Page 1

བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༢༦༤

རབ་གནས་ས་གླང་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཚས་༥སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་5༢༦༤

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠/༡/༢༠ དྷ་རམ་ས་ལ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠/༡/༢༠ དྷ་རམ་ས་ལ། རབ་གནས་ས་གླང་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཚས་ ༥ Vol. 8, Issue 3, 20 JANUARY 2010, Dharamshala བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་འདུ།

www.bangchen.net/ www.tibetexpress.net/ www.khawakarpo.org

The Tibet Express B O D - KYI-BANG-CHEN བདུན་རེའི་གསར་འཕྲིན།

Regd No.HP TIB00008 /08/1/2003-TC Posting Regd No.HP/DMA/103 Valid till 31 Dec 2012

རྒྱ་བོད་གཉིས་བར་གྱི་ཐད་ཀའི་འབྲེལ་མོལ་ཆད་ནས། ལོ་གཅིག་ལྷག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་དང། ཟླ་ འདིའི་ཚས་༢༠ ནས་ཉིན་གཉིས་རིང་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་འདུ་ཞིག་ དྷ་ས་གངས་སྐྱིད་དུ་འཚག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཐེངས་འདིའི་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚགས་ཆུང་ གི་ཚགས་འདུ་དེ་༢༠༠༨ ལོར་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐེངས་བརྒྱད་པ་དེ་གནང་རྗེས་ཀྱི་ཚགས་འདུ་ ཐེངས་བཞི་པ་དེ་ཡིན་འདུག ཐེངས་འདིར་ཚགས་མི་མང་ཆེ་བ་ཕེབས་ཡོད་འདུག །

(WEEKLY NEWSLETTER)

བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་འཁྲིའི་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་བྱེད་དགོས། ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༤ ཉིན་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་

ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༢ ཉིན་བྱང་ཨ་རིའི་གླིང་ཆེན་

གྱི ་ ཁོ ང ས་གཏོ ག ས་ཧའེ ་ ཐི ་ རྒྱ ལ་ཁབ་ནང་

ས་མཆོག་གིས་ཧའེ་ཐིའི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་

ཨེམ་ཨེ་སི་གཙུ ག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་

ལ་ཐུ གས་གསོ འ ་ི གསུ ང་འཕྲི ན ་ཞི ག ་བསྩ ལ་

གོ་སྒྲིག་འོག་ནང་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་

བའི་ནང་འཁོད་དོན། རེས་གཟའ་མིག་དམར་

མགོ ན ་དུ ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ཆི བ ས་བསྒྱུ ར་

ཉི ན ་རྒྱ ལ་ས་པོ ར ་ཊི ་ ཨུ ་ཕེ ་ རི ན ་སི འི ་ ནང་ས་

བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཡོད་པ་རེད།

ཡོམ་བརྒྱབ་པར་བརྟེན། མི་མང་པོའ ་ི ཚ་སྲོག་

གསལ་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་

ཤོ ར ་བ་དང་རྒྱུ ་དངོ ས ་ཕོ ན ་ཆེ ་ ལ་གོ ད ་ཆག་

སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༥ ཉིན་གྱི་

ཆེ ན ་པོ ་ བྱུ ང་བར་ངོ ས ་རང་བློ ་ ཕམ་ཆེ ན ་པོ ་

ཉིན་རྒྱབ་༸གོང་ས་མཆོག་དང། གྷུ་ཇུ་ར་ཏི་

བྱུང༌། ངོས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ལ་ད་རེས་ས་ཡོམ་

མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་ན་རན་ཌ་མུར་ཏི་

དེ་ཧའེ་ཐིའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལོ་ངོ་༢༠༠ ཙམ་གྱི་

མཆོག འབྲུག་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན། ཤྲི་ལངྒ་

ནང་བྱུང་བའི་ས་ཡོམ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་

དང་ཉི་ཧོང། ཨ་རི་དང། དབྱིན་ཇི། ཁེ་ན་ཌ་

འདུག

སོ ག ས་འཛམ་གླི ང ་གི ་ རྒྱ ལ་ཁབ་ཁག་བཅོ ་

ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་ཕོག་པའི་རྗེས་

ཤུལ་ཁྱིམ་ཚང་གི་ནང་མི་ཚར་ངོས་ཀྱིས་སྙིང་

ལྔའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་བྷ་རོ་

ཌ་ཨེམ་ཨེ་སི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ ནས་དར་བའི ་ ནང་པའི ་ ཆོ ས ་དེ ་ ཞི ་ བདེ ་ དང་ ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་ན་ལེནྜའི་ཆོས་ ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་རྒྱ་གར་དུ་གནས་སྡོད་བྱས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚགས་དབུ་འཛུགས་ འཆམ་མཐུན་བསྐྲུན་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ བརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་དེ་ པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཟས་ཟོས་པ་རེད། ངའི་ཕ་ ཀྱིས། དེར་ཕེབས་པའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ཀྱིས་ དང། བོད་ལས་རྒྱ་ནག་ལ་ནང་ཆོས་དར་སྔ་ བོད་པ་ཡིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། དེ་སྤོབས་པ་ མ་དེ་བོད་པ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་སྤྱིར་ང་རང་ རི མ ་པས་གསུ ང་བཤད་གནང་གྲུ བ་རྗེ ས ། བ་ཡིན་པས་རྒྱ་ནག་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་དགེ་ཕྲུག་ བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད། སྔོན་མ་ཚུར་གནང་ རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མི་དང་གཅིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་

སློབ་གནང་དོན།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་འཕྲིན།

ས་ཡོ མ ་ཤུ གས་ཆེ ན ་བརྒྱ བ་པ་དེ ར ་ྋགོ ང ་

གྷུ ་ཇུ ་ར་ཏི ་ མངའ་སྡེ འི ་ བྷ ་རོ ་ ཌ་གྲོ ང ་ཁྱེ ར ་དུ ་

མཐའ་མཇུག་ཏུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་ རྒན་པ་དེ་རེད།

གསར་རིན་ཧིན་སྒོར་ ༥ (Price Rs.5)

དགེ་ཕྲུག་གཞོན་པ་དེ་བོད་ བ་དེ་དག་ང་ཚས་ཕར་རྩིས་སྤྲོད་དགོས་པའི་ ཞིག་ཡིན། ང་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

དེང་སང་དགེ་ཕྲུག་ དུས་ཤིག་ཡིན་པས། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དེ་ ཕྱིན་ཡང་ངས་རྒྱ་གར་གྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་ལྟ་བུ་

ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་ཡིན་པ་རེད། ང་ གིས་དགེ་རྒན་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་ ལ་ཞལ་བཞེས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་ བྱས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་སོགས་ ཚ་རྒྱ་གར་གྱི་དགེ་ཕྲུག་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང། རྒྱ་ པ་ཞིག་དང། དགེ་ཕྲུག་གཞོན་པས་དགེ་ཕྲུག་ པ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གསུངས་པ་དང།

༧གོང་ བཀའ་སློབ་བསྩལ་ཡོད་འདུག

ཐག་པ་ནས་སེམས་གསོ་དང་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རང་བྱུང་གི་འཇིགས་ པ་དེའི་ནང་རྐྱེན་འདས་སུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་དང་ རྗེས་ཤུལ་ནང་མིས་གཙས་གོད་ཆག་ཕོག་པ་

རྣ མས་ལ་བསྔོ ་ སྨོ ན ་དང་བཅས་ཞེ ས ་འཁོ ད ་ ཡོད་པ་རེད།།

འདི་ལོར་ཉི་མ་ཧྲིལ་འཛིན།

གར་ནི་ང་ཚའི་དགེ་རྒན་ལྟ་བུ་རེད། རྒྱ་གར་ རྒན་པར་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་ ས་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་གསུང་དོན། མི་ལོ་ འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ 7 པར་གཟིགས།

བོད་རིགས་མཐོ་རིམ་སློབ་མའི་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་པ། ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༥

ཉིན་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་

ཕྱོ ག ས་ཅེ ན ་ནེ འི ་ གྲོ ང ་ཁྱེ ར ་གྱི ་ འཛམ་གླི ང ་

གསར་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུ ལ་སྤེ ལ ་བ་

གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་བའི་སྲི་ཞུའི་ཚགས་

ལྟར་ན། ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༥ ཉིན་ཉི་འཛིན་འགོ་

ཚགས་ཆེ ན ་ཐེ ང ས་བཞི ་ པ་དེ ་ ཉི ན ་བཞི འི ་

ནུབ་ཕྱོགས་ནས་བྱུང་བ་དང།

ཡོ ང ས་ཀྱི ་ ས་གནས་ཁག་བཅོ ་ བརྒྱ ད་ནས་

གར་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས།

ཚགས་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཤར་ལྷོའ ་ི ཕྱོགས་ཅའོ་ཏུང་ཕྱེད་

པ་ཚ གས་འདུ ་དངོས་སུ ་འགོ་བཙུ གས་

གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ་ཏ་མིལ་ན་དྷུའི་རམ་སི་

པ་སངས་ཚ་རི ང ་ལགས་ཀྱི ས ་ཚགས་འདུ ་

༡༡ ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཕྱི་དྲོའ་ི ཆུ་ཚད་༣་༡༥

ཀྱི ་ གཞོ ན ་ལྷ ན་གྱི ་ ཚགས་གཞོ ན ་ཟུ ར་པ་བློ ་

༡༡༠ ནང་གི་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཡིན་འདུག ཉི་མ་

ཁང་དུ ་བོད་རིགས་མཐོ་རིམ་སློབ་མའི་

འཛུ གས་ས་དང་པོ ་ ཨ་ཧྥི ་ རི ་ ཁ་དབུ ས་མའི ་ རིམ་བཞིན་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཧིན་རྡུ་རྒྱ་མཚ་ཆེན་མོའ ་ི བྱང་ཕྱོགས་དང་རྒྱ་

བོད་རིགས་མཐོ་རིམ་སློབ་མ་གྲངས་༨༠ ལྷག་

འབར་མ་བཅས་བརྒྱུད་དེ་ཆུ་ཚད་བཞི་པ་ཙམ་

རིང་འཚགས་ཡོད་པ་དང།

སིངྒ་ལིའི་བྱང་ཕྱོགས།

ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༥ ཉིན་གྱི་ཞོགས་

གླིང་ནས་མཇུག་རྫོགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་

ཚགས་འདུའི་སྤྱི་ཁྱབ་འབྲེལ་མཐུད་པ་

ཝ་རམ་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་སྔ་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚད་

སྐུ་མགྲོན་གཙ་བོ་བོད་

བར་ནག་ཁུང་ཆགས་པ་ནི་ས་གནས་དེར་མི་ལོ་

བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་བོད་དང་འཛམ་

ཧྲིལ་འཛིན་བྱུང་བའི་དུས་སྐབས་སུ་མི་རྣམས་

ཏེ།

ངོ་སྤྲོད་བྱས་རྗེས།

གླིང་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གཏམ་ ནི ་ འཛམ་གླི ང ་ནང་མི འི ་ཤུ གས་དང་དཔལ་ ཁག་བཅས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཚང་མ་རྩ་མེད་ ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་སྐབས་ང་ཚར་ཉེན་ ཀྱིས་པར་ཆས་ཀྱི་པིང་ཤོག་དང། མིག་ཤེལ་ བཤད་གནང་བ་དང། འདས་པའི་འཛམ་གླིང་ འབྱོར་གྱི་ཤུགས། དམག་དོན་གྱི་ཤུགས། གཏོང་གི་ཡོད་རེད། ང་ཚའི་ཁ་གཏད་དེ་དེ་ ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་ང་ ནག་པོ། སྤྱིར་བཏང་གི་ཤེལ་སྒོ་ནག་པོ། ཉི་མར་

གི ་ གནས་བབ་འཕོ ་ འགྱུ ར་དང་བོ ད ་ཀྱི ་ ལོ ་ གང་ཅིའི་ཐད་སྟོབས་ཆེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ འདྲ་ཞིག་ཡིན་དུས། ང་ཚས་ཀྱང་དེ་ལ་གྲ་སྒྲིག་ ཚ་འཇི ག ས་སྐུ ལ་རི ང ་ལུ གས་པ་ཞི ག ་ཏུ ་མ་ བལྟ ་བྱེ ད ་ཀྱི ་ རྒྱ ང་ཤེ ལ ་སོ ག ས་སྤྱ ད་ནས་ཉི ་ རྒྱུས་ཁྲོད་བལྟས་པ་ཡིན་ན། འཛམ་གླིང་གི་ རེད་ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འཛམ་གླིང་གི་ དགོས་ཀྱི་རེད། ལྷག་བསམ་དང་བློས་གཏོང་ ཉེ ས ་ཁ་གཡོ ག ་བྱེ ད ་འདོ ད ་ཡོ ད ་པ་དེ ་ རེ ད ། འཛིན་ལ་བལྟས་ཡོད་འདུག ས་ཆ་འགའ་ཤས་

འགྱུར་འགྲོས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ སྟོབས་ཆེན་རྒྱ ལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སྣ ་ཚར་གནོན་ གི་གྲ་སྒྲིག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཚར་སྣང་དྲག་ ང་ཚས་དེ་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ སུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོའ་ི ཐོག་ནས་ཉི་འཛིན་ ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དངོས་ ཤུགས་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚ་བོད་ཀྱི་ པོ འ ་ི རྣ མ་འགྱུ ར་དང་བཅས་གསུ ངས་སོ ང ་། འདུ ག་ཅེ ས ་རྒྱུ ་མཚན་གང་མང་དང་བཅས་ མྱུར་དུ་གྲོལ་བའི་སྨོན་ལམ་སོགས་རྒྱག་མཁན་ ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་ཅེས་དང་།

རྒྱ་ནག་ རྩོམ་པ་པོ་དང་། གླུ་པ། མཁས་པ། བླ་ཆེན་ ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་དུ། ངས་ལོ་གཅིག་ལྷག་ འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ 4 པར་གཟིགས།

ཡང་ཡོད་པ་རེད།།


བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༢༦༤

2

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠/༡/༢༠ དྷ་རམ་ས་ལ།

ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་གཏམ།

སྤྱི་ཚགས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་ནང་པ། རི་པ་གདུང་སྲས་དགྱེས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་“ཁོང་སྤྱི་ཚགས་

ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་”ཞེས་གསུང་གི་འདུག དོན་དངོས་ཐོག་ནས་

ཀྱང་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་བྱས་ཡོང་དུས་དེ་ག་རང་ཆགས་འདུག

གཏེར་ཆེན་ནམ་མཁའ་

དྲི་མེད་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང། གདུང་སྲས་དགྱེས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚགས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱིས་གཙས་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཆེད་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སློབ་ཡོན་རོགས་རམ་གྱི་

རབ་གནས་ས་གླང་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཚས་ ༥

གནམ་གཤིས་འཕོ་འགྱུར་གྱི་དཀའ་ངལ། ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང། དྷ་ས།

སུའང་དུ་བ་ཤུགས་ཆེར་བཏང་ནས་བར་སྣང་ དང་བྱ ང་སྣེ ་ གཉི ས ་སུ ་ཆགས་པའི ་ འཁྱ ག་ དུ་རླངས་རྫས་རིགས་མང་དུ་བསགས་པས་ རོ མ ་དག་ཞུ ་ནས་རྒྱ ་མཚར་འགྱུ ར་བཞི ན ་

སའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་ སའི་གོ་ལའི་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཚ་དྲོད་ པ་དང་།

འཁྱག་རོམ་དུ་གནས་པའི་སེམས་

བ་ནི ་ རང་བྱུ ང་ཁམས་ཀྱི ་ རང་བཞི ན ་ཡི ན ་ བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་རྒྱས་ནས། བཟོ་ ཅན་དག་མཚ་ཀླུང་དུ་ཐིམ་ནས་འཆི་བཞིན་ ནའང།

སྤྱིར་བཏང་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་ གྲྭའི་གད་རྙིགས་ཀྱིས་ས་ཆུ་སོགས་ཁོར་ཡུག་ ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་གླིང་ཕྲན་གྱི་རྒྱལ་

ཆ་སྙོ མ ས་ཀྱི ་ ཚ་ཚད་ལ་གློ ་ བུ ར་དུ ་འཕར་ རྫོད་པ་དང་། བཟོ་གྲྭའི་ཐོན་རྫས་ལས་དེ་དང་ ཁབ་དག་ལ་མཚ་འཕེ ལ ་ནས་སྐ མ་ས་ཆུ ས་

ཆག་ཤུ གས་ཆེ ར ་འབྱུ ང་སྐ བས་འཛམ་གླི ང ་ དེ་བཞིན་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཉེན་ཚབས་ཀྱི་འཕོ་ འཛིན་པའི་ཉེན་ཁ་འཕྲད་བཞིན་པ་དང། ནམ་

མཐུན་འགྱུར། སློབ་ཕྲུག་གི་སྡོད་ཁང་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རོགས་རམ། འཐུང་ཆུ་གཙང་ གི་སེམས་ཅན་དང་རྩི་ཤིང་ལ་ཆག་འཇིག་གི་ འགྱུར་གསར་པ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། རྒྱུན་ས་ཆ་དྲོད་སར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ ཉེ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་བཟོ་གྲྭའི་ རིགས་མང་པོ་ཞིག་གནས་མི་ཐུབ་པར་ས་ཆ་ མའི་ལས་གཞི་དང། འདར་ཚད་(malaria)གཙ་བོར་གྱུར་པའི་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་དང་ དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། གོ་ལའི་

སྨན་བཅོས་ཀྱི་རོགས་རམ། ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའ ་ི ལས་གཞི། ཚགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་ལ་ གནམ་གཤི ས ་ཞེ ས ་བརྗོ ད ་སྐ བས་ང་ཚའི ་ གནོ ད ་སྐྱོ ན ་ལ་བརྟེ ན ་ནས་གོ ་ ལའི ་ གནམ་ གྲང་སར་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འགྲོ་བ་དང་། དྲོད་ རོགས་རམ། ཉམ་ཐག་རིགས་ལ་འཚ་སྣོན་རོགས་རམ། གྲོང་སྡེའི་ནང་འགྲོ་ལམ་ཉམས་གསོའ ་ི ཉིན་རེའི་ཚ་གྲང་གི་གནམ་གཤིས་ལ་མི་གོ་ གཤིས་ལ་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པའི་དཀའ་ངལ་འདིར་ སར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་མེད་པ་ རོགས་རམ་སོགས་སྤྱི་ཚགས་ཞབས་འདེགས་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་རོགས་དངུལ་འབུམ་༣༣༨ བར། གོ་ལའི་ནམ་ཟླའི་ཚ་གྲང་ལ་གོ་དགོས་ ཚན་རིག་པས་གོ་ལའི་དྲོད་ཁོལ་ཞེས་བརྗོད་ ཆགས་ནས་རྩ་སྟོང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད། རང་རེ་བོད་ལ་མཚན་ནའང་དཀའ་ ལྷག་ཅིག་གནང་ཟིན་འདུག་པ་དང། ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་གནང་བཞིན་པ་དང། སླད་ཀྱི་ཆར་ཡང་ པས། དེ་ལ་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ལས་སླ་ པ་རེད། གོ་ལའི་དྲོད་ཁོལ་ཟེར་བ་འདི་གོང་

དུ ་གསལ་བ་ལྟ ར་དུ ས་རབས་ཉེ ར ་གཅི ག ་ ངལ་དེ་འཕྲད་ཟིན་པ་དང་། རྩ་ཆེའི་སྲོག་ མི་མང་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་ པོ་ཞིག་མ་ཡིན། དེ ་ སྔ ་མཉམ་འབྲེ ལ ་རྒྱ ལ་ཚགས་ པའི ་ ནང་འཛམ་གླི ང ་གི ་ དམག་ཆེ ན ་ལྟ ་བུ ར་ ཆགས་དུ་མ་ཞིག་སྟོང་བཞིན་ཡོད། ཉེ་ཆར་ དགའ་ཞེན་དང་བསྔགས་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་བཞིན་འདུག་པས། དགྱེས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྤྱི་ཚགས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་ནང་པ་ཞིག་གནང་བ་ནི་གནད་ལ་ ཀྱི ས ་འགྲོ ་ གྲོ ན ་ཕོ ན ་ཆེ ན ་བཏང་ནས་གནམ་ གྱུར་ཟིན་ཡོད། གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་འབྱུང་སྟངས་ རྒྱ ་ནག་གི ་ ཚན་རི ག ་པ་གཙ་བོ ་ གྱུ ར་པའི ་

ལས་གཞི་དེ་མུ་མཐུད་རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་འདུག

གོ་ལའི་སྟེང་ གནམ་གཤི ས ་རི ག ་པ་བ་དག་གི ས ་གནས་ འཁེལ་བའི་ཕྱག་ལས་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང། ད་ལྟའི་ཆར་བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་ གཤི ས ་སྒྱུ ར་བཅོ ས ་ཀྱི ་ ཚགས་ཆེ ན ་ཐེ ང ས་ ནི་ཚན་རིག་པས་བཤད་ན། སྤྱི་ཚགས་ནང་བླ་སྤྲུལ་མཁན་པོ་དགེ་བཤེས་སོགས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སྣ་ཆེ་ཁག་གི་ནང་དུ་ ༡༥ ཙམ་སྐོང་ཚགས་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཞིང། འཕྲོ ས ་པའི ་ ཉི ་ མའི ་ འོ ད ་ཟེ ར ་ལྡོ ག ་འཕྲོ ་ བྱེ ད ་ ཚུལ་གསར་པ་ཞིག་རྙེད་པ་ནི། བོད་ཀྱི་མཐོ་

སྤྱི་ཚགས་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་ གནམ་གཤི ས ་སྒྱུ ར་བཅོ ས ་ཀྱི ་ ཚགས་ཆེ ན ་ ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། བཟོ་གྲྭའི་དུ་རླངས་དག་བར་ སྒ ང་འདི ་ས་གཞི འི ་ ལྷོ ་ བྱ ང་གི ་ སྣེ ་ མོ ་ གཉི ས ་ མ་ཟད། བོད་ནང་དུའང་སྤྱི་ཚགས་ཞབས་འདེགས་རླབས་ཆེ་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་ཆོས་ཕྱོགས་མི་ ཞེ ས ་པ་ནི ་ སའི ་ གོ ་ ལའི ་ ཚ་གྲ ང་སླ ར་གསོ ་ སྣ ང་ཁམས་ལ་རིམ་གྱིས་བསགས་པས་ ཀྱི ་ མཚམས་སུ ་འཁྱ ག་རོ མ ་མང་ཤོ ས ་དང་

བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ལ་མཚན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་ བྱེད་ཐབས་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་ རྐྱེན་ངན་གཉིས་བཟོ་ཡི་ཡོད། དང་པོ་དེས་ གངས་མཐུག་ཤོས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་གྱེས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་དང། བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་དེ་ཉིད་ ཚགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། ད་ལྟའི་གནམ་ ཉི་འོད་ལྡོག་འཕྲོ་འགོག་པ་དང་། གཉིས་པ་ གོ ་ ལའི ་ “གླི ང ་སྣེ ་ གསུ མ་པར་”ངོ ས ་འཛི ན ་ སྣ་གང་མང་ཞིག་ཐོན་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱང། ༧གོང་ས་མཆོག་དང་བཙན་བྱོལ་ གཤི ས ་ཀྱི ་ འགྱུ ར་བ་ནི ་ རང་བྱུ ང་གི ་ འགྱུ ར་ ནི་སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་བང་རིམ་དག་ བྱས་ཡོད་མོད། ད་ལྟ་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ བོད་གཞུང་གི་ཐུགས་ཁུར་བཀའ་དྲིན་འོག མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་མང་པོ་ འགྲོས་ཤིག་མིན་པར་། འགྲོ་བ་མིའི་འབྱུང་ བརྡོལ་གྱི་ཡོད། དོན་རྐྱེན་དང་པོ་ནི་བཟོ་གྲྭའི་ ཞི ག ་ལ་མཐོ ་ སྒ ང་དུ ་ཆགས་པའི ་ གངས་རི ་

ཡོད་པ་དང། དགྱེས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ལ་མཚན་ན་གཞིས་ཆགས་ བ་ཁམས་ཀྱི་རང་གཤིས་དང་མི་མཐུན་པའི་ རླངས་རྫས་དག་གིས་ཉི་འོད་ལྡོག་འཕྲོ་དག་ ༤༦༠༠༠ ཙམ་རིམ་གྱིས་ཞུ་ནས་ཤར་ཨེ་ཤ་ དཀའ་ངལ་ཆེ་ས་དང་ས་ཆ་ཁུག་ཀྱོག་ནང་སྤྱི་ཚགས་ཞབས་ཞུ་བླ་མེད་འདི་ལྟ་བུ་གནང་བཞིན་ བསམ་སྦྱོར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་མཇུག་འབྲས་ བཀག་ནས་བསགས་པས། ཉི་འོད་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ ཡའི་ནང་ཆུ་ལོག་དང་། ཐན་པའི་དཀའ་ངལ་ ངན་པ་ཞིག་སྟེ། འཕྲལ་དུ་ཡོ་བསྲང་མ་བྱས་ན་ རླུ ང་གི ་ དཀྱི ལ ་འཁོ ར ་ནས་ཕྱི ་ རོ ལ ་དུ ་ཐོ ན ་ འཕྲ ད་རྒྱུ ་ཡི ན ་པར་ངོ ས ་འཛི ན ་བྱ ས་ཡོ ད ་

པ་ནི་ཆེས་གུས་བཀུར་དང་མིག་དཔེར་འོས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཐོབ་ མི་ཙམ་མ་ཟད། སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་ཚ་སྲོག་ཡོངས་ མ་ཐུབ་པར་ནམ་ཟླའི་འགྲོས་དང་མི་མཐུ ན་ པས། དེས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ བཞིན་པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྐང་པའི་སྒང་དུ་རང་ཉིད་ལངས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ ལ་གནོད་འཚ་ཚབས་ཆེན་ཕོག་གཏན་ཁེལ་ པའི་གོ་ལའི་ཚ་ཚད་ཡུན་རིང་རྒྱས་པའི་ཉེན་ འཛམ་བུ་གླིང་སྤྱིའི་དཔལ་ཡོན་ཉམས་རྒུ ད་

ཁ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད། སྤྱིར་ཚ་དྲོད་གསོ་ཉར་ དུ ་འགྱུ ར་ཉེ ན ་ལ་གནོ ན ་ཤུ གས་ཡོ ད ་པ་ཁ་ ཐབས་སུ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཡོད་ལ། དཀའ་ངལ་ཡོད་ཀྱང་ བའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། མིས་བཟོས་པའི་འཇུ ག་འབྲ ས་ གྱི་རིག་པ་འདིར་གནམ་གཤིས་དཔྱད་ཞིབ་ གསལ་གཏིང་གསལ་རེད། དཀའ་ལས་རྒྱག་མི་ཐུབ་པའི་མི་རབས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་སྲིད་ལ། བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་

དེ ་ ལྟ ར་འཛམ་གླི ང ་གི ་ ནམ་ཟླ ་ལ་ དེ་ཉིད་གཞན་བརྟེན་གྱི་བསམ་བློ་ཁོ་ནའི་འོག་ནས་འཚ་རྒྱུའི་གོམས་གཤིས་ངན་པ་ཞིག་རྒྱུད་ ངན་པ་ཞིག་ཅེས་བརྗོད་དུས་འགྲོ་བ་མི་སྤྱི་ལ་ པས་དྲོད་ཁང་ནུས་ཅན་ཟེར་བ་དང་། དུག་ ལ་འཇགས་སོང་ན། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་མ་འོངས་པར་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ི འཆར་གཞི་བོད་རང་ བརྗོད་ན་“རྒྱུགས་པ་ལེབ་རྡུང་”གི་དཔེ་ལྟ་བུ་ རླངས་དེ་དག་ལ་དྲོད་ཁང་རླངས་རྫས་ཟེར་ འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་གྲང་སའི་སེམས་

བཙན་ནམ། རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛམས་ཡོང་ཐབས། བོད་ཀྱི་ ལས། དོན་དངོས་སུ་དཀའ་ངལ་བཟོ་མཁན་ གྱི་ཡོད། དོན་རྐྱེན་གཉིས་པ་ནི། ཉི་མའི་འོད་ ཅན་དང་རྩི ་ཤི ང ་རི ག ས་རྩ ་སྟོ ང ་འགྲོ ་ ཉེ ན ་དུ ་ ཆོས་དང་རིག་གནས་དར་རྒྱས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་ཀྱང་འཐུས་ཤོར་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ གྱི་བྱེད་གཏེ་གཙ་བོ་ཁག་བཟོ་ལས་རྒྱ་སྐྱེད་ ཟེར་བརྒྱུ ད་རྫ ས་ནུ ས་རིགས་སྣ ་ཚ གས་ གྱུར་པ་དང་། སྐམ་ས་ཆུང་དུ་འགྲོ་བའི་ཞེད་

ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུར་ བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དག་རེད། དབྱིན་ཇི་ གོ་ལའི་ངོགས་སུ་ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱང་། རླུང་ སྣང་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ཀྱང་། མཉམ་འབྲེལ་ དང་འདོད་དང་དར་སོ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང། ཕལ་མོ་ཆེས་མི་གཡོག་ཁོ་ན་ལས་གོང་དུ་བཀོད་པའི་ གཙ་བོར་གྱུར་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཁམས་དཀྱི ལ ་འཁོ ར ་གྱི ་ རི མ ་པ་དུ ་མ་ཡོ ད ་ རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་རེ་བ་བཞིན་མཛམ་བུ ་གླིང་ མི་ ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ི འཆར་གཞིའི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་ག་ཚད་ཅིག་འདོན་ཐུབ་མིན་རང་གིས་རང་ བཟོ་གྲྭའི་བདག་པོ་དག་གིས་འདོད་རྔམ་གྱིས་ པས་རྫས་རིགས་རྣམས་བཀག་པའམ་རྫས་ གི་སྲིད་གཞུང་ཚ་མཉམ་ལས་ཀྱིས།

ཁ་ཆེན་པོ་འཕྲད་ངེས་སུ་གྱུར་ཡོད།

ལ་འདྲི་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དེར་བརྟེན་རོགས་རམ་དང་མཐུན་འགྱུར་རག་བཞིན་པའི་ ཕུགས་ལ་བསམ་བློ་མ་བཏང་བར་རང་བྱུང་ འགྱུར་གྱི་ལམ་ནས་འཚ་གནས་སུ་ཕན་པའི་ འབོ ར ་ཇེ ་ མང་དང་ཚ་བ་ཇེ ་ ཆེ ་ རུ ་འགྲོ ་ བའི ་

སྐབས་སུ་གོ་སྐབས་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་བཏང་བར་ཤེས་ཡོན་དང་སྙིང་སྟོབས་ཅན་གྱི་མི་རབས་ གི་གཏེར་མཛད་རྣམས་ལ་བག་མེད་ལོངས་ ནུས་རྫས་སུ་སྒྱུར་གྱི་ཡོད་མོད། བཟོ་གྲྭའི་ དཀའ་ངལ་འདི ་ སེ ལ ་ཐུ བ་པའི ་ ཐབས་ཤེ ས ་ གསར་པ་ཞིག་དང། འཇོན་ཐང་དང་སྤོབས་པ་ཡོད་པའི་མི་རབས་གསར་པ་ཞིག ལྷག་པར་དུ་ སྦྱོད་བྱས་པ་དང་། བཟོ་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་ དུག་རྫས་གཏོང་དྲག་པས་རླུང་ཁམས་ཀྱི་བང་ ཤིག་དང་ལངས་ཕྱོགས་གཅིག་ད་དུང་གཏན་ ལས་ཀ་གཙང་བཙག་ག་རེ་ཡིན་ཡང་མི་རིགས་གཞན་པ་ཞིག་གིས་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་ གྱིས་བར་སྣང་དུ་དུག་རླངས་ཚད་མེད་བཏང་ རིམ་རྣ མས་གཏོར་ནས་གནོད་འཚ་ཅན་གྱི་ འབེབས་ཀྱིས་མཉམ་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་མེད་པ་ ཡིན་ཕྱིན་ཆད་ནས་བོད་པས་ཀྱང་བྱེད་ཐུབ་ན། གཞི་ནས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་དེ་ཡར་རྒྱས་སུ་ བས། ས་ཁམས་དང་རླུང་ཁམས་གཉིས་ལ་ ནུས་རྫས་རིགས་ཉི་འོད་དང་ལྷན་དུ་གོ་ལར་ རེད། ད་ལྟའི་གནམ་གཤིས་འཕོ་འགྱུར་གྱི་

འགྲོ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་པ་ལས། གཞན་དཀའ་ལས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་རྒྱག་མི་ཕོད་པར་ བཙག་སྐྱོན་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་ནས་མཐར་རང་ ཐད་ཀར་སླེབས་ཤིང་། མི་དང་བཅས་པའི་ ཚད་གཞི་འདི་ལོ་རབས་གཅིག་ལ་མུ་འཐུད་ ཡོང་འབབ་མང་པོ་ཞིག་རག་འདོད་པ་དེ་འགྲུབ་དཀའ་བའི་རེ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་བསམ།། ཉིད་ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་ལྷུང་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་ སེམས་ཅན་རིགས་ལ་པགས་ནད་སོགས་ན་ ན། འཛམ་གླིང་ཆུས་ཁེངས་ཀྱང་འཐུང་ཆུ་མི་

ས་གནས་རང་སྐྱོང་ལག་བསྟར་མ་བྱས་པའི་སྐྱོན་རེད།

གྱུར་པ་རེད།

ཚ་འབྱུང་བ་དང་རྩི་ཤིང་གི་སྐྱེ་སྟོབས་ཉམས་ རག་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་འཐུང་ཆུའི་དོན་དུ་

དེ ་ ཡང་ཁ་གསལ་པོ ར ་བརྗོ ད ་ན་ པ་སོགས་གནོད་འཚ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

བཟོ ་ གྲྭ ་ནས་ཐོ ན ་པའི ་ དུ ་བ་ནམ་མཁའ་ལ་

དམག་ཆེན་ཡོང་བ་དང། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་

བཟོ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པའི་དུ་རླངས་ཇི་ ནས་སྐབས་དེར་སྲིན་འབུ་དག་ཧ་ཅང་འཕེལ་

རྒྱ་ནག་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ དེ་སྔོན་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ནང་ངོ་རྒོལ་བྱུང་བ་ ཡུ ན་རི ང ་བསགས་པའི རྐྱེ ན ་གྱི ས ་གོ ་ ལའི ་ ཙམ་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ནའང་། དེ་ཙམ་གྱིས་གོ་ ནས་བཅོས་ཐབས་མི་ཤེས་པའི་ནད་རིགས་ གི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་བོད་ ཁག་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གིས་སྲིད་ཇུས་ནོར་འཁྲུལ་ བར་སྣ ང་ཁམས་ཀྱི ་ མཁའ་དབུ གས་འབག་ ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་ནས་འཛམ་གླིང་གི་ཚ་ཚད་ དུ་མ་འཕེལ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ།

དོན་གྲོས་མོལ་ཞེས་པའི་ཚགས་འདུ་དེ་ཟླ་སྔོན་ ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་སྐོར་དང།

ས་གནས་ བཙག་བཟོས་པ་དང་།

ལྷག་པར་དུ་རླུང་ ཇེ ་ རྒྱ ས་སུ ་སོ ང ་སྟེ ་ གངས་དང་འཁྱ ག་རོ མ ་

མདོར་ན་ང་ཚ་འགྲོ་བ་མིས་བཟོས་

མའི་ནང་འཚགས་ཡོད་པ་དང། དེའི་ཐོག་བོད་ དཔོན་རིགས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ི ཁེ་ཕན་ ཁམས་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་དུ་རླངས་ཀྱིས་ཉི་ རྣམས་རིམ་གྱིས་ཞུ་བ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ས་ པའི ་ རང་བྱུ ང་ཁམས་ཀྱི ་ ས་རླུ ང་ཆུ ་སོ ག ས་

ཆོལ་གསུམ་གྱི་མཁས་དབང་མང་པོ་མཉམ་ ཆེད་སྒྲུང་འདྲ་མིན་བཟོ་ཡི་ཡོད་སྐོར་གྱི་སྙན་ དྲོད་བཀག་ནས་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་ཤུགས་ཆེར་ ཆ་མཐོ་སའི་ནགས་ཀླུང་སོགས་ལ་འབྱུང་བ་ རྒུ ད་པའི་ལམ་དུ ་དྲ ངས་པའི་ནོར་འཁྲུ ལ་ ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་ཁམས་ ཞུ་ཞིག་ཀྱང་རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛིན་ལ་ཕུལ་མྱོང་ རྒྱས་ཏེ་འཛམ་གླིང་སྣོད་བཅུད་ལ་མི་འདོད་ མེ་ཡི་འཇིགས་པ་དང་དམའ་སའི་རྒྱ་མཚའི་ འདི། ངེས་པར་དུ་ཁ་གསབ་དང་སྔོན་འགོག་

འབའ་པ་ནས་ཡིན་པ་རྒྱ་ནག་དམར་ཕྱོགས་ ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཚགས་ཞུགས་པ་ཞིག་གིས་ པའི་དཀའ་ངལ་སླེབས་པ་རེད། སྐབས་འབྲེལ་ ངོ ག ས་སུ ་ཆགས་པའི ་ གླི ང ་ཕྲ ན་དང་མཚ་ འཕྲལ་དུ་བྱེད་དགོས་པ་དང་།

དེ་ནི་༸གོང་

ཚགས་པའི་ཚགས་མི་རྙིང་ཤོས་ཡང་གླིང་རྡོ་རྗེ་ རྒྱ་ནག་གིས་སྔོན་མ་ནས་མི་རིགས་ས་གནས་ བཟོ་གྲྭས་གནམ་གཤིས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་བཟོ་ འགྲམ་དུ་ཆགས་པའི་མི་སྡེ་སོགས་ལ་མཚ་ ས་མཆོ ག ་གི ་ ཀུ ན་ཁྱ བ་སེ མ ས་འཁུ ར་ཞེ ས ་

ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། བོད་ རང་སྐྱོང་ལག་བསྟར་མ་བྱས་ནས། ཕྱི་ཕྱོགས་ སྟ ངས་ནི ་ བཟོ ་ ལས་པ་དག་གི ས ་རང་བྱུ ང་ ལུད་ནས་ཆུའི་འཇིགས་པ་འབྱུང་བའི་ཉེན་ཁ་ པའི་དགོངས་གཞི་དེ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་ལམ་

ནང་དུ་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་བྱུང་བ་དེ་རྒྱ་ནག་ ནས་ལག་པ་འཆང་ས་རག་པ་ཡིན་པས། ད་ལྟ་ ཁམས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་སྐབས། ཇེ་ཆེར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།

གི་སྲིད་ཇུས་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་ཡིན་པར་བརྟེན་ ནས་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་ལག་བསྟར་ སོལ་རླུང་སོགས་དུག་རླངས་མང་དུ་འབྱུང་ ནས་བྱུང་བ་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་པ་དང། ཁོང་གིས་ དགོས་སྐོར་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད།།

བ་དང་།

སྟོན་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཤེས་དགོས་

ད་ལྟའི་ཆར་ཉེན་ཚབས་དང་ཞེད་ སྙམ༎

བཟོ་གྲྭ་ནས་ཐོན་རྫས་བཟོ་སྐབས་ སྣང་བྱེད་ཡུལ་གཙ་བོ་ནི། འཛམ་གླིང་ལྷོ་སྣེ་


བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༢༦༤

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠/༡/༢༠ དྷ་རམ་ས་ལ།

53

རབ་གནས་ས་གླང་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཚས་༥

ང་སྤྱི་ཚགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་གྱི་ནང་པ་ཞིག་ཡིན།

དུས་ཕལ་ཆེར་༡༩༩༥ ལོ་ཙམ་རེད། ང་ལོ་

གདུང་སྲས་དགྱེས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

འགོ་བཙུགས་ཡོང་དུས་ང་ཧྥ་རན་སི་ལ་ཕྱིན་

གྲྭར་སོང་བ་དེ་དྲན་གྱི་འདུག

བཅུ་བདུན་ཡིན། པ་ཡིན།

དགོན་པ་རང་

འཐུང་ཆུའི་ལས་གཞི་དེ་

ཧྥ་རན་སི་ནས་སྦྱིན་བདག་བཟའ་

ནས་འཚར་ལོང་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་སློབ་གྲྭར་

མི་གཉིས་དང་ཐུག་སོང།

ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་

བརྗོད་ན།

སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་མིའི་བསམ་ཚུལ་

མོ་འབུམ་གཅིག་ངའི་ལག་པར་བཞག་སོང།

ཕན་ཚུ ན་གྱི ་ དབར་བསམ་བློ ་ གཏོ ང ་སྟ ངས།

ལྔ་ལྷག་ཅིག་གི་ལས་གཞི་ཆགས་པ་རེད། ངའི་

དེ ་ ཡི ན ་འདི ་ ཡི ན ་མེ ད ་པར་རྒྱ ་གར་གྱི ་ སྒོ ར ་

སོང་བ་དེས་ཕན་ཐོགས་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཞེས་

དང། འདྲ་མཉམ་གྱི་བསམ་ཚུལ། ཕྲུ་གུ་ནང་

ངས་འདིར་ལས་གཞི་རྩོམ་པའི་སྐབས་འབུམ་

སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དེའི་ཐོག་ལ་མཐོང་

ལག་པར་སྒོར་འབུམ་གཅིག་ལས་མེད་ཀྱང།

ངས་གཞི ས ་ཆགས་རང་ནས་ཚགས་ཆུ ང་

རྒྱ་ཡོད་པ་དེས་ང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང།

ཞི ག ་བཙུ གས་ཏེ ་ སྒོ ར ་འབུ མ་གཅི ག ་དེ ་ སྤྲ ད་

གཉིས་པ་ངའི་རྨོ་མོ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་དེ་

དྲི་བ། ད་ཐེངས་དགོན་པའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་ བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་འདྲ་

པ་རེད།

ད་ཁྱེད་ཚས་ལས་འགོ་ཚུགས་དང་

དེའི་ཐོག་ནས་བྱམས་པ་ཟེར་བ་

འགྲིག་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ལབ་བཞག་པ་ཡིན།

དགོ ན ་པ་འདི ་ ཉི ད ་གསར་བཞེ ང ས་ལེ ག ས་ གནང་སྟངས་དེ་དག་ངས་ཆུང་ཆུང་ནས་མཐོང་

དགོས་དོན་སྦྱིན་བདག་དེས་ད་དུང་རོགས་པ་

སྒོ་གནང་བའི་སྐབས་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ ཞིག་རེད།

ཐུ གས་དགྱེ ས ་མཉེ ས ་ཆེ ན ་པོ་དང་བཅས། དེའི་དགེ་མཚན་དང།

ངས་ག་རེ་བྱས་ནས་འགྲིག་ཡོང་གི་རེད་ཟེར་

རྨོ་མོ་ལགས་རང་གི་

གྲུབ་བྱུང་བར་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ། ད་ བ་དང། དེའི་ཉམས་མྱོང་གི་རྐྱེན་བྱས་ནས་མི་

གནང་གི་རེད་བསམ་པ་ཞིག་གི་རེ་བ་ཡོད་པ་

ཡར་རྒྱས་དང། ལྷག་དོན་སྒྲུབ་གྲྭ་ཞིག་གསར་ ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་པའི་ཀུན་སློང་དང་པོ་སྐབས་

ཤག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ང་ལམ་སེང་ཕར་

ཕེབས་སོང། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དེའི་སྐོར་ ཞུས་ན་ནང་ཆོས་རང་གི་ཐོག་ནས་མཁས་པ་

སེམས་པ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཚར་འདུག རོགས་

ལན། བོད་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་ ཐོབ་བཞག་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་གང་ཡང་མིན་ཏེ། ང་

བཀྱོན་ཞེ་དྲག་བཏང་སོང།

ལྟ འི ་ ཆར་ཡོ ད ་བཞི ན ་པའི ་ བཤད་གྲྭ ་དེ ་ ཉི ད ་ མང་དང་སྤྱི་ཚགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞིག་

རེད། ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་ཚར་དུས་པད་

འཛུ གས་གནང་ན་ལེ ག ས་པའི ་ བཀའ་སློ བ ་ དེ་དུས་ནས་སྐྱེས་སོང། ང་རང་གི་ངོས་ནས་

ཕྱིན་པ་ཡིན།

དགོངས་གཞི་ག་རེ་ཡོད་དམ།

པ་བྱེ ད ་རྒྱུ ་ཕར་བཞག་ནས་ང་ལའང་བཀའ་

ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་དང། ཉམས་ལེན་གྱིས་གྲུབ་པ་

གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ལྔ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ སྤྱི་ཚགས་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་ནང་ ང་ཚ་ནི ་ སྔ ་འགྱུ ར་རྙི ང ་མ་པའི ་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ངས་ནམ་རྒྱུན་ཤོད་བཞིན་

ཕར་འགྲོ་དུས་སྦྱིན་བདག་གི་

རྒྱ་གར་ཨོ་རི་ས་ས་གནས་སུ་༧གོང་ས་མཆོག་དང། གདུང་སྲས་དགྱེས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ རིན་པོ་ཆེ། བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ལྷན་བཞུགས་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར།

ངས་དེ་འདྲ་མ་

གནང་ང་ཚའི་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཆགས་པ་ རེད།

རོགས་པ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་

གཏེར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་སྟག་ཤམ་ ཡོད། དེའི་ངོ་བོ་མཚན་ཆེད་དུ་གཞིས་ཆགས་ ཆགས་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ བསམ་གཏན་གླིང་པའི་གཏེར་ཆོས་བསྒྲུབས་ འདི ་ ལ་ཁ་ཡོ ད ་ལག་ཡོ ད ་འཐུ ང་ཆུ འི ་ དཀའ་ གི་རེད། ཁྱེད་རང་གི་སྐབས་སུ་ནུས་པ་གང་

ཁའི་ཐོག་ལ་འདྲ་མི་འདྲའི་འཐེན་ཁྱེར་མེད་པ་ ཡིན་ཏེ། ཁྱོན་ནས་འགྲིག་གི་མ་རེད་ཅེས་དེ་ དེའི་ཐོག་ནས་ཉམ་ཆུང་ཞིག་ཏན་ཏན་རེད། དེ་ འདྲའི་ཐོག་ནས་ང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་

མཁན་གྱི་དགོན་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་ ཡོན་གྱི་རོགས་རམ།

བར་ལ་ཧ་ལས་པའི་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད། རོགས་པ་གནང་རྒྱུ་གནང་སོང། ཡིན་ནའང་ག་ དེ་བཞིན་གཞིས་ལས་ཁང་ལྟ་བུ་གཞུང་འབྲེལ་ རེ་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་འཕྲད་པ་རེད་ཟེར་

རེད།

ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང། ངལ་ཡོད་པ་གཙ་བོ་བྱས་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚས་སློབ་ ཡོད་གྱིས་ཤོག་ཅེས་ང་ལ་གསུངས་སོང། དེ་ བོད་ནང་ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གཙ་བོ་བྱེད་ སྦྱོང་ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་སློབ་ ཡི ན ་དུ ས་ང་ལ་མཚན་ན་དེ ང ་དུ ས་ཀྱི ་ སློ བ ་

དེ་བཞིན་རྒན་གསོ་ སྦྱོང་ཐོག་ནས་མྱོང་བ་ཐོན། ཕྱི་ལོགས་སུ་ རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་༧སྐྱབས་མགོན་ ཁང་དང། སྨན་ཁང། གཞིས་ཆགས་སུ་ཡོད་ གོམ་པ་སྤོས་ཚར་བ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་ལ་ རི ན ་པོ ་ ཆེ ས ་སྒྲུ བ་པ་ཉམས་ལེ ན ་གྱི ་ ཐོ ག ་ལ་ བསྡད་པའི་ཚགས་པ་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ བརྟེ ན ་ནས་ཕྱི འི ་ མཐུ ན་རྐྱེ ན ་ལ་བརྟེ ན ་ནས་ དམིགས་བསལ་བཀའ་སློབ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ ངས་ཞབས་ཞུ་མ་བསྒྲུབས་བསམ་པ་ཞིག་གང་ གོ ང ་དུ ་ཞུ ས་པ་བཞི ན ་སྤྱི ་ ཚགས་ལ་ཞབས་

ཞིག་གནང་བ་དེ། ག་ཚད་ཐུབ་མིན་ལ་མ་ལྟོས་ ཡང་མེད། ད་དུང་ཡང་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཡིན། ལས་ འདེགས་བསྒྲུབས་པ་ཡིན། དཔེར་ན་ངས་ཐོག་ པར་ང་ཚས་སྔོན་མ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ གཞི ་ འགོ ་ བཙུ གས་ནས་ལོ ་ ངོ ་ བཅོ ་ ལྔ ་ཕལ་ མ་དགོན་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དང། སྤྱི་ཚགས་ཞབས་ འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ ཆེར་ཕྱིན་པ་རེད། འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་གཉིས་ང་ལ་གདམ་ག་ལེན་རྒྱུ་

ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། བསྐྱར་དུ་དྲན་གསོ་ དྲི་བ། སྤྱིར་ཨོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་དེ་བཙན་ ཡོད། ཡིན་ནའང་དེ་དུས་ངས་དགོན་པ་རྒྱ་ བྱོ ལ ་བོ ད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་ཁག་གི ་ ནང་ བསྐྱེད་གཏོང་རྒྱུའི་གདམ་ག་བླངས་མེད། ཐད་ གནང་བ་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད།

དེ་ནས་ད་ལྟའི་ཆིབས་བསྒྱུར་འདི་ ནས་ས་ཆ་ཁུག་ཀྱོག་ཅིག་རེད། ས་ཆ་དེ་འདྲ་ ཀར་མི་མང་རང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤིག་བྱུ ང་ན་ ༧གོང་ས་མཆོག་ཨོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་སུ་ ཞི ག ་གི ་ ནང་དུ ་རི ན ་པོ ་ ཆེ ས ་དགོ ང ས་པ་རྒྱ ་ བསམ་པའི་ཀུན་སློང་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བྱས་

ཆིབས་བསྒྱུར་ཐེངས་དགུ་པ་དེ་ཆགས་བསྡད་ ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེས་ནས་དགོན་པ་ཆེན་པོ་འདི་ པ་ཡིན་མ་གཏོགས། ཡང་ཀུན་སློང་མ་འདྲ་ ཡོད་པ་རེད། ང་ཚའི་དགོན་པ་དེ་ཆེ་ཆུང་ཙམ་ འདྲ་ཞིག་གསར་བཞེངས་གནང། མ་འོངས་ བའི་ཐོག་ནས་བྱས་བཞག་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་ མ་གཏོགས་༡༩༦༨ ལོ་ནས་གསར་བཞེངས་ པར་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་མང་དུ་སོང་ནས་ མེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆར་ལས་གཞི་ ཞུས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཞལ་གྲངས་མང་ གཞིས་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་ ཡོངས་རྫོགས་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་ ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་དགེ་འདུན་པ་ཡོད་པ་རེད། ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བར་རང་བཞིན་གྱིས་ཕན་ དགོ ན ་པ་ཞི ག ་བརྒྱ བ་ཀྱ ང་འགྲི ག ་བསམ་པ་ བྱས་ཙང་དེའི་ནང་ནས་གཙ་བོ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ པ་དང། དགོན་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཨོ་རི་ས་ ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དགོན་པ་འདི་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ལེན་དང། མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ལེན་དེ་ གཞིས་ཆགས་དེ་སྲ་བརྟན་དུ་གནས་ཐུབ་ས་ ཁྱེ ད ་ཀྱི ས ་གསུ ངས་པ་ནང་བཞི ན ་ལུ ང་ཁུ ག་ མ་ཉམས་པར་གནས་བསྡད་པའི་གནས་ཚུལ་ རེ ད ་བསམ་པའི ་ དགོ ང ས་གཞི ་ ཐོ ག ་མ་ནས་ འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་དགོན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་

ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

དྲི་བ།

ཡོད་དམ།

རིན་པོ་ཆེ་ཁྱེད་ལ་མཚན་ན་ཆོས་ ལན།

རེད། དེ་ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་

སྔོན་མ་གཅིག་དགུ་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ ཐོན་པ་རེད། ས་ཆ་འདི་ལ་ཐོག་མ་ནས་༧སྐུ་ ཕྱོ ག ས་ནས་བླ ་མ་ཆེ ན ་པོ ་ ཞི ག ་ཡི ན ་པ་ཙམ་ ཅུ འི ་ ནང་ཙམ་ལ་གཞི ས ་ཆགས་ནང་གི ་ མི ་ མདུ ན་གྱི ས ་བྱི ན ་རླ བས་གནང་ཚར་བ་རེ ད །

འདྲ་ཡིན་སྟབས་བླ་མ་དང་གཞིས་ཆགས་མི་ སོང། དེ་ནས་ཁོ་རང་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་རིམ་ མང། དགོན་པ་དང་གཞིས་ཆགས་མི་མང་གི་ པས་ཡག་པོ་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་པའི་རྐྱེན་བྱས་ནས་

གྱི་ལས་ཁུངས་སོགས་དང་མཐུན་ལམ་དམ་ ན། ང་ཚའི་ལས་གཞི་དེ་འགོ་འཛུགས་པའི་ ཟབ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། ད་ལན་འདིར་དགོན་པ་ སྐ བས་ལ་པར་མང་པོ ་ ཞི ག ་བརྒྱ བ་ཡོ ད ་པ་ བརྒྱབ་པའི་རྐྱེན་བྱས་ནས་ས་ཆ་འདིར་འགྱུར་ རེད། པར་དེ་དག་སྦྱིན་བདག་གིས་མཐོང་བའི་ བ་ཞིག་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ནས་བཟུང་ཨོ་རི་ས་ ཚ་པར་གྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་བོད་པ་

བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་ལྷག་པར་དུ་གྷ་ གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་རེད། དེ་ང་ཚའི་བོད་པའི་ ཇ་པ་ཊི་རྫོང་འདི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ས་ཁྲའི་ནང་ གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། རོགས་པ་དགོས་ སླེ བ ས་ཚར་བ་རེ ད ་ཅེ ས ་ཞུ ས་ན་འགྲི ག ་གི ་ ཀྱི་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་མིན་ རེད། འགྱུར་བ་དེའི་ཁེ་ཕན་དེ་ལུང་པ་ཁོ་རང་ ཞེས་པ་དེ་ང་ཚའི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་སྤྱི་ མཐོང་རྒྱ་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་ ཡོ ང ས་ཀྱི ་ དཀའ་ངལ་ཞི ག ་ཆགས་ཀྱི ་ འདུ ག འཆམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཚས་ཚུར་མཐོང་སྣང་ལ་ཁྱེད་རང་

དེ ་ རི ང ་ནས་མངའ་སྡེ འི ་ ཡུ ལ་སྐོ ར ་སྤྲོ ་ འཆམ་ ཚར་དཀའ་ངལ་ཡོད། རོགས་པ་དགོས་ཞེས་ ལས་ཁུ ངས་ནས་ངོ ས ་འཛི ན ་གནང་ཚར་བ་ ཤོད་མཁན་ཁྱེད་རང་ཚ་རེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་

རེད། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ ན་ལས་ཀ་ཁྱོན་ནས་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག ལས་ ཕན་ངེས་པར་དུ་ཡོང་གི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་ ཀ་བྱེད་མཁན་རྒྱ་གར་རྐྱང་རྐྱང་ལས་མེད་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་གཞིས་ཆགས་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་ དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་ང་ལ་ལབ་པ་རེད། ཞིབ་ཕྲ་ ཞུ་དགོས་པ་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚས་མཁྱེན་གྱི་ བ་ལའང་ཏན་ཏན་ཕན་གྱི་རེད།

དྲི་བ། ད་ལྟའི་ཆར་རི་དགོན་ཐུབ་བསྟན་སྨིན་ ཡོད་པ་རེད།

དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་ང་

གྲོལ་གླིང་དུ་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་ག་ཚད་ ལ་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རི མ ་པ་འཕྲ ད་མྱོ ང ། ཡི ན ་ནའང་ངས་ལས་གཞི ་ དེ ་ དག་རྩོ མ ་པའི ་ ཡོད་དམ།

དུ་མ་ཟད།

ད་ལྟའི་ཆར་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ སྐ བས་སུ ་བོ ད ་སྤྱི ་ པའི ་ མི ང ་ཁུ ར་ནས་ལས་ ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མ་ཡིན་ན་ གཞི་བརྩམས་བཞག་པ་ཞིག་གང་ཡང་མིན་ལ།

འདེ ག ས་དང་འབྲེ ལ ་བའི ་ ཕྱ ག་ལས་མང་པོ ་ སྐ བས་དེ ་ དུ ས་༧སྐུ ་མདུ ན་ཡི ད ་བཞི ན ་ནོ ར ་ ལྷག་དོན་དུ་ང་ཚའི་གཞིས་ཆགས་མི་མང་དེ་ ཞིག་གནང་འདུག དེའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་ བུ་ཡང་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་བ་རེད། དེ་བཞིན་ ཚ་གཞིས་ཆགས་གཞན་དག་དང་མི་འདྲ་བར།

ཞིག་གྲྭ་མགོ་མ་ཐོན་པ་བྱུང་བ་རེད།

ལན།

མང་པོ་ཡོད།

ཨོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་གཙ་ མང་པོ ་ ཞི ག ་བལ་ཡུ ལ་ཕྱོ ག ས་སུ ་རྩ ་ཐོ ན ་དུ ་ དེ འི ་ རྗེ ས ་ནས་རི ན ་པོ ་ ཆེ ་ རྣ མ་པའི ་ ཐུ གས་ བོ ར ་གྱུ ར་པའི ་ མི ་ མང་ལ་སྤྱི ་ ཚགས་ཞབས་ སོང་བསྡད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། བསྐྱེ ད ་སྨོ ན ་ལམ་ལ་བརྟེ ན ་ནས་བྱུ ང་བ་རེ ད །

ངའི་ཨ་ཁུ་ཞིང་གཤེགས་ཨ་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་ ཆོས་ལུགས་དང་ཆོལ་ཁའི་འཐེན་ཁྱེར་དེ་འདྲ་ ངས་རྩ་བའི་ཆ་ནས་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ དམ་པ་དེ་དངངས་འཚབ་བྱུང་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ རྩ་བ་ནས་མེད། གཞིས་ཆགས་ཚང་མ་ཉམ་

བསྡུས་ཤིག་གནང་རོགས།

ལན།

གཞིས་ཆགས་རང་ནས་གྲྭ་པ་བྱས་བཞག་པ་ བོད་གཞུང་གི་མིང་ཐོག་ནས་ཨ་ཅང་ཅང་རྩ་བ་ དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྗེས་སུ་མང་པོ་ ཉིད་ནས་མིན། དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་འདྲ་ ད་ལྟའི་ ཞུས་བཞག་པའང་གང་ཡང་མེད། ང་རང་སྒེར་ ཆར་ཧི ་ མ་ལ་ཡའི ་ རི ་ རྒྱུ ད་ནས་ཡོ ང ་བའང་ གྱི ་ ཐོ ག ་ནས་སློ བ ་མ་ཚ་ལ་འབོ ད ་སྐུ ལ་ཞུ ས་ ནས་ལས་འགུ ལ་དེ ་ དག་བརྩ མས་པ་རེ ད །

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྤྱི་ཚགས་ ཡིན་ནའང་འཆར་གཞི་ལས་ལྷག་པར་ལས་ཀ་ ཞབས་འདེགས་དང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་པ་ དངོས་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་སོང་བ་དང། ལས་

མིང་ཞིག་ཁུར་ཡོད་པ་རེད།

དེའི་ཐོག་ལ་ང་ ཁོ ་ རང་གི ས་ངས་གཞན་འགྲུ བ་ཐུ བ་པ་ཞིག་ ཆུང་དེ་འདྲ་ཡིན། ཉམ་ཆུང་ཟེར་བ་དེ་ཡང་ས་ ང་རང་གིས་མི་ཚ་ ཐག་རིང་པོ་ཞིག་དང་མིའི་གདོང་པ་སྐྱོ་པོ་ཡོད་ གདུང་རྒྱུད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གདུང་སྲས་ཞེས་ གང་ཡང་མི་འདུག་སྟེ།

དྲི་བ།

པའི་མིང་ཞིག་ཁུར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ ཧྲི ལ ་པོ ར ་གཞི ས ་ཆགས་འདི འི ་ ནང་བླ ་མའི ་ པ་ཞིག རྒྱུ་དཔལ་འབྱོར་མེད་པས་ཉམ་ཆུང་ ནའང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཤོས་དང་སྤོབས་པའི་ཐོག་ ཚུལ་དུ་བསྡད་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཚད་ཀྱིས་མི་ དེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། ག་རེའི་ཐོག་ནས་ཉམ་

ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་དེ་སློབ་གྲྭར་སོང་བ་དེ་རེད། ད་ མང་གི་སེམས་འཁྲི་ས་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། དེ་ ཆུང་རེད་ཟེར་ན། སྲིད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་འདྲ་ ལྟའི་ཆར་ཡང་དྲན་པའི་ཡུལ་དུ་ཐོག་མ་སློབ་ ལ་བརྟེ ན ་ནས་མི ་ དེ ་ ཚ་འཁོ ར ་ནས་གཞི ས ་ མི་འདྲ་འཁྲུག་ཡག་མེད་པ། ཆོས་ལུགས་ཆོལ་

མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོང་དུས་སྐུ་ངལ་དམིགས་ ཀ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ བརྟེན་ནས་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་ བསལ་འཕྲད་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང་ངམ།

ལན། དཀའ་ངལ་ཡོད་ད་ཡོད། ངས་དཔེ་ བཞིན་འདུག །

ཞིག་ཞུས་ན་ཐོག་མ་ངས་ལས་གཞི་བརྩམས་


བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༢༦༤

4

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠/༡/༢༠ དྷ་རམ་ས་ལ།

ལོ་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་ལ་རི་རྩེར་གབ་ནས་ བསྡད་པ་ཡིན། ༢༠༠༨ ལོ་དང་༢༠༠༩ ལོ་ནི་སྔར་དང་མི་

འདྲ་བར་བོད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་མཁན་ཧ་

ཅང་དཀོན་པོ་ཆགས་ཡོད་ལ། མཁན་མེད་པ་མ་ཡིན་པར།

དེ་ཡང་ཡོང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ས ་གསང་ལམ་ཁག་བཀག་འགོ ག ་དང།

ཕྱི་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་ཐོངས་མཆན་ལག་ཁྱེར་ སྤྲོད་ཀྱི་མེད་པ་རེད། ༢༠༠༨ ལོའ ་ི བོད་མིའི་

ཞི ་ རྒོ ལ ་ནང་ཞུ གས་མཁན་དང་དེ འི ་ འབྲེ ལ ་

ཡོད་ལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྲོག་ཁྲིམས་

རབ་གནས་ས་གླང་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཚས་ ༥

བོད་རིགས་མཐོ་རིམ་སློབ་མའི་ཚགས་ཆེན་༌༌༌

པོ་ཡིན་པས། ཕ་གིར་བསྡད་ན་ཡག་པོ་འདུག་

ཟེར་གྱི་འདུག

ཕྱོགས་གཉིས་ལ་རྒྱུ་མཚན་

མཐོང་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡི་རེད། ཡ་རབས་བཟང་ འདུག ད་དུང་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡིན་ཞེས་ གསུ ང་རྗེ ས ་སློ བ ་མ་ཚ་དང་དྲི ་ བ་དྲི ས ་ལན་ སྤྱོད་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། ལགས་སོ་ལགས་ འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང། ཉིན་རྒྱབ་འབྱུང་ བྱས་སོང་། སློབ་མ་ཚས་ཧ་ཅང་ཚར་སྣང་ སོ་ཟེར་བ་དང་མགོ་སྒུར་སྒུར་བྱེད་པ་དེ་རྣམ་ འགྱུར་གྱི་བཀའ་ཁྲི་དང་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་ ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་སློབ་མ་ཚར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ པ་ཙམ་རེད། དེ་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་མི་ལ་ འོས་འདེམས་བྱེད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐད་

ཤོག་ངོས་ 1 པོའ ་ི འཕྲོས།

གོ་རྟོགས་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་བོད་ནང་ འགྲན་ཐུབ་པ་དང་རང་ལ་འཁྲི་བའི་ལས་དོན་ སློབ་མ་ནང་ཁུལ་ཚགས་ཆུང་བགོས་ཏེ་བགྲོ་ གི ་ གནས་སྟ ངས་གསལ་པོ ་ཤེ ས ་དགོ ས ་ཀྱི ་ ལ་འབད་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡ་རབས་རེད་ཅེས་ཀྱང་ གླེང་བྱས་པ་དང་། བོད་ནང་གི་བོད་རིགས་ ཡོད་པ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ གསུངས་སོང། གཏམ་བཤད་གྲུབ་རྗེས་དྲི་བ་ མཐོ་རིམ་སློབ་མ་ཚས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་ ཐོ ག ་རང་ངོ ས ་ནས་འགན་ཁུ ར་དགོ ས ་སྐོ ར ་ དྲིས་ལན་ཡུན་རིང་བྱས་ཡོད་པ་དང། སློབ་མ་ བྱ ས་པའི ་ རྩོ མ ་ཡི ག ་སྐོ ར ་ལ་གླེ ང ་སློ ང ་བྱ ས་ ཞིག་གིས་ཁྱེད་རང་བཀའ་ཁྲིའི་འོས་གཞི་ནང་ ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་སློབ་མ་ སོགས་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱས་སོང་། ཚས་༡༦ ཉིན་མཁས་དབང་བློ་ ད་ལྟ་མི་མང་ནང་གླེང་སློང་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། རྣམས་ཀྱི་ལས་དབང་དང་འགན་འཁུར། སྐྱིད་

བཟང་སེ ང ་གེ ་ ལགས་ཀྱི ས ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་དང་ གལ་ཏེ ་ ཁྱེ ད ་རང་ལ་འོ ས ་བླུ གས་པ་ཡི ན ་ན་ སྡུག་གཅིག་པ་ཡིན་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་སོང། དང། ཡང་ན་ཚ་བཙན་སོགས་ལོ་དུས་རྒྱས་ བཀྲམ་འདུག་ཟེར། གཙང་པོ་བརྒྱུད་ང་གཅིག་ རི ག ས་གཅི ག ་རྐ ང་འཛི ན ་ཞེ ས ་པའི ་ བརྗོ ད ་ བཀའ་ཁྲི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། གྲ་སྒྲིག་གང་ཡོད་ ཚས་༡༧ ཉིན་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་ བཅད་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཐག་འདྲ་མིན་བཅད་དང་ པུར་དེ་ལྟར་ཞིང་ཁ་སོགས་གུ་དོག་པོའ ་ི ལམ་ གཞིའི་ཐོག ཁོང་གིས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པའི་ ཅེས་དྲིས་པར། ཁོང་གིས་ང་ཚས་ག་རེ་ཡིན་ ལགས་ཀྱིས་དབང་ཆ་བཅུ་ཞེས་པའི་བརྗོད་ གཅོད་བཞིན་ཡོད་ལ། རེ་ཟུང་ཞིག་རྒྱ་ནག་ ཟུར་ཁོ་ན་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིར་ལོག་པ་ཡིན། ཉིན་ བརྒྱུ ད་རི མ ་དང་འབྲེ ལ ་བའི ་ ངལ་རྩོ ལ ་བྱ ས་ ན་ཡང་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ གཞིའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དང། ཚས་ གི ་ བཀག་འགོ ག ་འོ ག ་ནས་བྲོ ས ་བྱོ ལ ་ཐུ བ་ ཤས་རྗེས་ཁྱིམ་དུ་འབྱོར་རྗེས་གྲོགས་པོ་དང་ ནས་སློབ་སྦྱོང་ལ་འབད་བརྩོན་བྱས་ན་གྲུབ་ དུས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བྱེད་ཀྱི་མིན་ཟེར་ན་མི་ ༡༨ ཉིན་ཚགས་འདུ་མཇུག་གྲུབ་ཡོད་པ་རེད། པའང་བྱུང་ཡོད།

ཁ་པར་བརྒྱུ ད་ཤེ ས ་རྟོ ག ས་བྱུ ང་བ་ནི ་ ཉེ ན ་ འབྲས་ཐོན་སྐོར་གསུངས་པ་དང། ཆེད་ལས་ འགྲིག་པར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། བྱེད་ཀྱི་ བོད་རིགས་མཐོ་རིམ་སློབ་མའི་ཚགས་ བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་བོད་ རྟོག་སྡེ་ཚན་ནས་ང་འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུའི་བརྡ་ བྱེད་པ་ལ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཙམ་གྱིས་ཡོང་གི་མ་ ཡིན་ཟེར་ན་ཡང་ཁག་པོ་རེད། ལས་འགན་ཆེན་ ཆེ ན ་ཐེ ང ས་དང་པོ ་ རྒྱ ་གར་ལྷོ ་ ཕྱོ ག ས་མེ ངྒ ་ དབུ ས་ཁུ ལ་མེ ་ གྲོ ་ གོ ང ་དཀར་ནས་ཡི ན ་པ་ ཁྱབ་བཏང་ཚར་འདུག་ཟེར་བ་དེ་རེད། གནས་ རེད། ལོ་ནས་ལོ་ལ་དཀའ་ལས་རྒྱག་རྒྱུའི་གྲ་ པོ་རེད། བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཞིག་དང་གྲོས་ ལོ ར ་པདྨ ་ཤྲི ་ ཚགས་ཁང་དུ ་འཚགས་ཡོ ད ་ དང༌། ཁོང་ཆུང་དུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། ཚུལ་དེ་ཐོས་རྗེས་ནང་ནས་རྩམ་པ་ཏོག་ཙམ་ སྒྲིག་དགོས་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་གི་ བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། པ་དང་། དེ་ནས་ལོ་རེའི་ནང་ཚགས་ཆེན་ རྭ་མོ་ཆེའི་དགོན་པར་ཞུགས། ༢༠༠༨ ལོའ ་ི ཁྱེར་ནས་ཁྱིམ་མིར་ལྷ་སར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ ལམ་ལ་འགྲན་སྡུར་བྱེད་དགོས་པ་དང། དེ་ཡང་ ད་ངས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ནས་ འདི་བཞིན་ཐེངས་རེ་འཚག་གི་ཡོད་པ་རེད་ བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་ནང་ཞུགས་པར་བརྟེན། ད་ བཤད་པ་ཡིན། ལྷ་ས་དང་ཕ་ཡུལ་གྱི་ལམ་ རྩེ་ཕུད་ལ་སླེབས་ཐུབ་པ་དགོས་རེད། ང་ཚས་ ད་ལྟ་གང་ལ་སླེབས་ཡོད་ཟེར་ན། ཁག་ཅིག་ འདུག་ལ། ཚགས་ཆེན་དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ ལྟ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་ནས་དྷ་ས་བོད་གཞུང་ བར་དུ་ཁམས་སྟེང་ཆེན་ནས་ཡིན་པའི་ངའི་ ཆབ་སྲི ད ་ཐོ ག ་ལས་ཀ་བྱེ ད ་དགོ ས ་པ་རེ ད ་ སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་འབྱོར་ཡོད་པ་རེད། གྲོ ག ས་པོ ་ ངོ ་ཤེ ས ་བློ ས ་ཐུ བ་ཅི ག ་གི ས ་ངའི ་ དེ། སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ་འཐུས་ཤོར་ འདི ་ གའི ་ གསར་འགོད་པས་ཟླ ་ གནས་སྟ ངས་ཤེ ས ་རྗེ ས ་རི ་ རྩེ ར ་བྲོ ས ་ནས་ མ་ཕྱིན་པ་དང་སློབ་སྦྱོང་གལ་ཆེ་བར་འཇོག་ འདིའི་ཚས་༡༨ ཉིན་ཁོང་ལ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་ ཡིབ་དགོས་ལུགས་བཤད་པ་མ་ཟད། ཐབ་ དགོས་ཀྱི་འདུག ཅེས་དང། ཡང་ཁོང་གིས་ དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པར།

གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གཞོན་སྐྱེས་ཤེས་ བོད་རིགས་མཐོ་རིམ་སློབ་མའི་དབར་འབྲེལ་ ཡོན་ཅན་ཞིག་གིས་བཀའ་ཁྲི་གནང་ན་ཡག་པོ་ བ་དམ་ཟབ་དང་། སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ནས་

རེད་གསུང་གི་ཡོད་པས་བཀའ་ཁྲི་ཡིན་གཅིག་ རང་ངོ་རང་ཤེས་དང། རང་འགན་རང་འཁུར་ མི ན ་གཅི ག ་བྱེ ད ་དགོ ས ་རེ ད ་ཟེ ར ་གྱི ་ འདུ ག གྱི ་ བསམ་པ་སྐྲུ ན་ཐབས་བྱ ་རྒྱུ ་ཞེ ས ་འཁོ ད ་

ཁོང་གིས་ སྣོད་ཀྱང་གྲ་སྒྲིག་བྱས་འདུག དེ་ནས་རི་རྩེར་ སློ བ ་གྲོ ག ས་འདྲ ་མི ན ་དང་མཉམ་དུ ་གཤི བ ། ཡང་ཁག་ཅིག་གིས་ཧ་ཝར་གྱི་ད་ལྟའི་ལས་ཀ་ ཡོད་པ་རེད།། མེ་སོར་གསར་འགོད་པས་ཅེན་ གསུང་དོན། “༢༠༠༨ ལོའ་ི ཟླ་༣ ཚས་༡༤ ལོ་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་རིང་སྡོད་དགོས་བྱུང་ མི་འདྲ་མིན་དང་སྐད་ཆ་བཤད། སློབ་སྦྱོང་དང་ དེ་བོད་མི་ལ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཤོར་ན་ཁག་ ནཡེ་གྲོང་ཁྱེར་ནས། ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚད་བཞི་པ་ཙམ་ལ་ལྷ་སར་ སོང། རི་རྩེར་བསྡད་རིང་དཀའ་སྡུག་མང་པོ་ བོད་མི་ཚས་འོས་ལངས་བྱས་པ་རེད་ལ། མི་ མྱངས་བ་བཤད་མི་དགོས་པ་རེད། གྲོགས་

སུམ་ཅུ་ལྷག་གིས་བར་སྐོར་དུ་རྒྱ་དམག་གི་ པོའང་མཚམས་རེར་མ་གཏོགས་སླེབས་མ་ རླངས་འཁོར་མགོ་རྟིང་སློག་པའི་ལས་འགུལ་ ཐུབ་པ་བྱུང་སོང། ཐེངས་གཅིག་བཟོད་མ་ ནང་ང་ཡང་ཡོད།

དུས་དེར་རྒྱ་དམག་ཚས་ ཐུབ་པར་ཕྱིར་ནང་དུ་ལོག་དགོས་བསམས་ གློག་རྒྱུགས་ཁྱེར་ནས་ང་ཚར་གཞུ་བར་ཡོང་ ནས་གྲོ ང ་ཚའི ་ རི ་ རྩེ ར ་སླེ བ ས་ཏེ ་ གཤམ་དུ ་

གི་འདུག་ལ། ང་ཚས་ཀྱང་ཁོ་ཚར་རྡོ་གཞུས་ ལྟ ་དུ ས་ང་ཚའི ་ ཁྱི མ ་མཚས་གྲོ ང ་པའི ་ ཁང་ པ་རེད། རྒྱ་དམག་གི་རྗེས་སུ་བརྙན་འཕྲིན་ སྟེང་དུ་གློག་དམར་པོ་དེ་འདྲ་བཙུགས་འདུག་ དཔར་རྒྱ ག་མཁན་ཡང་མཉམ་དུ ་ཡོ ང ་གི ་ སྟབས། དེ་ནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་ལྐོག་ཉན་འཕྲུལ་ འདུག དེ་ཕལ་ཆེར་བོད་པ་ཚ་དཔར་རྒྱག་ ཆས་དང་ཡང་ན་དེ་མཚུངས་ཀྱི་གློག་སྣོད་དེ་

རྒྱུ ་རག་ན་དེ ར ་ནག་ཉེ ས ་བགྲ ང་བའི ་ ཐབས་ འདྲར་དོགས་ནས་རང་ཁྱིམ་དུའང་ལོག་ཕོད་ ཤེས་ཡིན་པ་འདྲ། ང་ཚས་རླངས་འཁོར་མགོ་ མ་སོང། དེ་རྗེས་སེམས་ཐག་བཅད་དེ་ལམ་ རྟི ང ་བསློ ག ས་རྗེ ས ་མང་པོ ་ ཁ་ཐོ ར ་སོ ང ་བ་ ཁྲི ད ་ལ་རྒྱ ་སྒོ ར ་ཁྲི ་ གཅི ག ་དང་སྟོ ང ་ལྔ ་སྤྲོ ད ་ དང༌། ང་རང་སླར་ཡང་རྭ་མོ་ཆེའི་ལམ་བརྒྱུད་ ཐབས་བྱས་ཤིང༌། ལམ་རོགས་བཅུ་གྲངས་ ཁ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་ཕྱོགས་སུ ་ཕྱིན་ནས་ཕྱིར་ཕ་ ཁ་ཤས་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་གར་ལ་བྲོས་ཡོང་བ་ ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དགོས་སྙམ། དེ་དུས་ཕ་ ཡིན་”ཞེས་གསུངས་སོང། དེ་ནས་ཁོང་གིས་

ཡུལ་གཅིག་པ་ཕོ་མོ་གཉིས་དང་འཕྲད་བྱུང༌། “སྣེ་ལེན་ཁང་ནས་བཀོད་འདོམས་ལྟར་ཤེས་ ཁ་ཆེ འི ་ ལྷ ་ཁང་ཕྱོ ག ས་སུ ་འབྱོ ར ་དུ ས་ཤོ ག ་ རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དུ་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་

སྦ ག་གི ་ སྒྲ ་འདྲ ་བའི ་ ཚག་སྒྲ ་གཅི ག ་གྲ གས་ ཏོག་ཙམ་སྦྱང་དགོས་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ སོང། རོགས་པས་དེ་ནི་མེ་མདའི་སྒྲ་ཡིན་པ་ རྗེས་འཆར་གཞི་ད་ལྟའི་ཆར་བཤད་ཤེས་ཀྱི་

མ་ཟད། ཏོག་ཙམ་མ་གཏོགས་ང་བསད་ཚར་ མི་འདུག་”ཅེས་གསུངས་སོང༌། སོང་ཟེར། དེར་རྒྱ་དམག་གིས་མེ་སྒྱོགས་ དེ་ནས་ཁོང་རྒྱ་གར་དུ་སླེབས་རྗེས་ བང་བསྒྲིགས་ནས་བཞག་འདུག

དུ་བའི་ ཀྱི་ཚར་བ་གང་འདྲ་བྱུང་མིན་དྲིས་པར། ཁོང་ གསེང་ནས་ཞིབ་ལྟ་བྱ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང༌། ཕལ་ གིས་“ཐོག་མར་སླེབས་དུས་ཆུ་ལ་དྲི་ངན་བྲོ་ ཆེར་དམག་མི་མང་པོ་ཡོད་ཚད་འདུག

དེ་ བ་དང་ཟས་རིགས་ཏོག་ཙམ་མ་འཕྲོད་པ་བྱུང་ ནས་ང་ཇོ་ཁང་ནས་གཙང་པོའ ་ི ཕྱོགས་ཀྱི་ཀུ་ ཡང༌། རྗེས་སུ་དེར་གོམས་སོང་ནས་འགྲིག་

རུ་ཟམ་པ་བརྒྱུད་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་བྲོས་པ་ གི་འདུག་”ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་སོང།། ཡིན། དེ་སྔོན་ལམ་བར་དུ་དམག་མི་མང་པོ་

ཐུགས་སྣང་གསལ་བསྒྲགས། མཚན་འཁོད་རྩོམ་ཡིག་ཁག་ཁ་བ་དཀར་པོ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ སྲི་ཞུ་ཁང་དང༌། རྩོམ་སྒྲིག་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་མེད། འདི་གར་རྩོམ་ཡིག་སྐུར་སྐབས་རང་ ཉིད་ཀྱི་དངོས་མིང་དང༌། སྡོད་གནས་ཁ་བྱང༌། ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སམ། གློག་འཕྲིན་ཨིས་མེལ་ཁ་ བྱང་བཅས་དགོས་པས་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས།།

གླ་ཡོད།


བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༢༦༤

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠/༡/༢༠ དྷ་རམ་ས་ལ།

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད།

ངོ་མཆར་སྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་ཡིན། དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཏྲེ་ཧོར་ཟླ་བ་ཚ་རིང་མཆོག་ལ་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཏྲེ་ཧོར་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ ནི་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༣ ལོར་ཁམས་དཀར་མཛས་

སུ་སྐྱེས་ཤིང། ༡༩༨༨ ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་

འབྱོ ར ་ནས་རྒྱ ་གར་ལྷོ ་ ཕྱོ ག ས་ཀྱི ་ གདན་ས་

ཆེན་མོ་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་

གླིང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོས་ཞུགས་གནང་ནས་གཞུང་

ཆེ ན ་བཀའ་པོ ད ་ལྔ ་ལ་ལོ ་ ངོ ་ ཉི ་ཤུ ་ལྷ ག་རི ང ་ གསན་བསམ་སློ བ ་གཉེ ར ་མཛད་པ་མ་ཟད།

ཁོང་གིས་སློབ་ཚགས་འདུས་མང་ཡོངས་ལ་ གཞུ ང་ཆེ ན ་ཁག་འཆད་ཁྲི ད ་མཛད་ཞོ ར ་དུ ་

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༢

ལོར་དབུ་མའི་དོགས་གཅོད་

<<ལྟ་བའི་རྣམ་བཤད་དང་>>

༢༠༠༥

ལོ ར ་ཕར་ཕྱི ན ་དོ ག ས་གཅོ ད ་<<དྲི ་ མེ ད ་

རིགས་པའི་མེ་ལོང་>> ༢༠༠༨ ལོར་ཚིགས་

བཅད་རྩོ མ ་བཏུ ས་<<རབ་གསལ་འཕྲུ ལ་

གྱི་མེ་ལོང>>ཞེས་གཞུ ང་ཆེན་ཁག་གི་ དཀའ་གནད་དང་དོགས་གཅོད་དེབ་གསུམ་

བརྩམས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་༢༠༠༩ ལོར་ དགེ ་ ལུ གས་རྒྱུ གས་སྤྲོ ད ་ཆེ ན ་མོ འ ་ི སྐ བས།

གདན་ས་གསུམ་གྱི་ལྷ་རམས་རྒྱུགས་སྤྲོད་པ་

ང་ལྔའི་ནང་ནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨང་

དང་པོའ ་ི མཚན་རྟགས་བཞེས་ཡོད་པ་བཅས་

ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་སུ།

དྲི་བ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་མིན་གྱི་ས་ མཚམས་ལྟ་བུ་གང་ནས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད།

ལན། སྤྱིར་འཇུག་སྒོ་ལ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད།

དཔེར་ན། བསྟན་པའི་འཇུག་སྒོ་སྐྱབས་འགྲོ་

དང། ལམ་རིམ་ལ་འཇུག་སྒོ་བཤེས་གཉེན་

བསྟེན་ཚུལ། ཕར་ཕྱིན་ལ་འཇུག་སྒོ་སེམས་ བསྐྱེད།

གསང་སྔགས་ལ་འཇུག་སྒོ་དབང་

ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་པས། ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་ འཇུག་སྒོ་སྐྱབས་འགྲོ་ཡིན་པས། སློབ་དཔོན་

ཤིན་ཏི་པ་དང།

མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་

རྣམ་པས་སྐྱབས་འགྲོ་ཐོབ་ལ་མ་བཏང་བ་ལ་

འཇོག་དགོས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། དེ་ཡང་

རབ་བྱུང་ན་སྐྱབས་གསུམ་ལ་ཤེས་ནས་དད་

པ་བྱས་ཏེ་སེམས་ཀྱི་གཏིང་ནས་ཡིད་ཆེས་

རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས། དེ་ལྟར་མ་

བྱུང་ཡང་བདག་ཅག་གི ་ སྟོ ན་པ་བཅོ མ ་ལྡ ན་ འདས་ལ་སེ མ ས་ཀྱི ་ གཏི ང ་ནས་ཡི ད ་ཆེ ས ་

ཡོད་པ་ཞིག་མ་མཐའ་ནས་དགོས། དེ་མེད་ན་

བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱས་ཀྱང་ནང་པ་དང་ནང་པའི་ གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ཞིག་ལས་ནང་པ་དངོས་

ཀྱི་གྲས་སུ་མི་ཚུད།

དྲི་བ།

ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྒོར་

ཞུ གས་སྐ བས་ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་

གསུ མ་ལ་སྐྱ བས་སུ ་འགྲོ་དགོས་པའི་རྒྱུ ་

མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

ལོ་རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད། ལེའུ་གཉིས་པ། བོད་བཙན་པོའ་ི དུས་རིམ། གཉིས་པ། མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་བར་གྱི་རྒྱལ་རབས་གླེང་བ།

ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ལ་ཞུགས་ ཁོ་ན་ལས་གཞན་སུ་ལའང་མེད། ལྟ་གྲུབ་འདི་ འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས། མང་ཞམ་སུམ་སྣང་དང༌། ཁུ་ཁྲི་སྙ་དགྲུའ་ཟུང་ ཞེ ས ་པ་ནི ་ ཐུ བ་པ་སངས་རྒྱ ས་བཅོ མ ་ལྡ ན་ ནི་རང་གཞན་ལ་ཡོད་མེད་ཙམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ གཉིས། རལ་གྱི་དང་བརྡའ་པྲད་ཆེས་བགྱིཏེ། འདས་ཀྱིས་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ལ་སྨན་པའི་སླད་དུ་ མིན་པར་རྒུད་པ་མཐའ་དག་སེལ་བར་གནད་ གནའ་བཙན་པོ་འབྲོ་མཉེན་གྱི་རིང་ལ། མཐོན་ རང་རང་གི་བློ་དང་འཚམས་པའི་གཞི་ལམ་ འདི་ཁོ་ན་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་མ་ཟད། ངོ་མཚར་ མྱི་ འབྲིང ་པོ་རྒྱལ་བཙན་ནུ ས་བློན་ཆེ་བགྱིས་ འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པ་དེར་ རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་ཡིན་པས། ལྟ་ པ་ན་ཡང༌། གློ་བ་རྀངས་པར། མགར་མང་ཞམ་ སོ ་ སོ འ ་ི བློ འ ་ི ནུ ས་པས་དཔོ ག ་ཚ ད་ཀྱི ས ་ གྲུབ་འདི་ལ་ཕྲ་རགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྣ་ཚགས་ སུམ་སྣང་རལ་གྱ་ྀ དང༌། བརྡའ་ཕྲད་ཏེ་ཚར་བ་ ལག་ལེན་བསྟར་བའི་དོན་ཡིན། དེ་ཡོང་བ་ ཡོ ད ་པ་རྣ མས་ཤེ ས ་པར་འདོ ད ་ན་དབུ ་མའི ་ སྐད་དུ་བགྱིས་ནསཋ། བཟུང་སྟེ་བཀྱོན་ཕབ་པ་ན་ ལ། ཐབས་ལམ་དེ་སྟོན་མཁན་དང། བསྟན་ གཞུང་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟ་དགོས། ཡང༌། གཤེད་མ་མང་ཞམ་སུཾ་སྣང་གིས་བགྱས ྀ ་ བྱའི་ཐབས་ལམ། དེ་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ དྲི་བ། གདན་སའི་སློབ་གཉེར་བའི་ནང་ལ་ ཏེ་བཀུཾ་ནས། མགོ་བཆད་པ་ཐོག་ཆེས་བླངས་ གཞན་ལའང་སེ མ ས་ཀྱི ་ གཏི ང ་ནས་ཡི ད ་ དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྲོད་འདི་དགོས་མིན་གྱི་ ཏེ། སྣམ་པྲག་དུ་བཅུག་ནས་གོམ་པ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ ཆེས་ངེས་པར་དུ་ཡོད་དགོས། དཔེར་ན། ལྟ་ཚུལ་ཅི་རིགས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་པས་དེའི་ བོར་ར་དང་འགྱེལ་བ་སྐད་བྱ་འོ། །དེ་འི་འོག་དུ་ རང་གི་ན་ཚ་ཡག་པོ་བཅོས་པའི་སླད་དུ་སྨན་ ཕྱོགས་ལ་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད། ཁྱུང་པོ་སྤུང་སད་ཟུ་ཙས་བྱས་པ་ལས། འོ་མལྡེ་ པའི་ལམ་སྟོན་བཞིན་བྱེད་པ་ལ། སྨན་པ་དང། ལན། རྒྱུགས་སྤྲོད་འདི་༧གོང་ས་མཆོག་ ལོད་བཙན་དང་རེགས་མ་མཇལ་ནས། མཁར་ སྨ ན་ལ་ནད་བཅོ ས ་པའི ་ ནུ ས་པ་ཡོ ད ་པར་ གི ས ་དབུ ས་སྐྱེ ་ མཆོ ག ་མང་པོ ས ་གལ་ཆེ ་ ཁྲི་བོམས་སུ་མཆྀས་ཏེ། ཁྲི་བོམས་དཀུའ་གང་ མ་གཞི་དགེ་ལུགས་ ཡིད་ཆེས་དང་བློ་གཏད་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས། གནང་བཞིན་ཡོད། པུབ་ནས། བཙན་པོ་སྲོང་བརྩན་སྟོན་མོ་གསོལ་ དེ་འདྲ་ཡིན་པས། ནང་བསྟན་ལ་ཞུགས་རྒྱུར་ རྒྱུ གས་སྤྲོ ད ་འདི ་ ནི ་ གདན་སའི ་ སློ བ ་གཉེ ར ་ བར་བྱས་ཏེ། གློ་བ་རིངས་པ་མགར་ཡུལ་ཟུང་ མཆོག་གསུམ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་སྐྱབས་འགྲོ་ བ་རྣམས་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔའི་སློབ་གཉེར་ གྀས་ཚར་ནས། རང་གྀ་མགོ་བཆད་དེ་གུམ་མོ། དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གོ་བདེ་ཙམ་བཤད་ན་ ཕལ་ཆེ་ཟིན་མཚམས། ད་གཟོད་རྒྱུགས་སྤྲོད་ ྀ ་ །སྤུང་སད་ཟུ་ཙ་མཛངས་ཀྱད་ཀྱི་ཚད་ནི། རྩས ལ་ཕེ བ ས་ནས་བསྐྱ ར་ཞི བ ་གནང་དགོ ས ། དེ་ལྟར་རེད། གྲ་གསུམ་ཞལ་ཅེ་གྲ་བཞྀ་ཡང་རྣ་བས་ཉན་ཞིང་ དྲི་བ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པའི་ གཙ་བོར་གདན་ས་གསུམ་ཐུན་མོང་དུ་ཁས་ གཆོད། མྱིག་མངས་གྲ་ཆིག་ཀྱང་ཟླ་ལ་རྩེ་ན་ ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་ ལེན་པའི་རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་དང། རྒྱ་ རྒྱལ། བུ་པུག་རོན་ཁྱུ་གཆིག་ནམ་ཀ་ལ་འཕུར་ གཞུང་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་དགོས། ང་ ག་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས། བ་ཡང༌། གཆིག་གཉྀས་གསུམ་བཞི་ལྔ་དྲུག་ཆེས་ ལན། ཐབས་ལམ་མི་འདྲ་བ་དང། རྒྱ་ཆེ་ ཚའི་ནང་པའི་གཞུང་ཆེན་གྱི་སློབ་གཉེར་ནི་ བགྲགས། བྱ་པྱིར་འཕུར་བ་ཡང་བགྲངས་པ་ ཆུང་དང་ཕྲ་རགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཡོད་ ཤེས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་ཙམ་དང། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ ལས། བྱ་ཆིག་མ་ཚང་ན། ཁྲས་བསད་པ་འདྲའས་ ཀྱང། ཚར་བ་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ ངོ ་ བོ ་ ཙམ་གྱི ་ ཐོ ག ་ནས་སློ བ ་གཉེ ར ་བྱ ས་ན་ ལྟོས་ཤེས་མཆི་ནས། མྱི་ཡོངས་ཀྱིས་བལྟས་པ་ ཕྱིན་ཆད་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་དང། བདེ་ སློབ་གཉེར་བྱེད་ཚུལ་གནད་དུ་སོང་མེད། ང་ ལས། བྱ་ཆིག་ཁྲས་བཀུམ་སྟེ། སྤུང་ཙད་ཟུ་ཙ་ བ་འདོད་པ་ནི་གཅིག་གྱུར་ཡིན། དེ་ལ་སྒྲུབ་ ཚའི་སློབ་གཉེར་ནི། ཉམས་ལེན་དང་སེམས་ ལྟེ་བུ་ཚར་སྐྱེན་ལ་དཀུའ་ཆེ། སྙིང་འཛངས། མྱ་ྀ བྱེད་གཞན་མི་དགོས་པར་མྱོང་བས་གྲུབ། མི་ འདུལ་བའི་རིམ་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ ཆིག་ལ་ཚགས་དགུ་ཚགས་ན། ཟུ་ཙ་ལྟེ་བུ་སུ་ འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་ལ། དེའི་རྩ་བ་ དགོས། དེ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀྱང། ག་ལ་ཡང་མྱེད་དོ། །དེ་འི་འོག་དུ་མགར་སྟོང་རྩན་ ངོས་འཛིན་གཏིང་ཟབ་ཀྱིས་དེའི་ལྡོག་ཕྱོགས་ སྤུས་ཚད་ཇེ་གཙང་དང། གནད་དོན་ཇེ་མཐོ་ ཡུལ་ཟུང་གྀས་བྱས་སོ། །ཡུལ་ཟུང་རྒས་ནས། ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཏེ། སྡུག་ ལས་དགོས་མེད་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་གཏན་ འོ་མ་ལྡེ་འོད་བཙན་བཅུག་གོའ། །རྀང་པོ་མ་རག་ བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་བརྩད་ནས་ལྡོག་པའི་ ནས་ཞུ་མི་འོས། རྒྱུགས་སྤྲོད་འདི་ཕྱི་གཙང་ པར་གློ་བ་རིངས་ནས་བཀུཾ་མོ། །འུང་ནས་བློན་ རྣ མ་གཞག་འདི ་ ནི ་ ཐེ ག ་པ་ཆེ ་ ཆུ ང་སྔ གས་ ནང་གཙང་དང། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རིམ་རྩེ་ སྟོང་རྩན་སླར་བཅུག་སྟེ། ལོ་དྲུག་བགྱིས་ནས། དང་བཅས་པའི་ཐུན་མོང་གི་གཞི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ་ མོ ར ་སོ ན ་པའི ་ གདན་སའི ་ སློ བ ་གཉེ ར ་ཡར་ རྒས་ཏེ་གུཾ་མོ། །སྐྱིན་བར་ཞང་ལོན་པྲ་མོ་དང་ རྒྱས་ལ་སྨན་པའི་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ འབངས་ཀྱིས་དཔྱའད་པ་ནྀ། དབའས་སུམ་སྣང་ ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནའང་ཆོག དྲི་བ། ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་འདི་ཆོས་ བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། རང་ལ་ཡོད་གོ་ཆོད་ བཅུག་ཀྲང་ཞེས་དཔྱད་དོ། །རྗེ་བློན་གསངས་ཏེ་ ལུགས་གཞན་དང་བསྡུར་ན་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ པ་དང་གཞན་ལ་ངོམ་རིན་ཆོག་པའི་དགེ་ལྡན་ བཀའ་བཏགས་པ་ནྀ། མགར་བཙན་སྙ་ལྡོམ་བུ་ པའི་གཅེས་ནོར་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ་ རྟ་དྔ། མཚུངས་རྀགས་ཀྱིས་བློན་ཆེར་བཅུག་གོ། ཆོས་ཡོད་དམ། ལན། ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ ཕྱ ར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱིས་བདག་གཅེས་ །བློན་ཆེ་འྀ་ལུགས་སློབ་པ་འི་འོག་པོན། དབའས་ ཁྱད་ཆོས་ཞིབ་ཏུ་བརྗོད་ན་མཐའ་ཡས་པས། གནང་འོས་ཤིག་ཡིན་པར་སྙམ། སུམ་སྣང་གིས་བྱས་ཏེ། སུམ་སྣང་གུམ་ནས། བརྒྱུད་ལམ་འདི་ཙམ་ཞིག་ཏུ་བརྗོད་མི་ནུས། དྲི་བ། མཐར་བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་ཚགས་ཤོག་ བློན་བཙན་སྙ་ལྡོམ་བུས་བྱས་སོའ། །དེ་འྀ་འོག་ འོན་ཀྱང་གནད་བསྡུས་ན། སྤྱོད་པ་དང་ལྟ་ འདི་བརྒྱུ ད་ནས་གདན་སའི་སློབ་གཉེར་ དུ་ཁུ་མང་པོ་རྗེ་ལྷ་ཟུང་གྀས་བྱས་སོ། །ལྷ་ཟུང་ བའི་ཆ་ནས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་ནང་བསྡུས་ བས་གཙས་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ལ་སྦྱང་ བཀྱོན་ཕབ་ནས། དབའས་ཁྲ་ྀ གཟིགས་ཞང་ཉེན་ ཆོག དཔེར་ན། རང་གི་ལུས་ལ་དཔེར་བླངས་ བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་མཁན་ཚར་བླང་དོར་ གྱིས་བྱས་སོའ། །དེ་ནས་མགར་ཁྲ་ྀ འབྲིང་བཙན་ ནས།། གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ཅེས་ གྱི་དགོངས་འཆར་འདྲ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། བྲོད་ཀྱིས་བྱས་སོ། །དེ་འི་འོག་དུ་དབའས་ཁྲི་ འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་གྱི་བློ་དམན་ སུམ་རྗེ་རྩང་བཞེར་གྱིས་བྱས་སོའ། །དེ་འི་འོག་ པ་ལྟར། རང་རང་གི་བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་ ལན། གཞན་ལ་ལྟོས་པའི་རྟེན་འབྱུང་ལྟོས་གྲུབ་ཀྱི་ བདག་གིས་བླང་དོར་ཞེས་པ་ཞུ་ཐབས་བྲལ་ ཏུ་རྔེགས་མང་ཞམ་སྟག་ཚབ་གྱིས་བྱས་སོ། །དེ་ རང་བཞིན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དགའ་ ཡང། ལག་ཐལ་མོ་སྤྱར་ནས་ཆོས་གྲོགས་ འི་འོག་དུ་དབའས་སྟག་སྒྲ་ཁོང་ལོད་ཀྱིས་བྱས་ རང་ ཏེ། བཀྱོན་ཕབ་ནས། འབྲོ་ཅུང་བཟང་འོར་མང་ སྐྱོ་དང་བདེ་སྡུག་གི་ཚར་སྣང་ཡོད་པའི་རིས་ རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུར། སུ་མ་ཆད་པའི་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ལུས་ངག་ ཅག་གི་དཔྲལ་བའི་མིག་དང་ཁོག་པའི་སྙིང་ གིས་བྱས་སོ། །དེ་འི་འོག་དུ་འབལ་སྐྱེ་ཟང་ལྡོང་ གིས་གཞན་ལ་གནོད་པ་དངོས་སུ་བྱེད་པ་ལྟ་ ༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ཟབ་མོ་སྙིང་ ཚབ་ཀྱིས་བྱས་སོ། །སྐྱེ་ཟང་ལྡོང་ཚབ་བཀྱོན་ ཅི། གནོད་པའི་བསམ་པ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ ལ་བཅངས་ནས་གཞུ ང་ལུ གས་རྒྱ ་མཚའི ་ ཕབ་ནས། དབའས་སྣང་བཞེར་ཟུ་བརྩན་གྱིས་ སྐྱེ ་ མི ་ འོ ས ་པའི ་ ལམ་སྟོ ན ་ནི ་ ཆོ ས ་ལུ གས་ དགོངས་དོན་རྣམས། ཐོས་བསམ་བྱེད་པའི་ བྱསོ། །དེ་འི་འོག་དུ་མགོས་ཁྲི་བཟང་ཡབ་ལག་ གཞན་སུ་ལའང་མེད། འདི་སྤྱོད་པའི་ཆ་ བློའ ་ི དམིགས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་སོང་བར། གྀས་བྱས་སོ། །དེ་འི་འོག་དུ་མཆིམས་ཞང་རྒྱལ་ ནས་ཡིན། གཉིས་པ། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་གང་ བློ འ ་ི ངོ ་ བོ ར ་སྐྱེ ས ་ནས་སློ བ ་གཉེ ར ་གནང་ ཟྀགས་ཤུ་ཏེང་གྀས་བྱས་སོ། །དེ་ནས་ངན་ལམ་ ཡིན་ཡང་རང་དབང་བའི་བདག་མེད་ཀྱི་རང་ རྒྱུའི་སྐྱབས་འཇུག་བརྩེ་གཟིགས་ཞུ།། སྟག་སྒྲ་ཀླུ་གོང་གིས་བྱསོ། །དེ་འི་འོག་དུ་སྣ་ནམ་ མོན་གྷོ་གསར་འགོད་པས་བཅར་འདྲི་བྱས། ཞང་རྒྱལ་ཚན་ལྷ་སྣང་གིས་བྱས་སོ། །དེ་འི་འོག་ བཞིན་གསུང་པ་ནི། ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་

ལན།

55

རབ་གནས་ས་གླང་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཚས་༥

དུ་འབྲོ་ཁྲི་གཟུ་རབ་ཤགས་ཀྱིས་བྱསོ།

།དེ་འི་

འོག་དུ་དབའ་མང་རྗེ་ལྷ་ལོད་ཀྱིས་བྱས་སོ། །དེ་

འི་འོག་དུ་འབྲོ་ཁྲི་སུམ་རྗེ་སྟག་སྣང་གྀས་བྱས་སོ།

།དེའི་འོག་དུ་དབའས་རྒྱལ་ཏོ་རེ་སྟག་སྙན་བྱས་ སོ། །ཞེས་གསལ་ལོ།།

གཉའ་ཁྲི་ནས་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་བར་གྱི་རྒྱལ་

རབས་བྱུ ང་རི མ ་ཁག་གཙ་བོ ་ ཏུ ན་ཧོ ང ་ཡི ག ་ ཆ་ལ་གནད་བཀལ་ཏེ་བཤད་པ་འདི་ནས་མཇུ་

བསྡུས་སོ།། །།

ད་ནི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་སོ་གསུམ་

པ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ི སྐོར་ལ་གླེང་ན།

བོད་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནི་སྲིད་པ་རྡུལ་

འཁོ ར ་བ་ནས་བཟུ ང་སྟེ ་ དུ ས་ད་ལྟ འི ་ བར་དུ ་ འཇི ག ་རྟེ ན ་འདི ར ་བོ ད ་པ་ཚང་གི ་ སྲི ད ་འཛི ན ་ མི་སྣ་མང་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་སྐར་དབུས་ན་ཉི་མ་

དང༌།

རི་བོའ་ི ཚགས་ཀྱི་ལྷུན་པོ་ཞེས་པ་ལྟར་

རྒྱ ལ་པོ ་ འདི ་ ལས་གཟི ག ས་རྒྱ ང་ཆེ ས ་དཀྱེ ལ ་ ཡངས་སུ་བྱུང་མྱོང་མེད་ཅིང༌། དེའི་སྟོབས་ཀྱིས་ བྱས་རྗེས་བཙན་པོ་འདི་ལས་དཔངས་མཐོ་བ་

དང༌། རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་སུ་ཡང་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་ ཆེས་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པའི་མི་སྣ་རླབས་ཆེ་

ཤོས་ཤིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་མ་ཚད། མི་བུ་དེ་འདྲ་ཞིག་ ཡུལ་དུས་དེ་རུ་མ་སྐྱེས་ན་བོད་པ་ཚང་ལ་ཅིས་

ཀྱ ང་མི ་ འགྲི ག ་པའི ་ གནད་ཀ་ལ་བབས་བྱུ ང་ ལ།

བསམ་བློ་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཏང་

ན་དཀོན་མཆོག་གིས་ཆེད་དུ་བཏང་བའི་ཕོ་ཉ་

བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་སྲིད་སྙམ་བཞིན་རྒྱུ་སྤུས་དང་

ལྡན་པའི་གངས་ཅན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དད་འདུན་

དང་སྤོབས་པ་འཕྱུར་གྱིན་སོ་རྩ་མང་དུ་གཞིབ་

དགོས་འབྱུང་འོང༌། དེ་ཡང་བཙན་པོ་འདིའི་བྱས་

རྗེས་མང་དུ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཡོངས་གྲགས་

གཙ་གནད་ལྟ་བུ་གསུམ་སྟེ། དང་པོ། བོད་ཀྱི་

སྐད་དང་མཐུན་པའི་ཡི་གེ་གསར་བཟོ་བྱས་(ཨ་ ལགས་ཚ་ཏན་ཞབས་དྲུང་ལྟར་ན།

ཡི་གེ་འདི་ཉིད་ཕྱི་ལོ་

༦༤༦ ལོར་བཟོས་པར་འདོད།) ཤིང༌། གངས་ལྗོངས་

ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་ཡོད་ཚད་སྟོད་ ལ་དྭགས་ནས་སྨད་ཨ་མདོའ་ི བར་དུ་བསམ་ཐོག་

ལྟར་བཀོལ་རྒྱུག་བྱེད་མུས་ཀྱི་ཡི་གེ་འདི་ཉིད་

བཟོས་པ་རེད། གཉིས་པ། ཁ་ཐོར་རྒུ་ཐོར་དུ་ལྷག་

པའི་སྟོད་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུ་ ནས་བོད་རིགས་ཡོད་ཚད་དང༌། སྨད་ཨ་མདོ་བོད་

རྒྱ་ས་མཚམས་ཡས་ཆོད་བོད་ཀྱི་རིགས་རུས་

ཡིན་ཚད་ས་ཁོངས་དང་བཅས་པ་གཅིག་གྱུར་ཟླ་ སྒྲིལ་ལ་བཏང་ཞིང༌།

སྲོང་བཙན་གྱི་བཀའ་དྲིན་

ལ་བརྟེན་ནས་གླ་དར་བར་བོད་རིགས་ཡོད་ཚད་

ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་ཏུ་ལྷན་འཛམས་སུ་སྡོད་པའི་

བོད་ཀྱི་མངའ་ཐང་དང་བཅས་པ་དེ་ལས་རྒྱས་པ་ ཞིག་ད་བར་བྱུང་མྱོང་མེད་པ་རེད། ནད་ལ་དཔག་པའི་སྨན་ལྟར།

གསུམ་པ།

འཕགས་པ་སྤྱན་

རས་གཟིགས་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་ཁ་བ་གངས་ཅན་ གྱི་ལྗོངས་སུ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ནང་ཆོས་ནང་ འདྲེན་བྱས་ཤིང༌། རྗེས་སུ་ཁྲི་སྲོང་གིས་དར་རྒྱས་

མཛད་དེ། ད་ལྟའི་བར་བོད་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་

སེམས་རྩ་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་ བའི་གངས་ལྗོངས་ཀྱི་གཅེས་ནོར་དམ་པ་ཨང་ དང་ཤོས་ཤིག་ལ་གྱུར་སོང་བ་འདི་གསུམ་མོ།། འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས། ས་རཱ་མཐོ་སློབ། ངག་དབང་བྱམས་པས།


བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༢༦༤

6

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠/༡/༢༠ དྷ་རམ་ས་ལ།

སྒྲོལ་མ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ལོ་དྲུག་གི་བཙན་འཇུག་ ཁྲིམས་ཆད།

རབ་གནས་ས་གླང་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཚས་ ༥

བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་སྒྲུབ་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས། རྒྱ ་གར་ནང་གི ་ བོ ད ་རི ག ས་མཐོ ་ རི མ ་སློ བ ་ ཁྱེད་རང་ཚ་ལ་རག་ལུས་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་ དུ་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་སྒྲུ བ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་མུ ་ མའི་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་པའི་ཐོག་བཀའ་ བཙན་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ན་གཞོན་ཚར་ མཐུད་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུར་དགོངས་པ་

ཕ་ཡུལ་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་ རྒྱལ་རོང་མཚ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཕེབས་ བློན་ཁྲི་པ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སྒྲོལ་མ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ ནས་མཁན་པོའ ་ི ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་ ཚགས་ཆེན་འདི་འདྲ་དུས་ནས་དུས་སུ་འཚག་ གིས་མི་ལོ་དྲུག་གི་བཙན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་ ཀྱང། ད་ལོའ་ི ཚད་མའི་དགུན་ཆོས་འཚག་མ་ ཐུབ་པ་བྱུང་ན། གོང་བུའི་ནུས་པ་དང། མཉམ་ བཅད་ཡོད་འདུག ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོའ ་ི བཅུག་པའི་རྗེས་སུ་མཁན་པོ་ཁོང་ཡང་མཚ་ རུབ་ཀྱི་ནུས་པ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུའི་དགེ་མཚན་ ཟླ་༡༠ ནང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ལས། ད་བར་ བདུན་ཀིརྟི་དགོན་དུ་བཞུགས་མ་བཅུག་པར་ དང། རེ་བ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༥ ཉིན་ནས་རྒྱ་གར་ ལོ་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་གྱི་རིང་གང་དུ་བཙན་ རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་དུ་ཕྱིར་ལོག་བཏང་བ་མ་ཟད། འཇུ ག་བྱ ས་ཡོ ད ་མེ ད ་ནང་མི ་ འབྲེ ལ ་ཡོ ད ་ ཁོང་དང་ལྷན་དུ་དགེ་ཕྲུག་གྲྭ་པ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ ལྷོ་ཕྱོགས་ཅེན་ནེའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཚགས་པའི་ བོད་པའི་མཐོ་རིམ་སློབ་མའི་ཚགས་ཆེན་ཐོག་ སུས་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་པ་དང། ད་ ཕྱིར་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་དུ་བཏང་ཡོད་འདུག གཞན་ཡང་ལོ་སྔོན་མར་ལོ་གསར་ བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྐབས་གཞི་ནས་ཁོང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་འབྲེལ་བ་ ཡོད་སྐོར་དང། རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་བའི་ལས་ མི ་ གཏོ ང ་བའི ་ ལས་འགུ ལ་སྤེ ལ ་བའི ་ ཉེ ས ་ གིས་བརྙན་པར་བརྒྱུད་ནས། གསུང་བཤད་ འགུ ལ་སྤེ ལ ་མཁན་ཡི ན ་སྐོ ར ་གྱི ་ ཉེ ས ་མི ང ་ མིང་བཏགས་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གྲྭ་ མདོར་བསྡུས་གནང་ཡོད་པ་དང། དེའི་ནང་ འོ ག ་ལོ ་ དྲུ ག་གི ་ ཁྲི མ ས་ཐག་བཅད་པ་ཤེ ས ་ པ་བློ་བཟང་ཀིརྟི་དང། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོའ ་ི ཟླ་ ཁོང་གིས་གསུང་དོན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ ༣ ནང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་མཚམས་ཐར། ཚགས་ཁྲོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་མ་ཚར་དམིགས་ རྟོགས་བྱུང་ཡོད་འདུག གཞན་ཡང་ད་ལོ་ཀིརྟི་དགོན་ཁག་ མགོན་པོ་ཚ་རིང། བློ་བཟང་ཟེར་བ་བཅས་ བསལ་གྱིས་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ གིས་ལྷན་དུ་འཚག་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཚད་མའི་ བོ ད ་མི ་ བཞི ་ མཚན་དཀྱི ལ ་ཆུ ་ཚད་དང་པོ ་ རེད། མ་འོངས་པར་བོད་མི་རིགས་དེ་མདུན་ དགུ ན་ཆོ ས ་ཆེ ན ་མོ ་ རྒྱ ་གཞུ ང་གི ས ་བཀག་ ཙམ་ལ་གྲོང་སྡེའི་མི་མང་གིས་དགའ་བསུའི་ ལམ་ག་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་དེ་ འགོག་བྱས་པ་མ་ཟད། རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པ་ནས་ སྣེ་ལེན་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་སོགས་ལ་གཡོལ་

