Page 44

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XVI. [alamunov memorial - 16. 4. 1983 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Org. odbor: Vozi~ Marjan, Proje Stane, Fekonja Stanko, Pileti~ Toni, Nov{ak Janez, ^ebular Drago, Kosi Marjan, Gumpot Ton~ka, Majeri~ Milan, Pauli~ Renato, [alamun Marta, Florenin Danilo, Kova~ Hilda, Mavec Danica, [pendl Anica, Robnik Jasna, [o{tari~ Drago, [alamun Marko, Muraus Franc, Petek Adolf, Sajko Valent, @iger Jo`e, Cilen{ek Vitomir Sodniki: Kokole Jo`e, Mrvaljevi~ Sa{o, Gaja Aleksej, Kodri~ Severin, Treb{e Stanko, Muraus Peter, Popo{ek Matja`, Hrastovec Milan, Nastran Janko, [pendl Ivan, [libar Janez, Jelen Peter, Fi{er Miran, Horvat Franc, Senica Jo`e, Ter{ek Tone, Senica Vitko, Mileti~ Branislav, Brodnik Janez, [e{i~ Bogdan, Treb{e Jakob, Jelen Kamilo, Furlan Du{an, Zadravec Marjan, Kosi Marjan, Drame Anton Sodnice: Kova~i~ Ru`ica, Mavri~ Bernarda, Horvati~ Katica, Cilen{ek Breda, Podobnik Marjana, Gojkovi~ Vi{nja, Mehmedi~ Desanka, Zupan~i~ Alenka, Kova~ Marjeta, Bolkovi~ Vera, Zavrl Nevenka, Binter Rika, Kek Ida, Albert Valentina, Kova~ Marlenka, Bla{kovi~ Franca, Gor{e Ivanka, Proti~ Branka, Dugolin Ksenija, Jovanovski Karmen, Tekmovanje je potekalo ekipno za mo{ke (~lan, mladinec) in `enske (~lanica, mladinka) ter posamezno v mnogoboju.

Rezultati: Ekipno mo{ki: 1. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor I. (Tripkovi~ B., [o{tari~ V.) 108,35 2. GK Vojvodina Novi Sad I. (Savi~, Madi~) 103,25 3. GK Vojvodina Novi Sad II. (Jakovljevi~, Hadadi) 100,45 4. GD @eljezni~ar Subotica (Djerfi, Jakov~evi~) 100,20 5. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor II. (Le{~ak, Nahtigal) 99,25 6. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribos III. (Merhar, [o{tari~ M.) 95,65 7. DSR Partizan Vara`din (Habek, Radi~) 8. GD Zagreb (Klari~, Gojkovi~ ) 79,95 Ekipno `enske: 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza I. (Regent, Deti~ek) 71,10 2. Ljubljanska gimnasti~na zveza II. (Markun, Mikli~) 69,90 3. GK Vojvodina Novi Sad I. (Do{en, Markovi~) 67,95 4. Ljubljanska gimnasti~na zveza III. (Rogelj, Mehak) 67,20 5. SDGR Ivo Marinkovi~ Karlovac I. (Su~evi~, Savi~) 66,95 6. GD Zagreb I. (Berkovi~, Pu`a) 65,85 7. GD Zagreb II. (Bar{nik, Omerza) 65,30 8. SDGR Ivo Marinkovi~ Karlovac II. (Arbanas, Zatezalo) 64,65 9. GK Vojvodina Novi Sad II. (Stojanovi~, Babi~) 64,40

43

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement