200m2 dirbtuvėlės "Mūsų Svajonių Miestas"

Page 1

MŪSŲ SVAJONIŲ MIESTAS

OUR DREAM CITY

2014

200M2


200M2

edukacinis projektas/ educational project

mūsų svajonių miestas/ city of our dreamsTURINYS / CONTENTS

ĮVADAS / INTRODUCTION..................................................................................................................................................................................................................................................................4 TIKSLAI / AIMS......................................................................................................................................................................................................................................................................................6 UŽDAVINIAI / OBJECTIVES...............................................................................................................................................................................................................................................................6 IDĖJA / CONCEPT................................................................................................................................................................................................................................................................................8

PASIRUOŠIMAS PROJEKTUI 200M2/ PREPARATION FOR THE PROJECT 200M2

10 PASIRUOŠIMO APRAŠAS / PRE DESCRIPTION.........................................................................................................................................................................................................................13 DARBŲ ETAPAI / STAGES OF PROCESS.....................................................................................................................................................................................................................................16 DARBO ZONOS/ WORKING AREAS..............................................................................................................................................................................................................................................18 SKLYPŲ NUMERACIJA/ NUMBERING OF THE SITES...............................................................................................................................................................................................................21 MEDŽIAGOS/ MATERIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................24

STARTAS / START

26 DALYVIAI / PARTICIPANTS...............................................................................................................................................................................................................................................................28 ERDVĖS IŠPLANAVIMAS, SCHEMOS / SPACE LAYOUT, SCHEMES.....................................................................................................................................................................................9 TVARKARAŠTIS / SHEDULE...........................................................................................................................................................................................................................................................30 TAISYKLĖS / RULES..........................................................................................................................................................................................................................................................................31 PAŽINTINIS FILMUKAS - „KURKIME MIESTĄ KARTU” / COGNITIVE VIDEO - ‘LET’S CREATE THE CITY TOGETHER’..........................................................................................32 PROJEKTO AKIMIRKOS / MOMENTS FROM THE PROJECT..................................................................................................................................................................................................34

PRODUKTAS-MŪSŲ SVAJONIŲ MIESTAS / FINAL PRODUCT-CITY OF OUR DREAMS

46

BENDRAS MIESTO PLANAS / GENERAL CITY PLAN...............................................................................................................................................................................................................48 KRAŠTOVAIZDIS / LANDSCAPE.....................................................................................................................................................................................................................................................51 ARCHITEKTŪRA / ARCHITECTURE...............................................................................................................................................................................................................................................55 AUKŠČIAUSI PASTATAI / HIGHEST BUILDINGS.......................................................................................................................................................................................................................56 INTERVIU / INTERVIEWS.................................................................................................................................................................................................................................................................60

PARODA / EXHIBITION

66


ĮVADAS 200M2 projektas - tai pirmas tokio pobūdžio renginys, kurio metu, buvo kuriamas, 200m² ploto maketas – vaikų svajonių miestas. Prie šio maketo kūrimo ir projekto organizavimo prisidėjo J.A.K. (Jaunųjų architektų klubo) nariai, globojami Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus ir Lietuvos kultūros tarybos. Architektų organizatorių komandą sudarė apie 50 architektų ir iki 20 kitų profesijų atstovų. Jaunieji architektai per žaidimus siekė ugdyti vaikų išradingumą, lavinti estetikos suvokimą, vaizduotę, skatino analizuoti supančią aplinką, ją tyrinėti, eksperimentuoti, atkreipti dėmesį į daiktų, aplinkos santykį su žmogumi. Taip pat mokytis pristatyti bei apginti savo idėjas, išklausyti užduotis, užduoti klausimus, išmokti dalintis mintimis bei lavinti bendradarbiavimą komandose. 2014m. lapkričio 13-14 dienomis vaikai kūrė savo svajonių miestą. 1 vaikas=1m², 200 vaikų=200m² svajonių miesto. Kiekvienas vaikas gavo po 1m² kartono plokštę (sklypą) ir tam tikras užduotis. Pagrindinė užduotis buvo bendrauti su savo ,,sklypo“ kaimynais iš visų pasaulio šalių pusių t.y. Šiaurės, Rytų, Pietų ir Vakarų. Jaunieji miesto kūrėjai buvo iš 4 Kauno mokyklų, tai 2-4 pradinių klasių mokiniai. Mokiniai dar prieš prasidedant projektui buvo supažindinti su projekto sąlygomis ir turėjo išsitraukti burtų keliu sklypą, kuriame jie statys savo svajonių miestą. Organizatoriai nenorėjo pažaboti vaikų kūrybiškumo, tad išankstinės infrastruktūros makete nebuvo suplanuota, tačiau kūrybinis procesas šiek tiek buvo valdomas iš anksto parinkus estetiškas ir tarpusavyje derančias medžiagas. Vaikams buvo paliekama laisvė nuspręsti tų medžiagų raštus, faktūras, tekstūras ir kaip jas derinti tarpusavyje.

4

2014 metų lapkričio mėn. 13 dieną visi 200 vaikų su auklėtojais susirinko 2a. PLC ,,Mega“, kur pirmą dieną buvo supažindinti su miesto struktūra, fantastiniais miestais, žmogaus ir aplinkos santykiu, urbanizmu ir bendradarbiavimu. Išsamiai buvo išdėstytos šio ,,žaidimo“ taisyklės ir netrukus vaikai galėjo kibti į darbus piešiant savo svajonių miestą, kurį vėliau mastelio principu galėjo perkelti į savo ,,sklypą“. Žaidimų pagalba vaikai susirado savo ,,sklypo“ kaimynus, buvo supažindinti su masteliu ir planiniu (vaizdavimu iš viršaus) mąstymu. Vėliau nuo planinio projektavimo perėjo natūraliai į tūrinius sprendinius, maketavimą ir bendradarbiavimą, kompromisų ieškojimą ir kūrybinį polėkį. Antrąją projekto dieną (lapkričio 14d.) vaikai toliau tęsė svajonių miesto statybas iki 13 val. Vėliau organizatoriai paruošė didžiausią Lietuvoje maketą viešai ekspozicijai, kuris buvo eksponuojamas lapkričio 15 dieną. Projekto eiga nuo pat pirmųjų žingsnių (nuo idėjos) buvo fiksuojama projekto facebook paskyroje www.facebook.com/200m2dirbtuveles. Uždaro renginio metu, kai vaikai kūrė svajonių miestą, visas procesas buvo filmuojamas ir fotografuojamas. Šis projektas domina jaunuosius architektus kaip socialinis ir edukacinis tyrimas. Lietuvos mokslo sistema moko vaikus muzikos, meno pažinimo, tačiau žmogaus santykio su jį supančia aplinka, su kuria susiduriama kiekviename žingsnyje mokyklose nemokoma. Tad šio projekto pradžioje ir pabaigoje vaikų buvo klausiama, tam tikrų su masteliu, aplinka ir žmogumi, transportu ir kt. susijusių klausimų, kurie turėtų vaikams padėti geriau orientuotis supančioje aplinkoje, sukelti susidomėjimą ja ir užduoti sau tuos pačius klausimus projektavimo eigoje. Tokia apklausa buvo tikimasi pastebėti, kad vaikai po šio projekto geriau orientuojasi iki tol jiems mažai pažįstamose situacijose. Organizatoriai tikisi, kad projektas gali išaugti į popamokinę vaikų veiklą ir taip ugdyti miestą suprantančius ir galinčius jame aktyviai dalyvauti piliečius.


INTRODUCTION 200M2 project is first educational event for children in architectural field, during which the children built their own dream city in 200m2 area. This project is supported by J.A.K (Young Architects’ Club) members, who are sponsored by Lithuanian Architect’s Union, Kaunas branch of Lithuanian Culture Council. The organizer team was comprised of 50 architects and 20 other specialists. In this project architects have set the goals for themselves to encourage creativity of children through games, stimulate their desire and develop their aesthetic perception and imagination, as well as, teach them to pay attention to details and observe the connection between the environment and an ordinary man. In addition, children had to be able to represent and defend their ideas in front of everyone, also they had to learn how to listen to instructions, ask questions and learn to make a choices, choose answers, share ideas and work in teams. During the period of two days, which lasted from the 13th to the 14th of November, the children were creating their dream city. 1child = 1m², 200 children = 200m² of their dream city. Each child received a 1m² of space and had to complete certain tasks. One of the main tasks was to communicate and make contact with their neighbours from different directions - North, East, South and West. Groups of young architects were formed from 4 of Kaunas city schools, which agreed to participate in the project with their pupils from 2 – 4 grades of primary school. Even before the project started, pupils had a chance to hear all about what was going to happen in an upcoming event and find out in which place they are going to build their dream city. Organizers gave total freedom for children to create and improvise, combine new materials with textures, patterns, just as they wished, without any instructions. The process of creation was only controlled by pre-selected materials, which suited together, in order to get aesthetic final model.

On 13th of November in 2014, 200 children and their tutors gathered on the second floor of the PLC “Mega”, where for the first time the participants were lectured about fantastic cities, nature and human connection, urbanism and cooperation. After the introduction the children were able to start imagining their dream cities and expressing their ideas on a piece of paper. Later planned designs naturally changed to volumetric solutions, model making, cooperation, compromises in one or another situation and craving for more creativity. Through games pupils have learnt how to communicate, cooperate and find compromises with their site neighbours. On the second day of the project children kept working on their dream city till 1 p.m. Afterwards, the organizers prepared probably the largest public model for an open exposition in Lithuania, which was exhibited on November 15th. This project had its own Facebook account www.facebook. com/200m2dirbtuveles, in order to record and notify about its development from the fIrst steps of the project (since the idea was born). The process of the closed-door event has been recorded (filmed, photographed) and all the information has been released in 200M2 project’s publication. This project is now a unique and extraordinary event for young architects as a social and educational research. The Lithuanian education system teaches children only music and art, but not about direct relationship with the environment that surrounds them. In this project pupils were asked questions about the scale, environment, human being, transport and related issues, which should help children to navigate in the environment, to have new interests, to encourage new ideas and to dream. The organizers are hoping that the project could fit in and enrich children’s after-school activities and develop citizens, who would be capable to actively participate in evolving city life and enviroment‘s well being.

5


TIKSLAI / AIMS • • • • • • • • •

Ugdyti vaikus per žaidimą/ Educate children through the game; Skatinti išradingumą/ Stimulate ingenuity; Skatinti norą analizuoti mus supančią aplinką/ Encourage willingness to analyze the surrounding environment; Eksperimentuoti/ Experimentalize; Atkreipti dėmėsį į daiktų santykius/ Pay attention to relations between things; Išmokti dalintis mintimis/ Learn how to share ideas; Lavinti komandinį darbą/ Develop teamwork; Lavinti ugdamuosius dalykus mokykloje: pasaulio pažinimas, matematika, dailė, lietuvių kalba, etika/ Improve skills gained in school subjects: world knowledge, mathematics, art, Lithuanian language, ethics.

UŽDAVINYS / OBJECTIVE •

6

Pastatyti 200m2 miesto maketą/ To build a model of 200m2 city.


7


IDĖJA / IDEA

PASKAITA

ESKIZAVIMAS

LECTURE

SKETCHING

1M2 KARTONO

BENDRADARBIAVIMAS

1M2 CARDBOARD

COOPERATION

vaikai supažindinami, koks gali būti miestas children were introduced, how city could look from different points of view.

kiekvienas vaikas gavo po 1m2 lakštą kartono each child received a 1m2 sheet of cardboard

8

idėjų fiksavimas ideas fixation

vaikai turi bendrauti tarpusavyje, kuriant vientisą miesto audinį Children have to cooperate with each other, in order to create onepiece city.


9


PASIRUOÅ IMAS PROJEKTUI 200M2/ PREPARATION FOR THE 200M2 PROJECT12


Kelių projekto kuratorių galvose kilusia idėja patikėjo ir prie jos prisijungti panoro bene 20 savanorių. Šie žmonės 4 mėnesius nuosekliai dirbo realizuojant idėją, jai suteikiant apčiuopiamą pavidalą bei sukuriant baigtinį produktą - Mūsų svajonių miestą. Idėjos vizualizavimui, pirmiausia buvo sukurtas renginio logotipas ir jo vaizdinis apipavidalinimas. Nuosekliai susitinkant ir diskutuojant, 2 kartus per savaitę, netvarkingas minčių kratinys įgavo aiškius rėmus ir suformuotą aiškią užduotį patiems kuratoriams. Sukurti pirmąjį Lietuvoje architektūrinį - mokomąjį projektą vaikams - nebuvo lengva užduotis. Gauti finansavimą, reikiamas medžiagas, sklaidos pagalvbą buvo surinktas remėjų aruodas. Bene didžiausias džiaugsmas - surastos patalpos. Tam PLC “Mega” mums skyrė savo parodų ir ekspozicijų salę. Vėliau, jau turint konkrečią erdvę projekto įgyvendinimui, sekė jos išplanavimas. Planuose gimė miesto žemėlapis, konkretus laiko tvarkaraštis, miesto statymo taisyklės bei planuojama eiga. Planuojant renginio eigą, nenuklydome nuo užsibrėžtų tikslų - skatinti vaikų išradingumą, ugdyti juos per žaidimus, lavinti estetikos suvokimą ir vaizduotę bei skatinti norą analizuoti juos supančią aplinką, bei sukurti reprezentuojantį baigtinį produktą. Buvo sukurtas informacinis pieštinis filmukas vaikams, apie miestų statymo eigą bei principus. Sukurtos renginio taisyklės bei prezentacijos ir pridėtinės veiklos 2-4 klasių vaikams, sukurtas renginio maikučių dizainas vaikams bei renginio kuratoriams. Kadangi užimti 200 mokinių, mums reikėjo mažiausiai 60 žmonių, pradėjome savanorių paieškas įvairomis sklaidos priemonėmis. Savanorius reikėjo informuoti apie renginį, ir suteikti pagrindinį instruktažą apie tai, kas jų laukia. Maketui reikalingos medžiagos buvo renkamos įvairiais būdais, pasitelkiant individualius rėmėjus bei projektui skirtą finansavimą. Iškilo būtinybė apie renginį plačiai informuoti ne tik savanorius, bet ir dalyvausiančius vaikus, tad kuratorių grupė juos lankė mokyklose ir supažindino su artėjančia užduotimi jiems pažįstamoje aplinkoje. Paskutinės 2 dienos prieš renginį buvo skirtos erdvės paruošimui, medžiagų, technikos bei žmogiškųjų išteklių sudėliojimui į savo vietas. Pasiruošimas 200M2 miesto statyboms - buvo ilgas ir nelengvas procesas, nuvedęs mus į nuostabų ir išskirtinį galutinį produktą - 200m² vaikų svajonių miesto maktetą.

13


14


Several project curators came up with a brilliant idea, which attracted around 20 volunteers to join 200M2 project. These people worked hard for four months to make this idea come true and it became a real thing that could be touched and seen – Our dream city. First of all, a logo was created for the project to visualise the idea and serve as its visual representation. After long and endless discussions, which were occuring twice a week, in the beginning it was just a messy brainstorme that later formed into a clear objective. Perhaps the greatest joy was to find the right exposition hall for this project and it has been given by PLC “Mega”. As a result it was about a right start to figure out how actually everything is going to look like – city, map, specific timetable and policies of building a city. The main goal was always to stick to the plan, which was encouraging creativity of children, to educate them through various games in order to exercise children’s aesthetic perception and vision. Moreover, motivate them to analyse the environment, which surrounds them and create the final product from it. In order to provide more information we had made drawn cartoons for children to show the basic principles of building a city. Project was filled with rules, presentations, extra activities for 2 – 4th graders, as well as specially designed T-shirts for children and the tutors. Since we had a purpose to keep 200 pupils busy, we needed to find at least 60 volunteers somehow. Volunteers were informed about the event and provided with basic instructions about what awaits them. Also, the model required a lot of materials, which were collected from various sources: individual donations and project funding. There was a need to spread information about 200M2 project as widely as possible to catch volunteers’ and children’s attention. Due to this fact, a group of tutors made visits to schools and shared information about an upcoming event. 2 days before 200M2 project started, different areas were formed for specific purposes, to collect and put all necessary materials, technologies, and distribute human resources in the right positions. The whole preparation for grand 200m2 urban city construction – was a long and difficult process, but it has led us to a wonderful and unique final product – two hundred square meters model of children’s dream city.

15


16 Prezentacijos kūrimas Creating the presentation

Tvarkaraščio dėliojimas Organizing the timetable

Erdvės išplanavimas Layout of the area

Renginio erdvės paieška Finding a place for the event

Plakato kūrimas Creating the poster

Remėjų paieška Searching for sponsors

Idėjos vystymas Developing of the idea

Logotipo kūrimas Creating the logo


17

200M2 projekto įgyvendinimas Realization of the project 200M2

Erdvės paruošimas Space preparation

Mokyklų pasirinkimas Choosing the schools

Medžiagų paieška, sandėliavimas. Material sourcing, warehousing.

Savanorių paieška Volunteer search

Informacinė sklaida Spreading the information

Marškinėliai T-shirts

Edukacinio filmuko kūrimas apie miestus Making an educational film about cities


MOKYKLŲ ZONOS - Kauno Ryto pradinė mokykla - Kauno Tado Ivanausko vid. mokykla - Kauno Šv. Kazimiero vid. mokykla - Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla

4C KLASĖ 22 MOKYNIAI

18

2C KLASĖ 29 MOKYNIAI

4A KLASĖ 26 MOKYNIAI

2B KLASĖ 29 MOKYNIAI


3B KLASĖ 20 MOKYNIAI

3A KLASĖ 25 MOKYNIAI

2C KLASĖ 30 MOKYNIAI

2A KLASĖ 28 MOKYNIAI

19


20


SKLYPŲ NUMERACIJA / THE ARRANGEMENT OF LOTS IN SPACE Iki projekto pradžios likus 2 savaitėms kūrybinė komanda aplankė visas projekte dalyvaujančias mokyklas. Šio vizito tiklas buvo supažindinti vaikus ir jų tėvelius su projektu bei atlikti kūrybines, komandines užduotis. Architektūrinių užduočių metu buvo skatinama mokinius dirbti komandose ir atlikti užtuotis per tam tikrą laiką, nes projekto metu mūsų visų kuriamam miestus įgyvendinti turėsime labai mažai laiko. Užsiėmimų pabaigoje kiekvienas mokinys burtų keliu išsitraukė savo sklypo dalį miesto kontekste. Tokiu budu mums ir mokiniams renginio metu buvo lengviau orentuotis statybų aikštelėje.

Within 2 weeks, at the beginning of the project, the creative team visited all the schools involved in the project. The aim of the visit was to introduce the project to the children and their parents and to carry out creative team tasks. Architectural tasks encouraged students to work in teams and perform the tasks having limited time as the children will have very little time to create the city during the project. At the end of classes each student drew his site by lot. Thus, this helped us and pupils at the event to better orient ourselves at the building site.

2C KLASĖ

2B KLASĖ 21


22


23


MEDŽIAGOS / MATERIAL

KLIJAI (l) GLUE(l)

5

Pieštukai/flomasteriai/ markeriai (vnt.) Pencils/Cursor/ Highlighters (pcs.) Putoplasto kubeliai (vnt.) Foam cubes (pcs.)

3000

Lipni juosta (m) Duct tape (m)

Kartonas (m2) Cardboard (m2)

100

2000 Mediniai iešmeliai (vnt.) Wooden pieces (pcs.)

24

500

2000

Kempinė (m) Sponge (m)

400


25


STARTAS / STARTDALYVIAI/PARTICIPANTS

28

209 MOKINIAI / 60 SAVANORIŲ / 8 MOKYTOJOS


FUNKCINĖS ZONOS / FUNCTIONAL AREAS

PASKAITŲ PLOTAS / LECTURES AREA

INTERVIŲ PLOTAS / INTERVIEW AREA

ŽAIDIMŲ PLOTAS / GAMES AREA

DARBO VIETA / WORKING SPACE

SKLYPŲ IŠDĖSTYMAS ERDVĖJE / LOTS ARRANGEMENT OF SPACE

29


TVARKARAŠTIS / SCHEDULE I-oji diena.

Day I.

8:00 PLC “Mega” renkasi savanoriai ir projekto koordinatoriai. 8:00 Volunteers and project coordinators come to „Mega“. 8:30 Vaikų, ir juos lydinčių mokytojų, atvykimas. Vaikai suskirstomi po keturis, 8:30 Children and their teachers arrive. Children are divided into several groups of four. They are jiems paskiriamas patarėjas-padėjėjas-savanoris. Vyksta vaikų ir savanorių susipažinimas, supported by adviser-assistant-volunteer, volunteers and children get to know eah other, get T-shirts marškinėlių, priemonių išsidalijimas. and the materials to work with. 9:00 Pristatymas - paskaitėlė “Pavadinimas?” 9:00 Presentation - lectures “Title?” 9:30 Vaikų anksčiau sukurtų piešinių-maketo projektų patobulinimas, pakeitimas. 9:30 Improvement of previously made drawings and models. 10:00 Užkandžio pertrauka. 10:00 Snack Break. 10:20 Startas maketo kūrimui. 10:20 Start to create the model. 11:10 Žaidimo pertrauka mokyklai nr.1 Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla. 11:10 Playtime for school No.1 Pranas Mašiotas Kaunas Primary School. 11:20 Žaidimo pertrauka mokyklai nr. 2 Kauno Šv. Kazimiero vidurinė mokykla. 11:20 Playtime for school no. 2 St. Kaunas. Casimir High School. 11:30 Žaidimo pertrauka mokyklai nr. 3 Kauno Tado Ivanausko vidurinė mokykla. 11:30 Playtime for school no. 3 Kaunas Tadas Ivanauskas Secondary School. 11:40 Žaidimo pertrauka mokyklai nr. 4 Kauno Ryto pradinė mokykla. 11:40 Playtime for school no. 4 Kaunas Morning Primary School. 12:30 Užsiėmimų pabaiga 12:30 End of sessions. II-oji diena.

Day II.

8:00 PLC “Mega” renkasi savanoriai ir projekto koordinatoriai. 8:30 Į PLC “Megą” atvyksta vaikai; savanoriai pasitinka savo komandas, palydi nusivilkti, vedasi į statybų vietą, pradeda statyti. 9:10 Žaidimo pertrauka mokyklai nr.1 Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla. 9:20 Žaidimo pertrauka mokyklai nr. 2 Kauno Švento Kazimiero vidurinė mokykla. 9:30 Žaidimo pertrauka mokyklai nr. 3 Kauno Tado Ivanausko vidurinė mokykla. 9:40 Žaidimo pertrauka mokyklai nr. 4 Kauno Ryto pradinė mokykla. 10:30 - 10:50 Užkandžio pertrauka. 12:15 Statybų pabaiga. 12:30 PLC “Mega” kieme vaikai suformuoja 200M2 užrašą. Filmuojamas užrašas iš paukščio skrydžio.

8:00 Arrival of volunteers and project coordinators 8:30 Arrival of children; volunteers meet their teams, take them to the building site and start to build. 9:10 Playtime for school No. 1 Kaunas Pranas Mašiotas Primary School. 9:20 Playtime for school no. 2 Kaunas St. Casimir High School. 9:30 Playtime for school no. 3 Kaunas Tadas Ivanauskas Secondary School. 9:40 Playtime for school no. 4 Kaunas Morning Primary School. 10:30 to 10:50 Snack Break. 12:15 Completing the building process. 12:30 In a backyard of Mega children formed a 200m2 note. It was filmed from a bird’s point of view.

III-oji diena.

III Day.

11:00 Parodos atidarymas. 12:00 Parodos pristatymas, kalba projekto iniciatorius, architektas Mindaugas Butvila. 12:20 Svečio iš savivaldybės kalba. 12:30 Padėkų įteikimas projekto organizatoriams ir remėjams. 13:00 “Mūsų svajonių miesto” maketo pristatymas, įdomioji statistika, svajonių miesto palyginimas su Kaunu. 19:00 Parodos uždarymas. Norintys projekto dalyviai gali pasiimti savo sukurtą miesto sklypo dalį.

11:00 Opening of the exhibition. 12:00 Presentation of the exhibition. Speech by the originator of the project, architect Mindaugas Butvila. 12:20 Speech by the visitor from municipality. 12:30 Presenting letters of gratitude to the project organizers and sponsors. 13:00 The presentation of the model “City of our dreams”, including the most interesting statistics and the comparison of the created city with Kaunas. 19:00 The end of exhibition. Project participants have a chance to take their creations.

30


TAISYKLĖS / RULES Įgyvendinti šį projektą turėjome per 2 dienas. Kiekvieną dieną darbui turėjome po 4 valandas, tad norint suvaldyti 200 mokinių reikėjo projekto taisyklių: We had 2 days for this project. We have been working for 4 hours per day and in order to control 200 pupils we had to have some rules: • • • • • • • • • • • •

Saulutė. Dėmesiui sutelkti, pamatęs “saulutę” aš nekalbu ir pats darau “saulutę”. Sun. To focus attention. When I see the “sun” I stop talking and do the “sun” as well. Balti marškinėliai. Projekto organizatoriai, savanoriai. Jei turiu klausimų ar reikia pagalbos kreipiuosi į juos. White T-shirt. Project organizers, volunteers. If I have any questions or need help I go directly to them. Prieš imantis statybos veiksmų pasitarti su savo komandos nariais. Before starting to build anything I have to consult with my team members. Dalinkis statybos įrankiais su savo komanda. Share construction tools with your team. Ištiesk pagalbos ranka draugams. Help your friends. Atsitikus nelaimei kreipkis į vyresnį žmogų. In an emergency speak to an elder. Norint “aplankyti nykštukus” kreipkis į savo mokytoją. If you have to “visit the dwarves” inform your teacher. Susitvarkyk savo darbo vietą. Clean up your workplace. Būk draugiškas ! Be friendly! Netriukšmauk ir netrukdyk visiems dirbti statybų aikštelėje. Be quiet and do not disturb others at the workplace. Gerbk savo statybos viršininką. Respect your building supervisor. Atlikus dienos užduotį-suplok. If you finished your task-clap your hands.

31


PIEŠTINIS, PAŽINTINIS FILMUKAS - “Kurkime miestą kartu”/ DRAWN VIDEO - “Let’s create city together”.

32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


PRODUKTAS-MŪSŲ SVAJONIŲ MIESTAS / FINAL PRODUCT- CITY OF OUR DREAMSSKLYPO/ PLOT NR. 13

48

SKLYPO/ PLOT NR. 37

SKLYPO/ PLOT NR. 128


SKLYPO/ PLOT NR. 35

49


BENDRAS MIESTO PLANAS/ GENERAL CITY PLAN

Mieste yra: Sklypų skaičius......................................209 Aukščiausias kalnas.....................44,4 m Ilgiausia upė.................................3,210 km Aukščiausias pastatas...............271,2 m Žiedinės sankryžos.........................15 vnt. Tiltai........................................................34 vnt. Ligoninės...............................................8 vnt. Mokyklos...............................................12 vnt. Oro uostai..............................................4 vnt. Ugnikalniai............................................3 vnt. Uostai.....................................................14 vnt. Visuose sklypuose yra parkai ! The City has: Number of percels................................209 The highest mountain.................44,4 m The longest river.........................3,210 km Tallest building...............................271,2 m Roundabout.......................................15 psc. Bridges................................................34 psc. Hospitals...............................................8 psc. Schools................................................12 psc. Airports..................................................4 psc. Volcanoes............................................3 psc. Ports......................................................14 psc. Every city has a park!

50


51 51


52


VAIKŲ MINTYS APIE SUKURTĄ MIESTĄ/ CHILDREN’S THOUGHTS ABOUT CREATED CITY

53


SKLYPO/ PLOT NR. 157

SKLYPO/ PLOT NR. 105

SKLYPO/ PLOT NR. 81 “Kęsto ugnikalnis” nors darė Vytis /”Kęstas’ volcano” even though it was made by Vytenis

SKLYPO/ PLOT NR. 52.

54


KRAŠTOVAIZDIS/ LANDSCAPE Upė,ežeras/ River, lake Kalnas/ Mountain Parkas, miškas/ Park, forest Ugnikalnis/ Volcano Sklypas/plot nr. 157 Sklypas/plot nr. 107 Sklypas/plot nr. 124

Sklypas/plot nr. 93

Sklypas/plot nr. 31

Sklypas/plot nr. 24 Sklypas/plot nr. 65-67

Sklypas/plot nr. 201 Sklypas/plot nr. 88

Sklypas/ plot nr. 4

Sklypas/plot nr. 180 Sklypas/plot nr. 81

Sklypas/plot nr. 162

Sklypas/plot nr. 92 Sklypas/plot nr. 6

Sklypas/plot nr. 58-64 Sklypas/plot nr. 52

Sklypas/plot nr. 5

55


SKLYPO/ PLOT NR. 61

SKLYPO/ PLOT NR. 16

56

SKLYPO/ PLOT NR. 144

SKLYPO/ PLOT NR. 197


ARCHITEKTŪRA/ ARCHITECTURE Šiuolaikinis miestas Juodasis parkas “Čiulpinuko žiedas” “Neries” upė “Saulės žiedo parkas”/ Modern city Black park ”Lollipop circle” “Neris” river “Sun’s circle park”

Povandeninis miestas/ Under-water city

Ligoninė “Fantazijos rajone”/ Hospital “In fantasy neighbourhood”

Sklypas nr. 1 Pramogų parkas/ Plot nr. 1 Adventure park

Kauno pilis Aulinukų takelis/ Kaunas castle Boots path “Dangaus miestas”/ “Sky city”

Krioklys/ Waterfall

Lėktuvas ant gaisrinės/ An airplane on the firehouse

“Funtiko” parkas/ “Funtiko” park

“Saldainių miestas”/ “Candy city”

Oro uostas/ Airport

Geležinkelis ore/ Railway in the air Sklypas nr. 2 Policijos nuovada “Žaibo” stadionas Lietuvos bokštas “Šviesos” punktas Televizijos bokštas Skanumynų viešbutis Svajonių piramidė Saldumynų namas Saldainų miškas

Pastatas- “Ugnikalnis”

Miestas - tvirtovė

“Garfildo” pastatas “Tomo ir džerio” parkas

Laimės medis Lėktuvas/ An airplane “Ežio” bokštas

Lėktuvas/ An airplane

“Mano bokštas” “My tower”

Traukinių stotis/ train station Universitetas/ university Bažnyčia/ church Mokykla/ school

“Dom dom” bokštų kvartalas “Lietuvos” bokštas Cirkas/ “Dom dom” towers neighbourhood “Lithuania” tower circus “Ledynmečio” kino teatras “Nuostabusis rajonas”/ “Ice-age” cinema “Amazing neighbourhood”

“Spalvotuko parkas” “Dainų dainelės” koncertų salė/ “Spalvotuko park” “Dainų dainelės” concert hall Graffiti studija/ graffity studio “Keistų daiktų” muziejus Svajonių namas Dangoraižis Žaliasis parkas/ “Strange things” museum Dream house Skycraper Green park

Indiška pilis Indian castle

“Apple” ofisas “Apple” office Tiltu sujungti dangoraižiai Skycrapers connected by bridge Pėsčiųjų tiltas/ “Vaizdingas maršrutas” pedestrian bridge “Picturesque route” Burtų mokykla Magic school

Saldainių parduotuvė/ Candy shop “Čikos” rajonas/ “Čikos” neighbourhood 100 a. dangoraižis/ 100 story skyscraper

“Čiulpinukų miestas”/ “Lollipop city” Kavinė ant upės kranto/ cafe at the river side

Namas dideliais langais/ house with large windows

57


SKLYPO/PLOT NR. 194

58

SKLYPO/ PLOT NR. 143

SKLYPO/PLOT NR. 61-62


SKLYPO/ PLOT NR. 130

59


AUKŠČIAUSI PASTATAI SKLYPAS/ SKLYPAS/ PLOT NR. 142 PLOT NR. 142

60

SKLYPAS/ SKLYPAS/ PLOT NR. 45 PLOT NR. 45

SKLYPAS/ SKLYPAS/ PLOT NR. 14 PLOT NR. 14


340m SKLYPAS/ PLOT NR. 38

SKLYPAS/ PLOT NR. 139

SKLYPAS/ PLOT NR. 178

320m 300m 280m 260m 240m 220m 200m 180m 160m 140m 120m 100m 80m 60m 40m 20m

61


1. 2. 3. 4. 5. 6.

62

Kodėl yra miestai? Todėl, kad būtų centras. Centrai: ligoninės, namai...viskas vienoj vietoj. Kodėl pastatai yra ne vienodo aukščio? Todėl, kad vieniems patinka žemiau gyvent, kitiems aukščiau patinka gyvent. Kokie gyvūnai stato miestus? Nežinau. Kiek dramblių tilptų Kaune? Vienas. Kam reikalingos upės? Kad būtų švarus vanduo, galėtume išsimaudyti ir nusiprausti. Kas būtinai turi būti mieste? Namai, parduotuvės, ligoninės, policija.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Why do the cities exist? To have a centre. Centers: hospitals, houses...everything in one place. Why building are of different height? Because some people like to live below, others like to live above. What kind of animals build cities? I don’t know. How many elephants can fit in Kaunas? One. Why do we need rivers? In order to have clean water, to swim and wash yourself. What is neccessary in a city? Houses, shops, hospitals, police.


Kamilė 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kodėl yra miestai? Todėl, kad žmonės galėtų gyventi. Vieni didesniam gyventi, kiti mažesniam. Kodėl pastatai yra ne vienodo aukščio? Todėl, kad vieni žmonės mėgsta aukštai gyventi, kiti bijo aukščio. O jeigu visi būtų aukšti, tai tada kiti bijotų aukščio. Kokie gyvūnai stato miestus? Na, bezdžionės gal. Paukščiai gali medyje pasidaryti. Kiek dramblių tilptų Kaune? Kokie šimtas…tūkstantis…penki tūkstančiai. Gal koks dešimt tūkstančių. Kam reikalingos upės? Kad galėtų gyventi žuvys. Žmonės, kurie mėgsta gamtą galėtų išsimaudyti. Kas būtinai turi būti mieste? Namai, kad žmonės turėtų kur gyventi, medžiai, kad paukščiai turėtų kur gyventi, miškai, lietus, saulė.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Why do the cities exist? For people to live. Somebody lives in a bigger city, somebody in a smaller one. Why building are of different height? Because some people love to live in the upper floors, some are afraid of height. Not everybody can live in the upper floor. What kind of animals build cities? Well, maybe monkeys. Birds can make it in trees. How many elephants can fit in Kaunas? About a hundred…thousand…five thousand. Maybe around ten thousand. Why do we need rivers? For fish to have a place to live in. So that people, who love nature, could bathe. What is neccessary in a city? Houses for people to live in, trees for birds to live in, woods, rain, sun.

63


Ernesta 1. Kodėl yra miestai? 2.

3. 4. 5. 6.

64

Buvo daug žmonių ir buvo kaimai. Tada statėsi vis didesnius kaimus, o paskui ir miestai. Kodėl pastatai yra ne vienodo aukščio? Žiūrint nuo žmonių skaičiaus. Jei žmonių yra mažai, tai maži namukai. Jeigu namai yra dideli, reiškias, ten daug žmonių gyvena. Kokie gyvūnai stato miestus? Gyvūnai stato miestus…barsukai… Kiek dramblių tilptų Kaune? Du. Kam reikalingos upės? Upės reikalingos tam, kad galėtų gyventi jūriniai gyvūnai visokie, žuvys plaukioti, augalai. Kas būtinai turi būti mieste? Mieste būtinai turi būti aplinkos neteršiantys namai, upės išvalytos, ežerai, prižiūrimi laukai, žolės.

1. 2.

3. 4. 5. 6.

Why do the cities exist? There were a lot of people and there were villages. Later villages started to grow into bigger villages and after that –cities. Why building are of different height? It depends on the number of people. If there are less people, then houses are small. If houses are big, that means, a lot of people live there. What kind of animals build cities? Animals build cities…badgers… How many elephants can fit in Kaunas? Two. Why do we need rivers? Rivers are needed for various sort of marine animals to live, for fishes to swim, for plants. What is neccessary in a city? The city must have eco-friendly houses, cleaned rivers, lakes, supervised fields, lawns.


1.

2. 3. 4. 5. 6.

Monika Kodėl yra miestai? Miestai yra, kad tarkim kai važiuoja greitoji ar kokia ten gaisrinė, kad nebūtų taip, kad nesakytum čia medžiai, čia paukščiai, o sakytum miesto pavadinimą. Kodėl pastatai yra ne vienodo aukščio? Todėl, kad įvairiai stato juos: vienas dviejų aukštų, kitas trijų, kitas ten devynių. Būna ir dangoraižiai. Kokie gyvūnai stato miestus? …barsukai. Kiek dramblių tilptų Kaune? Nežinau, gal dešimt. Kam reikalingos upės? Šito nežinau. Kas būtinai turi būti mieste? Gatvės, namai, gyvenvietės, mokyklos.

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Why do the cities exist? Cities are made in case when an ambulance or like a fire truck is coming, you wouldn‘t say there are trees and birds around, you could tell them the name of the city. Why there are differences between how high buildigs are? Because they are built in different ways: one is two-floor, another one three-floor, or like nine. Also there are skyscrapers. What kind of animals are building the cities? …badgers. How many elephants can fit in Kaunas? I don’t know, maybe ten. Why do we need rivers? I don‘t know this one. What must be in the city? Streets, houses, settlements, schools.

65


66


67


PARODA / EXHIBITION70


71


72


73


74 itė

ka s

ns

G fo inta to ut gr as af as Bit vi

itė

iči

El ar ena ch Da ite m kt aš ė ev

ūt ė

ė

iū t

Eg ar lė G ch r ite iga kt le ė vič

ve ntar te ė M rin a ar uru ė sa

Gi

tė n

D ar oma ch s ite Ja kt nu as š ka

va

Au ar šrin ch ė ite Mit kt ran ė o

D in ovyd dž a in s A ier g iu an s so

G ar iedr ch ė ite Nik kt in ė ai

ė

ait

ytė

ėn

G fo ailė to M gr ak af u ė t

G

a ar brie ch lė ite Ba kt ltr ė uš

ytė

La ar ura ch D ite ru kt kte ė ny tė

Ta ar das ch N ite an kt ar as to n

is

sk as

d ar gar ch as ite Ja kt nu as ta u

E

M ar onik ch a ite Kin kt d ė er

Lu ar kas ch S ite en kt ku as s

M ar onik ch a ite Lio kt či ė ai

ka s

Va in ido fo ta rm s at Rut ika ka s us

sk ait ė

G ar oda ch Ju ite šk kt ev ė ič

M ar atas ch V ite ilk kt au as sk as

at ait ė

B ar irutė ch M ite au kt ru ė š

B ar irutė ch J ite an kt ka ė u

la

na s

tvi

D ar ariu ch s ite Ka kt ma as rū

M ar inda ch u ite g a kt s B as u

Vy ar ten ch is ite Ra kt ub as ic ka s

S ar anta ch S ite im kt on ė av ič

KOMANDA / TEAM


75

a

in

M ar arty ch na ite s kt Le as šč iš

Ra ar sa ch Ki ite rkl kt ion ė y

as

čiū

a diz ura ain Ada er ma ė vi

L

in

Ju tre oza ne s ris Bo b

M ar ykol ch as ite S kt vir as sk is

an ta

va sp rda ec s p ial a yb var ė dė

Ta kin das o Si pr rv od yd iu as se ris

Ta in das fo rm Mic at kū ika na s s

e in mig žin iju ier s S iu ūd s m

R

ė

Ra ar suo ch lė ite P kt etr ė ika it

s

ė

ien

ytė

Ra ar mu ch n ite ė J kt ur ė kš

Ra

In mint fo a rm Ram at an ikė ke vič

M ad artyn m aP in et ist ra ra vič to iūt rė ė

ity

M va artyn dy a bin Sta in nis kė lo va

us

La ar ury ch na ite s kt Ku as b ili na

Ai NT das ag Ge en lb ta ūd s a

ait ė

Ko ar tryn ch a ite Č kt ikin ė

ė

ūt

ė

iči

a ed rolin uk a ol Jak og im ė av

K

Ka va rol dy ina bin G in inc kė a it

Ju tre sta ne s B ris ob i

is

Jo ar nė ch Ži ite tke kt vič ė iū

ek grida on P om ovi ist laitie ė nė

In

Ig ar nas ch J ite on kt au as sk

G

m ret ar a ke L tin ov go e sp iky ec tė ial ist ė

G

m reta ar ke Ra tin pa go la sp vič ec iū ial tė ist ė


ORGANIZATORIAI:

REMĖJAI/PARTNERIAI:

Tiražas 400 egz./ Print run 400 copies

Parengė/prepered by Jaunų architektų klubas. J.A.K. Vilniaus g. 22, 44280 Kaunas El-paštas web link

Išleido/published by pav. adresas web link

Spausdino/printed by pavadinimas adresas el paštas web link


CD