Page 42

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XV. [alamunov memorial - 24. 4. 1982 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Org. odbor: Vozi~ Marjan, Proje Stane, Fekonja Stanko, Kabaj Jo`ica, Nov{ak Janez, ^ebular Drago, Pileti~ Toni, Gumpot Ton~ka, Majeri~ Milan, Pauli~ Renato, [alamun Marta, Florenin Danilo, Kova~ Hilda, Mavec Danica, [pendl Anica, Robnik Jasna, Kosi Marjan, Treb{e Stanko, Muraus Franc, Petek Adolf, Sajko Valentin, @iger Jo`e Sodniki: Stergar Milo{, Trojar Marjan, [e{i~ Bogdan, Kodri~ Severin, Capan Boris, Treb{e Stanko, [enveter Branko, Hrastovec Milan, Nastran Janko, [pendl Ivan, [libar Janez, Filipovi~ Bo{ko, Kosi Marjan, Horvat Franc, Senica Jo`e, Jelen Kamilo, Borovi~ Predrag, Pajnik Teobald, Veselinov Radivoj, Kokole Jo`e, Furlan Du{an, Fi{er Miran, Cvejanovi~ Slobodan Sodnice: Mavri~ Bernarda, Mihel~i~ Vida, Horvati~ Katica, Fi{er Irena, [alamun [tefka, Kova~i~ Ru`ica, Gojkovi~ Vi{nja, Vig Marija, Lutar Ivica, Bolkovi~ Vera, Mehmedi~ Desanka, Poje Inga, Gruji~ Tanja, Dugolin Ksenija, Kova~ Marlenka, Gor{e Ivanka, Kek Ida Tekmovanje je potekalo ekipno za mo{ke (~lan, mladinec) in `enske (~lanica, mladinka) ter posamezno v mnogoboju.

Rezultati: Ekipno mo{ki: 1. GD Partizan @eljezni~ar Subotica I. (Nim~evi~, Ivkovi~) 101,65 2. GD Partizan @eljezni~ar Subotica II. (Muti~, Jakov~evi~) 100,15 3. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor I. (Merhar, [o{tari~ V.) 98,70 4. Ob~inska gimasti~na zveza Maribor II. ([koberne, Le{~ak) 92,65 5. Gimnasti~ko dru{tvo Zagreb (Ili~, [ormaz) 92,05 6. SDGR Ivo Marinkovi~ Karlovac (Bobinac, Galovi~) 80,00 ^lani: 1. Savi~ Tomislav Novi Sad 51,85 2. Jo Gabor Subotica 51,80 3. Ercegovac Dragan Novi Sad 51,60 4. Nim~evi~ Djuro Subotica 51,30 5. Muti~ Djordje Subotica 51,20 6. Jovi~i~ Djordje Novi Sad 51,00 7. Vodeb Roman Trbovlje 50,35 8. Gu~ek Andrej Trbovlje 50,05 9. Jakovljevi~ Mladen Novi Sad 49,50 10. Djokanovi~ Dragan Sarajevo 47,75 11. Merhar Matja` OGZ Maribor 46,70 12. [mit Lajo{ Beograd 46,60 13. Ili~ Zvonimir Zagreb 46,50 14. [koberne Darjan OGZ Maribor 41,35 15. Bobinac Vladko Karlovac 41,05

Mladinci: 1. [o{tari~ Vlado OGZ Maribor 52,00 2. Le{~ak Damjan OGZ Maribor 51,30 3. [umandl Igor OGZ Maribor 50,85 4. Ivkovi~ Franjo Subotica 50,35 5. Popov{ek Matja` OGZ Maribor 50,30 6. Jakov~evi~ Ivica Subotica 48,95 7. Lav{ Robert Ljubljanska GZ 47,00 8. Draksimovi~ Miodrag Beograd 45,65 9. [ormaz Zoran GD Zagreb 45,55 10. Dernikovi~ Miran Ljubljanska GZ 45,35 11. Galovi~ Darko Karlovac 38,95 12. Ber{ini~ Goran Karlovac 38,30

41

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement