Page 8

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

[alamun Ivan (15. 11. 1942 - 9. 4. 1961)

Ivan [alamun se je rodil v Mariboru v delavski dru`ini, v kateri je bilo skupno deset otrok. Izu~il se je za elektri~arja,v telovadnico DTV Partizan @elezni~ar Maribor na Taboru pa je na{el pot razmeroma pozno, {ele, ko je obiskoval zadnji letnik poklicne {ole. Ivan je postal s~asoma eden najbolj perspektivnih telovadcev in je telovadil v vrsti odli~nih in znanih telovadcev Ivica [pendla in ~lana jugoslovanske dr`avne reprezentance Draga [o{tari~a. Tudi Ivanu so se na ste`aj odpirala vrata med reprezentante, ~e se ne bi zgodila nesre~a. Aprila 1961 je bil v Ljubljani prvi kongres telesne kulture Slovenije. Na telovadni akademiji so nastopili tudi telovadci DTV @elezni~ar Maribor. Na generalki 6. aprila je Ivan izvajal zelo te`ko prvino - prevrat nazaj v kombinaciji s premi~ne deske; to je bil njegov zadnji prevrat: ob doskoku je tako nesre~no padel, da je 9. aprila umrl, star komaj osemnajst let. V po~astitev njegovega spomina je prirejalo njegovo mati~no dru{tvo DTV Partizan @elezni~ar Maribor `e od leta 1967 telovadno tekmovanje pod imenom [alamunov memorial. V zadnjih letih je glavni nosilec organizacije naslednik DTV-ja Dru{tvo za {port in rekreacijo Maribor, ki pa mu pri tem izdatno pomagajo vsa gimnasti~na dru{tva iz Maribora in iz Ru{. [alamunov memorial je prerasel v priznano prireditev z redno mednarodno udele`bo in se uvr{~a med zelo prepoznana gimnasti~na tekmovanja predvsem v prostoru Alp, Jadrana in Donave.

7

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement