Page 1

1

REIAL I VENERABLE CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST DE TARRAGONA

Pla de Millores de

LA RECOLLIDA DELS PASSOS

I

LA PROFESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT

Setmana Santa 2013


2

Presentació Un any més presentem l’actualització del Pla de Millores -2013- aprovat en Junta de la Congregació de La Sang el passat 19 de desembre. A continuació anotem les modificacions mes rellevants enguany que a més i en el protocol figuren detallades en negreta i cursiva. LA RECOLLIDA .Hora d’inici: les 16.00 h. Per a adaptar-se a l’horari d’hivern i als canvis en la ubicació i recollida dels passos. Per a una millor exposició i recollida dels passos es fa una remodelació de la seva ubicació i horari d’acataments pels Armats. o El Gremi dels Marejants es trasllada del sector est de la Rambla Nova al sector central i d’aquesta manera la Germandat dels Natzarens i el Retorn del Calvari tindran més espai. La Germandat de l’Eccehomo s’ubicarà al començament de Les Coques, per deixar al Pla de la Seu més espai a la Congregació de la Verge de la Soledat. L’ordre d’acataments serà: o Primera Recollida.- Els dos passos dels Marejants i els tres passos de la plaça de la Font. (L’ordre de pujar a la plaça del Rei serà La Salle, Presa de Jesús i Marejants) o Segona Recollida.- Els dos passos del Cristo del Buen Amor, Jesús de la Passió, els tres passos dels Natzarens i el Retorn del Calvari. o Tercera Recollida.- l’Ecce Homo, Descendiment i els dos del Gremi de Pagesos i la Soledat. LA PROFESSÓ.Hora d’inici: 19.30 h. Per a adaptar-se a l’horari d’hivern. Degut a que masses persones encara creuen la processó sense respectar l’espai que es deixa entre confraries, es deixarà el Pas o la Banda a les cruïlles quan s’aturi la Processó i en canvi el Penó si esta previst aturarse, es retindrà abans de la cruïlla. Ètica i estètica.- Com que encara es veuen masses vestes curtes amb pantalons texans o de color clar, calçat esportiu i sabatilles xineses, s’aprova homologar unes polaines de color negre per mantenir una correcta uniformitat i s’ofereix una opció mes a les confraries per donar solució al problema i evitar fer fora de les fileres als confrares que no compleixen la uniformitat. TEMES COMUNS.Bandes de música i tambors.- Continuant sensibles en la línia de recuperar la cultura i la tradició dels sons de la Professó del Sant Enterrament, on les intervencions musicals es caracteritzaven en peces o temes de caire processional i religiós, amb uns instruments de sons


3

suaus i d’una sobrietat que convidava al recolliment i al silenci, al protocol musical per aquest any s’incorporen les següents pautes: o Les bandes que tenen bombos denominats de Calanda, no en podran incorporar mes per Divendres Sant i les que fins ara no en tenien, no es podran incorporar en el futur. o S’estableix la obligatorietat, per a sortir Divendres Sant, de que per afegir nous tipus d’instruments a les bandes de tambors serà necessari que la Comissió del Pla de Millores doni la seva aprovació. o Pels passos amb rodes es recomana s’ incorporin grups o bandes musicals en lloc de bandes de tambors per tal de millorar la estètica i la solemnitat. o A la Professó, les bandes reduiran volums de tots els instruments, des de el carrer San Pau fins a la baixa Misericòrdia. Es demana tocar la caixa xinesa, els tambors i bombos molt fluix, per ser la zona dels carrers més estrets i amb edificis alts on retronen molt els sorolls. També s’aplicaràn aquestes pautes a la part de dalt del carrer Sant Agustí amb Rambla Vella per respectar als malalts de l’ hospital de Sant Pau i Santa Tecla. o El no compliment d’aquestes normes es tractarà com a falta greu i comportaria aplicar en lo successiu mesures mes restrictives, podent-se reduir els membres d’una banda per sota del límit establert o l’eliminació d’un determinat instrument a les bandes que no compleixin la normativa, entre d’altres mesures. En cas de incidències greus reincidents la Junta de La Sang aplicarà sancions que determinarà en el seu moment en funció de la valoració que es farà de cada cas. Una vegada mes el nostre agraïment a la Comissió del Pla de Millores i a la Comissió Operativa per la gran tasca que desenvolupen i animem a totes les Associacions a contribuir perquè els actes gaudeixin del màxim esplendor i fervor.

Tarragona, a 21 de gener del 2013

La Junta de la Congregació de La Sang


4

ÍNDEX 1) LA RECOLLIDA DELS PASSOS 1.1) L’horari amb el plànol del recorregut dels Armats. 1.2) Posicionament i reverències als passos. 1.2.1) La Primera Recollida: Rambla Nova - sector central - i Plaça La Font. 1.2.2) La Segona Recollida: Rambla Nova - sectors oest i est - i Unió. 1.2.3) La Tercera Recollida: Part Alta. 1.3) La pujada dels passos per la Baixada Peixateria. 1.4) L’arribada a la plaça del Rei amb plànol ubicació dels passos a la plaça del Rei.

2) LA PROCESSÓ 2.1) L’horari. 2.2) El recorregut amb plànol. 2.2.1.- El Recorregut Monumental. 2.3) La sortida de la plaça del Rei. 2.4) El ritme. 2.5) L’ètica i l’estètica. 2.6) L’arribada a la B. Peixateria/pl. del Rei. 2.6.1) L’arribada dels Armats i passos a l’església de Natzaret. 2.6.2) Cloenda de la Processó amb plànol.

3) L’ORGANITZACIÓ I ELS COL·LECTIUS 3.1) Els Coordinadors. 3.2) Els arrengleradors de la Sang. 3.2.1) Els arrengleradors generals. 3.2.2) Els arrengleradors de zona. 3.2.3) Els arrengleradors dels Armats. 3.3) La Cohort Romana. 3.4) El protocol del Sant Crist. 3.4.1 Recollida a la Rambla pels Armats. 3.5) Els caps dels arrengleradors de les confraries. 3.6) Els arrengleradors de les confraries. 3.7) Els majorals o caps dels portants dels passos. 3.8) Les bandes de música i les corals. 3.8.1) A la Recollida dels passos. 3.8.2) A la professó.


5

4) SERVEIS DIVERSOS 4.1) Servei de cadires. 4.2) Reporters gràfics. 4.3) Servei de custòdia d’estris professionals. 4.4) Servei de lavabos. 4.5) Difusió del Pla de Millores. 4.6) Avaluació dels actes. 4.7) La Comissió Mixta. 4.8) Pla d’emergència. 4.8.1. Plànol Pla d’emergència de la Recollida 4.8.2. Plànol Pla d’emergència de la Professó.

5) SEGURETAT 5.1) Comissió Operativa. 5.2) Coordinació de logística i recursos. 5.3) La Guàrdia Urbana. 5.4) Protecció Civil i Guàrdia Urbana. 5.5) Itinerari per als vianants. 5.6) Servei d’ambulàncies. 5.7) Centre de Comandament Avançat.

6) RECURSOS 6.1) Llicències, Obres i Urbanisme. 6.2) La Brigada Municipal. 6.3) Béns i Domini Públic. 6.4) Enginyeria Industrial.- Enllumenat públic. 6.5) Cultura. 6.6) Neteja.


6

1) LA RECOLLIDA DELS PASSOS 1.1) L’horari A les 16.00 h., sortiran els armats de la R. i V. Congregació de la P. Sang, des de l’església de Natzaret, per a iniciar la recollida dels passos a la Rambla Nova i Part Alta de la ciutat, i traslladar-los a la plaça del Rei, tenint previst que finalitzi a les 18.50 h. 1.2) Posicionament i reverències als passos.Cada confraria situarà els seus misteris amb antelació suficient als llocs que es detallen més endavant, respectant l’ordre i l’horari de recollida. El conjunt d’elements i participants que componen el seguici que forma cada pas seguirà l’ordre següent: penó, bandera, misteri, banda i presidència amb confrares al costat. En el moment d’arribar els armats, els portants del penó i de la bandera avançaran uns metres o es posaran al costat perquè els armats es puguin incorporar a uns tres metres del misteri per fer les reverències en formació compactada de quatre, sense elements ni participants entremig. Els desplaçaments de la Cohort Romana entre els misteris es faran a marxa de processó i en doble filera de dos. 1.2.1) La Primera Recollida: Rambla Nova - sector central - i Plaça La Font. Els armats baixaran de la plaça del Rei per la Baixada Peixateria, Cos del Bou, Portalet i Sant Agustí, per entrar a la coca central de la Rambla Nova i fer les reverències als horaris i llocs assignats a continuació: A les 16.05 h. a la coca central del tram Sant Agustí-Unió: 1.- SANT ENTERRAMENT.- Punt de referència: portal de l’edifici núm. 40 2.- SANT SOPAR. – Punt de referència: edifici núm. 48 A l‘acabar les reverències els armats canviaran de direcció, pujant a marxa rapida cap a la plaça de la Font passant pel carrer Compte de Rius i Sant Fructuós. Els dos passos del Gremi de Marejants hauran anat avançant per Sant Agustí fins al Portalet i esperaran que els armats facin els acataments. A les 16.15 h. a la plaça de la Font: 3.- L’ORACIÓ A L’HORT.- Punt de referència: edifici núm. 24. 4.- VETLLEU I PREGUEU.- Punt de referència: Carrer La Palma. 5.- PRESA DE JESÚS.- Punt de referència: edifici núm. 10.


7

Els Passos aniran avançant fins al comenaçament del Cos del Bou que esperaran els armats per encapçalar la comitiva fins a la plaça del Rei, formada per l’Associació de la Salle, Presa de Jesús i a continuació el Gremis dels Marejants. 1.2.2) La Segona Recollida: Rambla Nova - sectors oest i est - i Unió. Els armats, en arribar a la plaça del Rei, aniran a marxa rapida en direcció carrer La Nau, Bda. Misericòrdia, Plaça La Font, Compte de Rius, per entrar a la coca del mig de la Rambla i fer les reverencies : A les 16.40 h. Rambla Nova -sector oest -: 1.- CRISTO DEL BUEN AMOR.- Punt de referència: edifici núm. 64. 2.- NTRA. SRA. AMARGURA.- Punt de referència: edifici núm. 72. Els armats faran un gir de 180º i, a marxa ràpida, pel mig de la Rambla es dirigiran: A les 16.50 h. al carrer Unió: 3.- NTRE. PARE JESÚS DE LA PASSIÓ.- Punt de referència: cruïlla amb G. González. Al acabar les reverències els armats canviaran de direcció, pujant a marxa rapida pel primer lateral de la Rambla Nova fins al sector est. La Cofradía del Cristo del Buen Amor i La Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió avançaran pel mig de la Rambla, carrer Sant Agustí i Portalet, per esperar els armats . A les 17.00 h. a la coca central del tram Adrià - Roger de Llúria: 4.- JESÚS DESPULLAT DE LES VESTIDURES.- Punt de referència: edifici núm. 34. 5.- JESÚS NATZARÈ .- Punt de referència: edifici núm. 30. 6.- EL CIRINEU.- Punt de referència: edifici núm. 24. 7.- RETORN DEL CALVARI.- Punt de referència: edifici núm. 20. Acabats els acataments els armats aniran a marxa rapida i filera de dos, per Sant Agustí cap a Portalet per encapçalar la comitiva de la Segona Recollida i dirigir-se a la plaça del Rei, per Cos del Bou i Peixateria. La Germandat de Jesús Natzarè i la Confraria de Sant Magí aniran avançant direcció carrer Sant Agustí fins a trobar-se amb el Pas de Nostre Pare Jesús de la Passió. 1.2.3) La Tercera Recollida: Part Alta. Els armats, al final de La Segona Recollida quan hagin arribat a la plaça del Rei, es dirigiran per Santa Anna, plaça Fòrum, Merceria, Pare Iglesias per a arribar:


8

A les 17.35 h. Les Coques: 1.- ECCE HOMO.- Al començament de Les Coques. Una vegada el Pas ha rebut l’acatament anirà baixant per Merceria i Majors fins arribar a l’alçada del carrer Cavallers per esperar que arribin la resta de Passos i els Armats. 2.- DESCENDIMENT.- Punt de referència: Les Coques a la alçada del començament de la Casa dels Concilis. A les 17.45 h. a la Plaça de la Pagesia: 3.- LA PIETAT.- Punt de referència: edifici núm. 1 a l’alçada del portal de l’església i direcció cap a l’Arc de Sant Llorenç. 4.- EL SANT SEPULCRE.- En la mateixa direcció de La Pietat, davant del edifici núm. 5. El armats a l’arribar a les Coques canviaran de marxa lenta a marxa rapida per arribar: A les 17.55 h. al Pla de la Seu: 5.- LA SOLEDAT.- Pla de la Seu. En línia al carrer Escrivanies i mirant la porta principal de la catedral. Els armats desprès dels respectius acataments es desplaçaran pel carrer Calderers i La Nao fins el carrer Major on encapçalaran la desfilada processional, en direcció Baixada Misericòrdia, Cos del Bou i Baixada Peixateria, per arribar a la plaça del Rei no més tard de les 18.30 h. 1.3) La pujada dels passos per la Baixada Peixateria La pujada es recomana fer-la en marxa ràpida i sempre que el Pas anterior hagi entrat a la plaça, donant un temps màxim de 4 minuts als passos per preparar-se i regular que les tres recollides quedin enllaçades en el darrer tram del recorregut. Un cop les tres recollides estiguin enllaçades, s’anirà disminuint el temps d’espera. L’avís de pujada el donarà l’arrenglerador de la Sang situat al tram de Pilats a un altre arrenglerador que estarà ubicat al inici de la pujada, per indicar l’arrencada al cap d’arrengleradors de cada confraria. L’ordre i les formes de pujar de les confraries serà en funció de la marxa dels passos:  Els passos que pugen a marxa lenta ho faran en el mateix ordre que porten en el seguici.  Els passos que pugen a marxa ràpida ho faran en l’ordre següent: el penó, els confrares, la bandera i les presidències, que s’anticiparan a fer la pujada abans que avanci el misteri amb la banda darrere per marcar el pas als portants. Si una banda de música acompanya a dos passos, podran pujar seguits a una distància prudencial i amb la banda al mig o al darrere. En el cas


9

que una banda puja amb un misteri i ha de baixar a acompanyar el següent, farà el retorn abans de entrar a la plaça del Rei. 1.4) L’arribada a la plaça del Rei. Quan els passos arribin a la plaça del Rei, seran guiats fins al lloc establert en el plànol per membres de la Organització. El Coordinador de seguretat, arrengleradors de la Sang i de les Confraries, amb el suport del personal de la guàrdia urbana i protecció civil, que obriran pas entre el públic. Per facilitar la incorporació del Pas de la Soledat es traslladarà el Sant Sopar davant del San Enterrament i al davant del Pas del Retorn del Calvari es posarà el Pas del Crist dels Penitents. Els arrengleradors de les Confraries s’ocuparan de conduir la resta de la comitiva als seus destins sense interferir en els que pugen al darrere. En el cas de la Germandat del Sant Ecce Homo, una vegada estigui preparada per desplaçar-se a la seva seu de la Baixada Peixateria, el cap d’arrengleradors avisarà l’ arrenglerador de la Sang ubicat al tram de Pilats perquè es baixi de forma ràpida i discreta en el temps que es concedeix entre l’arribada d’un pas i la pujada del següent.


