Page 1

วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ลักษณะรายวิชา รหัส 3000 - 1304 หนวยกิต 2(2) รายวิชาตามหลักสูตร จุดประสงครายวิชา 1. เพื่อใหเขาใจวิวัฒนาการการเมือง การปกครองของไทย นโยบายการพัฒนา ประเทศ สิทธิมนุษยชน การบริหารราช การแผนดินและการปกครองทองถิ่น 2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการมี สวนรวมและติดตามขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ กับการพัฒนาประเทศและทองถิ่น มาตรฐานรายวิชา 1. วิเคราะหวิวัฒนาการการเมือง การปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนา ประเทศสิทธิมนุษยชน การบริหารราชการ แผนดินและการปกครองทองถิ่น 2. มีสวนรวมในการเมืองการปกครอง 3. ใชขอมูลทางการเมืองการปกครองเพื่อ การพัฒนาตนเองและสังคม คําอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการการเมือง การปกครองของไทย พรรคการเมือง องคกรตามรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิมนุษยชน การบริหารราชการแผนดินและการปกครอง ทองถิ่น

วิชา การเมืองการปกครองของไทย เวลาเรียนตอภาค 36 ชั่วโมง สมรรถนะรายวิชา สมรรถนะรายวิชา 1. เขาใจการเมืองการปกครองของไทยในอดีต และรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2. เขาใจระเบียบการบริหารราชการแผนดิน ของไทยทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาพและสวนทองถิ่น 3. เขาใจงานดานการเมืองในเรื่องของพรรค การเมือง การเลือกตั้งและองคกรตามรัฐธรรมนูญ 4. ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการมีสิทธิเสรีภาพและ สิทธิมนุษยชน ดังที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

ชั่วโมง

รวม

36

1


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

สวนประกอบของชุดการสอน 1. บทเรียนจัดเปนศูนยการเรียน 4 ศูนย และศูนยสํารอง 1 ศูนย แตละศูนย มีสวนประกอบดังนี้ ศูนยการเรียนที่ 1 ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรเฉลยกิจกรรม ศูนยการเรียนที่ 2 ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรเฉลยกิจกรรม ศูนยการเรียนที่ 3 ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรเฉลยกิจกรรม ศูนยการเรียนที่ 4 ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรเฉลยกิจกรรม ศูนยการเรียนที่ 5 (ศูนยสํารอง) บัตรกิจกรรม บัตรเฉลยกิจกรรม 2. ซองแบบสอบถามประจําชุดการสอนพรอมเฉลย 3. ซองกระดาษคําตอบแบบทดสอบประจําชุดการสอน เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น 4. ซองแบบฝกปฏิบัติ วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 5. คูมือครู 1 เลม 6. กลองชุดการสอน 1 กลอง 7. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 8. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม 9. แบบสรุปคะแนน

2


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

คําชี้แจงสําหรับครู บทบาทของครูในหองเรียนสําหรับแบบศูนยการเรียน มีบทบาทดังนี้ 1. ครูตองจัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณซึ่งตองจัดเตรียมไวในชุดการสอน (ดูสิ่งที่ครูตองเตรียม) 2. ครูจัดหองเรียนและวางสื่อการสอนตามแบบที่กําหนด ดังตอไปนี้

กระดานดํา ศูนยการเรียนที่ (1)

ศูนยการเรียนที่ (2) ศูนยสํารอง

ศูนยการเรียนที่ (3)

ศูนยการเรียนที่ (4)

3. กอนสอนครูควรเตรียมชุดการสอนไวบนโตะประจํากลุมอยางเรียบรอยโดยใหผูเรียน ไดรับคนละ 1 ชุด เวนเสียแตสื่อการสอนที่ตองใชรวมกันเปนกลุม 4. เตรียมแบบฝกปฏิบัติสําหรับผูเรียนทุกคน 5. ถาเปนการเรียนจากหองเรียนแบบศูนยการเรียนครั้งแรก ครูตองชี้แจงให ผูเรียนรูเกี่ยวกับบทบาทของผูเรียนในการใชชุดการสอน 6. การสอนแบงเปน 3 ขั้น คือ 6.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 6.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมการเรียน 6.3 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล 7. ขณะที่ผูเรียนทุกกลุมปฏิบัติกิจกรรมการเรียน ครูไมควรพูดเสียงดังถามีขอสงสัยให อธิบายเฉพาะกลุมหรือรายบุคคล ตองไมรบกวนกิจกรรมของผูเรียนกลุมอื่น 8. ขณะทีผ่ ูเรียนประกอบกิจกรรม ครูตองเดินดูการทํางานของผูเรียนแตละกลุมอยาง ใกลชิด หากมีผูเรียนคนใดหรือกลุมใดมีปญหาครูตองใหคําแนะนําจนปญหา เหลานั้นคลี่คลาย

3


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

9. หากมีผูเรียนคนใดทํางานชาจนเกินไป ครูควรแยกออกมาทํากิจกรรมนั้นเปน พิเศษหรือหากิจกรรมที่เหมาะสมกับ ผูเรียนที่เรียนชา 10. การเปลี่ยนกลุมกิจกรรมกระทําไดดังนี้ 10.1 เปลี่ยนกลุมพรอมกันทุกกลุม หากทํากิจกรรมเสร็จพรอมกัน 10.2 หากมีกลุมที่ทํางานเสร็จพรอมกัน 2 กลุม ก็ใหเปลี่ยนกันไดเลย 10.3 หากกลุมใดเสร็จกอนโดยกลุมอื่นยังไมเสร็จ ใหกลุมที่เ สร็จกอนเปลี่ยนไป ยังศูนยการเรียนสํารองและถาหากมีศูนยการเรียนใดวางก็ใหยายไปยังศูนย การเรียนที่วางทันที 11. กอนบอกใหผูเรียนเปลี่ยนกลุม ครูจะตองเนนใหผูเรียนเก็บชุดสื่อการสอนของกลุม ไวในสภาพเรียบรอย ไมถือติดมือไปดวยยกเวนแบบฝกปฏิบัติของผูเรียนเองและ ขอใหการเปลี่ยนกลุมเปนไปอยางเปนระเบียบเรียบรอย 12. การสรุปบทเรียนควรเปนกิจกรรมรวมกันของกลุมทุกกลุม หรือตัวแทนกลุมรวมกัน 13. หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแลว ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 14. ในกรณีที่ผูเรียนคนใดขาดเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใหครูแยกชุดการสอนที่เตรียมไว ออกมาอยางละ 1 ชุด หรือตามจํานวนผูเรียนที่ขาดเรียน 15. หลังจากผูเรียนไดเรียนเนื้อหาทุกศูนยการเรียนเรียบรอยแลว ใหครูเก็บ กระดาษคําตอบของผูเรียนไว เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความกาวหนา ของผูเรียน

สิ่งที่ครูตองเตรียม 1. ครูตองตรวจชุดการสอน ให มีอุปกรณครบถวนทุกศูนย การเรียน เชน บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม ครูตองจัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณซึ่งตองจัดเตรียมไว ในการสอน (ดูสิ่งที่ครูตองเตรียม) 2. เตรียมสลากแบงกลุ ม ปายขอความแสดงหน วยงานการปกครองสวนทองถิ่น แผนภาพความคิด 3. แบบทดสอบหลังเรียนใหครบจํานวนผูเรียน 4. กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนใหครบตามจํานวนผูเรียน 5. แบบฝกปฏิบัติสําหรับผูเรียนทุกคน

4


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

บทบาทของผูเรี  เรียน บทบาทของผูเรียนมีความสําคัญกับการเรียนแบบศูนยการเรียนมาก ครูจึงตองชี้ แจงให ผูเรียนทราบบทบาทของผูเรียน ดังนี้ 1. ตั้งใจฟงคําอธิบายจากครูเมื่อนําเขาสูบทเรียน สรุปบทเรียน และเนื้อหาสาระจน เขาใจ เมื่อสงสัยตองซักถามทันที 2. อานบัตรคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่งทีละขั้นตอนอยางรอบคอบ 3. เมื่อมีคําสั่งใหอภิปรายตองชวยกันแสดงความ คิดเห็น แตตองไมพูดเสียงดังเกินไป ไมชักชวนเพื่อนใหออกนอกลูนอกทาง 4. พยายามตอบคําถามดวยความตั้งใจ เพราะคําถามในชุดการสอน ไมใชขอสอบแต เปนสวนหนึ่งของการเรียนรู 5. เมื่อไดรับเลือกเปนหัวหนากลุม หัวหนาตองดูแล การฝกทํา กิจกรรมใหดําเนินไป ดวยความเรียบรอย 6. ผูเรียนที่เปนสมาชิกในกลุมตองปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีตอง ใหความรวมมือ และมี ความสามัคคี 7. เมื่อเวลาเปลี่ยนกลุมขอใหเก็บบัตรทุกอยางและสื่อการสอนทุกชนิดใหเรียบรอย พรอมทีผ่ ูเรียนกลุมอื่นจะใชไดทันที หากเกิดการชํารุดควรรีบแจงใหครูทราบทันที 8. ผูเรียนตองใชชุดการสอนอยางระมัดระวัง 9. เนื่องจากการทํากิจกรรมแตละกลุมมีเวลาจํากัด และตองเปลี่ยนไปทํากิจกรรมศูนย การเรียนอื่นอีก ดังนั้นผูเรียนตองตั้งใจทําอยางรวดเร็ว 10. เมื่อผูเรียนออกจากศูนยการเรียนตองจัดเกาอี้ใหเรียบรอยและเปลี่ยนไปยังศูนยการ เรียนอื่นดวยความเรียบรอย

5


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ขั้นตอนการสอนและการแบงเวลาในการประกอบกิจกรรม ในชุดการสอนที่ 3 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น กําหนดเวลา 4 ชั่วโมง หรือ 240 นาที ดังนี้ สอนครั้งที่ 1 จํานวน 2 ชั่วโมง 1. ขั้นทดสอบกอนเรียน 10 นาที 2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 5 นาที 3. ขั้นประกอบกิจกรรมจากบัตรเนื้อหาของแตละศูนยการเรียน ศูนการเรี ย ยนละ 25 นาที (4 ศูนยการเรียนใชเวลา 100 นาที) 4. ขั้นสรุปบทเรียน 5 นาที สอนครั้งที่ 2 จํานวน 2 ชั่วโมง 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 5 นาที 2. ขั้นประกอบกิจกรรมจากบัตรเนื้อหาของแตละศูนยการเรียน ศูนยการเรียนละ 25 นาที (4 ศูนยการเรียนใชเวลา 100 นาที) 3. ขั้นสรุปบทเรียน 5 นาที 4. ขั้นทดสอบหลังเรียน 10 นาที

การประเมินผล 1. 2. 3. 4.

แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม ประเมินผลจากการตรวจแบบฝกปฏิบัติของนักเรียน ประเมินผลจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค

6


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

แบบทดสอบกอนเรียน

เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10 ขอ เวลา 10 นาที

ระดับชั้น ปวส. คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คําชี้แจง ใหนักเรียนกาเครื่องหมายกากบาท  ทับตัวอักษรหนาคําตอบที่ถูกที่สุด 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหรัฐตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักการ ปกครองตนเอง ขอความดังกลาวนี้หมายถึงขอใด ก. ทองถิ่นตองการดําเนินกิจการใด ตองใหอิสระแกทองถิ่นในเรื่องนั้น ข. หมูบานใดมีความประสงคจะรวมกันเปนตําบลตองใหอิสระแกหมูบานนั้น ค. ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิไดรับการจัดตั้งเปนองคกร ปกครองสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ง. ถูกทุกขอ 2. การปกครองสวนทองถิ่นของไทย ปจจุบันมีดวยกันกี่องคกรอะไรบาง ก. 3 องคกร คือ หมูบาน ตําบล องคการบริหารสวนตําบล ข. 3 องคกร คือ องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล อําเภอ ค. 4 องคกร คือ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัดและอําเภอ ง. 4 องคกร คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและ องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยทุกองคกรเปนนิติบุคคล การเปนนิติบุคคลกอใหเกิดผลใน การบริหารองคกรอยางไรบาง ก. กอใหเกิดผลทําการใด ๆ ยอมถูกตองตามกฎหมาย ข. กอใหเกิดผลทํางานไดเปนอิสระไมตองรับฟงคําสั่ง จากผูใด ค. กอใหเกิดมีอํานาจเก็บภาษีโรงเรือน เพื่อบริหารกิจการใด ๆ ก็ได ง. กอใหเกิดอํานาจอิสระตามกฎหมายในการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับบุคคล การเงินและ การคลังดวยตนเองได

7


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

4. ปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่ นในระดับจังหวัดไดมี การจัดตั้งตามขอใด ก. มีการจัดตั้งทุกจังหวัดในประเทศไทยเวนกรุงเทพมหานคร ข. มีการจัดตั้งเฉพาะจังหวัดใหญ ๆ และมีเทศบาลนคร ค. มีการจัดตั้งเฉพาะจังหวัดที่มีเทศบาลเมือง ง. จังหวัดใดควรมีองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นอยูกบความต ั องการของราษฎรในจังหวัดนั้น 5. รูปองคกรในการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย 2 ฝายคือ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดฝายหนึ่งและอีกฝายคือขอใด ก. ฝายบริหารคือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ข. ฝายบริหารคือประธานองคการบริหารสวนจังหวัด ค. ฝายนิติบัญญัติคือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ง. ฝายนิติบัญญัติคือประธานองคการบริหารสวนจังหวัด 6. โดยกฎหมายวาระการดํารงตําแหนงของสภาองคการบริหารสวนทองถิ่นมีวาระคราวละกี่ป ก. 2 ป นับแตวันเลือกตั้ง ข. 3 ป นับแตวันเลือกตั้ง ค. 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง ง. 5 ป นับแตวันเลือกตั้ง 7. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กฎหมายกําหนดใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดหมูบานละ 2 คน ขอทราบวา ตําบลรมเย็น มี 2 หมูบาน จะมีสมาชิกสภาองคการบริห าร สวนตําบลรมเย็นไดกี่คน ก. จํานวน 4 คน ข. จํานวน 5 คน ค. จํานวน 6 คน ง. จํานวน 7 คน 8. กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่นปจจุบันกําหนดใหผูบริหารหรือคณะผูบริหารองคกร ปกครองสวนทองถิ่นไวในขอใด ก. มาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรทุกองคกร ข. มาจากการลงมติเลือกของสมาชิกสภาแลวแตงตั้งใหเปนผูบริหารทุกองคกร ค. บางองคกรราษฎรเลือกตั้งโดยตรง ง. ถูกทุกขอ

8


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

9. ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ปจจุบันเรียกชื่อตําแหนงในขอใด ก. ประธานผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ข. นายกผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ค. ประธานคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ง. นายกองคการบริหารสวนตําบล 10. ฝายประจําซึ่งมิไดมาจากการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลคือขอใด ก. เลขาสภาองคการบริหารสวนตําบล ข. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ค. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ง. ถูกทุกขอ

9


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

แผนการจัดการเรียนรู ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ********************************* ************************** หัวเรื่อง 1. 2. 3. 4.

องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ

สาระสําคัญ การปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรปกครองที่อยูระดับลางสุดของสถาบันการปกครอง ประเทศตามระเบียบบริหารราชการแผนดินเปนวิ ธีการที่รัฐมอบอํานาจหรือกระจายอํานาจใหราษฎร เขามาปกครองตนเอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับของประชาชนผูมี สิทธิเลือกตั้งในทองถิ่นนั้น ๆ ตามกฎห มายเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น สมาชิก สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และมีฐานะเปนนิติบุคคล

จุดประสงคการเรียนรู 1. เขาใจความหมายของคําวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2. สามารถอธิบายการเขาดํารงตําแหนงและวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นได 3. อธิบายหนาที่และการบริหารงานภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละองคกรได 4. อธิบายคําวาการกํากับดูแบองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองกระทําเทาที่จําเปนได 5. อธิบายฐานะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนนิติบุคคล สามารถดําเนินงานไดเอง เพียงใดอยางไรได 6. อธิบายสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นได

10


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

สอนครั้งที่ 1 จํานวน 2 ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ขั้นทดสอบกอนเรียน (10 นาที) ขั้นนําสูบทเรียน ( 5 นาที ) 1. แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม 1. สลากแบงกลุม 2. ใหตัวแทนนักเรียนชาย 1 คน และนักเรียนหญิง 1 คน 2. ปายขอความ ออกมาแขงขันหยิบปายขอความแสดงหนวยงานการ แสดงหนวยงานการ ปกครองสวนทองถิ่น ปกครองในทองถิ่น 3. ครูและนักเรียนรวมกันเลาประสบการณเกี่ยวกับ 3. แบบทดสอบ การเมืองการปกครองสวนทองถิ่นที่นักเรียนรูจัก กอนเรียน 4. แตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ ขั้นประกอบกิจกรรม ( 100 นาที ) 1. ครูใหนักเรียนแตละกลุมหมุนเวียนเขาศึกษาจากบัตรเนื้อห 1. บัตรเนื้อหา ใหครบทั้ง 4 ศูนย และรวมกันสรุปเนื้อหาที่สําคัญ ดังนี้ 1.1 อานบัตรเนื้อหาศูนยการเรียนที่ 1 เรื่อง องคการ บริหารสวนจังหวัด 1.2 อานบัตรเนื้อหาศูนยการเรียนที่ 2 เรื่อง เทศบาล 1.3 อานบัตรเนื้อหาศูนยการเรียนที่ 3 เรื่อง องคการ บริหารสวนตําบล 1.4 อานบัตรเนื้อหาศูนยการเรียนที่ 4 เรื่อง องคกร ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 2. ครูใหตัวแทนกลุมแตละกลุมออกมานําเสนอจาก การสรุปเนื้อหาสําคัญ 3. ครูรวมอภิปรายเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่แตละกลุมนําเสนอ ขั้นสรุปผลการเรียน ( 5 นาที ) 1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปถึงการปกครองสวนทองถิ่น - แผนภาพความคิด แบบตาง ๆ และใหนักเรียนยกตัวอยางการปกครองสวน ทองถิ่นในจังหวัดชลบุรี 2. นักเรียนแตละกลุมรวมกันเขียนแผนภาพความคิดใน หัวขอ เรื่อง หนวยงานการปกครองสวนทองถิ่นของ จังหวัดชลบุรี แลวนําไปติดปายนิเทศหนาชั้นเรียน

11

ประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรม การเขารวมกิจกรรมกลุม ผานเกณฑรอยละ 80 2. นักเรียนทํา แบบทดสอบกอนเรียน ผานเกณฑรอยละ 80

1. สังเกตพฤติกรรม การเขารวมกิจกรรมกลุม ผานเกณฑรอยละ 80

1. สังเกตพฤติกรรม การเขารวมกิจกรรมกลุม ผานเกณฑรอยละ 80


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

สอนครั้งที่ 2

12

จํานวน 2 ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นนําสูบทเรียน ( 5 นาที ) 1. นักเรียนเขากลุมเดิม 2. ครูใหตัวแทนกลุมละ 1 คน ออกมาเลาประสบการณ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในทองถิ่นของนักเรียน ขั้นประกอบกิจกรรม ( 100 นาที ) 1. ครูใหนักเรียนรวมกันทบทวนเนื้อหาที่ศึกษาจากบัตรเนื้อหา ทั้ง 4 ศูนย 2. นักเรียนแตละกลุมหมุนเวียนการทํากิจกรรมในบัตรกิจกรรม ใหครบทั้ง 4 ศูนย ลงในแบบฝกปฏิบัติแลวตรวจคําตอบจาก บัตรเฉลยกิจกรรม ดังนี้ ศูนยการเรียนที่ 1 เรื่อง องคการบริหารสวนจังหวัด ศูนยการเรียนที่ 2 เรื่อง เทศบาล ศูนยการเรียนที่ 3 เรื่อง องคการบริหารสวนตําบล ศูนยการเรียนที่ 4 เรื่อง องคกรปกครองสวนทองถิ่น รูปแบบพิเศษ 3. ถากลุมใดเสร็จกอนใหเขาไปทํากิจกรรมในศูนยการเรียนสํารอง 4. ครูและนักเรียนรวมกันอธิบายคําตอบและคําตอบบางขอที่ นักเรียนบางคนสงสัยใหเขาใจ ขั้นสรุปผลการเรียน ( 15 นาที ) 1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงการปกครองสวนทองถิ่น ของไทย โดยใชคําถามจากบัตรกิจกรรมของแตละศู นยมาเปน ประเด็นในการสรุป 2. ขั้นทดสอบหลังเรียน (10 นาที) ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ หลังเรียนจํานวน 10 ขอ

สื่อการสอน

ประเมินผล

-

1. สังเกตพฤติกรรม การเขารวมกิจกรรมกลุม ผานเกณฑรอยละ 80

1. บัตรเนื้อหา 2. บัตรกิจกรรม 3. บัตรเฉลย กิจกรรม 4. แบบฝกปฏิบัติ

1. สังเกตพฤติกรรม การเขารวมกิจกรรมกลุม ผานเกณฑรอยละ 80 2. นักเรียนทํากิจกรรม ในแบบฝกปฏิบัติของ แตละศูนยการเรียนมี คะแนนผานเกณฑ รอยละ 80

1. แบบทดสอบ หลังเรียน 2. กระดาษ คําตอบ

1. สังเกตพฤติกรรม การเขารวมกิจกรรมกลุม ผานเกณฑรอยละ 80 2. สังเกตพฤติกรรม คุณลักษณะอันพึง ประสงคผานเกณฑ รอยละ 80


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรียนที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด ************************** ****************************************

บัตรคําสั่ง 1. 2. 3. 4.

ประธานแจกบัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา และบัตรกิจกรรม ใหกับสมาชิกทุกคน สมาชิกทุกคนรวมกันศึกษาบัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหาและบัตรกิจกรรม สมาชิกทุกคนรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย สมาชิกทุกคนรวมกันประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบจากบัตรเฉลยและ ใหคะแนนขอที่ถูกตอง ขอละ 1 คะแนน

เมื่อประกอบกิจกรรมเรียบรอยแลวขอให ทุกคนชวยกันเก็บสื่อการสอนทุกอยาง เขาที่ใหเรียบรอยกอนที่จะยายไป ทํางานศูนยการเรียนตอไป

13


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรียนที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด ************************** **************************************** บัตรเนื้อหา องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) องคการบริหารสวนจังหวัด หรือเรียกชื่อยอวา “อบจ.” ซึ่งในปจจุบัน อบจ. ถือเปนรูปแบบ การ ปกครองทองถิ่นไทยรูปแบบหนึ่ง ที่มีความเปนมาและมีวิวัฒนาการการปรับปรุงแกไขตลอดมา ตามลําดับ ความเปนมา พ.ศ. 2476 ไดมีพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 กําหนดใหจังหวัดเปนหนวยงานบริหารสวนภูมิภาค โดยอํานาจการบริหารงานในจังหวัดอยูภายใตการ ดําเนินงานของกรมการจังหวัด ซึ่งมีขาหลวงประจําจังหวัดเปนประธานในปเดียวกัน ไดมีการจัดตั้ง สภาจังหวัดตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เพื่อใหมีบทบาทหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนําแกคณะกรมการจังหวัด โดยฐานะของสภาจังหวัดยังมิไดเปนนิติบุคคลที่แยกตางหากจาก ราชการภูมิภาค พ.ศ. 2481 ไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแยก กฎหมายสภาจังหวัดไวโดยเฉพาะ แตสภาจังหวัดยังมีลักษณะคงเดิม กลาวคือทําหนาที่เปนสภาที่ ปรึกษาของกรมการจังหวัด พ.ศ. 2485 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน กําหนดให ผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการและความรับผิดชอบบริหารราชการใน จังหวัดของกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ ทําใหอํานาจของกรมการจังหวัดเปนอํานาจของผูวาราชการ จังหวัด ดังนั้นโดยผลของกฎหมายฉบับนี้ทําใหสภาจังหวัดจึงมีฐานะเปนสภาที่ปรึกษาผูวาราชการ จังหวัดดวย พ.ศ. 2498 ไดมีความพยายามในการจัดการปกครองทองถิ่น โดยมีแนวความคิดที่จะ ปรับปรุง บทบาทของสภาจังหวัดใหมีประสิทธิภาพและใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง

14


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ตนเองมากยิ่งขึ้น ทําใหเกิด “องคการบริหารสวนจังหวัด” (อบจ.) ขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม กําหนดให อบจ. มี ฐานะเปนนิติบุคคลและแยกจากจังหวัดซึ่งเปน ราชการสวนภูมิภาค และโครงสรางและองคประกอบ ของ อบจ. ใชมาจนถึง พ.ศ. 2540 สําหรับหนาที่ของ อบจ. ในตอนนั้น กําหนดใหมีอํานาจหนาที่ ดําเนินกิจการสวนจังหวัดภายในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล สุขาภิบาล และหนวยการปกครอง ทองถิ่นรูปแบบอื่น พ.ศ. 2540 ไดมีการตรา พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาใชบังคับแทน พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 การมี พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 เกิดจากแรงกดดันจากการรวมตัวของสหพันธ อบจ. ทั่วประเทศ และผลกระทบจาก พ.ร.บ. สภา ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ที่มีการประกาศยกฐานะสภาตําบลเปนองคการ บริหารสวนตําบล (อบต.) ซึ่งทําใหพื้นที่ดําเนินงานของ อบจ.ซอนทับกับ อบต. รวมทั้งการจัดเก็บภาษี อากร คาธรรมเนียม และรายไดของ อบจ. เปนตน นอกจากนั้น พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไดแยกขาราชการสวนภูมิภาค ออกจากฝายบริหารของ อบจ. (ซึ่งเดิมผูวาราชการจังหวัดเคยดํารงตําแหนงนายก อบจ.) มาให สภา จังหวัดเปนผูเลือกนายก อบจ. ขึ้นทําหนาที่เปนฝายบริหาร โครงสราง อบจ. ตาม พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ตาม พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งถือวาเปนกฎหมาย อบจ. ฉบับลาสุดที่ใชอยูในปจจุบัน 1. โครสรางและองคประกอบของ อบจ. ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนจังหวัด (ฝาย นิติบัญญัติ) และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (ฝายบริหาร) 1.1 สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ในจังหวัดหนึ่งใหมีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอันประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎร เลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด สําหรับจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหถือเกณฑตามจํานวนราษฎร แตละจังหวัดตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง ดังนี้ จังหวัดใดมีราษฎรไมเกิน 500,000 คน มีสมาชิกสภาจังหวัดได 24 คน จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวา 500,000 คน แตไมเกิน 1,000,000 คน มีสมาชิกได 30 คน จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวา 1,000,000 คน แตไมเกิน 1,500,000 คน มีสมาชิกได 36 คน

15


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวา 1,500,000 คน แตไมเกิน 2,000,000 คน มีสมาชิกได 42 คน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 2,000,000 คนขึ้นไป มีสมาชิกได 48 คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอยูในตําแหนงไดคราวละ 4 ป ใหสภา องคการบริหารสวนจังหวัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเปนประธานสภา1 คน และเปน รองประธานสภา2 คน 1.2 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปน นายก องคการบริหารสวนจังหวัด และนายก อบจ. มีอํานาจแตงตั้งรองนายก อบจ. ตามกฎหมาย กําหนด สําหรับรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดใหมาจากสมาชิกสภาองคการบริหาร สวนจังหวัด ดังนี้ - ในกรณีมีสมาชิก 48 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได4 คน ในกรณีมีสมาชิก 36-42 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได3 คน ในกรณีมีสมาชิก 24-30 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได2 คน 1.3 ขาราชการสวนจังหวัด สําหรับเจาหนาที่อื่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นไดแก ขาราชการสวนจังหวัด ซึ่งรับเงินเดือนจากงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการสวนจังหวัดมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูปกครองบังคับบัญชา และมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกับปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูปกครองบังคับ บัญชารองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด การบริหารงานจะแบงออกเปนสวนตางๆ ไดแก สวนอํานวยการดูแลกิจการทั่วไป ของ อบจ. สวนแผนและงบประมาณรับผิดชอบเรื่องแผนและงบประมาณของ อบจ. สวนโยธา รับผิดชอบทางดานงานชางและการกอสรางโครงการสาธารณูปโภค สวนการคลังดูแลดานการเงิน การคลังและการเบิกจายเงิน สวน กิจการสภา อบจ. รับผิดชอบงานของสภา อบจ. อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด นับตั้งแตป 2540 อบจ. ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบอํานาจหนาที่ไปจากเดิมโดยจะมีหนาที่เปน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งเนนการประสานงานการพัฒนาระหวางองคกร ปกครองสวนทองถิ่น ในระดับต่ํากวาภายในจังหวัด พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ อบจ. ไวดังนี้

16


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

1. ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 2. จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนา จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 3. สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 4. ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและราชการสวน ทองถิ่นอื่น 5. แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่น 6. อํานาจหนาที่ของจังหวัดตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะในเขตสภาตําบล 7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 8. จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขต อบจ. และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือให อบจ. จัดทํา ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 9. จัดทํากิจการอื่น ๆ ที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ อบจ. เชน พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ อบจ. อาจจัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่น หรือ อบจ. อื่นนอกเขตจังหวัดได เมื่อไดรับความยินยอมจากองคกรนั้น ๆ รวมทั้งอํานาจหนาที่ของ ราชการสวนกลางหรือสวนภูมิภาคที่มอบให อบจ. ปฏิบัติ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กําหนดในกฎกระทรวง อํานาจหนาที่ดังกลาวขางตน ฝายบริหารจะเปนผูดําเนินการโดยไดรับความเห็นชอบจาก ฝายนิติบัญญัติ โดยการอนุมัติขอบัญญัติตาง ๆ เชน ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เปนตน

17


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

แผนภูมิ : โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด (ตาม พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540) โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด

สภาองคการบริหาร สวนจังหวัด

นายกองคการ บริหารสวนจังหวัด

สมาชิกสภา อบจ.

รองนายก อบจ. (2-4)

ประธานสภา อบจ.

ปลัด อบจ.

รองประธานสภา อบจ. 2 คน

สวน อํานวยการ

สวนแผนและ งบประมาณ

สวนกิจการ สภา อบจ.

สวน การคลัง

เลขานุการสภา อบจ.

คณะกรรมการ สามัญประจําสภา

คณะกรรมการ การศึกษา

คณะกรรมการ วิสามัญ

สวน ชาง

18


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรียนที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด ****************** ************************************************ บัตรกิจกรรม คําชี้แจง จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 1. ปจจุบันโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ตาม พ.ร.บ.ฉบับลาสุดที่ใชอยูในปจจุบันคือ ฉบับใด ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2. โครงสรางและองคประกอบของ อบจ.ประกอบดวยอะไรบาง ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอยูในตําแหนงไดคราวละกี่ป ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4. ในกรณีมีสมาชิก 48 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดกี่คน ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5. ถาจังหวัดหนึ่ง มีสมาชิกสภาจังหวัดได 24 คน แสดงวาจังหวัดนี้มีราษฎรกี่คน ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

19


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

6. ขาราชการสวนจังหวัดมีใครเปนผูปกครองบังคับบัญชา ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 7. ใครเปนผูเลือกตั้งสมาชิกสภาเปนประธานสภา 1 คน และเปนรองประธานสภา 2 คน ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 8. รูปแบบอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนอยางไร ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 9. การบริหารงานจะแบงออกเปนสวนตาง ๆ ไดแกอะไรบาง ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 10. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติในโครงสรางของอบจ. คือใคร ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

20


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรียนที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด ********************************************************

บัตรเฉลยกิจกรรม 1. ปจจุบันโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ตาม พ.ร.บ.ฉบับลาสุดที่ใชอยูในปจจุบัน คือฉบับใด ตอบ พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 2. โครงสรางและองคประกอบของ อบจ. ประกอบดวยอะไรบาง ตอบ สภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและขาราชการสวนจังหวัด 3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอยูในตําแหนงไดคราวละกี่ป ตอบ คราวละ 4 ป 4. ในกรณีมีสมาชิก 48 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดกี่คน ตอบ 4 คน 5. ถาจังหวัดหนึ่ง มีสมาชิกสภาจังหวัดได 24 คน แสดงวาจังหวัดนี้มีราษฎรกี่คน ตอบ จังหวัดมีราษฎรไมเกิน 500,000 คน 6. ขาราชการสวนจังหวัดมีใครเปนผูปกครองบังคับบัญชา ตอบ มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกับปลัดองคการ บริหารสวนจังหวัด เปนผูปกครองบังคับบัญชารองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

21


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

7. ใครเปนผูเลือกตั้งสมาชิกสภาเปนประธานสภา 1 คน และเปนรองประธานสภา 2 คน ตอบ สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 8. รูปแบบอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนอยางไร ตอบ มีหนาที่เปนองคการปกครองสวนทองถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งเนนการประสานงานการ พัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับต่ํากวาระดับจังหวัด 9. การบริหารงานจะแบงออกเปนสวนตาง ๆ ไดแกอะไรบาง ตอบ สวนอํานวยการดูแบกิจการทั่วไป สวนแผนและงบประมาณ สวนโยธา สวนการคลัง และสวนกิจการสภา อบจ. 10. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติในโครงสรางของอบจ. คือใคร ตอบ ฝายบริหาร คือ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ฝายนิติบัญญัติ คือ สภาองคการ บริหารสวนจังหวัด

22


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรียนที่ 2 เทศบาล ************************** ****************************************

บัตรคําสั่ง 1. 2. 3. 4.

ประธานแจกบัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา และบัตรกิจกรรม ใหกับสมาชิกทุกคน สมาชิกทุกคนรวมกันศึกษาบัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหาและบัตรกิจกรรม สมาชิกทุกคนรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย สมาชิกทุกคนรวมกันประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบจากบัตรเฉลยและ ใหคะแนนขอที่ถูกตอง ขอละ 1 คะแนน

เมื่อประกอบกิจกรรมเรียบรอยแลวขอให ทุกคนชวยกันเก็บสื่อการสอนทุกอยาง เขาที่ใหเรียบรอยกอนที่จะยายไป ทํางานศูนยการเรียนตอไป

23


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรียนที่ 2 เทศบาล ************************** ****************************** ********** บัตรเนื้อหา เทศบาล เทศบาลถือวาเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญและ ใชในการบริหารเมืองเปนหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความสําเร็จในการใช “เทศบาล” เปน เครื่องมือที่สําคัญใน การปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย สําหรับสังคมไทย เทศบาลเปนรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถิ่นในเขตชุมชนเมืองที่ใชมาตั้งแต พ.ศ. 2476 จนถึง ปจจุบัน (พ.ศ. 2542) เกือบ 66 ปแลว ความเปนมา พ.ศ. 2476 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 และกําหนดใหเทศบาลเปนองคกรบริหารรูปหนึ่งของราชการบริหารสวนทองถิ่น และมีการตรา พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ้น ซึ่งถือวาเปนกฎหมายฉบับแรกวาดวย การจัด ระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาล พ.ศ. 2478 ไดมีการจัดตั้งเทศบาลเปนครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยูเดิม 35 แหงขึ้นเปนเทศบาล และไดมีการปรับปรุง กฎหมายดังกลาวอยูเปนระยะ เชน ในป พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2483 พ.ศ. 2496 ไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ขึ้นใชแทนกฎหมายเกาทั้งหมด และไดมีการใชกฎหมาย พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 (โดยมีการแกไขเพิ่มเติมอยูเปนระยะ) จนถึง ปจจุบัน (2541) ไดมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหสอดคลองกับบทบัญญัติหมวดวาดวยการปกครอง ทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2542 ไดมีการปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 เพื่อให สอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542

24


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

หลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาจัดตั้งทองถิ่นใดขึ้น เปนเทศบาลไว 3 ประการ ไดแก 1. จํานวนของประชากรในทองถิ่ นนั้น 2. ความเจริญทางเศรษฐกิจของทองถิ่น โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายไดตามที่ กฎหมายกําหนด และงบประมาณรายจายในการดําเนินกิจการของทองถิ่น 3. ความสําคัญทางการเมืองของทองถิ่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพของทองถิ่นนั้นวาจะ สามารถพัฒนาความเจริญไดรวดเร็วมากนอยเพียงใด จากหลักเกณฑดังกลาวขางตน กฎหมายไดกําหนดใหจัดตั้งเทศบาลขึ้นได 3 ประเภท ดังนี้ 1. เทศบาลตําบล กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาลตําบลไว อยางกวาง ๆ ดังนี้ 1.1 มีรายไดจริงโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ผานมา ตั้งแต 12,000,000 บาท ขึ้นไป 1.2 มีประชากรตั้งแต 7,000 คน ขึ้นไป 1.3 ไดรับความเห็นชอบจากราษฎรในทองถิ่นนั้น สําหรับในกรณีที่มีความจําเปน เชน การควบคุมการกอสรางอาคาร การแกปญหา ชุมชนแออัด การอนุรักษสิ่งแวดลอม การพัฒนาทองถิ่นหรือการสงเสริมการปกครองทองถิ่นในรูป เทศบาล กระทรวงมหาดไทยจะสั่งใหดําเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลเฉพาะแหงได หรือกรณีที่จังหวัดเห็นวาสุขาภิบาลใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบลได ก็ให จังหวัดรายงานไปใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งใหดําเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล ตําบลได โดยใหจังหวัดชี้แจงเหตุผลและความจําเปน พรอมทั้งสงขอมูลความเหมาะสมไปให กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดวย 2. เทศบาลเมือง มีหลักเกณฑการจัดตั้งดังนี้ 2.1 ทองที่ที่เปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแหง ใหยกฐานะเปนเทศบาลเมืองไดโดย ไมตองพิจารณาถึงหลักเกณฑอื่น ๆ ประกอบ 2.2 สวนทองที่ที่มิใชเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเปนเทศบาลเมือง ตอง ประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้ (1) เปนทองที่ที่มีพลเมืองตั้งแต 10,000 คน ขึ้นไป (2) มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามที่กฎหมายกําหนดไว (3) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง

25


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

3. เทศบาลนคร มีหลักเกณฑการจัดตั้งดังนี้ 3.1 เปนทองที่ที่มีพลเมืองตั้งแต 50,000 คน ขึ้นไป 3.2 มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามที่กฎหมายกําหนดไว 3.3 มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเปนเทศบาลนคร โครงสรางเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดแบงโครงสรางของเทศบาลออกเปน 2 สวน คือ สภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี สําหรับการปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในเทศบาล จะมีโครงสรางทางเจาหนาที่อีกสวน หนึ่งเรียกวา พนักงานเทศบาล 1. สภาเทศบาล ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝาย บริหารอันเปนวิถีทางแหงการถวงดุลอํานาจ กําหนดใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกที่ ไดรับการ เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาลนี้อยูในตําแหนงไดคราวละ 5 ป (ปจจุบันมี การแกไขใหอยูในวาระคราวละ 4 ป) ทั้งนี้จํานวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ ประเภทของเทศบาล ดังนี้ 1.1 สภาเทศบาลตําบล มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน 1.2 สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกทั้งหมด 18 คน 1.3 สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกทั้งหมด 24 คน สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่งโดยใหผูวา ราชการแตงตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กลาวคือ ใหผูวาราชการจังหวัด เปนผูเรียกประชุมสภา เทศบาลครั้งแรกภายใน 90 วัน นับแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จ สิ้นแลว ใหสมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกดวยกัน จะเลือกบุคคลอื่นนอกจาก สมาชิกสภาเทศบาลไมได ประธานสภามี หนาที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับการประชุมเทศบาลควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ และเปนตัวแทนสภาในกิจการ ภายนอก 2. คณะเทศมนตรี ฝายบริหารกิจการของเทศบาล ไดแก คณะเทศมนตรี ซึ่งอํานาจในการบริหารงาน อยูที่คณะเทศมนตรี โดยคณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลที่สมาชิกสภาเทศบาลมีมติ เห็นชอบ ซึ่งประกอบดวยนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี อีก 2-4 คน ตามฐานะเทศบาล คือ ก. กรณีที่เปนเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล ใหมีเทศมนตรีได 2 คน ซึ่งเมื่อรวม นายก เทศมนตรีเปนคณะเทศมนตรีแลว มีจํานวน 3 คน

26


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ข. กรณีที่เปนเทศบาลนคร ใหมีเทศมนตรีได 4 คน ซึ่งเมื่อรวมนายกเทศมนตรีเปน คณะเทศมนตรีแลวมีจํานวน 5 คน สําหรับเทศบาลเมืองที่มีรายไดจากการจัดเก็บปละ 20 ลานบาท ขึ้นไปใหมีเทศมนตรีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 3. พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลเปนเจาหนาที่ทองถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานอันเปนภารกิจ ประจําสํานักงานหรืออาจจะนอกสํานักงานก็ได ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเปนอยูของ ประชาชนอยางใกลชิด เพราะหนาที่ของเทศบาลนั้นตองติดตอและใหบริการแกประชาชนตั้งแตเกิด จนตาย ทั้งในเรื่องงานการทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ซึ่งนับวาเปนภาระหนาที่ที่ใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่นมาก ซึ่ งตางกับคณะเทศมนตรี ที่วาคณะเทศมนตรีรับผิดชอบและภารกิจในลักษณะของการ “ทําอะไร” สวนการ “ทําอยางไร” ก็จะ เปนหนาที่ของพนักงานเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาลเปนผูรับผิดชอบ โฉมหนาเทศบาลในยุค 2000 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ไดกําหนดโครงสรางเทศบาลใหมี องคประกอบ ดังนี้ 1. โครงสรางใหเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง ภายหลังที่สมาชิกสภาเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองครบตามวาระ หรือมีเหตุตองยุบ สภาไป 2. เทศบาลตําบล ใหมีทางเลือกวา เทศบาลแหงใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะ เทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตเทศบาลแตละแหง จึงกลาวไดวา เทศบาลใดจะใชโครงสรางแบบคณะเทศมนตรี ก็จะมีโครงสรางดังที่ได กลาวไวแลวขางตน แตหากเทศบาลใดใชโครงสรางแบบนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีก็จะมาจาก การเลือกตั้งโดยตรง และคณะผูบริหารจะประกอบดวย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่มา จากการแตงตั้งของนายกเทศมนตรีตามจํานวน ดังนี้ ทศบาลตําบล ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 2 คน เทศบาลเมือง ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 3 คน เทศบาลนคร ใหมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน และกฎหมายไดใหอํานาจนายกเทศมนตรีแตงตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ นายกเทศมนตรี เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของนายกเทศมนตรีอีกดวย

27


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

อยางไรก็ตาม พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ระบุวา วันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ก็จะจัดใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโ ดยตรงทุกแหงหรือจะใชโครงสรางแบบใหสมาชิก สภาเทศบาลเปนผูเลือกคณะเทศมนตรี ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนโดยการลงประชามติ การลงประชามติดังกลาว กฎหมายกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนั้น ไมนอย กวาหนึ่งในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้น ยื่นคํารองตอ คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหจัดใหมีการลงประชามติ ทั้งนี้ การยื่นคํารองดังกลาวตองดําเนินการ ภายใน 360 วัน กอนครบวาระของสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงอยูขณะนั้น และจะกระทําในวาระ ของสภาเทศบาลนั้นไดเพียงครั้งเดียว อํานาจหนาที่ของเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติหรือ หนาที่บังคับใหปฏิบัติ และอํานาจหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีอํานาจตามที่กฎหมาย เฉพาะอื่น ๆ กําหนด ทั้งยังไดกําหนดอํานาจหนาที่ของเทศบาลในฐานะระดับตาง ๆ ไว เชน เทศบาล ตําบล เทศบาลเมือง และ เทศบาลนคร ไวแตกตางกัน โดยมีรายละเอียดกลาวคือ 1. หนาที่บังคับหรือหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ สรุปแบงหนาที่ตามฐานะของเทศบาลไวดังนี้ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 1. รักษาความสงบเรียบรอยของ มีหนาที่เชนเดียวกับเทศบาลตําบล มีหนาที่เชนเดียวกับเทศบาลเมือง ประชาชน ตามขอ 1-7 และมีหนาที่เพิ่มอีก ตามขอ 1-12 และมีหนาที่เพิ่มอีก ดังนี้ 2. ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา ดังนี้ 3. รักษาความสะอาดของถนนหรือ 1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 1. ใหมีและบํารุงการสงเคราะห มารดาและเด็ก ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง 2. ใหมีโรงฆาสัตว การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 3. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการ 2. กิจการอยางอื่น ซึ่งจําเปนเพื่อ การ สาธารณสุข 4. ปองกันและระงับโรคติดตอ พิทักษและรักษา 5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 4. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 5. ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 7. หนาที่อื่นๆ ซึ่งมีคําสั่ง 6. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือ กระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมาย แสงสวางโดยวิธีอื่น บัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 7. ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับ จํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น

28


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

2. อํานาจหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติ เทศบาลตําบล 1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 2. ใหมีโรงฆาสัตว 3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 4. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 5. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากิน ของราษฎร 6. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการ พิทักษและรักษาคนเจ็บไข 7. ใหมีและบํารุงการไฟฟาและแสง สวางโดยวิธีอื่น 8. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 9. เทศพาณิชย

เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 1. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม มีหนาที่เชนเดียวกันกับ 2. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน เทศบาลเมืองตามขอ 1-12 3. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากิน ของราษฎร 4. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดา และเด็ก 5. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 6. ใหมีการสาธารณูปการ 7. จัดทํากิจกรรม ซึ่งจําเปนเพื่อการ สาธารณสุข 8. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 9. ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการ กีฬาและพลศึกษา 10. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวน สัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ 11. ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรมและ รักษาความสะอาดเรียบรอยของ ทองถิ่น 12. เทศพาณิชย

29


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

30

แผนภูมิ : เงื่อนไขในการจัดตั้งเทศบาลและประเภทของเทศบาล

สุขาภิบาล

เทศบาลตําบล - มีรายไดไมต่ํากวา 12 ลานบาท (ไม รวมเงินอุดหนุน) - ประชากร 7,000 คนขึ้นไป

เทศบาลเมือง - เปนที่ตั้งของศาลา กลางจังหวัด (ยก ฐานะเปนเทศบาล เมืองไดเลย)

หรือ เทศบาลเมือง - ประชากร 10,000 คนขึ้นไป

เทศบาลนคร - มีประชากร 50,000 คนขึ้นไป


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

31

แผนภูมิ : แสดงโครงสรางและการแบงสวนการบริหารของเทศบาล

เทศบาล

สภาเทศบาล

คณะเทศมนตรี

-สมาชิก 12-18-24

- นายกฯ 1 คน - เทศมนตรี 2-4 คน ปลัดเทศบาล หนวยงานตรวจสอบภายใน รองปลัดเทศบาล

สํานัก ปลัดเทศบาล กอง/ฝาย สวัสดิการสังคม

กอง/ฝาย คลัง

กอง/ฝาย สาธารณสุข

กอง/ฝาย วิชาการและแผนงาน

กอง/ฝาย การประปา

กอง/ฝาย ชาง กอง/ฝาย การศึกษา

แขวง


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

32

แผนภูมิ : เทศบาลตําบล ตาม พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 เทศบาลตําบล

สภาเทศบาล

คณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภา เทศบาลตําบล

การประชามติจากประชาชน ในเขตเทศบาลนั้น

แผนภูมิ : เทศบาลนคร / เทศบาลเมือง ตาม พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 เทศบาล นคร

เทศบาล

สมาชิกเทศบาลตําบล 12 คน สมาชิกเทศบาลเมือง 18 คน สมาชิกเทศบาลนคร 24 คน ประธานสภา และรองประธาน สภาเทศบาล เลือกจาก สมาชิกสภาเทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล

เมือง

นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง

เทศบาลตําบล มีรองนายกเทศมนตรี ไมเกิน 2 คน เทศบาลเมือง มีรองนายกเทศมนตรี ไมเกิน 3 คน เทศบาลนคร มีรองนายกเทศมนตรี ไมเกิน 4 คน นายกเทศมนตรีเปน ผูแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

33

แผนภูมิ : แสดงวิธีการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล) การกํากับดูแลการกระทําของเทศบาล

มาตรการทั่วไป

การอนุมัติ การเพิกถอน การชี้แจง ตักเตือน

โดย รมว.มหาดไทย หรือ ผวจ. ในการ ตรวจสอบใหถูกตอง ตามกฎหมาย

มาตรการกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กฎหมายที่กําหนดให สวนกลางตอง ดําเนินการ เชน การ ยกฐานะระเบียบของ พนักงานเทศบาล ฯลฯ กฎหมายใหสวนกลาง ออกเปนระเบียบ เชน ขอบังคับประชุม การ ทํางบประมาณ ฯลฯ

มาตรการตรวจสอบ นอกจาก กระทรวงมหาดไท ยจะออกระเบียบ เกี่ยวกับ การเงิน ทรัพยสินแลว ยังมี อํานาจในการ ตรวจสอบการคลัง บัญชีเทศบาล

กฎหมายกําหนดใหสวนกลางประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เชน ใหนายก เทศมนตรีมีอํานาจเปรียบเทียบคดีที่ ละเมิดตอเทศบัญญัติ


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

การกํากับดูแลองคกรและบุคคล

ยุบสภา รมว.มหาดไทยมีอํานาจใน การยุบสภาและใหราษฎร เลือกตั้งหรือ แตงตั้ง สมาชิกใหมเเทนภายใน 90 วัน หากเห็นวาสภา เทศบาลกอความไมสงบ หรือขัดขวางการ ดําเนินงานของคณะ เทศมนตรี

ปลดสมาชิกออก เมื่อสอบสวนแลวพบวา ประพฤติเสื่อมเสีย หรือไมมาประชุม 3 ครั้ง ติดตอกัน ฯลฯ

ปลดคณะเทศมนตรี เมื่อพบวาประพฤติ เสื่อมเสีย หรือ ส.ท. ไมต่ํากวา 1 ใน 3 เสนอเรื่องปลด และ รมว.มหาดไทย เห็นชอบ

การบริหาร ใหเปนไปตาม ระเบียบพนักงาน เทศบาล โดยมี รมว. มหาดไทย เปน ประธานในการ กํากับ ดูแลวินัย รวมทั้งแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนชั้น (พนักงานเทศบาล ระดับ 5 ขึ้นไป)

34


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย องการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรียนที่ 2 เทศบาล ************************ ******************************************* บัตรกิจกรรม คําชี้แจง จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 1. เทศบาลมี 3 ประเภท ไดแก ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2. ถาในทองที่มีพลเมืองตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป จะจัดตั้งเปนเทศบาลประเภท ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3. โครงสรางเทศบาลแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4. การปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในเทศบาล จะมีโครงสรางทางเจาหนาที่อีกสวนหนึ่งเรียกวา ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5. สภาเทศบาล ทําหนาที่ ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

35


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

6. กรณีที่เปนเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลใหมีเทศมนตรีไดกี่คน ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 7. สําหรับเทศบาลเมืองที่มีรายไดจากการจัดเก็บปละ 20 ลานบาทขึ้นไปใหมีเทศมนตรีเพิ่มขึ้นกี่คน ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 8. ถาเทศบาลใชโครงสรางแบบนายกเทศมนตรีดังนั้นนายกเทศมนตรีจะมาจาก ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 9. อํานาจหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติที่เหมือนกับของเทศบาลคืออะไรเทศบาลอะไรบาง ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 10. อํานาจหนาที่ของเทศบาลแบงไดดังนี้คือ ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

36


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ยน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรียนที่ 2 เทศบาล ******************************* ************************************ บัตรเฉลยกิจกรรม 1. เทศบาลมี 3 ประเภท ไดแก ตอบ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 2. ถาในทองที่มีพลเมืองตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป จะจัดตั้งเปนเทศบาลประเภท ตอบ เทศบาลนคร 3. โครงสรางเทศบาลแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ตอบ สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี 4. การปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในเทศบาล จะมีโครงสรางทางเจาหนาที่ อีกสวนหนึ่งเรียกวา ตอบ พนักงานเทศบาล 5. สภาเทศบาล ทําหนาที่ ตอบ เปนฝายนิติบัญญัติซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝายบริหารอันเปนวิถีทางแหงการถวงดุล อํานาจ 6. กรณีที่เปนเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลใหมีเทศมนตรีไดกี่คน ตอบ 2 คน 7. สําหรับเทศบาลเมืองที่มีรายไดจากการจัดเก็บปละ 20 ลานบาทขึ้นไปใหมีเทศมนตรีเพิ่มขึ้นกี่คน ตอบ 1 คน

37


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

8. ถาเทศบาลใชโครงสรางแบบนายกเทศมนตรีดังนั้นนายกเทศมนตรีจะมาจาก ตอบ การเลือกตั้งโดยตรง 9. อํานาจหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติที่เหมือนกับของเทศบาลคืออะไรเทศบาลอะไรบาง ตอบ เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร 10. อํานาจหนาที่ของเทศบาลแบงไดดังนี้คือ ตอบ หนาที่ที่จะตองปฏิบัติ หนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติ

38


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรียนที่ 3 องคการบริหารสวนตําบล ************************** ****************************************

บัตรคําสั่ง 1. 2. 3. 4.

ประธานแจกบัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา และบัตรกิจกรรม ใหกับสมาชิกทุกคน สมาชิกทุกคนรวมกันศึกษาบัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหาและบัตรกิจกรรม สมาชิกทุกคนรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย สมาชิกทุกคนรวมกันประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบจากบัตรเฉลยและ ใหคะแนนขอที่ถูกตอง ขอละ 1 คะแนน

เมื่อประกอบกิจกรรมเรียบรอยแลวขอให ทุกคนชวยกันเก็บสื่อการสอนทุกอยาง เขาที่ใหเรียบรอยกอนที่จะยายไป ทํางานศูนยการเรียนตอไป

39


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรียนที่ 3 องคการบริหารสวนตําบล ******************************************************** บัตรเนื้อหา องคการบริหารสวนตําบล คําวาองคการบริหารสวนตําบลกับคําวาตําบลนั้นมีความแตกตางกัน คําวาตําบลเปน หนวยงานปกครองทองที่ตามกฎหมายวาดว ยลักษณะปกครองทองที่ พ . ศ . 2457 มีกํานันเปน ผูรับผิดชอบในเรื่องลักษณะทองที่ของตําบลซึ่งอยูนอกเหนือหรือนอกเขตของราชการบริหารสวน ทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลเปนราชการปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิมเติ ่ มเติมถึงปจจุบันคือ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนเรื่องของการปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไววาตําบลหนึ่งใหมีสภาตําบล มี อํานาจหนาที่ในเรื่องการปกครองทองถิ่น มีฐานะเปนนิติบุคคล สภาตําบลใดมีรายไดโดยไมรวมเงิน อุดหนุนจากรัฐสามปติดตอกันเฉลี่ ยไม ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหนาหมื่นบาท อาจตั้งเปนองคการบริหาร สวนตําบลได เรียกชื่อยอวา อบต . องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการ บริหารสวนทองถิ่น การจัดองคการบริหารสวนทองถิ่นประกอบดวย องคกรหลัก 2 องคกร คือ สภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล นอกจากองคกรหลัก 2 องคกรนี้แลว กฎหมายยังใหองคการบริหารสวนตําบลมีพนักงาน สวนตําบลและอาจจัดแบงการบริหารออกเปนสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย สวนตาง ๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจตั้งขึ้นได รายละเอียดขององคการบริหารสวนตําบล มีดังนี้ 1. สภาองคการบริหารสวนตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบลเปนฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูบานละ 2 คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผูมี สิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตํา บลนั้น ถาตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานให สภาองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดจํานวน 6 คน และใน

40


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

กรณีตําบลใดมีเพียงสองหมูบานใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้นประกอบดวยสมาชิกสภาองคการ บริหารสวนตําบลหมูบานละ 3 คน รวมเปน 6 คน ถาตําบลใดมีตั้งแต 3 หมูบานขึ้นไปใหมี สมาชิกสภาตําบลไดหมูบานละ 2 คน หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจะตอง มีสมาชิกอยางนอย 6 คน อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละ 4 ปนับแตวัน เลือกตั้ง สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจะทําก ารลงมติเลือกสมาชิกสภาขึ้นเปนประธานสภาและ รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตําแหนงละ 1 คน แลวเสนอชื่อใหนายอําเภอแตงตั้งตาม มติของสภาองคการบริหารสวนตําบล วาระการดํารงตําแหนงของประธานสภาและรองประธานสภา องคการบริหารสวนตําบล มีวาระตําบลตําแหนงคราวละ 2 ปนันบั แตวันที่ไดรับการเลือกตั้ง ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการ บริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรกิจ การจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย อํานาจหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบล คือ 1.1 ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล เพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการของ องคการบริหารสวนตําบล 1.2 พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ราง ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและรางข างขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 1. 3 ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม นโยบายและแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ โดยสรุปจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหมีหมูบานละ 2 คน แต ถถา ในตําบล มีเพียงไมเกิน 2 หมูบานใหมีสมาชิกสภาตําบลได 6 คน 2. นายกองคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหาร สวนตําบลจํานวนหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับจากประชาชนตามกฎหมายเลือกตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารท องถิ่น นายกองคการบริหารสวนตําบล ดํารงตําแหนงนับแตวัน เลือกตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงคิดตอกันสองวาระ มิได นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมิใช สมาชิกสภาองคการบริหารสวน ตําบลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน ตําบลมอบหมายไดไมเกิน 2 คน และอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่ง ซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือเจาหนาที่ของรัฐได

41


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

2.1 อํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล (1) กําหนดนโยบาย โดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหาร ราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหาร สวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ (2) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารส หารสวนตําบล (3) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ นายกองคการบริหารสวนตําบล (4) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความ เรียบรอย (5) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล (6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 2.2 การบริหารราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร ราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหาร สวนตําบลใหเปนไปตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ในกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองนายก องคการบริหารสวนตําบลลําดับที่นายกองค การบริหารสวนตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหปลัดองคการบริหาร สวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําสั่งใด แตงตั้งใหนายก องคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษา ราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตําบลใน ระหวางรักษาราชการแทนดวย อํานาจในการสั่ง การอนุญาต อนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่นายก องคการบริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้นหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปน อยางอื่น นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการบริหารสวน ตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลก็ได แตถามอบใหปลัดองคการบริหาร

42


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

สวนตําบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่งและปร ะกาศให ประชาชนทราบ การปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล ตองกระทําภายใต การกํากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว 3. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล นอกจากมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล นายก องคการบริหารสวนตําบล อันถือวาเปนฝายการเมืองทองถิ่นแลว ยังมีขาราชการประจําและ พนักงานลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลอีก ตามที่กฎหมายกําหนดไววา ใหมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและ ลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแล ราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่มี กฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย การบริหารงานบุคคล ขององค การบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย การนั้นและเพื่อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลอาจขอให ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยการบริหาร ราชการสวนทองถิ่น ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราวได โดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม ทั้งนี้ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุญาตไดตามความจําเปนและ ในกรณีที่เปนขาราชการซึ่งไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัดใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลง กับหนวยงานตนสังกั งกัดกอนแตงตั้ง การบริหารงานของปลัดองคการบริหารสวนตําบล จะขึ้นตรงตอนายกองคการบริหาร สวนตําบล โดยมีสวนการปฏิบัติงานที่อยูในความกํากับดูแลของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไดแก สวนการคลัง สวนโยธา สวนสาธารณสุข เปนตน 4. การปฏิบัติหนาที่และอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 4.1 การปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล (1) ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหสมาชิกสภาองคการบริหาร สวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร สวนตําบลและพนักงานส กงานสวนตําบลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานสวนตําบล ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง มี อํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลได ตามระเบียบและวิธีการที่ กระทรวงมหาดไทยกําหนด

43


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

เมื่อไดชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ เปรียบเทียบใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (2) การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตอง เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวน รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อ จัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัติวาดวยการนั้น หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 4.2 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและบก (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (4) ปองกันและบรรเทาสารณภัย (5) สงเสริมการศึกษา กษา ศาสนาและวัฒนธรรม (6) สงเสริมการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ (7) คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดี ของทองถิ่น (9) ปฏิบัตหน ิ หนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ (1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิ ยวิธีอื่น (3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและ สวนสาธารณะ (5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ

44


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย (12) การทองเที่ยว (13 ) การผังเมือง อง

45


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

46

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรียนที่ 3 องคการบริหารสวนตําบล ********************************************************

บัตรกิจกรรม คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย  หนาขอความที่ถูกตองและเขียนเครื่องหมาย X หนาขอความที่ผิด ____ 1. อบต. เปนชื่อยอของ องคการบริหารสวนตําบล ____

2. องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวน

____

3. สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูบานละ 1 คน

____

4. การควบคุมการปฏิบัติงานของสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนหนาที่ของนายกองคการ บริหารสวนตําบล

____

5. นายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงมีวาระอยู ในตําแหนงคราวละ 5 ป

____

6. อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนไป ตามหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย

____

7. ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลคือ ปลัดองคกรสารบริ วนตํหาาบล

____

8. องคประกอบของนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดแก นายกอบต. 1 คน รองนายกอบต. 2 คน และเลขานุการนายก 2 คน

____

9. องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม

____ 10. การดํารงตําแหนงของประชาชนสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระ ตําแหนงคราวละ 2 ป


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

47

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรียนที่ 3 องคการบริหารสวนตําบล ***************** *************************************** บัตรเฉลยกิจกรรม 

1. อบต. เปนชื่อยอของ องคการบริหารสวนตําบล

2. องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวน

3. สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย สมาชิกสภาองค ารบริ ก หารสวนตําบลหมูบานละ1 คน

4. การควบคุมการปฏิบัติงานของสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนหนาที่ของนายกองคการ บริหารสวนตําบล

5. นายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 5 ป

6. อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนไป ตามหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย

7. ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลคือ ปลัดองคการบริหารสว

8. องคประกอบของนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดแก นายกอบต. 1 คน รองนายกอบต. 2 คน และเลขานุการนายก 2 คน

9. องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม

10. การดํารงตําแหนงของประชาชนสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระ ตําแหนงคราวละ 2 ป


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรียนที่ 4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ************************** **************************************** บัตรคําสั่ง 1. 2. 3. 4.

ประธานแจกบัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา และบัตรกิจกรรม ใหกับสมาชิกทุกคน สมาชิกทุกคนรวมกันศึกษาบัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหาและบัตรกิจกรรม สมาชิกทุกคนรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย สมาชิกทุกคนรวมกันประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบจากบัตรเฉลยและ ใหคะแนนขอที่ถูกตอง ขอละ 1 คะแนน

เมื่อประกอบกิจกรรมเรียบรอยแลวขอให ทุกคนชวยกันเก็บสื่อการสอนทุกอยาง เขาที่ใหเรียบรอยกอนที่จะยายไป ทํางานศูนยการเรียนตอไป

48


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

49

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรียนที่ 4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ********************************************************

บัตรเนื้อหา กรุงเทพมหานคร การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เปนองคการปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบ พิเศษ กฎหมายที่ใชบังคับในการจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบันคือฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 รูปแบบการจัดองคการบริหารกรุงเทพมหานครใชหลักการแบงแยกอํานาจฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหารออกจากกันตามรูปแบบการปกครองในระบอบประธานาธิบดี กลาวคือ มีการเลือกตั้ง โดยตรงและลับจากประชาชนทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร ทั้งสองฝายตางก็ปฏิบั ติหนาที่ของตน ภายในขอบเขตตามที่กฎหมายกําหนดไว พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กําหนดใหกรุงเทพมหานครเปน ราชการบริหารสวนทองถิ่น มีฐานะเปนนิติบุคคล มีระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัติโดยแบงพื้นที่ การปกครองกรุงเทพฯ ออกเปนเขตและแขวง การบริหารกรุงเทพมหานครประกอบดวย สภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 1. สภากรุงเทพมหานคร เปนองคกรนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครสภากรุงเทพมหานคร ประกอบดวย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีชื่อเรียกยอวา ส .ก. ซึ่งราษฎรเลือกตั้งจากเขตตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะมีจํานวนเทาใดใหถือจากเกณฑจํานวน ราษฎรหนึ่งแสนคนเปนประมาณตอสมาชิกสภากรุงเทพฯ 1 คน เขตใดมีราษฎรไมถึงหนึ่งแสนคนก็ ใหมีการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้นได 1 คน และใหถือวาเปนเขตเลือกตั้งหนึ่งคือ เลือกไดเขต ละหนึ่งคน ถาเขตใดมีราษฎรมากกวาหนึ่งแสนคนเศษของหนึ่งแสนถาถึงหนาหื่นคนให นับเปนหนึ่งแสน อายุขอสภากรุงเทพมหานครมีกําหนดคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานครอาจสิ้นสุดลงกอนครบวาระ 4 ปไดเมื่อมีการยุบสภา กลาวคือ ในกรณีที่การดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครขัดแยง


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

กันจนกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานครหรือแกราชการโดยสวนรวม ผูวาราชการ กรุงเทพมหานครอาจยื่นขอเสนอพรอมดวยเหตุผลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหยุบสภา กรุงเทพมหานครเพื่อใ หมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหมไดหรือกรณีรัฐมนตรีวาการ กระทรวงมหาดไทยเห็นเองวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขัดแยง และดําเนินงานเปนไปในทางไมถูกตองอาจจะเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานครและสวนรวม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยคณะรัฐมนตรีอาจใหยุบสภากรุงเทพมหานครเสียได สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้งอยูในตําแหนงตาม อายุของสภากรุงเทพมหานคร หมายความวาเมื่อครบ 4 ป หรือมีการยุบสภากอนครบ 4 ป สมาชิกภาพของสมาชิกสภาก็สิ้นสุดลงดวย สภากรุง เทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปนประธานสภา กรุงเทพ มหานครหนึ่งคนและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมเกินสองคนโดยใหดํารงตําแหนง ทันทีที่ไดรับเลือก แลวเสนอชื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศชื่อประธานสภาและ รองประธานสภากรุงเทพมหานครในราชกิจจานุเบกษา ทั้ งประธานสภาและรองประธานสภา กรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงตามวาระคราวละ 2 ป ใหมีเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคนและเลขานุการรองประธานสภา กรุงเทพมหานครไมเกิดจํานวนรองประธานสภากรุงเทพมหานครโดยประธานสภากรุงเทพมหานครเปน ผูแตงตั้ง 2. ผูวาราชการกรุ งเทพมหานคร ใหกรุงเทพมหานครมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครหนึ่ง คน ราษฎรเลือกตั้งโดยวิธีกออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปน หัวหนาฝายบริหารของกรุงเทพมหานครมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้งทํา หนาที่ปกครองบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางของกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบปฏิบัติราชการของ กรุงเทพมหานครและใหมีอํานาจตามที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการ จังหวัด นายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี โดยอนุโลมหมายความวา ผูวาราชการ กรุงเทพมหานครทําหนาที่เสมือนผูวาราชการจั งหวัดหรือนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรีคือทั้ง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว ใหมีรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนไมเกิน 4 คน ซึ่งแตงตั้งและถอดถอน โดยผู วาราชการกรุงเทพมหานคร ทําหนาที่ชวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการ กรุงเทพมหานครตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายและใหมีเลขานุการประจําผูวาราชการ กรุงเทพมหานคร 1 คน และผูชวยเลขานุการกรุงเ ทพมหานครไมเกินจํานวนรองผู วาราชการ กรุงเทพมหานครทําหนาที่ประจํากับรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

50


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ทั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาฯ ผูชวยเลขานุการรองผูวาฯ เลขานุการประธานสภา กทม . ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษา เปน ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง 3. เขตและสภาเขต เขตเปนของกรุงเทพมหานคร เปรียบเสมือเปนอําเภ อของจังหวัด ทั่ว ๆ ไป เขตมีสํานักงานเขตมีผูอํานวยการเขตเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ ลูกจางภายในเขตมี ผูชวยผูอํานวยการเขตคนหนึ่งหรือหลายคน ชวยสั่งหรือปฏิรูประบบราชการแทนผูอํานวยการเขต ก็ได ปจจุบันมีจํานวน 50 เขต ในเขตหนึ่ง ๆ ใหมีสภาเรียกวา สภาเขต ประกอบดวย สมาชิกสภาเขต เรียกยอ วา ส.ข. มาจากการเลือกตั้งมีจํานวนอยางนอยเขตละ 7 คน ถาเขตใดมีราษฎรเกิดหนึ่งแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีก 1 คน ตอจํานวนราษฎรทุก 1 แสนคน เศษ ของหนึ่งแสนถาถึงหาหมื่นใหนับเปน หนึ่งแสน อายุของสภาเขตมีกําหนดคราวละ 4 ป นับแตวัน เลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ใหสภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเปนประธานสภาเขตคนหนึ่งและรองประธานสภา เขตคนหนึ่ง ดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้งมีวาระค ราวละ 1 ป แลวเสนอชื่อใหผู วาราชการ กรุงเทพมหานครประกาศชื่อในสภาเขต สภาเขตมีอํานาจหนาที่ใหขอคิดเห็นใหคําปรึกษาตอผูอํานวยการเขตในเรื่อง แผนพัฒนาเขต สอดสองติดตามดูแลการดําเนินงานของสํานักงานเจต เพื่อใหเกิดประโยชนตอ ราษฎรใหขอคิดเห็นปรับปรุงการบริหารแกประชาชนภายในเขต จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาเขต แตงตั้งกรรมการ เพื่อสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับเจตและเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย กําหนด 4. อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการ ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังตอไปนี้ (1) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทั้งนี้ตามขอบัญญั ติ กรุงเทพมหานครและตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร (2) การทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด (3) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (4) การักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (5) การผังเมือง (6) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา (7) การวิศวกรรมจราจร (8) การขนสง

51


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

(9) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ (10) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (11) การควบคุมอาคาร (12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ (14) การพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม (15) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวั ฒนธรรมอันดีของ ทองถิ่น (16) การสาธารณูปโภค (17) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (18) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (19) การควบคุมการเลี้ยงสัตว (20) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว (21) การควบคุมความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยในโรง มหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ (22) การจัดการศึกษา (23) การสาธารณูปการ (24) การสังคมสงเคราะห (25) การสงเสริมการกีฬา (26) การสงเสริมการประกอบอาชีพ (27) การพาณิชยของกรุงเทพมหานคร (28) หนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ เทศบาลนครหรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายก รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย หรือที่กฎหมายระบุเปนหนาที่ของกรุงเทพมหานคร

52


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

เมืองพัทยา เมืองพัทยาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบพิเศษ ตั้งอยูในเขตพื้นที่อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปนสถานที่ทองเที่ยวติดชายทะเล มีนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศให ความสนใจตอสถานที่ทองเที่ยว ทําใหเมืองพัทยามีการพัฒนาอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม จึงไดมีการตรากฎหมายใหเมืองพัทยามีการจัดการปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบพิเศษ กฎหมายที่ ใชปจจุบันคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 การจัดองคกรและ จัดตั้งเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัตินี้ก็เพื่อเปนองคกรปกครองทองถิ่นโดยใชอาณาเขตเมืองพัทยา ที่มีอยูเดิมเปนหลักและใหเมืองพัทยาเปนนิติบุคคล ซึ่งการจัดองคการการบริหารเมืองพัทยา ประกอบดวย 2 สวน คือ สภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา รูปแบบการจัดองคกรและการบริหารคลายกรุงเทพมหานคร คือ ใชหลักการแบงแยก อํานาจฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารออกจากกันตามแบบในระบอบประธานาธิบดี กลาวคือทั้งสอง ฝายไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 1. สภาเมืองพัทยา สภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกสภาจํานวนยี่สิบสี่ (24) คน ซึ่ง เลือกตั้งโดยตรงจากราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา การเลือกตั้งสมาชิกสภากระทําโดยวิธี ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ อายุของสภาเมืองพัทยามีกําหนดคราวละ 4 ป นับแตวัน เลือกตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง สภาเมืองพัทยา ประกอบดวย ประธานสภาเมืองพัทยาคนหนึ่งและรองประธานสภา เมืองพัทยาจํานวนสองคน โดยใหสมาชิกสภาเลือกจากสมาชิกสภาดวยกันเองแลวเสนอชื่อใหผูวา ราชการจังหวัดชลบุรีแตงตั้ง การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาใหกระทําในการประชุมสภา เมืองพัทยาครั้งแรกภายหลังจากเลือกตั้งทั่วไป ประธานสภาและรองประธานสภาเมืองพัทยาอยูใน ตําแหนงจนครบอายุของสภาเมืองพัทยาหรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือพนจากสมาชิกภาพแหง สภาเมืองพัทยาหรือลาออก สภาเมืองพัทยาเปนองคกรฝายนิติบัญญัติมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ของสมาชิก ขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา วิธีการ ประชุม การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติ การอภิปราย การลงมติ การตั้งและตอบกระทูถาม การประชุม การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติ การอภิปราย การลงมติ การตั้งและตอบกระทู ถามการเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบความเรียบรอยและกิจการอื่นอันเปนหนาที่ของสภา เมืองพัทยา 2. นายกเมืองพัทยา กฎหมายกําห นดใหเมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหนึ่ง เลือกตั้ง โดยตรงจากราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาใหกระทําโดยวี

53


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ นายกเมืองพัทยามีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวัน เลือกตั้งแตจะดํารงตําแหนงติดตอกั นเกินสองวาระมิได นายกเมืองพัทยาจะแตงตั้งรองนายกเมือง พัทยา ไดจํานวนไมเกิน 4 คน ซึ่งมิใชสมาขิกสภาเมืองพัทยาเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการ เมืองพัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย นายกเมืองพัทยาอาจแตงตั้งเลขานุการเมืองพัทยาและผูชวยเลขานุการนายกเมื อง พัทยาไมเกินจํานวนรองนายกเมืองพัทยาและอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษาและที่ ปรึกษาไดจํานวนรวมกันแลวไมเกิน 5 คน เพื่อชวยเหลือในการบริหารราชการเมืองพัทยาตามที่ นายกเมืองพัทยามอบหมาย หนาที่นายกเมืองพัทยา คือ กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการ บริหารราชการ เมืองพัทยาใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบาย เชน สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการเมือง พัทยาแตงตั้งถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมือง พัทยา ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา วางระเบียบเพื่อให งานเมืองพัทยาเปนไป ดวยความเรียบรอย ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูวาราชการ จังหวัดชลบุรีมอบหมาย 3. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา เมืองพัทยาแบงสวนราชการออกเปน สํานักปลัด เมืองพัทยา และสวนราชการอื่นตามที่นายกเมืองพั ทยากําหนดโดยความเห็นชอบของ กระทรวงมหาดไทย เชน ตั้งเปนกองการแพทย กองการศึกษา กองคลัง กองชาง เปนตน นายก เมืองพัทยาเปนผูควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเมืองพัทยาและเปนผูบังคับบัญชา ของพนักงาน ลูกจางของเมืองพัทยา โดยมีปลัดเมืองพัทยาเปนผู บังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง เมืองพัทยารองลงมาจากนายกเมืองพัทยา โดยมีปลัดเมืองพัทยาเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและ ลูกจางเมืองพัทยารองลงมาจากนายกเมืองพัทยา พรอมรับผิดชอบควบคุมดูแบราชการประจํา เมือง พัทยาใหเปนไปตามนโยบายของนายกเมืองพัทยา 4. อํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา เมืองพัทยามีอํานาจหนาที่ดําเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังตอไปนี้ (1) การรักษาความสงบเรียบรอย (2) การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (3) การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (4) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง (5) การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม (6) การจัดการจราจร (7) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

54


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

(8) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและการบําบัดน้ําเสีย (9) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา (10) การจัดใหมีการควบคุมทาเทียบเรือ และที่จอดรถ (11) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพและ สถานบริการอื่น ๆ (12) การควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว (13) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภู มิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดี ของทองถิ่น (14) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนของเทศบาลนครหรือของเมือง พัทยา

55


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรี การเรียนที่ 4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ********************************************************

บัตรกิจกรรม คําชี้แจง จงเติมขอความลงในชองวางใหถูกตอง 1. องคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษทําหนาที่บริหารเขตการปกครองพิเศษ กรุงเทพมหานครตามกฎหมายปจจุบันคือ_________________________________________ 2. ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงตามวาระคราวละ______ ป 3. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดมาโดยวิธี________________________________________ 4. ปจจุบันกรุงเทพมหานครแบงเขตการปกครองเปน________เขต 5. การจัดองคการบริหารเมืองพัทยาประกอบดวย 2 สวน คือ _________________________ 6. สภาเมืองพัทยามีสมาชิกสภาจํานวน_________คน ซึ่งเลือกตั้งโดยตรงจากราษฎร 7. หนาที่นายกเมืองพัทยา คือ _________________________________________________ 8. ผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางเมืองพัทยารองลงมาจากนายกเมืองพัทยา พรอมรับผิดชอบ ควบคุมดูแบราชการประจํา คือ_____________________________ 9. นายกเมืองพัทยาจะแตงตั้งรองนายกเมืองพัทยาไดจํานวนไมเกิน ____________ คน 10. สิทธิของประชาชนมีสิทธิเลือกตั้ง ไดแก ________________________________________ _______________________________________________________________________

56


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรี การเรียนที่ 4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ******************************************************** บัตรเฉลยกิจกรรม 1. องคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษทําหนาที่บริหารเขตการปกครองพิเศษ กรุงเทพมหานครตามกฎหมายปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 2. ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงตามวาระคราวละ 2 ป 3. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดมาโดยวิธี ราษฎรเลือกตั้งโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง และลับ 4. ปจจุบันกรุงเทพมหานครแบงเขตการปกครองเปน 50 เขต 5. การจัดองคการบริหารเมืองพัทยาประกอบดวย 2 สวน คือ สภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา 6. สภาเมืองพัทยามีสมาชิกสภาจํานวน 24 คน ซึ่งเลือกตั้งโดยตรงจากราษฎร 7. หนาที่นายกเมืองพัทยา คือ กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการเมืองให เปนไปตามกฎหมายและนโยบาย 8. ผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางเมืองพัทยารองลงมาจากนายกเมืองพัทยา พรอมรับผิดชอบ ควบคุมดูแบราชการประจํา คือ ปลัดเมืองพัทยา 9. นายกเมืองพัทยาจะแตงตั้งรองนายกเมืองพัทยาไดจํานวนไมเกิน 4 คน 10. สิทธิของประชาชนมีสิทธิเลือกตั้ง ไดแก ลงคะแนนเสียงถอดถอนใหพนจากตําแหนง, ขอให พิจารณาขอบัญญัติทองถิ่น, มีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

57


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรียนสํารอง ********************************************************

บัตรกิจกรรม คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย  หนาขอความที่ถูกตองและเขียนเครื่องหมาย X หนาขอความที่ผิด ____ 1. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอยูในตําแหนงไดคราวละ 3 ป ____

2. กรณีมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 24-30 คน จะมีรองนายกองคการบริหารสวน จังหวัดได 3 คน

____

3. เทศบาลตําบลมีประชากรตั้งแต 7,000 คนขึ้นไป

____

4. อํานาจหนาที่ของเทศบาลไดแก หนาที่จะตองปฏิบัติและหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติ

____

5. กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจัดเปนองคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ

____

6. ปจจุบันกรุงเทพมหานครแบงเขตการปกครองเปน 49 เขต

____

7. ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมาโดยการแตงตั้ง

____

8. หนาที่นายกเมืองพัทยา คือ กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการเมืองพัทยา เปนไปตามกฎหมาย

____

9. ลงคะแนนเสียงถอดถอนใหพนจากตําแหนงเปนสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง

____ 10. นายกเมืองพัทยาจะแตงตั้งรองนายกเมืองพัทยาไดจํานวนไมเกิน 4 คน

58


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการเรียนสํารอง ******************************************************** บัตรเฉลยกิจกรรม 

1. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอยูในตําแหนงไดคราวละ 3 ป

2. กรณีมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 24-30 คน จะมีรองนายกองคการบริหารสวน จังหวัดได 3 คน

3. เทศบาลตําบลมีประชากรตั้งแต 7,000 คนขึ้นไป

4. อํานาจหนาที่ของเทศบาลไดแก หนาที่จะตองปฏิบัติและหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติ

5. กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจัดเปนองคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ

6. ปจจุบันกรุงเทพมหานครแบงเขตการปกครองเปน 49 เขต

7. ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมาโดยการแตงตั้ง

8. หนาที่นายกเมืองพัทยา คือ กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการเมืองพัทยา เปนไปตามกฎหมาย

9. ลงคะแนนเสียงถอดถอนใหพนจากตําแหนงเปนสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง

10. นายกเมืองพัทยาจะแตงตั้งรองนายกเมืองพัทยาไดจํานวนไมเกิน 4 คน

59


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

แบบฝกปฏิบัติ วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ชื่อ ______________________________ เลขที่ _________ ชั้น /แผนก ____________________ ศูนยการเรียนที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด คําชี้แจง จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 1. ปจจุบันโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ตาม พ.ร.บ.ฉบับลาสุดที่ใชอยูในปจจุบันคือ ฉบับใด ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2. โครงสรางและองคประกอบของ อบจ.ประกอบดวยอะไรบาง ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอยูในตําแหนงไดคราวละกี่ป ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4. ในกรณีมีสมาชิก 48 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดกี่คน ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5. ถาจังหวัดหนึ่ง มีสมาชิกสภาจังหวัดได 24 คน แสดงวาจังหวัดนี้มีราษฎรกี่คน ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

60


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

6. ขาราชการสวนจังหวัดมีใครเปนผูปกครองบังคับบัญชา ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 7. ใครเปนผูเลือกตั้งสมาชิกสภา เปนประธานสภา 1 คน และเปนรองประธานสภา 2 คน ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 8. รูปแบบอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนอยางไร ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 9. การบริหารงานจะแบงออกเปนสวนตาง ๆ ไดแกอะไรบาง ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 10. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติในโครงสรางของอบจ. คือใคร ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

61


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

แบบฝกปฏิบัติ วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ชื่อ ______________________________ เลขที่ _________ ชั้น /แผนก ____________________ ศูนยการเรียนที่ 2 เทศบาล คําชี้แจง จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 1. เทศบาลมี 3 ประเภท ไดแก ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2. ถาในทองที่มีพลเมืองตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป จะจัดตั้งเปนเทศบาลประเภท ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3. โครงสรางเทศบาลแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4. การปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในเทศบาล จะมีโครงสรางทางเจาหนาที่อีกสวนหนึ่งเรียกวา ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5. สภาเทศบาล ทําหนาที่ ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

62


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

6. กรณีที่เปนเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลใหมีเทศมนตรีไดกี่คน ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 7. สําหรับเทศบาลเมืองที่มีรายไดจากการจัดเก็บปละ 20 ลานบาทขึ้นไปใหมีเทศมนตรีเพิ่มขึ้นกี่คน ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 8. ถาเทศบาลใชโครงสรางแบบนายกเทศมนตรีดังนั้นนายกเทศมนตรีจะมาจาก ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 9. อํานาจหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติที่เหมือนกับของเทศบาลคืออะไรเทศบาลอะไรบาง ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 10. อํานาจหนาที่ของเทศบาลแบงไดดังนี้คือ ตอบ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

63


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

64

แบบฝกปฏิบัติ วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ชื่อ ______________________________ เลขที่ _________ ชั้น /แผนก ____________________ ศูนยการเรียนที่ 3 องคการบริหารสวนตําบล คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย  หนาขอความที่ถูกตองและเขียนเครื่องหมาย X หนาขอความที่ผิด ____ 1. อบต. เปนชื่อยอของ องคการบริหารสวนตําบล ____

2. องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตํนายกองค าบล การบริหารสวนตําบล

____

3. สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูบานละ 1 คน

____

4. การควบคุมการปฏิบัติงานของสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนหนาที่ของนายกองคการ บริหารสวนตําบล

____

5. นายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 5 ป

____

6. อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนไป ตามหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย

____

7. ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางองค ารบริ ก หารสวนตําบลคือ ปลัดองคการบริหารสวนตํา

____

8. องคประกอบของนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดแก นายกอบต. 1 คน รองนายกอบต. 2 คน และเลขานุการนายก 2 คน

____

9. องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สั งคมและ วัฒนธรรม

____ 10. การดํารงตําแหนงของประชาชนสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระ ตําแหนงคราวละ 2 ป


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

แบบฝกปฏิบัติ วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ชื่อ ______________________________ เลขที่ _________ ชั้น /แผนก ____________________ ศูนยการเรียนที่ 4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ คําชี้แจง จงเติมขอความลงในชองวางใหถูกตอง 1. องคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษทําหนาที่บริหารเขตการปกครองพิเศษ กรุงเทพมหานครตามกฎหมายปจจุบันคือ _________________________________________ 2. ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงตามวาระคราวละ______ ป 3. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดมาโดยวิธี________________________________________ 4. ปจจุบันกรุงเทพมหานครแบงเขตการปกครองเปน ________เขต 5. การจัดองคการบริหารเมืองพัทยาประกอบดวย 2 สวน คือ _________________________ 6. สภาเมืองพัทยามีสมาชิกสภาจํานวน_________คน ซึ่งเลือกตั้งโดยตรงจากราษฎร 7. หนาที่นายกเมืองพัทยา คือ _________________________________________________ 8. ผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางเมืองพัทยารองลงมาจากนายกเมืองพัทยา พรอมรับผิดชอบ ควบคุมดูแบราชการประจํา คือ_____________________________ 9. นายกเมืองพัทยาจะแตงตั้งรองนายกเมืองพัทยาไดจํานวนไมเกิน ____________ คน 10. สิทธิของประชาชนมีสิทธิเลือกตั้ง ไดแก ________________________________________ _______________________________________________________________________

65


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

แบบฝกปฏิบัติ วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น ชื่อ ______________________________ เลขที่ _________ ชั้น /แผนก ____________________ ศูนยการเรียนสํารอง คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย  หนาขอความที่ถูกตองและเขียนเครื่องหมาย X หนาขอความที่ผิด ____ 1. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอยูในตําแหนงไดคราวละ 3 ป ____

2. กรณีมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 24-30 คน จะมีรองนายกองคการบริ หารสวน จังหวัดได 3 คน

____

3. เทศบาลตําบลมีประชากรตั้งแต 7,000 คนขึ้นไป

____

4. อํานาจหนาที่ของเทศบาลไดแก หนาที่จะตองปฏิบัติและหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติ

____

5. กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจัดเปนองคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิ เศษ

____

6. ปจจุบันกรุงเทพมหานครแบงเขตการปกครองเปน 49 เขต

____

7. ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมาโดยการแตงตั้ง

____

8. หนาที่นายกเมืองพัทยา คือ กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการเมืองพัทยา เปนไปตามกฎหมาย

____

9. ลงคะแนนเสียงถอดถอนใหพนจากตําแหนงเปนสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง

____ 10. นายกเมืองพัทยาจะแตงตั้งรองนายกเมืองพัทยาไดจํานวนไมเกิน 4 คน

66


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10 ขอ เวลา 10 นาที

ระดับชั้น ปวส. คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คําชี้แจง ใหนักเรียนกาเครื่องหมายกากบาท  ทับตัวอักษรหนาคําตอบที่ถูกที่สุด 1. ฝายประจําซึ่งมิไดมาจากการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลคือขอใด ก. เลขาสภาองคการบริหารสวนตําบล ข. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ค. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ง. ถูกทุกขอ 2. ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ปจจุบันเรียกชื่อตําแหนงในขอใด ก. ประธานผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ข. นายกผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ค. ประธานคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ง. นายกองคการบริหารสวนตําบล 3. กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่นปจจุบันกําหนดใหผูบริหารหรือคณะผูบริหารองคกร ปกครองสวนทองถิ่นไวในขอใด ก. มาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรทุกองคกร ข. มาจากการลงมติเลือกของสมาชิกสภาแลวแตงตั้งใหเปนผูบริหารทุกองคกร ค. บางองคกรราษฎรเลือกตั้งโดยตรง ง. ถูกทุกขอ 4. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กฎหมายกําหนดใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดหมูบานละ 2 คน ขอทราบวา ตําบลรมเย็น มี 2 หมูบาน จะมีสมาชิกสภาองคการบริหาร สวนตําบลรมเย็นไดกี่คน ก. จํานวน 4 คน ข. จํานวน 5 คน ค. จํานวน 6 คน ง. จํานวน 7 คน

67


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

5. โดยกฎหมายวาระการดํารงตําแหนงของสภาองคการบริหารสวนทองถิ่นมีวาระคราวละกี่ป ก. 2 ป นับแตวันเลือกตั้ง ข. 3 ป นับแตวันเลือกตั้ง ค. 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง ง. 5 ป นับแตวันเลือกตั้ง 6. รูปองคกรในการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย 2 ฝายคือ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดฝายหนึ่งและอีกฝายคือขอใด ก. ฝายบริหารคือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ข. ฝายบริหารคือประธานองคการบริหารสวนจังหวัด ค. ฝายนิติบัญญัติคือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ง. ฝายนิติบัญญัติคือประธานองคการบริหารสวนจังหวัด 7. ปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับจังหวัดไดมี การจัดตั้งตามขอใด ก. มีการจัดตั้งทุกจังหวัดในประเทศไทยเวนกรุงเทพมหานคร ข. มีการจัดตั้งเฉพาะจังหวัดใหญ ๆ และมีเทศบาลนคร ค. มีการจัดตั้งเฉพาะจังหวัดที่มีเทศบาลเมือง ง. จังหวัดใดควรมีองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นอยูกับความตองการของราษฎรในจังหวัดนั้น 8. องคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยทุกองคกรเปนนิติบุคคล การเปนนิติบุคคลกอใหเกิดผลใน การบริหารองคกรอยางไรบาง ก. กอใหเกิดผลทําการใด ๆ ยอมถูกตองตามกฎหมาย ข. กอใหเกิดผลทํางานไดเปนอิสระไมตองรับฟงคําสั่งจากผูใด ค. กอใหเกิดมีอํานาจเก็บภาษีโรงเรือน เพื่อบริหารกิจการใด ๆ ก็ได ง. กอใหเกิดอํานาจอิสระตามกฎหมายในการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับบุคคล การเงินและ การคลังดวยตนเองได 9. การปกครองสวนทองถิ่นของไทย ปจจุบันมีดวยกันกี่องคกรอะไรบาง ก. 3 องคกร คือ หมูบาน ตําบล องคการบริหารสวนตําบล ข. 3 องคกร คือ องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล อําเภอ ค. 4 องคกร คือ เทศบาล องคการบริหารสวนตํบลา องคการบริหารสวนจังหวัดและอําเภอ ง. 4 องคกร คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและ องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

68


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

10. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหรัฐตองใหความเปนอิสระแก ทองถิ่นตามหลักการ ปกครองตนเอง ขอความดังกลาวนี้หมายถึงขอใด ก. ทองถิ่นตองการดําเนินกิจการใด ตองใหอิสระแกทองถิ่นในเรื่องนั้น ข. หมูบานใดมีความประสงคจะรวมกันเปนตําบลตองใหอิสระแกหมูบานนั้น ค. ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิไดรับการจัดตั้งเปนองคกร ปกครองสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ง. ถูกทุกขอ

69


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

บรรณานุกรม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา. พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งองคการบริหารสวนทองถิ่นและผูบริหารสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543

70


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

คะแนนที่ได คะแนนเต็ม

กระดาษคําตอบ

ชื่อ_________________________________________ชั้น/แผนก_______________________ วิทยาลัย________________________________สอบวันที่____เดือน_________พ.ศ. _______ วิชา ______________________________________________________________________

ขอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

71


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

เฉลยแบบทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น กอนเรียน 1. ง 2. ง 3. ง 4. ก 5. ก 6. ค 7. ก 8. ง 9. ข 10. ง

หลังเรียน 1. ง 2. ข 3. ง 4. ก 5. ค 6. ก 7. ก 8. ง 9. ง 10. ง

72


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม ชื่อ - สกุล..................................................................ชั้น ปวส. ปที่............แผนก......................... คําชี้แจง ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนตามพฤติกรรมที่กํา หนดและใสเครื่องหมาย / ในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักศึกษา ระดับพฤติกรรมดี ให 3 คะแนน ระดับพฤติกรรมพอใช ให 2 คะแนน ระดับพฤติกรรมปรับปรุง ให 1 คะแนน

ที่ 1 2 3 4 5

คุณลักษณะ / พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม คะแนนที่ได ดี พอใช ปรับปรุง (3 คะแนน) (2 คะแนน) ( 1 คะแนน)

ความรวมมือชวยเหลือกัน การแสดงความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็น ความตั้งใจในการทํางาน การมีสวนรวมในการอภิปราย รวม หมายเหตุ

ผานเกณฑรอยละ 80

คะแนน 3 ดี คะแนน 2 พอใช คะแนน 1 ปรับปรุง

หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง ปฏิบตั ิบางครั้ง หมายถึง ไมปฏิบัติเลย

73


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ชื่อผูประเมิน / กลุมประเมิน................................................................................................................ ชื่อกลุมรับการประเมิน........................................................................................................................ ประเมินผลครั้งที่........................วันที่..................เดือน.........................................พ.ศ. .................... ที่

คุณลักษณะ / พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม คะแนน ดี พอใช ปรับปรุง ที่ได (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)

1 ความมีมนุษยสัมพันธ - แสดงกิริยาทาทางสุภาพตอผูอื่น - ใหความรวมมือกับผูอื่น 2 ความมีวินัย - ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับและขอตกลงตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ ไดแก การแตงกายถูกตองตามระเบียบ และขอบังคับ ตรงตอเวลา 3 ความรับผิดชอบ - มีการเตรียมความพรอมในการเรียนและการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ - มีความเพียรพยายามในการเรียนและการปฏิบัติงาน 4 ความเชื่อมั่นในตนเอง - กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 5 ความปลอดภัย - ปฏิบัติงานทํากิจกรรมดวยความระมัดระวัง 6 ความสนใจใฝรู - ซักถามปญหานาสงสัย 7 ความรักสามัคคี - รวมมือในการทํางาน 8 ความกตัญูกตเวที - มีสัมมาคารวะตอผูสอน - อาจารยอยางสม่ําเสมอ ทั้งตอหนาและลับหลัง 9 พึ่งตนเอง - ทํางานปฏิบัติงานดวยตนเอง 10 มีความอดทนอดกลั้น - ควบคุมอารมณ / ความรูสึกอยางมีสติและเหตุผล ดี หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง

พอใช หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง

ปรับปรุง หมายถึง ไมปฏิบัติเลย

74


วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000 - 1304 เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่น

แบบสรุปคะแนน

(10)

ศูนยการเรียนที่ 4

ศูนยการเรียนที่ 3

ชื่อ - สกุล

ศูนยการเรียนที่ 2

ที่

คะแนน แบบทดสอบ กอนเรียน

ศูนยการเรียนที่ 1

ชุดการสอนที่...................เรื่อง....................................................................................................... ชั้น. ปวส. ปที่....................แผนก......................................................ปการศึกษา.......................... วิทยาลัยเทคนิค.............................................................................................................................. คะแนนแบบฝกปฏิบัติ (40)

(10) (10) (10) (10)

คะแนน แบบทดสอบ หลังเรียน (10)

รวม ลงชื่อ.................................ผูประเมิน (................................) วันที่ประเมิน.....................................

75

การเมืองการปกครอง (แผน)  
การเมืองการปกครอง (แผน)  
Advertisement