Page 1

ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

หน้า 1

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ‘พูดได้’ ฉบับเดียวในจังหวัดนครศรีธรรมราช วางแผงทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ราคา 7 บาท

เล็งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพิ่ม พระธาตุสู่มรดกโลก เชื่อคณะทูต เยี่ยมนครฯส่งผลดี ช่วยเติมเต็มกรรมการพิจารณา เตรียมแปล เอกสารดึงหลักศิลาจารึก สมัยสุโขทัยอ้างความเอกอุ สร้าง นักปราชญ์ เริ่มแก้โจทย์ ข้อที่ 3 งัดความโดดเด่นสู่สากลโชว์ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัด นครศรีธรรมราช และเลขานุการคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร พระบรมธาตุ มรดกธรรม น� ำ สู ่ ม รดกโลก เผยถึ ง การเตรี ย ม การเอสารในการขอขึ้นทะเบียนพระบรมธาตุและวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิ ห าร ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลกว่ า ความคื บ หน้ า ในการ แปลเอกสาร เพิ่งประชุม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 56 ที่ผ่านมา อธิบดี กรมศิลปากร ที่ท�ำหน้าที่ดูแลกลั่นกรองชั้นต้น อ่านต่อหน้า 19

ภาพโดย เกตุแก้ว ศิริวัฒน์ หนังสือพิมพ์นครโพสต์ฉบับ

www.medeefm.com

ราคา 7 บาท

นายคูขวาง จ�ำลอง ฝั่งชลจิตร

ที่นี่มีดีโฟกัส

ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก ประจ�ำวันที่ 1-15 กันยายน 2556

สแกน QR Code

เพื่อเข้าสู่ www.medeefm.com

หอการค้านครฯเติมโอกาสและลู่ทางของอุตสาหกรรม ภาคใต้ อินโด-มาเลย์-ไทย หวังเป็นมุ้งเล็กในประชาคม อาเซียน ดันอุตสาหกรรมยาง ปาล์ม อาหารทะเล โยง สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT

เปิดศูนย์พระเครื่องฟื้นศรัทธาจตุคาม แหล่งรวมพระเครื่อง เชื่อมความศรัทธาผู้ รักและแสวงหาพระบูชาใหม่ หลังกระจาย อยู่ทั่ว เปิด 30 แผง สาขา 2 ของภาคใต้ เชื่อเซียนพระสุมหัวแลกเปลี่ยนบูชา

เอกชัย บัวคง ผู้บริหารศูนย์พระเครื่องเมือง นครฯกล่าวว่าคือจริงๆ แล้วอยากให้เมืองนครฯมี ศูนย์พระที่มีมาตรฐาน นครฯนี้เป็นศูนย์กลางของ อ่านต่อหน้า 18

หอการค้าจังหวัด นครศรีธรรมราช จัดสัมมนา “โอกาสและลู่ทางของอุตสาหกรรม ภาคใต้ ภายใต้กรอบ IMT-GT” โดยมี ผศ.ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะ เศรษฐศาสตร์ และ ผอ. ศูนย์ ศึกษาการค้า ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ร่วมกันบรรยาย ความรู้ของอุตสาหกรรมไทย ซึ่ง กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ความส�ำคัญ กับการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด นครศรีธรรมราช และได้มาจัดสัมมนา ระดมความคิดเห็น เรื่อง อ่านต่อหน้า 14

ให้คุณได้ชมมากกว่า 200 ช่อง บริการ ช่อง 3 5 7 9 NBT THAI PBS Nation Channel ASTV DTV ภาพยนต์ไทย ฝรั่ง จีน เกาหลี อินเดีย กีฬา สารคดี การ์ตูน แฟชั่นและท่องเที่ยว สุดยอดความบันเทิง ในระบบ DIGITAL MPEG4 HD และ 3D สอบถามรายละเอี ย ด โทร.075-319800-1 หรื อ WWW.HICABLETV.COM


หน้า 2

ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

สภาฯสจ.นครฯผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 “นายก”มั่นใจ มติสภาพิจารณางบประมาณ รายจ่าย 1,233 ล้านผ่านฉลุย - เชื่อวาระ 2 และ 3 ไม่สะดุด ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนเทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2556 พิจารณาร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี นายมนตรี รักษ์ศรีทอง ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม และ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช จ�ำนวน 41 คนจาก

42 คนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อม เพรียง ยกเว้นสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต อ.เชียรใหญ่ ที่ถูก กกต.ให้ใบแดง และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล อุทธรณ์

นายพิชัย บุณยเกียรติ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่างข้อข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อที่ 23 และ 24 ว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 งบประมาณราย จ่ายประจ�ำปีงบประมาณ 2557 ทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,233,803,000 บาท แยกราย ละเอียดเป็นด้านต่างๆ ประกอบด้วย ก. ด้านงานบริหารทั่วไป แยก เป็น 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 310,555,000 บาท 2. แผนงานการ รักษาความปลอดภัย 800,000 บาท ข.ด้านการบริการชุมชน แลtสังคม 1. แผนงานการศึกษา 115,672,000 บาท 2. แผนงานสาธารณสุข 28,500,000 บาท 3. แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 300,000 บาท 4. แผนงานเคหะชุมชน 12,960,000 บาท 5. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของ ชุมชน 143,578,000 บาท 6. แผน งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 90,227,000 บาท ค.ด้านการเศรษฐกิจ 1.แผน งานอุตสาหกรรมและการโยธา 443,611,000 บาท 2. แผนงานการ เกษตร 12,950,000 บาท 3.แผน งานการพาณิชย์ 580,000 บาท และ ง.ด้านการด�ำเนินงานอื่น ๆ 1. แผนงานงบกลาง 74,070,000 บาท ประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิด

โอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเขตอ�ำเภอต่างๆ อภิปราย ในรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบ ประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2557 กัน อย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่เห็นว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2557 ที่นายพิชัย บุณยเกียรติ เสนอญัตติมีรายละเอียดในด้านต่างๆ ความเหมาะสม สมาชิกสภาที่เข้าร่วม ประชุมทั้ง 41 คนได้ลงมติรับร่างข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ ปีงบประมาณ 2557 ในวาระแรก โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งรายชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ จ�ำนวน 7 คน ประกอบด้วยนายวิฑูรย์ ตรีตรง นาย พิทยา ชมพูทอง นายโกศล คงกระพันธ์ นายสุชาติ พิมเสน นางสาวสุทธินี บุญ ประดิษฐ์ นายวัชระ ถาวรพราหมณ์ และนางสาวรจนา จันทร์เพ็ญ นายมนตรี รักษ์ศรีทอง ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า หลังการ ลงมติรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 ผ่านมติสภาฯ ในวาระแรก จะต้องให้สมาชิกพิจารณาในการแปร ญัตติเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หากสมาชิก ท่านใดมีความเห็นในการปรับลดงบ ประมาณในส่วนใดก็ให้แจ้งกับคณะ กรรมการแปรญัตติ ในขณะที่ตัวนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิ์ที่จะ ปรับลดหรือเพิ่มเติมงบประมาณใน

ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ โดยทั้งตัวนายกฯ และสมาชิกสภาจะมีการเสนอให้สภา พิจารณาค�ำแปรญัตติในการประชุม สภาสาระ 2 และวาระ 3ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 และลงมติรับร่างข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวาระ 2 และวาระ 3 ในวันเดียวกัน นายพิชัย บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช กล่าวว่าถือว่าการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวด นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัย ที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2556 เพื่อ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ�ำปี 2557 ผ่านในวาระ แรก โดยสมาชิกสภาทั้ง 41 คนมีมติ เป็นเอกฉันท์ และเชื่อว่าการพิจารณา ในวาระ 2 และวาระ 3 ก็คงผ่านไม่มี ปัญหาใดๆ อย่างแน่นอน เป็นการ ลบค�ำวิพากวิจารณ์ที่ว่ามีสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราชรวมตัวกันล้มการ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพราะมีสมาชิก ฯไม่เห็นเห็นด้วยเพียง 3-4 คนเท่านั้น แต่ผลการประชุม สมาชิกทั้ง 41 คนมีมติในทิศทาง เดียวกันคือเห็นด้วยและมีมติรับร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังกล่าว ไพฑูรย์ อินทศิลา/รายงาน


ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

หน้า 3

จ�ำลอง ฝั่งชลจิตร

ผุดนโยบายประชานิยม การชุ ม นุ ม เรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลช่ ว ยเหลื อ ความเดื อ ดร้ อ นจากราคา ยางพาราและราคาผลผลิ ต ปาล์ ม น�้ ำ มั น ตกต�่ ำ 2 จุ ด ในพื้ น ที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน คณะกรรมการแก้ไขปัญหา ธงแก้ ยางพาราทั้งระบบ เงื่อนปัจจัยการผลิตลดภาระต้นทุนชาวสวนยางเปิดกรีดราย ละไม่เกิน 10 ไร่ ราคาไร่ละ 1,260 บาท/ปี เพิ่มเติมรายละไม่เกิน 25 ไร่ รวม เป็นเงินรายละ 31,500 บาท/ปี แม้เกษตรกรยังไม่เข้าใจและคิดว่ารัฐบาลจะซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย และอื่นๆ แจกจ่ายให้ ทางเกษตรกรก็ยังยอมรับไม่ได้ เพราะปุ๋ยอาจจะไม่มี คุณภาพ ปุ๋ยปลอม เกษตรกรจะไม่ได้ประโยชน์และงบประมาณที่ใช้ก็จะไปอยู่ กับนายทุนคนกลางเจ้าของบริษัทผลิตปุ๋ยแทนที่จะได้กับเกษตรกรชาวสวนยาง แต่ทางรัฐบาลจ่ายให้เกษตรกรผ่านทางธนาคารเกษตรและสหกรณ์เป็น เงินสดๆ ตรงทันที เงินจ�ำนวนดังกล่าวเกษตรกรสามารถน�ำไปใช้จ่ายด้านใด ก็ได้ส่งผลทันทีตรงที่ เกษตรกรได้รับเงินทันที แต่หากช่วยเหลือในรูปแบบการ แทรกแซงประกันราคา เกษตรกรได้เงินต่อเมื่อยางพาราไปขาย และไม่ได้รับ เงินทันที หากมีปัญหาฝนตกเกษตรกรกรีดยางไม่ได้ในแต่ละรอบการขายจะ มีผลผลิตไปขายน้อย เงินที่ได้ก็น้อยตามไปด้วย ระยะเวลาในการกรีดยางใน แต่ละเดือนสูงสุดไม่เกิน 15 วัน ในภาคใต้ที่ฝนตกชุกในแต่ละเดือนอาจจะกรีด ยางได้ไม่ถึง 15 วัน รายได้ก็ลดน้อยตามไปด้วย การจ่ายเงินสดเพื่อช่วยเหลือปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,260 บาท นอกจาก เกษตรกรจะได้รับเงินจ�ำนวนดังกล่าวทันทีแล้ว ฝนจะตกจนไม่สามารถกรีดยาง ได้ก็ยังได้รับเหมือนเดิม โดยราคายางในตลาดจะสูงหรือต�่ำก็ไม่ส่งผลต่อการ รับเงินในส่วนนี้การประกาศให้ เกษตรกรชาวสวนยางขึ้นทะเบียนเกษตรกร ชาวสวนยาง รับเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,260 บาท ได้ทันทีใน 10 ไร่ แรกที่ผ่านการอนุมัติไปแล้วส่วน 15 ไร่ที่ขอขยายเพิ่มเติมเป็น 25 ไร่ น�ำเข้า ครม. วันที่ 3 กันยายน นี้ สามารถด�ำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรได้ภายใน 15 วัน การยื น ยั น น� ำ ยางในสต๊ อ กจ� ำ นวน 2 แสนตั น รั ฐ บาลไม่ ข ายออกต่ า ง ประเทศ น� ำ เข้ า สู ่ ก ระบวนการส่ ง เสริ ม การผลิ ต เพื่ อ การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง ภายในประเทศให้ มากขึ้นสร้างถนน มีส่วนผสมของยางพารา การสร้างสนาม กีฬา,สนามเด็กเล่น โดยใช้พื้นยางพาราแทนยางสังเคราะห์ สนับสนุนสินเชื่อ ดอกเบี้ยผ่อนปรนให้สถาบันเกษตรกรลงทุนสร้างโรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์ ยางพารา ส่งเสริมให้โค่นยางพาราที่มีอายุเกิน 25 ปี จ�ำนวน 1 ล้านไร่ เติมเงิน แก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบกว่า 4 หมื่นล้านบาท มั่น 4 เดือนราคายางพารา ทั้งในและต่างประเทศจะพุ่งสูงขึ้นโดยปริยาย เกษตรกรชาวยางจะกลายเป็น เสือตัวที่ 6 ในระบบเศรษฐกิจของประเทศทันที ในฐานะผู้ชมหวั่นอยู่ไม่น้อย ว่ามาตรการดังกล่าวเมื่อออกมาจริงๆ หลัง อารมณ์ผ่อนคลายหายหูอื้อตาลายจากท้องถนนสามแยกบ้านควนเงิน และ สี่แยกควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จะจากการที่ถูกต้อนของ ฝ่ายการเมืองอีกฝ่าย จะกลายเป็นอีกหนึ่งนโยบาย“ประชานิยม” แบบนี้นี่เอง

เพริดพริ้งที่สุด คือ “ขี้เลื่อยละเมอท�ำ ค�ำนวณน�้ำหนักแห่งเงา” วาทกรรมขี้เลื่อยที่เราก�ำซาบ เก็บไว้ในสมองมาตั้งแต่เด็กๆ มันไม่ ดีเอาเสียเลย คือ ‘หัวขี้เลื่อย’ หรือ ‘ไอ้ หัวขี้เลื่อย’ ซึ่งหมายถึงไม่มีแก่นสาร อะไรเลย แปลว่าโง่ แต่วันหนึ่งขี้เลื่อยของกวีแก้ว สามารถคิดค�ำนวณน�้ำหนักของเงา ซึ่งไม่อาจชั่งตวง เงาเป็นรูปที่เทวดา หรือนักฟิสิกส์่ไม่อาจชั่งตวง...ขี้เลื่อย หลับๆ ตื่นๆ ก็ค�ำนวณน�้ำหนักของ เงา จะได้หรือไม่ได้กวีชาวนครผู้มี ผลงานมากกว่าศรีปราชญ์หลายร้อย ไหนเพื่อนนักเขียนที่มาเยี่ยมบ้าน ายๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2556 อาจารย์มักชวนเราไปนั่งสนทนา ทั้ง เท่าได้เปิดพื้นที่ให้กับจินตนาการไป ภรรยาขี่จักรยานยนต์ไปร่วม นักเขียนระดับอาเซียนจากฟิลิปปินส์ สุดขอบจักรวาล งาน รับ ‘อังคาร’ ที่วัดท่าโพธิ์ นี่คือแรงบันดาลใจที่ท�ำให้ผม วรวิหาร ไปฟังพี่ๆ น้องๆ เสวนาเรื่อง และอินโดนีเซีย จับปากกาเขียน ‘ล�ำน�ำโลมเส้นหญ้า’ จ�ำได้ว่าวันหนึ่ง ‘ท่านอังคาร’ อังคาร กัลยาณพงศ์ กวีและ ราวๆ ปี 2514 -15 จิตรกรคนส�ำคัญ ซึ่งเป็นศิลปินแห่ง มาร่วมงานเลี้ยงด้วย ส. ศิวรักษ์ ส่วนงานจิตรกรรมของท่าน กรุณาแนะผมกับท่านอังคารว่า ชาติ เลือดเนื้อเชื้อไขของชาวนคร ดั ก ดานอย่ างผมคงเข้าไม่ถึง ได้แต่ จ� ำ ลองเป็ น ชาวนครเหมื อ นกั น ทั น ใด ผมซื้อหนังสือจัดพิมพ์ใน นั้นกวีแก้วพูดกับผมด้วยภาษากลาง รู้สึกว่างามแตกต่างจากฝีมือของ วาระนี้กลับมา 2 เล่ม ความจริง คุณหมอบัญชา พงษ์พานิช บอก แหบๆ ว่า “คุณเป็นคนนครหรือ...คุณ จิตรกรคนอื่นๆ และไม่สามารถมี ต้นฉบับจริงไว้ในครอบครอง ทั้งชาติ ว่าสื่อที่ช่วยประชาสัมพันธ์มาแต่ต้น รู้มั้ย..ผมพูดภาษานครชัดที่สุดใน นี้และชาติหน้า ผมเคยยืนตะลึงต่อ ประเทศไทย” แค่ไปแจ้งชื่อก็ขอรับได้ฟรีๆ แต่ผม หน้ารูปเขียนของท่านภายในอุโบสถ เวลานั้นผมยังหนุ่มแน่น เลย อยากอุดหนุน ริมกว๊านพะเยาที่วัดศรีโคมค�ำ นายหนังบุญธรรม เทอด- ได้แต่ยิ้มข�ำๆ หลังจากนั้นก็กันเจอ จังหวัดพะเยา แม้งานจะไม่เสร็จ ห่างๆ อีก 2 ครั้ง เกียรติชาติ ศิลปินพื้นบ้านผู้เป็น สมบูรณ์ก็งามจับใจ สมั ย เรี ย น ม.ศ. 5 ผมได้ อ า ่ นกวี มิตรและปรารถนาดีต่อผมมาตลอด ไปรับอังคารคือท�ำบุญอัฐิของ โทร.แจ้งให้ผมเขียนถึง ‘ท่านอังคาร’ นิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์ แล้ว ทึ่งลายมือของท่านมาก จนต้องลอง อังคาร กัลยาณพงศ์ ที่ปรารถนาจะ สัก 2 หน้ากระดาษภายในเวลา 2 วัน ในฐานะนักเขียนชาวนครคน หัดเขียนเลียนแบบบ้าง แต่เขียนยาก กลับมาอยูร่วมใบเสมากับพ่อแม่ หนึ่ง จะรวบรวมไว้ในหนังสือที่ระลึก เส้นสายลายน�้ำหมึกหนักเบาไม่อยู่กับ และพี่สาวในนิรภพ เหมือนเคยไป ร่วมพิธีบรรจุและลอยอังคาร เชิด ร่องรอยเลยเลิกเล่นหาง ผมตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ เพราะ ทรงศรี นักเขียนและนักสร้าง อ่านผลงานร้อยแก้วเรื่อง ไม่รู้สึกว่าตัวเองสนิทสนมกับ ‘ท่าน อังควร’ สักเท่าไร มือไม้เลยแข็งไป พลับพลึง เรื่องสุนัขเน่า ยิ่งประทับใจ ภาพยนตร์ชาวนคร ผู้ปรารถนาจะ จนใจอยากเขียนกวี ผมเจียดเงินค่า กลับมาอยู่ในเจดีย์องค์ใดองค์หนึ่ง เฉยๆ ราวๆ ปี 2528 ตอนอยู่ประจ�ำ ขนมไปซื้อสมุดปกแข็งเล่มยาวๆ มา รอบพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นสถาน ที่พ�ำนักชั่วนิรันดร หัดเขียนล�ำน�ำ น่าประลาดใจท่าน กองบรรณาธิการนิตยสาร ‘ถนน กวีนิพนธ์กับจิตรกรรม อังคารเขียนเรื่องพวกนี้ออกมาได้ หนังสือ’ ในความอุปถัมป์ของ ล� ำ ้ เลอค่ าของอังคาร กัลยาณพงศ์ อย่ า งไร บริษัทเคล็ดไทยและอาจารย์ จะยืนยงคงคู่จักรวาล ทึ่งมากๆ คือ กวีนิพนธ์ ‘วัก สุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือ ส.ศิวรักษ์ ซึ่งบ้านอยู่ตรงข้ามกับส�ำนักงาน วัน ทะเล’ วรรคที่จินตนาการเลอเลิศ

ที่ปรึกษากฎหมาย : อครพล หนูทวี สมชาย ฝั่งชลจิตร บรรณณาธิการที่ปรึกษา : จ�ำลอง ฝั่งชลจิตร ที่ปรึกษา : สุรโรจน์ นวลมังสอ ไพฑูรย์ อินทศิลา สุกรม กลางถิ่น สุรินทร์ จตุการ เลิศ อักษรนิตย์ ตรีภพ นาคสงค์ กองบรรณาธิการ : กาญจนา ประดู่ ชลกนก กิจวิบูลย์ นิสารัตน์ สอดจิตต์ กริชกานต์ ทองศรีนุ่น นันทโนราห์ ธรรมชาติ ปิยะวัฒน์ แก้วชอุ่ม สิทธิพงษ์ ใจอารีย์ ปาลิตา นิลโกมล ณัฐศิริ อินทร์ทองปาน ณัฏฐ์ ธีระกุล บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา : ณรงค์ ธีระกุล เจ้าของ : บริษัทมีดี มีเดีย เรดิโอ จ�ำกัด 91/15 ม.ราชพฤกษ์ 2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-347314-5 WWW.MEDEEFM.COM


หน้า 4

ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

ขอบคุณการตอบรับสื่อ“มีดีนิวส์” เป็นความอบอุ่น ที่ส่งมายังทีมงานและกอง บรรณาธิการทุกคน เติมเต็มด้วยก�ำลังใจเติม ใจแห่งการสร้างสรรค์ เป็นอีกก้าว ของสิ่ ง ใหม่ ที่ ป รากฏบนหน้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ อย่ า งคิ ว อาร์ โ ค้ ต ค่ อ ยๆ ขยายวงไปเรื่ อ ย ตอบสนองคอข่ า วสิ บ ปากว่ า ไม่ เ ท่ า ตาเห็ น หาทางออกกันอย่างไร กับปัญหา ราคายางพาราที่ ล ้ น มาอยู ่ บ นถนน อยู ่ บ น ทางรถไฟ จะไปทางไหน ต่างฝ่ายต่างตั้งธง ตั้งเป้าสร้างดาวกันคนละดวง แต่ ที่ แ น่ ก ารประกาศจะให้ ต ลาดภายในสร้ า ง ผลิ ต ผลรองรั บ น� ำ ยางมาสร้ า งถนน สร้ า ง สนามเด็ ก เล่ น เกิ ด ได้ จ ริ ง หรื อ ไม่ ห ากเกิ ด ไปกระทบระบบการผู ก ขาด ของใครหรื อ ไม่ เพราะเห็นการจะสร้างถนนสายกรุงหยัน จนป่านนี้ต้องยกเลิกไป รัฐมนตรีช่วยเกษตร (ขณะนั้น) ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ แถลงข่าวเป็นมั่น

ผู้ว่าฯวิโรนจน์ จิวะรังสรรค์

เหมาะ ฝากคนใหม่คมนาคม กับเกษตรและ สหกรณ์ คุยกันดูท�ำได้จริงมั้ย “อย่าเคาะหมา ให้ ก ะลาดี ใ จ” กระทรวงเกษตรฯก็ น ่ า จะผุ ด กองทุนอื่นๆ ขึ้นมาบ้าง ก็ได้ กองทุนสงเคราะห์ การท�ำสวนปาล์ม กองทุนสงเคราะห์การท�ำนา ข้าว กองทุนสงเคราะห์การปลูกมังคุด, เงาะ, ลางสาด, ลองกองฯ ท่ามกลางวิกฤติ ออกมาเรี ย กร้ อ งให้ เ ห็ น กั น บ้ า งขององค์ ก ร ทางธุรกิจ วาริน ชิณวงศ์ ประธานหอการค้า จังหวัดนครฯ, ยุทธกิจ มานะจิตต์ ประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ, ว่าที่ ร.ต.เสรี ถนัด

วาริน ชิณวงศ์

ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรม, รศ.วิมล ด� ำศรี อธิการ ม.ราชภัฏนครฯ แถลงข่าวฝากบุญมายังชาวพุทธ, ชาวนครฯ ชาวมหาชัย ร่วมสมทบทุนสร้างพระพุทธสิหิงค์ราชภัฎนครศรีธรรมราช ใหญ่ที่สุด

ชักรูป - ทรงพล สวาทธรรม รองผวจ.นครฯ ขี่ม้าเปิดงาน-เปิดเมือง คาวบอย อินเดียน บิ๊กไบค์ ทางวาริน ชิณวงศ์ ประธานหอการค้านครฯ น�ำชาวหอร่วมกันจัดกับกลุ่มคนรักคาวบอยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นที่ โรงแรม ราวดีของสรวิทย์ จันทร์แท่น ตามแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองนครฯ

ยุทธกิจ มานะจิตต์

Mr.Katsunori Maeda

นายตัน ภาสกรนที

สอนสาร นายกสมาคมธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว จั ง หวั ด นครฯ หลั ง จากนี้ ไ ปคงจะ ออกมาแถลงตัวเลขให้งบประมาณ โปรโมท การท่องเที่ยวกัน ประเมินเม็ดเงินที่ได้รับอา นิสงจากการท่องเที่ยว ปีงบ 2557 ตั้งเยอะๆ เม็ ด เงิ น ฟู เท่ า ไหร่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มามาก แค่ ไ หน สิ ท ธิ ศิ ล มั ย หั ว หน้ า ส� ำ นั ก งานการ ท่องเดที่ยวและการกีฬาคงตอบได้ เติ ม งบให้ จั ด งานตามพื้ น ที่ ต ่ า งๆ ซั บ น�้ ำ ตา ปลา ขูดเลือดปูจากนักท่องเที่ยว จนหลาบไป ตามๆ กัน ...แต่กลุ่มทัวร์ไหว้พระมาเลเซีย ยัง คิดให้เขาไม่ออก ว่ามาไหว้เจ้าแม่กวนอิม ที่ ทุ่งสง ตอนตีสาม ไหว้พระบรมธาตุ ตอนหก โมงเช้า และไปสงขลาต่อท�ำอย่างไรให้เขาแวะ เมืองนครมากกว่านี้ ขนาดว่าสร้างส้วม สร้าง ห้ อ งน�้ ำ รั บ กรุ ๊ ป ทั ว ร์ ภายในวั ด พระมหาธาตุ รั บ ก็ ยั ง สร้ า งเสร็ จ ใช้ ก ารไม่ ไ ด้ เวรนะเวร วิชาการยังดันกันต่อ.. วิมล จ�ำนงบุ ต ร ผู ้ ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ร่ ว มงานวั น วิ ช าการมั ธ ยมศึ ก ษา ที่ เ บญจมราชูทิศ ครู นักเรียนงัดนวัตรกรรมดีออกมา โชว์ ..เสร็จแล้วต่อยอดยังไง อันนี้น่าคิดกว่า ขยันจัดกิจกรรม ชนันธร ธนานราสิ น บ.สิ ง ห์ อ รฉั ต ร จ� ำ กั ด จั บ มื อ อารยา สารคุ ณ จากฮอนด้ า ศรี น คร น� ำ ทั พ จั ด กิ จ กรรมวันแดงเดือด ที่ข้างบริษัท แฟนบอลโผล่ ให้เห็นเพียบ แบบนี้ต้องจัดบิ๊กแม็ทบ่อยแล้ว ผ่านไปด้วยดี แอ๊ด สุธรรม ชยันต์เกี ย รติ นพ.บั ญ ชา พงษ์ พ านิ ช ย์ อี ก ก� ำ ลั ง

ตบรางวัล - นายกเอ อภินันท์ เชาวลิตร นายกองค์การบริหารส่วน ต�ำบลท่าศาลา มอบรางวัลให้นักกีฬามวยไทยสมัครเล่นให้กับนักเรียน ในพื้นที่จากการเข้าแข่งขันยกีฬานครเกมส์ ครู-ผู้ปกครองพลอยปลื้ม กันไปเต็มๆ

ดร.พรรณไท ไทยชน, ดร.อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กก.บ.ทรูวิชั่น

ส� ำ คั ญ จั ด งานน� ำ อั ง คารกลั บ บ้ า นเกิ ด วั ด ท่ า โพธิ์ ฯ ศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า น ปราชญ์ ท ้ อ งถิ่ น ตัวแทนสถานศึกษาร่วมงานเพียบ..ของดีคน ดี มีไว้เชิดชู

เจน สงสมพั น ธุ ์ นายกสมาคม นักเขียนฯ เวี ย ง วชิ ร ะ, อธิ ค ม คุ ณ าวุ ฒิ , โดม วุฒิชัย, อัตถากร บ�ำรุง, เกษม จันทร์ด�ำ (ธัช ธาดา), โอภาส สอดจิตต์, จ�ำลอง ฝั ่ ง ชลจิ ต ร, กร ศิ ริ วั ฒ โณ และ อนั น ต์ ลือประดิษฐ์ จากเครือเนชั่นฯ มาร่วมงาน บ�ำเพ็ญกุศลศพ วิสรรชนีย์ นาคร (จิราภรณ์ เจริญเดช) ที่วัดหน้าพระบรมธาตุ ไม่ กี่ วั น แท็ ก ซี่ มิ เ ตอร์ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารแล้ ว ตลาดเมืองนครจะหมู่หรือจ่า พิสูจน์กันมา แบบพรึบเต็มบูมหรือค่อยเป็นไป เพ็ญพักต์ เจริญพานิช ผู้บริหารคงตอบได้..

แต่ ง ลู ก อดี ต รมต.ศธ. - นายชวน หลี ก ภั ย อดี ต นายกรั ฐ มนตรี , ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซี่ยน นริศา อดิเทพวรพันธ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ร่วมงานแต่ง ดร.ทองสมัคร กับ ดร.จอชชัว สต้าบส์ บุตรี นายสัมพันธ์ - ผศ.จันทรา ทองสมัคร ณ ห้องแคทลียา บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้


ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

หน้า 5

พรานไพร หอมเอย กลิ่นนี้ พี่จ�ำได้ หอมกลิ่นคล้ายๆ บุหงา คราหน้าฝน พระพายโชย พัดผ่าน ซ่านกมล มันหอมหวน เสียจน เกือบเคลิ้มไป

โอกาส เป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมต้องการ แล้วแต่ว่าใคร ไปเราจะหาแนวร่วมมาด้วย จะไม่แค่มาเลี้ยงอาหารอย่างเดียวอาจ ที่ต้องการมันเป็นพิเศษ บางคนอาจจะแค่ต้องการโอกาส ใน จะมีดนตรี มีสันทนาการร่วมด้วย เพื่อเขาจะได้มีความสุขด้านอื่น ร่วมด้วย ที่มาท�ำตรงนี้ก็ไม่ได้หวังอะไร ถ้าพูดกันตรงๆก็หวังบุญ การแก้ตัวเมื่อท�ำผิดและขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ แต่ส�ำหรับคนที่นี่ คนไร้ที่พึ่ง ที่สถานสงเคราะห์บ้านสิชล พวกเขาต้องการแค่โอกาสที่คนภายนอกจะหยิบยื่นมาให้ อาจเป็น อาหารมื้อแปลกๆ ที่ไม่มีโอกาสลิ้มรสได้บ่อยๆ อย่างที่คนปกติภาย นอกทั่วไปสามารถหาซื้อได้ตามก�ำลังความสามารถของแต่ละคน วันนี้ ทีมข่าว “มีดีนิวส์” ได้มีโอกาสตามคณะผู้บริหารและ พนักงานจาก บ.สิงห์อรฉัตร จ�ำกัด ไปยังสถานสงเคราะห์บ้านสิชล เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ไร้ที่พึ่งที่นี่ เมื่อเดินทางไปถึงทีมผู้บริหาร และพนักงาน ก็เตรียมอาหารเพื่อเลี้ยง “ผู้รับบริการ” กันอย่าง ขะมักเขม้น น�ำทีมโดย คุณชนันธร ธนานราสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่สลัดคราบผู้บริหาร ลงมาเป็นแม่งานครั้งนี้ โอกาสนี้เราได้คุยกับทาง คุณชนันธร ธนานราสิน กรรมการ ผู้จัดการบริษัทถึงที่มาที่ไป ในการมีโครงการนี้ขึ้นมา “คือพอดีมัน มีโครงการต่อเนื่อง ปกติทุกประเภทเราช่วยกันอยู่แล้ว ทีนี้วันนั้น เราจุดประกายว่ามีเสื้อเราจะท�ำอย่างไรดีให้มันเกิดรายได้ เพื่อจะ เอามาท�ำประโยชน์ ทางทีมงานก็คิดกันว่า มันมีบ้านพักคนชราอยู่ นะ เรายังไม่เคยมาท�ำบุญแบบนี้สักที น่าจะหันมาท�ำบุญแบบนี้บ้าง เพราะปกติน�้ำท่วมภัยแล้งเราไปหมดแล้ว แต่ว่ากับสถานที่แบบนี้ เรายังไม่เคยได้มาเลย ฉะนั้นปีนี้เราเอาแบบนี้กันบ้าง ลองเปลี่ยนดูซิ จะได้เกิด ความแตกต่างบ้าง ก็ไม่คิดว่าที่นี่คนจะเยอะขนาดนี้ ถ้ามีคราวต่อ

อย่างเดียว” และนอกจากนี้เราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ ที่ ดูแลที่นี่โดยตรง คุณสุนทรา ชูสุวรรณ์ กล่าวว่า ส�ำหรับสถาน สงเคราะห์บ้านสิชลนั้น ตั้งอยู่ที่ถนนนครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี หลักกิโลเมตรที่ 81 - 82 ม. 7 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ปัจจุบันมี ผู้รับบริการ หรือ คนไร้ที่พึ่ง ที่มาพักพิงที่นี่จ�ำนวน 327 คน ชาย 238 คน หญิง 134 คน ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ไม่สามารถใช้ ชีวิตได้ตามปกติอย่างคนทั่วไป ส่วนหนึ่งราชการน�ำส่ง โรงพยาบาล ต่างๆ ที่ผู้ป่วยเข้ามาพักพิงที่นี่ โดยมีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์คอย ดูแล ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมวั น นี้ มี ก ารเลี้ ย งอาหารกลางวั น ที่ เ หล่ า ผู้บริหารและพนักงานจาก บ.สิงห์อรฉัตร จ�ำกัด และคณะได้จัด เตรียมมา มีทั้งหวานเย็นมะพร้าวน�้ำหอม น�้ำหวาน ป๊อปคอร์น หมี่ ผัด ข้าวผัดและบาร์บีคิว มาสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้รับบริการ ที่ต่างก็ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความสุขเป็นอย่างมาก โอกาสนี้เราได้พูดคุยกับ เรือเอกประภาส พูลสุข ผู้อยู่ที่นี่ใน ฐานะคนไร้ที่พึ่ง เขาแนะน�ำตัวเองในแบบฉบับของเขา “สวัสดีครับ กระผม เรือเอกประภาส พูลสุข รับราชการเป็น ทหารเรือ เนื่องจากผมมีโรคประจ�ำตัว เมื่อก่อนป่วยเป็นเส้นเลือด ในสมองตีบ ไขมันในเลือดสูงและก็เป็นอัมพาตเดินไม่ได้ พยายาม รั ก ษาตั ว มาประมาณ 8 ปี สาเหตุ ที่ ก ระผมต้ อ งมาขอพั ก พิ ง ที่ นี่ เนื่องจากภรรยาผมมีครอบครัวใหม่ และคุณแม่ผมท่านแก่ชราไม่ อยากจะไปรบกวนท่านเลยอยากขอมาพักพิงที่นี่” จากการพูดคุย เบื้องต้น ทราบว่าคุณลุงมีลูกชายที่เพิ่งเรียนจบปริญญาตรี แต่ก็ยัง ไม่อยากไปรบกวนอยากรอให้เขาตั้งตัวได้แล้วมากกว่า แค่เพียงโอกาสเล็กๆ น้อยๆ ที่คนในสังคม หยิบยื่นให้ ส�ำหรับ คนที่นี่ ก็มีค่ามากมายแล้ว ดูจากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ผสม ผสานเจือด้วยความสุขนั้น ก็ทราบได้ว่า พวกเขามีความสุขเพียง ใด… กริชกานต์ ทองศรีนุ่น ภาพ/ข่าว

ราตรีนี้ ยืดยาว ดาวพรายพร่าง พระจันทร์เสี้ยว เคียวจาง พอหว่างไหว รัศมี ดาวล้อม จอมหทัย ส่องสว่าง พรายพร่างไป ทั่วโพยม ก่อนหน้านั้น พิรุณโรย โปรยกระหน�่ำ ราวจะย�้ำ ทิวไม้ ด้วยแรงโหม พอสายฝน ซาลง โค้งโพยม ก็ปรากฎ รุ้งโน้ม ดูงดงาม พอค�่ำลง ดงไพร เงียบสงัด ยินแต่เสียง สรรพสัตว์ สนั่นไหว บินเวียนว่อน ซ่อนหา ลดาไพร ขยับปีก แกว่งไกว ในพงพี กลางเวหา ก็ปรากฏ ดารากลาด ราวจะพาด ผ่านฟ้า มาหาพี่ ระยิบระยับ นับแสง แห่งราตรี ชื่นชีวี พี่รักนัก รัตติกาล กลิ่นไม้ป่า หน้าฝน ก็ลอยพริ้ว ล้อเป็นริ้ว หยอกลม ผสมหวาน มันแสนสุข หนักหนา ราตรีกาล ชีวิตพราน เพื่อนไพร ไกลกังวัล ... เขียนค�ำ : ข้าพเจ้า (เลาขลุ่ย)


หน้า 6

ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

มติ เ ลื อ กอิ ห ม่ า มมั ส ยิ ด ยามาอา ตุ ล มุ ส ลิ มี น บางขั น เป็ น กรรมการ อิ ส ลามประจ� ำ จั ง หวั ด ประจ� ำ จั ง หวัดนครฯแทนต�ำแหน่งว่าง

ที่ ห ้ อ งประชุ ม ศรี วิ ชั ย ชั้ น 5 ศาลากลางจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ว่าที่ร้อยตรีฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่า ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ประธานในการคั ด เลื อ กกรรมการ อิสลามประจ�ำจังหวัดนครศรีธรรมราช แทนต� ำ แหน่ ง ที่ ว ่ า ง เนื่ อ งจากนาย

เบญจมฯนคร เป็ น เจ้ า ภาพ แข่ ง ขั น ฟุ ต บอลพลาสติ ก ชุ ด นั ก เรียน “นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คั พ ” รอบชิ ง แชมป์ ภาคใต้ เ ลื อ ก 4 ที ม ชิ ง ชนะเลิ ศ ประเทศไทย แชมป์ รั บ ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราช สุ ด าฯ พร้ อ มทุ น การศึ ก ษากว่ า 3 แสนบาท

สุกรี ชายคีรี กรรมการอิสลามประจ�ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการ คั ด เลื อ กเมื่ อ วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2554 ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 เป็ น เหตุ ใ ห้ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง กรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด ตาม มาตรา 27 (1) และต�ำแหน่งว่างลง ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 และกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดประชุมอิหม่ามประจ�ำ มัสยิด เพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลาม ประจ� ำ จั ง หวั ด แทนต� ำ แหน่ ง ที่ ว ่ า ง ตามมาตรา 23 มาตรา 25 และกฎ กระทรวง (พ.ศ. 2552) ออกตามความ

ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารองค์ ก ร ศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 เพื่อให้การ คัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด นครศรี ธ รรมราช แทนต� ำ แหน่ ง ที่ ว ่ า ง เป็นไปตามกฎหมาย จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชจึ ง คั ด เลื อ กกรรมการอิ ส ลามประจ� ำ จั ง หวั ด คนใหม่ ซึ่งมีอิหม่ามประจ�ำมัสยิดต่างๆ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม คัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด นครศรีธรรมราช โดยได้เสนอชื่อนาย จ� ำ นง ชั ย คี รี อิ ห ม่ า มมั ส ยิ ด ยามาอาตุ ลมุสลิมีน อ�ำเภอบางขัน เพียงคนเดียว เพื่อเป็นกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด นครศรีธรรมราช แทนต�ำแหน่งที่ว่าง

ส�ำหรับคณะกรรมการอิสลาม ประจ�ำจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ทั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กใหม่ รวม ทั้งหมด จ�ำนวน 30 คน ซึ่งจะปฏิบัติ หน้ า ที่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาหารื อ ของผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ตอบข้ อ สงสั ย ทาง ด้ า นศาสนาอิ ส ลาม ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา เสนอความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ศาสนา อิสลาม กับผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอด จนก� ำ กั บ ดู แ ลตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการอิสลามประจ�ำ มัสยิดในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย มี ว าระด� ำ รงต� ำ แหน่ ง คราวละ 6 ปี และหมดวาระในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ห้ อ งประชุ ม โรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ นครศรี ธ รรมราช นายวิ ม ล จ� ำ นงบุ ต ร ผู ้ ต รวจราชการกระทรวง ศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น ประธานการแถลง ข่ า ว การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลพลาสติ ก ใน ชุ ด นั ก เรี ย น “นั น ยาง โกลหนู ไทย แลนด์ เลเจนด์ คัพ” ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปี 2556 รอบชิง แชมป์ภาคใต้ โดยมีนายสุชาติ ไชยสาร รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนากิจกรรม นักเรียน ส�ำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. นายภักดี เหมทานนท์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช และ นายจตุพร วัฒนพฤกษ์ ผู้แทนธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมแถลง นายวิมล จ�ำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การ แข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน “นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ประจ� ำ ปี 2556 ชิ ง ทุ น การศึ ก ษารวม กว่ า 3 แสนบาท โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สนั บ สนุ น เยาวชนให้ แ ข็ ง แกร่ ง ทั้ ง ร่างกายและใจ รู้จักสานพลังในความ เป็นทีม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้ ว ยการเล่ น กี ฬ า ให้ รู ้ แ พ้ รู ้ ช นะ มี ความสามั ค คี และห่ า งไกลยาเสพติ ด ซึ่ ง ในการแข่ ง ขั น รอบชิ ง แชมป์ ภ าคใต้ ก� ำ หนดแข่ ง ขั น ระหว่ า งวั น ที่ 22-23 สิ ง หาคม 2556 ณ โรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ นครศรี ธ รรมราช แบ่ ง การ แข่งขันเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นอายุ 12 ปี มี จ�ำนวน 24 ทีม รุ่นอายุ 15 ปี มีจ�ำนวน 64 ทีม และรุ่นอายุ 18 มีจ�ำนวน 64 ทีม โดยคัดเลือกเอาทีมอันดับที่ 1-4 ของ

แต่ละรุ่นเป็นตัวแทนของภาคใต้ ไปเข้า ชิงชนะเลิศประเทศไทย ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค กรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 6-8 กันยายน 2556 โดยแชมป์ประเทศไทยในรุ่น 15 ปี และรุ่น 18 ปี ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม าร พร้ อ มทุ น การศึ ก ษา 20,000 บาท ส่วนรองแชมป์อันดับ 1 และ 2 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และ 5,000 บาท ตามล� ำ ดั บ พร้ อ ม เกียรติบัตร ส่วนรุ่น 12 ปี แชมป์และ รองแชมป์อันดับ1-2 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามล�ำดับพร้อมเกียรติบัตร ส่วน ทีมแชมป์และรองแชมป์อันดับ 1-2ใน ระดับภาค รุ่นอายุ 18 ปี และ 15 ปี ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาทตามล� ำ ดั บ พร้ อ ม เกียรติบัตร และรุ่นอายุ 12 ปี แชมป์ และรองแชมป์ อั น ดั บ 1-2 รั บ ทุ น การ ศึกษา 3,000 บาท 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามล�ำดับ นายสุชาติ ไชยสาร รองผู้อ�ำนวย การส� ำ นั ก พั ฒ นากิ จ กรรมนั ก เรี ย น ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กล่าวว่า ฟุตบอลพลาสติก เป็น กิ จ กรรมสั น ทนาการที่ เ ยาวชนคุ ้ น เคย กันอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน สามารถเล่นได้ ทุกที่ ซึ่ง สพฐ.ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะมีความพึงพอใจกับผลการจัดการ แข่งขันตลอด 2 ปีที่ผ่าน ซึ่งปีนี้ได้จัด เป็นปีที่ 3 แล้ว โดยได้รับการสนับสนุน อย่างดียิ่งจากภาคเอกชน


ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

หน้า 7

คัดนักเรียน- ครูและบุคลากร ยกย่อง เชิดชูเกียรติเฟ้นตัวแทนแข่งความสามารถ งานศิลปะฯภาคใต้ที่พัทลุง ปลายปี รับการ พัฒนาเด็กใต้สู่สากล

โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิมล จ�ำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจ�ำปี 2556 โดยส�ำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ ศึกษามัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดพัทลุง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ มัธยมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจ�ำปี 2556 ขึ้น ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช โดยมี โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เข้าร่วม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน แสดงออก ถึงทักษะความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ จาก การเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การแสดงทักษะและ ความสามารถต่อสาธารณชน ส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข รู้จักท�ำงานร่วมกับ ผู้อื่น มีความสามารถทางการคิด มี ทักษะชีวิต และรู้จักแก้ปัญหา เวทีส�ำหรับคัดเลือกตัวแทน นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะและความ สามารถนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 ในเดือน พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดพัทลุง ภายใต้ ค�ำขวัญที่ว่า “สร้างขุมทรัพย์ทางปัญญา พัฒนา เด็กใต้ ก้าวไกลสู่สากล” นอกจากนี้กิจกรรม มหกรรมวิชาการยังเป็นเวทีที่ได้คัดเลือกผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ยกย่องเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกันเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมวิชาการ ถือว่าเป็นประเพณีของชาวมัธยมศึกษาที่ จัดสืบเนื่องกันมาถึง 23 ครั้ง นับเป็นความ ร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นที่จะช่วยกัน ส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการ การจัดเวที ให้นักเรียนได้แสดงออก ได้แข่งขันทักษะ

และความสามารถเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน สามารถตอบสนองนโยบายและเจตนารมณ์ของ การปฏิรูปการศึกษาให้เป็นรูปธรรม เป็นกิจกรรม

หนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีกระบวนการเรียน รู้ที่หลากหลาย เน้นให้นักเรียนได้น�ำความรู้ไปสู่ การปฏิบัติอันส่งผลต่อการศึกษาสูงขึ้น เพื่อศึกษา ต่อและประกอบอาชีพในอนาคต ส�ำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัด นิทรรศการ การแสดงผลงานของนักเรียน การ ประกวดทักษะวิชาการต่าง ๆ ต่างมากมาย


หน้า 8

ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

นั ก วิ ช าการท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า น ประชาชนร่ ว มงานน� ำ ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ” ปณิธานกวี” กลับบ้านเกิดตามประสงค์ วัดท่า โพธิ์ ม่งุ ให้ชนรุน่ หลังได้ศกึ ษาผลงาน

2 5 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 6 ณ วั ด ท ่ า โ พ ธิ์ วรวิ ห าร ชาวนครร่ ว มเชิ ด ชู เ กี ย รติ ก วี เ อกกรุ ง รัตนโกสินทร์ อังคาร กัลยาณพงศ์ ครบรอบ 1 ปี การจากไปของท่าน ภายในงานมีการเสาวนาเรื่อง “ฅนนครฯ คิดถึงอังคาร” โดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระ กาญจน์, คุณสุธรรม ชยันเกียรติ, นพ.บัญชา พงษ์ พานิช, รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ พิธีบังสุกุลอัฐิ และ พิธีบรรจุอัฐิ ตามความประสงค์กลับบ้านเกิด โดยทางเหล่าญาติตระกูลชัยมุสิก ได้น�ำเถ้าอัฐิของ ท่านอังคารมาบรรจุรวมไว้กับบิดา และ มารดา ณ ฐานใบเสมารอบอุโบสถ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร จังหวัด นครศรีธรรมราช อันเป็นต�ำบลสถานบ้านเกิด นายวรา จันทร์มณี เปิดเผยว่า ก่อนเสียชีวิต

อังคาร กัลยาณพงศ์ ก�ำชับกับหลาน ชื่อนางสมจิตต์ ชั ย มุ สิ ก ว่ า ถ้ า น้ า ตายให้ พ าน้ า กลั บ บ้ า นด้ ว ย พา ไปอยู ่ กั บ พ่ อ แม่ แ ละพี่ ส าวที่ ใ บเสมารอบโบสถ์ วั ด ท่ า โพธิ์ ว รวิ ห าร หลานๆ ของท่ า นจึ ง มาหารื อ กั บ ตน ต่ า งนั บ ถื อ ท่ า นเป็ น ครู ขณะอั ง คารเป็ น กรรมการมู ล นิ ธิ โ รคตั บ ก็ ไ ด้ ม อบภาพเขี ย นน� ำ มา ท�ำ ส.ค.ส. จ�ำหน่ายหาเงินสมทบทุน และออกแบบ ตราสัญลักษณ์ให้มูลนิธิ ตนคิดว่าไม่ควรน�ำอัฐิกลับ ไปบรรจุเฉยๆ ควรท�ำอะไรเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน และเมืองนครด้วย “ผมจึงปรึกษากับอาจารย์ฉัตร ชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นครฯและคุณหมอบัญชา พงษ์พานิช เมืองนครมี ศรีปราชญ์กับอังคาร แต่ศรีปราชญ์เขียนไว้น้อยมาก เมื่อเปรียบกับอังคาร จึงมีการเสวนาและกิจกรรม อื่นๆ ตามสมควร” นายวรา เปิ ด เผยว่ า เพราะความใกล้ ชิ ด จึงทราบว่า อังคาร กัลยาณพงศ์ มีความรู้สึกค้าง

คาใจอยู ่ 2 เรื่ อ ง คื อ เมื อ งนครซึ่ ง เป็ น บ้ า นเกิ ด ไม่ ค ่ อ ยสนใจกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรไม่ ชื่ น ชอบ ตนและกองทุนสิปปปชาจึงจัดงานเทิดเกียรติคุณของ อังคารที่คีรีวง เมื่อปี 2551 และจัดงานมุทิตาจิตครบ 85 ปี ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2554 ต่อมา อังคาร กัลยาณพงศ์ ได้ รับพระราชทานปริญญา ดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อั ง คาร กั ล ยาณพงศ์ เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2469 ณ บ้านหลังวัดจันทาราม ต.ท่าวัง อ.เมื อ ง จ.นครศรี ธ รรมราช เรี ย นชั้ น ประถม โรงเรี ย นวั ด จั น ทาราม โรงเรี ย นวั ด ใหญ่ โรงเรี ย น เบญจมราชูทิศ โรงเรียนเพาะช่างและ มหาวิทยาลัย ศิลปากร เป็นศิษย์ของ ศ.ศิลป์ พีระศรี, เฟื้อ หริพิทักษ์ และเฉลิม นาคีรักษ์ ศึกษาค้นคว้างานด้าน ต่างๆ ทั้งศิลปกรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร์

ชอบแต่ ง กวี ม าตั้ ง แต่ ยั ง หนุ่ม มีผลงานได้แก่ นิราศ นครศรีธรรมราชและ ปณิธานกวี ผลงานจิตรกรรมก็ สวยงามล�้ำลึกไม่เหมือนใคร สุ ธ รรม ชยั น เกี ย รติ ชมรมรักษ์บ้านเกิดเปิดเผย ว่ า เป้ า หมายเราก็ คื อ การ เชิ ด ชู เ กี ย รติ ท ่ า นอั ง คาร เพราะว่า มีหลายท่านบอก ว่าไม่รู้จักท่านอังคาร ทั้งๆ ที่ท่านเป็นคนนคร แล้วก็ไม่ เคยอ่ า นผลงานท่ า นที่ จ ริ ง ท่านก็ไม่ได้กลับนครมานาน หลายสิ บ ปี แต่ ว ่ า พั ก หลั ง

ท่านก็มานครศรีธรรมราช และก็ได้เป็นศิลปินแห่ง ชาติ เป็นอะไรต่างๆ คนดีศรีนครเยอะ แล้วท่านก็ เขี ย นกวี นิ พ นธ์ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งนิ ร าศนครศรี ธรรมราช และเขี ย นถึ ง พระบรมธาตุ ม ากมาย ที เ ดี ย วก็ เ ลยเป็ น ห่ ว งว่ า คนนครไม่ รู ้ จั ก ก็ เ ลยจั ด ขึ้นมา ในวาระท่านกลับบ้านเกิด ก็คือน�ำอัฐิของ ท่านมาไว้กับพ่อกับแม่ของท่าน ที่วัดท่าโพธิ์ “อันนี้คิดกันตั้งแต่คุยกันไว้ครั้งแรก แต่ว่า บังเอิญพาท่านมาไว้ที่นี่ แต่ทางวัดก็มีแนวคิดทาง วัดอยู่แล้วที่จะไม่ให้สร้างอะไรเพิ่มเติมก็เลยท�ำตาม เจตนา นั้นแล้วก็ต่อไปในอนาคตก็คิดว่าน่าจะเป็น แกลลอรี่ สถานที่ เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ของท่าน อะไรสักที่หนึ่งในนครศรีธรรมราช ก็อาจจะมีรูป อนุสาวรีย์ของท่านด้วย ก็คิดกันมามากมาย แต่ว่าก็ คงจะให้อาจจะให้คนรุ่นหลัง หรือคนรุ่นเรานี่แหละ เพราะแต่ว่าอีกสักระยะหนึ่งในการรวบรวม เพราะ ว่าบริษัทต่างๆของกรุงเทพฯก็พร้อมที่จะทุ่มเงินมา ให้แต่ว่าเราเตรียมตัวไม่ทันเท่านั้นเอง ต่อไปก็คงจะ เป็นอย่างนั้น นพ.บั ญ ชา พงษ์ พ านิ ช เลขานุ ก ารมู ล นิ ธิ เปิดเผยว่าก็มีเพียงเจตนาของท่านที่สั่งไว้ กับพี่อุ่น เรือนกับลูกๆกับหลานๆและแม้กระทั่งกับ ผู้คนที่ คุ้นเคย บอกว่าถ้ายังไงพาลับไปอยู่เมืองนคร ไป อยู ่ กั บ พ่ อ กั บ แม่ ด ้ ว ย ด้ ว ยเหตุ นี้ เมื่ อ ทางคณะ ญาติ มีข้อยุติเตรียมการและอยากจะจัดเนื่องใน ครบรอบ 1 ปีที่ท่านอังคารเสียชีวิต พวกเราชาว นครที่มีความผูกพันก็ร่วมไม้ร่วมมือกัน เพื่อที่จะ จั ด ให้ ใ ห้ ส มเจตนา แล้ ว ก็ ต ามสมควร โดยมี ท าง ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เป็นประธาน แล้วก็มี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ นครศรีธรรมราช และก็อีกหลายฝ่ายเข้ามาร่วมกัน ตั้งใจสนองเจตนา ขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านอังคาร ท�ำ ก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ไม่ว่าจะ เป็นในเรื่องของบทกวี ไม่ว่าจะใจเรื่องของปรัชญา ปณิธาน รวมทั้งแบบอย่างอันดีงามของท่าน “เราก็เลยคิดว่าจัดทั้งที่ก็ให้คนได้สัมผัส ได้ เรียนรู้ตามสมควร ไม่งั้นก็เป็นแค่พิธีกรรม ด้วย เหตุนี้ก็มีกิจกรรมประกอบอื่นๆ ตามสมควร แต่ที่ ส�ำคัญ ผมเองได้รับมอบหมายให้เป็นบรรณาธิการ ท�ำหนังสือเล่ม รับอังคารกลับบ้านเกิด ถือว่าเป็น หนังสือเล่มส�ำคัญที่ประมวลแง่คิดว่าด้วยชีวิตของ อังคาร ในฐานะคนนคร ในฐานะที่มีจิตวิญญาณ เป็นศิลปินชาวนครศรีธรรมราช ก็รวบรวมออกมา เป็นหนังสืออังคารกลับบ้านเกิด ซึ่งมีหลายตอนที่ ส�ำคัญมาก ล้วนว่าด้วยการพลัดพรากไปจากบ้าน การระลึกถึงบ้าน แล้วก็ปณิธานชีวิต จนถึงเรื่องของ วาระสุดท้าย เป็นการรวมบทกลอน บทประพันธ์ที่ ท่านจะไม่เคยเห็นในหนังสือเล่มอื่นมาก่อน เพราะ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การผสมการเก็ บ นั่ น เก็ บ นี่ อ ย่ า ง ไม่เป็นระบบ อันนี้เก็บตั้งแต่แรกเขียน จนถึงวาระ สุดท้าย ที่เขียนแม้กระทั่งบทสุดท้าย และก็ภายใต้ กรอบความคิดตามที่กล่าวและยังมีความคิดของคน อื่นๆ ในนครที่มีแง่มุมต่างๆ ที่ส�ำคัญพิเศษอีกอย่าง คือประวัติท่านอังคาร จะเป็นประวัติฉบับหลานๆ เขียน ซึ่งใครอื่นไม่รู้หรอก หลานคนนครเป็นคน เขียน เป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะให้เป็นหลักฐาน อีกอย่าง หนึ่งเรียกว่า ปราชญ์กวีแก้วที่เป็นคนดี ศรีธรรมราช นายแพทย์ บั ญ ชากล่ า วอี ก ว่ า ใครจะท� ำ จะท�ำอย่างไร ท�ำที่ไหน และจะเป็นอย่างไร อันนี้ นะมันไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจ ในฐานะที่ผมท�ำหอ จดหมายเหตุท่านอาจารย์พุทธทาส มันมีเงื่อนไข อีกหลายอย่าง แค่คิดไม่ได้ มันมีว่าใครจะท�ำ และ จะท�ำยังไงและอะไรที่เหมาะที่ควร ก็คงต้องคิดกัน ต่อไป ล�ำพังผมเองก็คิดว่า ณ วันนี้ท�ำได้แค่นี้ก็ดี ที่สุดแล้ว


ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต ออกมาบอกถึงความ พร้ อ มงานประเพณี เ ทศกาลบุ ญ สารท และ กาชาด จั ง หวั ด นคร ประจ� ำ ปี นี้ 2556 ภาย ใต้ แ นวคิ ด “ชู - พระบรมธาตุ ฯ สู ่ ม รดกโลก” รวม 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 7 ต.ค. 56 ณ สวนสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ 84 ทุ ่ ง ท่ า ลาด สวนสาธารณะศรี ธ รรมาโศกราช

และวัดหน้าพระมหาธาตุ นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อ สืบสานประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่ง เสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง ที่ ค ณะกรรมการมรดกโลกรั บ รองพระบรมธาตุ เจดี ย ์ วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร เข้ า สู ่ บั ญ ชี เบื้องต้น ตามที่ประเทศไทยน� ำเสนอ อย่างเป็น ทางการ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าฯ สั่งการ บู ร ณะขั ด สี ค ราบสนิ ม ปล่ อ งไฉน น� ำ นั่ ง ร้ า นลง

ก่อนเทศกาลเดือนสิบ เพื่อให้ลูกหลานชาวเมือง นคร และนักท่องเที่ยว ผ่านไปมา ได้บูชากราบ ไหว้ ประกอบกั บ การสร้ า งกิ จ กรรมการมี ส ่ ว น ร่ ว มด้ ว ยการชวนเชิ ญ ทอดผ้ า ป่ า สมทบกองทุ น พระบรมธาตุ มรดกธรรม น� ำ สู ่ ม รดกโลก ใน วันที่ 3 ตุลาคม วันแห่หมฺรับแรม 14 ค�่ำ เดือน 10 พร้อมตั้งพุ่มผ้าป่าให้ร่วมได้ตลอดงานเดือน สิ บ งานเดื อ นสิ บ ยั ง เข้ ม คงไว้ พิ ธี บ วงสรวงพระ บรมราชานุ ส าวรี ย ์ รั ช กาลที่ 5 พระราชานุ สาวรี ย ์ พ ระเจ้ า ศรี ธ รรมาโศกราช การแข่ ง หนั ง ตะลุ ง ภาคใต้ ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การ ประกวด-แข่ ง ขั น ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น เช่ น เพลงบอก โนราห์ กลอนสด หนั ง ตะลุ ง ระดั บ เยาวชน การประกวดวรรณกรรมไทยและเพลง ร้องเรือเด็ก การจัดตลาดย้อนยุค วิถีชีวิตย้อนยุค การละเล่ น และการแสดงพื้ น บ้ า น การประกวด แข่ ง ขั น สาธิ ต หั ต ถกรรมพื้ น บ้ า นและภู มิ ป ั ญ ญา ท้องถิ่น วิถีเศรษฐกิจพอเพียง การตั้งเปรตและ ชิ ง เปรต ประกวดหุ ่ น เปรต ปี นี้ ป ระธานจั ด งาน เปรต ไพฑู ร ย์ อิ น ทศิ ล า หมายมั่ น ที่ จ ะงั ด เอา ความเป็นบาป-บุญ-คุณ-โทษ ออกมาสื่อในยุคของ ความขั ด แย้ ง ที่ ยั ง คงศรั ท ธามั่ น ต่ อ องค์ พ ระบรม ธาตุ การแข่งขันสามล้อพ่วงท้าย กิจกรรมเสริม อาชีพ อนุรักษ์ สีสันเครื่องหมายของการท่องเที่ยว เมือง จากสนามหน้ากองบังคับการต�ำรวจ ไปสิ้น

ว.อาชีวศึกษานครฯ จัดวันนักประดิษฐ์สร้าง ศักยภาพคิดค้นสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ เรียน จริง ปฏิบัติได้จริง ส่งผลงานเข้าประกวดใน ระดับประเทศ

สามารถน�ำไปใช้ได้จริง ซึ่งนอกจากเป็นการน�ำเสนอ แนวคิดของผู้เรียนแล้ว ทางวิทยาลัยได้คัดสรรผล งานของผู้เรียนเพื่อส่งเข้าประกวดต่อในระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติต่อไปตามล�ำดับและได้น�ำ ความรู้ที่ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเองจัดเป็นองค์ความ รู้ใหม่และขยายองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนใน สถานศึกษา และให้ความรู้กับชุมชนในโอกาสต่อไป ว่ า ที่ ร ้ อ ยตรี กิ ติ บรรณโศภิ ษ ฐ์ ผู ้ อ� ำ นวย การวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช กล่ า ว ว่า นโยบายที่ส�ำคัญ เป็นนโยบายหลักที่ส�ำคัญของ กรรมการการอาชีวะศึกษาและวิทยาลัยการอาชีวะ ศึกษาเราได้น�ำมาสู่การปฏิบัติ เพราะฉะนั้นที่เรียน สายวิชาชีพทุกคนควรเรียนในลักษณะของ Learning by doing เรียนโดยการกระท�ำจริง ณ วันนี้ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้ด�ำเนินการ ให้ นักเรียนนักศึกษาทั้งแผนก ซึ่งได้ด�ำเนินการ 4 ปี ติดต่อกันมาแล้ว “แผนกอาหารได้ น� ำ ผลิ ต ที่ ไ ด้ เ รี ย นมาตั้ ง แต่ สัปดาห์ที่หนึ่งจนมาถึงสัปดาห์ ณ วันนี้เป็นสัปดาห์

ที่ 15 ได้น�ำออกมาคิดประดิษฐ์ ออกมาสร้างสรรค์ งาน น� ำ เสนอต่ อ สาธารณชนซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การน� ำ เสนอความคิด ความรู้ความสามารถ ที่เขาเหล่านั้น ได้ประมวล เพื่อที่จะน�ำไปใช้ในอนาคตต่อ ในเรื่อง ทักษะซึ่งตรงกับ อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราชว่า ทักษะดีมีจิตอาสา” อ.สุจิรา ปิ่นสญชัย ผู้ด�ำเนินการเรียนการสอน แผนกอาหารและโภชนาการกล่าวว่าวัตถุประสงค์ ของโครงการ ก่อนหน้าที่จัดโครงการสัปดาห์วันนัก ประดิษฐ์ มีโครงการที่เป็นโครงการเผยแพร่ ผลงาน แผนกอาหาร เกิดขึ้นจากการที่ท�ำการเรียนการสอน ในวิชาการแปรรูปอาหาร ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และก็มองเห็นว่าในชุมชนนี่มีผลิตภัณฑ์มากมาย ก็ เลยให้โจทย์นักเรียนไปว่าให้เอาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ไม่มีคุณค่า มาสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ปรากฏ ก็คือนักเรียนสร้างผลงานได้ดีมาก หลังจากนั้นโครงการก็ใหญ่ขึ้น จากที่เราท�ำ ไม่มีงบประมาณ โรงเรียนก็จะให้งบประมาณเรามา แล้วก็เข้ามาสู่โครงการวันนักประดิษฐ์ และเมื่อเป็น

นครฯเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทและกาชาดจังหวัด ประจ�ำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “ชูพระบรมธาตุฯ สู่มรดกโลก” 28 ก.ย.-7 ต.ค. 56 ที่ สวนสมเด็จ พระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ว่าที่ ร.ต. กิ ต ติ บรรณโศภิ ษ ฐ์ ผู ้ อ� ำ นวยการวิ ท ยาลั ย อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี เปิ ด การประกวดแข่ ง ขั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั ก ศึ ก ษา ใน โครงการวั น นั ก ประดิ ษ ฐ์ ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2556 โดยมีนักเรียน นักศึกษาแผนกอาหารและ โภชนาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจ�ำนวน มาก นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาดู ง านของสถาบั น อาชีวศึกษาในสังกัดด้วย โครงการวั น นั ก ประดิ ษ ฐ์ จั ด โดยแผนก อาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เป็นกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นั ก ศึ ก ษาในแผนกได้ รู ้ จั ก วิ เ คราะห์ คิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละเผยแพร่ ผ ลงานของ ตนเองสู่สาธารณะชน เพื่อให้ชิ้นงานจากความคิด

รับรื้อ รับซื้อขาย สร้างบ้าน ไม้เก่าเนื้อดี โดย โกตุ้ม (พัฒนา ดวงคงทอง) โทร. 087-2636129

หน้า 9

สุดทุ่งท่าลาดการแสดงบนเวทีกลางของนักเรียน นักศึกษา และขาดไม่ได้คือ การประกวดนางสาว นครศรี ธ รรมราช มี ผู ้ ยื น ยั น ว่ า แม้ ยุ ค สมั ย จะ เปลี่ยนไป แต่กลิ่นไอนั้นคงอยู่ การแสดงและจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ราชทั ณ ฑ์ การแสดงแสงเสียงสื่อผสม การออกร้านนาวา กาชาดและออกรางวั ล สลากกาชาด ทอดผ้ า ป่ า จั ด หาทุ น ตั้ ง กองทุ น พระธาตุ ฯ สู ่ ม รดกโลก นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมด้านการส่งเสริม การท่องเที่ยว กิจกรรมด้านพลังงาน เป็นต้น วัน ที่ 3 ต.ค. 56 ซึ่งตรงกับวันแรม 14 ค�่ำ เดือน 10 ริ้ว ขบวนแห่หมฺรับของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาจะโชว์อย่างตระการตาและประกวด หมฺ รั บ ชิ ง หมฺ รั บ ทองค� ำ พระราชทาน สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เคลื่อนจากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราช และนักท่องเที่ยว เที่ยวชมงานประเพณีเทศกาล บุ ญ สารทเดื อ นสิ บ และงานกาชาด ประจ� ำ ปี 2556 รวม 10 วั น 10 คื น ระหว่ า งวั น ที่ 28 ก.ย.–7 ต.ค. 56 นี้. หลายๆ ครั้ ง ที่ ผ ่ า นมา ผู ้ ว ่ า ราชการ จังหวัดที่เตรียมงาน กับผู้ว่าฯ อยู่เปิดงานเป็น คนละคนกัน เหตุเพราะ เดือนตุลา-กันยา ตาม ฤดูกาล แต่ฤดูกาลนี้ จะเป็นอย่างไร ติดตามดู ครับ

โครงการวันนักประดิษฐ์แล้วชิ้นงานของนักเรียนที่ ได้แสดงผลงานได้มีคณะกรรมการประเมินผล ซึ่ง คณะกรรมการก็จะมาจากคณะครูส่วนหนึ่ง และ คณะกรรมการนักเรียนส่วนหนึ่ง “อีกรางวัลหนึ่งก็เป็นรางวัลขวัญใจมหาชน ที่ผู้ชมงานเป็นผู้ปักธงให้รางวัล เด็กๆก็จะมีความ ตื่นเต้นกับงานและภาคูมิใจกับผลงานของเขา ที่ ได้ออกสู่สายตาของบุคคลทั่วไป ในอาชีวศึกษาเรา จะมีงานอยู่สองลักษณะคือ งานประกวดแข่งขัน ทั ก ษะวิ ช าชี พ ซึ่ ง ในสาขาวิ ช าจะคั ด นั ก เรี ย น ใน สายวิชาชีพนั้นๆ ส่วนโครงการวันนักประดิษฐ์ จะ เปิดอิสระให้นักเรียนคิดของตัวเอง ใครอยากจะ ประกวดครูก็พาเดินต่อนี่คือที่มาของโครงการวัน นักประดิษฐ์”

จิบกาแฟในบรรยากาศบ้านไม้สไตล์ธรรมชาติ มุมกาแฟที่ให้คุณได้นั่งสบายๆ พร้อมกาแฟและเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลาย

โดย โกตุ้ม พัฒนา ดวงคงทอง โทร. 087-2636129


หน้า 10

ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

ทั้งโครงสร้างและองค์ประกอบของป่า นอกจากนี้ ยังท�ำให้ป่าซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนเสื่อมโทรม ลง ไฟป่า ทิ้งร่อ งรอยของลักษณะพฤติกรรมบาง ประการไว้ท�ำให้ประเมินเชื้อเพลิงและพฤติกรรม ไฟได้ ข้อมูลเหล่านี้เจ้าหน้าที่สามารถไปใช้ในการ บริ ห ารจั ด การไฟในพื้ น ที่ ใ นอนาคตและสามารถ ใช้อธิบายผลกระทบของไฟไหม้ครั้งนี้ที่มีต่อระบบ นิเวศป่าไม้ได้

ป่าพรุ เป็นหนึ่งในสังคมป่าบึง (swamp

forest) ซึ่งแยกย่อยออกเป็น 3 รูปแบบ คือ ป่า ชายเลน (mangrove forest) ป่าบึงน�้ำจืด (fresh water swamp forest) และ ป่าพรุดินพีท (peat swamp forest)

พรุ ในภาษาไทยหมายถึ ง พื้ น ที่ ลุ ่ ม หรื อ พื้นที่น�้ำขังที่มีการสะสมดินอินทรีย์ (peat) หรือ ดินพรุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลา พรุโดยปกติ จะเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยดินอินทรีย์ เนื่องจากมี อัตราการสะสมของอินทรียวัตถุมากกว่าการย่อย สลาย และมีกิจกรรมของแบคทีเรียต�่ำ ป่าพรุมีบทบาทส�ำคัญอย่างมากในการเป็น แหล่งดูดซับคาร์บอน และเก็บกักคาร์บอน ป่า พรุทั่วโลกประมาณ 380,000 ตร.กม. แต่สามารถ เก็ บ กั ก คาร์ บ อนไว้ ป ระมาณมากถึ ง 50,00070,000 ล้านตัน หรือประมาณ 3% ของคาร์บอน ที่เก็บกักอยู่ในดินของโลก ป่ า พรุ ค วนเคร็ ง เป็ น ป่ า พรุ ใ นลุ ่ ม น�้ ำ ปากพนัง ครอบคลุมพื้นป่าสงวน 4 ป่า ได้แก่ ป่าคลองทราย-ป่ากอง ป่าหมายเลข 102 แปลง ที่ 1 ป่าคลองค็อง และป่าท่าช้างข้าม มีเนื้อที่ ทั้งหมด 354,339 ไร่ ป่าไม้ถาวรของชาติตามมติ คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2516 มีเนื้อที่ทั้งหมด 178,275 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง มีเนื้อที่ ทั้งหมด 165,825-2-0 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติรับ คืนจาก สปก. เนื้อที่ 109,656-1-28 ไร่ ที่จังหวัด

การเก็บข้อมูลวิจัยในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง

พัทลุง และจังหวัดสงขลา มีความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลากหลาย ปี 2505 ได้เกิดพายุไต้ฝุ่นแฮเรียดพัดผ่าน ภาคใต้ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ป ่ า พรุ ดั้ ง เดิ ม ในพื้ น ที่ ป ่ า พรุ ควนเคร็ ง โค่ น ล้ ม เสี ย หาย เมื่ อ ชุ ม ชนเติ บ โตและ ประชากรได้ เ พิ่ ม มากขึ้ น ป่ า พรุ ค วนเคร็ ง จึ ง ถู ก ท�ำลายและบุกรุกจับจอง หลั ง จากเกิ ด ไฟไหม้ ห ลายครั้ ง ติ ด ต่ อ กั น พรรณไม้ดั้งเดิมถูกทดแทนด้วยไม้เสม็ดซึ่งสามารถ เจริญเติบโตได้ในน�้ำเปรี้ยว ส่วนไม้พื้นล่างอย่าง กระจูดยังด�ำรงชีวิตอยู่ได้ จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน ป่าพรุควนเคร็งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า ชนิดต่างๆ อย่างน้อย 301 ชนิด เป็นสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนม 65 ชนิด นกป่า 185 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 42 ชนิด และสัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก 17 ชนิด ป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน�้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ปี พ.ศ. 2550 พบว่ามีประเภทรูปแบบการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ป่าพรุมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ พื้นที่อื่นๆ ไม้ยืนต้น นาข้าวแหล่งน�้ำ หมู่บ้าน ไม้ผล พืชสวน พืชไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตร อื่นๆ และป่าชายเลน ปี 2555 พบว่าป่าพรุถูกบุกรุก แผ้วถาง สุม เผา ป่ า ต้ น เสม็ ด ขาวปรั บ พื้ น ที่ แ ละขุ ด ร่ อ งปลู ก ปาล์มน�้ำมันเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งถูกด�ำเนินคดีไป แล้วกว่า 3,000 ไร่ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่ อ งจากมี ก ารอ้ า งเอกสารแสดงสิ ท ธิ ก ารครอบ ครองที่ดิน เช่น สค.1 สปก.4-01 นส.3 นส.3 ก และโฉนดที่ดิน จากการส�ำรวจเบื้องต้นพบว่า ใน

พื้นที่ป่าพรุมีการอ้าง สค.1 ถึง 800 ราย และ สปก. 4-01 อี ก มาก โดยทางเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมจังหวัดนครฯ แจ้งว่าปัจจุบันมีพื้นที่ ด�ำเนินงานของ สปก.อยู่ 9,543 ไร่ และจัดให้ราษฎร ไปแล้ว 7,209 ไร่ ปี 2555 เกิดไฟป่าที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัด นครฯ สร้างความสูญเสียอย่างมาก ทั้งพรรณพืช สัตว์ ดิน น�้ำ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ระบบนิเวศวิทยาโดยรวม เช่น สูญเสียไม้เสม็ดเป็น พื้นที่กว้างนับเป็นมูลค่าไม่ได้ อีกทั้งสังคมป่าเสม็ด เป็ น สั ง คมพื ช ที่ ขึ้ น อยู ่ เ ฉพาะถิ่ น พบว่ า มี เ หลื อ อยู ่ น้อยมากในประเทศไทย ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ป่าพรุควนเคร็งในเขตพื้นที่จังหวัดนครฯ-พัทลุงปี พ.ศ. 2555 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองค็อง ป่าดอนทรายและป่ากลอง ป่าท่าช้างข้าม ป่าบ้าน กุมแป ป่าบ้านในลุ่ม และป่าพรุควนเคร็ง ครอบคลุม พื้นที่ 179,248.70 ไร่ มีประเภทการใช้ที่ดินระดับ3 (Level-III) ใน 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ป่าไม้ พื้นที่ เกษตรกรรม แหล่งน�้ำและพื้นที่อื่นๆ ผลกระทบจากไฟป่ากลุ่มป่าบ้านกุมแป ป่า บ้านในลุ่ม และป่าพรุควนเคร็งมีพื้นที่เกิดไฟรุนแรง สูงถึง 27,946 ไร่ รองลงมาเป็นกลุ่มป่าท่าช้างข้าม 15,937 ไร่ กลุ่มป่าดอนทรายและป่ากลอง 15,375 ไร่ กลุ่มป่าคลองค็อง 12,465.056 ไร่ รวม 71,724 ไร่ สรุปได้ว่า พื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง 179,248 ไร่ มีพื้นที่ที่ไม่ถูกไฟป่าเข้ารบกวน 82,657 หรือร้อยละ 46.11 ในขณะที่มีพื้นที่ที่เกิดไฟป่าลุกลาม 96,591 ไร่ หรือร้อยละ 53.88 โดยเป็นพื้นที่ที่เกิดไฟไม่ รุนแรง 24,866 ไร่ หรือร้อยละ 13.87 ส่วนพื้นที่ที่ เกิดไฟป่ารุนแรง 71,724 ไร่ หรือร้อยละ 40.01 ของพื้นที่ทั้งหมด เหตุการณ์ไฟไหม้ป่า พรุควนเคร็งปี 2555 สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

สถิ ติ แ ละการปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ไฟป่ า พรุ ค วน เคร็ง ปี 2555 สาเหตุหลักยังคงมาจากการจุดไฟท�ำให้ป่า เสื่อมโทรมลงเพื่อนาพื้นที่ไปท�ำการเกษตร รองลง มาได้แก่การเผาพื้นที่เกษตรกรรมแล้วลุกลามเข้าสู่ พื้นที่และการหาของป่าล่าสัตว์ ขนาดของพื้ น ที่ ไ ฟไหม้ แ ต่ ล ะครั้ ง ไม่ เ กิ น 10 ไร่ รองลงมา 11-20 ไร่ ขนาด 300-500 ไร่ 10 ครั้ง ส่วนไฟไหม้ขนาดใหญ่ที่สร้างความเสียหาย แก่พื้นที่มากกว่า 500 ไร่ เกิดขึ้น 5 ครั้งสร้างความ เสียหาย 3,905 ไร่ ปี 2555 ไฟไหม้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิ ง หาคม ไฟไหม้ บ ่ อ ยที่ สุ ด ระหว่ า ง 11.00-15.00 น. ไฟไหม้สูงสุดเวลา 13.00-14.00 น. การควบคุมไฟป่ากระท�ำโดย จั ด ตั้ ง กองอานวยการควบคุ ม ไฟป่ า ป่ า พรุ ควนเคร็ง (เฉพาะกิจ) จังหวัดนครฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณศาลหลวงต้นไทร หมู่ที่ 11 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ และก�ำลังพลชุดปฏิบัติ การพิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ) จากศูนย์ปฏิบัติ การไฟป่ า 15 ศู น ย์ ฯ ทั่ ว ประเทศเข้ า สนั บ สนุ น ปฏิบัติการ สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังอัน เนื่อ งมาจากพระราชด�ำริ สถานีควบคุมไฟป่า 5 สถานี ในสังกัดส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครฯ) ได้รับการสนับบสนุนจากกองอ�ำนวยการควบคุม ไฟป่าพระราชวังไกลกังวล โดยได้จัดส่งรถบรรทุกน�้ำ 1 คัน และเจ้าหน้าที่ 3 นาย กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดระดมกาลังเจ้า หน้า ที่ควบคุมไฟป่า ของส�ำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ ในสถานการณ์ไฟป่ารุนแรง มากจนถึงขั้นวิกฤติ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ปฏิบัติการต่างๆ ใช้ก�ำลังเจ้าหน้าที่ 1,120 นาย พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่า รถบรรทุกน�้ำ 18 คัน เครื่องสูบน�้ำพร้อมสายส่งน�้ำ 83 เครื่อง และได้รับ การสนับสนุนก�ำลังเจจากกองทัพภาคที่ 4 จ�ำนวน 360 นาย พร้อมรถบรรทุกน�้ำ 22 คัน จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2555 สถานการณ์ เริ่ ม คลี่ ค ลายจึ ง เข้ า ควบคุ ม สถานการณ์ ไ ฟป่ า ได้ จากนั้นจึงถอนก�ำลังพร้อมอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ กลั บ ที่ ตั้ ง สั ง กั ด เดิ ม ปฏิ บั ติ ก ารนี้ ใ ช้ ง บประมาณ 8,320,000 บาท

ลด ละ เลิก การกระท�ำที่ก่อให้เกิดไฟป่า พบเห็นไฟป่า แจ้ง 086-4781726 ด้วยความ

การบุกรุกพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินในทางเกษตรกรรม

ปราถนาดีจาก ศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควรเคร็งในพื้นที่โครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ส�ำนักโครงการพระราชด�ำริ และ กิจการพิเศษกรมป่าไม้ “หยุดจุด หยุดเผา เพื่อป่าไม้เรายั่งยืน”


ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

หน้า 11

ชัยกรณ์ กีฏามระ

หัวหน้าศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลกระทบ ไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร็งส่งผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ คือการท�ำลายความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน จ�ำนวนป่าลดลง ของป่าลดลง ท�ำลายความ หลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ รายได้ของ ราษฎรที่มาจากการเก็บลูกหว้า ผักป่า แมลงและ ไข่ เช่น ตัวต่อ ผึ้งและมดแดง การจับสัตว์น�้ำ เก็บ เห็ดต่างๆ ตัดกระจูดและสาคู ราษฎรสูญเสียราย ได้ไปประมาณ 4.22 ล้านบาทต่อปี จึงเกิดความ เสียใจ เสียดาย เสี่ยงต่อการด�ำเนินชีวิตและสูญเสี ย ทรั พ ย์ สิ น คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มโดยรวมของ ชุมชนแย่ลง โดยเฉพาะมลภาวะทางอากาศจาก เขม่าควันไฟปกคลุมรายรอบพื้นที่ป่าพรุไม่ต่ากว่า 30 หมู่บ้านในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตรจากแนวเขต ป่า อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.ชะอวด จากการศึกษาพบว่า ต.บ้านตูล อ.ชะอวด และ ต.สวนหลวง อ.เฉลิ ม พระเกี ย รติ ได้ รั บ ผล กระทบมากที่สุด ได้แก่ หมู่บ้านกุมแป และ หมู่บ้าน ทุ่งปราน ต.บ้านตูล อ.ชะอวด และ หมู่บ้านทับแขก ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งวัดตามระยะ ตามระยะทาง ใกล้ ปานกลาง และ ไกล ไฟป่ายังกระทบต่อสัตว์ป่า 4 ประเภท ได้แก่ นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ สะเทินน�้ำสะเทินบก ผลการศึกษาพบว่ามีสัตว์ป่าใน ป่าพรุควนเคร็ง 148 ชนิด เป็นนกป่า 89 ชนิด สัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม 14 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 28 ชนิด และสัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก 17 ชนิด สัตว์ที่ถูกไฟ ไหม้ 100 ชนิด เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 14 ชนิด นก 59 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 15 ชนิด สัตว์สะเทิน น้าสะเทินบก 12 ชนิด สัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบมาก 50 ชนิด ได้รับ ผลกระทบปานกลาง 95 ชนิด และได้รับผลกระทบ น้อย 23 ชนิด ผลกระทบของไฟป่ า ต่ อ ความหลากหลายของ แมลงในป่าพรุควนเคร็ง การศึกษาแมลงใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแมลง ตามพื้นป่าและแมลงผิวดิน (soil insects) ภาย หลังเกิดไฟป่า มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนประชากร แมลงทั้ง 83 ชนิด 18 วงศ์ ผลของไฟพบว่าการ ศึกษาพบมดจากป่าพรุแพร่กระจายเข้าไปในหลาย พื้ น ที่ ทั้ ง ในพื้ น ที่ ป ่ า ธรรมชาติ และพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เปิดโล่ง เช่นพื้นที่ที่ถูกไฟ ไหม้ พื้นที่รกร้างเสื่อมโทรม พื้นที่เกษตร และพื้น ที่อื่นๆ ซึ่งอาจมีผลต่อชนิดพันธุ์ของถิ่นที่อาศัยดั้ง เดิมนั้นๆ ได้

จ้ า ภาพหลั ก ที่ จ ะดู แ ลเรื่ อ งไฟป่ า ก็ คื อ กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กับกรม ป่าไม้เราเข้ามาสนธิก�ำลัง เราเอาเส้นแบ่งทั้งหมด ผืนป่าทั้งหมดที่ติดต่อกัน เราจะแยกอย่างนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราต้องการมากที่สุด คือบูรณาการด้วยกัน สนธิก�ำลังด้วยกัน ไฟป่ า ร้ อ ยละ 98-99 เป็ น ฝี มื อ ของมนุ ษ ย์ ทั้งนั้น เรื่องการจุดไฟเผาไร่หรือการเตรียมพื้นที่ ทางการเกษตร การเตรียมพื้นที่ที่ง่ายที่สุดคือเผา ซึ่งเราก็เร่งประชาสัมพันธ์หรือเร่งให้ความรู้แก่ เกษตรกรทั่วไปอยู่แล้วว่า ขอให้ ละ เลิก แล้วมาใช้ การกวาดเก็บวัสดุจ�ำเป็นและน�ำมาท�ำประโยชน์ เช่นท�ำปุ๋ย การประชาสัมพันธ์หรือการป้องปราม เราก็ข อความร่ ว มมื อ ไปแล้ วว่ าถ้า คิ ดว่า จะต้ อง เผาจริงๆ ก็ขอให้แจ้งกรมป่าไม้หรือกรมอุทยาน แห่งชาติฯ ให้เราไปควบคุมดูแลการเผานั้นให้อยู่ ในพื้นที่ที่เหมาะสมได้ ก็เข้าใจว่าป่าพรุควนเคร็ง ทั้งหมดเป็นที่ราบ โล่ง ตอนเผาเมื่อเวลาลมพัด มาและแรงมาก ถ้าไม่มีการจัดเตรียมจะควบคุม ได้ยากมากโดยเฉพาะต้องมีน�้ำมาเลี้ยงไม่ให้ไฟ ลาม เราขอความร่วมมือซึ่งตอนนี้ก็มีคนมาร้องขอ ตลอดเวลา ปี 2553 มีผลเสียหายมากกว่านี้สองหมื่นไร่ แต่ปี 2554 ไฟไหม้ไม่ถึง 10 ครั้ง ปี 2555 พื้นที่ ป่าหรือพื้นที่ทางการเกษตรสูญเสียไปประมาณ หนึ่งแสนสองหมื่นกว่าไร่ และมีไฟป่าประมาณ 129 ครั้ง ปี 2556 เราก็จัดการประชุมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง-- มีกรมชลประทาน กรมอุทยานแห่ง ชาติฯ กรมป่าไม้ เพื่อบูรณาการป้องกันและป้อง ปรามมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์โดยมี กปร.เป็น หน่วยงานหลัก เราแบ่งกันว่า ใครมีหน้าที่อะไรๆ ก็ไปด�ำเนินการตามนั้น ณ วันนี้สถานการณ์เข้าสู่ ภาวะค่อนข้างเสี่ยงสูงแล้ว จากไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่าน มามีไฟป่าประมาณเป็นสิบครั้ง ความเสี่ยงเริ่มมี แล้ว แต่ผมมั่นใจว่าการบูรณาการมีผล ถ้าไม่ท�ำ แบบนี้ตั้งแต่ต้นผมว่าปริมาณไฟน่าจะมีมากกว่าปี ที่แล้วแน่นอน อย่างชลประทานก็ให้ความกรุณา ในการรักษาระดับน�้ำ ดูแลประตูระบายน�้ำ ก็จะ กักเก็บน�้ำเข้าสู่พื้นที่ป่าพรุให้มากที่สุด และกรม อุทยานฯและกรมป่าไม้ จัดแบ่งก�ำลังกันออกเฝ้า ระวังและด�ำเนินการ ช่วงที่พีคที่สุดเดือนเมษายนเป็นต้นมาจนถึง กันยายนฝนทิ้งช่วง แต่ว่าปีนี้แปลก เราคิดว่าไฟ เริ่มเข้าสู่ความเสี่ยงสูงแล้ว เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม ประมาณว่าอาจจะยืดไปถึงเดือนตุลาคมด้วยซ�้ำ

เพราะว่าฤดูกาลมันเริ่มจะขยับ จากเดิมที่ผ่านๆ สถิติเก่าๆ กุมภาพันธ์ก็จะมาหมดเดือนกรกฎาคม ก็คือเข้าสู่หน้าฝนของภาคใต้ และพื้นที่ตรงนี้ก็เป็น เรื่องที่แปลกอยู่อย่างหนึ่ง เหมือนกับเป็นลักษณะ ของพื้นที่เงาฝน ที่อื่นจะคิดว่าฝนตกหรือว่าอะไร ที่ตกลงมากๆ แต่ว่าที่นี่จะตกน้อยมาก แต่พอถึง รอบของเขา เขาจะตกหนักมาก พอทิ้งช่วงเขาจะ ทิ้งช่วงยาว การเผาก็ ค งเป็ น การเตรี ย มพื้ น ที่ ข องการ เกษตร เพราะพื้ น ที่ เ ราให้ สปก. จะเป็ น พื้ น ที่ ทางการเกษตร อาจจะปลูกปาล์ม หรือนาข้าว ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม ในกรณีของนาข้าวก็จ�ำเป็น ต้องสูบน�้ำเข้าแปลงนาตัวเอง เมื่อสูบน�้ำเข้าเยอะๆ น�้ ำ ที่ มี อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ในคลองหรื อ อะไรก็ ต ามก็ จ ะ ลดน้อยถอยลง กว่าจะกลับมาเข้าสู่ระบบเดิมก็ ต้องใช้เวลา เป็นรอบของตรงนั้น แต่ผมไม่ได้โทษ เกษตรกร ยังไม่มีใครท�ำรายงานออกมาชัดเจนว่า มันเป็นเรื่องนี้ ส่วนปัญหาการขยายพื้นที่เราก็ด�ำเนินการ เป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้ว มีการสอบสวนสิทธิ์ตั้งแต่ ปีที่แล้ว ว่าได้มาถูกต้องหรือไม่ แต่กระบวนการ สอบสวนสิทธิ์ต้องเข้าสู่กระบวนการศาล หรือโต้ แย้งสิทธิ์กันกว่าเรื่องจะจบก็ใช้เวลานาน แต่เรา อยากใช้มาตรการขอความร่วมมือขอความเห็นใจ ว่า ถ้าไม่จ�ำเป็นอย่าจุดเถอะถ้าจะจุดก็เรียกพวก เรา เราจะไปช่วยดูแลให้ เราจะส่งเจ้าหน้าที่กับ เครื่ อ งส่ ง น�้ ำ อุ ป กรณ์ ดั บ ไฟเข้ า ไประวั ง ประจ� ำ จุดตั้งแต่เช้าจนเย็นตามจุดที่ล่อแหลม มาตรการ อื่นๆ เช่น การตรวจสอบที่หอไฟ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ของกรมอุทยานฯ ขึ้นไปอยู่ที่หอไฟทุกวันและก็ รายงานทุกชั่วโมง บนหอไฟมีกล้องส่องทางไกลชี้ พิกัดกลุ่มควัน ถ้ากลุ่มควันสีขาวจะไม่ค่อยรุนแรง แต่ถ้าเป็นควันด�ำเหมือนคาร์บอนขึ้นมา อันนั้น จะรุนแรง ก็จะรายงานมาว่าเป็นพื้นที่อะไร คนที่ อยู่จุดประจ�ำพื้นดินก็จะเข้าไปตรวจสอบ ถ้าสอบ ตรวจแล้วเป็นไฟเขาก็จะรายงานทางวิทยุได้ตลอด เวลาว่าต้องการก�ำลังเสริมหรือไม่ หรือต้องการ อะไรหรือไม่ เวลาเกิดไฟป่าถ้าเป็นพื้นที่โล่งการสกัดไฟ ท�ำยากมาก บางทีต้องล้อมหน้าล้อมหลัง หรือ ปล่อยให้ไหม้จนดับ เพราะการสู้กับไฟตรงๆ เป็น อันตรายมาก ไม่ได้เราจะเอาเครื่องฉีดน�้ ำไปฉีด

สู้กับไฟ บางทีเราก็ต้องไปดัก ท�ำแนวไว้ แล้ว ปล่อยให้เขาไหม้ไปจนถึงเพื่อไม่ให้ไปต่อ แต่เรา จะต้องท�ำให้เร็วที่สุด ถ้าช้าไฟกองเล็กจะกลาย เป็นไฟกองใหญ่ นั่นคือที่มาของการสนธิก�ำลัง ไปวางในพื้นที่พร้อมอุปกรณ์และมีการสื่อสาร ตลอดเวลา ก� ำ ลั ง พลเป็ น ค� ำ สั่ ง ของท่ า นผู ้ ว ่ า ราชการ จังหวัดตั้งแต่ต้นปีแล้ว ใครมีอุปกรณ์อะไร มี ก�ำลังเท่าไหร่ มีความพร้อมแค่ไหน เราเอามา กางกัน แล้วจัดแบ่งกันโดยไม่มีแยกว่าพื้นที่นี้ เป็นพื้นที่อะไร เรื่องไฟป่าเป็นเรื่องของภัยพิบัติ เอาพื้ น ที่ ม าแยกไม่ ไ ด้ เอาความเป็ น เจ้ า ภาพ พื้นที่มาแยกไม่ได้ ไฟไหม้ที่ไหนดับที่นั่นก่อนนั่น คือเป้าหมายหลักของเรา เราเอาเครื่องไม้เครื่อง มือมากางกัน ใครสะดวกใครไปตรงไหนได้ก็ไป เมื่อวางจุดเรียบร้อยแล้ว มีกระบวนการสื่อสาร ที่ชัดเจน และคนที่วางจุดเราก็ไม่ได้ให้เขาอยู่ เฉยๆ หากอยู่ในพื้นที่ ถ้ามีรถมอเตอร์ไซด์ก็ขับ ตระเวนไป เจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ใส่เสื้อแดง ซึ่ง เป็นเสื้อประจ�ำไฟป่าก็ลาดตระเวนกัน ส่วนใหญ่ พนักงานของเราก็เป็นคนในพื้นที่ด้วย เขาก็จะ รู้ว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนแปลกหน้าหรือ อะไรมาท�ำอะไรที่นี่ การวางแผนจะมีตัวชี้วัดว่าถ้าเกิดไฟแล้ว ไม่สามารถดับได้ก็เข้าสู่แผนสองที่วางไว้ตาม ระดั บ ความรุ น แรง ก็ จ ะมี ก ารสนธิ ก� ำ ลั ง เพิ่ ม เติม อย่างปีที่แล้วกรมอุทยานฯ ก็มีเสือไฟ กรม ป่าไม้เองก็มีหน่วยส่งเสริมก�ำลังควบคุมไฟป่า มาจากสุราษฎร์ธานี และสงขลา แล้วยังมีเจ้า หน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าของส�ำนักจัด การทรัพยากรป่าไม้ที่12นครศรีธรรมราชมาร่วมกัน กรณี ที่ ใ ช้ เ ฮลิ ค อปเตอร์ ค งจะเป็ น ขั้ น ที่ รุ น แรงแล้ ว และอาจจะมี ก ารสนั บ สนุ น ก� ำ ลั ง จากกองทัพภาคที่ 4 หรือ ปภ. แต่ก่อนหน้านั้น ก็ประสานกับส�ำนักการบินฝนหลวงอยู่ตลอด เวลา การท�ำฝนให้ตกตรงเป้าหมายเป็นเรื่อง ยากมาก บางทีลมจะพาไปตกที่ทะเลหมด ก็ ต้องมีการขอจากส�ำนักการบินฝนหลวง ขอทุก ครั้งก็มาทุกครั้ง


หน้า 12

ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

ทีพ ่ กั หรู สะดวกสบาย ห้องประชุมสัมมนา ครบวงจร และการบริการทีเ่ พียบพร้อม ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช ส�ำรองห้องพักได้ที่ โทร.075-32377

เก็บภาพความประทับใจ จากฟิล์ม สู่ดิจิตอล สะสมประสบการณ์ ผ่านเลนส์มากกว่า 30 ปี เรามีเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลผลิตงานได้คุณภาพสูง รวดเร็ว ภาพคมชัดสูงสุดทุกรายละเอียด ทันสมัย ครบวงจร มาตรฐานมืออาชีพ - บริการถ่ายพรีเวดดิ้งทั้งในและนอกสถานที่ - แต่งหน้าท�ำผมในสตู - ถ่ายรูปหมู่บัณฑิตน้อย ชุดครุยมีครบทุกสถาบันในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช

แสงเสียง นครเอ็กซ์เพรส คัลเลอร์ สี่แยกตลาดแขก โดย คุณธนิต ธนิตยวงศ์ เปิดบริการทุกวัน 7.30 – 20.00 น. วันอาทิตย์ 7.30 – 18.00 น. โทร 075-356325 อีเมล : sangsieng@hotmail.com, Facebook/แสงเสียง นครเอ็กซ์เพรส คัลเลอร์


ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

หน้า 13

กสทช.รับฟังคุมเนื้อหาสื่อท้องถิ่น ระดมวิทยุชุมชนภาคใต้แชร์ประสบการณ์ ใช้หลักจริยธรรม คุณธรรม หลักกฎหมาย เตรียมดึง อย.,สคบ.ดูเนื้อหา ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วศรีนวล คณบดี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดสัมมนามุ่ง เป้าหมายไปที่สื่อกระจายเสียงและภาพของ ภาคใต้ ซึ่ง กสทช. ก็เล็งเห็นความส�ำคัญ ให้ อิสระเสรีภาพแก่สื่อ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ ให้อิสรเสรีภาพกันพอสมควรในการที่จะให้ สื่อท�ำงานกัน อย่างอิสระเสรี แต่กระนั้นก็ เพื่อให้สื่อได้ท�ำหน้าที่บทบาทของอย่างเต็ม ความสามารถ และก็เพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพ ของประชาชน มีการท�ำความเข้าใจกับสื่อใน ทุกภูมิภาค ภาคใต้ของเราถือเป็นภาคสุดท้าย เชิญ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน วิทยุบริการสาธารณะ แล้วก็วิทยุ ประเภทธุรกิจ รวมทั้งเคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม สื่อโทรทัศน์ ในท้องถิ่นทั้ง 14 จังหวัดภาค ใต้ รวมแล้ ว ประมาณ 120 คน มาระดม ความคิดเห็น แนวทางในการที่จะก�ำกับดูแล ตนเองในเชิงของคุณธรรม จริยธรรมสื่อ ใน การท�ำหน้าที่ของสื่อที่สามารถจะท�ำให้ชุมชน ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง การท� ำ หน้ า ที่ ข องสื่ อ เพื่ อ แสวงหา แนวทางในการที่ จ ะท� ำ ให้ สื่ อ หั น มามองตั ว เอง ก�ำกับดูแลการท�ำงานของตัวเอง เนื้อหา สรุ ป น� ำ เสนอต่ อ คณะ กสทช. เพื่ อ ที่ จ ะหา มาตรการในการที่จะมาเป็นแนวทางก�ำกับ ซึ่ ง อั น นี้ ก็ ขึ้ น อยู ่ กั บ ข้ อ มู ล ภาคใต้ คื อ แต่ ล ะ ภาคที่ ผ ่ า นมาอาจจะไม่ เ หมื อ นกั น เพราะ ฉะนั้ น ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ก็ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล ในการ ประกอบการเสนอ แนวทางในการก�ำกับกัน เองของสื่อมวลชน เป็นข้อเสนอจากภาคใต้ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า มาชวนคุยเพื่อที่จะหารูป แบบก� ำ กั บ ดู แ ลที่ เ หมาะสม เพราะว่ า ตอน กสทช. เริ่มออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบ การทยอยให้ไปแต่ยังไม่หมด แต่พอสักพัก หนึ่งเริ่มเข้าสู่การก�ำกับดูแล การก�ำกับดูแล มี ห ลายระดั บ คื อ การใช้ ก ฎหมายทางตรง โดย กสทช. กับอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการ ก�ำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ เราก็ร่างแนวปฏิบัติ เรื่องจรรยาบรรณ ของวิชาชีพสื่อวิทยุโทรทัศน์มา และมารับฟัง ว่า สื่อท้องถิ่นคิดยังไง แล้วก็รวมไปจนถึงข้อ เสนอแนะ เรื่องของการก�ำกับดูแลกันเองว่า มันจะเป็นไปได้ไหม ถ้าเป็นไปไม่ได้จะมีทาง เลือกอย่างไร ระหว่าง 3 ทางเลือก คือ 1.ให้

