Page 1

ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง วันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หน้า 1

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ‘พูดได้’ ฉบับเดียวในจังหวัดนครศรีธรรมราช วางแผงทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ราคา 7 บาท หนังสือพิมพ์นครโพสต์ฉบับ

www.medeefm.com

ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง ประจ�ำวันที่ 16-31 สิงหาคม 2556 ราคา 7 บาท

สแกน QR Code

เพื่อเข้าสู่ www.medeefm.com

เฮ!นครต่อยอดสนามบินศุลกากร เช่าเหมาล�ำท่องเทีย่ ว-ขนส่งบูมแน่ ก.คลังก�ำหนดท่าอากาศยานศุลกากรแล้ว นครฯเตรียมความพร้อมรองรับด้าน การค้า การลงทุน การขนส่ง และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ นายท่าฯขยายสนาม เพิ่ม 400 เมตร ประสานการบินระหว่างประเทศร่อนลง ฝันส่งออกโตแน่

นายคูขวาง จ�ำลอง ฝั่งชลจิตร สุรินทร์ จตุการ

ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมความ พร้อมการก�ำหนดให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เป็นสนามบินศุลกากร โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ นายด่านศุลกากร ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง สรรพากร ผอ.การท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช สรรพสามิตจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ททท. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ขนส่งจังหวัด อ่านต่อหน้า 10

ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้ถอดเหล็กยึดรอกที่ฐานปลียอด ทองค�ำ องค์พระบรมธาตุออกแล้ว ขัดท�ำความสะอาดกลีบบัว คว�่ำบัวหงาย ด้าน ผวจ.มอบกรมศิลป์ ล้างคราบสนิมปล่องไฉน ทุกอย่างเสร็จก่อนเดือนสิบ คณะช่างจากส�ำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อม สื่อมวลชนจ�ำนวนหนึ่ง น�ำโดยนายธีระชัย จันทรังษี อ่านต่อหน้า 11

สั่งล๊อตแรก 30 คัน เตรียมคนขับ ติดแก๊ส ติดเครื่อง ติดตามรถ วิ่งบริการ 24 ชม. เปิด 26 ก.ย.นี้ ขนส่งตั้ง ก�ำหนดเริ่มสตาร์ทที่ 35 บาท ขณะชาวบ้านหวั่นรถติด ชาวนครถึงกับต้องแปลกใจ เมื่อเห็นรถบรรทุก 18 ล้อพ่วง จ�ำนวน 2 คัน เข้ามายังในตัวเมืองนครศรีธรรมราช บรรทุกรถแท็กซี่มิเตอร์ สีเหลือง น�้ำเงิน จ�ำนวน หลายคันเข้ามาจอดอยู่บริเวณริมถนนด้าน หน้าศูนย์จ�ำหน่ายรถ โตโยต้า เมืองนคร ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นที่สนอกสนใจ อย่างมากส�ำหรับผู้ที่ผ่านไปมายัง เส้นทางดังกล่าว ถึงกับต้องลงไป บันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากการสอบถามรถดังกล่าว เป็น รถยี่ห้อโตโยต้า อัลติส สีเหลืองคาดน�้ำเงิน ซึ่งถูก ตกแต่งให้เป็นเหมือนรถแท็กซี่มิเตอร์โดยทั่วไปที่มีอยู่ใน กทม. อ่านต่อหน้า 11

ให้คุณได้ชมมากกว่า 200 ช่อง บริการ ช่อง 3 5 7 9 NBT THAI PBS Nation Channel ASTV DTV ภาพยนต์ไทย ฝรั่ง จีน เกาหลี อินเดีย กีฬา สารคดี การ์ตูน แฟชั่นและท่องเที่ยว สุดยอดความบันเทิง ในระบบ DIGITAL MPEG4 HD และ 3D สอบถามรายละเอี ย ด โทร.075-319800-1 หรื อ WWW.HICABLETV.COM


หน้า 2

ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง วันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลูกนางฟ้าเก่ง!ร้องเพลงคว้า 2 รางวัล ผู้ว่าฯเน้นค�ำขวัญเมืองนครปฏิบัติจริง

ชาวจั ง หวั ด อิ ชิ ค าวา ประเทศ ญี่ปุ่น เชื่อมสัมพันธ์และทัศนศึกษา ดูงานแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เตรียม ชวนชาวนครเยือนสัปดาห์ไทยแลนด์ เชิญทั่วโลกร่วมงาน นั ก ท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด อิ ชิ ค าวา ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 20 คน เดินทาง มาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่น และชาวจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และ ทัศนศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2556 MR.KATSUNORI MAEDA นายกสมาคมมิ ต รภาพอิ ชิ ก าวา-ไทย พร้ อ มนั ก ท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด อิ ชิ ค าวา ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 20 คน เดินทาง มาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่น และชาวจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และ ทั ศ นศึ ก ษาดู ง านแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2556 ที่ ห ้ อ งประชุ ม การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ส�ำนักงานนครศรีธรรมราช

มี น ายสุ ท ธิ ศี ล มั ย การ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นครศรีธรรมราช และนาง นภสสร ค้าขาย ผู้อ�ำนวย การการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ส� ำ นั ก งาน นครศรี ธ รรมราช ให้ ก าร ต้ อ นรั บ ร่ ว มพบปะแลก หารือถึงการเชื่อมความสัมพันธ์และการ จัดงาน “รอยยิ้มเชื่อมใจไทย-ญี่ปุ่น ฉลอง ครบรอบความสัมพันธ์นครศรีธรรมราช – อิชิคาวา 20 ปี” ซึ่งสมาคมมิตรภาพ นครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่น โดยมี ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ เป็นนายกสมาคม ได้ก�ำหนด จัดงานขึ้นฉลองครบรอบความสัมพันธ์ ที่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ในวั น ที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 18.30 น. ที่โรงแรม ทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้ MR.KATSUNORI MAEDA กล่ า วถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข อง นครศรีธรรมราช กับ ญี่ปุ่น ซึ่งได้เชื่อม ความสัมพันธ์กับมานาน 20 ปี การเดิน ทางมาเยื อ นประเทศไทย โดยเฉพาะ

จังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้นอกจาก สานสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั น แล้ ว จั ง หวั ด อิ ชิ คาวา ประเทศญี่ปุ่น ต้องการให้จังหวัด นครศรีธรรมราช น�ำศิลปะการแสดง อาทิ วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี เกี่ ย วกั บ พุ ท ธศาสนา และการแสดง ศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ ไปแสดง ในงานสัปดาห์ไทยแลนด์ ซึ่งก�ำหนดจัด ขึ้นในวันที่ 8-20 ตุลาคม 2556 ที่บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดอิชิคาวา ประเทศ ญี่ปุ่น และงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นานาชาติ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 1920 ตุลาคม 2556 โดยได้เชิญประเทศ ต่างๆ ทั่วโลกมาจัดแสดงกิจกรรมแต่ละ ประเทศ

บ้ า นทวดทองและกั ล ยาณี ศ รี ธรรมราช คว้าแชมป์การประกวดขับ ร้ อ งเพลงประจ� ำ จั ง หวั ด ผวจ.นครฯ เอาตามชวนประชาชนปฏิบัติตามเป็น เจ้าบ้านที่ดีรับพระธาตุมรดกโลก และ นักท่องเที่ยว นายวิ โ รจน์ จิ ว ะรั ง สรรค์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เปิ ด เผยว่ า ตามที่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ได้ ม อบหมายให้ ส� ำ นั ก งานวั ฒ นธรรม จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จั ด โครงการ ประกวดขั บ ร้ อ งเพลงมาร์ ช ค� ำ ขวั ญ ประจ� ำ จั ง หวั ด และเพลงมาร์ ช ประจ� ำ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย ว กั บ ประวั ติ ค� ำ ขวั ญ และเพลง ประจ� ำ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เพื่ อ สร้ า ง จิตส�ำนึกรักและภาคภูมิใจในความเป็น นครศรีธรรมราช และร่วมเป็นเจ้าบ้าน ที่ ดี ด ้ ว ยการประพฤติ ปฏิ บั ติ ต นตาม เนื้อหาของเพลงค�ำขวัญประจ�ำจังหวัด ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับ การที่ วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร ก� ำ ลั ง จะเป็ น มรดกโลก โดยแบ่ ง การ ประกวดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถม ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปลาย ซึ่ ง มี โ รงเรี ย น ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมประกวดในรอบ คัดเลือก รวมทั้งสิ้น 95 ทีมๆ ละ 10 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,140 คน โดย คั ด เอาที ม ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1-3 ในรอบ คัดเลือก ไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์ ก าร

บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ผลการประกวดรอบชิง ชนะเลิศในระดับจังหวัด มีดังนี้ ระดับ ประถมศึ ก ษา ชนะเลิ ศ โรงเรี ย นบ้ า น ทวดทอง รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียน บ้านไสโป้ะ รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 และ รางวั ล ชมเชย 2 รางวั ล โรงเรี ย นศรี ธรรมราชศึกษา และโรงเรียนบ้านในถุ้ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัล ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านนาบอน รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 โรงเรี ย น จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย รางวั ล ชมเชย โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน และโรงเรียน สิชลคุณาธารวิทยา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 โรงเรี ย นโยธิ น บ�ำรุง รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียน นาบอน รางวัลชมเชย โรงเรียนเตรียมอุ ด มศึ ก ษาภาคใต้ และโรงเรี ย นสิ ช ล คุณาธารวิทยา ทั้ ง นี้ ที ม ชนะเลิ ศ รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1-2 และรางวั ล ชมเชย ได้ รั บ เงินรางวัล 50,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาท และ 12,000 บาท ตาม ล� ำ ดั บ พร้ อ มเกี ย รติ บั ต ร โดยจะมอบ รางวั ล ในวั น ประชุ ม คณะกรมการ จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจ�ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ�ำเดือน สิงหาคม 2556


ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง วันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หน้า 3

จ�ำลอง ฝั่งชลจิตร

ทางรอดสื่อท้องถิ่นต้องปรับตัว “เจ้าของหนังสื่อพิมพ์ท้องถิ่น จึงท�ำด้วยใจรักจริงๆ บางฉบับเป็นทั้ง บรรณาธิการไปถึงคนส่งหนังสือพิมพ์ และถ้าหวังจะมีรายได้หรือร�่ำรวยจาก อาชีพนี้คงไม่ได้” นายนายชูวัส ฤกษ์ศิริสุข บรรณาธิการเว็บไซต์ประชาไท กล่าวว่าสื่อ ส่วนกลางมีต้นทุนมากกว่าสื่อท้องถิ่น แต่ในยุคดิจิตอลสื่อส่วนกลางก็ต้อง ปรับตัวมากขึ้นเพื่อให้อยู่รอดเช่นกัน ขณะที่ต้นทุนการผลิตสื่อส่วนกลางกับ สื่อท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน คือต้นทุนมากกว่าราคาขาย สื่อต่างๆ จึงอยู่ไม่ได้ จากยอดขาย ต้องอาศัยสปอนเซอร์ท�ำให้สื่อเป็นอิสระยาก บางครั้งสินค้า บางอย่างมีปัญหา ก็ต้องบอกว่าดี เพื่อให้ได้โฆษณา “อ�ำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่กับคนท�ำสื่อ แต่อยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไม่มีอนาคต เพราะ คนไม่เสพข่าวจากการอ่านหนังสือพิมพ์เพียงฉบับเดียว เสพจากหลายสื่อ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นิยมสื่อออนไลน์ คลิป ฟังหรืออ่านผ่านอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งเข้าถึงรวดเร็วกว่า” น.ส.อังคณา พรมรักษา อาจารย์ประจ�ำสาขานิเทศศาสตร์ คณะ วิ ท ยาการสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม กล่ า วว่ า สื่ อ ท้ อ งถิ่ น อุบลราชธานีมีความเข้มแข็ง เพราะท�ำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายและท�ำด้วย ความรัก เห็นได้จากคนท�ำสื่อในอดีตไม่ได้เรียนจบนิเทศศาสตร์ เพราะมีคน ท�ำสื่อก่อนที่จะมีหลักสูตรนี้ ส� ำ หรั บ สื่ อ ท้ อ งถิ่ น ปั จ จุ บั น อยู ่ ด ้ ว ยใจไม่ ไ ด้ คิ ด ถึ ง ขาดทุ น หรื อ ก� ำ ไร เพราะหัวใจต้องการให้คนดูคนอ่านคนฟัง อนาคตของสื่อท้องถิ่นที่เป็น หนังสือพิมพ์ต้องปรับตัว เช่นจะไปรวมกับการท�ำสื่ออื่นอย่างไร เพราะ สื่อสิ่งพิมพ์มีต้นทุนสูง และคนรุ่นใหม่นิยมรับสื่อที่รวดเร็วสะดวกในการ ติดตามได้ทุกที่ ดังนั้นสื่อท้องถิ่นต้องพูดคุยว่าจะร่วมกันอย่างไรให้อยู่รอด ในยุคที่โลกการสื่อสารเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว “แต่สื่อท้องถิ่นยังมีจุดแข็งคือเป็นสื่อที่เข้าถึงคนในชุมชนที่ตนอยู่ บางเรื่องบางประเด็นสื่อส่วนกลางไม่ให้ความสนใจ แต่สื่อท้องถิ่นน�ำมาเป็น ประเด็นน�ำเสนอได้ จึงเป็นจุดแข็งเป็นจุดขายที่ต่างกับสื่อส่วนกลาง” การประกาศเปิดตัวของ”มีดีนิวส์”หนังสือพิมพ์พูดได้เล่มแรกของ เมืองนคร เป็นสิ่งที่ถูกตั้งค�ำถาม ระดมทุนมาจากไหน ใครเป็นแบ็ค ตอบ สนองธุ ร กิ จ อะไร ท่ า มกลางการสั ม มนาหาทางรอด ของสื่ อ ในท้ อ งถิ่ น ภูมิภาค เหมือนจะยอมรับกับปรากฏการณ์ที่ผ่านมาใน แต่”มีดีนิวส์” ไม่ได้ มองเยี่ยงนั้น เพียงแค่เห็นต่างว่า หากมีสื่อหนึ่งสื่อที่สามารถเชื่อมโยงร้อย เรียง หลายๆสื่อให้เป็นสื่อมัลติมีเดีย น�ำเสนอเรื่องราวทุกรายละเอียดของ ท้องถิ่นเข้าด้วยกัน การปรากฏคลิปข่าวดูได้บนมือถือหรือแท๊ปเล็ต เพื่อรับ รู้ทุกเรื่องในเมืองนคร ในมุมที่ชัดกว่าที่นึก ลึกกว่าที่คิด ผ่านเครื่องวัดในบน สื่อโซเชี่ยล มีเดีย บอกได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละข่าวแต่ละคลิปมีผู้อ่านกันกี่ คน ชมกันกี่ครั้ง ช่องทางนี้ก�ำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ ถึงวันนั้น โฆษณาก่อนเข้าคลิปชมข่าว น่าจะเป็นตัวก�ำหนด ทิศทาง ของสื่อเหล่านี้ว่าจะไปได้ยาวไกลขนาดขนาดไหน มีดีแค่เติมเต็มในเนื้อหา เพื่อให้เนื้อข่าวเข้ม รูปเล่มสวย ร�่ำรวยโฆษณา ก็เพียงพอแล้ว

กระบวนการพัฒนาตั้งแต่วัยเยาว์ แต่ คุณหมอบอกว่าไม่ได้เกิดกับทุกคน ฟาร์มกังหันลมปฏิเสธความเสี่ยง ด้านสุขภาพที่เกิดจากเสียง และการสั่น สะเทือน วิศวกรด้านเสียงของบริษัท แก้ตัวว่าเสียงจากกังหันลม ( AERODYNAMIC NOISE) ไม่มีความเสี่ยงใดๆ คุณหมอคงจินตนาการไปเอง เสียงความถี่ต�่ำจากหังหันลมใน แต่ในโลกตะวันตก ผู้ผลิตและใช้ แคนาดา – อเมริกา ก่อให้เกิดอันตราย กังหันลมมาก่อน ได้ค้นพบโรค WTS (WIND-TURBINE SYNDROME) หรือ ต่อสุขภาพของมนุษย์ ในเยอรมันเสียงใบพัดและกังหันที่ อาการป่วยอันเกิดจากกังหันลมผลิต ให้ ก � ำ เนิดเสียงความถี่ต�่ำ ท�ำให้ชาวบ้าน กระแสไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลม ในดีมีเสีย ในสะอาดก็มีอันตราย ทั้งที่ ที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ ฟาร์มป่วยไข้ได้เลย ทีเดียว มองเห็นและมองไม่เห็น การออกแบบติดตั้งกังหันลม กุมารแพทย์ชั้นน�ำในนิวยอร์ค, ควรอยู ่ห่างจากบ้านเรือนอย่างน้อย สหรัฐฯ เปิดเผยผลการศึกษาจากชาว 500 เมตร อาจแก้ปัญหาสุขภาพได้บ้าง บ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กังหันลมใน แต่ช่วงไม่กี่ปีมานี้มีรายงานเกี่ยว อเมริกา, อังกฤษ, ไอร์แลนด์, อิตาลี กับเหตุร้าย การแตกหักและอุบัติเหตุนับ และแคนาดา นานกว่า 5 ปี พบว่า พันครั้ง เพราะความยากล�ำบากในการ กังหันลมเป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น เป็นเหตุก่อให้เกิดโรคหัวใจ, หูอื้อ, ขึ้นไปดูแลซ่อม บางกรณีใบพัดมีรอยร้าว เมื่อลมพัดแรงอย่างกะทันหันก็ฉีกบิ่น วิงเวียนศีรษะ, อาการตื่นตระหนก, ปวดศีรษะข้างเดียว และ นอนหลับไม่ ร่อนตกลงพื้น ปัญหาอาจเกิดฐานรากไม่ มั่นคงท�ำให้โค่นล้ม เกิดไฟช็อตในห้อง เพียงพอ กังหันลมยังสร้างปัญหาต่อระบบ เครื่อง แกนหมุนใบพัดแตก อุตสาหกรรมพลังงานลมที่ขยายตัว ในร่างกาย เช่น การเต้นของชีพจร, ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้โรงงานเร่งผลิต เกิดอาการสั่น, อาการทางประสาท, ความกลัว, แน่นหน้าอก, การมองเห็น จนไม่ได้ควบคุมมาตรฐาน พร่ามัว, หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ เสียง – ตัวอย่างเหตุการณ์อันตราย จากกังหันลมกระตุ้นให้เด็กฝันร้าย ในเยอรมัน บางครั้งเกิดความสับสน ท�ำลาย อีกไม่นาน ชายหาดจากปากพนัง ระโนด จะเป็นแหล่งกังหันลมผลิต กระแสไฟฟ้าที่น่าตื่นตาตื่นใจ อย่าง ที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่ากังหันลมผลิต ไฟฟ้าสะอาด แตกต่างจากน�้ำมัน และถ่านหิน กังหันลมจึงสวยงาม ประดุจนางฟ้าเทวดา

ธันวาคมปีที่แล้ว เศษใบพัดปลิว ตกบนถนน ก่อนชั่วโมงเร่งด่วนใกล้ เมือง เทรียร์ เดือนมกราคม ไฟไหม้กังหัน 2 ตัว ใกล้ๆ ออสนาบรั๊คและฮาเวลแลนด์ พนักงานดับเพลิงท�ำได้แค่เงยหน้ามอง บรรไดของพวกเขาไม่สูงพอ ที่จะน�ำ อุปกรณ์ดับเพลิงขึ้นไป เดือนเดียวกัน กังหันสูง 70 เมตร โค่นล้มใกล้ทางหลวงที่ SCHLESWIGHOLSTEIN

ใบพัดกังหันลมสูง 100 เมตร ที่บรานเดนเบิร์กหลุดร่วง ตกลงใน นาข้าวใกล้ๆ ถนนหลวง อุบัติเหตุ เกิดจาก - - ลมแรงที่พัด กะทันหันและเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา แต่แทนที่ผู้ผลิตจะคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ผู้ผลิต หลายๆ แห่งคิดง่ายๆ แค่สร้างใบพัดให้ ใหญ่เข้าไว้ ซึ่งมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ แต่ควบคุมยาก วิศวกรผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็น ความผิดพลาดที่ควรต�ำหนิ -- อุปกรณ์ อ�ำนวยความสะดวกในการซ่อมแซม ต้องใหญ่กว่ากังหัน และยากต่อการ ขนส่งไปตามท้องถนน เก็บความจากข้อเขียน ต่างประเทศหลายๆ ชิ้นที่ไม่ได้รับ การถ่ายทอดเป็นภาษาไทย

ที่ปรึกษากฎหมาย : อครพล หนูทวี สมชาย ฝั่งชลจิตร บรรณณาธิการที่ปรึกษา : จ�ำลอง ฝั่งชลจิตร ที่ปรึกษา : สุรโรจน์ นวลมังสอ ไพฑูรย์ อินทศิลา สุกรม กลางถิ่น สุรินทร์ จตุการ เลิศ อักษรนิตย์ ตรีภพ นาคสงค์ กองบรรณาธิการ : กาญจนา ประดู่ ชลกนก กิจวิบูลย์ นิสารัตน์ สอดจิตต์ กริชกานต์ ทองศรีนุ่น นันทโนราห์ ธรรมชาติ ปิยะวัฒน์ แก้วชอุ่ม สิทธิพงษ์ ใจอารีย์ ปาลิตา นิลโกมล ณัฐศิริ อินทร์ทองปาน ณัฏฐ์ ธีระกุล บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา : ณรงค์ ธีระกุล เจ้าของ : บริษัทมีดี มีเดีย เรดิโอ จ�ำกัด 91/15 ม.ราชพฤกษ์ 2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-347314-5 WWW.MEDEEFM.COM


หน้า 4

ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง วันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

มี ดี นิ ว ส์ ป ั ก ษ์ ห ลั ง เดื อ นสิ ง หาคม ขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นกับสื่อสิ่งพิมพ์ สีแสด น้องใหม่ของเมืองนคร เหมือนจะเก่าใน รูปแบบ แต่ทันสมัยสุดกับหนังสือพิมพ์พูดได้ ที่ ตอบโจทย์ สมาร์ทโฟน ร้อยเรียงเอา ข่าวทีวี มี ดีโฟกัส มีดีเอ็ฟเอ็ม 103.50 MHz .และสื่อสิ่ง พิมพ์ มีดีนิวส์ ที่ร้อยเรียง เอาโซเชี่ยลมีเดีย ของ สื่อ “มีดีมีเดีย” เพื่อการเข้าถึงข่าวสารของเมือง นครศรีธรรมราช จะว่าไปก็เหมือนหมู ไม่กลัว เพราะบทวิจัย บอกว่าสื่อภูธรจะทยอย ปิ ด ตั ว หากไม่ มี ก ารปรั บ ก็ ก ้ า วทั น ยุ ค โซเชี่ ย ล มี เ ดี ย แล้ ว ไง แปลว่ า ปรั บ ตั ว ไปก่ อ น โล่ ง ใจกั น ไปแล้ ว กั บ ปลี พ ระธาตุ ย อดทองค� ำ วิจารณ์กันแซด บูรณะครั้งก่อน ไม่เป็นไปตาม เสป็คบ้าง ของปลอมบ้าง ช่างสิบหมู่พิสูจน์ทราบ แค่ รอกที่ถึงหลอดไฟส่องแสงส่วาง เกิดสนิม ส่ง มอบต่อกรมศิลป์ขจัดคราบสนิมปล่องไฉนต่อได้ เลย วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าฯเตรียม ขอลดราคานั่งร้าน อ้างใช้ไม่ถึง 2 เดือน ตาม สัญญา 6 เดือน ที่เหลือเข้ากองทุนต่อ ได้หรือ ไม่ รอลุ ้ น กั น แต่ ทุ ก อย่ า งเสร็ จ ทั น งานเดื อ นสิ บ ยงยุทธ วรรณโกวิท นายช่างประณีตศิลป์ ยันกลีบบัวคว�่ำบัวหงายมีทองค�ำหนัก 18 กิโลกรัม ทั้งทองค�ำเก่าและซื้อใหม่ เมื่อปี 2538 แจกจริ ง แจกล้ า น นครดี ซี อิ น เดอะ ปาร์ค แจกเงินสด 1 ล้านบาท ให้ ดช.พรภวิทย์ ทองเกลี้ยง เรียนชั้น ป.3 ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา ที่ซื้อแอร์ จัดเต็มจัดหนักได้เพราะร่วมเป็น เดอะ ดีลเลอร์ กรุ๊ป การผนึกก�ำลังของผู้ประกอบการ

ท้องถิ่นที่ต้องสู้กับทุนยักษ์ ยิ่งแข่งขัน ประชาชน ยิ่งได้ประโยชน์ ธุรกิจภูธรอื่น ลองดูบ้าง ตื่ น เต้ น กั น ยกใหญ่ แท็ ก ซี่ ม าเมื อ งนคร ทั้ ง ทาง บวกเชิงลบ เพ็ญพักต์ เจริญพานิช จากเซ็นทรัล ปาร์ค โต้โผใหญ่ ยืนยัน 26 กย.เปิดบริการแน่ พบ ผู้การฯผู้ว่า ฟรีเซ็นต์เตอร์ เปิดใช้ บริการไปแล้วสะพานราเมศวร์ หลังปิดตายมาปีก ว่า ชาวบ้านรอกันตาเหลือก เปลี่ยนชื่อใหม่กลับ ไปกลับมา เป็นสะพานท่าวังวรสินธู ขยายจากเดิม จาก 2 ช่องจราจร เป็น 2 ช่องจราจร อาลัย ดร.ปาน ยุทธชัย อดีตอาจารย์ นายประตู มือกาวของจังหวัดนครและตัวแทนเขต 8 นักการ เมืองท้องถิ่น กลับสู่ความเมตตาของอัลเลาะแล้ว เมื่อเช้า 14 สค. ยินดีกับแม่ดีเด่น ปรียา นาคแก้ ว , สมพร บุ ญ ชู ว งศ์ , ปรั ฐ ญกาญจน์ เอี่ ย วกฤติ ย ากร และ ถนอม รั ต นมุ ณี ที่ ไ ด้ รั บ คัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นประจ�ำปี 2556 ของจังหวัด นครศรีธรรมราช รับโล่รางวัลจากผู้ว่าฯ วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ วันแม่ที่ผ่านมา ขยันเดิน ตลาด วารินทร์ ชินวงศ์ ประธานหอการค้านคร ควงสมาชิกหอ หาตลาดให้ Otop นครฯ ไปที่ไหน ติ ด ต่ อ ที่ นั่ น รั บ ลู ก ต่ อ ยอดจากภาครั ฐ ที่ ป ั ก ป้ า ย

ราษฎร์สร้างให้ - นาย ธีระพล ช่วยเรียง นายอ�ำเภอ พระพรหม ร่วมเปิดป้อมยามสายตรวจนาพรุสาม แยกบ่อขรบ ถ.สายนาพรุ-ลานสกา หมู่ 7 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ที่ภาคประชาชน บริจาคงบกว่า 4 แสนบาทสร้าง เหตุเพราะเป็นทาง เสือผ่าน ให้ต�ำรวจ อส.ตร ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่

เปิ ด ไว้ ใ ห้ ลู ก - โกสิ น ทร์ ไพศาลศิ ล ป์ อดี ต นายก เทศมนตรี เ มื อ งพั ท ลุ ง ,วาริ น ทร์ ชิ น วงศ์ ป ระธาน หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความ ยินดี เปิดร้านทองสาขา 2 สจ.ต๋อย กนกพร เดชเดโช สจ.เขต อ.ร่ อ นพิ บู ล ย์ ที่ ห น้ า ม.ราฏภั ช นครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้

ผู้ว่าฯวิโรนจน์ จิวะรังสรรค์

Mr.Katsunori Maeda

นายตัน ภาสกรนที

ดร.พรรณไท ไทยชน, ดร.อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กก.บ.ทรูวิชั่น

ถ่ายรูป จะส่งเสริมหาตลาดให้ Otop เมืองนคร แล้วก็แล้วกันไป ภาคเอกชนก็เดินกันต่อ พบได้ หลายห้างใหญ่ และสนามบินทั่วประเทศเป็นสาย ฉิ่งให้ผู้ผลิต ผู้ขายได้เจอกัน เดินมาไกล ยังไม่ล้า ผู้ใหญ่เฉลิม กาญจนพิทักษ์ ประธาน สมั ช ชาหมู ่ บ ้ า นชุ ม ชนพลั ง แผ่ น ดิ น เอาชนะยา เสพติดจังหวัดนคร เตรียมทอดผ้าป่า เดินสายจัด

ตั้งหมู่บ้านเข้มแข็ง หลังเจอผู้ใหญ่เอาแต่กล่อง เมื่ อ ไหร่ แ จ้ ง กั น ดร.เชาว์ เต็ ม รั ก ษ์ นายกสมาคมมิ ต รภาพนครศรี ธ รรมราช-ญี่ ปุ ่ น ชวนชาวอิชิกาวา มากินอยู่หลับนอนที่เมืองนคร หลายวั น ตอกย�้ ำ เชื่ อ มการท่ อ งเที่ ย วที่ เ หนี ย ว แน่น “นายหนูนา”

เสริมศักดิ์เยี่ยมหัวไทร - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ ประธานเปิดปฏิบัติการป้องกันและ แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด เยาวชนกลุ ่ ม เสี่ ย งในสถาน ศึกษา นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าฯ พลตรีรณพงษ์ ทรายแก้ว ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดนครฯ ต้อนรับ แก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถาน ศึกษารณรงค์เพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติดในกลุ่มเสี่ยงเยาวชนตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด

อิชิกาวาคารวะ นายสมนึก Mr.Katsunori Maeda นายกสมาคมมิตรภาพอิชิกาวา-ไทย พร้อมนัก ท่องเที่ยวจังหวัดอิชิคาวา ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 20 คน เดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาว ญี่ปุ่น และชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยม คารวะ นายสมนึก เกตุชาติ อดีตนายกเทศมนตรี นครนครศรีธรรมราช ที่เคยไปเยือนและเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันตลอดมา

งานแต่งสจ. - ฉลองมงคลสมรส เจ้าบ่าว สจ.ทรงไทย (ล็อคเฮง) วิทวุฒิศักดิ์ - เจ้าสาว ดวงนฤมล (นิว) พูลขาว เทศบาลต�ำบลหัวไทร อ.หัวไทร ส.ส.วิทยา แก้วภราดัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นนทิวรรธ์ นนทภักดิ์ ร่วมแสดงความยินดี

ยั ง เหนี ย วแน่ น - อดี ต ประธานชุ ม เทศบาลนคร นครศรี ธ รรมราช ตบเท้ า เข้ า อวยพร นายสมนึ ก เกตุชาติ อดีตนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในโอกาศค้ายวันเกิด ที่ อาร์.เอ.ที.ขนส่ง ด้านเจ้าตัว พร้อม ดร.โจ กณพ เกตุชาติ มอบทุนการศึกษา เด็ก นักเรียนอีกจ�ำนวนมาก


ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง วันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ครั้งที่ 2

หน้า 5

....เพลงขลุ่ยปัญญาชน.... หอบกระเป๋า ใบเก่า กับเลาขลุ่ย เตรียมพร้อมลุย บนทาง การศึกษา เป้าหมาย หวังใบ ปริญญา เพื่อจัก เชิดหน้า วงศ์ตระกูล… มาเริ่ม ตั้งหนึ่ง ครั้งยิ่งใหญ่ ก้าวต่อไป โดยเริ่ม ไปจากศูนย์ หวังความรู้ ปัญญา จักเพิ่มพูน อนาคต เกื้อกูล คนใกล้ไกล…

จากโครงการ 1 มาถึงโครงการ 2 กับ โครงการแบ่งฝัน ปันน�้ำใจ เพื่อส่งต่อรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และก�ำลังใจ บริษัท มีดี มีเดีย เรดิ โ อ จ� ำ กั ด ยั ง คงเดิ น หน้ า จั ด กิ จ กรรมนี้ อย่างต่อเนื่อง

ครั้ ง นี้ จั ด ขึ้ น ที่ โรงเรี ย นบ้ า นบางเตย หมู ่ ที่ 1 0 ต.ท่ า เรื อ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนชายขอบที่ห่างจากตัว เมืองเพียง 2 กิโลเมตร โดยประมาณ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยความร่วมมือ ของชุมชน ความเข้มแข็งของผู้บริหาร กับการบูรณาการการเรียน การสอน ใช้การเรียนการสอนแบบคละชั้น ใช้การเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียมแต่นั้นก็ไม่ใช่ข้อจ�ำกัดของการเรียนรู้ จาก ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละโอเนตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1 อยู่ อันดับที่ 16 จาก 146 โรงเรียนขนาดเล็ก และยังได้รับรางวัลระดับประเทศคือรางวัลเหรียญทองชนะ เลิศการแข่งขันภาพวาด คอมพิวเตอร์กราฟฟิกระดับประเทศ 2 ปี ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา2555 บรรยากาศในการร่วม แบ่งฝันปันน�้ำใจที่โรงเรียนบ้านบางเตย ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับ

ท�ำประโยชน์ มากมาย ให้แผ่นดิน ทุกที่ ฐานถิ่น ไกลใกล้ ราวเพลงขลุ่ย พลิ้วหวาน ซ่านทรวงใน ฟังคราใด ไพเราะ น�้ำตาซึม… อย่างดีจาก นายอาจินต์ เมธีอภิรักษ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน บ้านบางเตย คณะครู ซึ่งมีจ�ำนวน 4 คน และชุมชน น้องๆ เตรียมความพร้อมด้วยการแต่งตัวด้วยชุดพละดูคล่องแคล้วสมวัย ที่นี้มีนักเรียน อนุบาล และเด็กเล็ก 18 คน, ป.1 7 คน, ป.2 3คน, ป.3 2 คน, ป.4 3 คน, ป.5 7 คน และ ป.6 7 คน รวมแล้ว 47 คน ทางที ม งานมี ดี ได้ รั บ ก� ำ ลั ง ใจจากผู ้ ใ หญ่ ใ จดี ที่ มี ค วาม ประสงค์จะสนับสนุนโครงการเป็นอุปกรณ์ การเรียน การสอน และเลี้ยงอาหารกลางวัน จากหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น คุณสาลี วรรณ เฟมอน จากเจบีเครื่องกรองน�้ำ คุณไปรยดา จตุทอง จาก ร้านหนมจีนตามบาย และขาดไม่ได้พี่ๆจากฮอนด้าศรีนคร ที่น�ำ เกมส์สนุกๆมาเล่นกิจกรรมกับพวกเราด้วย หลังจากนั้นก็ถึงเวลา มอบอุปกรณ์ การเรียนการสอนให้น้องๆ บรรยากาศคึกคักและ ใบหน้าของน้องๆ ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มเพียงแค่แฟ้มลายการ์ตูน ที่ดูแปลกตาก็ท�ำให้ยิ้มกันแก้มปริแล้ว มื้อเที่ยงอิ่มอร่อยด้วยอาหารหลากเมนู ทั้งข้าวหมกไก่ ผัด ซีอิ้ว ขนมหวาน และ ราดหน้าจากพี่นุชร้านหนมจีนตามบาย และ ตบท้ายด้วยไอศกรีมจากพี่สาว ร้านเจบีเครื่องกรองน�้ำ และน�้ำใจ ยั ง ไม่ ห มดแค่ นี้ ยั ง มี ผู ้ ใ หญ่ ใ จดี น� ำ น�้ ำ อ้ อ ยสดมาสมทบและพี่ เ ค คริษฐ์ น้องเตย ทีมงาน ดีเจเค เรดิโอ แอน ออแกไนซ์ ที่เดินทาง มาตั้งแต่ช่วงเช้า แต่มัวหลงทางถึงมาช้าแต่ก็เอ๋ยปากกับทีมงานว่า ครั้งหน้าขอมาร่วมกิจกรรมอีก งานนี้เรียกได้ว่าพวกผู้ใหญ่แบบเรา ไม่เพียงแต่เดินทางมาเพื่อแบ่งฝันปันน�้ำใจ เพียงอย่าง เดียว เรายังได้รับก�ำลังใจจากการมาร่วมกิจกรรมครั้ง นี้ที่โรงเรียนบ้านบางเตยด้วย ครั้งหน้าโครงการแบ่ง ฝันปันน�้ำใจ เราจะไปที่ไหนกัน จะมาประชาสัมพันธ์ ให้ทราบเร็วๆ นี้ ชลกนก กิจวิบูลย์ : รายงาน

จากบ้านมา นับเวลา ก็หลายปี จากถิ่นที่ พักพิง อิงอาศัย ออกล่าฝัน วันหวาน หนทางไกล ท้อหัวใจ ไปได้ แค่ครึ่งทาง… เขียนค�ำ : ข้าพเจ้า (เลาขลุ่ย)


หน้า 6

ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง วันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รูปหน้าบท ก่อนที่หนังวินิจน้อย จะแสดงหนัง นั่งศึกษาบนโรง จนวันหนึ่งผู้พิพากษาวินิจ น�ำ ไปเยี่ยมหนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล เมื่อหนัง พร้อมน้อยทราบเรื่องการเล่นหนังตะลุงก็รับเป็น ศิษย์คนสุดท้ายของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะ การแสดงพร้อมสั่งแนะน�ำ สั่งสอนรวมทั้งก�ำชับ ให้นายหนังผู้พิพากษา “วินิจน้อย ตะลุงสากล” ช่วยแนะน�ำสั่งสอน ถ่ายทอดศิลปะการแสดง หนังตะลุงอย่างช�่ำชอง กลายเป็น“หนังอาคม ตะลุงสากล “และขึ้นโรงแสดงหนังตะลุงด้วย งานสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรม- สารวัตรสอบสวน สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ชื่นชอบศิลปะการแสดง ตัวเองเต็มรูปแบบครั้งแรก การแสดงเทิดพระ ราช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 ส.ค. 2556 หนังตะลุงมาตั้งแต่เด็กๆ ติดตามไปชมหนังตะลุง เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิม พนักงานสอบสวนฝีมือดี มีนิสัยเรียบร้อยเป็น ณ บริเวณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมี ที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ทุกคณะที่มาแสดงใกล้บ้านและชอบปีนขึ้นไป พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ณ การแสดงแสง สีเสียง ร�ำวงเวียนครก และ หลังโรงหนังเพื่อ ดูศิลปะการแสดงของนายหนัง สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช” และข้าราชการต�ำรวจ รวมทั้งประชาชน เชิง หนังตะลุงติดต่อกัน คณะหนังตะลุงที่ท�ำการ โดยเฉพาะการเชิดรูปหนัง เมื่อกลับมาบ้านก็จะ ประจักษ์ การเชิดหนังตะลุงนายหนังอาคม พ.ต.ต.อาคม จอนนุ้ย กล่าวต่อไปว่า แสดง คือคณะ “หนังอาคม ตะลุงสากล” น�ำใบไม้มาเสียบกับไม้ ใช้แทนรูปหนังตะลุง หยิบยกเอาความรู้ด้านกฎหมาย นโยบายของ ผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องการแสดงหนังตะลุง ลูกศิษย์คนสุดท้ายของบรมครูหนังตะลุง “หนัง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ความรู้เกี่ยวกับการ บางครั้งก็ตัดกระดาษเป็นรูปหนังตะลุงและน�ำ ก็ให้การสนับสนุน เนื่องจากมีโอกาสพบปะ พร้อมน้อย ตะลุงสากล” ศิลปินแห่งชาติ และ ปกครองระบอบประชาธิปไตย เหตุการณ์บ้าน ผ้าขาวม้าขึงเป็นจอหนังตะลุง หัดเล่นหนังตะลุง ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพเป็นจ�ำนวน ยังฝากเป็นศิษย์เอกของ “หนังตะลุงวินิจน้อย เมือง สถานการณ์ทางการเมือง มาสอดแทรก ไปเรื่อยๆ ตามประสาเด็กๆ จนกระทั้งเรียนจบ มาก และสามารถใช้สื่อหนังตะลุงท�ำการ ตะลุงสากล” หรือนายวินิจน้อย แกล้วทนงค์ ผ่านตัวตลกหนังตะลุงแต่ละตัวได้อย่างเหมาะสม ชั้น ม.6 สอบเข้าโรงเรียนพลต�ำรวจ 9 จ.ยะลา ประชาสัมพันธ์ สอดแทรกนโยบายของ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 นายหนัง และสนุกสนานครื้นเครง รุ่น 38 หลังจากนั้นสอบเข้าเป็นนายต�ำรวจได้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ นโยบายของผู้บังคับ ตะลุงคณะนี้คือ “พ.ต.ต.อาคม จอนนุ้ย” เมื่อปี 2545 และบรรจุครั้งแรกเป็นพนักงาน พ.ต.ต.อาคมเล่าว่า มีภูมิล�ำเนาเดิมที่ บัญชา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประชาธิปไตย สอบสวนที่ สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สถานการณ์ทางการเมือง เหตุการณ์บ้านเมือง เมื่อปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ต่างๆ แต่การรับงานแสดงก็มีขอบเขตจ�ำกัด “นายวินิจ แกล้วทนงค์” หรือ “หนังวินิจ และต้องบริหารเวลาไม่ให้กระทบกับภารกิจ น้อย ตะลุงสากล” ด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาศาล หน้าที่ประจ�ำในฐานะพนักงานสอบสวน โดยจะ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าศาลจังหวัด ไม่รับงานแสดงที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆ โดย ปากพนัง ซึ่งท่านไปแสดงหนังตะลุงสอนความรู้ ปัจจุบันตนพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1/32 ด้านกฎหมายให้กับประชาชน ขอติดตามไป หมู่บ้านแสงพลสิทธิ์ ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ แสดงหนังตะลุง ผู้พิพากษาวินิจฯ เปิดโอกาสให้ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร.089-1951704 เชิดหนังตะลุงครั้งแรกเป็นการออกรูปฤาษีและ


ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง วันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หน้า 7

มุทิตาจิต อธิการบดีม.ราชภัฏนคร รอ 5 เดือนโปรดเกล้าฯ คนที่ 13

ผู้น�ำสถานศึกษา, ลูกศิษย์, นาย หนังตะลุงพรึบ ตบเท้าแสดงความยินดี อธิ ก ารบดี แ ดนเขามหาชั ย คนใหม่ ลุ ้ น สานต่ อ แหล่ ง ก่ อ ก� ำ เนิ ด บ่ ม เพาะ ประทีปถิ่น-ประเทืองไทย ที่ ห ้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ศู น ย ์ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ต�ำบลท่างิ้ว อ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ว่าที่ร้อยตรี ฐิตวัฒน์ เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทน จากสถาบั น การศึ ก ษา โรงพยาบาล ศิ ล ปิ น พื้ น บ้าน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภั ฎ นครศรี ธ รรมราช และบรรดาลู ก ศิ ษ ย์ ร่ ว มแสดงมุ ทิ ต าจิ ต และแสดงความยิ น ดี ใน โอกาสที่ รองศาสตราจารย์ วิมล ด�ำศรี ซึ่งได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ยิ น ดี และแสดงมุ ทุ ต าจิ ต กั บ รองศาสตราจารย์ วิ ม ล ด� ำ ศรี ในโอกาส ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ด�ำรงต�ำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช คนที่ 13 เชื่อ ว่ า จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จะได้ ร ่ ว ม กันท�ำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ นครศรี ธ รรมราช เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นผลั ก ดั น จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชไปด้ ว ยกั น

ผศ.ฉั ต รชั ย ศุ ก ระกาญจน์ อดี ต อธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช หนังสุชาติ ทรัพย์สิน หนังเคล้าน้อย โรจนเมธากุล ศิลปินแห่ง ชาติ ส าขาศิ ล ปะการแสดง ร่ ว มกล่ า วมุ ทิ ต าจิ ต ในขณะที่มีผู้มาร่วมมอบช่อดอกไม้ ของที่ระลึก แสดงความยินดีอย่างคับคั่ง รองศาสตราจารย์ วิ ม ล ด� ำ ศรี ซึ่ ง เป็ น ชาวอ� ำ เภอปากพนั ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช รั บ ราชการเป็ น อาจารย์ ค รั้ ง แรกที่ โ รงเรี ย น วั ด เกาะเพชร อ� ำ เภอหั ว ไทร พ.ศ. 2518 จากนั้ น ย้ า ยมาเป็ น อาจารย์ โ รงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ นครศรี ธ รรมราช และโอนเข้ า สังกัดวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2520 ต่ อ มาได้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ สังคมศาสตร์ และ รองอธิการบดี ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหวังว่ามหาวิทยาลัยฯ จะเป็นแหล่งก่อก�ำเนิด และได้ รั บ พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า นครศรีธรรมราช คนที่ 13 บ่ ม เพาะผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาที่ เ ป็ น พลเมื อ งดี น� ำ โปรดกระหม่ อ ม ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อธิ ก ารบดี ว่าที่ร้อยตรีฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการ ความเจริญก้าวหน้ามาสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คนที่ 13 จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ได้ ก ล่ า วแสดงความ ประเทศไทยและสั ง คมต่ อ ไปในอนาคต จากนั้ น

นคร ! ดันบ้านพี่-เมืองน้อง ฝันขายตรงจีนไหว้พระธาตุ

รั ฐ -เอกชน เดิ น หน้ า สานความ ร่ ว มมื อ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ และท่ อ งเที่ ย ว นครศรี ธ รรมราช – ซานตงรอลุ ้ น สนาม บิ น ศุ ล กากรเกิ ด เชื่ อ มตรงแบบเหมาล� ำ ด้าน “วิโรจน์” ลุ้นช่วยสร้างสาธารณูปโภค พื้นฐาน

นายวิ โ รจน์ จิ ว ะรั ง สรรค์ ผู ้ ว ่ า ราชการ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เปิ ด เผยว่ า หลั ง จาก จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จับคู่เป็นเมืองพี่เมือง น้องกัน ซึ่งล่าสุดทางทูตพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจี น ประจ� ำ สถานกงสุ ล สาธารณรั ฐ ประชาชนจีนสงขลา ได้เดินทางมาพบปะกับผู้ ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งได้ มีการหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาค เอกชน น� ำ โดยพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด และหอการค้ า จังหวัด ด้านส่งเสริมความร่วมมือ ทูตพาณิชย์จีน จะรายงานผลไปยั ง มณฑลซานตงเพื่ อ ให้ ท� ำ หนั ง สื อ มายั ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เชิ ญ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปเยี่ ย มเยี ย นมณฑลซานตงอย่ า ง เป็ น ทางการต่ อ ไป มณฑลซานตงมี ค วามต้ อ ง การสิ น ค้ า ด้ า นเกษตรจ� ำ นวนมากโดยเฉพาะ ยางพาราที่สามารถส่งออกไปยังมณฑลซานตงได้ โดยตรง และหลังจากที่กระทรวงการคลังก�ำหนด

ให้ ท ่ า อากาศยานนครศรี ธ รรมราชเป็ น สนาม บิ น ศุ ล กากรจะท� ำ ให้ ก ารแลกเปลี่ ย นต่ า งๆ ง่ า ย ขึ้น โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในปี 2555 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาประเทศไทย

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ กล่าวต่อว่า ที่ ประชุมยังได้เสนอให้มีเที่ยวบินตรงนครศรีธรรมมณฑลซานตง พร้ อ มเชิ ญ ชวนนั ก ธุ ร กิ จ จี น มา ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนการจัดซื้อรังนก ของอ�ำเภอปากพนัง ฑูตพาณิชย์จีนรับไปเสนอ มณฑลซานตงในการตั้ ง คณะกรรมการร่ ว ม ไทย-จี น มาตรวจสอบข้ อ มู ล รั ง นกของจั ง หวั ด นครศรีธรรมราช ซึ่งมีคุณภาพที่ดีมาก ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช กล่ า วด้ ว ยว่ า จุ ด เหมื อ นของจั ง หวั ด นครศรี ธรรมราชกับมณฑลซานตง คือ มณฑลซานตงมี ผลไม้มาก เช่น แอปเปิ้ล สาลี่ ส่วนนครศรีธรรมราช มีทุเรียน เงาะ มังคุด จังหวัดนครศรีธรรมกว่า 3 ล้านคน เชื่อว่าในอนาคตจะมีจ�ำนวนเพิ่ม ราชมี สิ น ค้ า ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ยางพารา ซึ่ ง มณฑล มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซานตงมีความต้องการสูงมาก ประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่ ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชมี จุ ด อากาศดี ที่ สุ ด ใน จากประเทศไทย คนไทยไปจี น คนจี น มาไทย ประเทศไทยอยู่ที่อ�ำเภอลานสกา เหมือนเป็นญาติกัน


หน้า 8

ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง วันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทีพ ่ กั หรู สะดวกสบาย ห้องประชุมสัมมนา ครบวงจร และการบริการทีเ่ พียบพร้อม ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช ส�ำรองห้องพักได้ที่ โทร.075-32377

เก็บภาพความประทับใจ จากฟิล์ม สู่ดิจิตอล สะสมประสบการณ์ ผ่านเลนส์มากกว่า 30 ปี เรามีเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลผลิตงานได้คุณภาพสูง รวดเร็ว ภาพคมชัดสูงสุดทุกรายละเอียด ทันสมัย ครบวงจร มาตรฐานมืออาชีพ - บริการถ่ายพรีเวดดิ้งทั้งในและนอกสถานที่ - แต่งหน้าท�ำผมในสตู - ถ่ายรูปหมู่บัณฑิตน้อย ชุดครุยมีครบทุกสถาบันในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช

แสงเสียง นครเอ็กซ์เพรส คัลเลอร์ สี่แยกตลาดแขก โดย คุณธนิต ธนิตยวงศ์ เปิดบริการทุกวัน 7.30 – 20.00 น. วันอาทิตย์ 7.30 – 18.00 น. โทร 075-356325 อีเมล : sangsieng@hotmail.com, Facebook/แสงเสียง นครเอ็กซ์เพรส คัลเลอร์


ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง วันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สังคมที่เปลี่ยนแปลง ส่งผล ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมและ เทคโนโลยี ใหม่ตลอดเวลา

ธุรกิจ ร้านถ่ายรู ป จากยุ คฟิลม์ สู ่ ยุ ค ดิ จิ ต อลร้ า นถ่ า ยรู ป ต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ ความเปลี่ ย นแปลงนี้ ใ ห้ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ย้ อ นอดี ต ยุ ค ฟิ ล ์ ม ใช้ ก ระบวนการล้ า ง แม้ว่าลูกค้าจะใช้บริการร้านถ่าย อั ด รู ป ที่ ร ้ า นถ่ า ยรู ป แต่ ยุ ค ปั จ จุ บั น รู ป ลดลง แต่การอัดภาพยังมีความจ�ำเป็น ดิจิตอลสามารถถ่าย แล้วเก็บไว้ที่มือถือ ร้ า นแสงเสี ย ง นครเอ๊ ก ซ์ เ พรส คอมพิวเตอร์ หรือแชร์หน้าเฟสบุ๊ค โซคั ล เลอร์ ซึ่งอยู่คู่ชาวนครมากกว่า 20 ปี เชียลเนทเวิกค์ยอดฮิตอยู่ในขณะนี้ ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ ธนิต ธนิตยวงศ์ จึงไม่รอ ช้าที่จะสร้างสตูดิโอตั้งแต่ยุคเปลี่ยนผ่าน จากฟิลม์สู่ดิจิตอลและ ปรับปรุงอย่างต่อ เนื่องเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการ นายพิ ธี น า ธนิ ต ยวงศ์ ทายาท รุ่นต่อมาเล่าว่า วงการถ่ายภาพเริ่มจาก กระบวนการผลิตของแผ่นฟิล์ม และต่อ มาใช้ แ ผ่ น ฟิ ล ์ ม ประมาณ 40 – 50 ปี ซึ่ ง มาช่ ว งสิ บ กว่ า ปี ที่ ผ ่ า นมาเป็ น ระบบ ดิจิตอลที่เข้ามา การเปลี่ยนแปลงในยุค แรกๆ ของดิ จิ ต อลอาจไม่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ มากเพราะว่าอาจเป็นเรื่องของเทคโลโลยี ที่ยังไม่พัฒนาถึงจุดสุดยอดในที่มันควรจะ

เป็นซึ่งทุก วันนี้น่าจะเป็นยุคของดิจิตอล ร้อยเปอร์เซนต์ก็ว่าได้ “การปรับปรุงร้าน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการถ่ายสตูดิโอ และการเสริมศักยภาพการอัดรูปให้ มีคุณภาพ คือกลยุทธ์ที่ร้านแสงเสียง นคร เอ๊กซ์เพรสคัลเลอร์ ใช้เพื่อตอบโจทย์กลุ่ม ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่อายุ 25-35 ปี ที่มาใช้ บริ ก ารถ่ า ยชุ ด ครุ ย ติ ด บั ต ร ที่ ต ้ อ งการ อัดรูปที่มีคุณภาพ” เขายังเล่าว่า ทุกวันนี้ที่ร้านถ่ายรูป อยู่ได้คือจะต้องมีสตูดิโอเป็นของตัวเอง งานที่พิมพ์ออกมาแต่ละใบแต่ละรูปต้อง มีคุณภาพ เทคโนโลยีก็มีผล กระบวนการ โพเสรท (process) ของรูปถ่ายเมื่อก่อน เรียกว่า ระบบซิลเวอร์ แฮร์ไลน์ คือพูด ง่ายๆ มีสารเคลือบเงินอยู่บนรูป การผลิต ต้องก็ใช้น�้ำยา ซึ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีนั้นก็ เปลี่ยนไป เดี๋ยวนี้ไม่จ�ำเป็นต้องใช้น�้ำยา ในการล้างอัดภาพเพียงแต่เรียกว่าระบบ ดราย พริ้นส์ (dry print ) ล่าสุดร้าน แสงเสียง นครเอ๊กซ์-

“ขอโทษค่ะ จะไปกราบพระ จนถึ ง เป้ า หมาย ผู ้ ต อบตั้ ง ใจชี้ เ ส้ น ทาง ประเทศไทย ชาวนครศรีธรรมราช และชาวไทย ธาตุ ไปทางไหนคะ” เขาใช้ค�ำถาม อย่างเต็มใจและภาคภูมิใจที่ได้ท�ำหน้าที่ และท่ า ทางที่ สุ ภ าพ เพื่ อ จะไปถึ ง เป้ า หมาย คุ ณ วิ ท ยา บรรฑู ร 1 ในผู ้ สื่ อ ข่ า วสปริ ง นิ ว ส์ จาก 14 จั ง หวั ด ภาค ใต้ มาร่วมประชุม “ทิศทางข่าวสปริง นิ ว ส์ เห็ น เหตุ ก ารณ์ รู ้ อ นาคต” ที่ สถานี โ ทรทั ศ น์ ผ ่ า นดาวเที ย มสปริ ง นิวส์ ใช้ห้องโรงแรมแกรนด์ปาร์ค เขา ชวนครอบครัวเดินทางมาที่นี่ด้วย เจ้า ตั ว นั้ น ร่ ว มประชุ ม กั บ เพื่ อ นผู ้ สื่ อ ข่ า ว จากจั ง หวั ด อื่ น ๆ กั บ ผู ้ บ ริ ห ารสถานี และผู ้ รั บ ผิ ด ชอบสายข่ า วภู มิ ภ าค ทางด้ า นครอบครั ว เดิ น ทางไปกราบ พระบรมธาตุเจดีย์ ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ผู ้ ถู ก ถามก็ อ ธิ บ าย เชื่ อ ว่ า คงจะ เข้าใจ คงไม่ต้องแวะถามใครอีกแล้ว

เจ้าบ้านที่ดี ชื่อเสียงขององค์พระบรมธาตุที่มีประวัติมายาวนานบอกถึงความ เจริ ญ งอกงาม ความยิ่ ง ใหญ่ ใ นดิ น แดน นี้ ม าก่ อ น สมกั บ รรพบุ รุ ษ สั่ ง สมความ ศรัทธา อย่างไม่รู้จักจบสิ้น เห็ น ได้ จ าก ประเพณี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ ศาสนา วั น พระใหญ่ แสดงออกถึ ง ความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธา บู ช า จนบั ง เกิ ด ผลทางจิตใจตามปรากฏ ส่งให้องค์การ ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่ง สหประชาชาติ ( UNESCO) ประกาศขึ้น ทะเบียนเป็น “มรดกโลก” คณะรัฐมนตรี ได้ เ ห็ น ชอบการเสนอวั ด พระมหาธาตุ วรมหาวิ ห ารต่ อ ศู น ย์ ม รดกโลก ณ กรุ ง ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส บรรจุในบัญชี รายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ในนาม

ชื่ น ชม เพิ่ ม ความศรั ท ธา อยากมาบู ช า มากราบไหว้ ม ากขึ้ น ความสนใจของ สื่ อ ขยายผล ประชาสั ม พั น ธ์ ประวั ติ วิ ถี วั ฒ นธรรมสอดคล้ อ ง การประกาศ ยุ ท ธศาสตร์ ของจั ง หวั ด ที่ จ ะพั ฒ นาให้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลาง ในการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม ชาวนครฯไม่น้อยตั้งความหวัง ที่ดีขึ้นจากผลพวง “พระบรมธาตุ มรดก ธรรม น�ำสู่มรดกโลก” สอดรั บ การยกระดั บ สนามบิ น ภายในประเทศ ศาลาบางปูเป็นสนามบิน ศุ ล กากร และหวั ง ลึ ก ๆ จะก้ า วสู ่ ส นาม บินนานาชาติในโอกาสต่อไป รองรับนัก ท่องเที่ยว ตอบสนองเที่ยวบินเช่าเหมา ล�ำ ผู้แสวงบุญ หรือ Charter Flight มา

รับรื้อ รับซื้อขาย สร้างบ้าน ไม้เก่าเนื้อดี โดย โกตุ้ม (พัฒนา ดวงคงทอง) โทร. 087-2636129

หน้า 9

เพรสคั ล เลอร์ เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี เครื่ อ งพิ ม พ์ ร ะบบดิ จิ ต อล ดรายแล็ ป เครื่ อ งแรกของภาคใต้ ด้ ว ยการท� ำ งาน ระบบ dry print ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ รองรับการผลิตงานพิมพ์คุณภาพสูง เน้น ความแม่ น ย� ำ ของสี แ ละรั ก ษาคุ ณ ภาพ รูป สามารถเก็บได้ร่วมร้อยปีโดยสียังคง สดบวกกั บ การผลิ ต ที่ ร วดเร็ ว กว่ า และ เนื่องจากใช้หมึกกันน�้ำ ปราศจากน�้ำยา เคมี ใ นการอั ด ภาพซึ่ ง แตกต่ า งกั บ ระบบ เดิมที่ใช้น�้ำยาเคลือบเงิน ยังช่วยประหยัด พลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย คลื่นลูกใหม่ของแสงเสียง อธิบาย ว่ า ตอนนี้ คื อ มี เ ทคโนโลยี ร ะบบ dry print ออกมาแล้ ว ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น เครื่ อ ง เดียวในภาคใต้ที่มีอยู่ เพราะว่าร้านถ่าย รู ป ที่ อ ยู ่ ไ ด้ ต ้ อ งมี คุ ณ ภาพที่ ดี ค วบคู ่ กั บ ฝีมือที่สวยงาม กระบวนการเดิมรูปหนี่ งใบใช้เวลาในการผลิตประมาณ 5 นาที

ทุกวันนี้ รูปหนึ่งใบใช้เวลาในการผลิต 1 นาที ซึ่ ง ต่ า งกั น เยอะ และก็ เ รื่ อ ง ของการประหยั ด พลั ง งานเป็ น เรื่ อ ง ของการลดต้นทุนของค่าใช้จ่าย เรื่อง ไฟฟ้าได้ ฝากเชิญชวนลูกค้าทั่วไปลอง มาใช้บริการทางร้านดูได้ว่าภาพที่ออก มาที่ ท ่ า น ถ่ า ยมาสี ส วยขนาดไหนดี ขนาดไหน ผมมั่ น ใจว่ า คุ ณ ภาพดี แ น่ น นอนทางร้านได้ปรับปรุง รูปแบบของ การถ่ายภาพ ฉากถ่ายภาพ รวมทั้งจุด บริ ก ารต้ อ นรั บ ลู ก ค้ า แทนค� ำ ขอบคุ ณ ของทางร้านที่ ไม่ว่าในอนาคตจะมีการ เปลี่ ย นแปลงอี ก เช่ น ไร แต่ ก ารตอบ สนองความต้ อ งการและเพิ่ ม ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ยั ง คงเป็ น เป้ า หมาย หลั ก ควบคู ่ กั บ การสรรหาเทคโนโลยี ที่ ร องรั บ อนาคตในระยะยาว ภายใต้ ความหลากหลาย ทุกอารมณ์และความ รู้สึกของการถ่ายภาพ

ลงจอด การประกาศเชื่ อ มสั ม พั น ธ์ กั บ เมื อ งซานตง จากประเทศจี น เพื่ อ เป็ น บ้านพี่-เมืองน้อง หรือแตะมือกับอิชิกาวา จากประเทศญี่ปุ่น ตามความเชื่อ “เกิด มาหนึ่งชาติ ขอกราบพระธาตุหนึ่งครั้ง” หรือเกิดมาหนึ่งชาติ ไหว้พระธาตุ 9 ครั้ง มั่งมีศรีสุข” หวังเชื่อมโยง สร้างรายได้จากการ ท่ อ งเที่ ย ว โยงถึ ง การเชื่ อ มต่ อ ผลิ ต ผล ทางการเกษตรที่ระบายได้ตรง สอดคล้อง กั บ ทู ต านุ ทู ต เยี่ ย มชมและติ ด ตามเรื่ อ ง ราวของพระบรมธาตุ ซึ่ ง มี นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพต้อนรับ เผยแพร่ให้ นานาประเทศรู้จัก และปรากฏในแผนที่ ท่ อ งเที่ ย วโลก หวั ง และเชื่ อ เช่ น นั้ น อี ก ไม่นานจะมาถึง ร่มเงาขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ ที่หวงแหน บูชากราบไหว้มา ตลอดชีวิต เพี ย งแต่ วั น นี้ เราเองเท่ า นั้ น รู ้ ว ่ า พระบรมธาตุไปทางไหน แต่ผู้แสวงบุญ ต่างบ้านต่างเมือง จะรู้ไหมว่า “พระบรม

ธาตุไปทางไหน?” ขณะนี้ ยังไม่มีแม้ แต่ ป ้ า ยเดี ย ว แสดงเส้ น ทางจนถึ ง วั ด พระมหาธาตุวรมหาวิหาร ไม่มีแม้แต่ ภาษาไทย ให้คนไทยได้เห็น จนไม่ต้อง คิ ด ว่ า จะสื่ อ เป็ น ภาษาอั ง กฤษภาษา สากล หรือภาษาจีน ที่ประชากรใช้มาก หรื อ ภาษาญี่ ปุ ่ น ที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ออกเมืองไทยเยอะ ค� ำ ถามจึ ง เกิ ด ขึ้ น ว่ า ท� ำ อะไรอยู ่ หรือคิดอะไรกันอยู่หรือ ตามเส้นทาง ต่ า งๆ ข้ า งถนน ป้ า ยต่ า งๆ แสดงอยู ่ มากมาย ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้าน ปะยาง รีสอร์ท ทั้งค้างคืนและชั่วคราว ล้วนแล้วแต่มีแสดงอย่างเห็นชัด บอก รั บ เป็ น ทอดๆ ตั้ ง แต่ ต ่ า งจั ง หวั ด ต่ า ง อ�ำเภอ ในอ�ำเภอ จนถึงทางเลี้ยว รูป แบบและสถานที่ เ หล่ า นั้ น เชื่ อ ได้ ว ่ า ป้ า ยสื่ อ เหล่ า นั้ น ถู ก ด� ำ เนิ น การจาก หน่วยงานของรัฐ เกือบทั้งสิ้น ชาวนครศรี ธ รรมราช ยั ง จะให้ เขาถามอี ก มั้ ย ว่ า “พระธาตุ ไ ฟทาง ไหน?”

จิบกาแฟในบรรยากาศบ้านไม้สไตล์ธรรมชาติ มุมกาแฟที่ให้คุณได้นั่งสบายๆ พร้อมกาแฟและเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลาย

โดย โกตุ้ม พัฒนา ดวงคงทอง โทร. 087-2636129


หน้า 10

ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง วันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ต่อจากหน้า 1 นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด เป็นต้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2556 ก�ำหนดให้ท่าอากาศยาน นครศรี ธ รรมราช เป็ น สนามบิ น ศุ ล กากรเมื่ อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และได้ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วั น ที่ 12 กรกฎาคม 2556 ดั ง นั้ น เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มรอการเป็ น สนาม บินศุลกากร จึงจ�ำเป็นต้องมีการหารือของหน่วย งานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการจัดก�ำลังเจ้าหน้าที่ พร้ อ มอุ ป กรณ์ อ� ำ นวยความสะดวกที่ ใ ห้ บ ริ การแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การขนส่ ง สิ น ค้ า ระบบ โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการก�ำหนดให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เป็นสนามบินศุลกากรนั้น จะส่งผลดีต่อภาพรวมของจังหวัด เพราะสามารถ น�ำเข้าหรือส่งออกสินค้าได้โดยตรง หรือสามารถ ขอคื น อากรขาเข้ า หรื อ ของที่ มี ทั ณ ฑ์ บ นทุ ก ประเภทได้ ด ้ ว ย เป็ น การอ� ำ นวยความสะดวก ในด้านการค้า การลงทุน การขนส่ง และการ ท่องเที่ยวระหว่างประเทศด้วย ซึ่งเครื่องบินเช่า เหมาล�ำ หรือ Charter Flight ของนักท่องเที่ยว สามารถบิ น ตรงจากต่ า งประเทศมาลงที่ ท ่ า อากาศยานนครศรีธรรมราชได้โดยตรง โดยใน

เบื้องต้นจะเจาะตลาดญี่ปุ่นและจีน ขณะเดียวกัน ในอนาคตการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ สินค้า OTOP สามารถขนส่งโดยตรงไปยังประเทศ ปลายทางได้ด้วยเช่นกัน รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช กล่ า วต่ อ ว่ า หลั ง จากที่ ท ่ า อากาศยานนครศรี ธรรมราช เป็นสนามบินศุลกากรแล้ว ในอนาคต เมื่อมีความพร้อมมากขึ้นก็จะสามารถขอยกระดับ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติได้ด้วย นั่นคือ ต้อง มีเที่ยวบินโดยสารจากต่างประเทศทุกวัน มีตาราง การบินที่แน่นอน และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติงานประจ�ำ ณ ท่าอากาศยานด้วย ด้านนายกิติชัย สัจจลักษณ์ ผู้อ�ำนวยการ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กล่าวว่า หลังจาก ที่กระทรวงการคลังได้สนามบินศุลกากรแล้ว ทาง กรมการบินพลเรือนจะต้องแจ้งไปยังองค์การการ บิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศให้ รั บ ทราบเพื่ อ ให้ สายการบินต่างๆ ได้รับทราบต่อไป ปั จ จุ บั น ท่ า อากาศยานนครศรี ธ รรมราชมี เที่ยวบินภายในประเทศวันละ 8 เที่ยวบิน หรือ ไป-กลับ 16 เที่ยวบิน โดยปี 2554 มีผู้โดยสารเข้าออก ท่าอากาศยาน 650,000 คนเศษ ปี 2555 มี ผู้โดยสารกว่า 7 แสนคน และปี 2556 คาดว่ามีผู้ โดยสารเข้า-ออกประมาณ 9 แสนคน หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 30 ส่วนรันเวย์ยาว 2,100 เมตร สามารถ รองรับเครื่องบินโบอิ้ง 737 และแอร์บัส A 330 ลง จอดได้ และสามารถขยายรันเวย์ให้ยาวเพิ่มขึ้นอีก 400 เมตรเพื่อรองรับเครื่องบินโดยสารที่มีขนาด ใหญ่กว่าในอนาคต อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ รองรั บ การเป็ น สนาม บิ น ศุ ล กากร ทางกรมการบิ น พลเรื อ นได้ อ นุ มั ติ งบประมาณ ปี 2557 วงเงิน 220 ล้านบาท ใน การก่ อ สร้ า งต่ อ เติ ม ลานจอดเครื่ อ งบิ น เพิ่ ม เติ ม อี ก 17,000 ตารางเมตร พร้ อ มก่ อ สร้ า งลาน จอดรถยนต์อีก 8,000 ตารางเมตร รวมทั้งงาน ระบบระบายน�้ำใต้ดิน และระบบไฟฟ้าสนามบิน ด้วย ส่วนในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการตั้งงบ ประมาณ 1,000 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคาร ผู ้ โ ดยสารต่ า งประเทศ และอาคารผู ้ โ ดยสารใน ประเทศที่แยกออกจากกันต่างหาก พร้อมสะพาน เทียบเครื่องบินด้วย ส่วนอาคารผู้โดยสารเดิมที่ ใช้งานอยู่ในปัจจุบันยอมรับว่าพื้นที่ใช้สอยค่อน ข้างคับแคบ แต่หากมีการเที่ยวบินเช่าเหมาล�ำมา ลงสามารถเหลื่อมเวลาการลงจอดระหว่างเที่ยว บินภายในประเทศกับเที่ยวบินเช่าเหมาล�ำได้ แต่ ต้ อ งมี ก ารจั ด พื้ น ที่ ใ หม่ ใ ห้ เ ป็ น ระบบมากขึ้ น เพื่ อ ความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของต�ำรวจตรวจ คนเข้ า เมื อ ง ศุ ล กากร และหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่

นายกิติชัย สัจจลักษณ์ เกี่ยวข้อง ว่าที่ ร.ต.เสรี ถนัดสอนสาร นายกสมาคม ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช กล่ า วว่ า ในช่ ว งเดื อ น พ.ย.-เม.ย. ของทุ ก ปี มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากกลุ ่ ม ประเทศสแกนดิ เ นเวี ย ร์ ให้ ค วามสนใจมาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช โดยเฉพาะชายทะเลขนอมสิชล ได้ใช้เครื่องบินเช่าเหมาล�ำสัปดาห์ละเที่ยว บิ น ทุ ก วั น พุ ธ ครั้ ง ละ 180-200 คน เดิ ม ลงที่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี แต่ไม่ทราบว่าเกิด ปั ญ หาอะไรขึ้ น ปั จ จุ บั น นั ก ท่ อ งเที่ ย วดั ง กล่ า ว ไปลงที่ ท ่ า อากาศยานกระบี่ ท� ำ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม นี้ ข าดหายไป แต่ เ มื่ อ ท่ า อากาศยาน นครศรี ธ รรมราชเป็ น สนามบิ น ศุ ล กากรแล้ ว เชื่อว่าในอนาคตนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะกลับเข้า มาอี ก อย่ า งแน่ น อน เพราะสามารถลงตรงที่ นครศรีธรรมราชได้ และสามารถเดินทางต่อไป ยังเกาะสมุย เกาะพงัน ของสุราษฎร์ธานีได้ด้วย ส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเข้ามาในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ส่วนใหญ่จะทัวร์วัฒนธรรม และทัวร์ ผลไม้

เด็กนักเรียนดีเด่น เทศบาลวัดศรีทวีพบเงิน

โดย ทนายขุน อครพล หนูทวี

วันนี้เวลา 13.00 น ที่สถานีต�ำรวจ ภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ด.ญ.ลักษรีย์ เทพช่วยสุข (น้องเพลง) อายุ 8 ปี เด็ก นักเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ได้พบกระเป๋า สตางค์ของ นายอาวุธ หยูทองค�ำ บ้าน เลขที่ 78/6 ม.4 ต.โพธิ์ เ สด็ จ อ.เมื อ ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พานักเรียนไป ที่บริเวณหอประชุมทุ่งท่าลาด เพื่อซ้อม การแข่งขันกีฬา

ขณะน้องเพลงกับเพื่อนอีก 1 คนไป เข้าห้องน�้ำที่หอประชุมทุ่งท่าลาด ได้พบ กระเป๋าสตางค์ เปิดดูในกระเป๋ามีเงินสด อยู ่ จ� ำ นวน 1,100 บาท และยั ง มี บั ต ร เครดิตอีก จึงน�ำมามอบให้ครูประจ�ำชั้น ก่ อ นคุ ณ ครู จ ะน� ำ ส่ ง ที่ ส ถานี ต� ำ รวจภู ธ ร เมืองนคร เจ้าของกระเป๋าได้มอบเงินกับ น้องเพลง จ�ำนวน 3,000 บาท เป็นทุน การศึกษา


ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง วันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ไปในคราวเดียวกัน โดยเฉพาะที่ฐานปลียอดทองค�ำ บริเวณที่แผ่นเหล็กยึดรอกรัดอยู่นั้น เมื่อถอดออก แล้วอาจจะมีการตอกตะปูย�้ำไว้เพื่อป้องกันแผ่นทอง ฉีกขาด เมื่อถูกกระแสลมแรงที่พัดเป็นเวลานานๆ นายยงยุทธ วรรณโกวิท นายช่างประณีตศิลป์ กล่าว ว่า กลีบบัวคว�่ำบัวหงายองค์พระบรมธาตุเจดีย์มี ทองค�ำหนักประมาณ 18 กิโลกรัม แบ่งเป็นทองค�ำ เก่า ทองค�ำที่ซื้อใหม่ และทองค�ำที่ประชาชนร่วมกัน บริ จ าคเมื่ อ คราวบู ร ณะปี พ.ศ. 2530 และยั ง มี ทองค�ำอีกบางส่วนได้น�ำไปหลอมซ่อมแซมปลียอด ทองค�ำเมื่อปี 2538 ด้วย ทั้ ง นี้ ก่ อ นที่ เ จ้ า หน้ า ที่ จ ะขึ้ น ไปยั ง ปลี ย อด ทองค�ำ ได้เข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยโดยมี เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน และ

เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชดูแลอย่างใกล้ชิด มีการเซ็นชื่อขึ้น-ลง และตรวจ ค้นสิ่งของที่ติดตัวอย่างละเอียด เนื่องจากบนปลี ยอดทองค�ำมีสิ่งของมีค่าอยู่จ�ำนวนมาก พร้อมทั้งได้ ก�ำชับให้ทุกคนรีบลงมาด้านล่างทันทีถ้าเกิดฝนตก ลงมาเนื่องจาก พื้นจะลื่นและอาจเกิดฟ้าผ่าได้ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครฯ เผยถึงช่างสิบหมูก็ได้ขึ้นมารายงานว่า การ ซ่อมแซมสนิมบัวคว�่ำบัวหงายและปลีทองค�ำที่เกิด สนิมเป็นทางเห็นได้ชัดเจนบริเวณปล้องไฉน เสร็จ สิ้นลงแล้ว ค้นพบสาเหตุแล้วว่า แกนเหล็กที่ยึดตัว รอกกับสายล่อฟ้าที่ท�ำมาจากเหล็กเป็นสาเหตุท�ำให้ เกิดสนิม ก็ได้ซ่อมแซมและถอดออก ขัดล้างส่วนใบ กลีบบัว ท�ำให้ไม่เกิดสนิมอีก และนอกจากนี้ยังมี วัสดุอื่นที่คนได้ขึ้นไปแล้วทิ้งเอาไว้ เช่นเหรียญ ตะปู โลหะเหล่ า นี้ เ ป็ น สนิ ม และก็ เ กื อ บเป็ น สนิ ม ทั้ ง สิ้ น ดังนั้นเมื่อน�ำออกมาแล้วก็จะท�ำให้ไม่เกิดสนิมอีก “อย่างไรก็ตามรอยสนิมที่เป็นทางที่ปรากฏ อยู่บนปล้องไฉน ทางกรมศิลปากรก็มอบหมายให้ จังหวัดเป็นผู้ด�ำเนินการขัดล้างเอง กระผมเองก็ให้ ทางส� ำ นั ก ศิ ล ปากรที่ 14 ได้ ป ระมาณการ การ ซ่อมแซมตรงนี้ เนื่องจากมีการซ่อมแซมแล้วครั้ง หนึ่ง เมื่อคราวที่ทาสีมีการขัดล้าง ก็จะออกไม่ต้อง ทาสี ใ หม่ ก็ จ ะให้ บ ริ ษั ท ที่ เ คยท� ำ มาประมาณการ

คงติดมากขึ้นอย่างแน่นอน” ขณะที่บางรายห่วง ถึ ง ความปลอดภั ย ในอนาคต ซึ่ ง แสดงความคิ ด เห็นว่า “แม้กระทั่งรถสองแถวยังไว้ใจไม่ได้เลย แล้วนี่แท็กซี่ใครจะไปกล้านั่ง” ด้านความคิดเห็น ในทางบวกของผู้ที่แสดงความคิดเห็นนั้นก็มีมาก มาย เช่น สามารถลดปัญหาการผูกขาดของผู้ให้ บริ ก ารกั บ ผู ้ โ ดยสารในสนามบิ น นคร เนื่ อ งจาก ปัจจุบัน หากผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้ามายัง ในตั ว เมื อ งเพื่ อ หาที่ พั ก อย่ า ง เช่ น โรงแรมทวิ น โลตั ส จาก สนามบินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง มาก 5 คน คิด 1,500 บาท ใน ระยะทางประมาณ 10 กม. หาก เป็นรถเหมานักท่องเที่ยว จะต้อง เสีย 1,500-1,800 บาท/วัน ซึ่ง หากมีแท็กซี่ คงไม่ถึง 400 บาท/ เที่ยว ซึ่งจะเป็นผลดีส�ำหรับนัก ท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาเที่ยว จ.นครฯ อีกทั้งมีอีกหลายๆ คนที่ ดี ใ จที่ น ครจะมี ร ถแท็ ก ซี่ โ ดยเฉพาะนักท่องราตรีได้แสดงความ คิ ด เห็ น ว่ า “มี แ ท็ ก ซี่ แ ล้ ว ไม่ ต ้ อ ง กลัวด่าน..เมาแล้วขับ..มีคนขับรถ ให้แล้ว..บายใจกัน ทั่วหน้า.”

นายฉัตรชัย ไชยทา ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 กันยายน 2556 ขนส่ ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชจะเปิ ด ให้ บ ริ ก าร รถโดยสารแท็ ก ซี่ มิ เ ตอร์ อ ย่ า งเป็ น ทางการ โดย ในระยะแรกมีรถจดทะเบียน จ�ำนวน 30 คัน ซึ่ง สามารถวิ่งให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ทั่วทั้งจังหวัด ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยได้ก�ำหนด อั ต ราค่ า โดยสารขั้ น ต�่ ำ คิ ด จากมิ เ ตอร์ 35 บาท จากนั้ น ค่ า โดยสารจะขึ้ น ตามระยะทาง แต่ ห าก วิ่ ง รั บ ส่ ง ผู ้ โ ดยสารออกนอกเทศเทศบาลนคร นครศรี ธ รรมราชจะใช้ วิ ธี ก ารเช่ า เหมา ซึ่ ง ทาง ขนส่งจังหวัดจะได้ก�ำหนดราคากลางต่อไป บริการรถแท็กซี่มิเตอร์จะสามารถอ�ำนวย ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดย เฉพาะในช่ ว งที่ ห มดเวลาของรถโดยสารประจ� ำ ทาง หรือเส้นทางที่ไม่มีรถประจ�ำทาง รวมทั้งการ เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ บริการได้ตลอดเวลา มีรายงานข่าวว่ารถแท็กซี่ดังกล่าวเปิดขึ้น ในนามบริษัท แท็กซี่นคร จ�ำกัด มีนางเพ็ญพักตร์ เจริ ญ พานิ ช เป็ น ผู ้ บ ริ ห าร ส� ำ นั ก งานตั้ ง อยู ่ ที่ 91/63-64 หมู่บ้านราชพฤกษ์ 2 ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทก�ำลังเปิด รับสมัครพนักงานขับรถจ�ำนวนหลายอัตรา โดย

ต่อจากหน้า 1 นักวิชาการช่างศิลป์ ช�ำนาญการพิเศษ และนาย ยงยุทธ วรรณโกวิท นายช่างประณีตศิลป์ ได้ปีนขึ้น นั่ ง ร้ า นไปยั ง บริ เ วณบั ว คว�่ ำ บั ว หงายซึ่ ง เป็ น ฐาน รองรับปลียอดทองค�ำ องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ถอดเหล็กยึดรอกที่รัดอยู่รองฐานปลี ยอดทองค�ำ เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าเป็นสาเหตุ ให้เกิดคราบสนิมไหลลงมาด้านล่างที่ปล้องไฉน ขององค์ พ ระบรมธาตุ ซึ่ ง เห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน เนื่องจากทาสีขาว โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถถอดเหล็กดังกล่าวได้ แล้ว ทยอยน� ำ ลงมาเก็ บ ไว้ ที่ ด ้ า นล่ า ง จากนั้ น ได้ ขั ด ท� ำ ความสะอาดคราบสนิ ม ที่ ติ ด อยู ่ ต ามกลี บ บั ว คว�่ำบัวหงาย พร้อมทั้งจะได้ท�ำการซ่อมแซมแผ่น ทองค�ำที่ฉีกขาดช�ำรุดเสียหายต่อไปด้วย คาดต้อง ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ นายธีระชัย กล่าวว่า หลังจากที่ถอดเหล็ก ออกแล้วเจ้าหน้าที่จะท�ำความสะอาดกลีบบัวคว�่ำ บัวหงายที่เป็นทองค�ำ พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ช�ำรุด

ต่อจากหน้า 1 ด้านข้างรถเขียนด้วยตัวหนังสือสีขาวว่า บริษัท แท็กซี่นคร จ�ำกัด ด้านบนหลังคารถติดป้ายเป็น ภาษาอังกฤษ ค�ำว่า TAXI METER เดินทางมา จากกรุงเทพมหานครฯ ด้วยรถบรรทุกเทลเลอร์ หั ว ลาก จ� ำ นวน 2 คั น คั น นึ ง บรรทุ ก 13 คั น ส่วนอีกคันบรรทุก 7 คัน รวมเป็น 20 คัน โดย เจ้าหน้าที่ของศูนย์โตโยต้า ก�ำลังน�ำลงมาจากรถ บรรทุ ก พร้ อ มกั บ ท� ำ การตรวจ สอบสภาพ โดยทั่ ว เมื อ งมี แ ผ่ น ป้ า ย โฆษณาติ ด ไว้ ต ามเสาไฟ ว่ า “แท็กซี่มิเตอร์ มาแล้ว 26 ก.ย.นี้ เรียกแท็กซี่นคร โทรเบอร์เดียว 075-358-888 ตลอด 24 ชม.” ในขณะที่ โ ซเชี ย วเน็ ต เวิ ร ์ ค มี การแสดงความคิ ด เห็ น หลาก หลายด้านถึงความเปลี่ยนแปลง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในทางที่ เ ห็ น ด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งในทาง ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย เรื่ อ งของการ จราจรที่จะเกิดการแออัดเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งผู้ที่ใช้โซเชี่ยลต่าง แสดงความคิ ด เห็ น ว่ า “รถ

หน้า 11

แล้วก็ขึ้นไปท�ำดู ก็ได้แจ้งวงเงินที่จะให้ซ่อมแซม ขัดล้างตรงนี้ประมาณ 130,000 บาท รวมทั้งการ ท�ำนั่งร้านเพิ่มเติม ซึ่งจะให้ทางโยธาธิการจังหวัด ได้ตรวจสอบราคาว่ามีการเหมาะสมหรือไม่ แล้วก็ จะเรียกมาต่อรอง เมื่อต่อรองแล้วก็จะรีขัดล้างรอย สนิมโดยเร็ว ก็คาดว่าน่าจะสวยงาม คิดว่าน่าจะ เสร็จก่อนงานเดือนสิบ” ผู้ว่าฯนคร กล่าวอีกว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ผม กั บ วั ฒ นธรรมได้ เ จรจากั น การที่ เ ราได้ ว ่ า จ้ า ง บริษัทนั่งร้าน เมธาวี ให้เขาตั้งนั่งร้านเวลา 6 เดือน ในวงเงิน 820,000 บาท ก็ปรากฏว่า เราน่าจะใช้ แค่ไม่เกิน 3 เดือน ก็จะขอให้เขาพิจารณาดูว่าจะมี การลดทอนลงมาหรือไม่ ส่วนที่เขามีการลดทอน มาก็ จ ะมี ก ารเอาเข้ า กองทุ น พระธาตุ ม รดกโลก ทั้งหมด ส่วนโครงสร้างไม่กระทบเลย เพราะว่าช่าง สิบหมู่ได้ขึ้นไปพร้อมกับตัวแทนของวัดเอง ของ จังหวัดเอง ก็มีหลายฝ่ายที่เสนอให้ท�ำลางน�้ำ เพื่อ ไม่ให้อะไรต่างๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในดุลพินิจของ ศิลปากร เพราะว่าต้องการในส่วนของความถูก ต้อง ความคงทน แต่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลัก อนุ รั ก ษ์ ตรงนี้ ก็ เ ป็ น ดุ ล พิ นิ จ ของกรมศิ ล ปากร เนื่องจากขึ้นทะเบียนกรมศิลป์

