαιαβή ηεο θαηάζηαζεο παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ.  Παπάδοζη δωμαηίος Οη έλνηθνη ζα πξέπεη λα εηδνπνηνχλ ην Γξαθείν ΢ηέγαζεο γηα ηελ αθξηβή εκέξα θαη ψξα αλαρψξεζήο ηνπο, δηαθνξεηηθά αλαρσξνχλ ηελ εκέξα ιήμεο ηεο ζπκθσλίαο δηακνλήο ζηηο 10:00 πκ. Πξηλ ηελ παξάδνζε γίλεηαη έιεγρνο απφ ην Γξαθείν γηα ηελ θαηάζηαζε παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ αλαρψξεζεο.  Σςμπεπιθοπά ενοίκων Κάζε έλνηθνο νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θφζκηα θαη λα κελ ελνριεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνπο ππφινηπνπο έλνηθνπο. ΢ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο πνιιψλ πξνβιεκάησλ, ιακβάλνληαη πεηζαξρηθά κέηξα αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Απαγνξεχεηαη ε πξφθιεζε ζνξχβνπ ζηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο, ην ξίμηκν αληηθεηκέλσλ, ε θχιαμε θαηνηθίδησλ δψσλ θαζψο θαη ε θηινμελία ηξίησλ.  Καθαπιόηηηα/ςγιεινή Όινη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαζαξίδνληαη θαζεκεξηλά απφ ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ ηνπ Γξαθείνπ ΢ηέγαζεο. Οη έλνηθνη φκσο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαηεξνχλ θαζαξνχο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο.


 Αζθάλεια και ςγεία ενοίκων Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θάζε έλνηθνο νθείιεη λα ηεξεί ηηο νδεγίεο ηνπ Γξαθείνπ ΢ηέγαζεο. ΢ηα δσκάηηα απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ φπσο ην ςπγείν, ε ειεθηξηθή θνπβέξηα, ε δνξπθνξηθή θεξαία θιπ, θαζψο θαη ε ρξήζε εχθιεθησλ πιηθψλ, ε θχιαμε θαη ε επηδηφξζσζε πνδειάησλ θαη κνηνπνδειάησλ, ην θάπληζκα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ην άλακκα θσηηάο ζε νπνηνδήπνηε ρψξν ησλ Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ.  Υπενοικίαζη Γωμαηίος/ παπασώπηζη δωμαηίος ζε ηπίηοςρ Οη έλνηθνη, απαγνξεχεηαη λα ππελνηθηάδνπλ ή λα παξαρσξνχλ ην δσκάηην ζε ηξίηνπο. Οη έλνηθνη πνπ πξνβαίλνπλ ζε απηή ηε πξάμε, απνκαθξχλνληαη απφ ηηο Φνηηεηηθέο Δζηίεο θαη δελ γίλεηαη απνδεθηή κειινληηθή αίηεζε ηνπο.  Ππόκληζη Εημιών Σν Γξαθείν ΢ηέγαζεο, έρεη ηελ εμνπζηνδφηεζε λα δηεξεπλά δεκηέο θαη αδηθαηνιφγεηεο θζνξέο ζην ρψξν ησλ εζηηψλ. Έλνηθνη νη νπνίνη πξνθαινχλ δεκηέο, θαηαβάιινπλ απνδεκίσζε, ελψ κπνξεί λα ιεθζνχλ θαη πεηζαξρηθά κέηξα.  Δξοπλιζμόρ πςπαζθάλειαρ Αλ παξαηεξεζεί θινπή ή βαλδαιηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ ππξαζθάιεηαο, ππνβάιιεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζην Γξαθείν ΢ηέγαζεο, ην νπνίν ρξεψλεη ηνλ ππαίηην θαη ιακβάλεη πεηζαξρηθά κέηξα. Αλ ν ππαίηηνο δελ βξεζεί, ην πνζφ ρξεψλεηαη ζηνπο ελνίθνπο ηνπ θηεξίνπ πνπ παξαηεξήζεθε ε δεκία.  Μεηαηποπέρ ζηο δωμάηιο ή ζηοςρ κοινόσπηζηοςρ σώποςρ Απαγνξεχεηαη ζηνπο ελνίθνπο λα κεηαηξέπνπλ ην δσκάηην ή ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (βάςηκν ηνίρσλ, δηαρσξηζηηθά, ηνπνζέηεζε θαξθηψλ θιπ)  Φπήζη Γιαδικηύος Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο ζηε Φνηηεηηθή Δζηία, νη έλνηθνη νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ζηα πιαίζηα ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. Όζνη εκπιέθνληαη ζε απαγνξεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ππφθεηληαη ζηε ιήςε πεηζαξρηθψλ κέηξσλ.  Φώπορ πλςνηηπίων Πεξηιακβάλεη πιπληήξηα θαη ζηεγλσηήξηα κε θεξκαηνδέθηεο γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ηνπο ελνίθνπο ηεο Φνηηεηηθήο Δζηίαο.


 Φώποι ζηάθμεςζηρ Έλνηθνη θαηφρσλ απηνθηλήησλ ζα πξέπεη λα ζηαζκεχνπλ κφλν ζηνπο θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ηεο Φνηηεηηθήο Δζηίαο. ΢ε πεξίπησζε παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ιακβάλνληαη κέηξα πνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο.  Έλεγσορ δωμαηίων Σν Γξαθείν ΢ηέγαζεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεξηνδηθψλ ειέγρσλ ζηα δσκάηηα. ΢ηα δσκάηηα εηζέξρνληαη ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ θαη εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη, κεηά απφ ελεκέξσζε ησλ ελνίθσλ.  Οικονομικέρ εκκπεμόηηηερ Οη έλνηθνη νθείινπλ λα πιεξψλνπλ έγθαηξα ηα ελνίθηα ηνπο αιιά θαη ηηο νπνηεζδήπνηε άιιεο νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο ζην Λνγηζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Αζπλεπείο έλνηθνη ππφθεηληαη ζε ηεξκαηηζκφ ηεο ζπκθσλίαο δηακνλήο ή θαη ζε κφληκε απνκάθξπλζε απφ ηε Φνηηεηηθή Δζηία.  Γιοπγάνωζη εκδηλώζεων ΢ην θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα ιεηηνπξγεί ην Κέληξν Δθδειψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο δηνξγάλσζεο δηαιέμεσλ, παξνπζηάζεσλ, πξνβνιψλ θιπ. Ο ρψξνο απηφο παξαρσξείηαη κε έγθαηξε θξάηεζε απφ ην Γξαθείν ΢ηέγαζεο. ΢ε θάζε εθδήισζε ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Γξαθείνπ ΢ηέγαζεο. Δπίζεο, νη εθδειψζεηο δηνξγαλψλνληαη εθηφο ησλ σξψλ θνηλήο εζπρίαο θαη νη δηνξγαλσηέο νθείινπλ λα ηαθηνπνηνχλ θαη λα θαζαξίδνπλ ην ρψξν κεηά ην ηέινο ηεο ζπγθέληξσζεο. 

Παπάβαζη ηων κανόνων διαμονήρ

΢ε πεξηπηψζεηο παξάβαζεο θαλφλσλ, ιακβάλνληαη πεηζαξρηθά κέηξα, αλάινγα πάληα, κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο. ΢ε πεξίπησζε πξφθιεζεο δεκηάο ή θζνξάο ν έλνηθνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε.  Απομάκπςνζη ενοίκων από ηη Φοιηηηική Δζηία Οη έλνηθνη απνκαθξχλνληαη κφληκα ή πξνζσξηλά απφ ηε Φνηηεηηθή Δζηία ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ απφθαζε ησλ Δπηηξνπψλ.


Η ζωή ζηις Φοιηηηικές Εζηίες Η δηακνλή ζηηο Φνηηεηηθέο Δζηίεο μεθηλά κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ελνίθνπ ζηε θνηηεηηθή εζηία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ηελ παξαιαβή ησλ θιεηδηψλ απφ ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Γξαθείνπ ΢ηέγαζεο. Η παξακνλή ηνπ θνηηεηή ζηελ εζηία δηαξθεί έλα αθαδεκατθφ έηνο. Οη θνηηεηέο πνπ δηακέλνπλ ζηηο Φνηηεηηθέο Δζηίεο ηπγράλνπλ πνιιψλ ππεξεζηψλ.

Υπηρεζίες  Τηλέθωνο - Γιαδίκηςο Μηα απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη Φνηηεηηθέο Δζηίεο είλαη ην ηειεθσληθφ δίθηπν αιιά θαη ε δσξεάλ ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν. ΢ε θάζε δσκάηην Φνηηεηηθήο Δζηίαο ππάξρεη κηα ζπζθεπή ηειεθψλνπ θαη ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε κε ηε δπλαηφηεηα λα γίλνληαη δσξεάλ νη εζσηεξηθέο επηθνηλσλίεο ζηηο εζηίεο, ελψ νη εμσηεξηθέο επηθνηλσλίεο γίλνληαη κε θαλνληθή ρξέσζε. Παξάιιεια ζε θάζε δσκάηην ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην Κέληξν Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ην δηαδίθηπν. Ο θάζε έλνηθνο έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε αθαδεκατθέο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ, ζην δίθηπν απηφκαηεο βηβιηνζήθεο φπσο επίζεο θαη ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.  Γιακίνηζη Οη έλνηθνη ησλ Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ κπνξνχλ λα ζηαζκεχνπλ ηα απηνθίλεηα ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Ωζηφζν, επεηδή ν ρψξνο απηφο είλαη πεξηνξηζκέλνο, ην Παλεπηζηήκην παξέρεη έλα θαζνξηζκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο εληφο ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο. Παξάιιεια, ππάξρνπλ ρψξνη γηα θχιαμε πνδειάησλ θαη κνηνπνδειάησλ. Ο θάζε έλνηθνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο. Δπίζεο, γηα ηελ θαιχηεξε δηαθίλεζε ησλ θνηηεηψλ ζε παξαξηήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπσο παξάξηεκα Λαηζηψλ ή θαη ηα θεληξηθά θηήξηα, ε γξακκή ησλ ιεσθνξείσλ πεξλά θαη απφ ηηο Φνηηεηηθέο Δζηίεο.  Αζθάλεια Γηα ηελ θαιχηεξε αζθάιεηα ησλ ελνίθσλ ησλ Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ φιεο νη είζνδνη ησλ θηεξίσλ ηεο Φνηηεηηθήο Δζηίαο κεηά ηηο 21:00 θιεηδψλνπλ θαη ε πξφζβαζε είλαη δπλαηή κφλν απφ ελνίθνπο κε ηε ρξήζε θιεηδηψλ. Δπηζεκαίλεηαη ζηνπο ελνίθνπο γηα δηθή ηνπο αζθάιεηα λα θιεηδψλνπλ ηελ πφξηα κε ηελ είζνδν ηνπο ζην ρψξν. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη θξνπξφο αζθαιείαο ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε ππεξεζία θαζεκεξηλά, πξαγκαηνπνηψληαο ηαθηηθέο πεξηπνιίεο ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηεο Φνηηεηηθήο Δζηίαο.


 Κένηπο Δκδηλώζεων Σν Κέληξν Δθδειψζεσλ ησλ Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ ζηεγάδεηαη ζην θηήξην 14. Απνηειεί θέληξν ςπραγσγίαο, μεθνχξαζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο γηα ηνπο ελνίθνπο. Σν θέληξν ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά θαη ηηο Κπξηαθέο απφ ηηο 8:00 κέρξη ηηο 2:00 θαη νη έλνηθνη κπνξνχλ λα δηνξγαλψλνπλ πνηθίιεο εθδειψζεηο. Δθδειψζεηο δηνξγαλψλνληαη επίζεο απφ νξγαλσκέλα ζχλνια ζηνλ ελ ιφγσ ρψξν. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη θξαηήζεηο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνηείλνληαη ζην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Δλνίθσλ. Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ δηεμάγεη αλά εμάκελν, πάξηη ζην θέληξν εθδειψζεσλ γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ δηακέλνπλ εθεί θαη φρη κφλν.

 Κενηπική θέπμανζη ΢ηηο Φνηηεηηθέο Δζηίεο ππάξρεη ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ζε φια ηα δσκάηηα μερσξηζηά. Οη ψξεο ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θεληξηθή ζέξκαλζε θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο είλαη : 

6:30 π.κ -8:30 π.κ

12:00 κ.κ - 13:00 κ.κ

 17:30 κ.κ - 12:00 π.κ


Κηήριο Κοινωνικών Δραζηηριοηήηων Σν Κηήξην Κνηλσληθψλ Γξαζηεξηνηήησλ έρεη εγθαηληαζηεί ηνλ ΢επηέκβξην ηνπ 2010. ΢ηεγάδεη έλα κεγάιν κέξνο ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ σο θχξην ζηφρν λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θνηηεηή, θπξίσο ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε. Σν θηήξην θηινμελεί ήδε θαθεηέξηεο,

ην Φσηναληηγξαθηθφ Κέληξν φπσο επίζεο ην ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ UCY

VOICE, ηα γξαθεία ηεο Φ.Δ.ΠΑΝ θαη ηνπο νκίινπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Η δσή ηνπ θνηηεηή γίλεηε φιν θαη θαιχηεξε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Κ.Γ. εθφζνλ πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο φπνπ ε πξφζβαζε είλαη εχθνιε, ρσξίο λα πξνβιεκαηίδεηαη ν θνηηεηήο γηα ην ρψξν ζπνπδψλ θαη ηε δπζθνιία κεηαθνξάο ηνπ, αθνχ ην θηήξην βξίζθεηε ζην ρψξν ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο θαη σο εθ ηνχηνπ πνιχ θνληά ζηηο Δζηίεο. Δπηπξφζζεηα, αλαγθαία ζεσξείηαη ε εγθαηάζηαζε παξαξηήκαηνο ηξάπεδαο ζην θηήξην, πξνο φθεινο ηεο θνηηεηηθήο θνηλφηεηαο. Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ ζεσξεί φηη ηφζν ην Φσηναληηγξαθηθφ Κέληξν, φζν θαη ην Φνηηεηηθφ Βηβιηνπσιείν ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ ΢πλεξγαηηθνχ Φνηηεηηθνχ Ιδξχκαηνο. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν νη θνηηεηέο ζα κεηψζνπλ αηζζεηά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δαπάλεο αθνχ νη ηηκέο ζα είλαη ειεγρφκελεο θαη αηζζεηά κεησκέλεο. Δπηπιένλ εηζεγείηαη ηελ πξφζιεςε θάπνηνπ θνηηεηή ηφζν ζην Φσηναληηγξαθηθφ Κέληξν θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο αθνχ απηφ ιεηηνπξγεί κφλν κέρξη ην κεζεκέξη, φζν θαη ζηηο άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Κηεξίνπ Κνηλσληθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφ. Σν Κηήξην Κνηλσληθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ήδε έρεη ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ, αιιά αλακέλεηαη φηη ζα ηνπο βνεζήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν.


Η θέζη μας Η Φ.Π.Κ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ, ε ππεχζπλε πνιηηηθή παξάηαμε ε νπνία βξίζθεηαη πάληα δίπια ζην θνηηεηή θαη θξνληίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ, ζεσξεί: 

Όηη ηα ελνίθηα πξέπεη λα παξακέλνπλ ζε ρακειφηεξε ηηκή απφ ηα ελνίθηα ηεο αγνξάο.

΢ηφρνο καο ζα πξέπεη λα είλαη ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ ελνηθίσλ. 

Απαξαίηεηε ηε ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο, ζηηο ήδε ππάξρνπζεο εζηίεο αιιά θαη ζηηο

ππφ αλέγεξζε, ην νπνίν ζα πξνζθέξεη ηα απαξαίηεηα θαζεκεξηλά είδε ζηνπο θνηηεηέο. Σν θαηάζηεκα ζα ήηαλ θαιφ λα ιεηηνπξγεί κε επέιηθην σξάξην θαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εξγνδνηνχληαη θνηηεηέο ζε απηφ. 

Απαξαίηεηε ηελ ηνπνζέηεζε θακεξψλ ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ εζηηψλ, θαη εηδη-

θφηεξα ζηηο εζηίεο πνπ βξίζθνληαη ζην ηζφγεην ησλ θηεξίσλ, ψζηε λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε δηακνλή ησλ ελνίθσλ. 

Αλαγθαία ηελ επαλαμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ εηζδνρήο ζηηο Φνηηεηηθέο Δζηίεο, ψζηε

ηα άηνκα πνπ ζα δηακέλνπλ ζε απηέο λα είλαη απηά πνπ ην έρνπλ πξαγκαηηθή αλάγθε. ΢ηφρνο, λα απνθεχγνληαη ηπρφλ αδηθίεο νη νπνίεο ζα αθήλνπλ εθηφο θνηηεηέο νη νπνίνη έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε. 

΢ε πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκσλ αηηήζεσλ, φπνπ ππάξρεη ζνβαξή δηθαηνινγία γηα ηελ

θαζπζηέξεζε ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, λα ππάξρεη ειαζηηθφηεηα απφ πιεπξάο ηεο ΢πγθιεηηθήο Δπηηξνπήο Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ. Ωο Φ.Π.Κ. ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ πξνηείλνπκε λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε ελεκέξσζε απφ ην Γξαθείν ΢ηέγαζεο φζνλ αθνξά ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα. 

Όηη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα απμεζνχλ ηα ελνίθηα ζηηο εζηίεο αιιά νχηε θαη

λα κεησζνχλ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο ελνίθνπο ησλ εζηηψλ αθνχ ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ππάξρεη ζελάξην γηα πηζαλή αχμεζε ησλ ελνηθίσλ ζηηο εζηίεο απφ ηνλ Αληηπξχηαλε θ. Μαπξνληθφια.

Οδηγός Φοιτητικών Εστιών 2012-2013  

Πληροφορίες για τις φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίου Κύπρου

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you