รั ฐ หรื อ กสทช.ก� ำ กั บ โดยตรงทุกเรื่อง 2.ร่วม กันระหว่าง กสทช.กับ องค์กรวิชาชีพ 3.เป็น รูปแบบการก�ำกับดูแล กันเองจริงๆ คือให้สื่อ ตรวจสอบกันเองถ้ ามีเรื่องร้องเรียนเข้ ามาใน เรื่องจรรณยาบรรณและ จริยธรรม “เป้าประสงค์ของงานครั้งนี้ก็คือ กสทช. สนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ ท� ำ งานวิ จั ย และศึ ก ษา เพื่ อ จะ รวบรวมข้อมูล ความเห็นทั้งหมดมาให้ก่อนที่ เราจะน� ำ เอาไปสรุ ป เป็ น แนวนโยบายในการ ก�ำกับดูแล ต่อไป” นางสาวสุภิญญา กล่าวอีกว่าช่วงเวลาที่ ผ่านมาค่อยๆคล้ ายๆว่ าจัดระเบียบในแง่ของ การเอาวิทยุ ทีวีทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อน กสทช. เข้าสู่กระบวนการออกใบอนุญาตมันก็จะมีเงื่อน ไขกว้างๆ เช่น เรื่องเทคนิค เรื่องการต้องจด ทะเบียน พอหลังจากออกใบอนุญาตแล้ว มัน จะมีการก�ำกับดูแลลงลึก อย่างที่บอกว่าเรื่อง คลื่ น ความถี่ ก็ ว ่ า ไปเรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งของก� ำ กั บ เนื้อหาก็เป็นเรื่องยากอีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่า มันมีเรื่องของสิทธิเสรีภาพด้วย เพราะฉะนั้น วันนี้เราก็เลยอยากคุยว่าอะไรที่ กสทช. จะไม่ ได้ ไ ปก้ า วก่ า ยสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของสื่ อ จนเกิ น ไป แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น มี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย น มี ป ั ญ หา มีสิ่งที่มันอาจจะกระทบกับจรรยาบรรณของสื่อ บทบาทของสื่อจะช่วย กสทช. ก�ำกับได้อย่างไร บ้าง “ถ้ า เรื่ อ งไหนเป็ น เรื่ อ งที่ ผิ ด กฎหมาย แน่นอนรัฐต้องเข้า มา เรื่องก�ำกับดูแลกันเอง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องจรรยาบรรณ จริยธรรม เช่นอาจจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเรื่องการอาจ จะไปพาดพิงบุคคลที่ 3 การที่ไม่ไปละเมิดสิทธิ ศักดิ์ศรีความมนุษย์คนอื่น แต่ว่าถ้าเรื่องที่ผิด กฎหมายโฆษณา ผิ ด กฎหมายอาหารและยา หรือสคบ. ตอนนี้คือทาง กสทช. มีการท�ำข้อ ตกลงความร่วมมือกับ อย.และ สคบ. คือถ้ามี เรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วเราตรวจสอบไปกับ อย. แล้วอย.ส่งจดหมายยืนยันว่า โฆษณานี้ผิด กฎหมายไม่ได้รับอนุญาต ทาง กสทช. ก็จะส่ง หนังสือเตือนหรือแจ้งระงับผู้ประกอบการต่อไป หรือว่าโทษแรงที่สุดคือ จะไม่ต่อใบอนุญาตใน ปีถัดไป กรรมการ กสทช.กล่าวอีกว่านอกจาก

นี้นางสาวอภิญญา ได้กล่าวถึงความคืบหน้า ตอนนี้อยู่ในช่วงการทยอยออกใบอนุญาต ก็ ออกไปได้ 2,500 กว่าใบ ซึ่งเป็นใบอนุญาต ชั่วคราว 1 ปี ยังเหลือ 3,000-4,000 รายที่ยัง อยู่ในคิว จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลุมด�ำ ที่ยังไม่ เคยมีสิทธิ์มาขอเลย ก�ำลังพิจารณากันอยู่ว่า ถ้าเราจะให้เข้ามาสู่กระบวนการจะมีเงื่อนไข อย่ า งไร บ้ า งที่ เ ข้ ม และขณะเดี ย วกั น คนที่

ได้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 1 ปี แล้ว ตอนนี้จะต้องเริ่มทยอยน�ำเครื่องส่งมา ตรวจคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามประกาศ เช่น 500 วัตต์ “กสทช. ก็เพิ่งจะได้ลงนามความร่วม มือ MOU กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ 31 แห่งทั่วประเทศ เพื่อที่จะเป็นศูนย์ในการ เอาเครื่องมาตรวจ โดยที่สื่อท้องถิ่นไม่ต้อง เอาเครื่ อ งเข้ า ไปในกรุ ง เทพ และหลั ง จาก นั้นอยากให้ทุกคนเอาเครื่องตรวจหรือปรับ ให้มันได้คุณภาพจะได้ลด ปัญหาคลื่นรบกวน กัน” “ก็คือว่าหน่วยงานที่ได้ร่วมงานกับเรา ก็ได้รับคล้ายๆ เป็นห้องแล็ปเอกชน ก็ได้รับ สิทธิ์ในการที่จะไปช่วยตรวจในตรงนี้ แล้ว กสทช.จะสนั บ สนุ น งบประมาณส่ ว นหนึ่ ง ด้วย”นางสาวสุภิญญา กล่าวในที่สุด


หน้า 14

ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

งัดแผนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจใต้ ดันอาหารทะเล,ยางมุ้งเล็กAEC ต่อจากหน้า 1

“โอกาสและลู่ทางของอุตสาหกรรมภาคใต้ ภายใต้กรอบ IMT-GT” ภายใต้โครงการพัฒนา ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับ ประเทศเพื่อน บ้าน โดยได้ให้ความส�ำคัญกับ 3 อุตสาหกรรม หลัก คือ อุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา อุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมัน และอุตสาหกรรม อาหารทะเลแปรรูป เนื้อหาเพื่อศึกษาและเทียบเคียงศักยภาพ ในการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ระหว่างไทย กับประทศอื่นๆ และก�ำหนด อุตสาหกรรม ผลิตภํณฑ์เป้าหมายทั้งที่เป็น ผลิตภัณฑ์ที่เป็น คู่แข่ง และผลิตภัณฑ์ที่มี ศักยภาพในความ ร่วมมือระหว่างกันซึ่งศักยภาพ ด้านทรัพยากร วัตถุดิบ และโครงสร้างการผลิต ปัจจัยในจัง หวัดนครศรีธรรมราชภายใต้ระเบียง

เศรษฐกิจ สงขลา-ปีนัง-เมดาน อุตสาหรรม ที่ ส�ำคัญคือ อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต ทางการ เกษตร เช่น อุตสาหกรรมแปรรูป ยางพารา ยาง แผ่นรมควัน น�้ำยางข้นและ แปรรูปไม้ยางพารา จากข้อมูลของส�ำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2555 ในจังหวัด นครศรีธรรมราชมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 1,875 โรงงานและจังหวัด นครศรีธรรมราชมี ศูนย์กระจายสินค้าที่ ส�ำคัญ 2 แห่ง ได้แก่ ตลาด รวมพืชผลหัวอิฐ และศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง จึงเป็นโอกาสที่ ดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะเป็นลู่ทาง ของอุตสาหกรรมภาคใต้ ภายใต้กรอบ IMT-GT” นางสาววาริน ชิณวงศ์ ประธานหอการค้า จังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าเราอยากจะผลัก ดันลู่ทางโอกาสของ อุตสาหกรรมในกรอบของ IMT-GT ก็คือพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มของ ภาคใต้ เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ผลิตผลทางการเกษตร เรื่องยางและปาล์มเป็น หลัก และสินค้าพวกแปรรูปของอาหารทะเล ซึ่ง เป็นผลผลิตของทางภาคใต้ มีอยู่แล้ววัตถุดิบเลย จัดสัมมนาขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมที่ ก�ำลังจะ เปิด AEC ในปี 2558 นี้ กลุ่ม IMT-GT ก็คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และกลุ่มภาคใต้มีการเตรียมความพร้อม หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช พยายาม เตรียมความพร้อมว่า เมื่อกลุ่มของเรามีสาม ประเทศ แล้วก็มีเปิด AEC ในปี 59 ต้องเตรียม ความพร้อมจะรวมกลุ่มในกลุ่มของอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต้ คาดหวังว่า ถ้า เริ่มท�ำวันนี้ เราจะสู้ได้ พอดีว่างานของเรามาชน กับงานประท้วงราคายางและราคาปาล์มพอดี จริงๆแล้วเป็นการวางแผนไว้นานแล้ว หอการค้า จะร่วมระดมจัดสัมมนา ให้คนใต้ที่มีวัตถุดิบ เป็นปาล์ม เป็นยาง และสินค้าที่เป็นอาหาร ทะเล ซึ่งเราอยู่ติดทะเลทั้งสองฝั่ง จะพัฒนาเป็น อุตสาหกรรมแปรรูป ประธานหอการค้ากล่าวอีกว่าทุกวันนี้เรา

ที่ล�ำห้วยลึก หมู่ที่ 2 ต.ก�ำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ชาวบ้านร่วมกัน สร้างฝายมีชีวิต โดยมีนายสัญญา ไชยวรรณ ประธานศูนย์เรียนรู้นอกห้องเรียน ต.ก�ำแพงเซา เป็นแกนน�ำ ห้วยลึกเป็นล�ำห้วยขนาดใหญ่ มีอายุ เก่าแก่อยู่คู่กับชุมชนมากว่าร้อยปี ปัจจุบันมี สภาพตื้นเขิน ไม่สามารถรองรับน�้ำไว้ใช้ในช่วง พบว่าการขายวัตถุ ดิบที่เป็นปาล์ม เป็นยาง เป็น แผ่น ที่ไม่ได้เป็นวัตถุดิบแปรรูป ไม่สามารถก�ำหนด ราคาขายได้ ในโอกาสนี้ถ้าสามารถที่จะแปรรูป เป็นสินค้าที่พร้อมใช้ ซึ่งจะสร้างมูลค่าของสินค้า เพิ่ม จะท�ำให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมดีขึ้น “เริ่มพัฒนาในกลุ่มของนักธุรกิจ อุตสาหกรรมในภาคใต้ก่อน และบางอย่าง เทคโนโลยี และก็นักธุรกิจที่ท�ำอุตสาหกรรมภาค ใต้ไม่มีศักยภาพพอ ต้องเชิญ ต้องเชิญมาจากต่าง ชาติ หรือว่าในประเทศที่พอจะมีศักยภาพที่จะ ผลิต” นางสาววารินกล่าวต่อว่า เราต้องยอมรับ ว่าทุกวันนี้ทุกอย่างเราท�ำนี้ ทุกอย่างเราขายเป็น รถสิบล้อ เราไม่ได้ขายเป็นชิ้นหรือท�ำแพ็คเกจให้ เรียบร้อย ซึ่งเราไม่สามารถก�ำหนดราคาขายได้ เพราะคนก�ำหนดราคาซื้อของเราคือ อุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่เป็นพอค้า หอการค้าคาดหวังว่าเรา จะเริ่มพัฒนาตั้งแต่วันนี้ คิดที่จะขายยาง ขาย ปาล์ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นไปขายให้กับผู้ บริโภค “หอการค้าพยายามที่จะจัดสัมมนาให้ ความรู้แนวทางการลงทุนและและข้อมูลต่างๆ เพื่อการเข้าถึงของสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป เพราะอย่างน้อยเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในเร็ว ๆนี้ด้วย ผศ.ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะ เศรษฐศาสตร์ และผอ. ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่าง ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผย ว่า การหาทางรอด สู่สินค้าเกษตรไทยของภาค ใต้พยายามหาทางร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้อย่าง ไร ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสินค้าเกษตรไทยที่ส�ำคัญๆก็หลายตัว และเรา

ก็ผลิตพร้อมๆกับเพื่อนบ้าน ยางพารา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ก็ผลิตเหมือนกัน ปาล์ม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ก็ผลิตเหมือนกัน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต่อว่า การประชุมร่วมกัน ทางส�ำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทางศูนย์ ศึกษาการค้ากรุงเทพฯ ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และก็ภาค เอกชน ข้าราชการต่างๆ ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้ เป็นการแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่อย่างน้อย ก็เป็นส่วนหนึ่งว่า ในอนาคตภายใต้ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน สามประเทศนี้จะร่วมมือกัน ยังไง อันที่สอง เราในฐานะ 14 จังหวัดภาคใต้ มี กรอบความร่วมมือที่เรียกว่า IMT-GT ซึ่งเป็นการ ร่วมมือกันในการพัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวร่วมกัน ผอ. ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวอีกว่า เรื่อง ยางพารา ควรจะเป็นฐานการผลิต ให้กับ มาเลเซียหรือไม่ หรือว่าควรจะน�ำนักลงทุนจาก มาเลเซียมาตั้งโรงงานที่ภาคใต้ มาตั้งโรงงานที่ นครศรีธรรมราชหรือเปล่า หรือในจังหวัดภาค ใต้อื่นๆ ก็เป็นแนวทางเชิญนักวิชาการเข้ามาร่วม กันพัฒนาทั้งพันธุ์ปาล์ม ทั้งโรงงาน อุตสาหกรรม กลางน�้ำและปลายน�้ำร่วมกันเป็นต้น วันนี้อยาก ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐ ภาค เอกชน เกษตรกรทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น การศึกษานี้ก็จะน�ำไปสู่กระทรวง ซึ่งกระทรวงก็จะ ส่งให้กับทางรัฐบาลต่อไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราน�ำ เสนอวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ภาคใต้

ถนนท่าช้าง หลังสนามหน้าเมือง โดย สมกิจ สงประเสริฐ โทร.089-8739902

ส่งเสริมย่านการค้าจังหวัด โดย ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์


ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นการสนองแนวพระราชด�ำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ป่าและน�้ำ ฝายมีชีวิตโดยการน�ำวัสดุที่มีอยู่ ในพื้นที่ ใช้ทรายที่ท�ำให้ล�ำห้วยมีสภาพ ตื้นเขินบรรจุกระสอบน�ำมาวางเป็นฝาย ใช้ไม้ไผ่เป็นแนวกั้นน�้ำ นอกจากนั้นยัง ใช้พันธุ์ไม้น�้ำหลายชนิดมาปลูกป้องกัน การพังทลายของดิน โดยเฉพาะต้นไทร ซึ่งมีรากหยั่งลึกลงใต้ดินและเติบโตเร็ว ลูกไทรจะเป็นอาหารของนกนานาชนิด ถ้าหล่นลงน�้ำจะเป็นอาหารของปลา และสัตว์น�้ำ แรงงานที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่ ขาดแคลนได้ และยังท�ำให้เกิดภาวะน�้ำ สละเวลาหลังจากเสร็จภารกิจประจ�ำ วัน ร่วมกันสร้างฝาย โดยไม่คิดค่าแรง ท่วมเมื่อมีน�้ำป่าไหลหลาก ใดๆ และไม่ต้องใช้เงินงบประมาณจาก การสร้างฝายมีชีวิต เป็นการ เรียกความสมดุลทางธรรมชาติกลับมา ภาครัฐแต่อย่างใด ซึ่งคาดว่าหลังจาก การสร้างเสร็จ ชาวบ้านหลายร้อยครัว สู่ชุมชน ท�ำให้มีน�้ำใช้เพื่อการเกษตร เรือนจะสามารถใช้ประโยชน์จากฝายมี ตลอดทั้งปี ช่วยป้องกันภัยน�้ำท่วม ชีวิตแห่งนี้ ฉับพลัน เมื่อมีน�้ำป่าไหลหลาก และ

นายสัญญา ไชยวรรณ ประธาน ศูนย์เรียนรู้นอกห้องเรียน ต�ำบลก�ำแพง เซาเปิดเผยว่าหมู่ที่ 2 ต.ก�ำแพงเซา ชาวบ้านมารวมตัวกันท�ำเรื่องอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมโดยท�ำอ่างเก็บน�้ำ ที่ ล�ำห้วยลึกเพื่อจะเก็บน�้ำไว้ใช้ทางภาค การเกษตร เราก็ปลูกต้นไม้เราเรียกฝาย นี้ว่าฝายมีชีวิต “มีชีวิตที่ว่าก็คือปลูกต้นไทรไว้ สองข้างฝั่งของล�ำห้วย แล้วให้รากไทร ช่วยยึดโครงสร้างของฝาย เป็นจ�ำพวก

กระสอบปุ๋ยมะพร้าว กระสอบขี้วัว กระสอบทราย แล้วก็ใช้ไม้น�้ำทุกชนิด ประเภทที่เคยอยู่ในล�ำห้วยมาปลูกเพื่อ ยึดโครงสร้างฝาย แล้วก็ไม้จ�ำพวกนี้เป็น ไม้ที่สร้างน�้ำ มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ลูกของต้นไทรนกสารพัดชนิดสามารถ กินเป็นอาหาร หล่นตกน�้ำปลาก็ใช้เป็น อาหาร แล้วก็น�้ำในล�ำห้วยก็สามารถ ซึมเข้าไปในพื้นที่ของชาวสวน สามารถ ตอบโจทย์เรื่องการแก้ปัญหาน�้ำ ปัญหา น�้ำก็คือน�้ำท่วม น�้ำแล้ง น�้ำหลาก”

ผู้การ ฯสันติบาลลงเครื่องคุมม็อบสวนยางประท้วงเจอต�ำตา ส่งของทางเครื่องบินสั่งตรวจสอบก�ำลังโหลดขึ้นเครื่องสนามบิน ศาลาบางปู -สั่งลุยพบสุราต่างประเทศหนีภาษียึด 33 ลังรวมเกือบ 400 ขวด ส่งด�ำเนินคดี ที่ สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสันติบาล กก. 4 บก.ส. 1 ประจ�ำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ น�ำสุราต่างประเทศของกลางที่ต�ำรวจ สั น ติ บ าลจั บ กุ ม ได้ ที่ ท ่ า อากาศยาน นครศรี ธ รรมราช มาส่ ง มอบให้ กั บ พนั ก งานสอบสวนเวร สภ.เมื อ ง จ.นครศรี ธ รรมราช เพื่ อ สอบสวน สื บ สวนติ ด ตามจั บ กุ ม ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหามา ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 16.00 น.วันที่ 25 ส.ค. 2556 ด.ต.วิกรานต์ พงศ์วรากร จ.ส.ต.ศักดา ขุนทอง ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.1 ได้เดิน ทางไปรอรั บ พล.ต.ต.สราวุ ธ การ พานิ ช ผบก.ส.1 และ พ.ต.อ.วรา

เวชชาภินันท์ ผกก.4 บก.ส.1 ที่เดิน ทางมาตรวจสอบเรื่ อ งราวกรณี ก าร ปะทะกั น ระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ กั บ กลุ ่ ม วัยรุ่นในม็อบสวนยางพารา ที่ปิดถนน เอเชีย 41 บริเวณสี่แยกควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ในขณะ ที่ พล.ต.ต.สราวุธ เดินผ่านช่องทางออก ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ต.ปาก พู น อ.เมื อ ง จ.นครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง อยู ่ ใ นบริ เ วณเดี ย วกั บ จุ ด ที่ ท างท่ า อากาศยานก�ำลังโหลดสิ่งของที่จะน�ำไป กับเครื่องบินเพื่อเข้ากรุงเทพ ได้สังเกต เห็นชายฉกรรจ์ 3 คนก�ำลังช่วยกันเข็ญ รถบรรทุ ก กระเป๋ า ของท่ า อากาศยาน จ� ำ นวน 6 คั น เพื่ อ น� ำ เข้ า ช่ อ งโหลด

กระเป๋าหรือสินค้า ซึ่งรถเข็ญแต่ละคัน มีลังกระดาษสีน�้ำตาลมัดด้วยเชือกฟาง สี แ ดง ด้ ว ยท่ า ทางมี พิ รุ ธ โดยในลั ง ดั ง กล่าวน่าจะเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ผู้บังคับการต�ำรวจสันติบาลจึงสั่ง การให้ ด.ต.วิกรานต์ และ จ.ส.ต.ศักดา เข้ า ไปท� ำ การตรวจสอบ พบว่ า เป็ น สิ่งของผิดกฎหมายก็ให้จับกุมผู้ร่วมกร

ท� ำ ผิ ด ทั น ที แต่ ช ายฉกรรจ์ ทั้ ง 3 คน เห็ น ด.ต.วิ ก รานต์ และ จ.ส.ต.ศั ก ดา เดินตรงเข้าไปหาและรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ต� ำ รวจจึ ง รี บ แยกย้ า ยกั น วิ่ ง หลบหนี ไปอย่ า งรวดเร็ ว จากการตรวจสอบ ลั ง กระดาษในรถเข็ ญ พบว่ า เป็ น ลั ง บรรจุ สุ ร าต่ า งประเทศรวม 33 ลั ง ๆ ละ 12 ขวด รวมสุ ร าต่ า งประเทศ

หน้า 15

“ช่วงที่น�้ำท่วมฝายตัวนี้ช่วย ชะลอน�้ำไม่ให้ลงสู่พื้นที่ด้านล่างใน ระยะเวลา ที่คนข้างล่างเตรียมตัว ไม่ทัน ในช่วงที่น�้ำแล้งฝายตัวนี้ก็ ช่วยเก็บน�้ำไว้ใช้ได้อย่างมีระบบเข้า สู่การ บริหารจัดการน�้ำของชาวบ้าน ได้ถูกต้อง ในช่วงที่น�้ำหลาก สมมติ ว่าฝนตกด้านบนโดยที่ด้านล่างไม่ได้ รู้ว่ามีน�้ำมาฝายตัวนี้ก็จะชะลอน�้ำ ไม่ ให้ไปสู่ปัญหาพื้นที่ด้านล่างของตัว ฝายตัวเขื่อนได้ ก็สามารถเชื่อมโยง กระบวนการที่คนต้นน�้ำ คนกลาง น�้ำ คนปลายน�้ำได้ ระบบนิเวศของ ชุมชนก็จะกลับมาสู่ระบบ วันนี้คน หมู่ 2 ต.ก�ำแพงเซา ดีใจ ท�ำหนึ่งอย่าง ตอบโจทย์สองอย่างก็คือ เราท�ำเรื่อง อ่างเก็บน�้ำตามแนวพระราชด�ำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็ ปลูกต้นไม้ซึ่งพระราชินีก็ทรงตรัสเรื่อง การปลูกป่า สร้างป่า ที่หนุนเสริมให้ อ่างเก็บน�้ำสามารถเก็บน�้ำไว้ได้”

จ� ำ นวน 396 ขวด พล.ต.ต.สราวุ ธ จึ ง สั่ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจท� ำ การ ตรวจยึ ด ไว้ เ ป็ น ของกลาง และน� ำ สุราต่างประเทศของกลางทั้งหมดส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมือง และลง บันทึกประจ�ำวันไว้เป็นหลังฐาน เพื่อ สอบสวนสื บ สวนติ ด ตามเจ้ า ของสุ ร า ต่างประเทศจ�ำนวนดังกล่าวมาด�ำเนิน คดีตามกฎหมายต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการลักลอบ ส่งสุร าและบุหรี่ต่ างประเทศหนีภ าษี ส่ ง ไปให้ ลู ก ค้ า ทางเครื่ อ งบิ น ที่ ท ่ า อากาศยานนครศรีธรรมราช กระท�ำ กั น เป็ น ขบวนการโดยจะมี ก ารส่ ง ให้ ลูกค้าทางเครื่องบินทุกวัน ๆ ละ 3050 ลั ง ๆ ละ 12 ขวด โดยมี เ อเยน ต์ ค นหนึ่ ง ที่ รู ้ จั ก กั น อย่ า งขว้ า งขวาง และอ้างว่ามีการเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว จึงสามารถส่ง สุรา และบุหรี่ต่างประเทศขึ้นเครื่อง บินน�ำส่งลูกค้าได้อย่างสะดวก โดยจะ มีลูกค้าเดินทางมารับที่ท่าอากาศยาน ดอนเมื อ ง แต่ ใ นคราวนี้ โ ชคร้ า ย เพราะ พล.ต.ต.สราวุธ มาเห็นความ ผิ ด ปกติ ร ะหว่ า งการการเข็ ญ น� ำ สุ ร า ต่างประเทศไปโหลดขึ้นเครื่องบิน จึง สั่งตรวจสอบจับกุมและตรวจยึดของ กลางจ�ำนวนมากดังกล่าว


หน้า 16

ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

ซ้อนแผนจับเหล้าและบุหรี่กว่า 2 ล้านหนี ภาษี ข องซุ ก เต็ ม รถบรรทุ ก ห้ อ งเย็ น ตบตา แฉขบวนการใหญ่ ขึ้ น -ล่ อ ง ล็ อ ตใหญ่ เคลียร์บางหน่วย มา 5 แสน มีรถคอยคุ้ม กัน สรรพสามิตนครจมูกไว มาสน ค้นเจอ สงสัยคันดังกล่าวเขียนข้างว่าแพ แอร์ 99 วิ่งผ่าน ของกลางเพียบ มา ขอท�ำการตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดท้ายรถ ที่ ส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต จั ง หวั ด นคร-ศรี ธรรมราช นายวี ร ชาติ รั ก ษ์ ศ รี ท อง ผอ.ส� ำ นั ก งานสรรพสามิ ต ภาค 8 และนายสมยศ ซั ง สรรพสามิ ต จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ร่ ว มกั น แถลงข่ า วการจั บ กุ ม รถห้ อ งเย็ น บรรทุ ก สุ ร า และบุหรี่ยี่ห้อต่างๆ หลบเลี่ยงการเสียภาษีตาม กฎหมาย พบของกลางเป็นจ�ำนวนมาก นายวี ร ะชาติ รั ก ษ์ ศ รี ท อง เปิ ด เผยว่ า จากการที่ น ายสมยศ ซั ง สรรพสามิ ต จั ง หวั ด นครศรีธรรมราช รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าจะมี การลักลอบบรรทุกสุราและบุหรี่ต่างประเทศมา กับรถบรรทุก 10 ล้อห้องเย็น ส�ำหรับรถบรรทุก ลูกกุ้งและสัตว์น�้ำ ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81- 2771 สงขลา วิ่งไปตามถนนเอเชีย 41 จาก จังหวัดสงขลามุ่งหน้าไปยังกรุงเทพมหานคร จึง สั่งการให้นายสมวงษ์ ยอดสุรางค์ หัวหน้าฝ่าย ปราบปราม ส�ำนักงานสรรพสามิตจังหวัดนครฯ น� ำ ก� ำ ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ดั ก รอสั ง เกตการณ์ บ ริ เ วณ หน้ า ห้ า งเทสโก้ โ ลตั ส สาขาทุ ่ ง สง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จนกระทั้ ง พบรถบรรทุ ก ห้ อ งเย็ น ต้ อ ง

ดูพบว่ามีถังน�้ำบรรจุน�้ำและน�้ำแข็งเต็มถังจ�ำนวน หลายถังซ้อนไว้หลายชั้นจนไม่สามารถเห็นภายใน ได้ ยากต่อการตรวจสอบ แต่เนื่องจากได้รับการ ยืนยันจากพลเมืองดีอย่างชัดเจนว่ามีการซุกซ่อน สุ ร าและบุ ห รี่ ต ่ า งประเทศมากั บ รถคั น ดั ง กล่ า ว เป็นจ�ำนวนมาก นายนายสมวงษ์ ยอดสุรางค์ จึง รายงานให้นายวีระชาติ ซัง สรรพสามิตจังหวัด ทราบ โดยนายสมยศ ได้สั่งการให้น�ำรถบรรทุก ห้ อ งเย็ น คั น กล่ า วพร้ อ มคนขั บ มายั ง ส� ำ นั ก งาน สรรพสามิตอ�ำเภอ ก่อนจะช่วยกันรื้อถังน�้ำและเท น�้ำออกจนหมด จนพบบุหรี่ต่างประเทศและสุรา ต่างประเทศจ�ำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในลังพลาสติก ปิดทับฝาลังป้องกันน�้ำเข้าเป็นอย่างดี ซุกซ่อนอยู่ ในถังน�้ำแข็ง จากการตรวจสอบและตรวจนั บ บุ ห รี่ แ ละ สุราของกลางประกอบด้วยสุราต่างประเทศยี่ห้อ ต่างๆ จ�ำนวน 163 ลัง รวม 1,956 ขวดในจ�ำนวน นี้มีสุรา ต่างประเทศยี่ห้อหนึ่งที่เป็นที่นิยมจ�ำนวน 3 ขวด ราคายั ง ไม่ ร วมภาษี ข วดละประมาณ 8,500 บาท เมื่ อ รวมภาษี จ� ำ หน่ า ยในเมื อ งไทย ขวดละกว่า 11,000 บาท นอกจากนี้ยังบุหรี่ต่าง

ประเทศยี่ห้อต่าง ๆ จ�ำนวน 2,550 ซอง มาก รวม มูลค่าทั้งหมดประมาณกว่า 2 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ จึงได้ควบคุมตัว นายประสิทธิ์ รูปธรรม อายุ 40 ปี บ้านอยู่ อ.สะเดา จ.สงขลา คนขับรถคันดังกล่าว พร้อมของกลางทั้งหมดเพื่อด�ำเนินคดี นายวี ร ะชาติ รั ก ษ์ ศ รี ท อง กล่ า วว่ า ใน ปัจจุบันการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี ทั้งสุรา บุหรี่ สินค้าอื่นๆ รวมทั้งน�้ำมันเถื่อนท�ำกันเป็นขบวนการ โดยเฉพาะสินค้าประเภทสุราและบุหรี่ต่างประเทศ จะท�ำกันเป็นขบวนการโดยใช้รถบรรทุกสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งรถบรรทุกสัตว์น�้ำ หรือรถห้องเย็น หาก ไม่มีสายที่น่าเชื่อถือได้แจ้งเบาะแสจะตรวจสอบ พบยากมาก เพราะเจ้าหน้าที่คงไม่สามารถตรวจ สอบรถห้องเย็น หรือรถบรรทุกสิ้นค้าขนาดใหญ่ ได้อย่างละเอียดทุกคัน สุราและบุหรี่ต่างประเทศ เหล่านี้มีปลายทางอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ส�ำหรับ ของกลางที่ ต รวจยึ ด ได้ ใ นครั้ ง นี้ ห ากคิ ด ภาษี สุ ร า และยาสูบจะได้ภาษีจ�ำนวน 926,404.62 บาท เมื่ อ ถู ก จั บ กุ ม จะมี ค ่ า เปรี ย บเที ย บปรั บ มากถึ ง

3,439,036.74 บาท มี ร ายงานว่ า หลั ง จากการจั บ กุ ม และน� ำ รถบรรทุ ก ห้ อ งเย็ น คั น ดั ง กล่ า วมาตรวจสอบ ที่ส�ำนักงานสรรพสามิตอ�ำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จนพบสุ ร าและบุ ห รี่ ห นี ภ าษี จ� ำ นวน มาก ได้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยชุดหนึ่งเดินทาง เข้ า มาแอบอ้ า งว่ า ได้ มี ก ารจั บ กุ ม นายประสิ ท ธิ์ รูปธรรม อายุ 40 ปี พร้อมยึดสุราและบุหรี่ต่าง ประเทศของกลางทั้ ง หมดไว้ ก ่ อ นแล้ ว จึ ง ขอ ให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตคืนผู้ต้องหาพร้อมของ กลางทั้ ง หมดให้ เ พื่ อ น� ำ ผู ้ ต ้ อ งหาและของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งสง ด�ำเนินคดีตาม กฎหมายต่ อ ไป แต่ เ จ้ า หน้ า ที่ ส รรพสามิ ต ชุ ด จับกุมไม่ยินยอม และขอให้เจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าว แสดงบันทึกการจับกุมตามที่อ้าง แต่ไม่มีบันทึก การจับกุมมาแสดง ต่อมาได้มีนายต้น (ไม่ทราบชื่อจริง) ซึ่ง อ้างว่าเป็นเจ้าของบุหรี่และสุราที่ถูกจับทั้งหมด เข้าพบเจ้าหน้าที่สรรสามิต พร้อมโวยวายเสียงดัง ว่า การจับกุมในครั้งนี้ถูกหักหลังจากเจ้าชุดหนึ่ง เพราะก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจับกุม ในเวลาประมาณ 03.00 น. ได้มีเจ้าหน้าที่รวม กว่า 10 นายจับกุมรถห้องเย็นคันนี้ ก�ำลังเข้าไป ด�ำเนินการอ้างว่าทราบว่าในรถห้องเย็นคันนี้มี สุราและบุหรี่ต่างประเทศซุกซ่อนอยู่จ�ำนวนมาก หากไม่ อ ยากถู ก จั บ กุ ม ด� ำ เนิ น คดี ข อให้ น� ำ เงิ น จ�ำนวน 5 แสนบาทมาให้จ่าย “นายประสิทธิ์ รูปธรรม อายุ 40 ปี คน ขั บ รถบรรทุ ก ห้ อ งเย็ น จึ ง โทรศั พ ท์ แ จ้ ง ให้ น าย ต้ น ทราบ จึ ง เดิ น ทางมาเจรจากั บ เจ้ า หน้ า ที่ ชุ ด ดั ง กล่ า ว และตกลงจ่ า ยเงิ น สด 5 แสน บาท โดยมี ข ้ อ แม้ ว ่ า เจ้ า หน้ า ที่ ชุ ด นั้ น จะต้ อ ง จัดก�ำลังคุ้มกันรถห้องเย็นของตนไปให้พ้นเขต จ.นครศรีธรรมราช จึงตอบตกลง นายประสิทธิ์ คนขับรถบรรทุกห้องเย็นจึงขับรถห้องเย็นมุ่งหน้า มาตามเส้นทางถนนสายเอเชีย โดยมีรถคุ้มกัน มาให้ตลอดเส้นทาง แต่เมื่อมาถึงหน้าห้างเทสโก้ โลตัส สาขาทุ่งสง กลับมีเจ้าหน้าที่สรรพสามิต จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อนแผนจับกุมซ�้ำสอง แต่หลังถูกจับกุมครั้งที่สอง ชุดคุ้มกันได้แยกย้าย หลบหนี ไ ปหมดสิ้ น นอกจากตนสู ญ เสี ย เงิ น 5 แสนฟรี ๆ แล้วยังถูกจับกุมด�ำเนินคดี โดยต้อง จ่ายค่าปรับเกือบ 3.5 ล้าน ของกลางทั้งหมดถูก ริบ และอาจจะมีโทษทางอาญาอีกด้วย นายต้น กล่าวอย่างอารมณ์เสียในที่สุด.

โดย ทนายขุน อครพล หนูทวี


ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

หน้า 17


หน้า 18

ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

ต่อจากหน้า 1 ภาคใต้ วงการพระอยู่มานาน เป็นเมืองที่มีวัด มากที่ สุ ด ในประเทศไทย เป็ น แหล่ ง ที่ ม าของ ศาสนาพุทธของประเทศไทย ที นี้ เมื อ งนครฯ วงการพระอยู ่ กั น มา ยาวนานแต่ก็ยังไม่เป็นปึกแผ่น ก็เลยพยายามหา ที่ทางที่เป็นศูนย์รวม ให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ใน วงการพระเครื่องได้มีที่ยืน ที่อยู่ ที่ท�ำมาหากิน กัน เป็นหลักแหล่งชัดเจนมีการดูแล มีระบบการ รักษาความปลอดภัย เรื่องความสะอาด “คือจริงๆแล้ว วงการพระมีทั้งพระสาย จตุ ค าม พระสายใต้ พระสายภาคกลาง สาย เหนือ สายอีสาน แต่ละท้องถิ่นก็มีพระในกลุ่ม ของท้ อ งถิ่ น ของตั ว เองอยู ่ แ ล้ ว เพี ย งว่ า วั น นี้ กระแสของพ่ อ จตุ ค ามอาจจะลดลงแต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ สูญหายไปไหน ผู้ที่นิยมสายพ่อจตุคามก็ยังมีการ ซื้อขายแลกเปลี่ยน อาจจะราคาหย่อนลงมานิด หนึ่ง แต่ก็ยังเดินได้ ส่วนพระสายใต้ที่เรายังเช่า บูชากันอยู่ทุกวัน ก็ยังขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะ เป็นพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ หลวงปู่ทวด พระ สายนครศรี ธ รรมราช เหรี ย ญพระธาตุ น ครฯ พระหลักต่างๆ เหล่านี้ที่เป็นพระเกจิของนครฯก็ ยังขยับขึ้นไปได้” นายเอกชัยกล่าวอีกว่าพระกรุบ้านเรา ณ วันนี้ ทิศทางมันค่อนข้างจะถอยหลัง เพราะเด็ก

รุ ่ น ใหม่ ๆ เซี ย นพระรุ ่ น ใหม่ จะเล่นพระที่ดูง่าย ว่าแท้หรือ เก๊ มีการแลกเปลี่ยนกันได้ มี คนที่การันตี มีคนที่ดูเป็นกัน กว้างขวาง ดูเนื้อดูศิลปะ พวก ที่จะดูพระสายนี้ก็จะน้อยลง “ผมกั บ เพื่ อ นอี ก คนมี ความคิดกันว่าเราจะท�ำศูนย์ พระเครื่ อ งให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง ให้ เ พื่ อ นๆ พี่ ๆ น้ อ งๆ มา อยู ่ ด ้ ว ยกั น ก็ ไ ด้ ต รงนี้ ขึ้ น มา เดิ ม ตั้ ง เป็ น ศู น ย์ พ ระเครื่ อ ง เมื อ งนครฯ และเมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคมที่ ผ ่ า นมามี ง านสมโภชน์ ศ าลหลั ก เมื อ ง คุ ณ พยั ค ฆ์ ค� ำ พั น ธ์ นายกสมาคมผู ้ นิ ย มพระ เครื่ อ งพระบู ช าไทยมาที่ น ครฯก็ ไ ด้ ม าเยี่ ย มตอน นั้ น ก็ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ มาดู ส ถานที่ แ ล้ ว ดู ความตั้ ง ใจ มี ค วามเป็ น ไปได้ ขออนุ ญ าตทาง สมาคมพระเครื่ อ งนครให้ เ ราเป็ น สมาคมผู ้ นิ ย ม พระเครื่องพระบูชาไทยสาขาภาคใต้เขต 2 และ จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง เป็ น หนั ง สื อ ยื น ยั น หลั ง จากที่ ศูนย์ฯร้านอย่างเป็นทางการ และจะมาร่วมพิธีเปิด ศูนย์ที่นครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ที่ราชพฤกษ์ 2 ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง”

Medee FM 103.75 MHz

คลื่นเคียงข้างคุณ Medee time 105.0 MHz เวลาดีกับมีดีไทม์

Medee Focus

ช่ ว งเริ่ ม ต้ น มี ก ารซื้ อ ขายแลกเปลี่ยน มีการประกัน พระแท้พระเก๊ แล้วแต่ว่าพระ ที่ เ ราต้ อ งการเป็ น พระอะไร หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น ยังเดินได้ตลอดจนถึงหลักแสน แต่มันไม่แน่นอน ว่าวันนี้มีพระอะไรเข้ามา อาจจะแค่ สามร้อย ห้า ร้อย ก็อยู่ที่คนที่เอาเข้ามาให้เรา ส่วนเรื่องของ ความเก๊ไม่เก๊ คนเล่นพระนี่มีหลายรูปแบบ คน ที่เขาดูไม่เป็นเขาก็อยากได้พระแท้ เพราะเงินที่ เขาถือมาแท้ เขาก็ต้องเลือกเช่าเลือกบูชากับคน ที่ มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ มี ก ารรั บ รองให้ เ ขาได้ ว ่ า ถ้ า พระองค์นี้ไม่แท้ก็มีการคืนกัน แต่ส�ำหรับคนที่เป็น เซียนพระด้วย ก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตาม ปกติ แต่โดยมารยาทแล้วถ้าลูกค้าขอประกัน ก็ ต้องรับประกันให้ ก็รับประกันให้ว่าพระองค์นี้แท้ แน่นอน มีการตรวจสอบออกมา ถ้าไม่แท้ก็ต้องคืน กัน ตรงนี้มีศูนย์ประสานงานรับผิดชอบ แต่ก็ต้อง มาดู กั น ว่ า คุ ณ ซื้ อ ขายกั น แบบไหน ถ้ า พระราคา หลัก ล้านคุณมาซื้อขายกันแบบไหน สามร้อยห้า ร้อย ตาดีได้ตาร้ายเสีย ก็ต้องดูด้วยว่า คุณเดินมา

เช่าพระแท้ หรือเดินมาเพื่อเสี่ยงดวงเช่าพระ ถ้าคนที่เล่นพระแล้วอยู่ในท�ำนองคลอง ธรรมในรูปแบบที่ถูกต้องของวงการพระถึงจะ มายืนได้ คนที่เล่นไม่จริง ไม่ตรงไปตรงมา เขาก็ ไม่กล้ามายืน ไม่กล้ามามีชื่อ มามีเบอร์โทรศัพท์ หน้ า ตู ้ คนที่ ม าตรงนี้ อ ย่ า งน้ อ ยชื่ อ เสี ย งเขาไม่ เสียโดยตัวเขาเอง เราไม่ต้องไปกรองให้เขา ถ้า คนเล่นไม่จริงไม่กล้ามายืนสู้หน้าก็คือต้องเดิน เล่นไม่มีหลักแหล่ง ความพร้ อ มที่ จ ะเปิ ด อย่ า งเป็ น ทางการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ทั้งหมด ณ วันนี้ 30 ตู้ แต่โดยพื้นที่แล้วสามารถไปได้ถึง 40-45 ตู้ ก็ ต้องดูความหนาแน่น ดูการตอบรับของสมาชิก นอกเหนื อ ร้ า นตรงนี้ ก็ มี ร ้ า นกาแฟสดมาบริ การ ราคาพิเศษ ที่ยังไม่เรียบร้อยคือตู้ตลับพระ สร้อยพระ กรอบพระ ครบวงจร และเชื่อว่าที่ นี่จะเป็นศูนย์พระเครื่องที่ได้รับการยอมรับเป็น สถานที่แลกเปลี่ยน พระเครื่องพระบูชาที่เป็น ที่รู้จักของคนทั่งไป แล้วศรัทธา ต่อสิ่งเหล่านี้จะ กลับมาคึกคักอีกครั้งรวมถึงความนิยมจากองค์ พ่อจตุคามรามเทพด้วย

ห้องข่าวท้องถิ่นของชาวนครฯ ทางช่อง Hi Cable TV ชัดกว่าที่นึก ลึกกว่าที่คิด

มีดีนิวส์

หนังสือพิมพ์รายปักษ์ ทุกวันที่ 1, 15 ของทุกเดือน

หลั ง จากพ่ อ ค้ า ไก่ ร้ า นขายน�้ ำ ชา ร้ า น ขายซีดี คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ ต้อง กลั บ ไปท� ำ หน้ า ที่ เ ดิ ม ของตั ว เอง หลั ง กระแส จตุ ค ามทรุ ด และหายไปในที่ สุ ด เหลื อ เพี ย ง ตั ว จริ ง เสี ย งจริ ง จากผู ้ นิ ย มบู ช าพระเครื่ อ ง พระบู ช าที่ ร ะเหเร่ ร ่ อ นกั น ใจชื้ น ขึ้ น มาหน่ อ ยแหล่ ง รวมกลุ ่ ม ที่ อ าคารโอท็ อ ป ใกล้ สวนศรี ธ รรมมาโศกราช พอเป็ น รู ป เป็ น ร่ า งขึ้ น มาบ้ า ง เซี ย นหน้ า เก่ า หน้ า ใหม่ เปิ ด วงเสวนาแลกเปลี่ ย นกั น ได้ บ ้ า ง กระแส พระกรุ พระเกจิ พระท้องถิ่น ยังยืนพื้นบนความศรัทธา การเปลี่ยนมือ ความเคลื่อนไหวยัง มีให้เห็น แต่หลังจากศูนย์โอท็อปกลายพันธ์ุ ตลาดพระก็เงียบหายมาด้วย จน เอกชัย บั ว คง จั บ มื อ ติ่ ง ทุ ่ ง สง รพี พั น ธ์ รั ก ษาพงษ์ ผุ ด ศู น ย์ สมาคมผู ้ นิ ย มพระเครื่ อ ง พระบูชาไทย สาขาภาคใต้ นครศรีธรรมราช เขต 2 ในอาคารราชพฤกษ์ 2 ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง นครฯ รวมเบื้องต้น 30 แผง พร้อมแตกได้เป็น 40-50 แผง หาก ต้องการ หมายให้ขาประจ�ำขาจรเจอกันที่นี่ ได้ฤกษ์เชิญ พยัพ ค�ำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยม


ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2556

ต่อจากหน้า 1

และก็ มี ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ในการประชุ ม มี ค วามคิ ด เห็นอย่างหลากหลายก็คือ ประเด็นวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารขึ้นสู่บัญชีอย่างถาวร และบัญชีรายชื่อ ที่จะหาจากแหล่งต่างๆ ที่เป็นบัญชีส�ำรอง (TENTATIVE LIST) เหมือนกับที่นครฯ เป็นแล้ว เขามีการเตรี ยมการที่จะเสนอในปี ต่อๆ ไป ผศ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า กรณีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิ ห ารมี ป ระเด็ น น� ำ เสนออยู ่ ส องประเด็ น คื อ อยากให้ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชเพิ่ ม เติ ม ค� ำ สั่ ง หรื อ ประกาศให้ มี นั ก วิ ช าการในระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ เ ขาเข้ า ใจในเรื่ อ งของปู ช นี ย สถาน วั ด พระมหาธาตุฯ เข้ามาด้วย และให้ทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครฯไปติดต่อคณะกรรมการชุดที่ว่านี้ ทั้งไทย ทั้ ง เทศ จะได้ เ พิ่ ม เติ ม เข้ า ไปจะได้ มี มุ ม มองที่ ห ลาก หลายเพื่อรับฟัง “ให้เพิ่มเติม จัดร่างประกาศคุณค่าที่โดดเด่น เป็ น สากล ของวั ด พระธาตุ ว รมหาวิ ห าร เสี ย ก่ อ น คล้ายๆ คัมภีร์ ว่าด้วยเรื่องการเรียบเรียง อยู่ในบท ที่ 3 และในบทที่ 3 พยายามให้ยกขึ้นมาเป็นประเด็น หลัก เมื่อท�ำบทที่ 3 ได้ ก็ท�ำบทที่ 1-2 ได้ง่ายขึ้น และ บทที่ 4-8 จะง่ายยิ่งขึ้น เพราะว่าเอา คัมภีร์ประกาศ คุ ณ ค่ า ที่ โ ดดเด่ น เป็ น สากล มาเป็ น ตั ว ตั้ ง ให้ ค ณะ กรรมการที่มีชื่ออยู่แล้วและก�ำลังเป็นชาวต่างชาติมา พิจารณาคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล” “พู ด ง่ า ยๆ ว่ า ต้ อ งลั บ หมั ด เมื่ อ ชกไปแล้ ว เข้ า ตากรรมการ ถ้ า เราเสนอแต่ เ พี ย งว่ า เป็ น ความโดด เด่ น ที่ เ ราเห็ น ในฐานะคนอยู ่ ใ นประเทศหรื อ อยู ่ ใ น จั ง หวั ด แต่ เ พี ย งพอเพราะบางมุ ม มองของเรามั น

พระเครื่ อ งพระบู ช าไทย มาเป็ น ประธานเปิ ด แว่ ว ว่ า 29 กย.นี้ ชั ด เจนอย่ า งไรจะแจ้ ง อี ก ที . . แต่ ที่ แ น่ ๆ เพิ่ ง ถื อ ครอง พ่ อ ท่ า นซั ง รุ ่ น 1 ไป 8 แสนปลายๆ จาก โกเซ่ ง นครบริ ก าร เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ส่ ว นรุ ่ น เดี ย วกั น กริ บ กริ บ ยั ง อยู ่ กับ ติ่ง ทุ่งสง พร้อมเหรียญพระธาตุนคร 2460 ขอ ชมกันได้อยู่ ส่วน ธง นคร ยังครองพ่อท่าน เอื้อม กตปุญโญ วัดบางเนียน รุ่นแรก ห่มจีวรโชว์อยู่ โต๊ ะ เกี ย รติ น คร สมเกี ย รติ ประดู ่ โชว์ หรา พ่อท่านเนียม ฐิตธัมโม วัดบางไทรรุ่นบูชาครู พร้อม พ่อท่านคล้ายขัดสวนขันธ์ รุ่นไฝแตก เชิญได้ ถามไถ่ จ ะมาเยี่ ย มศู น ย์ อ ยู ่ เ หมื อ นกั น มานะ นวลหวาน เช่นเดียวกับ ตี๋ใหญ่ บวร เกาะติดทุกช๊อท ด้านขาจร คงวนเวียนหาพระมาเปลี่ยนมือจาก ด้านนอก เชื่อว่าที่นี่เกิดแน่ ยืนยัน ราหู //

คับแคบ คือ คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล เช่นรูปแบบ สถาปัตยกรรม รูปแบบประเพณี น่าจะเป็นเอก เป็น ตัวแทนประเทศไทยได้” ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครฯกล่าวเพิ่ม เติมว่าข้อเสนอแนะว่ายังสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ แล้วเราก็ยก มาได้ก็คือ พระธาตุนครฯเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต หรือ นักปราชญ์ ผู้เรียนจบพระไตรปิฎก ศิลาจารึกหลักที่ 1 เรียกว่าปราชญ์ผู้เรียนจบปิฎกไตร เขาเรียนกันที่ไหน ก็เอาพระพุทธศาสนาจากอินเดีย จากลังกา มาฝึกฝน กัน วัดหน้าพระบรมธาตุและสอนจนกระทั่งได้เปรียญ มี ค วามนุ ่ ม ลึ ก จนหลั ก แหลม และพระสงฆ์ เ หล่ า นี้ ได้ รั บ การนิ ม นต์ กั น ไปยั ง สุ โ ขทั ย และก็ ไ ปเผยแผ่ พระพุทธศาสนา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือ การสร้างชาติของยุคสุโขทัย ตรงนี้ที่นครศรีธรรมราช ของเราเป็นศูนย์กลางการผลิตปราชญ์ผู้เรียนจบ ปิฎก ไตร นี่ก็คือคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล” ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครฯกล่าวเพิ่ม เติมว่า เป็นการยกระดับความคิดของคณะท�ำงาน ใน การเขียนเอกสารต้องใช้สายตาของต่างชาติหรือว่า สายตาของคนนอก ให้ OUTSIDERS มองเข้ามายังวัด พระธาตุฯ ที่ไม่ใช่ INSIDERS แบบเรามองออกไปข้าง นอกแล้วเราก็เข้าข้างตนเองว่า เราเด่นหรือเราดี นะ ครับ อันนี้ก็ไปการช่วยท�ำให้เรารอบคอบยิ่งขึ้น “แต่คณะวิทยากร คณะผู้เรียบเรียง ฟังค�ำถาม ของท่านทูตานุทูตเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่ามุมมองของ คนที่เป็นทูตซึ่งไปมาหลายประเทศ พบเห็นมรดกทาง วัฒนธรรมในหลายประเทศเขามองอย่างไร ส�ำหรับ ต่างชาติที่เขาไม่ได้สัมผัส ไม่นับถือศาสนาพุทธ อาจ จะเข้าใจยาก เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจับในส่วนนี้” เขากล่าว ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ กล่าวถึงสิ่งที่คณะ ทูตานุทูตได้เดินทางมาครั้งนี้ มีสองประการประการ แรกเป็นการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิ ห าร ให้ เ ป็ น สากลไปสู ่ โ ดยคณะทู ต คณะ ทูตนี่มาจากหลายประเทศ เช่นออสเตรเลีย กัมพูชา แคนาดา โคลัมเบีย สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก อิหร่าน ญี่ ปุ ่ น เกาหลี เ หนื อ และเกาหลี ใ ต้ มอลกา แม็ ก ซิ โก มองโกเลี ย โมร็ อ คโค เนเธอร์ แ ลนด์ โรมาเนี ย สาธารณรัฐสโลวัก เวียดนาม ฮังการี เนปาล ปากีสถาน และศรีลังกา เป็ น การเปิ ด ตั ว ซึ่ ง ในจ� ำ นวนนี้ มี 5 ชาติ ที่ เป็ น กรรมการมรดกโลกอยู ่ ไม่ ไ ด้ แ ปลว่ า ทู ต เป็ น แต่ ป ระเทศเหล่ า นั้ น มี บุ ค คลผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน ประเทศของเขาได้เป็นกรรมการมรดกโลกหวังว่าจะ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางทูตที่มาไปยังคณะกรรมการ มรดกโลก ส� ำ หรั บ การเดิ น ทางมาสั ญ จรของคณะทู ต ใน ครั้งนี้ ถือเป็นการลงตัวพอดี ทางกระทรวงวัฒนธรรม เขาจัดโครงการนี้มา 3 ปี แล้ว ไปภาคเหนือ อีสาน ภาคกลาง ปีละครั้ง และเที่ยวนี้ก็ลงใต้แต่การลงมา ปั ก ษ์ ใ ต้ เ รามี ไ ฮไลท์ คื อ วั ด พระธาตุ ฯ อยู ่ พ อดี คื อ ก็ อยากให้เขามาอยู่แล้ว และการด�ำเนินการโดยจะใช้ งบของทางจังหวัดนครฯแต่ค่าใช้จ่ายต่างๆ กระทรวง วัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพหลัก

หน้า 19


หน้า 20

ฉบับที่ 23 ปักษ์หแรก ลัง วัวันนทีที่ ่ 1-15 16-31กันสิยายน งหาคมพ.ศ. พ.ศ.2556 2556

เครื่องถมเมืองนคร ทั้งเครื่องถมเงิน และเครื่องถมทอง หัตถศิลป์ชิ้นเอกของเมือง นครศรีธรรมราชที่นับวันจะมีผู้สืบทอดงานฝีมือ ด้านนี้น้อยลงทุกที ด้วยขั้นตอนการท�ำชิ้นงาน ที่ประณีต ละเอียด ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนและ อาศัยทักษะความช�ำนาญเฉพาะทาง นี่อาจจะ เป็นเหตุผลต้นๆ ที่ท�ำให้มีผู้สนใจที่จะเรียนรู้และ สืบทอดขั้นตอนการท�ำหัตถศิลป์ด้านนี้น้อยลง คุณวิชิต พีรภิรมย์รัตน์ แห่งร้านศรีนคร จิวเวลรี่ ถ.ท่าช้าง หลังสนามหน้าเมือง คือผู้ที่เล็ง เห็นคุณค่าและความสวยงามของเครื่องถมเมือง นคร เอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทย ด้วย ความเป็นผู้ใฝ่รู้ ถึงแม้ไม่ได้เรียนทางด้านการท�ำ เครื่องถมจากสถาบัน การศึกษาโดยตรง แต่ใช้ วิธีสังเกต จดจ�ำ ศึกษา หาความรู้และฝึกปฏิบัติ จนเกิดความช�ำนาญ สะสมประสบการณ์และ พร้อมจะถ่ายทอดแก่ผู้ที่ สนใจเพื่ออนุรักษ์ไม่ให้สิ่ง

ล�้ำค่าของนครศรีธรรมราชสูญหายไป คุณวิชิต พีรภิรมย์รัตน์ ร้านศรีนครจิวเวลรี่ เล่าให้ฟังว่า “ทางร้านเราก็จะท�ำสินค้าเกี่ยว กับงานสั่งของลูกค้าด้วย ซึ่งเราจะเน้นงานฝีมือ ที่มีคุณภาพ ที่ร้านก็จะมีสินค้าหลากหลายนะ ครับ แต่ทางใต้เราจะเน้นเป็นพวกงานถม อย่าง นครศรีธรรมราชเราก็จะเน้นเป็นพวกงานเครื่อง ถมส่วนใหญ่ แต่เดี๋ยวนี้ก็จะประยุกต์ล่ะครับก็จะมี ทั้งพวกงานถมบ้าง พวกงานเงินผสมเข้ามา” “ ในอดีตเราก็จะมีแต่งานเนื้อดิบ ก็คือ หมายถึงเมื่อหลายๆ สิบปีก่อนครับเราจะเน้น พวกงานเครื่องถมส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันก็จะรวมๆ หมดแล้ว ก็จะท�ำหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็น ของใช้ในบ้าน หรือว่าพวกงานสร้อยมือสร้อยคอ

เดี๋ยวนี้ก็มีหมดนะครับ อย่างเช่นตอนนี้เศรษฐกิจ ที่มีปัญหาอยู่ก็ท�ำให้ยอดการขายตกไปพอสมควร เหมือนกันนะครับ” เขาเล่าต่อว่า “ส�ำหรับคุณภาพของสินค้า มันก็อยู่ที่ว่างานที่เราท�ำไปนะครับ ความเชื่อ ถือของลูกค้าก็ส�ำคัญ ความเชื่อถือของลูกค้าที่ดี งานเราท�ำไปมีคุณภาพก็ยังโอเค ก็ยังตอบรับได้ อยู่ ส�ำหรับลูกค้าก็มีหลากหลาย ทั้งต่างจังหวัด แล้วก็ในบ้านเราครับ ต่างชาติแต่ไม่ค่อยจะมาก เพราะนครเราต่างชาติจะเข้ามาค่อนข้างจะน้อย ก็จะไม่เหมือนกับทางกระบี่ ภูเก็ตที่ต่างชาติจะไป เยอะ นครเราก็มีบ้างแต่ประปราย” เจ้าของร้านศรีนครจิวเวลรี่เผยอีกว่า “ทาง ร้านก็จะมีสินค้าทุกชนิดเกี่ยวกับย่านโอทอปก็ดี หมายถึงว่าโอทอปก็คล้ายๆ กับสินค้างานพื้นบ้าน เราก็ท�ำนะครับ และแรงงานชาวบ้านที่ท�ำมาขาย พวกกระเป๋าย่านลิเภาอะไรพวกนี้เค้าก็ท�ำก็มีให้ ลูกค้าเลือกหลากหลายเหมือนกัน ก็จะมีทุกอย่าง นะครับ ก็มีทั้งเงิน สร้อยเงิน กระเป๋า ทุกอย่าง ก็ มีหลากหลายให้ลูกค้าเลือกได้” “ส�ำหรับช่องทางการชะระเงินก็มีทั้งลูกค้า จ่ายทั้งเงินสดบ้าง บัตรเครดิตบ้าง ซึ่งมันก็ต้อง ตอบรับทุกชนิดที่ลูกค้าต้องการจ่าย สินค้า โอทอปบ้านเราก็มีมากก็อย่างเครื่องเงิน

เครื่องถม ก็ต้องมานคร เครื่องเงินเครื่องถมมี ที่เดียวในประเทศไทย ท�ำที่นี่ เครื่องถมก็คือ นครศรีธรรมราช อยากจะให้ไปดูพวกงานถมว่า ขั้นตอนการท�ำมันค่อนข้างจะเยอะมาก แล้วก็ งานมันเป็นหัตถศิลป์ที่ควรจะเก็บไว้มากๆ ซึ่งอีก หน่อยมันจะค่อยๆ สลายไปแล้ว เพราะเนื่องจาก ว่าคนรุ่นเก่าที่ท�ำอยู่พอเค้าล้มหายตายจากไป รุ่นลูกรุ่นหลานเค้าก็ไม่ค่อยมาฝึกเท่าไหร่ มันก็ เลยค่อยๆ หายไป ยังโชคดีว่าเรามีสมเด็จท่าน ช่วยในด้านนี้อยู่” “แต่ในขณะเดียวกันเมืองนครศรีธรรมราช เราก็อยากจะให้ทุกๆ มาช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใหญ่หรือใครก็ดี เราอยากให้ท่านมาช่วยๆ กัน ว่าท�ำยังไงที่จะให้ศิลปหัตถกรรมของบ้านเราคง อยู่ต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลย ไม่ใช่มาจบแค่ รุ่นพวกเราหรือแค่รุ่นนี้ แล้วรุ่นลูกรุ่นหลาน เมื่อ ถามเรื่องเครื่องถมอาจจะไม่รู้จักแล้วก็ได้ใช่ไหม ครับ เพราะว่าเด็กรุ่นหลังพวกงานเครื่องถมบาง คนไม่รู้จักเลย ว่าเครื่องถมคืออะไร” คุณวิชิต พีรภิรมย์รัตน์ กล่าว ขั้นตอนการท�ำเครื่องถมในแต่ละชิ้น ไม่ใช่ เรื่องง่าย เครื่องถมบาง ชิ้น ต้องใช้ช่างท�ำไม่ต�่ำ กว่า 4 คน ใช้ระยะเวลาหลายเดือน ในขณะที่ ช่างท�ำเครื่องถมเองก็ลดน้อยลงไปทุกที เพราะ น้อยคนที่จะสนใจสานต่องานด้านนี้ ค�ำถามจึง อยู่ที่ว่าเราจะท�ำอย่างไรต่อไปเพื่อให้มีผู้สนใจ เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และตั้งใจที่จะสืบทอด งานศิลป์แขนงนี้ต่อก่อนที่จะสูญหายไปกลาย เป็นเพียงแค่ค�ำบอกเล่าสู่ลูกหลานเท่านั้น นันทโนราห์ ธรรมชาติ ถ่ายภาพ นิสารัตน์ สอดจิตต์ รายงาน

หนังสือพิมพ์ มีดีนิวส์ ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 1 -15 กันยายน 2556  

หนังสือพิมพ์ มีดีนิวส์ ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 1 - 15 กันยายน 2556

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you