Page 9

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Drago [o{tari~ - ob 20. [alamunovem memorialu 1987

Triperesna deteljica: Ivan, Ivica, Drago Tako kot veliko generacij pred nami, pa tudi kasneje za nami, smo se spoznali kot najstniki pri redni vadbi splo{ne telesne vzgoje v DTV Partizan @elezni~ar Maribor. Hitro smo se navdu{ili za tekmovalno {portno gimnastiko. Na sre~o smo imeli dobre vzornike, kot so bili Tone Ter{ek, Janez Nov{ak, Tone [alamun, Alfonz Perko, Nino Dvor{ak in Stane Proje.V na{i generaciji so bili v tistih ~asih {e Stanko Fekonja, Albin Milkovi~, Milan in Du{an Tanu{, Ljubo Babo{ek, Bruno Rojnik in Fredi Majeri~, vse pa nas je vodil neumorni trener Vlado Te`ak, na{ drugi o~e, DTV Partizan @elezni~ar pa je bil takoreko~ na{ drugi dom. Moram povedati, da smo bili v tistih ~asih zelo obremenjeni. Ob rednem {olanju smo morali pomagati pri raznih opravilih. V dru{tvu nismo tekmovali le v {portni gimnastiki, temve~ smo sodelovali pri mno`i~nih vajah, partizanskem mnogoboju (gimnstika, atletika), v akademijskih sestavah, smu~anju, skokih v vodo, plavanju, krosu in drugo. Skratka, bili smo izredno vsestranski in prav zaradi tega smo bili dobro telesno pripravljeni za {portno gimnastiko, ki je bila na{a ljubezen. Prvo na{e ve~je tekmovanje v {portni gimnastiki je bilo dr`avno prvenstvo na Reki leta 1958. Tekmovali smo med mladinci II. razreda. Prav to tekmovanje nam je bila velika spodbuda za naprej. Hitro zatem smo se vsi trije - Ivica [pendl , Ivan [alamun in jaz- uvrstili v republi{ko mladinsko reprezentanco. Kot nadarjene tekmovalce so nas ve~krat poklicali na skupne priprave. Ob odli~nem treningu na pripravah tudi dru`abnosti ni manjkalo. Prav na tem podro~ju sta bila v ospredju Ivan in Ivica, tako da smo se ve~krat do solz nasmejali.

Pula, leta 1960. Od leve: Ivan [alamun, Truda Nov{ak, Stane Proje, Janez Nov{ak, Tone [alamun, v ozadju Rajko Rojs 8

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement