__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Klimatkompensation – till ett rimligt pris

2050 Fast Forward to a Greener Future


Innehåll Klimatkompensation – till ett rimligt pris …………………………………… 3 2050:s modell……………………………………………………………………………… 4 Några exempel på tillgängliga projekt………………………………………… 6 Frågor och svar…………………………………………………………………………… 12 Ordlista………………………………………………………………………………………… 15 Vilka är 2050?……………………………………………………………………………… 16

2

2050 / Klimatkompensation till ett rimligt pris


Klimatkompensation – till ett rimligt pris Vi på 2050 hjälper våra partners i arbetet med att ställa om i en mer hållbar riktning och bidra till att den globala temperaturhöjningen hejdas. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka globalt och behöver drastiskt minska för att minimera effekterna av den globala uppvärmningen. I denna broschyr beskriver vi varför vi ser behovet av en ny och transparent prismodell för att ge fler möjligheten att kompensera sin klimatpåverkan. Vi vill också visa på bredden av möjliga klimatkompensationsprojekt från olika delar av världen som alla har ett tydligt fokus på människor och miljö. Allt för största möjliga klimatnytta per satsad krona.

Markus Ekelund, VD 2050

2050 / Klimatkompensation till ett rimligt pris

3


2050:s modell Vårt erbjudande Marknaden för klimatkompensation har mognat och idag kan klimatkompensation handlas på öppna marknadsplatser. Det har därmed blivit lättare för fler att få tillgång till klimatkompensationsprojekt. Kortsiktigt har priserna också sjunkit till historiskt låga nivåer. Vi ser att klimatkompensation gör nytta för klimatet och vi vill därför att fler företag kompenserar mer av sina utsläpp. Vi erbjuder därför klimatkompensationsprojekt till ett rimligt pris. Vår prismodell bygger på ett påslag på vårt inköpspris som vi är transparanta med. Påslaget beror av volym och täcker vår rådgivning runt val av projekt och övriga omkostnader.

Prismodell 2050 har valt en prissättningsmodell för klimatkompensation som innebär att vi tar en avgift som vi öppet redovisar. 2050 handlar på en marknadsplats där priset varierar dagligen beroende på tillgång och hur stor inköpsvolymen är. Vår avgift är uppdelad i en fast och en rörlig del som baseras på vårt inköpspris. Den fasta avgiften är 5 000 kr och den rörliga avgifte­n varierar enligt tabellen nedan. Figuren nedan visar hur ditt pris per ton varierar med volym koldioxid för tre typprojekt. kronor

160

140

Prismodell

Avgift (%)

120

0 – 999

25

100

1 000 – 1 999

20

80

2 000 – 4 999

15

60

5 000 – 10 000

10

40

10 000 –

Begär offert

Volym (ton)

4

Ditt pris per ton CO2 (januari 2014)

Vattenrening VER/GS

Biogas CDM/GS Vind VER/GS

20 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 antal ton CO2

2050 / Klimatkompensation till ett rimligt pris


Typer av projekt Vi har tillgång till klimatprojekt från stora delar av världen inom de internationellt erkända standarderna. Vi rekommenderar dock projekt certifierade enligt Gold Standard och/eller CDM-projekt inom förnyelsebar energi. Dessa har genomgått en noggrann revidering vilket säkerställer klimatnyttan. Gold Standard ställer också särskilda krav när det gäller sociala frågor för lokalbefolkningen och uppfattas av miljörörelsen som det allra bästa alternativet. Grundare och medlemmar i Gold standard är WWF International, Greenpeace International och ett 60-tal andra miljö­organisationer. För kompensering i projekt inom andra standarder krävs större insatser för att säkerställa att grundkriterierna för kompensation är uppfyllda (se mer under ”Frågor och svar: Hur fungerar klimat­ kompensation?”). De projekt vi erbjuder finns bland annat i Latinamerika, Afrika och Asien. Teknikerna varierar mellan exempelvis vattenrening, soloch vindenergi, kollektivtrafik, biomassa och biogas. Vår roll är att guida rätt och maximera nyttan för dig – och klimatet!

2050 / Klimatkompensation till ett rimligt pris

Vi rekommenderar: r Projekt certi­ fierade enligt Gold Standard r CDM projekt inom förnybar energi

5


Några exempel på tillg Här visar vi några exempel på projekt som vi nu kan erbjuda. Vi har för respektive projekt exemplifierat vad kostnaden skulle blivit i januari 2014 om kompensationen varit 1 500 ton eller 6 000 ton koldioxid­ ekvivalenter.

Biogas i Vietnam Standard: VER GS Projektbeskrivning:

Projektet bidrar till att ersätta fossila bränslen med förnybar biogas för använd­ ning i spisar och lampor. Gödsel och latrinavfall samlas in och rötas till biogas i mindre biogasreaktorer. Biogasen leds i ledningar till husen där den används för matlagning samt för belysning. Restprodukten från biogasproduktionen är biogödsel som kan ersätta konst­ gödsel. Vid utgången av 2012 hade projektet bidragit till att över 125 000 bio­ gasreaktorer byggts och nära 1 000 tekniker utbildats. Utsläppsreduktion: Varje biogasreaktor motsvarar en reduktion med cirka 4,8  ton CO2e per år genom att ersätta fossilt bränsle. Vid utgången av 2012 hade projektet bidragit till en utsläppsminskning av ca 267  0   00 ton CO2e per år. Övriga positiva effekter:

Sanitära förhållanden, avfallshanteringen och luft­kvalitén inomhus förbättras. Projektet bidrar även till utbildning och kunskapsöverföring. Ditt pris*:

1500 ton 88 kr/ton 6000 ton 81 kr/ton r Läs mer om projektet på Gold Standard Markit

”After purchasing the bio-digestor, biogas is free and is sufficient for cooking and lighting needs. Before we used risk husk as fuel for cooking that made a lot of dust and smoky air pollution!” (Phúc Tran Thi, grisbonde i Bách Thuan, Vietnam).

6

2050 / Klimatkompensation till ett rimligt pris


lgängliga projekt Småskalig vattenrening i Kenya Standard: VER GS Projektbeskrivning: Ett portabelt vattenfilter som används på individ- eller hushållsnivå. Vattnet renas genom solens strålar och behöver vare sig batterier, elektricitet eller kemikalier. En vattenrenare kan filtrera minst 1000 liter vatten. Det innebär en kraftigt minskad risk för allvarliga vattenburna sjuk­domar. Klimat­nyttan består av att vatten inte behöver kokas för att renas. Utsläppsreduktion: Årligen minskas utsläppen med cirka två miljoner ton CO2. Övriga positiva effekter: Förbättrad hälsa hos lokalbefolkningen genom rening av dricksvattnet samt minskad avskogning genom att ved inte behöver samlas in för att koka dricksvatten. Projektet heter ”LifeStraw Family in Rural Kenya”. Ditt pris*:

1500 ton 103 kr/ton 6000 ton 95 kr/ton r Läs mer om projektet på Gold Standard Markit

* 31 januari 2014

2050 / Klimatkompensation till ett rimligt pris

780 miljoner människor i världen har inte tillgång till säker källa för dricksvatten. Källa: UNICEF and World Health Organization. 2012.

7


Effektiva spisar i Ghana Standard: VER GS Projektbeskrivning: Projektet delfinansierar effektiva spisar, vilket minskar

förbrukningen av träkol med 40%. Spisarna förbättrar förbränningen, behåller värmen bättre och minskar bränslebehovet. Spisen finns i fyra olika storlekar, för att passa både hushåll och storkök. Projektet har genomgått fyra externa verifieringar enligt VCS-standarden och Gold Standards kriterier. Utsläppsreduktion: Minskade växthusgasutsläppet med 236 819 ton CO2e

under 2012.

Övriga positiva effekter: Spisarna räddar liv genom att luftföroreningarna inom­ hus minskar. Samtidigt minskar avskogningen liksom hushållens bränslekost­ nader. Ditt pris*:

1500 ton 47 kr/ton 6000 ton 42 kr/ton r Läs mer om projektet på Gold Standard Markit

”Satsningarna på spisprojekt är spänn­ ande både på grund av att de har så klara utvecklings- och hälso­effekter vid sidan av minskad avskogning och minskade bränslekostnader för hushållen, säger miljöminister Lena Ek.”

