Page 66

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXV. [alamunov memorial - 30. 5. 1992 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Toni Pileti~, dr. Stane Proje, Stanko Fekonja, Miran Fi{er, Toma` Ritlop, Bernarda Mavri~, mag. Martin Pra{ni~ki, Zlatko Kova~i~, Anica [pendl, Anica Fekonja, Sa{ka Petek, Majda Sajko, Drago ^ebular, Janez Nov{ak, Marija Ornik, Zalka Polegek, Brane Kani`ar, Marko [alamun, Renato Pauli~, Zlatka Proje s sodelavci, Dada Jelen, Milan Herman, dr. Mi~o Tripkovi~, Bogo Krajnc s sodelavci Sodniki: Milo{ Stergar, Severin Kodri~, Franc Horvat, Sa{o Mrvaljevi~, Andrej Gor{e, Tone [alamun, Ivica [pendl, Boris Pintari~, Tibor Letko, Heimo Pocivalnik, An|elko Vran~i~, Dra`en [ulj, Jo`e Senica, Du{an Furlan, Ljubo Borkovic, Stjepan Stolnik, Boris Kurili~, @eljko Jambrovi~, Ivan Vidovi~ Sodnice: Bernarda Mavri~, Rika Binter, Maja @ugelj, Vera Halmova, Mirjana Maskaljevi~, Tina Trugar, Alenka Rokavec, Vida Mihel~i~, Petra Grom, Nata{a Jerki~, Alenka Zupan~i~, Vesna Maskaljevi~, Irena Fi{er, @uljeta Malek Tekmovanja so se udele`ili tekmovalci iz Slovenije, Hrva{ke, Avstrije, ^e{koslova{ke in Mad`arske. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lanica + mladinka in ~lan + mladinec).

Rezultati: Ekipno (mladinec, ~lan): 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Jovanovi~, Jane`i~) 109,35 2. Dunaujvarosi Tornal Club (Halasz, Panczel) 109,05 3. Vinohrady Bratislava (Mahata, Burgar) 108,45 4. GK Partizan Trbovlje (Ba{, Glava~) 106,10 5. [D Narodni dom Ljubljana (Petkov{ek, Pulji~) 104,00 6. Zagreba~ki gimnasti~ni savez (Jovanovi~, Savi~) 103,85 7. DTV Partizan Maribor-Center ([ajn, Bedenik) 103,75 8. Zagreba~ki gimnasti~ki savez (Gori~ki, Borkovi~) 98,80 9. Allgem. Turnverein Graz (Staudinger, Poduscha) 98,25 10. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Kamin, Veble) 61,30 11. DTV Partizan @elezni~ar Maribor (Senica, [o{tari~ V.) 53,45 Ekipno (mladinka, ~lanica): 1. Zagreba~ki gimnasti~ni savez (Pintar, Predi~) 71,90 2. Zelena jama Ljubljana (Vre~i~, Retelj) 71,20 3. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Vr{~aj, Peri~) 70,95 4. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Mavri~, Juri{i~) 70,20 5. GK Partizan Trbovlje (Ru{id, Nadrag) 69,85 6. Zagreba~ki gimnasti~ki savez (Matijevi~, Toma{egovi~) 67,60 7. Zagreba~ki gimnasti~ki savez (Dimitrijevi~, Jerkovi~) 67,05 8. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Sti{kovski, Kunaver) 66,70 9. Zagreba~ki gimnasti~ni savez (Ivezi~, Trgovac) 65,60

65

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement