Page 1

брой 1/2012

на д о М ия ц н аге ас" "уж

тя ни омагьос а

ята о в Т атр а с к нич

заба в мин ни ути

й. Здраве вят! с

иоще много неща


С ъдържание L adySp ace

с тр. 4

Здравей,с вят!

из г от вил:Ник олаСт анчев к орица:Ник олаСт анчев

с тр. 6

публик ации:LadyKer al ayi n ст раници:Ник олаСт анчев прог рами:Phot oshopcs3 мат ериали:LadyPopul ar Br usheezy Googl ei mages спонсор:СилвияВърбанова ЙорданСт анчев поидеяна:LadyKer al ayi n

Тя ниОмагьос аис е изкачинаподиума

с тр. 9

Забавниминути

с тр. 1 1

МоднаКолекция

с тр. 1 3

ТийнМечта

с тр. 1 5

МоднаАгенция " ужас "

с тр. 1 7

Sp acePodi um

х ост инг :i ssuu. com Всичк иправаз апаз ени! -

Ощемног онещащена мерит еизс т ра ницит е нас пис а ниеL a dyS pa c e . Нез а бра вя йт еда из к а же т емнениенас т ра ница т аниз а к омент а ривфору манаL a dyPopul a r !


Здравейс вят Коясъм аз? Нямадаиз давамимет ос и,з ащот оми х арес вак ог ат оиг раяеднаиг ра,х орат а дамев ъз приемат ,к ат от ак ава. Азс ъмна14г .отРу с е.Из г леждампочт и к ат олейдит оми,с амодет ос ъммалк о понис к аинямамт ез иобу в чици.( с меяс е) Предис ъщоимахлейди,номуз абравих пот р.име,аадминит енемиг ок аз ват( пак с ес мея) .Нопъкежалк оз ащот обяхпох арчилак ъм2000диамант а.( нат ъжавам с е) .Ноет оме. . .з авръщамс есновбляс ък исощепобляс к авос пис ание,к ъдет овс ичк из вез диблес т ят .Вс епакс ек аз ваLady Spac e.

Списанието??? Списаниет оесамоединотпроек т ит е ми.Въвраз делаз амалк илейдит аводя поредицаоту роци.Аот носносписаниет о.Тоот делядост аотсвободнот оми време.Носиз аслужава.Мисля,чеек ипът ниправинайдоброт осписаниевцелия фору мнаLadyPopul ar .Виеможет еда из к аз ват емнениет осиз асписаниет о вспециалнасек цияв ъвфору ма. Всичк оенаправеномног о у лесненоз адаможет едачет есу дволст вие.

ACE4 adySP L


Здравей,с вят! Каквощеима? Предидаобяс няк ак вопредс т оидаима внашет ос пис ание,ис к амданамек на, чес ит ъримощемалк оек ип.Может еда проверит евопределенат ас ек цияз ат ова. Так овас пис аниес ес ъз даваз а2025дни, з ат оваис к амдапроявит ераз биранек ог ат о вик ажа,чет ощеиз лиз ас амо1пътвмес еца.Вс епакс енадявамт одавих арес а. Сег адапреминемк ъмт ова,к ак вощеимав с пис аниет о.Въввс ек ибройщенамират е рубрик ат а“ Забавнимину т и”Как т оиедна мног ог олямарек лама.Вт оз ибройняма,но виеможет едас ис ложит ерек ламанаваше с пис аниеилидру г о.Вижт епоподробнов с айт а.Нат воят ас т раничк аднесс ъщоняманищо, новс ледващиябройможедаимавашалейдис дрех инаправениотвас ,с т их чеилик ак вот оидае.Самодаеличноваше.През1мес ец, щеиз лиз аик лас ацият аSpac e Podi um ( вижнас ледващит ес т раници)Как т ои наша шт амоднааг енция-ужас .Вижт ена с ледващит ес т раницииливс айт ани. Может едадават епредложениенарубрик ат ани вфору ма-Спис аниеLadySpac e* к омент ари* . Веднаг ащомпрочет еt e1вибройис к амдавлез ет е т амидас ииз леет еду шат аз ас пис аниет о. Вс як омнениеипредложениееважноз анас . Ак ос инамеримощес понсори,щеможедаимаме рубрик аснаг ради!

ACE5 adySP L


Тя ниомагьос а ис еизкачинаподиума

Бляскава звезда

Поз нах т елис у перз вез дат а,к оят они омаг ьос ас ъсс воят ав ълшебна пръчк а.Да,т очнот ак ат яс е из к ачинаподиу маснейния блес т ящ к ос т юмиблаг одарениенанейнат апръчица! Товае Bebk a_87!Подолувижт ех арак т ерис т ик ат аиот подиу ма.Съчет аниеотс т ил, г рацияив ълшебс т вот овае нужноз адас ик ат онея. Самоз аброениднит яс еиз к ачинаподиу маиг рабна2ра наг рада,Аведнаг ас ледт ова с менит оалет ас и,чедане видятадминис т рат орит е,че еиз полз валамаг ия( с меяс е)

ACE6 adySP L


Тя ниомагьос а ис еизкачинаподиума

Иет ояи нанапълнопроменена.От чернияцвятс ег аенапълноцвет на, пос вежаиспору с ак ос а,ес т ес т венои небрежнораз рошена.Вс ичк ис леди. . ВСИЧКИс ледис апок рит иит яег от ова з авечрнот ос ишоу . Мног ос ъмв ъз х ит ена.Тявинаг и намираподх одящият оалет .Съчет ават олк овадобре, с амовижт е к акиз пък вару с ат аик ос аот целият оалет ,ас к ромнат а бемчицадонос аипредава важнос т .

Бау,Бау. . . Оооо. . .к олк ос ладк о. Вижт ек ойс ек риез ад нея.Слдк ват аи пу х к авалюбимк а!Тя с ъщоеоблеченапо моднот одик т аорс т во нак у чешк ат амода.

ACE7 adySP L


Тя ниомагьос а ис еизкачинаподиума

Ма к а рис а мона2ромя с т о, с поредмент яе на ймодернот о, у мнот оих у ба волейди. Ма к а р ве чеданя мадаможешдаявижда менаподиу ма . Може т едара з г леда т евс ичк ит еит оа ле т ивнейния профил, ат у кс ат оа ле т ит е, ск оит ос ее предс т а вя ланаподиу ма .

ACE8 adySP L


ЗабавниМинути лабиринт

Оне, т овак у ченеможе дас т иг недос вое т олейди. Помог ниму . Ка т ора з г а да ешла бинт а !

ACE9 adySP L


ЗабавниМинути с удоку

0 ACE1 adySP L


МоднаКолекция

Ne wC l oth e s

лято201 2-Pi nkc ooki e

Ет о ция ,чеи лят нап наPi оо рав nkC т н o а201 е ва сам ниот oki e.В 2се отс ос ист ин Lady показ ди т P ам и жъ рахот аман ск а лти нит ти. дизаopul a r йне мо снег еи еди Вт т ес т ои ж а роз зай зис ри.Е ет а н е н о вр хит т д с ерс ран т ас оват ове вит е оз а с е к т о ид ица тве ик оле упи к г оди воил ецве цвет н р , о м е к ове хи. ож т в т е н и с о а и дре т ,за Пр еда чк ежк ,тъй жълт вет о е х т ова обл раз сек и кат о.Т азиг ег можит а г о у ъ о р д м т ед имо ряб нит ина сива даватледат пу. д ен е пък ас ве в оси Бърз имза найяк ват исл НЕ ада к ои в о е с с к п г ч очи аг е а л с ат р е и ю а е о з т ес а ч т о о т ев есп пре лич бла бле ени лек енк и ира дп ато дав чет е,ч и , и,и по .Ак ен е ла очи а т о щ ещ т н за г ане дреш тит рад ъче доб е а о д с з р а к л . ск и е и щ из- Но т ес да ае к лоу ия в са т и е н.

Нов ид рех и

1 ACE1 adySP L


ТийнМечта C arlyRaeJ epsen

Car l yRaeJepsenепърват адама,ог лавилаидвет е к ласациисдебют енсинг ълследпост ижениет онаKe$ha презяну ари2010т аспарчет о„ Ti KToK” .Хит ът„ Cal lMe Maybe”наCar l yвечееспродаденинад3, 2милиона к опия,авидеот ок ъмнег оесповечеот107милиона г леданиясамовофициалнияйк аналв ъвYouTube! Домомент амног оиз вест ниличност и,средк оит оKat y Per r yиак т ъорътJamesFr ancoсапублик увалив социалнит емрежисвоиверсиина„ Cal lMeMaybe” ,а Sel enaGomez,Just i nBi eberидруг имладиз вез дисе снимах ак акпеятит анцуватподсъпроводанапесент асамот яхнат аверсияеснад42милионавиждания!

4 ACE1 adySP L


МоднаАгенция " Ужас " аможебине

Здраверйт е,азс ъмLadyKer al ay i nит у кщевипредс т авя няк олк от оалет а,нак оит ощек ажет еУау .Ноазщес е опит амдавираз убедявт ова,аможебине!( Внимание,т у к нес еу с мива,к оет оидабилолейди) Вижт ет ованапръвпог ледлейди.Прек рас нос ъчет аниеот вечерницвет овепрезлят от о.Сег ас ез аг ледайт е подълбок овт оалет ай.От к риваме,чеимас у т иенотмиди. Ух аа,ру с алк а.Опа,не,не,не. . .в ърнет ес е.Ру с алк ит е няматк риле.Ет ог авак ак вае?Ру с алк аилиФея?Можеби Феят ару с алк а?Едвали! Кат ос т анав ъпрост ядържироз а.Вт ованяманищоморс к о илифеирис т ично.Абеявнос идържироз ат ак ат о обик новенчовек .Амида! ! !Амаявижт е,т яеоблеченаз а ХУЛАт анци.Сиг у рнок рилет ес аиз к у с т венииеобик новен човек .Абе,направот яег радс к ияк лоу н! АможебиНе,вс ъщнос тт оалет аез аинт риг у ващ.Само помис лет е,к олк ораз личнинещаможедает я.Отфеяна морет опрезру с алк аживеещанаморс к ит едълбинидо обик новениячовек .Товас ек аз ват оалетсв ъображение.

5 ACE1 adySP L


МоднаАгенция " Ужас " датованаис тинаелошо

Здраверйт е,азс ъмLadyKer al ay i nит у кщеви предс т авяняк олк от оалет а,нак оит ощек ажет еУау . Ноазщес еопит амдавираз убедявт оваимис лч,че щеу с пея!( Внимание,т оваепримерсис к т инс к о лейди) Ког ат опог леднет ез апървипътлейдит о,с иг у рно к ак т оипредишнот ощек ажет е,чеедобре,нооще веднаг ащез абележит ез еления“ г ердан”т ак адаг о наречем.Из общонес иподх ожданавида,к ойт оис к а дапредаде.Азмис ля,чееис к аладаемалк о нес т андарт набиз несдамаилималк оприличана у ъважаванадамаст аз ишапчица.Съчет аниет о междуцвет овес ъщоедобро.Нот оварас т ениена врат аиубирибит евк лас ацият амиз амоднат а аг енцияУЖАС!Ос вент оваес ложилак орс ет .Отт ова мис ез аплак а.Навс ичк от оот г орег оез апас алас пола,к оят оиз общонес их одист ак ъвк орс ет !Ос вен т оваак оприемем,чеимау важаванвид,з ащос ие с ложилабру к ат ?Наис т инаиз г лежданелепоснег о. Ат оз иТАТУСналявот оирамопрос т омег ръмна. Ак ок ажем,чеек ат опредишнияс лу чей,щебъде нелепо,т ъйк ат от амимашес ъчет ание,ат у кпрос т о нес ех ващамз анищопонеяск оет одас ипроменя мнениет о. Так а,чевз емет ет оз ипримеримног овимоля,не правет ет овав ъввк ьщи!( с меяс е)

6 ACE1 adySP L


Sp acePodi um Ка кдас ез а пиша ? З а пис в а не т оелес но. Вт ема т а з ак омент а рив ъвфору ма , т ря бв адана пише т еиме т она лейдит ос и! Нищопов е че! След т ов аниещев ик а жемда лис т е одобреназ ау ча с т ие, апрез дв амес ецащеиз лиз а кла с а ция т анана шияподиу м

Пок а к вос еоценя ва ?

На г ра ди 1мя с т о: с нимк анак орица т а +инт ервю 2мя с т о: с нимк аналейдит о нак орица т а 3мя с т о: инт ервюз а с пис а ние т о

*лейдит очк и *в ъншенв ид *т а ла нт и *бону сотдома шенлюбимец

2 именалейди: нив о: т очк и:

1 именалейди: ниво: т очк и:

7 ACE1 adySP L

3 именалейди: нив о: т очк и:


Твоята с траничка Иск аш т воет ост их че,песничк аилидори собст венит ет ииз мисленидрехина лейдит одасат ук ?Пишиличносъобщение в ъвфору маналейдиKer al ayi nилив сраницат аз ак омент ари.


Ne xti ssue commi ngi n: 26J ul Y

Списание Lady Space брой 1  

Най-доброто модни списание в света на Lady Popular за 2012 година. Награда за най-добър дизайн!