Page 1

ั ันธ์ ข่าวประชาสมพ

่ เสริมอุตสาหกรรมการออกแบบ บริษ ัทในเครือแซง-โกแบ็ง ร่วมสง ี สน ับสนุนงาน BCI Asia Awards 2018 และก่อสร้างในเอเชย

บรรยายภาพ: กลุม ่ บริษัทแซง-โกแบ็ง นำโดย มร. นิโคลา โกเดท์ (ที่ 4 จำกซ ้ำย) ประธำนเจ ้ำหน ้ำทีฝ ่ ่ ำยบริหำร กลุม ่ ผลิตภัณฑ์กอ ่ สร ้ำงประจำภูมภ ิ ำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ร่วมกับ ศิวารยา ศรีตริ ัตน์ (ที่ 6 จำกซ ้ำย) ผู ้อำนวยกำรฝ่ ำยขำยภำยในประเทศ สห ัทยา ทองปรีชา (ที่ 3 จำกซ ้ำย) ผู ้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำด บริษัท ไทย ่ จำกัด (มหำชน) และคณะผู ้บริหำร ถ่ำยภำพร่วมกับ ดร. แมททิอ ัส คร ัปส ์ (ที่ 5 จำกซ ้ำย) ผู ้ ผลิตภัณฑ์ยบ ิ ซัม ก่อตัง้ , ประธำนและ CEO ของบีซไี อมีเดียกรุ๊ป ในฐำนะผู ้สนั บสนุนงำน BCI Asia Awards 2018 ณ โรงแรมพูล แมน คิงเพำเวอร์ กรุงเทพฯ เมือ ่ เร็วๆ นี้ ่ จำกัด (มหำชน) ผู ้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภำพสูงแบรนด์ “ยิปรอค” กรุงเทพฯ - บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยบ ิ ซัม ร่วมเป็ นผู ้สนับสนุนกำรจัดงำนประกำศผลรำงวัล BCI Asia Awards 2018 เป็ นปี ท ี่ 4 ติดต่อกัน เพือ ่ ตอกย้ำควำม เป็ นผู ้นำด ้ำนระบบกำรก่อสร ้ำงผนังและเพดำนสำเร็จรูปในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ กำรออกแบบ และกำรก่อสร ้ำงบน มำตรฐำนขัน ้ สูง

โดยกำรสนั บสนุนในปี นเี้ กิดจำกควำมร่วมมือระหว่ำงยิปรอคกับบริษัทในเครือแซง-โกแบ็ง

ซึง่

ได ้แก่ เวเบอร์, แซง-โกแบ็ ง กลาส ,และ ไอโซแวร์ (ISOVER) จึงถือเป็ นควำมร่วมมือครัง้ แรกในกลุม ่ ของบริษัท เพือ ่ กำรสนับสนุนงำน BCI Asia Awards อย่ำงเป็ นทำงกำร สำหรับงำน BCI Asia Awards จัดขึน ้ เพือ ่ มอบรำงวัล ้ นำในแต่ละประเทศของภูมภ ยกย่องบริษัทผู ้พัฒนำโครงกำรชัน ิ ำคเอเชีย

ซึง่ มีผลงำนทีโ่ ดดเด่นทัง้ ในด ้ำนกำร

ออกแบบและกำรพัฒนำโครงกำรทีใ่ ห ้ควำมสำคัญกับกำรรักษำสิง่ แวดล ้อมเป็ นหลัก งำนในปี นีจ ้ ัดขึน ้ ณ โรงแรมพูล ้ นำในภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ กำรออกแบบ และกำรก่อสร ้ำง เข ้ำ แมน คิงเพำเวอร์ กรุงเทพฯ ซึง่ มีองค์กรชัน ร่วมงำนเป็ นจำนวนมำก


้ นำเพือ งำนประกำศผลรำงวัล BCI Asia Top 10 Awards จัดโดย BCI Asia ผู ้ให ้บริกำรข ้อมูลชัน ่ อุตสำหกรรม ก่อสร ้ำงด ้วยระบบเครือข่ำยทีค ่ รอบคลุมสำหรับผู ้พัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ บริษัทออกแบบ ผู ้ให ้คำปรึกษำ ด ้ำนวิศวกรรม ผู ้ผลิต และผู ้ให ้บริกำรระดับสูง งำนประกำศผลรำงวัลนีม ้ วี ัตถุประสงค์เพือ ่ ยกย่องผู ้พัฒนำโครงกำร ้ เลิศ ซึง่ ดำเนินกำรก่อสร ้ำงและออกแบบโครงกำรได ้อย่ำงดีเยีย และบริษัทนั กออกแบบชัน ่ ม (หรือมีนัยสำคัญมำกใน เชิงขนำดโครงกำร) ทัว่ ภูมภ ิ ำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ซึง่ นั บเป็ นเวลำกว่ำทศวรรษมำแล ้วทีง่ ำน BCI Asia ได ้ยก ย่องบรรดำบริษัททีม ่ ส ี ว่ นในกำรกำหนดสิง่ แวดล ้อมสรรค์สร ้ำง

จนก่อเกิดเป็ นภูมท ิ ัศน์ทเี่ ปี่ ยมด ้วยชีวต ิ ชีวำดังเช่นที่

ปรำกฏทุกวันนี้ มร. นิโคลา โกเดท์ ประธานเจ้าหน้าทีฝ ่ ่ ายบริหาร กลุม ่ ผลิตภ ัณฑ์กอ ่ สร้างประจาภูมภ ิ าคเอเชียตะว ันออก เฉียงใต้ แซง-โกแบ็ ง กล่ำวว่ำ “ผมขอขอบคุณ BCI ทีม ่ อบโอกำสให ้แซง-โกแบ็งได ้ร่วมเป็ นพันธมิตรผู ้สนับสนุน ั่ ส์กำรก่อสร ้ำงภำยใต ้แนวคิด Multi งำน BCI Asia Awards 2018 ในครัง้ นี้ ซึง่ ทำให ้เรำสำมำรถนำเสนอโซลูชน ่ วชำญด ้ำนกำรออกแบบภำยในงำนครัง้ นีไ้ ด ้ และนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ลำ่ สุดแก่สถำปนิกและผู ้เชีย

Comfort

อย่ำงใกล ้ชิด นับเป็ นเวลำกว่ำ 353 ปี มำแล ้วที่ แซง-โกแบ็ง ได ้แสดงให ้เห็นถึงศักยภำพในกำรคิดค ้นนวัตกรรมใหม่ เพือ ่ กำรยกระดับคุณภำพชีวต ิ ของผู ้คน เพรำะนวัตกรรมคือหัวใจสำคัญในกลยุทธ์ของแซง-โกแบ็ง และเรำจะยังคง คิดค ้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไปอย่ำงไม่หยุดยัง้ เพือ ่ ทำให ้อำคำรทีอ ่ ยู่อำศัยทั่วโลกมีควำมสะดวกสบำย คุ ้มค่ำ และ ยั่งยืนมำกยิง่ ขึน ้ ” “นอกจำกนี้

เรำได ้ปฏิบต ั พ ิ ันธกิจเพือ ่ มุง่ ตอบสนองควำมต ้องกำรของผู ้บริโภคมำโดยตลอด

ผ่ำนกำรแสวงหำ

ั่ ส์เพือ โซลูชน ่ รองรับควำมท ้ำทำยในปั จจุบน ั และช่วยให ้ผู ้บริโภคสำมำรถก่อสร ้ำงอำคำรทีแ ่ ข็งแรงได ้อย่ำงยำวนำน ประสบกำรณ์ของเรำถือเป็ นสิง่ พิสจ ู น์ให ้เห็นว่ำ

เรำคือบริษัททีม ่ งุ่ มั่นทลำยข ้อจำกัดผ่ำนกำรแสวงหำนวัตกรรมและ

ั่ ส์ใหม่ เพือ โซลูชน ่ ผสำนคุณสมบัตข ิ องกำรใช ้ผลิตภัณฑ์ของเรำให ้สอดคล ้องกับข ้อกำหนดกำรก่อสร ้ำงด ้ำนต่ำง ๆ ทัง้ ประสิทธิภำพด ้ำนพลังงำน ข ้อกำหนดด ้ำนกำรป้ องกันควำมร ้อน กำรป้ องกันไฟ กำรปกป้ องคุณภำพอำกำศใน อำคำร

ฯลฯ

ในกำรสร ้ำงสรรค์สภำพแวดล ้อมเพือ ่ กำรพักอำศัยรูปแบบใหม่

ทีม ่ อบควำมสะดวกสบำยและควำม

่ มั่นว่ำ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และโซลูชน ั่ ส์ของเรำจะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำอนำคต ปลอดภัยแก่ผู ้ใช ้อำคำร เรำเชือ ทำงสถำปั ตยกรรมของเอเชียได ้เป็ นอย่ำงดี” มร. นิโคลำ โกเดท์ กล่ำวเสริม กำรร่วมมือสนั บสนุนงำน BCI Asia Awards 2018 เป็ นครัง้ แรกของกลุม ่ บริษัทในเครือแซง-โกแบ็ง (ครัง้ ที่ 4 ของยิปรอค)

แสดงให ้เห็นถึงควำมร่วมกันระหว่ำงบริษัทต่ำง

ในเครือแซง-โกแบ็ง

ทีร่ ่วมกันจัดบูธนำเสนอ

ั่ ส์ Multi Comfort ซึง่ พัฒนำโดยแซง-โกแบ็ง เพือ ผลิตภัณฑ์และกำรออกแบบทีส ่ อดคล ้องกับโซลูชน ่ ยกระดับ ควำมสะดวกสบำย

ส่งเสริมคุณภำพชีวต ิ

และเสริมสร ้ำงพลำนำมัยแก่เจ ้ำของบ ้ำน

ผ่ำนกำรสร ้ำงสรรค์

ั สภำพแวดล ้อมทีด ่ ข ี น ึ้ แนวคิดนีแ ้ บ่งออกเป็ น 4 ด ้ำนตำมประสำทสัมผัสของมนุษย์ ได ้แก่ การมองเห็ น (ทัศนวิสย ั ัส (อุณหภูมท ทีส ่ บำยตำ) การสมผ ิ รี่ ู ้สึกสบำย) การได้กลิน ่ (คุณภำพอำกำศทีด ่ )ี และการได้ยน ิ (ภำวะไร ้เสียง ั่ ส์ทเี่ ป็ น รบกวน) ซึง่ ยิปรอคได ้สร ้ำงสรรค์นวัตกรรมเพือ ่ มอบควำมสบำยต่อประสำทสัมผัสเหล่ำนี้ โดยมีตงั ้ แต่โซลูชน มิตรต่อสิง่ แวดล ้อม กำรป้ องกันเสียงรบกวน นวัตกรรมสำหรับพืน ้ ทีเ่ ปี ยก กำรป้ องกันควำมร ้อน วัสดุกอ ่ สร ้ำงทีช ่ ว่ ย ส่งเสริมสุขภำพ

และสวัสดิภำพในกำรใช ้อำคำร

่ วชำญพร ้อมให ้คำแนะนำในกำร ทัง้ นี้แซง-โกแบ็งมีทม ี ผู ้เชีย

ั่ ส์ทเี่ หมำะสม เพือ เลือกสรรคโซลูชน ่ มอบประสิทธิภำพสูงสุดตำมข ้อกำหนดหรือควำมต ้องกำรและงบประมำณทีต ่ งั ้


เอำไว ้ กำรจัดงำนในครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จเป็ นอย่ำงดี

ภำยใต ้บรรยำกำศทีผ ่ อ ่ นคลำยและเต็มไปด ้วยมิตรภำพ

จำกกำรสร ้ำงเครือข่ำยและควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ซึง่ สิง่ นีถ ้ อ ื เป็ นจุดเด่นของงำน BCI Asia Awards มำโดยตลอด ### เกีย ่ วก ับ แซง-โกแบ็ ง ( Saint-Gobain) ่ จำกัด (มหำชน) เป็ นส่วนหนึง่ ของบริษัทแซง-โกแบ็ง เครือบริษัทกำรผลิตโครงสร ้ำง บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยบ ิ ซัม ่ วชำญระดับสูงในกำรออกแบบ กำรผลิต และกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให ้ อำคำรรำยใหญ่ของโลก ซึง่ มีควำมเชีย ตรงกลุม ่ ผู ้บริโภคทัง้ ในวงกำรก่อสร ้ำง อุตสำหกรรม และกลุม ่ ผู ้ใช ้ทั่วไป ่ วชำญมำกกว่ำ 170,000 คน ดำเนินงำน 4 กลุม แซง-โกแบ็ง มีพนั กงำนผู ้เชีย ่ ธุรกิจหลัก ได ้แก่ กลุม ่ นวัตกรรม กระจกแผ่นเรียบ กลุม ่ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุม ่ ผลิตภัณฑ์วัสดุกอ ่ สร ้ำง และกลุม ่ กำรจัดจำหน่ำยวัสดุก่อสร ้ำง โดย ่ เป็ นส่วนหนึง่ ของหน่วยธุรกิจยิปซัมของแซง-โกแบ็ง บริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยบ ิ ซัม

ซึง่ มีกำรดำเนินงำนมำนำนกว่ำ

353 ปี ใน 130 แห่งทั่วโลกและมีพนักงำนในหน่วยงำนถึง 13,000 คน ฐำนกำรดำเนินงำนระดับโลกนีแ ้ สดงให ้เห็น ั่ ส์ ว่ำ แซง-โกแบ็ง สำมำรถปรับเปลีย ่ นธุรกิจให ้สอดคล ้องกับควำมต ้องกำรของแต่ละประเทศ และนำเสนอโซลูชน กำรก่อสร ้ำงทีย ่ ั่งยืนและเหมำะสมสำหรับตลำดในประเทศต่ำงๆ ได ้เป็ นอย่ำงดี ่ ั จาก ัด (มหาชน) เกีย ่ วก ับ บริษ ัท ไทยผลิตภ ัณฑ์ยบ ิ ซม ่ จำกัด (มหำชน) ฉลองควำมสำเร็จกำรดำเนินธุรกิจครบ 50 ปี ในประเทศไทย หลังกำร บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยบ ิ ซัม ก่อตัง้ ขึน ้ เมือ ่ ปี

พ.ศ.

2511

โดยเป็ นบริษัทแรกทีด ่ ำเนินกำรผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลำสเตอร์ในประเทศไทย

่ ได ้รับกำรยอมรับอย่ำงกว ้ำงขวำงในวงกำรอุตสำหกรรมก่อสร ้ำงทั่วเมืองไทย ผลิตภัณฑ์ของไทยผลิตภัณฑ์ยบ ิ ซัม และภูมภ ิ ำคเอเชียแปซิฟิค ปั จจุบน ั มีโรงงำนกำรผลิต 2 แห่ง ซึง่ ตัง้ อยูท ่ น ี่ ค ิ มอุตสำหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบำงปะอิน ่ นำเสนอสินค ้ำและกำรบริกำรครบวงจร ครอบคลุมทัง้ แผ่นยิปซัม ฝ้ ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ไทยผลิตภัณฑ์ยบ ิ ซัม ั่ ส์กำรตกแต่งภำยในอำคำรทีส เพดำน ระบบโครงสร ้ำง และปูนปลำสเตอร์ พร ้อมโซลูชน ่ มบูรณ์แบบสำหรับผู ้บริโภค ่ั ส ์ ่ มวลชน หากต้องการข้อมูลเพิม สาหร ับสือ ่ เติม กรุณาติดต่อ วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ ด พ ับลิค รีเลชน ั : 0-2612-2253 ต่อ 103 แฟกซ:์ 0-2612-2254 เว็บไซต์: www.vivaldipr.com โทรศพท์ ธันยำภรณ์ กำญจนะโหติ (หญิง)

วีรวรรณ แซ่จ๋ำว (เอ)

Assistant PR Manager

PR Manager and Media Relations Specialist

มือถือ: 084-448-3067

มือถือ: 085-000-1476

อีเมล: tanyaporn.k@vivaldipr.com

อีเมล: veerawan.s@vivaldipr.com

นวรัตน์  
นวรัตน์  
Advertisement