Page 64

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXIV. [alamunov memorial - 1. 6. 1991 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Toni Pileti~, Stane Proje, Stanko Fekonja, Miran Fi{er, Toma` Ritlop, Bernarda Mavri~, Martin Pra{ni~ki, Drago [o{tari~, Peter Muraus, Anica [pendl, Marija Ornik, Zalka Polegek, Brane Kani`ar, Stanko Fekonja, Renato Pauli~, Bo{tjan Vozi~, Zlatka Proje, Milan Herman, Mi~o Tripkovi~, Bogo Krajnc, Ervin Toplak, Milena Toplak, Dardo Kova~i~ Sodniki: Milo{ Stergar, Jo`e Senica, Franc Horvat, Stjepan Stolnik, Prescu Gheorghe, Tone [alamun, Ivan [pendl, Bo{ko Filipovi~, Du{an Furlan, An|elko Vran~i~, Bane Tripkovi~, Severin Kodri~, Andrej Gor{e, Vlado Vodi{ek, Bo{tjan @akelj, Darko Cika~, Toma` Ritlop Sodnice: Bernarda Mavri~, Rika Binter, Maria Fialova, Elza Ivanovi~, Katarina Bogataj, Vierka Halmova, Ru`a Kova~i~, Dagmar Csiakiova, Tina Trugar, Teja Ilc, Alenka Rokavec Tekmovanje je bilo z mednarodno udele`bo. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lanica + mladinka in ~lan + mladinec).

Rezultati: Ekipno (mladinec, ~lan): 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Lo~nikar, Pegan)110,10 2. Partizan Narodni dom Ljubljana (Petkov{ek, Hod`i~)108,75 3. Gimnasti~na zveza Maribor (Bedenik, [o{tari~ V.)108,00 Ekipno (mladinka, ~lanica): 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza I. (Retelj, De`elak) 73,85 2. Inter Bratislava (Bole~kova, Bohmerova) 72,75 3. Ljubljanska gimnasti~na zveza II. (Juri{i~, Tur{i~) 72,45 ^lanice: 1. De`elak Sa{a GZ Ljubljana 37,70 2. Jordanova Marina Sofija 37,20 3. Tur{i~ Barbara GZ Ljubljana 37,00 Sodelovale so {e: Guerorginieva Sonia Sofija, Boehmerova Lubica, Vadovi~ova Barbara in Bar~ova Estera Bratislava, Bu~ar Maja Novo mesto, Kova~evi~ Bojana Novi Sad, Nadrag Petra Trbovlje, Peri~ Lidija Ljubljana Mladinke: 1. Retelj Nata{a GZ Ljubljana 36,55 2. Bole~kova Viera Bratislava 36,20 3. Horvathova Ivana Bratislava 36,00 4. Nemethova Mariana Bratislava Sodelovale so {e: Kurasova Henrieta Bratislava, Ivanovi~ Ivana Subotica, Krivec Stanka in Ru{id Aj{a Trbovlje, Juri{i~ Lea in Kunaver Maja Ljubljana, @veglar Anja Ru{e

63

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement