Page 1

.

ตารางปฏิทินการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 2/2554 ศาสนศาสตรปที่ 3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนยการศึกษาอุบลราชธานี วัน/เดือน/ป/เวลาฟงบรรยาย รหัสและรายวิชา 17-18 ธ.ค. 2554 (เสาร-อาทิตย) 09.00-15.30 น. รัฐบาลไทยและระบบราชการไทย AD602 14-15 ม.ค. 2555 (เสาร-อาทิตย) 09.00-15.30 น. การวางแผนและจัดการยุทธศาสตร AD604 11-12 ก.พ. 2555 (เสาร-อาทิตย) 09.00-15.30 น. พุทธศาสนาศึกษา BU502 รัฐบาลไทยและระบบราชการไทย AD602 กําหนดการสอบ การวางแผนและจัดการยุทธศาสตร AD604 พุทธศาสนาศึกษา BU502 เปดเรียนประจําปการศึกษา 1/2555 ลงทะเบียนเรียนและชําระคาบํารุงการศึกษา (รับปฏิทินการศึกษา) หมายเหตุ– 1. นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระคาบํารุงการศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศ 2. นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนไมมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 3. นักศึกษาที่จายคาบํารุงการศึกษาชาตองถูกปรับการชําระเงินลาชา จํานวน ๓๐๐ บาท 4. นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมเสริมวิชาการตามระเบียนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด (ไมนอยกวา๑๐ชั่วโมง) 5. นักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบและขาดสอบจะถูกพิจารณาใหตกในรายวิชานั้นๆ 6. ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผูบรรยาย นายฤาชน บํารุงแสง นายประเวศ หอมชื่น พระมหาอํานวย ธิปธมฺโม 31 ธ.ค. 2554 (เสาร) 13.00-15.30 น. 28 ม.ค. 2555 (เสาร (13.00-15.30 น. 25 ก.พ. 2555 (เสาร (13.00-15.30 น. 29-30 พฤษจิกายน 2554

สถานที่ L222 L222 L222 L222 L222 L222

ตารางการศึกษา 2554-2 ทางไกล 3  

หมายเหตุ– 1. นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระคาบํารุงการศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศ 2. นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนไมมีสิท...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you