8

2050 / Klimatkompensation till ett rimligt pris


Biogas i Kina Standard: CER GS Projektbeskrivning: Projektet ser till att biogas produceras från avloppsvattnet och utnyttjas som bränsle vid pappersbruket Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock. Klimatnyttan sker dels genom att metanavgången från avloppsvattnet minskar, dels genom att elproduktionen sker med biogas istället för med kol. Projektet registrerades som CDM-projekt hos FN i juli 2011 och verifierades för första gången hösten 2012. Utsläppsreduktion: Uppskattas minska utsläpp av växthusgaser med 66 400 ton CO2e per år, faktisk reduktion juli 2011 – sept 2012, drygt 38 100 ton CO2e. Övriga positiva effekter: Skapar arbetstillfällen och chans till kunskapsöverföring. Ditt pris*:

1500 ton 57 kr/ton 6000 ton 52 kr/ton r Läs mer om projektet på FN:s klimatsekretariats hemsida

Vindkraft i Hebei, Kina Standard: CER GS Projektbeskrivning: Projektet hjälper till att ställa om till förnybar energi i Kina där största delen av elektriciteten idag produceras från kol. Hebei Shangyi Manjing East Wind Farm Project registrerades som CDM-projekt hos FN våren 2007. Projektet har 33 vindkraftverk à 1,5 MW, totalt 49,5 MW, vilket ger 116 820 MWh el till nätet per år. Utsläppsreduktion: Under en sjuårsperiod genererar projektet i genomsnitt cirka 120 000 ton CO2e i minskade utsläpp per år. Övriga positiva effekter: Förbättrad luftkvalitet och skapande av lokala arbets­

tillfällen. Ditt pris*:

1500 ton 47 kr/ton 6000 ton 42 kr/ton r Läs mer om projektet på FN:s klimatsekretariats hemsida * 31 januari 2014

2050 / Klimatkompensation till ett rimligt pris

Biogasanläggningen vid pappersbruket Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock i Kina bidrog till att sänka växthusgasutsläppet med drygt 38 000 ton CO2e under projektets första år. Detta motsvarar att flyga nästan 4 000 varv runt jorden.

9


Klimatkompensation Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka globalt och utsläppen behöver drastiskt minska för att hejda effekterna av den globala uppvärmningen. Klimatkompensation är ett trovärdigt sätt att ta ansvar för sin klimatpåverkan. Att klimatkompensera innebär att kompensera för hela eller delar av de klimatutsläpp som orsakas av den egna verksamheten. Kompenseringen sker genom att finansiera en åtgärd som minskar utsläpp av växthusgaser eller binder koldioxid någon annanstans. Många företag ser också klimatkompenseringen som en möjlighet att sätta ett pris på sina utsläpp för att därigenom öka de ekonomiska incitamenten att minska sina utsläpp inom företaget. Dock är klimatkompensation bara en del av lösningen. Det är centralt att arbeta med företagets hela klimatpåverkan. Vår rekommendation är att företag och organisationer tar ett helhetsgrepp med samtliga fem delar, enligt nedan, för att minska sin klimatpåverkan. 1. Beräkna utsläppen och sätt mål Beräkna utsläppen för att ge dig en bild om vad som är stort eller smått och var du bäst genomför dina åtgärder. Viktigt att sätta mål som styr mot en minskad klimatpåverkan. 2. Inför åtgärder – minska utsläppen! Ta fram en plan över hur verksamhetens utsläpp ska minska över tid och genomför åtgärder. 3. Klimatkompensera Välj på vilket sätt verksamheten ska kompensera för sina utsläpp, se mer information under ”Frågor och svar: Vad i min verksamhet ska klimatkompenseras?” 4. Kommunicera klimatarbetet Kommunicera att du klimatkompenserar, glöm inte projektets mervärden utöver reduktionen av växthusgaser. 5. Utvärdera Följ upp och utvärdera vidtagna åtgärder och investeringar för att minska dina utsläpp.

10

2050 / Klimatkompensation till ett rimligt pris


– en del av klimatarbetet Beräkna utsläppen och sätt mål

Utvärdera Inför åtgärder för att minska utsläppen

Kommunicera klimatarbetet Klimatkompensera

Några tips på vägen till en lyckad klimatkompensation r Höj de egna klimatambitionerna. En ambitiös strategi för

utsläppsminskning ger en ökad trovärdighet då du klimat­ kompenserar.

r Ställ krav på projektportföljen. Säkerställ att den till exempel

inte innehåller industriella gaser, stora dammbyggen, effektivare kolkraft eller kärnkraft. Projekten ska tåla att detaljgranskas, så välj i första hand projekt certifierade av Gold Standard och/eller CDM-projekt inom förnyelsebar energi.

r Lyft fram sidoeffekterna. Klimatprojekt kan ha tydliga nyttor som

nya arbetstillfällen, bättre luftkvalitet och hälsa eller ökade intäkter för lokalbefolkningen. Lyft gärna fram dessa.

r Informera. Det är viktigt att vara transparent med vad som kom-

penseras och hur det hänger ihop med din klimatstrategi. Hänvisa gärna till oberoende källor för mer information om projekten.

2050 / Klimatkompensation till ett rimligt pris

11


Frågor och svar Vad i min verksamhet ska jag klimatkompensera? Det finns flera möjliga alternativ då man klimatkompenserar. Det kan handla om allt ifrån att klimatkompensera en enskild produkt till alla utsläpp för en verksamhet. Viktigt är att fundera igenom i vilket sammanhang klimatkompensationen används. Valet blir en del av er klimatstrategi som kan stärka ert varumärke. Hur mycket som ska kompenseras baseras på klimatberäkningar, enligt den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol. Behöver du hjälp bistår vi dig gärna med vår specialistkompetens inom klimatberäkningar.

Hur säkerställs klimatnyttan med klimatkompensering? Det finns fem grundkriterier som behöver vara uppfyllda: 1. Additionalitet – Projektet skulle inte ha blivit av utan den finansiering som sker genom klimatkompensationen. 2. Verifierbarhet – Oberoende tredje part ska ha verifierat utsläppsminskningarna. 3. Spårbarhet – Samma utsläppsminskning ska inte kunna säljas flera gånger. 4. Beständighet – Utsläppsminskningen ska vara permanent. 5. Bidrag till hållbar utveckling – Exempelvis genom att skapa nya arbetstillfällen, fattigdomsbekämpning och förbättrad hälsa hos lokalbefolkningen.

Sveriges utsläpp under 24 år = 1,4 miljarder ton

12

2050 / Klimatkompensation till ett rimligt pris


Klimatkompensation löser väl inte klimatfrågan? Klimatkompensation kommer inte ensamt lösa den klimatutmaning vi står inför, men eftersom varje ton koldioxid som kompenseras innebär minskade utsläpp totalt sett är det en viktig pusselbit. Klimatkompensation är en viktig del i utvecklingsländernas energiomställning med ett minskat klimatavtryck. Enbart CDM har sedan starten för cirka tio år sedan gett upphov till över 5 000 projekt godkända och registrerade av FN. Tillsammans har det förhindrat mer än 1,4 miljader ton koldioxidutsläpp, vilket motsvarar Sveriges hela utsläpp i tjugofyra år!

Hur fungerar klimatkompensation? Genom att köpa reduktionsenheter bidrar du till finansieringen av utsläppsminskande projekt i framförallt utvecklingsländerna. Utan denna finansiering hade projekten aldrig kommit till stånd. Utsläppsminskningarna verifieras löpande av till exempel FN om det är ett CDM-projekt och Gold Standard om det är ett Gold Standardcertifiera­t projekt. I många länder är det billigast att bygga ut elproduktion som drivs med fossila bränslen, t ex kol. Genom klimatkompensationen finansieras merkostnaden så att energin i stället produceras på ett sätt som innebär lägre utsläpp av växthusgaser, t ex med vind-, sol- eller biokraft.