10


11

2) LA PROFESSÓ 2.1) L’horari A les 19.30’ h. els armats faran els tres acataments al Sant Crist de la Sang i sortiran a la plaça del Rei a marxa lenta per encapçalar i començar la professó, prevenint l’acabament sobre la 12.45 h. de la matinada. 2.2) El recorregut Està format per uns 2.000 metres en l’itinerari següent: plaça del Rei, Portella, Passeig de Sant Antoni, Portal de Sant Antoni, plaça de Sant Antoni, Descalços, Arc de Sant Llorenç, Sant Pau, Pla de Palau, Mare de Déu del Claustre, Escrivanies Velles, Pla de la Seu, les Coques, Pare Iglesias, Merceria, plaça de les Cols, Major, Baixada de Misericòrdia, plaça de la Font, Sant Fructuós, Comte de Rius, Rambla Nova - entrant directament a la coca central -, Sant Agustí, Rambla Vella - costat dret-, Sant Oleguer, Baixada Peixateria i plaça del Rei. 2.2.1) El Recorregut Monumental Per les característiques del seu entorn, aquesta denominació s’aplicarà a l’itinerari des del carrer Sant Pau fins la Baixada Misericòrdia, i serà on la professó es mourà amb més solemnitat, organització i protecció. Per aquest motiu es posaran els mitjans necessaris per aconseguir el màxim d’esplendor en aquesta zona.


12

2.3) La sortida de la plaça del Rei

L’ arrenglerador de zona, juntament amb els arrengleradors generals, coordinarà la sortida de la plaça. Els caps d’arrengleradors de les confraries estaran en el seguici preparats amb temps suficient, i pendents de rebre l’ordre de sortida del seu arrenglerador general. Per tal que la sortida sigui més fluïda, les fileres sortiran ben formades però no es desplegaran les cues fins arribar a l’alçada del carrer Portella i fins aleshores es portaran agafades a la mà. En aquest punt els arrengleradors de les confraries també aniran encenent les atxes i, si és necessari, l’arrenglerador de la Sang els hi donarà suport. En el tram de sortida de la plaça del Rei fins al Passeig de Sant Antoni, els dispositius de seguretat i els membres de l’organització no permetran que s’hi posi o es desplaci públic, per evitar accidents o que entorpeixin el correcte desenvolupament de la professó. Les darreres Confraries es col·locaran cap a la part de l’església de la Trinitat, limitant l’amplada entre les dues fileres, per deixar pas quan arriba la capçalera de la professó. El cap de protocol de la Congregació de la Sang d’acord amb la cap d’arrengleradores de la Soledat avisarà quan han d’incorporar-se les autoritats al final de la processó en funció que hagin desplegat totes les cues de les fileres al Passeig de Sant Antoni i comencin a avançar.


13

2.4) El ritme El desnivell orogràfic que té la nostra ciutat, l’itinerari processional format per dos circuits urbanísticament heterogenis i els 20 passos que hi desfilaran, uns a rodes i d’altres a espatlles, fan que la professó adopti ritmes diferents segons la zona per la qual es mou. El més lent és el recorregut de la part alta i guanya velocitat des de la plaça de la Font fins al final. Tot aquest conjunt de situacions comporta discontinuïtats i aturades que intentarem minorar aplicant les següents pautes de funcionament: Fer tirades més llargues i menys aturades pel que fa als passos, per evitar el cansament d’haver de carregar i descarregar molt seguit. Els armats regularan el ritme a tota la professó, excloent el pas curt que es portava en el segon tram del recorregut.  Es podran fer passades dinàmiques en tot el recorregut, tenint en compte que no alenteixin el ritme aquelles que es facin en el tram passeig de San Antoni/carrer Merceria.  Es faran passades estàtiques fitxes a: o Davant de Palau - una de temps reduït - a continuació de la corresponent reverència al Sr. Arquebisbe. o Al Pla de la Seu. o A la plaça la Font, quant el Penó del Sant Sopar arribi a la plaça els arrenglaredors coordinaran. o A la Rambla Nova. o A meitat del carrer Sant Agustí. o A la Rambla Vella abans de girar cap al carrer Sant Oleguer.  Hi haurà una aturada tècnica d’uns tres minuts al carrer Sant Fructuós i abans de continuar, l’arrenglerador s’informarà que tota la professó estigui cohesionada.  En el cas de produir-se discontinuïtats importants a les fileres o entre confraries es reduirà el pas o es practicaran passades estàtiques a on correspongui. L’arrenglerador general controlarà el portant del penó per mantenir el ritme a les seves fileres i guardar la distància dels 10 metres respecte a la confraria de davant; per tant, és aconsellable que aquesta persona sigui la idònia per a la funció encomanada. La velocitat dels passos no ha de ser inferior a la de les fileres. S’emprarà el sistema acordió des de la cua de la confraria fins al penó, sense que sigui entorpit en la seva marxa per banderes i d’altres elements que desfilin pel mig, sobretot quan les fileres estiguin aturades. Tots els passos hauran de portar el mateix ritme, tant els que es porten a espatlles com els que van a rodes. Serà necessari, especialment en aquelles confraries de poc cordó i amb el pas a espatlles, s’ha de fer prendre consciència als participants que cal respectar una distància de tres metres entre els membres de la fila, no


14

ajuntant-se, ni trepitjant-se les vestes, perquè això resta possibilitats al sistema acordió. Si alguna confraria no pot seguir el ritme, l’ordre i forma d’actuar serà el següent: 1. Els arrengleradors de la confraria amb el seu cap desplegaran fileres, segons la metodologia establerta. 2. Aquells passos que ja coneixen les dificultats per passar per determinats carrers, com són el del Claustre, B. Misericòrdia o Sant Fructuós, s’anticiparan a passar el màxim cordó de fileres davant del misteri, per poder fer el desplegament necessari. 3. Si en aquestes accions no es suficient, l’arrenglerador general avisarà el de la confraria de davant perquè s’actuï de la mateixa forma i en cas que tingui poc cordó s’avisarà també el de la següent. Si es tracta de la primera confraria es parlarà amb l’ arrenglerador dels armats perquè aquests redueixin la marxa. 4. Si tot i això no s’aconsegueix regularitzar la interrupció, s’avisarà a la Coordinació General per donar l’ordre d’aturar simultàniament els armats i/o tots els penons de davant la incidència fins que s’arribi a cohesionar novament. A partir del moment que els armats arriben a la plaça del Rei, els arrengleradors de zona estaran al darrer tram del recorregut per aturar els penons quan sigui necessari. 2.5) L’ètica i l’estètica Cada associació informarà als seus confrares d’aquest codi de conductes que respon a que la nostra professó tingui l’esplendor i la solemnitat que tots desitgem; per tant les respectives associacions s’encarregaran d’informar i vetllar que es compleixin les següents pautes: L’acompliment de la uniformitat en les vestes i que aquestes estiguin en bones condicions: que la vesta no sigui curta, els pantalons siguin foscos i no texans, el calçat sigui de color negre i no esportiu. Els portants que van amb espardenya catalana, aquesta ha de ser de color negre. S’aprova homologar unes polaines de color negre per a mantenir una correcta uniformitat i s’ofereix una opció més a les confraries per donar solució al problema i evitar fer fora de les fileres als confrares que no compleixen la uniformitat. Fomentar als assistents de la professó que vagin encaputxats, alliberant d’aquesta obligació a una determinada edat i aquelles confraries que històricament sempre han desfilat amb la cara destapada. Les formes i comportaments han d’ésser els adequats en un acte religiós. Per aquest motiu, s’anirà en rigorós silenci i no es faran senyals ostensibles entre els participants ni amb el públic. No es fumarà, ni es menjarà, ni es mastegaran llaminadures; així com tampoc es portaran joies ostentoses ni es parlarà per telèfon mòbil a excepció dels arrengleradors.


15

Caldrà seguir les indicacions de l’arrenglerador per guardar la distància entre els membres de les fileres en cada moment, no ajuntant-se ni trepitjant-se les vestes, perquè això resta possibilitats al sistema acordió i estèticament és molt perniciós. Informaran al portant del penó que encapçala la confraria que queden excloses les salutacions davant del Palau Arquebisbal. Els assistents menors de 8 anys a les files de la professó, aniran acompanyats de familiars o arrengleradors específics que assignaran les Confraries per la seva tutela, recomanant no participin els d’edat inferior a 4 anys, per la durada, recorregut i horari del acte. Els participants no podran abandonar la professó fins al final del recorregut, a excepció d’una emergència. Els participants, quan acabin el recorregut, no poden passar pel mig de la professó, especialment quan es baixa pel tram final. 2.6) L’arribada a la baixada Peixateria/plaça del Rei La pujada dels passos per la baixada Peixateria es recomana fer-la a marxa lenta; els arrengleradors i portants indicaran al públic que no aplaudeixi, ja que s’està representant la passió i la mort de Crist. Arrengleradors de la Sang, conjuntament amb els arrengleradors de les Confraries i els membres de Protecció Civil, delimitaran l’espai necessari per als confrares i els misteris que van arribant, sense interferir en aquelles confraries que encara estan sortint i les que pugen al darrere. Quan resta professó per sortir els passos es situaran al mateix indret de la sortida excepte el Sant Sopar que es posarà a la part dreta de la plaça. A la baixada Peixateria les fileres s’arreplegaran les cues i es portaran al braç i no s’apagaran les atxes fins a la plaça del Rei. Els penons s’aturaran abans de Pilats mentre descansa el pas al principi de la pujada, a fi efecte d’aconseguir regular el ritme, donar llum a tota la baixada Peixateria i que el públic i confrares que van de retorn que baixen de la plaça del Rei no passin pel mig del recorregut i pugui anar cap a darrera de les tanques, passeig de Sant Antoni o carrer de la Nau. Es per això que s’acorda que 2 dels arrengleradors de la última confraria que hagi arribat a la plaça del Rei col·laborin amb els arrengleradors de la Sang en aquesta tasca fins que arribi la següent confraria. 2.6.1 L’arribada dels Armats i passos a l’església de Natzaret  El responsable de l’església cuidarà de que abans d’arribar-hi els armats estigui, desallotjada de bancs i persones.  Cada pas es situarà al seu lloc d’origen, el Crist dels Penitents i el Retorn del Calvari es col·locaran ben arrecerats als costats i tocant al fons perquè el pas de la Mare de Deu de la Soledat pugui accedir al mig fins on permeti l’arcada i quedar mirant el Sant Crist.


16

2.6.2 Cloenda de la Processó 1. Després d’arribar el Sant Crist a l’església escortat pels Armats, es quedarà un reten de 4 armats fins a la cloenda de la professó. 2. Una vegada entrat el pas del Retorn del Calvari a l’església, els portants trauran el Sant Crist a la plaça davant de l’entrada de l’església per esperar el pas de la Soledat que se situarà davant, segons plànol que s’ acompanya. 3. El pas de la Soledat arribarà a la plaça del Rei a la meitat del cordó d’ atxes i la banda estarà tocant fins que les presidències, autoritats i banda Unió Musical estiguin col·locats al lloc establert. 4. A la baixada Peixateria es replegaran les cues i al arribar a la plaça del Rei el pas de la Soledat, es formarà un semicercle amb les fileres i es mantindran enceses les atxes de la primera fila. 5. Una vegada tothom situat, la coral cantarà els goigs del Sant Crist, a continuació el Sr. Arquebisbe dirà unes paraules de cloenda, el Pas de la Mare de Déu de la Soledat entrarà amb la seva Banda a l’església i per tancar el acte entrarà el Sant Crist mentre la Banda Unió Musical interpretarà una peça musical.


17

Presidència Soledat Banda Soledat

Presidència i bandera Aspirants Soledat Banda Unió Musical Coral Sant. Crist Presidències i Autoritats


18

3) L’organització i els col·lectius 3.1) La Coordinació La Congregació de la Sang, com a organitzadora de la Recollida i la professó, delegarà en el coordinador general les funcions i responsabilitats que es detallen a continuació:  Presidirà les reunions de la Comissió Mixta del Pla de Millores.  Convocarà reunions informatives i formatives amb els diferents responsables que participen en l’organització dels actes.  Concertarà reunions amb la Comissió Operativa, que coordina totes les dotacions de recursos materials, tècnics i de seguretat.  Es mourà per els recorreguts des del començament fins al seu acabament coordinant, controlant i supervisant els dos actes. Com a suport en aquestes tasques hi haurà dos coordinadors adjunts, un d’ells mes específic en els recursos tècnics, seguretat i sistemes de comunicació relacionades en els apartats 5 i 6. 3.2) Els arrengleradors de la Sang Seran membres de la Congregació, en dependència dels coordinadors, i tutelaran l’organització de la Recollida i la professó passant les indicacions oportunes als arrengleradors de les respectives confraries. Coordinaran i revisaran la plantada i ubicació dels passos per a la Recollida. Comunicaran urgentment les incidències importants als coordinadors per prendre les mesures oportunes. Informaran i col·laboraran pel desenvolupament del Pla d’Emergència establert per causes climatològiques, quant es doni el cas. Aniran uniformats correctament en els dos actes i tindran cura de no passar pel mig de les desfilades dels armats, bandes de música i corals. Deu minuts abans de començar la professó desallotjaran el públic de la zona central de l’església, per deixar espai als armats. Assistiran a les reunions que convoqui la Comissió del Pla de Millores o el coordinador general. Informaran de les incidències que detectin als responsables respectius, per poder-ho corregir, i faran una avaluació d’acord amb els punts següents:  La tècnica i l’estètica de la Cohort Romana.  El lloc assignat per als passos, tant a la Recollida com a la plaça del Rei.  La pujada dels passos per la baixada Peixateria en la Recollida.  La puntualitat en la sortida dels diferents actes.  Les salutacions o reverències dels passos durant la Recollida o la professó.  Les desviacions de ritme durant la professó.  Els desplaçaments dels passos a espatlles per dins les fileres.


19

    

L’estirament i replegament de les fileres. Les intervencions de les bandes de música i corals. Les normes d’ètica i estètica per a tots els participants. La tutela i el comportament dels infants menors de 8 anys. La receptivitat de les confraries a les indicacions de la organització de la Sang.

3.2.1) Els arrengleradors generals  Es mouran principalment pel costat del penó per marcar el ritme de la professó, mantenint els 10 metres amb la confraria de davant, i també aniran per dins del seguici per tal de guiar i corregir les incidències amb els arrengleradors o el seu cap, d’acord amb les pautes establertes en aquest protocol.  En determinades ocasions un arrenglerador podrà tutelar dos confraries correlatives. 3.2.2) Els arrengleradors de zona  Es mouran per les cruïlles o les zones més complexes i dificultoses del recorregut de la professó donant suport als arrengleradors generals i al propi coordinador general.  Mitja hora abans de començar a passar la professó per la zona assignada col·laboraran amb el coordinador de recursos i seguretat, Protecció Civil i Guàrdia Urbana a revisar el circuit per si fos necessari acabar de posar algunes tanques al lloc i desallotjar els vianants que circulin per dins del recorregut. 3.2.3) Els arrengleradors dels Armats  Hi haurà dos arrengleradors que aniran obrint pas a uns 10 metres davant dels Armats. Degut a que la Guàrdia Urbana no obre el recorregut de la Recollida i a la professó ho fa en vehicle, cuidaran de deixar delimitada la zona processional, que el públic no s’assegui a les voreres, entorpeixi amb cadires i cotxets i desplaci les tanques i les cintes delimitadores, per evitar cap accident amb els passos i perjudicar l’estètica i visió dels actes.  Un d’ells transmetrà al Capità si s’escau, els missatges de coordinació general, del arrenglerador del pas del darrera o les possibles incidències que detecti.  L’altre donarà suport logístic a qualsevol reposició de material que es necessiti, per tant disposarà de la clau de la sala d’armats.  S’encarregaran d’obrir les portes de l’església després dels tres acataments al Sant Crist per començar la desfilada de la Recollida.  S’ encarregaran de facilitar les atxes als portants.  Acompanyaran i obriran pas a la Cohort des de la zona de descans del carrer Santa Anna a l’església de Natzaret per començar la professó.


20

3.3) La Cohort Romana Col·lectiu format per membres de la Congregació de la Sang, en dependència directa del coordinador general. Cinc minuts abans de començar la Recollida, els armats estaran formats a l’església per fer els tres acataments al Sant Crist. A la Recollida, faran les reverències als passos i encapçalaran els dos seguicis processionals ajudant a mantenir el ritme, segons s’especifica en l’apartat 1. Deu minuts abans de començar la professó els portants d’atxes recolliran les atxes i es posaran a l’entrada de l’església de Natzaret per restringir l’accés al públic. Els armats arribaran a l’església de Natzaret uns tres minuts abans de començar la professó, faran els tres acataments al Sant Crist, encapçalaran la professó obrint pas i regularan el ritme segons s’especifica en l’apartat 2.4. Una vegada han acabat el recorregut de la professó, es concentraran a la seva seu de la casa de Natzaret i esperaran l’avís per anar a recollir el Sant Crist, segons es descriu en l’apartat 3.4. Al acabar la Recollida del Sant Crist, es quedarà un reten de 4 armats per fer guàrdia a l’església i a la plaça fins a la cloenda de la professó, segons descripció en l’apartat 2.6.2. El Capità Manaies vetllarà pel seguiment de les normes de tècnica i estètica que tenen establertes en el seu reglament. 3.4) El protocol del Sant Crist de la Sang Al sortir de l’església de Natzaret per incorporar-se a la professó, la banda de la Soledat li rendeix honors a la plaça del Rei. Aniran dos congregants amb atxa davant el Sant Crist i en arribar els armats a la Rambla Nova s'incorporaran a les fileres. Els portants del Sant Crist, quan passi per davant de Palau, es girarà perquè el Senyor Arquebisbe pugui fer-li una genuflexió, desplegant-se les fileres perquè no es distanciïn dels penitents. 3.4.1 Recollida a la Rambla Nova pels Armats L’arrenglerador del Sant Crist quan es trobi a meitat del carrer Major-La Nao donarà l’avís via “walqui” i/o mòbil a l’arrenglerador titular dels armats i al propi Capità, perquè es preparin i s’esperin a baix a l’església. Quan el Sant Crist estigui creuant per la Rambla Vella es farà el segon avís i els armats baixaran en filera de dos a marxa ràpida fins a la Rambla Nova -alçada Motoclub -. Aniran acompanyats per un sol arrenglerador i els portants d’atxa. S’aturaran els penons de les confraries que van davant del Sant Crist i els penitents s’arreplegaran per deixar pas als armats que s’incorporaran en formació compactada de quatre per fer els acataments a la coca central de la Rambla Nova.


21

El responsable de protocol del Sant Crist desplaçarà els nens de davant del Sant Crist cap a un costat mentre es fan les reverències. Si baixen els portants d’atxes a buscar el Sant Crist, al moment dels acataments tenen que quedar als costat del timbalers i no al davant. Una vegada fets els acataments, es donarà ordre de tornar a avançar la processó. L’escolta es farà amb el Sant Crist al mig en filera de dos o doble filera de dos en funció de l’amplada del carrer. Els respectius arrengleradors coordinaran el ritme dels armats i els portants del San Crist. A la baixada Peixateria els armats mantindran un pas llarg i a marxa lenta i el portant caldrà que aprofiti el efecte “acordió” per ajustar el seu ritme dintre les fileres dels armats. Al arribar a la plaça del Rei els armats desplegats en doble filera de dos deixaran que passi el Sant Crist pel mig per a entrar a l’església de Natzaret, seguit de la coral i finalment la Cohort Romana per ferli els tres darrers acataments. 3.5) Els caps d’arrengleradors de les confraries Cada confraria anomenarà una persona per assumir aquesta funció. Sense perjudici de l’organització interna de cada confraria, dependran dels arrengleradors de la Sang, amb els quals estaran en ple contacte per atendre les indicacions i resoldre les incidències que es produeixin. Formaran i distribuiran les tasques al seu equip d’arrengleradors, que han d’ésser proporcionats al nombre de confrares de les fileres. Assumiran les funcions que es detallen en els diferents apartats de la Recollida i la professó. Estaran en contacte amb el cap de portants per mantenir la marxa de la professó i coordinar l’efecte “acordió”. Vegeu l’apartat 2.4. Seguiran el Pla d’Emergència establert per factors climatològics quant sigui necessari. Vetllaran perquè els grups musicals i corals segueixin les normes establertes en l’apartat 3.7. Enregistraran el nombre d’assistents a les fileres de la seva confraria. Assistiran a les reunions que convoqui la Comissió del Pla de Millores o el coordinador general. 3.6) Els arrengleradors de les confraries Dependran del cap d’arrengleradors de la pròpia confraria i dels arrengleradors de la Sang, segons els diferents apartats d’aquest protocol. Ajudaran a encendre les atxes i estirar les cues a la sortida de la professó segons s’especifica en l’apartat 2.3 i atendran els confrares en qualsevol necessitat o eventualitat que tinguin.


22

Mantindran les fileres compensades, aparellades amb referència la de l’esquerra, compactades i desplegades quan es doni l’ordre per tal de regularitzar interrupcions de la pròpia confraria o la del darrere. En confraries de poc cordó mantindran les fileres estirades durant tota la professó i faran prendre consciència als participants que cal respectar una distància de tres metres entre els confrares, no ajuntant-se ni literalment trepitjant-se les vestes, donat que això resta possibilitats al sistema “acordió”. Vetllaran que els portants dels penons i banderes que desfilen pel mig de les fileres segueixin el desplaçament del pas quan es practiqui el sistema “acordió”. És recomanable que un arrenglerador estigui col·laborant amb el cap de portants per arrenglerar les fileres que van al costat del pas, especialment en carrers estrets. Tindran cura que la professó, quan passi pel Pla de la Seu, segueixi el seu perímetre natural i que no la creui en diagonal. Faran complir les normes d’ètica i estètica detallades en l’apartat 3.8, i no permetran la permanència en la professó d’aquells participants que no segueixin les normes establertes. Vetllaran i controlaran que el públic no traspassi pel mig de la professó, informant-los dels llocs establerts i demanant-los que esperin que acabi de passar la confraria. Degut a que masses persones encara creuen la professó sense respectar l’espai que es deixa entre confraries, es deixarà el pas o la banda a les cruïlles quan s’aturi la professó i en canvi el penó si esta previst aturar-se es posarà abans de la cruïlla. 3.7) Els majorals o caps dels portants dels passos Coordinaran la marxa i les aturades amb el cap d’arrengleradors de la confraria, en funció de les pautes establertes en l’apartat 2.4. Assumiran les funcions que es detallen en els diferents apartats de la Recollida i la professó. Mantindran estreta comunicació amb les bandes de música en el moment d’arrencar el misteri i en els moments que siguin necessaris per a una correcta coordinació amb els passos i per donar compliment a l’indicat en aquest document pel que fa referència a les bandes. Per raons ètiques, estètiques i per no alterar el ritme dels actes, queden excloses les salutacions entre els passos i a persones, dins i fora de l’ordre de la Recollida i la processó. Aquells fets puntuals, caldrà que cada confraria els comuniqui a la Comissió Mixta per tal de tenir-ne coneixement i poder determinar el que sigui més convenient. El pas de La Pietat i del Sant Sepulcre faran una reverència al Sant Crist dels Pagesos al passar per davant de l’església de Sant Llorenç. Els caps de portants, a l’hora de donar instruccions, ho faran en veu baixa i de forma discreta, i els portants mantindran seriositat en el canvi dels ganxos i silenci al interior dels passos.


23

Per cuidar la tradició de la ciutat de Tarragona i de la nostra professó del Sant Enterrament, els passos no s’aturaran en el cas que alguna persona del públic canti una "saeta". Assistiran a les reunions que convoqui la Comissió del Pla de Millores o el coordinador general. 3.8) Les bandes de música i tambors, i les corals Sensibles en la recuperació de la cultura i la tradició dels sons de la professó del Sant Enterrament, on les intervencions musicals es caracteritzaven per peces o temes de caire processional i religiós, amb uns instruments de sons suaus i d’una sobrietat que convidava al recolliment i al silenci, el protocol musical queda fixat en les següents pautes: Es limita a un màxim de 40 instruments de percussió per les bandes de tambors. Les bandes que tenen bombos denominats de Calanda, no en podran incorporar mes per Divendres Sant i les que fins ara no en tenien, no es podran incorporar en el futur. S’estableix la obligatorietat, per sortir Divendres Sant, de que per afegir nous tipus d’instruments a les bandes de tambors serà necessari que la Comissió del Pla de Millores doni la seva aprovació. Pel coneixement de la Comissió i poder fer el seguiment, es demanarà un inventari dels instruments vigents a cada banda per saber el nombre i el tipus. Respecte els passos amb rodes, es recomana s’ incorporin grups o bandes musicals en lloc de bandes de tambors per tal de millorar l’estètica i solemnitat. Queden exclosos concerts o altres intervencions de les bandes dins dels circuits i en horaris de la Recollida i professó, sempre que generin un greuge a l’ètica o logística de les desfilades processionals. Per raons estètiques i de cohesió, les formacions de les bandes en cap cas aniran en filera d’un. 3.8.1) A la Recollida. Per evitar que el so de les bandes interfereixi amb el so dels tabals dels armats, necessari per desfilar i fer les reverències, s’ha acordat tocar en caixes xineses o els tambors molt fluix per poder marcar el pas als portants dels misteris, i a partir d’una distancia prudencial es podrà tocar amb tots els instruments. 3.8.2) A la Processó. Les bandes reduiran volums de tots els instruments, des de el carrer San Pau fins a la baixada Misericòrdia. Es demana tocar la caixa xinesa, els tambors i bombos molt fluix, per ser la zona dels carrers mes estrets i amb edificis alts a on retronen molt els sorolls.


24

També s’ aplicarà aquestes pautes a la part de dalt del carrer Sant Agustí i Rambla Vella per respectar els malalts de l’ hospital de Sant Pau i Santa Tecla.  No s’aturaran ni bandes de música ni corals davant del Palau Arquebisbal per fer una intervenció musical o un cant específic.  Quan les bandes s’hagin d’aturar perquè la processó no avança, continuaran tocant però en un volum baix.  La Banda Unió Musical que tanca la professó, pujarà tocant des de mitja baixada Peixateria fins a la plaça del Rei. El no compliment d’aquestes normes es tractarà com a falta greu i comportaria aplicar en lo successiu mesures mes restrictives, podentse reduir els membres d’una banda per sota del límit establert o l’eliminació d’un determinat instrument a les bandes que no compleixin la normativa, entre d’altres mesures.

4) Serveis i temes diversos 4.1) Servei de cadires L’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona s’encarregarà de col·locar serveis de cadires, grades i llotges, passant informació dels carrers i llocs, per tal de dissenyar els sistemes de protecció i cursar la sol·licitud de tanques a la brigada municipal. La recollida de cadires es farà quan finalitzi la professó a la respectiva zona, però a una distància suficient per a no trencar el silenci ni la solemnitat de l’acte. 4.2) Reporters gràfics L’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona facilitarà les acreditacions, limitant el nombre de professionals i els lliurarà uns fulls d’informació per seguir les normes següents:  Portar l’acreditació de l’Agrupació.  El vestuari serà amb vestit fosc i calçat no esportiu.  No passaran pel mig dels armats, ni de les bandes o corals.  Guardaran un mínim de cinc metres amb les persones o elements processionals que vulguin fotografiar o gravar. 4.3) Servei de custòdia d’estris processionals L’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona sol·licitarà el mòdul prefabricat per a deixar els estris processionals de les Confraries del Cristo del Buen Amor, Descendiment i Sant Magí, per a ubicar-lo a la plaça de Mossèn Salvador Ramon i Vinyes.


25

4.4) Serveis de lavabos L’ Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona gestionarà que es posi una bateria de lavabos ecològics a les escales de Pilats Passeig Sant Antoni. 4.5) Difusió del Pla de Millores La Congregació de la Sang i/o l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona:  Enviarà per correu electrònic o editarà quaderns on es recollirà el Pla de Millores i Protocol d’Actuació de la Recollida i professó del 2013, pels representants de l’organització de totes les confraries.  Inclourà el Pla de Millores en la pàgina web de la Congregació de la Sang.  Les Confraries editaran una circular amb les pautes a seguir pels participants a la professó.  S’informarà de les novetats més importants del any als mitjans de comunicació amb un resum del Pla de Millores.  A l’opuscle de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, als fullets de mà i als programes que editen organismes públics o entitats privades, s’hi inclourà:  El plànol del recorregut de la Recollida amb la posició dels misteris.  El plànol del recorregut de la professó, amb el itinerari alternatiu i els llocs per on es podrà creuar la professó en l’espai de separació que es deixa entre confraries.  En el Recorregut Monumental, a partir de les 19.00 h. quedarà limitat l’accés al públic amb reserva de cadira i veïns. La resta de públic podrà veure la professó al carrer Sant Pau, Baixada del Pla de Palau i sortida del Pla de la Seu, per darrere de tanques metàl·liques.  L’horari aproximat en què passarà la professó pels llocs on es lloguen cadires: Arc de Sant Llorenç: 19.45 h., Pla de Palau: 19.55 h., Pla de la Seu: 20.00 h. i Rambla Nova: 20.50 h. 4.6) Avaluació dels actes La Organització de la Congregació de la Sang com a entitat organitzadora, elaborarà un informe de la valoració dels dos actes, que el coordinador general presentarà a la Junta de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, del qual es farà l’anàlisi respectiu i es podran presentar al·legacions en un termini no superior als 30 dies. La Comissió del Pla de Millores estudiarà les al·legacions i emetrà un informe a la Junta de la Sang definint si es tracta de falta lleu o greu, en funció de la incidència, valorant comportaments d’actitud, d’aptitud i reiteració.


26

En cas de les faltes lleus, la Congregació de La Sang, farà una carta d’advertiment al president de la Confraria. En cas de faltes greus, la Congregació de La Sang, convocarà una reunió, presidida pel Prefecte de La Sang, amb l’assistència del Sotsprefecte, el Coordinador de la Processó, el President de l’Agrupació i el President i altres representants de la Confraria afectada. El Coordinador de la Processó aixecarà acta. En cas de incidències greus reincidents la Junta de La Sang aplicarà sancions que determinarà en el seu moment en funció de la valoració que es farà de cada cas. Si es produeix en més de dues ocasions o de tres incompareixences a les reunions de l’apartat anterior, es passarà notificació al delegat Diocesà de Confraries. 4.7) La Comissió Mixta La composen 6 membres representants de diferents associacions de la Setmana Santa Tarragonina, 6 de la Congregació de la Sang més el president de la AASST, amb la finalitat de tenir un protocol de funcionament actualitzat. Aquest protocol data del any 2006 i any rere any s’ha anat enriquint a base d’una participació entre tots els responsables que participen en el desenvolupament d’aquests dos actes. Una vegada aprovada l’actualització del protocol per la Comissió, la Junta de la Congregació de La Sang, com a entitat organitzadora dels actes, dóna l’aprovació o fa les esmenes que creu oportunes, abans de presentar-ho a totes les Confraries pel seu coneixement i acompliment. La renovació dels membres serà anual per part de les associacions alienes i es renovarà per l’ordre natural de la professó, en funció de l’acord pres en una reunió de Junta de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona l’any 2007. Per part de la Congregació organitzadora també s’aniran renovant cada any a criteri de la Junta. El coordinador general de la Processó serà qui presideixi aquesta Comissió 4.8 Pla d´emergencia en cas de pluja La Congregació de La Sang en cas de que hagi plogut intensament durant el dia, que plogui o amenaci pluja, un hora abans de començar cada un dels actes, en funció del estat en que es trobi el recorregut i la climatologia prevista, passarà un comunicat per SMS i per via operador digital als presidents indicant si es faran o no. En el cas de que la Recollida no s’hagi pogut fer o acabar i les previsions permeten fer la professó, es donarà l’ordre pels mateixos mitjans de pujar els passos a la Plaça del Rei, pel mateix ordre i recorregut tradicional o carrers alternatius, sense les reverencies ni acompanyament dels armats. L’Organització de La Sang igualment donarà suport i coordinarà l’arribada. Una vegada tots el passos a la Plaça del Rei començarà la professó encara que comportes un cert retard de la hora establerta.


27

Cada associació tindrà la facultat de decidir si surten els seus passos i en cas afirmatiu, es seguiran les pautes següents: o Els Passos no sortiran tapats amb els plàstics. o Si en plena desfilada processional comença a ploviscar, el Coordinador General anunciarà una aturada tècnica per posar ensems tots els plàstics als passos. o Els arrengleradors de La Sang aniran informant dels pronòstics del temps al cap d’arrengleradors de la Confraria que tutelen. o Si la pluja es intensa o els pronòstics son desfavorables, per no desestructurar la professó, el moment de la suspensió l’anunciarà el Coordinador General i els arrengleradors de La Sang passaran informació als caps d’arrengleradors de les confraries, i els passos, en funció del punt en que es trobin, es podran resguardar als llocs predeterminats o a las seves seus. Els punts de refugi seran: la Catedral, el local de la Colla Jove a la baixada Peixateria i les tres esglésies: Natzaret, San Miquel del Pla i Sant Llorenç. A les esglésies tindran preferència els Passos de la pròpia seu i desprès la resta, sempre que les mides de la porta d’entrada permetin accedir-hi, les quals respectivament són: església de Natzaret, 2,45 x 5,00 i església de Sant Miquel del Pla, 2,78 x 3,00 metres. L’Organització es preocuparà d’avisar als responsables de les respectives seus per tenir les instal·lacions obertes i les rampes per reduir l’escaló de l’entrada a la Catedral. En el cas de que quedin passos custodiats fora de les seves seus, els responsables respectius coordinaran el trasllat.

5) Seguretat 5.1) Comissió Operativa Per a coordinar i desenvolupar totes les tasques que es relacionen en aquest apartat i en el de recursos materials i tècnics, es constituirà una Comissió Operativa on participen el conseller municipal d’espais públics, el cap de Seguretat Ciutadana, els coordinadors de la Sang, el responsable de les llotges i cadires de l’Agrupació d’ASST i representants de la Guàrdia Urbana, Protecció Civil, Brigada Municipal, Cultura, Llicències, EMT, Enginyeria Industrial i Domini Públic. Nova Llei del Pla d’Autoprotecció (PAU) i Pla Específic Municipal (PEM).- S’està pendent de que el President de l’ Agrupació d’Associacions, tingui una visita amb Alcaldia per tractar el tema, tota vegada que afecta en gran mesura per la gran participació i massificació de públic que es concentra especialment a la plaça del Rei i pels carrers dels recorreguts dels dos actes.


28

5.2) La Coordinació de logística i recursos Serà el responsable de la Congregació de la Sang l’encarregat de gestionar tot el protocol de funcionament que s’aprovi en la Comissió Operativa en relació a aquest apartat i al de recursos. Recorrerà el circuit amb el responsable dels departaments respectius per anotar les reparacions o incidències a solucionar. Farà una supervisió periòdica quan s’apropi el Divendres Sant per si s’ha generat alguna nova dificultat o s’han regularitzat les incidències detectades. Durant els actes, comunicarà urgentment qualsevol emergència a Protecció Civil perquè sol·licitin els serveis especialitzats que es requereixin. 5.3) La Guàrdia Urbana Donarà suport logístic i de seguretat als actes, prohibint l’aparcament de vehicles i desviant el trànsit dels carrers i zones afectades pels recorreguts dels dos actes, segons plànols que s’acompanyen. Retirar vehicles del primer tram del carrer Unió per a la Recollida. A la professó, dos guàrdies aniran a una distància de 20 metres dels armats, obrint pas de manera que el públic estigui dalt de les voreres o darrere les tanques per deixar el recorregut desallotjat per evitar incidents. No permetran que es col·loquin cadires particulars a llocs que obstaculitzin el pas a la professó o al públic. Intervindran si hi ha conflictes en l’ocupació de les cadires que es lloguen. Es traurà el tancament al pas de vehicles del carrer Major i es baixaran els pilons hidràulics de la plaça la Font. Faran un estudi “in situ” el propi Divendres Sant de com regular l’ accés de públic a la plaça del Rei durant la pujada dels Passos de la Recollida Seguiment el Dimecres Sant que s’hagi retirat el mobiliari urbà descrit en l’apartat 6.3, especialment les veles de la plaça del Rei i la Xurreria de la Rambla Nova. 5.4) Protecció Civil i Guàrdia Urbana Membres dels dos col·lectius i amb la col·laboració d´arrengleradors de la Sang, es complementaran per realitzar controls i vigilància en aquelles zones més crítiques per desfilar els passos o de més massificació de públic. Amb antelació suficient abans de començar a passar la professó, el coordinador de recursos i seguretat, juntament amb Protecció Civil i la Guàrdia Urbana, revisarà el circuit per si fos necessari acabar de posar aquelles tanques o cintes que durant el matí no hagi estat possible i desallotjaran els vianants que circulin pel interior del recorregut.


29

Mitja hora abans de començar a passar la professó i fins acabar, dins el Recorregut Monumental quedarà restringit l’accés al públic amb reserva de cadira o veïns. En el tram de sortida de la plaça del Rei fins al passeig de Sant Antoni, portal de Sant Antoni, carrer de Nostra Senyora del Claustre, i carrer Sant Oleguer, no es permetrà que passi ni s’hi posi públic. Informaran i regularan el públic en els llocs i moments en què es podrà creuar la professó, segons l’apartat 5.5. Protecció Civil proporcionarà la infraestructura necessària per cobrir i coordinar les possibles emergències que es puguin derivar, i disposarà dels telèfons de la policia municipal, bombers, serveis mèdics i companyies de llum, aigua, gas i telefonia per si s’han de requerir els seus serveis. Mantenir els dos membres de Protecció Civil a la plaça del Rei per quan arribi la professó. S’incorpora plànol de la plaça del Rei amb l’ordre de l’arribada i ubicació dels passos de la Recollida a fi efecte que els membres de seguretat de la zona coneguin els passadissos que han d’obrir, sense haver de consultar a la Organització. 5.5) Itinerari pels vianants S’elaborarà un itinerari per moure’s per dintre el circuit i amb indicació dels llocs per on es podrà creuar la professó, aprofitant els deu metres de separació que es deixen entre confraries. 5.6) Servei d’ambulàncies Hi haurà servei per part de Protecció Civil i Creu Roja, segons detall: Recollida: Ambulància de Protecció Civil al Passeig de Sant Antoni. Professó: o Portal de Sant Antoni.- Ambulància de Protecció Civil. o Pla de Palau/Guitarra.- Ambulància de Creu Roja. o Les Coques.- Ambulància de primer auxilis de Creu Roja. o Cos del Bou.- Reten sanitari de la Creu Roja. o Rambla Vella/Sant Francesc.- Ambulància de Creu Roja o CECOR.- 1 persona de Creu Roja i 1 de Protecció Civil 5.7 Centre de Comandament Avançat El formaran Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Brigada Municipal, Creu Roja i Coordinador de Seguretat de la professó per cobrir i coordinar les possibles emergències que es puguin derivar, donar cobertura de comunicació per ràdio - freqüència entre tota la Organització i seguiment de les previsions meteorològiques Esta ubicat en les instal·lacions del Consell Comarcal.


30


31

RECURSOS HUMANS PER LA SEGURETAT Guardia Urbana

Protecció ArrengleraCivil dors Sang ZONES DE LA RECOLLIDA 2 Obrint Recollida 3

2 Rambla Nova

1

1 Sant Agustí-Rambla Vella-Portalet-Cos del Bou 2 Descalços-Pla de la Seu

2

2

2 Baixada Peixateria

2

3

4 Pilats-Plaça del Rei

G.Urbana Protecció Arrenglera / Mossos Civil dors Sang ZONES DE LA PROFESSÓ 1

Coordinador

2

Ambulància

2 2

2 Obrint Processó Plaça del Rei-Plaça dels Angels.- Punt de sortida de la 3 processó

1

1

1

1

1 Merçè-Plaça Sant Antoni-Puig d´en Sitges

1

1 Descalços-Puig dels Pallas

1

1 Sant Pau

1

1 Pla de Palau-Guitarra

1 1

Baixada Pla de Palau-Miser Nogues Claustre-Escrivanies Velles

1 1

4

Portal de Sant Antoni

Escales Pla de la Seu-Sortides Escrivanies 1 Pla de la Seu-Les Coques

1

Plaça de les Cols

2

Cruïlles carrer Major

1

1 Plaça la Font

4

1 Rambla Vella-Oleguer-Baixada Peixateria

2

2 Pilats-Plaça del Rei.- Punt d’arribada de la Processó


32


33

6) Recursos Es cursa la corresponent sol·licitud al Ajuntament de Tarragona dels recursos que es detallen a continuació amb el suport dels serveis municipals pel seu muntatge o instal·lació: 6.1) Llicències, Obres i Urbanisme Revisat dels carrers i edificis en obres que interfereixin en el pas de les desfilades processionals. 6.2) La Brigada Municipal Es posaran tanques metàl·liques i cintes delimitadores als punts més necessaris del recorregut, tant per seguretat com per protecció dels actes. S’acompanyen plànols dels llocs i posició de les tanques universals i les tanques especials altes amb peus de formigó que es posen a la plaça dels Àngels al costat del Museu. S’han de blindar amb tanques, i no amb cinta, els dos laterals i el frontal del Ajuntament de la plaça La Font, en substitució de les cadires i les grades. Si es posa molta cinta, el públic la trenca i no respecta la delimitació.


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45

Al acabar la Recollida: o Es retiraran les tanques del començament de la baixada Peixateria per donar pas a la professó i també al cap damunt del mateix carrer per passar el públic del carrer de la Nau cap el passeig de Sant Antoni, per les escales del costat de Pilats. o Es revisaran també les tanques del carrer dels Descalços des de Santes Creus fins l’església de Sant Llorenç. o Es posaran les tanques al començament de la plaça de la Font, Rambla Nova i Rambla Vella. Es col·locaran taulons o es rebaixarà el desnivell amb una rampa natural en els llocs que es detallen a continuació, per pujar i baixar els passos de les voreres, evitar sotragades de rodes i no malmetre així les imatges ni provocar lesions en els portants. o Accés del Carrer Sant Agustí a Rambla Vella. Es faran les corresponents modificacions en el mobiliari urbà que es detalla a continuació per facilitar el pas dels misteris i portants. o Es retiraran els pilons amb semàfor del carrer Merceria. o Es retirarà un piló i cadena de les Coques al Pla de la Seu perquè quedi una zona de pas d’uns 5 metres.


46

o Es retiraran els pilons del carrer Sant Oleguer.

o Es retiraran els pilons del carrer Compte de Rius.


47

o Es retiraran els pilons del carrer Sant Fructuós/Rambla Vella.

o Mantenir els pilons baixats a l’entrada de la Plaça la Font.


48

o Per ampliar la zona de pas dels passos i portants, desplaçar a la baixada Peixateria els 4 primers pilons de formigó cap a la barana de ferro o ajunta’ls amb els de més amunt.

o Es retiraran tots els pilons de formigó de davant de Pilats.


49

Sanejar el paviment dels carrers que es detallen a continuació, tapant els forats o anivellant les pedres que sobresurten: o Plaça dels Àngels.


50

o Carrer del Claustre

o Carrer Escrivanies Velles


51

o Pla莽a Santiago Rossinyol

Es tallaran les branques baixes dels arbres i arbusts que puguin dificultar el pas, la visi贸 del p煤blic, el muntatge de grades o la ubicaci贸 dels passos, com es a : o El carrer de Les Coques.

FOTO 6


52

Es retiraran el cables dels segßents llocs que dificultarien el pas dels misteris: o Plaça La Font


53

6.3) Béns i Domini Públic Es passaran avisos als establiments per retirar el mobiliari que dificulta la desfilada dels seguicis o la col·locació dels passos. o A la Plaça del Rei.- Del Dimecres i fins Divendres Sant retirar les veles, taules i cadires de les terrasses. o A la plaça La Font.- A les 7 de la tarda del Divendres Sant tenen que estar desplegades les veles i retirades les taules i cadires de les terrasses. També es passaran avisos per apagar els focus, rètols lluminosos i música de les façanes i terrasses dels establiments que es detallen a continuació: o Comerços, bars i restaurants dels carrers: Escrivanies Velles, Merceria, Major, plaça de la Font, Comte de Rius, Sant Agustí i el tram de la Rambla Nova entre aquets dos darrers carrers. Del Dimecres i fins Divendres Sant fer desplaçar la Xurreria que esta ubicada en la coca central del sector est de la Rambla Nova cap a llocs fora dels circuits processionals. 6.4) Enginyeria Industrial.- Enllumenat públic S’anoten a continuació en negreta i cursiva les novetats del 2013, a tenir en compte per la tarda/ nit del Divendres Sant: o S’apagarà el focus del començament del carrer Portella. o Es reduirà intensitat de les faroles del passeig de Sant Antoni. o S’apagarà la línia 4 dels focus de l’aparcament de Jaume I. o Es reduirà intensitat únicament de les dues faroles de peu de davant del Palau Arquebisbal. ¡¡¡BAIXA¡¡¡ o S’apagaran els focus de les escales del Pla de la Seu. o Al carrer Merceria s’apagaran les 3 faroles de paret. o A la plaça de la Font, es mantindran obertes totes les faroles del passeig central i la façana del Ajuntament i s’apagarà la il·luminació lateral. ¡¡¡MODIFICACIÓ¡¡¡ o Al carrer Compte de Rius i Sant Agustí es reduirà la intensitat. o A la Rambla Nova, del sector del carrer Sant Francesc fins al carrer Sant Agustí s’aplicarà el següent programa: 1. Vorera esquerra mirant a mar.- Faroles enceses a baixa intensitat. 2. Costat esquera de la coca central mirant a mar.- Faroles apagades. 3. Costat dret de la coca central mirant a mar.- Faroles enceses a baixa intensitat. 4. Vorera dreta mirant a mar.- Faroles enceses a baixa intensitat 6.5) Cultura Es retiraran, si és el cas, els cartells que pengen de les faroles on s’anuncia publicitat d’espectacles o activitats, especialment en el tram de la Rambla des de el carrer Sant Francesc fins el carrer Sant Agustí.


54

Es sol·licita un equip de 25 aparells “velis” d’alta potència per donar cobertura de comunicació a l’equip de l’Organització de la Sang. 6.6) Neteja Publica Es retiraran els contenidors de la brossa dels carrers que afectin els recorreguts dels dos actes, entre d’altres: plaça de la Pagesia, Pla de Palau i baixada Peixateria.


55

COMISSIÓ PLA DE MILLORES:

Joan Álvarez Gras

President de la Comissió i Coordinador general de la Processó del Sant Enterrament.

Adolf Marchena Targa

Secretari de La Comissió. Arrenglerador i membre de Junta de la Congregació de la Sang.

Alfons Lorenzo Querol

Capità Manaies de la Secció d’ Armats i membre de Junta de la Congregació de La Sang.

Anna Borrell Ferrando

Cap d’arrengleradors de la Germandat del Sant Ecce homo.

Carles Riba Llorens

Sotssecretari de la Junta i arrenglerador de la C. de La Sang

Francesc Garcia Colet

Secretari General de la Reial Germandat de Jesús Natzarè.

Joan Rossell Carol

President de la Confraria de Sant Magí, màrtir de Barcelona.

Joaquim Julià Panades

President de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa .

Josep-Jordi Joanpere Toldrà

Majoral Segon i arrenglerador de la Congregació de La Sang.

Mª Montserrat Amigó Garcés

Vocal de Protocol de la Congregació de la Verge de La Soledat.

Oscar Trigos Rodriguez

Cap d’arrengleradors i Vocal de Junta de la G. de Jesús de la Passió.

Ricardo Satué Vallvé

Coordinador Adjunt i membre de Junta de la C. de La Sang.


56

Comissió Operativa

La Creu Roja, Protecció civil, Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Brigada Municipal i els Departaments municipals de Cultura, Llicències i Obres, Enginyeria Industrial, Béns i Domini Públic i Neteja Publica.

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0

Pla de Millores 2013  
Pla de Millores 2013  

pla de millores processó setmana santa 2013 Tarragona. Congregació La sang.

Advertisement