མཚ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པར་མཁན་པོ་གཏོང་ ནས་ཁུ་སིམ་པོའ ་ི ངང་རྔ་པ་རྫོང་གི་ཉེན་རྟོག་

སྲོལ་ཡོད་པ་བཞིན། ཟླ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་དུ་རྔ་པ་ པ་ཁག་ཅི ག ་གི ས ་རང་ཁྱི མ ་དུ ་བསྐྱ ལ་བའི ་ ཀིརྟི་དགོན་པ་ནས་དགེ་བཤེས་བརྩོན་འགྲུས་ གནས་ཚུལ་ཡང་བྱུང་ཡོད་འདུག །

ཐེ་ཝན་གནས་བཞུགས་བོད་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེ་ཞིག་གིས་མཐུན་རྐྱེན་རོགས་རམ་གནང་བ་ལ་

བརྟེན། འདི་ག་ནོར་བུ་གླིང་གའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཉམ་ཐག་རོགས་སྐྱོར་གྱི་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ་ལྟ་

བུར་ཏུག་ཧྥུའུ་(སྲན་ཐུད་)ཚང་བསྒྱུར་བྱ་སའི་བསྟི་གནས་ཁང་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་ལ། བསྟི་གནས་

ཁང་འདིས་ལས་མིའི་གླ་ཕོགས་ཕུད་པའི་གྲྭ་བཙུན་རིགས།ད་དུང་རྒས་གཅོང་བདག་མེད་

ཀྱི་ལོ་ལོན་ཁག་བཅས་ཀྱི་འཚ་བའི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གྱི་དམིགས་སྒོ་གཅིག་པུར་ གཏོང་རྒྱུའི་སྒྲིག་གཞིའང་གཏན་འབེབས་ཟིན་ཡོད།

ང་ཚས་འདི་ལྟར་ཉམ་ཐག་རོགས་སྐྱོར་

གྱི་མ་དངུལ་འདུ་འགོད་ལས་གཞིར། ཏུག་ཧྥུའུ་ཚང་བསྒྱུར་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ལྟེ་བ་ ནི། མིའི་རིགས་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་པའི་རྫས་རིགས་ཅི་ཡང་བེད་སྤྱོད་མི་

བྱེད་ཅིང༌། ལྷག་པར་ཤ་མེད་ཟས་སྤྱོད་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་རྒྱུན་འཁྱེར་ཐུབ་རྒྱུ་སོགས། དེང་གི་སྤྱི་ ཚགས་ཡོངས་ལ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་སུ་གྱུར་པའི་དོན་བྱ་མང་པོ་ཞིག་རིམ་པས་ལག་ལེན་ མངོན་འགྱུར་ཐུབ་རྒྱུའི་ཕྱིར་དུ་ཡིན།

བསྟི་གནས་ཁང་འདིས་ཏུག་ཧྥུའུ་ལས་སྣོན་བྱ་ཕྱོགས་

དང༌། དྲང་བདེན་ཚས་བསྒྱུར་ཐད་ལ་རྩ་བའི་དམིགས་འབེན་བཞི་ཞིག་ལག་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དག་ནི།

གཅིག ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད།

མཐོ་

མཁན་གྱི་བོད་ཕྲུག་ན་གཞོན་ཚར་བོད་གཞིས་ རིམ་སློབ་མ་ཚ་རྒྱུན་དུ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཡོད་

བྱེས་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་མདུན་ལམ་ པ་དང། ཚགས་ཆེན་འདི་འདྲ་དུས་ནས་དུས་སུ་ ག་འདྲ་ཞིག་བསྒྲུབ་མིན་གྱི་ལས་འགན་དེ་འཁྲི་ འཚག་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། གོང་བུའི་ནུས་པ་དང། བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པའི་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ནུས་པ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུའི་དགེ་

བོད་ཕྲུག་ཚར་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ མཚན་དང། རེ་བ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་

རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་ རང་ཚས་ཚགས་འདུ་མུ་མཐུད་ནས་འཚག་

སྐ བས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ ་ རག་ཡོ ད ་པ་རེ ད ་ལ། ཐུབ་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། མ་འོངས་པར་

ཁྱེད་རང་ཚས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སློབ་ ཡང་དེ་འདྲ་འཚག་ཐུབ་པ་དང། དེའི་ཐོག་ཕན་ སྦྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

མ་འོངས་ ཚུན་གོ་བསྡུར་ཡག་པོ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་རེད། ད་

པར་སོ་སོ་རང་གི་རྐང་པའི་ཐོག་ཏུ་ལངས་ཐུབ་ ཐེངས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་བརྗོད་གཞི་ཁག་ཧ་ཅང་

པ་དང།

རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་པའི་ཐོག་བོད་ ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དེའི་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་ཡག་

མི་རིགས་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད། ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན། པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང། རིག་གཞུང།

དེས་བོད་རིགས་ན་གཞོན་

ལེགས་བྱང་གང་གི་ཐོག་ཡིན་ ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་

ནའང་ཕྱག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་དང། ལྷག་པར་ ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།།

བཙན་གཡེམ་བྱས་པ་ཡིན་མིན་ལ་གསལ་ཁ་མི་འདུག

དྷ་སར་འཇར་མི་ནིའི་སྐྱེ་དམན་ཞིག་ལ་བཙན་ རྟོག་པས་འཇུས་འདུག

མོ་ལ་བཙན་གཡེམ་ གིས་གསུང་དོན། “སྤྱིར་བཏང་༢༠༠༩ ལོར་ གཡེམ་བྱས་སྐོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་འོག་བོད་པའི་ གཏོང་མཁན་གཞན་པ་བྱུང་ནས། ཁོང་ལ་ཡ་ རྐུན་མ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ང་རང་ཚའི་

ཉིན་རྒྱ་ ལན་བཙུགས་པ་མིན་འགྲོ་ཞེས་བོད་པ་ཕོ་སར་ མིས་རྐུན་མ་བོད་པ་ཡིན་པ་ཤེས་དུས། ཞུ་བ་ གར་ཉེན་རྟོག་པས་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་ དེས་བརྗོད་སོང། ད་ལྟ་ཁྲིམས་ཁང་ནས་སྐད་ འདྲ་འཐེན་ནས་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་མི་འདུག རྐུན་ དང། ཕོ་གསར་དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྐྱེ་དམན་དེར་ ཆ་བཤད་དགོས་པ་ལས་ཞིབ་ཕྲ་མི་འདུག སྐྱེ་ མ་གཅིག་བཟུང་ནས་བཙན་ཁང་ཆེ་བ་དེའི་

བཟི་སྨན་སྤྲད་དེ་ཉིན་གཉིས་ལ་བཟི་དངས་མེད་ དམན་དེས་ཁོང་གཉིས་ག་འདྲ་ཞིག་བེད་སྤྱོད་ ནང་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྔོན་རང་བདེན་ ཚུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་ལམ་ བཏང་བ་ཡིན་ངས་མི་ཤེས། སྤྱིར་བཏང་སྔོན་ ཚགས་ཆུང་དུ་རྐུན་མ་བརྒྱབ་པ་དེ་ཡང་ཁོང་ དུ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། བདེན་པ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ མ་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐྱེ་དམན་ཞིག་གིས་སོ་སོའ ་ི ཚས་ཁས་བླངས་ཡོད་པ་རེད། གཞན་པ་ ལྟོས་པར་སྐྱེ་དམན་དེ་སྔོན་མ་ནས་ཐ་མག་ནག་ ཐོངས་མཆན་ལག་ཁྱེར་གྱི་དུས་ཚད་རྫོགས་ ཆང་ཨ་རག་འཐུང་ནས་རྒྱག་རེས་ཏོག་ཙམ་

པོ་འཐེན་མཁན་ཡིན་སྐོར་ཡང་བཤད་ཀྱི་འདུག པ་དང། དེ་འདྲར་ཁག་དཀྲི་བྱས་པ་རེད། ད་ རེ་བྱུང་བ་མ་གཏོགས། སྡུག་ཆགས་ཞེ་དྲག་ ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་“ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་ ཐེངས་ཡང་དེ་དང་འདྲ་པོ་རེད། སྐྱེ་དམན་དེའི་ ཡོད་པ་མ་རེད། ས་གནས་ཡུལ་མིའི་བར་ལ་

ཞིབ་ཕྲ་མི་འདུག གང་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་སྐྱེ་དམན་ ཐོངས་མཆན་ལག་ཁྱེར་གྱི་དུས་ཚད་རྫོགས་ འགྲི ག ་མི ན ་གྱི ་ རྙོ ག ་གྲ ་ཅུ ང་རེ ་ བྱུ ང་སྐ བས། ཉེན་རྟོག་པས་མོའ་ི ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་ ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚགས་པ་དང། རྒྱ་ དེ་ཚ ས་བོད་ཕྲུ ག་ཚ ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ འདུག འདུག་”ཅེས་གསུངས་སོང།

འགྱངས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁ་མཆུ་འདུག་ གར། བོད་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཐུན་ འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་རྒྱ་གར་ ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་ མོང་གིས་སེལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཉེ ན ་རྟོ ག ་ལས་ཁུ ངས་སུ ་གནས་ཚུ ལ་འདྲི ་ སྐྱེ་དམན་དེ་ཚས་བོད་ཕྲུག་ཚ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ ཉེན་རྟོག་ལས་ཁང་དུ་འགྲོ་དགོས་དོན་ཡོད་ གཅོ ད ་བྱེ ད ་དུ ་ཐེ ང ས་གཉི ས ་ཕྱི ན ་ཡང་ཐུ ག་ གི་འདུག ད་དུང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ངས་ པ་མ་རེད་”ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང། ས་རག་མ་སོང། གནས་ཚུལ་དེ་ག་འདྲ་བྱུང་ ཉེན་རྟོག་པར་ཁྱེད་རང་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད།

བོད་མི་ཚར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

མིན་དྷ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚ་རིང་ཕུན་ ང་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད། འདིར་ཟང་ངེ་ཟང་ངེ་ གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ ་ཡོད་དམ་ཞེས་ ཚགས་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པར། ཁོང་ བྱུང་ན་བོད་པ་རེད་ཅེས་མཐའ་སྐྱེལ་ཐུབ་ཀྱི་ དྲིས་པར། ཁོང་གིས་“གླང་ཤ་བཙང་མཁན་

གཉིས། ཉོ་ཚང་དྲང་བདེན།

གསུམ། སྤུབ་བབ་བློས་འགེལ།

དོན་སྨིན་མཐའ་འཁྱོལ་ཡོང་རྒྱུར་ཀུན་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 9882297917 Taiwan Tenderness Tofu Manufactuer Company Palden Mob:9882297917 Email:gartsewandy@yahoo.co.in Thosamling Road, Village Sidhpur Near Nobulingka, Distt. Kangra(H.P.)

ཡས་མས་ནས་བྱུང་འདུག བོད་པ་བུ་དེ་ལོ་༢༡ ཡིན། བཙན་གཡེམ་བྱེད་མཁན་བོད་པའི་ཕོ་ མ་ནག་པོ་འཐེན་མཁན་ཡིན་ན་ཀུན་ཕན་ལ་ རེད། འཇར་མི་ནིའི་སྐྱེ་དམན་དེ་ལོ་༤༦ རེད། གསར་དེ་གཉིས་རེད་ཅེས་མིང་བཏོན་ཡོད་པ་ སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་མི་མང་ཚུར་ ཉིན་གཉིས་ལ་མཉམ་དུ་བསྡད་འདུག

ཁོང་ མ་རེད།

ཡིན་ནའང་བརྒྱུད་རིམ་བཤད་ཡོང་ སྐོང་དགོས་ན། མི་མང་གིས་ཞེ་དྲག་ཤེས་ གཉིས་ནང་དུ་བཅུག་ནས་རོགས་པ་དེས་ཕྱི་ སྐབས། ཁོང་གཉིས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཡོད་ ཀྱི་མ་རེད། ཚགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་དེ་ཚ་མང་

གླ་ཡོད།

དཔེ་དེབ་གསར་ཐོན། ཟུར་ཞིག

ཉི་མ་འཚའི་བརྩམས་སྒྲུང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་<<ཟུར་ཞིག་>>ཅེས་པ་དེ་ཉེ་བའི་ཆར་པར་སྐྲུན་ བྱས་ཡོད་པ་དང། དེབ་དེའི་ནང་དུ་བརྩམས་སྒྲུང་ཁག་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པ་ནི། གྲྭ་རྐྱང་ཞིག་གི་

སྐྱོ་གར་ཞེས་པ་དང། ཟུར་ཞིག རྡོ་རྗེ་དོན་གྲུབ། དཀྲོལ་དཀའ་བའི་མདུད་རྒྱ། ཕ་སེམས་བུ་དང་

བུ་སེམས་རྡོ། རྨི་ལམ། ཟ་ལེ་རྒྱལ་ཞིག་གི་འགྱོད་སེམས། རེ་བའི་ཁྲོད་ནས་འགྱེལ་བ། ཁྱེད་ཀྱི་ ཆེད་དུ། བག་མེད་སྒང། ཁ་བརྡ། བརྩེ་དུང་གི་ན་ཟུག རྩོམ་པ་པོ་བཅས་རེད་འདུག དེབ་དེར་

ཤོག་ངོས་༢༨༥ ཙམ་འདུག་ལ། རྩོམ་པ་པོའ ་ི མཇུག་གཏམ་ནང་དུ་“འཚ་བའི་ངོ་གདོང་རེ་རེ་

བརྩམས་སྒྲུང་ནང་དུ་འཇུག་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་”ཅེས་འཁོད་འདུག སྒྲུང་རྩོམ་ དང་པོ་གྲྭ་རྐྱང་ཞིག་གི་སྐྱོ་གར་ཞེས་པའི་ནང་དུ། བོད་པའི་གྲྭ་པ་ཞིག་ཕྱི་རྒྱལ་སྐྱེ་དམན་ཞིག་དང་ འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་དང། རྗེས་སུ་གྲྭ་བ་ལོག་པའི་བརྒྱུད་རིམ་སོགས་འཁོད་འདུག །

“གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་ མ་རེད། སྔོན་མ་ཁ་མཆུ་དེ་འདྲ་ལག་ཁྱེར་དུས་ དང། ཐ་མ་ནག་པོ་འཐེན་མཁན། ཤོ་སྦག་ ༢༠༠༩ ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚས་༢༧ དང་༢༨ འགྱ ངས་ཆེ ད ་དུ ་བྱུ ང་བ་རེ ད ་ཅེ ས ་བརྗོ ད ་པ་ རྒྱག་མཁན་དེ་ཚར་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས། ཐ་ གིས་གསུང་དོན།

བཞི། ལུས་སེམས་གཉིས་བདེ་བཅས་ཡིན་ནོ།

དབང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་ དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱིའང་ཡོད་པ་རེད།

ཕོ་སར་གཉིས་ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༦

ཤིས་ འཕྲིན།

ང་ཚའི་ཏུག་ཧྥུའུ་ལས་སྣོན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཐེ་ཝན་ནས་ནང་འདྲེན་བྱས་ཡོད།

སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། རང་ བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ལ། ཁྱེད་རང་ཚས་

ལོག་ནས་སྒོ་བརྒྱབ་བཞག་འདུག དགའ་བོ་ཉེ་ པས། དེར་སླེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཕོ་ པོ་མཉམ་པོར་འཛམས་ཀྱི་འདུག ང་ཚས་དེ་ བོ་ཡིན་ཟེར་གྱི་འདུག སྤྱིར་བཏང་ང་ཚའི་སྤྱི་ སར་དེར་ང་ཐུག་དུས་ཁོ་རང་གིས་ཉེན་རྟོག་ ཚར་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྙོག་གྲ་ཆུང་ཆུང་ ཚགས་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐྱེ་དམན་ལོ་ཆེན་པོ་དང། པར། སྐྱེ་དམན་དེས་ངས་གཙན་གཡེམ་བྱས་ རིགས་ལ་ཚགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་ཚས་ཕན་ཚུན་ བོ ད ་པ་ལོ ་ ཆུ ང་ཆུ ང་མཉམ་པོ ར ་གཉེ ན ་སྒྲི ག ་ པ་རེད་ཅེས་བརྗོད་སོང་ངམ། ངེད་གཉིས་ནམ་ ནང་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱེད་པ་དེ་

བྱས་པ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་ཐོ་གཞུང་ང་ཚར་ཡོད་ རྒྱུན་འཆམ་པོ་ཡོད། ང་ལ་ཁུངས་སྐྱེལ་དགོས་ ཡག་པོ་འདུག ཁོང་ཚའི་ཁར་མི་ཉན་མཁན་ པ་རེད། བུ་མང་པོ་རེད། བུ་མོ་ཕྱི་རྒྱལ་མཉམ་ ཀྱི་རེད་ཅེས་བཤད་སོང། ག་ལེར་གློད་གྲོལ་ ཡིན་ན། ང་ཚས་ཁྲིམས་གཏུག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ པོར་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་ཉུང་ཤས་རེད། དེ་ བཏང་ཡོ ང ་གི ་ རེ ད ་བསམ་གྱི ་ འདུ ག་”ཅེ ས ་ འདུག་གམ། ཐག་གཅོད་ག་འདྲ་བྱེད་དགོས་ ཚ་མང་ཆེ་བས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐབས་ གསུངས་སོང། ཡང་ཁོང་གིས་མུ་མཐུད། དེ་ བལྟ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དྷ་སར་མི་མང་པོ་རེད།

ལམ་འཚལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐྱེ་དམན་དེས་ཟླ་ སྔོན་ཡང་ཕོ་སར་དེ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་ ང་ཚས་ངོ་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག གཞིས་ འདིའི་ཚས་༡༥ ཉིན་ཞུ་གཏུག་བྱས་འདུག ཞུ་ ལག་ཁྱེར་ཁ་པར་ཞིག་བརྐུས་པ་རེད་ཅེས་ཉེན་ ཆགས་ཁག་ཡིན་ན། ཐོབ་ཐང་ཞིག་སྤྲོད་ཀྱི་

གཏུག་ཡི་གེའི་ཐོག་ཏུ་ཁོང་གཉིས་མཉམ་དུ་ རྟོག་ལས་ཁུངས་སུ་གཏུག་བཤེར་བྱས་པའི་ ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཚུར་བཙིར་ཆོག་གི་ བསྡད་སྐོར་ལས་བཙན་གཡེམ་བྱས་སྐོར་མི་ སྐོར་ཡང་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང། རེད། འདིར་ཐོབ་ཐང་ཞིག་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་པས། འདུག ང་ལྟ་རུ་འགྲོ་སྐབས། སྐྱེ་དམན་དེ་སྨན་

༢༠༠༩ ལོར་དྷ་སར་ཉེན་རྟོག་པས་ བཙིར་རྒྱུ་ཡང་མི་འདུག་”ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་ ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུ་སོང་འདུག ཚས་ འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་བོད་མི་མང་པོ་ཡོད་ གནང་སོང།། ༡༦ ཉིན་གྱི་མཚན་མོ་ཕོ་གསར་དེ་གཉིས་ཉེན་ མེད་སྐོར་ཁོང་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པར། ཁོང་


བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༢༦༤

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠/༡/༢༠ དྷ་རམ་ས་ལ།

གྷུའུ་གྷལ་དང་རྒྱ་ནག་གདོང་ཐུག

75

རབ་གནས་ས་གླང་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཚས་༥

བལ་ཡུལ་དུ་བོད་མི་འཇུས་པ་རྣམས་རྩིས་སྤྲོད།

སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་ཞིབ་འགན་འཛིན་ཌེ་ ཉེ་ཆར་བོད་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་མཁན་ ཚུལ་ཡང་བྱུང་འདུག རྒྱལ་སྤྱི་དང་བལ་ཡུལ་ ཝེ་ཌི་ཌམ་མོན་ཌེ་ཞེས་པས་གྷུ འུ ་ བོད་མི་༢༢ བོད་ཀྱི་རོང་ཤར་བརྒྱུད་ནས་ གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་ གྷལ་དྲ་གནས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་ སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་སྐབས། བལ་ཡུལ་ ལྟར་ན། བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་བལ་ཡུལ་

གསར་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུ ལ་

སྤེལ་བ་ལྟར་ན། དེང་སྐབས་འཛམ་

གླིང་དུ་ཁྱབ་ཚད་དང་སྙན་གྲགས་ཆེ་

ཡོད་པ་རེད།

བའི ་ གྷུ འུ ་གྷལ་ (google)དྲ་གནས་

གྱི་ས་ཆར་སླེབས་སྐ བས་བལ་ཡུ ལ་ཉེན་ གྱི་ས་མཚམས་སུ་འབྱོར་ཚར་བའི་རྗེས་ཕར་

གནས་ཚུལ་དེའི་སྐོར་ལ་རྒྱ་ནག་ རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཀྱང། མི་བཅུ་ རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་མི་ཆོག་པ་ གཞུ ང་གི ་ ཕྱི ་ སྲི ད ་བློ ན ་ཆེ ན ་ཅཱ ང་ཡུ ་ མ་གཏོ ག ས་གཞན་རྣ མས་འཛི ན ་བཟུ ང་མ་ དང། ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ཕྱི་ ཡིས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚགས་ཤིག་ ཐུབ་པར་ཁ་འཐོར་དུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག འཛིན་ མི་ཞིབ་བཤེར་ལས་ཁུངས་སུ་རྩིས་སྤྲད་རྗེས།

རྒྱ་ནག་ནང་དུ་བེད་སྤྱོད་ཚུལ་བཞིན་

མ་བྱས་པས་གྷུའུ་གྷལ་ཚགས་པའི་ ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཏོང་མཚམས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ བཟུང་བྱས་པའི་མི་བཅུ་པོ་དེ་དག་བལ་ཡུལ་ རྒྱ ལ་སྤྱི འི ་ སྐྱ བས་བཅོ ལ ་ལས་ཁུ ངས་དང། འཇོ ག ་རྒྱུ ་ཡི ན ་ལུ གས་བརྗོ ད ་ཡོ ད ་པ་རེ ད ། འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་ལྟར་ གི་སྐབས་སུ་བརྗོད་དོན། འོ ན ་ཀྱ ང་ཕན་ཚུན་གྲོ ས ་བསྡུ ར་བྱ ས་མཐར། ན། རྒྱ་ནག་ནས་ཡོངས་སུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ ངོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དྲ་གནས་བཟོ་གྲྭ་ཁག་ གྱི ་ ཕྱི ་ མི ་ ཞི བ ་བཤེ ར ་ལས་ཁུ ངས་སུ ་རྩི ས ་ བོད་མིའི་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་ ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་མུ་མཐུད་གཏོང་འཆར་ པ་ལས་རྒྱ་གཞུང་གི་འདོད་པ་བཞིན་གནས་ ཏུ་ཚང་ལས་བྱེད་པར་དགའ་བསུ་ཡོད་མོད། སྤྲད་འདུག་པ་དང། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ ཡོད་པར་གྷུ འུ ་གྷ ལ་ཚ གས་པས་གསལ་ ཚུལ་ཁག་ཅིག་བཀག་འགོག་བྱས་ནའང་རྒྱ་ གཞན་ལའང་སོ་སོའི་ རྩ ་ཁྲིམས་ཡོད་པ་ ཁང་དུ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ནག་གིས་བལ་ཡུལ་ལ་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ ཁ་འཐོར་ཕྱིན་པའི་བོད་མི་བརྒྱད་ ཡོད་པར་བརྟེན། བོད་མི་རྣམས་ཕྱིར་རྒྱ་ནག་ ནག་མི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་འཚམ་ཡོད་ ལྟ ར་རྒྱ ་ནག་གི ་ རྩ ་ཁྲི མ ས་དང་མ་འགལ་བ་ སྤྱི ར ་ བ ཏ ང ་ ག ན ས ་ ཚུ ལ ་ དེ འི ་ ལུགས་བརྗོད་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་(google. ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་དང། རྒྱ་ནག་ རང་རང་གིས་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་སྣེ་ ཏུ་རྩིས་སྤྲོད་རྒྱུར་ཞེད་སྣང་དང་དོགས་པ་ཆེ་ བརྒྱུད་རིམ་ནི་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལོར་རྒྱ་ནག་སྐམ་ cn) ཞེས་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོངས་ཁྱབ་ངང་རྒྱུན་ གཞུང་གིས་དྲ་གནས་སྤྱོད་ཚད་དེ་ཡར་རྒྱས་ ལེན་ཁང་དུ་འབྱོར་བ་དང། དེའི་རྗེས་སུ་མི་ རུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་འདུག ས་ཆེན་མོར་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་(google. སྲིང་བྱས་པ་རེད། ཐེངས་འདིར་གྷུའུ་གྷལ་དྲ་ གོ ང ་འཕེ ལ ་གཏོ ང ་རྒྱུ ར་སྐུ ལ་མ་གཏོ ང ་གི ་ བཞི་དེ་ཡང་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་འབྱོར་ཡོད་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བལ་ཡུལ་གྱིས་བོད་

བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ཞེས་པའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ གནས་དེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་རྒྱག་ ཡོད་ཅེས་གསར་འགོད་པར་བརྗོད་འདུག ད་ ཡིན་ནའང་ད་ཐེངས་ཡོང་མཁན་གྱི་བོད་པ་ཁ་ མི་རྣམས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕྱི་མི་ཞིབ་བཤེར་ལས་ ཕན་ཚུན་གཉིས་མོལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཁག་ དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་བོ་ནི། རྒྱ་ནག་ དུང་གཞན་གྱི་གློག་ཀླད་འཕྲུལ་ཆས་སོགས་ ཤས་ཀྱི ་ ལག་ནས་བལ་ཡུ ལ་ཉེ ན ་རྟོ ག ་པས་ ཁུངས་སུ་རྩིས་སྤྲད་པ་དེ་ཁྲིམས་འགལ་ཡིན་ ཅིག་འཚལ་ཞིབ་བྱེད་པར་བཀག་འགོག་བྱེད་ དམར་ཤོ ག ་ཚགས་པའི ་ མཐུ ན་འགྱུ ར་དང་ སུ་ནད་འབུ་བཏང་བ་དང། ཆོག་མཆན་མེད་ དངུལ་སྒོར་དང། ཅ་ལག་འཕྲོག་པའི་གནས་ སྐོར་གྱི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད།། དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ རྒྱ བ་སྐྱོ ར ་འོ ག ་གྷུ འུ ་གྷ ལ་དང་ཨ་རི ར ་ཡོ ད ་ པར་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་གནས་ཚུལ་བསྡུ་

cn)

ཡིན་ཞེས་གྷུའུ་གྷལ་ཐུན་མོང་ཚང་ལས་ཁང་ པའི་འཕྲུལ་ལས་བཟོ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་ རུ བ་བྱེད་པ་རྣ མས་རྒྱ ་ནག་གིས་ཁྲིམས་ གིས་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། ནད་འབུ་འདྲ་མིན་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ འགལ་ཞིག་ཏུ ་བརྩི་ཡི་ཡོད་ལུ གས་ཀྱ ང་

གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟངས་ཟབ་སྦྱོང།

ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚས་༡༤ ཉིན་ནས་ཀོ་རི་ཡའི་ ཕྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལོར་(google.cn) ཞེས་པ་ ཀྱིས་བཏང་སྟེ། གློག་ཀླད་རྣམས་ལ་སྐྱོན་ཤོར་ བརྗོད་འདུག གློ ག ་བརྙ ན་བཟོ ་ མཁན་འགའ་ཤས་ཀྱི ས ་དྷ ་ དེ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་སྐབས་བོད་རང་བཙན་ བ་དང། རྒྱལ་ཁབ་དང་བཟོ་གྲྭའི་གསང་ཡིག གོ་ལ་སྤྱི་ཡོངས་སུ ་གྷུ འུ ་གྷ ལ་ རམ་ས་ལའི་སྒྲུང་གཏམ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་ གྱི་སྐོར་དང། ཧྥ་ལུང་ཀུང་ཆོས་འཁོར་སྒོམ་ དེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་མང་གཙ་དོན་གཉེར་ཅན་ འཚལ་ཞིབ་(google search) ཅེས་པ་ བཟོ་སྟངས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་ཟླ་གཅིག་རིང་ སྒྲུབ་སྐོར། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༩ ལོའ་ི གནམ་བདེ་ ཚའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ དེ ་ གནས་ཚུ ལ་མཁོ ་ སྒྲུ བ་བྱེ ད ་སའི ་ དྲ ་རྒྱ འི ་ སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དེ་ནི་བརྙན་པར་ལེན་ མཐུ ན་རྐྱེན་ཆེས་འཛ མས་ཤོས་དེ་ཡིན་ སྒོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་དུ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་ པ་སོགས་ཀྱིས་ཡིན་པ་རེད། སྟངས། གློག་བརྙན་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱེད་སྟངས། པའི་གནས་ཚུལ་སོགས་བཀག་འགོག་བྱེད་ ད ་ སྐ བ ས ་ གྷུ འུ ་ གྷ ལ ་ གྱི ས ་ རྒྱ ་ རུང། རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་མཚན་ན། དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ བཅར་འདྲིའི་ཐབས་རྩལ་སོགས་གསར་ལམ་ དགོ ས ་པའི ་ རྒྱ ་ནག་གི ་ གྲོ ས ་ཆོ ད ་རྣ མས་ལ་ གཞུ ང་ལ་འཛི ན ་པའི ་ ལངས་ཕྱོ ག ས་དེ ར ་དྲ ་ གནས་ཚུ ལ་མཁོ་སྒྲུ བ་ཀྱི་ཁྲོམ་རའི་བརྒྱ ་ གྱི ་ཤེ ས ་བྱ འི ་ ཟབ་སྦྱོ ང ་ཞི ག ་ཡི ན ་པ་རེ ད ། གྷུའུ་གྷལ་གྱིས་མོས་མཐུན་བྱས་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྤྱོད་མཁན་གྱི་རྒྱ་ནག་མི་མང་ས་ཡ་ ཆ་དེ་གྷུ འུ ་གྷ ལ་ལ་བརྒྱ ་ཆ་སུ མ་ཅུ ་ཙམ་ སྦྱོང་བརྡར་དེ་ཐེངས་གསུམ་པ་ཡིན་པ་དང། google.cn གྱི་ལྟ་གྲུབ་བམ་ཁས་ལེན་རྩ་ཚིག་ ༣༥༠ ཡི་ཁྲོད་ནས་གྷུའུ་གྷལ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ དང། གྷུའུ་གྷལ་གྱི་ཁ་གཏད་གཙ་བོ་བྷེའེ་དྷུ་ ཐེ ང ས་འདི ར ་རོ ག ས་པ་ཚགས་པས་འབྲེ ལ ་ ཏུ་“ལས་ངན་མ་བྱེད་”ཅེས་པ་དེ་ཡིན་པས། ཡོ ད ་པར་བརྗོ ད ་ནས་བསྟོ ད ་བསྔ གས་བྱེ ད ་ (Baidu) ཞེས་པ་དེར་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ མཐུད་དང་གོ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུའི་ཐད་རོགས་པ་ ཁོང་ཚས་རྒྱ་གཞུང་ལ་བསྟུན་གང་ཐུབ་བྱས་ མཁན་དང། སེམས་འཚབ་བྱེད་མཁན་ ཡོད་པས། གལ་སྲིད་གྷུའུ་གྷལ་རྒྱ་ནག་ནས་ བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་དང་ པ་དེར་གྷུའུ་གྷལ་ཚགས་པའི་ཁས་ལེན་དང་ རིགས་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ ཕྱིར་འཐེན་བཀག་བསྡོམ་བྱས་ནའང། རྒྱ་ པོ་དེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལོར་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ འགལ་བ་ཡིན་སྟབས་མི་མང་པོས་སྐྱོན་བརྗོད་ བདུ ན་ཕྲ ག་ཁ་ཤས་རྗེ ས ་སུ ་རྒྱ ་ནག་གཞུ ང་ ནག་མི ་ མང་ལ་གནས་ཚུ ལ་མཁོ ་ སྒྲུ བ་ཀྱི ་ སློབ་གྲྭར་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་སྤྲད་ཅིང་། སྐབས་ བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དང་གྷུའུ་གྷལ་གཉིས་བར་གྱི་རྩོད་རྙོག་དེར་ དཀའ་ངལ་དེ་ཙམ་མེད་ལུགས་བརྗོད་མཁན་ དེར་སློབ་ཕྲུག་༣༠ ལྷག་ཙམ་འཛུལ་ཞུགས་ འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་གྷུའུ་གྷལ་གྱི་ གྲོས་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གྷུའུ་གྷལ་གྱི་ ཡང་ཡོད་པ་རེད།།

ཨབ་གྷན་དུ་འཇིགས་སྐུལ་བས་དམར་གསོད། ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༨ ཉིན་རྒྱ་གར་གསར་ལམ་ བ་དང། སྲིད་འཛིན་ལྷན་ཁང་དང། ཁྲིམས་ པ་རེད།

ཡང་གནས་ཚུལ་དཔྱད་ཞིབ་པས་

ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ཏ་ལི་ ཞིབ་ཁང་སོགས་གཏོར་རྒྱུར་དམིགས་ཡུལ་ བརྗོད་ན། འཇིགས་སྐུལ་གྱི་ལས་འགུལ་འདི་

བྷ ན་འཇི ག ས་སྐུ ལ་ཚགས་པས་ཨབ་གྷ ་ནི ་ བཟུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གཞུང་གིས་འགྲེལ་ ཉིན་བཅུའི་སྔོན་ནས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་འདུག་པ་

སི་ཐན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཀཱ་བྷུལ་ལ་འཇིགས་སྐུལ་ བརྗོད་བྱས་འདུག གྱི ་ ལས་འགུ ལ་གསར་པ་ཞི ག ་སྤེ ལ ་ནས་ ཨབ་གྷན་གྱི་བདེ་སྲུང་མི་༥

དང་།

གཞུང་གི་བདེ་སྲུང་མགྲིན་ཚབ་པས་

འཇིགས་སྐུལ་བ་༢༠ ཙམ་གྱི་ནང་ བརྗོ ད ་གསལ་ལ་འཇི ག ས་སྐུ ལ་བ་རྣ མས་

བསད་ཅིང་ ནས་མི་༧ བསད་ཡོད་མོད་གཞན་རྣམས་རྙེད་ ལུ ས་ལ་འབར་རྫ ས་ཐོ ག ས་ཏེ ་ རང་ཤི ་ རྒྱ ག་

༤༠ ལྷག་རྨས་ཡོད་འདུག འཇིགས་སྐུལ་ མེད་པ་རེད། ཉིན་དེར་ཨབ་གྷན་གྱི་ལྷན་ཁང་ མཁན་རིགས་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་གནས་ཚུལ་

དེ་ནི་ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་དྲག་དམག་ཕྱིར་འཐེན་ ལྟེ་གནས་སུ་ཆུ་ཚད་༤ ཙམ་ལ་རྒོལ་འཛིང་ ཞི་འཇགས་ཡོང་ཐབས་ཁག་པོ་ཡོད་ཀྱང་། མི་

བྱེད་འཆར་ཡོད་པའི་དུས་སྐབས་དང་བསྟུན་ བྱས་ཤིང། དྲག་པོའ ་ི ལས་འགུལ་དེ་སྔར་ལོ་ མང་ལ་བདེ་འཇགས་ཆེད་གྲ་སྒྲིག་དང་འགན་ ནས་ཨབ་གྷན་གྱི་གཞུང་གི་ལྷན་ཁང་གཏོར་ ནས་ད་བར་གནས་ཚུ ལ་ཆེ ་ཤོ ས ་ཤི ག ་ཡི ན ་ ལེན་བྱས་ཟིན་ཡོད་སྐོར་འདུག །

དངུལ་ཁང་ལས་བྱེད་ཀྱིས་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚས་༡༨

ཉིན་རྒྱ་གར་གསར་

ལམ་ཁག་ཏུ ་གནས་ཚུ ལ་སྤེ ལ ་བ་ལྟ ར་ན།

ICICI

དངུལ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་གཉིས་ཀྱིས་

དངུལ་བཅོལ་མཁན་གྱི་མ་དངུལ་བརྐུས་ཏེ་

མགོ་སྐོར་ཐེངས་མང་བཏང་མཐར་ལས་བྱེད་

དེ་གཉིས་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག དེ་ཡང་

དྷི ་ ལི འི ་ ས་གནས་སུ ་ཡོ ད ་པའི ་ དངུ ལ་ཁང་ གི ་ ལས་བྱེ ད ་དེ ་ གཉི ས ་ཀྱི ས ་དངུ ལ་བཅོ ལ ་

མཁན་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་ས་ཡིག་ལོག་པར་སྤྱད་ འཚལ་ཆེ ད ་ཡི ག ་ཆ་འདྲ ་མི ན ་དགོ ས ་སྐོ ར ་ དེ་ཧིན་སྒོར་ཁྲི་༢༠ ལྷག་ཟོས་ཡོད་པ་དང། གྱི་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་པ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་

དངུལ་འཛིན་གསར་པ་བཟོ་སྐབས། མི་དེ་ བྱས་ཡོད་པ་རེད། ICICI དངུལ་ཁང་ནི་ གཉིས་ཀྱིས་ཁོང་ཚའི་ས་ཡིག་དང། གསང་ རྒྱ ་གར་གྱི ་ དངུ ལ་ཁང་ཆེ ་ཤོ ས ་གཉི ས ་པ་ བའི ་ ཡི ག ་ཆ་སོ ག ས་བརྐུ ས་ནས་ས་ཡི ག ་ དེ་ཡིན་པ་དང། མི་མང་གི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་༥༠༠ ཙམ་བྱས་རྗེས་ སའི་དངུལ་ཁང་ཞིག་ཡིན་ཡང་། གནས་

དངུལ་བརྐུས་ཡོད་པ་རེད། རྐུན་མ་དེ་གཉིས་ ཚུལ་འདི་ཐོན་རྗེས་མི་མང་ལ་དོ་ཕོག་བཏང་ ཀྱིས་དངུལ་བཅོལ་མཁན་ཚའི་གསང་ཡིག་ ཡོད་པ་རེད།།

ཤོག་ངོས་ 1 འཕྲོས། དེ་བཞིན་གྷུ་ཇུ་ར་ཏི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ ཆེ ན ་ན་རན་ཌ་མུ ར་ཏི ་ མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང་ དོན། གྷུ་ཇུ་ར་ཏི་མངའ་སྡེའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ ནང་པའི ་ གནས་དེ ་ ཚ་བོ ད ་པ་ཙམ་མ་ཡི ན ་ པར་འཛམ་གླི ང ་ས་ཕྱོ ག ས་གང་སར་ཡོ ད ་ པའི་ནང་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྐོར་བྱེད་ཡུལ་ ཞིག་ཏུ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང། གྷུ་ཇུ་ར་ཏི་ མངའ་སྡེ འི ་ མི ་ མང་གི ་ དཔལ་འབྱོ ར ་གནས་ སྟ ངས་ལའང་ཤུ གས་རྐྱེ ན ་བཟང་པོ ་ བསྐྲུ ན་ ཐུ བ་རྒྱུ ་ཡི ན ་པའི ་ རེ ་ བ་གནང་གི ་ ཡོ ད ་ཅེ ས ་ སོགས་གསུངས་འདུག སྤྱིར་ནང་པའི་ལྷ ན་ཚ གས་དེ་ ཉིན་གསུམ་རིང་འཚགས་ཡོད་པ་དང། ལྷན་ ཚགས་དབུ ་འཛུ གས་མ་བྱ ས་པའི ་ སྔོ ན ་དུ ་ ༸གོང་ས་མཆོག་དང་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གྱིས་ གཙས་པའི་ཨེམ་ཨེ་སི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ དུ ་ཡོ ད ་པའི ་ གནའ་ཤུ ལ་དངོ ས ་རྫ ས་དཔྱ ད་ རིག་སྡེ་ཚན་དུ་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༢ ལོར་རྙེད་སོན་ བྱུང་བའི་སྟོན་པའི་རིང་བསྲེལ་གྱིས་མཚན་ པའི་དངོས་རྫས་རྙིང་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་ དང། གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་རེད། བྷ ་རོ ་ ཌ་དང་དེ འི ་ ཉེ ་ འཁོ ར ་གྱི ་ ས་ གནས་ཁག་༢༠ ཙམ་ནས་ཡོང་བའི་བོད་པ་ བལ་གོས་ཚང་པ་རྣམས་དང། བོད་པའི་མཐོ་

བྱས་ཡོད་འདུག

སྐབས་འདིའི་གློག་བརྙན་

ཟབ་སྦྱོང་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་དང་ དྲ་རྒྱ་བཟོ་འགོད་སོགས་ལོ་ཤས་རིང་གྲ་སྒྲིག་ བྱས་ཤིང།

དེའི་དམིགས་ཡུལ་གཙ་བོ་ནི་

བོ ད ་མི ་ རྣ མས་ཀྱི ས ་གསར་ལམ་གྱི ་ སྟོ བ ས་

ཤུགས་དང་ཐབས་རྩལ་གྱི་ལག་ཆ་བེད་སྤྱད་

ནས་རང་དབང་འཐབ་རྩོ ད ་དང་རི ག ་གཞུ ང་ སྲུང་སྐྱོབ་ལ་ནུས་ཤུགས་གོང་མཐོར་གཏོང་

རྒྱུ་དང་། དེ་བརྒྱུད་ནས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཉིན་རེའི་འཚ་བ་དང་

གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་ཆེད་ཡིན་པ་

རེད། ཟབ་སྦྱོང་འདི་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་དང་དྷ་ ས་མི་མང་སྟེ་སྡེ་ཚན་གཉིས་སུ་བགོས་ནས་ ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་མུས་ཡིན་པ་རེད། །

རིམ་སློབ་མ་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ཟུར་དུ་མཇལ་ཁ་གནང་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་ སློབ་གནང་དོན་དུ།

བོད་མི་རིགས་དེ་ལ་རྒྱ་

དང་ཞེན་ཁོག་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཤིག་རེད།

དེ་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཛིན་གྱིས་གནས་ཐུབ་པ་ ཞིག་དགོས་སྐོར་དང། དེང་སང་ནུབ་ཕྱོགས་

རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་ཨུ་ ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་སྦྱོང་གི་ཡོད་རེད།

གང་

ཡིན་ཟེར་ན། དཔལ་ན་ལེནྜའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་

དག་འགྲེལ་བཤད་ཆ་ཚང་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་

བོད་པའི་སྐད་ཡིག་ཡིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་ སྐོར་དང། རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པོས་

བོད་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དོ་སྣང་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་སྐོར་དང།

ལམ་དབུ་མ་དེ་ཕུགས་

རྒྱང་རིང་པོར་བསམ་བློ་བཏང་བའི་སྲིད་ཇུས་ ཤིག་ཡིན་སྐོར། བོད་ཀྱི་ནང་པ་ཞེས་པ་དེ་མ་

ཎི ་ བགྲ ང་བ་དང་སྐུ ་འདྲ ་བཞེ ང ས་པ་གཅི ག ་

པུ་མིན་པར་ནང་པའི་ཆོས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་སྐོར། བོད་དེ་སྔོན་ མ་རྒྱ ་ནག་གི ་ མངའ་འོ ག ་མི ན ་པའི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་

ངོ ་ སྤྲོ ད ་གནང་བ་དང་འབྲེ ལ ་བོ ད ་པ་རྣ མས་

སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་རང་འཁྲིའི་ལས་

ཀ་ཧུར་ཐག་བྱས་ན། ཉིན་ཞིག་ང་ཚ་ལ་སྐྱིད་

པའི་ཉི་མ་ཤར་གྱི་རེད་ཅེས་སོགས་ལམ་སྟོན་ བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་འདུག །


བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༢༦༤

8

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠/༡/༢༠ དྷ་རམ་ས་ལ།

རབ་གནས་ས་གླང་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཚས་ ༥

བྱ་སྤྱོད་དང་ཞེད་སྣང།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ཉེར་གཅིག་པ་དབུ་འཛུགས།

ཀྱེ། དོན་རྐྱེན་ག་རེ་བྱུང་སོང།

གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ ་སྔ ་

༡༠༠ རེ་འབུལ་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར་འདི་

མོ་ཐེངས་ཉེར་གཅིག་པ་དེ་དབུ ་

འབྲེ ལ ་ཡོ ད ་ལས་བྱེ ད ་སྨི ན ་གྲོ ལ ་

འགྱུ ར་རྙི ང ་མ་པའི ་ སྨོ ན ་ལམ་ཆེ ན ་ འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།

ལོའང་དེ་ལྟར་གནང་བཞིན་འདུག

རྒྱ་

གླི ང ་ངག་དབང་སྙ ན་གྲ གས་ལགས་

རྙིང་མ་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་

འགྱུ ར་རྙི ང ་མའི ་ སྨོ ན ་ལམ་ཆེ ན ་མོ ་

བལ་འབྲུ ག་གསུ མ་ནས་སྔ ་འགྱུ ར་

དགོན་སྡེ་ཁག་༣༦༩

ཀྱིས་གསུང་དོན།

ཐོག་མར་དབུ་འཛུགས་གནང་མཁན་

ཙམ་ནས།

དེ་ཡང་བོད་ཟླ་༡༢

མཆོག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནས་རྙིང་མའི་

བླ ་ཆེ ན ་ཁག་གི ས ་རི མ ་བཞི ན ་སྨོ ན ་

པ་

དང་ཕྱི་ལོ་

ལམ་གྱི ་ སྦྱི ན ་བདག་གནང་བཞི ན ་

རྙིང་མ་པའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་

དུ ་སྨོ ན ་ལམ་རྒྱ ག་སར་ཕེ བ ས་ཡོ ད ་

སྤྲེལ་ཟླ་བའི་ཚས་༡

ཡོད་པ་རེད། མི་ཚང་མ་འདིར་ཆེད་

༢༠༡༠ ཟླ་༡ ཚས་༡༦ ཉིན་སྔ་འགྱུར་

ཉེར་གཅིག་པ་དེ་དབུ ་འཛུ གས་

གནང་སོང་བ་དང། ཕྱི་ཚས་༢༦ བར་འཚག་

རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། སྐབས་འདིར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་

མ་པའི་བླ་ཆེན་ནང་ནས་༧སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་

རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང། འབྲུག་ ནས་ཕེབས་པའི་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་

ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག

སྔ་འགྱུར་གྱི་

ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣ མ་གྲོལ་གླིང་གི་བསྟ ན་ བདག་གྱ ང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང།

རྨུགས་སངས་སྐུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

གཙས་བླ ་སྤྲུ ལ་ཆེ ་ བ་ཁག་ཅི ག ་ཀྱ ང་ཕེ བ ས་

ཡོད་པ་དང། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་མ་གྲོལ་བའི་

སྔོན་དུ་༧སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ཀྱ ང་ཕེ བ ས་ཀྱི ་ ཡི ན ་ཚུ ལ་འདུ ག ལོ ་ ལྟ ར་སྔ ་འགྱུ ར་སྨོ ན ་ལམ་ཆེ ན ་མོ ་ ནི ་ རྡོ ར ་

གདན་མཆོ ད ་རྟེ ན་རི ན ་པོ ་ ཆེའི་ ལྷོ ་ བྱ ང་ནུབ་

པས།

སྡོ ད ་བོ ད ་མི ས ་བལྟ ་མི ་ ཐུ བ་པ་བཟོ ་ བཞི ན ་ ཡོད་འདུག་ལ།

དེ་བཞིན་ཕྱི་སྡོད་མིའི་དྲ་

རྒྱ ་ཁག་བོ ད ་ནང་དུ ་ལྟ ་ཀློ ག ་བྱེ ད ་རྒྱུ ་བཀག་ འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཆ་

འཕྲི ན ་ལག་རྩ ལ་གོ ང ་མཐོ ར ་ཕྱི ན ་པའི ་ རྐྱེ ན ་

གྱིས། བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་བོད་ཡིག་གི་དྲ་ རྒྱ་དང་ཟིན་བྲིས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་དར་ཁྱབ་ འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ལ། བོད་ཡིག་གི་ཟིན་བྲིས་

དེ ་ དག་ལ་བརྟེ ན ་ནས་བོ ད ་ཡི ག ་གི ་ ཁྱ བ་རྒྱ ་

ཡང་ཆེན་པོ་ཆགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཆོག འོན་ཀྱང་སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་རང་དབང་དང་གསར་ འགོད་རང་དབང།

རྩོམ་འབྲིའི་རང་དབང།

མདོ ར ་ན་འགྲོ ་ བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་མེ ད ་པའི ་ ད་

ལྟའི་བོད་ལྟ་བུར་མཚན་ན། བོད་ཡིག་གི་དྲ་

རྒྱ་མང་པོ་ཞིག་དང། ཟིན་བྲིས་མང་པོ་ཞིག་

ཡོ ད ་ཀྱ ང་དེ ་ དག་གི ་ ནང་དུ ་རང་དབང་ལྡ ན་

སྨོན་ལམ་འདུས་ཚགས་སུ་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ དང་ཞལ་ལག་སོགས་གཞུང་གིས་གྲ་སྒྲིག་ཆ་ འགྱེད་གནང་གི་ཡོད་ལ། སྤྱིར་བཏང་སྨོན་ ༢༡ པ་འདི་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་ནི། དཔལ་ ཚང་ཞུས་འདུག ད་དུང་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ ལམ་སྐབས་ཞལ་འདེབས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ རྡོར་གདན་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ འདི་དང་བསྟུན་ནས་༧སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་ སྨོན་ལམ་གྱི་འགྲོ་སོང་ཁ་གསབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད།

སྨོ ན ་ལམ་ཆེ ན ་མོ འ ་ི རྒྱུ ན་ལས་ལྷ ན་ཚགས་ པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་ཚགས་ པ་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང། སྔ་ དང། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་འོག་ པ་ཁག་སོགས་ལ། སྣར་ཐང་པར་མ་མ་ཕྱིར་ འགྱུ ར་རྙི ང ་མ་པའི ་ དབུ ་འཛི ན ་སྐ བས་བཞི ་ མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང། ཐུབ་བསྟན་རྡོ་ བཟུ ང་ནས་པར་སྐྲུ ན་ཞུ ས་པའི ་ རྒྱ ལ་བའི ་ པ་༧སྐྱ བས་རྗེ ་ སྨི ན ་གླི ང ་ཁྲི ་ ཆེ ན ་རི ན ་པོ ་ ཆེ ་ རྗེ་བྲག དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང། པདྨའི་ བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་དང། བསྟན་འགྱུར་ཆེན་ མཆོག་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་

དོན་རྐྱེན་དེ་༌༌༌༌༌བོད་མི་ཚའི་སྤྱོད་པ་སྡུག་ཏུ་༌༌༌༌

ཨེ་ཝཾ་ཆོས་སྒར་འགྱུར་མེད་གླིང་སོགས་ཡིན་ མོ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི གསུང་འབུམ་ སུ ་ཐི མ ་ཚུ ལ་བསྟ ན་ནས་ད་བར་ལོ ་ གཉི ས ་ འདུག་པ་དང། ཐེངས་འདིའི་སྨོན་ལམ་སྦྱིན་ བཅས་རིན་མེད་ཐོག་ནས་གནང་བཞིན་འདུག མ་ཟིན་ཙམ་གྱི་རིང་དབུ་འཛིན་བསྐོ་གཞག་

བདག་༧སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་ ༧སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ལྕམ་ གནང་མེད་པས། ད་ལན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི པོ་ཆེ་མཆོག་ཡིན་པ་རེད། དང་སྲས་མོ་སོགས་ཆེད་ཕེབས་གནང་ནས། སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་ནས་དེའི་སྐོར་ཚགས་

རྒྱ ་བལ་འབྲུ ག་གསུ མ་གྱི ་ དགོ ན ་ ཚགས་ཞུགས་པ་ཡོངས་ལ་ལོ་བསྟར་ཆགས་ འདུ་ཞིག་ཕྱི་ཚས་༢༠ སྡེ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀྱི་ སུ་སྨོན་ལམ་སྐབས་ཉིན་ལྟར་སྐུ་འགྱེད་སྒོར་ ཚུལ་འདུག །

གཅོད་གཏོང་གི་ཡོད་ལ། སྤྱིར་བཙན་བྱོལ་ གྱི་དྲ་རྒྱ་རིམ་ཐོན་བཞིན་བོད་ནང་དུ་ལྟ་ཀློག་

བྱེད་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག རྩ་བ་ནས་ཁ་འབྱེད་མི་ཐུབ་ པའི་བཀག་སྡོམ་ནན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཉེ་

ཆར་བོད་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཅིག་གིས་གནས་

ཚུལ་བརྗོད་པ་ལྟར་ན། བོད་ནང་གི་བོད་ཡིག་

ཟིན་བྲིས་གྲགས་ཅན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དྲ་བ་

(www.tibettl.com) ད་སྐབས་ཁ་འབྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དེ། གསར་བཟོ་བྱེད་བཞིན་ པ་ཞིག་མིན་པར།

ཟིན་བྲིས་དེའི་ནང་དུ་ཕྱི་

སྡོད་ཀྱི་བོད་པ་སུ་ཞིག་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཐུབ་

པ་ཞིག་བཟོ་ཡི་ཡོད་ཚད་འདུག་ཅེས་འགྲེལ་ བརྗོད་བྱས་བྱུང་བ་མ་ཟད།

མུ་མཐུད་ཟིན་

བྲི ས ་གཞན་ཁག་ཀྱ ང་དེ ་ ལྟ ར་བཟོ ་ རྒྱུ ་ཡི ན ་ པ་གཏན་ཁེལ་རེད། འདིར་ཡོད་པའི་བོད་པ་

རྣ མས་ཀྱི ས ་བློ ་ ཕམ་ཆེ ན ་པོ ་ བྱེ ད ་ཀྱི ་ འདུ ག་

རྗེས་མ་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་མ་ཐུབ་ན། ཉེན་ཁ་ཆེ་རུ་་༌༌༌

རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ས་འོག་གཞུང་ལམ། བོ ད ་ཀྱི ་ རྒྱ ལ་ས་ལྷ ་སའི ་ ཕོ ་ བྲ ང་པོ ་ ཏཱ ་ལའི ་ དམངས་སྲི ད ་གཞུ ང་ཟེ ར ་བས་ཕོ་བྲ ང་པོ་ མདུན་གྱི་ས་འོག་འགྲོ་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ ཏཱ ་ལའི ་ ཐང་ཆེ ན ་གྱི ་ཤར་ནུ བ་གཉི ས ་སུ ་ས་

རི་མོ་བ་ཐུབ་བསྟན་སངས་རྒྱས།

ལས་གཞི་དེ། ༢༠༠༩ ལོའ ་ི ཟླ་བ་༡༢ པའི་ འོག་འགྲོ་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་གཏན་འབེབས་ ཚས་༡༦ ཉིན་དངོས་སུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་འཁོད་འདུག

ད་

པ་དང། འཆར་གཞི་ལྟར་ན་༢༠༡༠ ལོའ ་ི ཕྱི་ སྐབས་ལས་གཞི་དེ་དངོས་སུ་འགྲོ་བཞིན་པ་ ཟླ་ལྔ་པའི་ཚས་༡

ཉིན་གྱི་སྔོན་ལ་ཚར་རྒྱུ་ ཡིན་ཡང། ཡུལ་སྐོར་བ་སོགས་འགྲོ་སྐྱོད་

ཡི ན ་སྐོ ར ་གྱི ་ གནས་ཚུ ལ་གསར་ལམ་ཁག་ བྱེད་རྒྱུ ར་འགོག་རྐྱེན་མི་ཡོང་ཆེད་བདེ་ འཇགས་ཡོ ད ་པའི ་ འགྲོ ་ ལམ་ཞི ག ་ལོ ག ས་

ནས་སྤེལ་འདུག

ས་འོག་གི་འགྲོ་ལམ་འཛུ གས་ སུ་བསྐྲུན་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག འཛུགས་

སྐྲུ ན་བྱེ ད ་དོ ན ་གཙ་བོ ་ ནམ་རྒྱུ ན་ཡུ ལ་སྐོ ར ་ སྐྲུ ན་དེ ་ དག་གི ས ་བོ ད ་ཀྱི ་ ཡུ ལ་མི ་ རང་ལ་ བ་དང་མཆོ ད ་མཇལ་བ་མང་པོ ་ ཕར་འགྲོ ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་མེད་དང། ཚུར་འོང་གིས་འཚང་ཁ་ཆེ་བ་དང།

དགོས་མཁོ་

ལྷག་ དང་འཚམས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། རྒྱ་ནག་

པར་དུ ་རླ ངས་འཁོ ར ་རི ག ས་མང་པོ ་ ཡོ ད ་ གཞུང་གིས་ད་ལྟ་བོད་ནང་གི་ས་གནས་གང་ པས་འགྲི མ ་འགྲུ ལ་ལ་ཉེ ན ་ཁ་ཆེ ན ་པོ ་ ཡོ ད ་ སར་ཡར་རྒྱ ས་ཀྱི ་ མི ང ་ཐོ ག ་ནས་འཛུ གས་ པར་དམིགས་ཏེ།

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་ སྐྲུན་འདྲ་མིན་ཞིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག །

ལྡི་ལི་བོད་སྒར་དུ་མི་གསོད་ཀྱི་དོན་རྐྱེན།

ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་བྱུང།

རྒྱུ ་མཚན་འདི ་ དག་ལ་བལྟ ས་ན།

ཉིན་འཚག་རྒྱུ་ཡིན་

BOD-KYI-BANG-CHEN

སློབ་སྟོན་པ།

བདེ་སྲུང་བཀའ་ཟུར་པདྨ་ཆོས་འབྱོར།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས།

སློབ་སྟོན་པ།

མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས།

ཆོས་ཉིད་འོད་ཟེར།

རྩིས་པ་དང་འགྲེམས་སྤེལ་བ།

དྲ་རྒྱ་དོ་དམ་དང་ཇུས་འགོད་པ། ལས་འཆར་དོ་དམ་པ། གསར་འགོད་པ། གསར་འགོད་པ།

ཡེ་ཤེས་མཚ་མོ།

ངག་དབང་ཐར་པ།

འཕྱིང་དཀར་ཚ་རིང་དོན་འགྲུབ། བྲག་གཡབ་གངས་ལྷ་མོ།

གསར་འགོད་པ། གསར་འགོད་པ།

འགྲེམས་སྤེལ་ལས་རོགས། མེ་སོར་གསར་འགོད་པ། མོན་གྷོ་གསར་འགོད་པ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་རྣམས་མིག་གདངས་

ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚས་༡༧ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་ལྡི་ལི་ བྱས་ཡོད་པ་དང། མི་བསད་པ་དེ་ཐོག་མར་

སུ བ་གཏོ ང ་རྒྱུ འི ་ འཆར་གཞི ་ འདི ་ དག་རང་

འགྲམ་དུ་མི་གཅིག་དང་ཁ་གཏད་མི་གཉིས་ སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་ཡོད་འདུག་ཀྱང།

གི་ངང་དུ་ལྟ་ཀློག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

བསྒྲ གས་རྒྱ ་གང་ཆེ ་ བྱེ ད ་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ་ བ་མ་

དང། མི་གཅིག་དེས་ཁ་གཏད་མི་གཅིག་རྨས། གཤིན་པོའ ་ི ཕུང་པོར་ཉེན་རྟོག་པས་བདག་པོ་

གིས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་དྲ་རྒྱ་དང། འདྲ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚགས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཐུགས་

པའི་ངང་ནས་གསར་འགྱུར་ཉན་པ་དང་ཀློག་

མ་རེད། སྐུ་ཞབས། མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་བྱས་སོང།

གསུམ་དུ་འཚགས་སྲོལ་ཡོད་པ་བཞིན། ལོ་ ལམ་གྲོན་སྨོན་ལམ་ཚགས་ཆུང་གིས་གནང་ འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་ འདི ར ་ཡང་སྔ ར་ལམ་བཞི ན ་འཚགས་ཡོ ད ་ གི་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་བཞུགས་གནས་ འཆང་སུ ་ཡི ན ་རུ ང་ཁྱ ད་མེ ད ་ཐོ ག ་ནས་སྐུ ་

ཕྱི་སྡོད་བོད་མི་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཐུབ་པའི་དྲ་རྒྱ།

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་གི་དྲ་རྒྱ་ཁག་ཅིག་ཕྱི་

ཡང་བོད་པས་རྒྱག་རེས། རྐུན་མ། བཙན་གཡེམ་༌༌༌

༧སྐྱ བས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་

དགེ ་ བཙུ ན་སྔ གས་གསུ མ་ཆི ག ་ཁྲི ་ ཆིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཕེབས་འདུག

རྡོར་གདན་དུ་སྔ་

སོག་ཤོད་དར་རྒྱས།

ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང༌།

ལི་ཐང་འཇམ་བཟོད།

ཚ་དབང་རིག་འཛིན།

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

ཐུབ་བསྟན་བཀྲ་ཤིས།

སེམས་ཀྱི་ཚར་བ་དངོས་འབྲི་བའི་རང་

མི་བཅུག་པར་ཁ་ས་ལ་མནན་ནས་དབུགས་

བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་གི་སྒོ་ཆེན་གྱི་ཉེ་ དབུགས་མ་ཆད་ཙམ་ཞིག་ཡོད་འདུག་པས་

ཀློག་བྱེད་མཁན་ལ་མཚན་ན། དངངས་སྐྲག་

དབང་ལུ ང་པར་ཡོ ད ་པ་རྣ མས་ཀྱི ས ་ཁྱ བ་

Karpo Tibet Culture Centre བཅས་བོ ད ་མི ་ གསུ མ་རྒྱ ག་རེ ས ་བརྒྱ བ་པ་ ཁང་དུ ་སླེབས་པའི་རྗེས་སུ ་གྲོངས་འདུ ག KhawaGangchen Kyishong

ཟད། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་དང། འགྲོ་བ་

མི་གཅིག་བསད་ཡོད་འདུག དོན་རྐྱེན་ག་རེ་ བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང། ཕྱི་ཚས་༡༨ ཉིན་འདས་

སྣང་གནང་རྒྱུའི་དུས་ལ་སླེབས་འདུག །

དེ་བྱུང་བའི་རྗེས་མི་གསོད་མཁན་དེ་ཉེན་རྟོག་ ཡང་ཉེན་རྟོག་པས་ཕྱིར་སྤྲད་མེད་པའི་གནས་

པ།

དབང་རྩ་བ་ནས་མེད་པར།

རྒྱུན་དུ་དྲ་བ་ལྟ་

བོད་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་སུ ་ཞིག་

པར་སོགས་ལ་བལྟས་ཚ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

འཛིན་བཟུང་དང་བཙན་འཇུག་གིས་མནར་ ཤོག་དངུལ་གྱི་འཛའ།

ཨ་སྒོར།$: ༡ ཧིན་སྒོར་༤༥་༡༩ ཡུ་སྒོར།€: ༡ ཧིན་སྒོར་༦༥་༣༠

དབྱིན་སྒོར།£: ༡ རྒྱ་སྒོར།: ༡

ཧིན་སྒོར་ ༧༤་༩༦ ཧིན་སྒོར་ ༦་༧༢

སུད་སྒོར་(CHF) ༡ ཁེ་སྒོར་($CAD) ༡

སྨན་

ཡིན་མིན་ཁ་གསལ་མི་འདུག་ཀྱང། དོན་རྐྱེན་ པོའ ་ི ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་ཁག་ཅིག་ལེན་དུ་སོང་ ཁང་དུ་རང་འགུལ་གྱིས་སོང་ནས་ངོས་ལེན་ ཚུལ་ཐོན་འདུག །

ཧིན་སྒོར་༤༤༌༢༨ ཧིན་སྒོར་ ༤༤་༣༧

ཨོ་སྒོར་(AUD) ༡ ཧིན་སྒོར་༤༢་༡༧ ཐེ་སྒོར་(TWD) ༡ ཧིན་སྒོར་ ༡་༤༤

Printed at Imperial Printing Press, Gurudwara Road, Kotwali Bazar, Dharamshala-176215 (H.P.) Tel: - 222390/224453

ལོ་གཅིག་གི་མངགས་ ཉོའ ་ི གསར་རིན།

རྒྱ་གར་ནང་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ།

Subscription Address:

P.O. Dharamshala - 176215 Distt. Kangra, H.P., INDIA Tel: 0091-1892-226175 Telefax: 0091-1892-229302 Mobile: 9816178505,9805346162 Email: bangchen@khawakarpo.org editor@khawakarpo.org Website: www.tibetexpress.net

མོན་གྷོ་ཡན་ལག་ལས་ཁང། ཧིན་སྒོར། ༢༠༠ ཨ་སྒོར། ༦༠

BOD KYI BANG CHEN Mundgod Branch Agency Camp # 5 Mobile:8050335366

264-The Tibet Exp20-January-09  

༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་འཕྲིན། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༢༦༤ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠/༡/༢༠ དྷ་རམ་ས་ལ། རབ་གནས་ས་གླང་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཚཚས་ ༥ གསར་རིན་ཧིན་སྒོར་ ༥ (Price Rs.5)...

264-The Tibet Exp20-January-09  

༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་འཕྲིན། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༢༦༤ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠/༡/༢༠ དྷ་རམ་ས་ལ། རབ་གནས་ས་གླང་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཚཚས་ ༥ གསར་རིན་ཧིན་སྒོར་ ༥ (Price Rs.5)...