De senaste 10 åren har över 5  000 CDM-projekt minskat utsläppen av koldioxid med 1,4 miljarder ton. Lika mycket som hela Sveriges utsläpp under 24 år. 2050 / Klimatkompensation till ett rimligt pris

13


Att ställa om vår kraftvärmeproduktion till 100 procent förnybar och återvunnen energi kräve­r nya anläggningar. Då tiden till driftsättning och minskade utsläpp är några år ser vi klimat­ kompensation som ett bra sätt att ta ansvar under tiden, samtidigt som vi också kan bidra till ett bättre liv, till exempel ökad tillgång till rent vatten i Kenya.” Ulf Wikström, hållbarhetschef, Fortum Värme

Vi på Vasakronan har målmedvetet arbetat med att minska våra klimatutsläpp sedan 2006 och har lyckats minska dem med mer än 95 % sedan dess. Vi ser klimat­ kompensering som ett bra sätt att ta ansvar för de utsläpp som ändå är kvar, samtidigt som vi bidrar till att mer förnyelsebar energi produceras i utvecklingsländer.” Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

14

2050 / Klimatkompensation till ett rimligt pris


Ordlista Många förkortningar, är det förvirrande? Detta är din guide… CDM – Clean Development Mechanism

CDM syftar till att låta industriländer, som anslutit sig till Kyotoprotokollet och åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp, investera i projekt i utveck­ lingsländer för att minska utsläppen där. Projektens klimatnytta granskas och verifieras av FN. CER – Certified Emission Reduction

Ett certifikat som bevis på uppnådd klimatnytta utfärdat av FN. En CER motsvarar ett ton koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalenter

Ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika gaser har olika potential att bidra till växthuseffekten. Koldioxidekvivalenter anger hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge motsvarande verkan på klimatet under en viss tidscykel, som oftast är 100 år. VER Voluntary Emission Reduction

En utsläppsenhet från ett oreglerat projekt, ej CDM-projekt. VCS – Voluntary Carbon Standard

Kvalitetsstandard för mätning och uppföljning av oreglerade projekt. Green House Gas Protocol

Standard för beräkning och redovisning av klimatpåverkan. Gold Standard (GS)

En standard för klimatkompensationsprojekt framtagen av miljöorganisa­ tioner. Reduktionsenhet

Reduktionsenheter genereras från utsläppsminskande projekt i andra län­ der och kan vara antingen certifierade utsläppsminskningar, så kallade CER (Certified Emission Reduction), eller utsläppsminskningsenheter, så kallade ERU (Emission Reduction Units). Utsläppsrätt

En utsläppsrätt motsvarar rätten att släppa ut koldioxid inom ramen för ett system för utsläppshandel. EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett styrmedel med syfte att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser.

Produktion: 2050 AB, februari 2014. Formgivning: Grön idé AB. Foto: sid 1, 4, 7 – Vestergaard/Georgina Goodwin; sid 3 – 2050 AB; sid 6 – Nexus/Carbon for Development; sid 8 www.gyapa.com; sid 9 www.zjjxjt.com och sid 3, 5, 9, 11, 13, 14 – Shutterstock.

2050 / Klimatkompensation till ett rimligt pris

15


Vilka är 2050? Vi skapade 2050 för att bättre kanalisera vårt engagemang, vår kompetens och vårt driv i miljö- och klimatfrågor. År 2050 ska Sverige inte ha någon nettopåverkan på klimatet. Vi vet att vi måste nå dit, men då kan vi inte vänta! Vi vill bidra till att företag, organisationer, myndigheter och individer blir vinnare i omställningen till en långsiktigt hållbar utveckling. Därför är vår vision:

Goda affärer på en planet i balans! Vi arbetar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv för att sluta kretsloppen, vilket skapar nya affärsmöjligheter för våra kunder. Konkret innebär det att vi inom hållbarhetsområdet hjälper våra kunder med: r Omvärldsanalys r Affärsutveckling r Driva nätverk r Beräkningar r Klimatkompensation r Kommunikation Om DU vill veta mer? Kontakta Markus Ekelund, vd, 2050 E-post markus.ekelund@2050.se. www.2050.se

2050 Fast Forward to a Greener Future

Profile for 2050

2050 Klimatbroschyr  

2050 Klimatbroschyr  

Profile for 2050ab
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded