Page 4

“Українська перекладацька школа у висловах і цитатах” “Перекладач — фахівець, який, досконало володіючи однією чи кількома іноземними мовами, здатний в усній чи письмовій формі кваліфіковано перекодувати лінгвістичні одиниці, перекласти твори з чужої мови на рідну…” Літературознавча енциклопедія: у 2-х т./автор - укладач Ю.І. Ковальов. — Київ:Академія, 2007.— Т. 2. — С. 200. — (Сер. “Енциклопедія ерудита”) “В історії кожного народу перекладу належить особлива роль. Він завжди є засобом опосередкованого спілкування, взаємопроникнення літератур, могутнім джерелом збагачення національної культури. Для народу українського, з огляду на трагічну долю рідної мови й літератури, переклад був засобом самоствердження рідного слова, яскравим свідченням його довершеності, спроможності повноцінно передавати глибину думки й почуття. Звідси — надзвичайно висока місія перекладача як посередника у зближенні народів і культур, як митця, що підносить національну культуру до свідомого рівня й засвідчує силу й досконалість рідного слова” Валентина Савчин, викладач Львівського національного університету ім. І.Я. Франка, канд. філол. наук “Переклад в Україні має свою досить довгу і славну історію, що бере свій початок більш ніж тисячу років тому — ще в Х сторіччі і пов'язується із запровадженням християнства. Починався наш переклад масштабно, з розмахом, на державному рівні, про що засвідчив наш літопис, ведений першим великим письменником, істориком Нестором, який записав під 1037 роком: “Ярослав собра писци многи і перекладаше на словінськоє письмо”.

4

Українська перекладацька школа  
Українська перекладацька школа  

Українська перекладацька школа : бібліографічний список / Бібліотека ім. В. Маяковського. - К.: 2017

Advertisement