ท� ำ การเปิ ด สั ม ปทานทั้ ง เมื อ งนครศรี ธ รรมราช ซึ่งในระยะเริ่มต้นนี้จะวิ่งเฉพาะเส้นทางในพื้นที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จากนั้นค่อยขยับขยาย ไปยังต่างอ�ำเภอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงราคา ระหว่างผู้โดยสารกับบริษัท ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรายหนึ่งแจ้งว่า ในส่วนของพนักงานขับรถนั้นทางบริษัทจะมีการ คัดกรองเป็นอย่างดี โดยคุณสมบัติโดยทั่วไป เช่น มีใบขับขี่รถสาธารณะ, ส่วนบุคคล เช็คประวัติ ไม่ มี ป ระวั ติ ด ่ า งพร้ อ ย ซึ่ ง หากผ่ า นหลั ก เกณฑ์ ดังกล่าว ผู้ขับขี่จะได้ใบอนุญาตในการขับขี่ติด ภายในรถ เพื่อเกิดความอุ่นใจแก่ผู้โดยสารตลอด เส้นทาง และที่ส�ำคัญรถทุกคันจะติด GPS และ หากออกนอกพื้ น ที่ ผู ้ ขั บ ขี่ จ ะต้ อ งแจ้ ง ให้ ศู น ย์ ทราบทุกครั้ง ทางด้ า นนายวิ โ รจน์ จิ ว ะรั ง สรรค์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เปิ ด เผยว่ า มองในการพั ฒ นาจั ง หวั ด แล้ ว เป็ น เรื่ อ งที่ ห น้ า ยินดี และช่วยกันผลักดัน เพราะเป็นการบริการ ประชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง จั ง หวั ด ก� ำ ลั ง พัฒนาไปในทุกๆ ด้าน แต่ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ และควบคุมด้วยระบบขนส่ง


หน้า 12

ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง วันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แม็คโคร “เพิ่มศักยภาพร้านโชห่วยไทย” ในภูมิภาค ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดึง “ตัน-คฑา สร้างความแกร่งเสริมก�ำลังใจ ร่ ว มและเข้ า ถึ ง กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ โดยภายในงานจะมี กิจกรรมการเสวนา เทคนิคสร้าง โชห่วยให้แตกต่าง โดย นายตัน ภาสกรนที มีการแนะน�ำ ฮวงจุ้ย โชห่ ว ยรั บ ทรั พ ย์ จากนายคฑา ชิ น บั ญ ชร มี ก ารแนะน� ำ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาการจั ด ตกแต่ ง ร้ า น และ การออกบูธของผู้ผลิตสินค้าเพื่อ ร้านโชห่วยในรูปแบบใหม่ๆ และ การแสดงผลงานการประกวด

ที่ ห อประชุ ม เมื อ งเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) อ.เมือง นครศรีธรรมราช บริษัทสยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) จัดงาน “เพิ่ ม ศั ก ยภาพร้ า นโชห่ ว ยไทย” ในภู มิ ภ าค ขึ้ น ภายใต้ แ นวคิ ด 2556 โชห่ ว ยครองเมื อ งที่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย ว การบริหารธุรกิจค้าปลีก แนะน�ำเครื่องมือ และ ทักษะในการสร้างยอดขายและการเพิ่มผลก�ำไร ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ กั บ ร้านค้า ตลอดจนเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้ ประกอบการร้านค้าปลีกในส่วนภูมิภาค มีส่วน

ศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด นครศรีธรรมราช เลือกอ�ำเภอปากพนังน�ำร่อง โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือ ข่ายในการ ก�ำหนด มาตราการเพื่อแก้ไข บ�ำบัด ฟื้นฟู เยียวยาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ที่ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง นาย กิ ต ติ พ งษ์ กลิ่ น ขจร ผู ้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาล เยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เป็ น ประธานเปิ ด โครงการพั ฒ นาการมี ส ่ ว นร่ ว ม ขององค์ ก รเครื อ ข่ า ยในการก� ำ หนด มาตราการ เพื่อแก้ไข บ�ำบัด ฟื้นฟู เยียวยาเด็ก เยาวชนและ ครอบครั ว โดยมี น ายกเทศมนตรี เ มื อ งปากพนั ง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น�ำชุมชน เข้าร่วมในพิธีเป็น จ�ำนวนมาก

ทั้ ง นี้ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด นครศรีธรรมราช พิจารณาคัดเลือกอ�ำเภอปากพนัง เป็ น พื้ น ที่ น� ำ ร่ อ งในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ โ ครงการพั ฒ นา การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายในการก�ำหนด มาตราการเพื่ อ แก้ ไ ข บ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู เยี ย วยาเด็ ก

ออกแบบร้านให้เหมาะสมกับย่านต่าง ๆ นางสมใจ สุริยาสิน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย พัฒนาร้านค้าปลีก บริษัท สยามเม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปี ของการด�ำเนินงานแม็คโคร ได้ให้ความส�ำคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสนับสนุน ร้ า นโชห่ ว ย หรื อ ร้ า นค้ า ปลี ก รายย่ อ ยมาโดย ตลอด จึงจัดตั้งโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โช ห่วย” ในปี พ.ศ.2550 เพื่อเพิ่มศักยภาพร้านโช ห่วยในภาคใต้ เพื่อให้ค�ำปรึกษาด้านการบริหาร จัดการและจัดกิจกรรมให้ความรู้หลากหลายรูป แบบให้กับร้านโชห่วย ทั้งที่เป็นสมาชิกแม็คโคร และผู้สนใจทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นการ ช่ ว ยพั ฒ นาร้ า นโชห่ ว ย เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ แข่งขันและด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน มี ก ารแนะน� ำ ถึ ง การสร้ า งจุ ด เด่ น ในร้ า น จัดร้านอย่างไรให้น่าซื้อ เลือกสินค้าให้เหมาะ สมและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้ คาด ว่างานในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบ การร้านโชห่วย ร้านค้าปลีกในพื้นที่จังหวัดนคร และจังหวัดใกล้เคียง จะสามารถน�ำความรู้และ แนวคิ ด มาต่ อ ยอดทางธุ ร กิ จ ให้ มี ค วามเจริ ญ เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากงานเพิ่ ม ศั ก ยภาพร้ า นโชห่ ว ย ไทยในวันนี้ บริษัทแม็คโคร จ�ำกัด มหาชน ยังมี โครงการให้ ค วามรู ้ ลู ก ค้ า เป็ น ประจ� ำ ทุ ก เดื อ น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกร้านโชห่วย ได้ที่แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายใดๆ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดและ รับค�ำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 02-7231000 กด 2 หรือแม็คโครทุกสาขา

เยาวชนและครอบครัว เพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่น ไม่ ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการปกครอง การศึกษา สาธารณสุ ข ที่ อ ยู ่ ใ กล้ ชิ ด กั บ เด็ ก เยาวชนและ ครอบครั ว สามารถมี บ ทบาทในการป้ อ งกั น และ แก้ไขปัญหาได้โดยตรง จึงเป็นที่มาของโครงการ ดังกล่าวนี้ โดยศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด นครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากมูลนิธิดวงกนก สินธุรงค์ สภาสังคมสงเคราะห์ แห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ และ หวั ง ว่ า การด� ำ เนิ น การจะเป็ น รู ป ธรรม และมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ลดค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเดิ น ทางมา รายงานตั ว ที่ ศ าล รวมถึ ง ชุ ม ชนจะได้ ดู แ ลเด็ ก เยาวชนของตนเองอย่างใกล้ชิด หลังจากนี้จะมีการ ขยายผลในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนท่าช้าง หลังสนามหน้าเมือง โดย สมกิจ สงประเสริฐ โทร.089-8739902

ส่งเสริมย่านการค้าจังหวัด โดย ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์


ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง วันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กระทรวงวั ฒ นธรรม จั ด โครงการ วัฒนธรรมสัญจรแหล่งมรดกโลกส�ำหรับคณะ ทูตานุทูต ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช สักการะ พระบรมธาตุ วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชีเบื้องต้น ในการเสนอ เป็นแหล่งมรดกโลก นายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียม ความพร้ อ มการจั ด โครงการวั ฒ นธรรมสั ญ จร แหล่ ง มรดกโลก ส� ำ หรั บ ทู ต านุ ทู ต ณ จั ง หวั ด นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัด นครศรีธรรมราช กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์และ พัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของ ไทยอย่าง ยั่งยืนตลอดจนการเผยแพร่แหล่งมรดกของไทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง แหล่ ง มรดกที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น

วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี เป็นวัน อาเซียน Asean ย่อมาจาก (Association of South east Asian Nations) หรือสมาคมแห่ง ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 จากความร่วมมือ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ ไทยในขณะนั้นคือ ดร.ถนัด คอมันตร์ นับตั้งแต่วันก่อตั้ง อาเซียนได้พยายาม แสดงบทบาทในการธ�ำรงรักษาและส่งเสริม สันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงและความ เจริญร่วมกันในภูมิภาค ตลอดจนมีการ วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการสร้างความไว้ เนื้อเชื่อใจระหว่าง ประเทศสมาชิกจนเป็นที่ ประจักษ์ชัดแก่นานาประเทศ และน�ำไปสู่การ ขยายสมาชิกภาพ โดยบรูไนดารุสลามเข้าเป็น สมาชิกล�ำดับที่ 6 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2527 เวีดย นามเป็นสมาชิกล�ำดับที่ 7 เมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ลาวและพม่า เป็นสมาชิกล�ำดับที่ 8 และ 9 เมื่อวันที่ 23

บั ญ ชี ม รดกโลก ให้ ป ระจั ก ษ์ ต ่ อ สายตาของชาว ต่างประเทศ จึงได้ก�ำหนดจัดโครงการวัฒนธรรม สั ญ จรแหล่ ง มรดกโลกส� ำ หรั บ ทู ต านุ ทู ต ณ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ระหว่ า งวั น ที่ 16-17 สิ ง หาคม 2556 เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แหล่ ง มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น บั ญ ชี เบื้ อ งต้ น (Tentative List) แห่ ง ใหม่ ใ น ประเทศไทย คื อ วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร อ.เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่าง การด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ เอกสารทางวิ ช าการเพื่ อ

ประกอบการ เสนอเป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคต นอกจากนี้ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชยั ง มี แ หล่ ง ศิ ล ปหั ต ถกรรม และภู มิ ป ั ญ ญาพื้ น บ้ า นที่ ท รง คุ ณ ค่ า อี ก จ� ำ นวนมากให้ ศึ ก ษาเยี่ ย มชม ให้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ก่ ทู ต านุ ทู ต และก่ อ ให้ เ กิ ด การแลก เปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการแหล่งมรดกทาง วัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคต ให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมที่ ยั่ ง ยื น ต่อไป วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว ต่อว่า ในการจัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรแหล่ง มรดกโลกครั้ ง นี้ มี ค ณะทู ต านุ ทู ต และภริ ย า ประมาณ 40 ประเทศเดิ น ทางมายั ง จั ง หวั ด นครศรีธรรมราช โดยคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรี ธ รรมราชในวั น ศุ ก ร์ ที่ 16 สิ ง หาคม 2556 เวลา 08.00 น. จากนั้นเดินทางไปเยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช พร้อมรับฟัง การบรรยายสรุ ป ช่ ว งบ่ า ยเวลา 14.00 น.เดิ น ทางไปเยี่ยมชมกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านคีรีวง เวลา 18.00 น. งานเลี้ ย งรั บ รองพร้ อ มชมการแสดง

หน้า 13

ทางวัฒนธรรม ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวิน โลตัส โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายสนธยา คุ ณ ปลื้ ม ) เป็ น ประธาน มี ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ผู ้ แ ทนภาคเอกชนร่ ว ม ให้การต้อนรับ จากนั้ น วั น เสาร์ ที่ 17 สิ ง หาคม 2556 เวลา 09.00 น. คณะทู ต านุ ทู ต เข้ า เยี่ ย มชม พระบรมธาตุ วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปถึงความคืบหน้าใน การจั ด ท� ำ เอกสารทางวิ ช าการเพื่ อ ประกอบ การเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคต รวมทั้ง การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การเสนอ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อ ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน แล้วเดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์หัตถกรรมและสินค้าพื้นเมือง (ร้านศรีนคร) เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ า นหนั ง ตะลุ ง สุ ช าติ ทรัพย์สิน แล้วเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และกัมพูชาเป็นสมาชิก ล�ำดับที่ 10 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. พ.ศ. 2542 ในปีนี้ทางโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยให้คณะครูและนัก เรียน แต่งกายด้วยชุดประจ�ำชาติของแต่ละประเทศ ในอาเซียน มีการแสดงที่เกี่ยวกับอาเซียน อาทิ เช่น การแสดงระบ�ำอาเซียน การร้องเพลง Asean way การโต้วาที การสอนมรรยาทใน การทักทายของแต่ละประเทศในอาเซียน การ ออกร้านจ�ำหน่ายอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละประเทศในอาเซียน รวมถึงการจัด นิทรรศการอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจในเรื่องของประเทศในอาเซียนมากยิ่ง ขึ้น ทั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดมเห ยงคณ์ โรงเรียนอนุบาลจังหวัด ณ นครอุทิศ และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมใน กิจกรรมครั้งนี้ด้วย ปัจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ขยาย ความร่วมมือระหว่างกันอย่างแข็งขันในทุกด้าน มีการเร่งรัดกระบวนการรวมตัวเป็นประชาคม ของอาเซียนให้แล้วเสร็จในปี 2558 และก�ำลัง ร่างกฎบัตรอาเซียนเพื่อเป็นแนวทางของอาเซียน ในการรับมือกับสิ่งท้าทายและสถานการณ์ ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป กาญจนา ประดู่ : ถ่ายภาพ ปาลิตา นิลโกมล : รายงาน


หน้า 14

ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง วันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รวบสาวใหญ่วิ่งยาบ้า2ล้าน อุบเครือข่ายหวั่นถูกตามฆ่า ฉก.ศรี วิ ชั ย ของผู ้ ว ่ า ฯเมื อ งคอนล่ อ ซื้ อ จับกุมจับสาวใหญ่พร้อมยาบ้า 10,000 เม็ด มูลค่ากว่า 2 ล้าน ยึดรถยนต์และทองค�ำรูป พรรณหนัก5 บาท-เตรียมออกหมายจับ “วุฒิ นากุน” เอเยนต์ใหญ่ท่าศาลา ที่ ห ้ อ งประชุ ม นายอ� ำ เภอ ชั้ น 3 ศาลา กลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิโรจน์ จิวะรั ง สรรค์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช นายศิริพัฒน์ พัฒน์กุล ปลัดจังหวัด, นายธีระพงษ์ ช่วยชู ป้องกันจังหวัด และนายอ�ำพล สังข์ทอง ปลั ด อ� ำ เภอ ท� ำ หน้ า ที่ หั ว หน้ า ชุ ด ฉก.ศรี วิ ชั ย ร่ ว มกั น แถลงข่ า วจั บ กุ ม นางพรชิ ต า หรื อ ติ๋ ม ก�ำลังเกื้อ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ 4 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พร้อม ของกลางยาบ้ า 5 มั ด จ� ำ นวน 10,031 เม็ ด มู ล ค่ า 2 ล้ า นบาทเศษ ยึ ด โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ 2 เครื่อง รถยนต์กระบะ ยี่ห้ออิซูซุ สีฟ้า ทะเบียน กบ-2085 นครศรีธรรมราช จ�ำนวน 1 คันและ ทรัพย์สิน สร้อยคอทองค�ำ หนัก 2 บาท 1 เส้น สร้ อ ยข้ อ มื อ ทองค� ำ หนั ก 1 บาท 1 เส้ น และ แหวนทองค�ำรวม 6 วงหนัก 2 บาท รวมน�้ำหนัก ทองค�ำหนัก 5 บาท นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ เปิดเผยว่า รับ

แจ้ ง พลเมื อ งดี ว ่ า นายเอ๋ ไม่ ท ราบชื่ อ จริ ง และ นามสกุล มีภูมิล�ำเนาอยู่ อ.ท่าศาลา เพิ่งพ้นโทษ คดีค้ายาเสพติดมีพฤติการณ์ลักลอบค้ายาเสพติด รายใหญ่ ใ นพื้ น ที่ อ.ท่ า ศาลา ชุ ด ฉก.ศรี วิ ชั ย วางแผนล่ อ ซื้ อ ยาเสพติ ด จากนายเอ๋ และได้ ใ ห้ โทรศั พ ท์ ไ ปติ ด ต่ อ ซื้ อ ยาเสพติ ด จากนายวุ ฒิ ไม่ ทราบนามสกุล เจ้าของฉายา “วุฒิ นากุน” เอเยนต์

ใหญ่ที่มีบ้านอยู่บริเวณข้างวัดนากุน อ.ท่าศาลา จึ ง วางแผนให้ ส ายลั บ ล่ อ ซื้ อ ยาบ้ า จากนายวุ ฒิ จ�ำนวน 1 มัด 2,000 เม็ด เป็นเงิน 210,000 บาท นัดหมายส่งมอบกันที่บริเวณริมถนนชลประทาน ทุ่งแย้ ปากทางเข้าโรงแรมฮารู ฮารา หมู 6 ต.โพธิ์เสด็ จ อ.เมื อ ง ถึ ง เวลานั ด หมายได้ มี ผู ้ ห ญิ ง คน หนึ่งคือนางพรชิตา หรือติ๋ม ก�ำลังเกื้อ ผู้ต้องหา

ขั บ รถยนต์ ก ระบะยี่ ห ้ อ อิ ซู ซุ สี ฟ ้ า น� ำ ยาบ้ า ซึ่ ง บรรจุอยู่ในถุงไส้กรอกเพื่ออ�ำพรางตาเจ้าหน้าที่ จ� ำ นวน 2,000 เม็ ด มาส่ ง ให้ กั บ สายลั บ จึ ง จับกุมนางพรชิตา เอาไว้ได้พร้อมยาบ้าของกลาง 2,000 เม็ ด จากการตรวจค้ น ในรถพบยาบ้ า เพิ่มอีก 8,031 เม็ด รวมของกลางยาบ้าจ�ำนวน 10,031 เม็ ด มู ล ค่ า 2 ล้ า นบาทเศษ ควบคุ ม ตัวนางพรชิตา สอบสวนทราบขยายผล พร้อม ยึ ด ทรั พ ย์ สิ น ทั้ ง รถยนต์ สร้ อ ยคอทองค� ำ รู ป พรรณ และโทรศัพท์มือถือ ผู้ต้องหารับสารภาพ ว่า เป็นเพียงผู้รับจ้างน�ำยาบ้าไปส่งให้กับลูกค้า ที่สั่งซื้อจากนายวุฒิเท่านั้น ขับรถยนต์ไปส่งให้ กับลูกค้าตามจุดที่นัดหมายและได้ค่าจ้างเที่ยว ละ 3,000 บาท ท�ำส�ำเร็จมาหลายครั้งแล้ว จน มาถูกวางแผนล่อซื้อจับกุม ส�ำหรับยาบ้าอีกกว่า 8,000 เม็ด ก็เป็นของนายวุฒิ ที่จะโทรศัพท์มา สั่งให้ตนขับรถน�ำไปส่งให้กับลูกค้าตามค�ำสั่งต่อ ไป “สาเหตุที่ตนหันมาร่วมขบวนการค้ายาบ้า เพราะเพิ่ ง เลิ ก กั บ สามี ใ นขณะที่ มี ภ าระหาเงิ น เลี้ ย งลู ก อี ก 4 คน ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ นาย วุฒิ เอเยนต์ใหญ่นั้นตนไม่ขอให้การซัดทอดให้ มากกว่านี้ เกรงจะถูกนายวุฒิ ตามฆ่าทิ้งพร้อม ลู ก ๆ ซึ่ ง นายวุ ฒิ ประกาศข่ ม ขู ่ ไ ว้ ว ่ า หากเครื อ ข่ า ยถู ก จั บ กุ ม ห้ า มซั ด ทอดถึ ง นายวุ ฒิ อ ย่ า งเด็ ด ขาด หากใครซัดทอดจะตามฆ่าให้ตาย โดยนาย วุฒิข่มขู่ว่าจะฆ่าให้ตายยกครอบครัวแม่ลูก รวม 5 คน อย่างไรก็ตามในขณะนี้เจ้าหน้าที่มีพยาน หลั ก ฐานมั ด ตั ว นายวุ ฒิ แ น่ น หนา เร่ ง รวบรวม พยานหลั ก ฐานเพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ ศ าล มา ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ยึดทรัพย์“บังผา ท่าหลา”เอเยนต์ยาบ้า นอภ.น�ำก�ำลังล่อซื้อจนมุมพร้อมสมุน สนธิ ก� ำ ลั ง 3 ฝ่ า ย ซ้ อ นแผนล้ อ มจั บ เอ เยนต์ยาบ้ารายใหญ่ รวงพร้อมสมุนอีก 2 เจอ ทั้งยาอาวุธปืน เช็คประวัติ สั่งซื้อครั้งละละนับ แสนเม็ ด กระทั่ ง ท่ า ศาลา นายถาวรวั ฒ น์ คง แก้ ว นายอ� ำ เภอท่ า ศาลา จ.นครศรี ธ รรมราช ประสานกับ พ.ต.อ.สิงหนาถ สีกาแก้ว ผกก.ตชด. ที่ 42 ค่ายศรีนครินทรา ร.ต.อ.ขวัญชัย มายะ เฉียว รอง ผบ.ร้อย ตชด.424 ร่วมวางแผนและ สนธิก�ำลังกับนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดอาวุโส หัวหน้าชุด.ฉก.ปราบปรามยาเสพติดของอ�ำเภอ ท่าศาลา และก�ำลังต�ำรวจ สภ.ท่าศาลา น�ำโดย พ.ต.ท.โกศล ท่าสอน รองผกก.สส.สภ.ท่าศาลา ติดตามเอเยนต์ใหญ่นายประพาส หวันหวัง หรือ “บังผา ท่าหลา” อายุ 29 ปีบ้านเลขที่ 39 หมู่ 4 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นักค้า ยาเสพติดรายใหญ่

เจ้ า หน้ า ที่ ซ ้ อ นแผนล่ อ ซื้ อ จากนาย ประพาส จ� ำ นวนหนึ่ ง โดยนายประพาส สั่ ง ให้ เครือข่ายจ�ำนวน 2 คนน�ำยาบ้ามาส่งให้สายลับ จนถูกเจ้าหน้าจับกุม จากนั้นขยายผลเข้าจับกุม นายประพาส หวันหวัง หรือ “บังผา ท่าหลา” ได้โดยละม่อม พร้อมของกลางยาบ้า 2,626 เม็ด อาวุธปืน 11 มม.1 กระบอก พร้อมกระสุน 19 นัด โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง เงินสด 73,300 บาท รถจักยานยนต์ 2 คัน สมุดบัญชีลูกค้า และ บัญชีสั่งยายาเสพติดอีกหลายเล่ม จึงควบคุมตัว มาสอบสวนขยายผลที่ศูนย์ปราบปรามยาเสพติด อ.ท่าศาลา นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว เปิดเผยว่า นาย ประพาส หวันหวัง หรือ “บังผา ท่าหลา” เป็น เอเยนต์ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในอ�ำเภอท่าศาลา มีเครือข่ายอย่างกว้างขวางมีการสั่งซื้อยาเสพติด ครั้ ง ละนั บ แสนเม็ ด ก่ อ นจะ น�ำมาแบ่งจ�ำหน่ายให้เอเยนต์ รายย่อยน�ำออกจ�ำหน่ายให้กับ ลูกค้าทั่วอ�ำเภอ ท่าศาลาและ ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่จะควบคุม ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหาไว้ ส อบสวนขยาย ผลติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยว ข้อง และใช้ พ.ร.บ.ฟอกเงินติดตาม ยึดทรัพย์แก๊งค้ายานรกรายนี้ ต่อไป.

ที่ วั ด ทุ ่ ง แย้ วั ด ที่ ตั้ ง อยู ่ ร ะหว่ า งพื้ น ที่ 3 ต� ำ บล ประกอบด้ ว ยต� ำ บลโพธิ์ เ สด็ จ , มะม่ ว ง สองต้ น และไชยมนตรี อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครศรีธรรมราช มีพระมงคล อุตตโม รักษาการ เจ้าอาวาส และน่าจะเป็นรักษาการเจ้าอาวาสที่ อายุน้อยที่สุดก็ว่าไม่ปาน มีอายุเพียง 23 ปี บวช มาตั้งแต่เป็นสามเณรเมื่อเกือบ 10 ปีก่อน ใน ปัจจุบันมีพระภิกษุจ�ำพรรษาอยู่ 12 รูป ภายในวั ด มี พื้ น ที่ เ ป็ น ลานกว้ า ง มี ต ้ น ไม้ ร่มรื่น แต่ที่พบมากคือสุนัข และแมว โดยเฉพาะ สุ นั ข มี ทุ ก ชนิ ด หลากหลายสายพั น ธุ ์ ทั้ ง ตั ว เล็ ก ตั ว ใหญ่ กลายเป็ น ภาระพระภิ ก ษุ - สามเณรที่ เลี้ยงดูอยู่ไม่น้อย มี “น้องหมา” นับรวมได้ 69 ตัว ทุกตัวได้รับการเลี้ยงดูไปตามอัตภาพ แต่ไม่ ถึงกับอดยากจนไม่มีกิน “ในจ� ำ นวนนี้ มี น ้ อ งหมาพั น ธุ ์ ไ ทย อายุ ประมาณ 2 ปี เพศผู้สีด�ำตัวหนึ่ง นอนหมอบอยู่ บนพื้นหินเกร็ด และก�ำลังแทะกัดกินบางอย่าง อย่ า งเอร็ ด อร่ อ ย มองดู ไ กลๆ น่ า สจะแทะฝั ก ข้าวโพด แต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ ก็ต้องต้องแปลกใจ สิ่งที่น้องหมาก�ำลังแทะกัดกินอย่างเอร็ดอร่อยไม่ สนใจสายตาใคร และน้องหมาตัวอื่นๆ อาหาร อันโอชะของน้องหมาตัวนี้คือ “เทียนพรรษา” ขนาดเขื่อง ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเหลือความ ยาวเพียงไม่ถึง 1 ฟุต ...โดยน้องหมาตัวนี้ง่วนอยู่ กับการแทะกัดกินเทียนพรรษา ซึ่งเมื่อแทะออก

มาเป็ น ชิ้ น เล็ ก ๆ น้ อ งหมาจะเคี้ ย วจนละเอี ย ด ก่อนจะกลืนลงท้องอย่างร่อนเหาะ พระภิ ก ษุ ใ นวั ด บอกว่ า ในจ� ำ นวนหมาวั ด 69 ตัวมีน้องหมาตัวนี้เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ชอบ กินเทียนพรรษา ส่วนตัวอื่นๆ ไม่สนใจจะกัดกิน เลย อาจจะเป็นเพราะเทียนพรรษามีกลิ่นหอม โดยเฉพาะเล่มที่ผ่านการจุดบูชาพระมาแล้วยิ่ง หอมมากขึ้ น เมื่ อ เหลื อ ขนาดสั้ น พระภิ ก ษุ ก็ จ ะ เปลี่ยนเล่มใหม่ ส่วนเล่มเก่าก็วางกองเอาไว้... น้องหมาตัวนี้จึงเข้าไปคาบมาแทะกัดกินเล่นเป็น อาหารว่าง ....... แม้ จ ะเป็ น เรื่ อ งของน้ อ งหมา แต่ ค นอด สงสั ย ไม่ ไ ด้ ว ่ า การกิ น เที ย นจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สุขภาพของน้องหมาตัวนี้หรือไม่ ...แต่เมื่อสังเกต โดยรวมเห็นอารมณ์ดี ร่าเริง สุขภาพแข็งแรงดี ครั้นจะซักไซ้ไล่เรียงก็เป็นเรื่องของน้องหมานะ คนอาจจะไม่เกี่ยวก็เป็นได้ครับ......! ไพฑูรย์ อินทศิลา /รายงาน


ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง วันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หน้า 15

Medee FM 103.75 MHz

คลื่นเคียงข้างคุณ Medee time 105.0 MHz เวลาดีกับมีดีไทม์

Medee Focus

ห้องข่าวท้องถิ่นของชาวนครฯ ทางช่อง Hi Cable TV ชัดกว่าที่นึก ลึกกว่าที่คิด

มีดีนิวส์

จากความตั้งใจและความใส่ใจในเอกลักษณ์ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางพาณิชย์จังหวัด โดยการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ ก�ำหนด ส่งเสริมให้ ถ.ท่าช้าง เป็นย่านการค้าจังหวัด แหล่ง จ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งถม เครื่ อ งเงิ น ที่ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ เป็ น ของฝาก ของขวั ญ ของผู ้ ที่ ม าเยื อ นจั ง หวั ด นครศรีธรรมราช วันนี้เราได้เห็นผู้ประกอบตื่นตัว และเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ใหม่เพื่อต้อนรับ การมาเยือนของลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ร้านนาบีน คือหนึ่งในจ�ำนวนร้านจ�ำหน่าย เครื่องถม เครื่องเงินเมืองนคร ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเปิด ร้านจ�ำหน่ายที่กรุงเทพฯ ประมาณ 20 ปี ได้รับผล ตอบรับด้วยดีมีลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สนใจเลือกซื้อหัตถศิลป์ถิ่นนครชิ้นนี้มากมาย เมื่อเปิดร้านได้สักระยะ ก็กลับมาสืบทอด กิจการต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ปัจจุบันที่ ร้านยังคงเจตนารมณ์เดิมในการสืบทอดงานศิลป์ แขนงนี้เพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป คุณนาบีน สุดวิไล ร้านนาบีนเล่าว่า“ประวัติ

ความเป็ น มาของร้ า นก่ อ ตั้ ง ประมาณ 40-45 ปี ตั้งแต่สมัยคุณปู่ คุณย่า คุณพ่อ คุณอา ก็เห็นความ เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในประเภทของสินค้า ที่ระลึกเครื่องถม เครื่องเงิน กระเป๋าย่านลิเภาก็ เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าที่ชาวต่างประเทศและคนใน ประเทศสนใจ เช่น อเมริกาและยุโรปแล้วก็เอเชีย แล้วแต่ออเดอร์ ส่วนมากจะรับออเดอร์แล้วก็สั่งให้ ช่างเค้าผลิต ก็จะเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน สินค้ารูปแบบให้สอดคล้องกับตลาด ด้านบริการ และสื่อด้านต่างๆ สามารถเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว แล้ ว ก็ ผู ้ ที่ ม าเยี่ ย มเยี ย นแวะมาที่ ย ่ า นการค้ า ซึ่ ง สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์” การมีใจรักในศิลปะที่บรรพบุรุษได้สรรสร้าง บวกกับความตั้งใจในการสืบทอดให้คงอยู่ ผ่านช่อง ทางการจ�ำหน่ายทั้งแบบดั้งเดิมคือจ�ำหน่ายหน้าร้าน และจ�ำหน่ายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อให้เข้าถึงคน รุ่นใหม่มากขึ้น รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มี อยู่ในต่างประเทศ นี่คือเสน่ห์ที่คนรุ่นเก่าได้ปลูกฝัง ไว้และคนรุ่นใหม่ได้ประยุกต์และสานต่อ เพื่อช่วย กันสืบทอดไม่ให้หัตถศิลป์ชิ้นนี้เลือนหายไป -------------------- นันทโนราห์ ธรรมชาติ ถ่ายภาพ นิสารัตน์ สอดจิตต์ รายงาน

วัดทุ่งแย้เอาจริงน�ำต�ำรวจตรวจปัสสาวะพระทุกรูปในวัด พบ “เอก มะขามชุม” สิงห์ขี้คุกอาศัย ผ้าเหลืองมั่วยาไอซ์ รก.เจ้าอาวาส เผยหนุนแนวปฏิบัติ คณะสงฆ์พรหมคีรี ขอตรวจทุกเดือนจนมั่นใจ กรณีที่คณะสงฆ์อ�ำเภอพรหมคีรี จ.นครศรี ธ รรมราช ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด� ำ เนิ น การตรวจปั ส สาวะหาสารเสพติ ด ผู ้ ข อ บรรพชา-อุปสมบททุกคนรวมทั้งตรวจปัสสาวะ พระภิกษุทุกรูป ทุกวัดเดือนละ 1 -2 ครั้ง เพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาพระภิกษุมั่วสุมเสพยา เสพติด จนได้รับการตอบรับจากเจ้าอาวาสและ คณะสงฆ์ในอ�ำเภอต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดย เจ้าอาวาสหลายวัดได้ยึดรูปแบบและวิธีการไป ตรวจปัสสาวะพระภิกษุอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พระมงคล อุตตโม รักษาการเจ้า อาวาสวั ด ทุ ่ ง แย้ อ.เมื อ ง จ.นครศรี ธ รรมราช พร้อมด้วย พ.ต.ท.พนม บุญช้าง สวป.สภ.เมือง พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตรวจปั ส สาวะหา สารเสพติ ด พระภิ ก ษุ ที่ จ� ำ พรรษาอยู ่ วั ด ทุ ่ ง แย้ ทุ ก รู ป รวม 12 รู ป ท่ า มกลางความสนใจของ ประชาชนในละแวกข้ า งเคี ย งที่ เ ดิ น ทางมาดู การปฏิบัติการตรวจปัสสาวะพระภิกษุกันเป็น จ�ำนวนมาก โดยเริ่มจากการตรวจปัสสาวะพระมงคล

รักษาการเจ้าอาวาสเป็นรูปแรกจนครบทั้ง 12 รูป ผลการตรวจพบพระภิ ก ษุ เ พี ย งรู ป เดี ย วที่ มี ป ั ส สาวะสีม่วงเพราะเสพยาเสพติด คือ “พระเอก” อายุประมาณ 30 ปี อดีตผู้ต้องหาในคดียาเสพ ติ ด เมื่ อ พ้ น โทษออกมาจึ ง บวชเป็ น พระภิ ก ษุ มี ปั ส สาวะสี ม ่ ว งอย่ า งชั ด เจน จึ ง ท� ำ การตรวจค้ น ภายในกุ ฏิ พ บอุ ป กรณ์ ก ารเสพยาไอซ์ 1 ชุ ด แต่ ไ ม่ พ บยาเสพติ ด จึ ง ควบคุ ม ตั ว พระเอกไป ให้ พ ระปริ ยั ติ คุ ณ าศั ย เจ้ า คณะอ� ำ เภอเมื อ ง จ.นครศรีธรรมราช ท�ำพิธีสึกจากพระและควบคุม ตัวไปด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ในขณะที่ น างจิ๋ ม แม่ ข องพระเอก ได้ เ ดิ น ทางมาที่วัดทุ่งแย้ พบกับพระมงคล รักษาการเจ้า อาวาสพร้อมเอะอะโวยวายอ้างว่าไม่เคยรับรู้มา ก่อนว่าพระเอกมั่วสุมยาเสพติด เพราะตามปกติ ลู ก ชายไม่ ไ ด้ อ าศั ย อยู ่ ด ้ ว ยกั น แต่ ไ ปอาศั ย อยู ่ ที่ ส� ำ นั ก เจ้ า เข้ า ทรงแห่ ง หนึ่ ง แถวถนนชลประทาน ทุ่งข่า จึงเชื่อฟังและท�ำตามค�ำสั่งของร่างทรงใน ส�ำนักโดยไม่เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของตนแม่ ก่อนนี้บุตรชายเปิดร้านคาราโอเกะในชุมชน

หนังสือพิมพ์รายปักษ์ ทุกวันที่ 1, 15 ของทุกเดือน

มะขามชุม เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เป็นที่รู้จักในนาม “เอก มะขามชุม” จนถูกจับ ในข้อหาค้ายาเสพติดถูกศาลสั่งจ�ำคุก 6 ปี เมื่อ พ้นโทษจึงบวชเป็นพระที่วัดแห่งหนึ่ง ก่อนจะมา ขอจ�ำพรรษาที่วัดทุ่งแย้ แต่ยังไปๆ มาที่ส�ำนัก เจ้ า เข้ า ทรงดั ง กล่ า วมาตลอด จนกระทั้ ง เจ้ า อาวาสและเจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจมาตรวจปั ส สาวะ พบปัสสาวะสีม่วงเพราะเสพยาไอซ์ จึงถูกจับสึก ด�ำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายดังกล่าว พระมงคล อุตตโม รักษาการเจ้าอาวาส วั ด ทุ ่ ง แย้ กล่ า วว่ า อาตมาเห็ น ด้ ว ยกั บ มาตรการป้ อ งกั น พระภิ ก ษุ - สามเณร มั่ ว สุ ม เสพยา เสพติ ด ของคณะสงฆ์ อ� ำ เภอพรหมคี รี จ.นครศรี ธ รรมราช โดยการตรวจปั ส สาวะพระภิ ก ษุ สามเณรทุกเดือน โดยอาตมาเป็นพระวินยาธิการ หรื อ ต� ำ รวจพระ คิ ด ว่ า มาตรการดั ง กล่ า ว ควรจะได้รับการตอบรับและขยายผลด�ำเนินการ ทุกวัด ในส่วนของ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ก่อนจะด�ำเนินการในวัดต่างๆ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ ต� ำ รวจเข้ า มาปฏิ บั ติ ก ารตรวจปั ส สาวะพระ ภิ ก ษุ ใ นวั ด ของอาตมาเป็ น วั ด แรก จนพบพระ เอก เสพยาไอซ์มีปัสสาวะสีม่วงอย่างขัดเจนและ ยั ง ตรวจพบอุ ป กรณ์ ก ารเสพยาไอซ์ 1 ชุ ด ด้ ว ย พระเอกให้การรับสารภาพว่าเสพยาเสพติดจริง จึงควบคุมตัวไปสึกเพื่อด�ำเนินคดีตามกฎหมาย “อาตมารั บ ไม่ ไ ด้ ที่ พ ระภิ ก ษุ ตั ว แทนของ องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไปมั่วสุม ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ ติด จึงต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเพื่อขอพื้นที่วัดที่ สะอาด ปลอดจากปัญหายาเสพติด รวมทั้งพระ ภิ ก ษุ ใ นวั ด คื น ให้ กั บ พระพุ ท ธศาสนาและถวาย องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า” พระมงคล รักษาการเจ้า อาวาสวัดทุ่งแย้ กล่าวในที่สุด


หน้า 16

ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง วันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ฮอนด้าศรีนคร จัดอบรมการ ขับขี่ฮอนด้า CRF250L ให้แก่พนังงานดับไฟป้าควนเครง เพื่อให้เกิด การใช้ประโยชน์ จากสมรรถนะของ รถอย่างถึงที่สุด ฮอนด้ า ศรี น ครร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก อนุรักษ์ที่ 5 ศูนย์พิทักษ์ไฟป่าควนเคร็ ง จั ด อบรมพนั ก งานดั บ ไฟป่ า ใน การใช้รถจักรยานยนต์ Honda CRF 250L เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ และใช้ ป ระโยนช์ จ ากประสิ ท ธิ ภ าพ ของรถได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยในการ จั ด กิ จ กรรมครั้ ง นี้ ได้ รั บ ความสนใจ จากพนักงานดับไฟป่่า จ�ำนวน 30 คน โดยเน้นไปที่ทักษะการขับขี่เบื้องต้น และการดูแลบ�ำรุงรักษารถให้ใช้งาน ได้เต็มสมรรถนะในทุกสภาพพื้นที่

ห้างดัง 18 จังหวัดใช้นครเป็น ฐานผนึ ก ก� ำ ลั ง ต่ อ รองซื้ อ ของล๊ อ ต ใหญ่ หั่ น ราคาสู ่ ห ้ า งส่ ว นกลางที่ สยายปี ก โจมตี หั ว เมื อ งส� ำ คั ญ ลั่ น ท้องถิ่นดีกว่า ก่อน-หลังการขาย ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ประกอบ การเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า แอร์ แ ละสิ น ค้ า ไอที ในนามชมรมเดอะดีลเลอร์กรุ๊ป จากทั่วประเทศ มาร่วมประชุม ที่ร้าน นครดีซี อินเดอะปาร์ค เพื่อก�ำหนด สถานภาพและข้ อ ตกลงของชมรม เพื่อปรับกลยุทธ จากผู้ประกอบการ ในท้องถิ่น ที่ก�ำลังถูกกวาดตลาดจาก ห้างใหญ่ส่วนกลางที่ก�ำลังทยอยเปิด สาขา แย่งชิงหั่นราคาและการบริการ และแหล่งเงิน เพื่อดึงลูกค้าในแต่ละ จังหวัด ทั้ ง นี้ ห ้ า งใหญ่ จ ากส่ ว นกลาง ทยอยมาเปิ ด สาขาในแต่ เ มื อ งส� ำ คั ญ ทุกภาคของประเทศ พร้อมกับก�ำหนด ทุบราคาต�่ำกว่าท้องถิ่น เหตุเพราะสั่ง ซื้อจากบริษัทผู้ผลิตในราคาที่ต�่ำกว่า เพราะยอดสั่ ง ซื้ อ เป็ น จ� ำ นวนมากใน แต่ละครั้ง ค่าการตลาด ต้นทุน จึงถูก กว่าผู้ค้ารายย่อย

นายเศวตฉัตร บุญมิ่ง ผอ. ส่วน ประสานงานโครงการพระราชด� ำ ริ ส�ำนักบริหารอนุรักษ์ กล่าวว่า ได้จัดชื้อ รถจักรยานยนต์ฮอนด้า CRF250L มา จ�ำนวน 16 คัน เพื่อใช้ในการบรรเทา ป้องกันไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ ใน

นายธนวัฒน์ ลีละพันธ์ กรรมการ ผู้จัดการนครดีซี อินเดอะปาร์ค กล่าว ว่ า ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ต้ อ งรวมตั ว กั น เพื่ อ สร้างพลังต่อรองกับตัวแทนและบริษัท ผู้ผลิตโดยตรง สร้างก�ำลังต่อรอง ผนวก กับความเป็นคนในท้องถิ่นที่เข้าใจ ทั้ง การบริการและความเข้าใจต่อผู้ซื้อ “เมื่ อ มี ก ารรวมตั ว มี พ ลั ง สร้ า ง กิจกรรม แจกรางวัลครั้งละมากๆ เพื่อ จูงใจ และการปรับราคาที่ต�่ำกว่าห้าง สาขา ที่ต้องใช้ต้นทุนสูง เพื่อให้ผู้ซื้อนั้น ได้ประโยชน์จากการแข่งขัน”

นายอภิ ชั ย จงเจริ ญ ใจ ประธาน ชมรมเดอะดี ล เลอร์ และกรรมการผู ้ จั ด การ หจก.ใต้ ฟ ้ า ซิ ตี้ โคราชกล่ า ว ว่ า เป้ า หมายของเราคื อ การสร้ า งผู ้ ประกอบการในท้องถิ่น ให้สามารถที่จะ แข่งขันกับห้างใหญ่ๆ ที่ก�ำลังกระจาย มาต่ า งจั ง หวั ด เยอะมาก ในปี นี้ เ ราจะ เห็ น ว่ า ห้ า งได้ ก ระจายมาต่ า งจั ง หวั ด เกือบทั่วประเทศแล้ว เพราะฉะนั้นเรา ก็ผนึกก�ำลังกับร้านค้าในท้องถิ่น เพื่อ จะเป็นพันธมิตรทางการค้าและก็ร่วม กิจกรรมให้สามารถต่อสู้กับห้างใหญ่ได้

พื้ น ที่ เ ขตอรุ รั ก ษ์ ฯ แต่ ยั ง ขาดความ เชี่ ย วชาญในการขั บ ขี่ ข องพนั ก งาน ดั บ ไฟป่ า ซึ่ ง ในขณะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ไฟป่ า การเดิ น ทางไปแต่ ล ะจุ ด เป็ น ไป ด้วยความยากล�ำบาก จึงต้องใช้ความ สามารถในการขั บ ขี่ ขั้ น สู ง เพื่ อ ความ คล่ อ งแคล่ ว ในการปฎิ บั ติ ห น้ า ที่ ทาง ฮอนด้ า ศรี น คร เห็ น ความส� ำ คั ญ ของ ประโยชน์การใช้งาน จึงได้ส่งช่างและ นักขับขี่ผู้ช�ำนาญงานมาจัดอบรม เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้งานที่ ถูกต้องแก่พนักงานดับไฟป่า นางสาวอารยา สารคุณ ผู้บริหาร ฮอนด้ า ศรี น คร กล่ า วว่ า ในการจั ด อบรมครั้ ง นี้ เกิ ด ขึ้ น เพราะที่ ผ ่ า นมา

เกิดไฟป่าบ่อยครั้งในพื้นที่ป่าพรุควน เคร็ง เจ้าพนักงานดับไฟก็มีอยู่จ�ำกัด การเข้าถึงพื้นที่ก็เป็นเรื่องยากล�ำบาก ท� ำ ให้ เ กิ ด ไฟป่ า ลุ ก ลามไปในหลาย พื้นที่ ทั้งที่สามารถยับยั้งได้ทันถ้าไป ถึ ง ที่ เ กิ ด เหตุ ไ ด้ ทั น เวลา แม้ ว ่ า ในปี นี้ จ ะยั ง ไม่ เ กิ ด ไฟป่ า ครั้ ง ใหญ่ เ หมื อ น ทุ ก ๆ ปี แต่ เ พื่ อ ความไม่ ป ระมาท ฮอนด้ า ศรี น คร ได้ จั ด ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ มาฝึ ก อบรมการขั บ ขี่ ใ นสภาพพื้ น ที่ เสมือนเกิดไฟป่าจริง เพื่อให้เกิดความ ช�ำนาญในการขับขี่ เมื่อต้องเผชิญกับ สถานการณ์จริง แม้ว่าในปีนี้ ไฟป่าจะยังไม่เกิด ขึ้นในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง แต่อาสา สมัครและเจ้าหน้าที่ดับไฟป่ายังต้อง เฝ้ า ระวั ง กั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพราะ พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นจุดเสี่ยงต่อการ เกิ ด ไฟป่ า ได้ ต ลอดทั้ ง ปี การท� ำ งาน ของเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังก็ยังคงด�ำเนิน ต่อไป เพื่อเฝ้าระวัง แหล่งป่า แหล่ง ส�ำคัญอีกแห่งของประเทศไทยให้ลูก หลานของเราต่อไป

โดยล� ำ พั ง เฉพาะห้ า งในท้ อ งถิ่ น คงไม่สามารถจะแจกเงิน 1 ล้านบาท ได้ โ ดยคนเดี ย วเพราะว่ า ก� ำ ไรไม่ ไ ด้ มากมายขนาดนั้น แต่เมื่อเราผนึกก�ำลัง กันกับร้านค้าด้วยกันที่เป็นท้องถิ่น เรา สามารถที่ท�ำโปรโมชั่นใหญ่ๆ แบบนี้ได้ และผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือลูกค้าในท้อง ถิ่ น ทั้ ง หมด เพราะฉะนั้ น สิ่ ง ที่ พ วกเราท� ำ ทั้ ง หมดก็ คื อ การคื น ก� ำ ไรให้ ลู ก ค้ า ในท้ อ งถิ่ น ก็ ถื อ ว่ า จั ง หวั ด นครศรีธรรมราชเป็นผู้โชค ดีในปีนี้นะครับ ท�ำกิจกรรมมาหลายครั้งแล้ว ไม่ ว่ า จะเป็ น การมอบรถยนต์ ก็ ดี แจก ทองก็ ดี แล้ ว ก็ ไ ปดู ฟุ ต บอลที่ พ รี เ มี ย ร์ ลี ค เราท� ำ มาหมดแล้ ว เพราะฉะนั้ น ในกิ จ กรรมครั้ ง ต่ อ ไป จะมี ก ารท� ำ ไป เรื่อยๆ ซึ่งนอกจากมามอบรางวัลแล้ว ก็ เ ป็ น การประชุ ม ใหญ่ ข องกลุ ่ ม ว่ า จะ ท�ำอะไรต่อไปให้กับร้านค้าและสมาชิก ของกลุ ่ ม เพื่ อ ให้ แ ข่ ง ขั น กั บ ตลาดได้ ไม่ เ ช่ น นั้ น แล้ ว ห้ า งร้ า นท้ อ งถิ่ น ก็ จ ะ สูญหาย สูญพันธุ์ไป นายอภิ ชั ย จงเจริ ญ ใจ กล่ า วอี ก

ว่าอยากจะฝากบอกลูกค้า ซื้อสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนๆ กันหมด ไม่ ว่าจะซื้อที่ไหน แต่สิ่งที่แตกต่างกัน คือ การบริการ ความจริง ความซื่อสัตย์ ตรงนี้ แ หละครั บ ที่ ท ้ อ งถิ่ น มี ม ากกว่ า ฝากให้ พิ จ ารณาว่ า ให้ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น คนท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นสามารถอยู่ได้ “สิ น ค้ า ราคาเดี ย วกั น ราคาถู ก กว่าด้วย บริการดีกว่า ซื้อสินค้าเสร็จ แล้วเพียงแต่โทรศัพท์ บริการก็จะไป ถึ ง บ้ า น แต่ ถ ้ า ซื้ อ ที่ ห ้ า งอาจจะไม่ ไ ด้ รับบริการแบบนี้ อีกอย่างคนท้องถิ่น เกิดที่นี่ โตที่นี่ ตายที่นี่ เพราะฉะนั้นนี่ ความเข้าใจหรือการบริการย่อมเหนือ สิ่งอื่นใด” “เชื่ อ ว่ า ลู ก ค้ า ในท้ อ งถิ่ น พอ มองเห็ น จุ ด นี้ แ ล้ ว หวั ง ว่ า จะเข้ า ใจ แล้ ว มาช่ ว ยกั น รั ก ษาคนท้ อ งถิ่ น ให้ อยู่ ให้สามารถท�ำธุรกิจแข่งขันได้ จุด แข็งของความเป็นท้องถิ่นก็คือความ ซื่อสัตย์ คุณจะได้รับสินค้าที่ใหม่จริงๆ การบริ ก ารที่ ดี ก ว่ า ราคาเป็ น ธรรม ไม่ มี แ พงกว่ า แน่ น อนรั บ ประกั น ได้ “ประธานชมรมเดอะดีลเลอร์ กล่าว ส� ำ หรั บ การแจกรางวั ล ครั้ ง นี้ ผู ้ โชคดีคือ เด็กชายพรภวิช ทองเกลี้ยง นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนศรีธรรมราช ศึกษาที่พ่อแม่ซื้อแอร์จากร้านนครดีซี อินเดอะปาร์ค ได้รับรางวัลเงินสด 1 ล้ า นบาท พร้ อ มกั บ รางวั ล สร้ อ ยคอ ทองค�ำ จังหวัดละเส้น อีก 17 รางวัล

หนังสือพิมพ์ มีดีนิวส์ ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2556  
หนังสือพิมพ์ มีดีนิวส์ ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2556  

หนังสือพิมพ์ มีดีนิวส์ ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2556

Advertisement