Page 40

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XIV. [alamunov memorial - 9. 5. 1981 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Org. odbor: Vozi~ Marjan, Proje Stane, Fekonja Stanko, Kabaj Jo`ica, Nov{ak Janez, ^ebular Drago, Pileti~ Toni, Gumpot Ton~ka, Pauli~ Renato, [alamun Marta, Florenin Danilo, Mavec Danica, [pendl Anica, Robnik Jasna, Kosi Marjan, [alamun Tone, ^ak{ Rudi, Petek Adolf, Sajko Valent Sodniki: Kokole Jo`e, Senica Jo`e, Mrvaljevi~ Sa{o, Treb{e Jakob, Senica Vid, @alek Alojz, Vrati~ Milo{, Ter{ek Tone, [alamun Anton, Jelen Kamilo, Trojar Marjan, [rot Tine, Kodri~ Severin, Treb{e Stanko, Brodnik Janez, Fi{er Miran, @ivec Marko, Drame Anton, Treiber Arpad, Stergar Milo{, Hrastovec Milan, Nastran Janko, [pendl Ivan, [libar Janez, Kosi Marjan, Horvat Franc, Pajnik Teobald Sodnice: Kova~i~ Ru`a, Gojkovi~ Vi{nja, @ugelj Maja, Zavrl Nevenka, Kek Ida, Mavri~ Bernarda, D`elatovi~ Marica, Gor{e Ivanka, Hlastec Nina, Mihel~i~ Vida, Pajk Jasmina, Mehmedi~ Desa, Kova~ Marjeta, ^avni~ar Marinka, Miheli~ Vojka, Kova~ Marlenka, Novak Ne`a, [enveter Karmen, Fi{er Irena, Cartl Marinka Tekmovanje je potekalo ekipno in sicer posebej mo{ki(~lan, mladinec) in `enske (~lanica, mladinka) in posamezno v mnogoboju.

Rezultati: Ekipno mo{ki: 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Kun~i~ M., Kosec) 104,90 2. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor (Tripkovi~ B., Le{~ak) 102,60 3. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Marin~i~, Be{ter) 96,70 4. SDGR Ivo Marinkovi~ Karlovac (Capan, bobinac) 88,85 5. Gimnasti~ni klub Rijeka (Pavleti~, De Privitelio) 86,65 6. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor (@i`ek, Ivkovi~) ^lani: 1. Tripkovi~ Bane OGZ Maribor 55,05 2. Kun~i~ Milan Ljubljanska GZ 54,20 3. Lesko{ek Bojan Be`igrad Lj. 49,80 4. Marin~i~ Sandi Ljubljanska GZ 47,60 5. @i`ek Aleksander 45,70 6. Vrabi~ Dra{ko Beograd 44,95 7. Pavleti~ Velimir Rijeka 44,90 8. Capan Boris Karlovac 44,85 9. [mit Lajo{ Beograd 42,60 10. Mladenivi~ @elibor Beograd 41,00 11. Mileti~ Bratislav Beograd 40,60

Mladinci: 1. Vodeb Roman Trbovlje 52,70 2. Kosec Toma` Ljubljanska GZ 50,70 3. Be{ter Luka Ljubljanska GZ 49,10 4. Du~ek Andrej Tr bovlje 48,10 5. Le{~ak Damjan OGZ Maribor 47,55 6. Dernikovi~ Miran Ljubljanska GZ 45,30 7. Bobinac Vladko Karlovac 44,00 8. De Previtelio Rijeka 41,75 9. Rep{e Miran Bre`ice 39,55 10. Smol~i~ Davorin 38,85 11. Ivkovi~ Bojan OGZ Maribor 21,95

Mlaj{i mladinci izven konkurence: tekmovali so po olaj{anih pravilih zato rezultati niso primerljivi

1. [o{tari~ Vlado OGZ Maribor 54,15 2. Nahtigal Matja` OGZ Maribor 49,75 3. Senekovi~ Robi OGZ Maribor 48,00 4. [o{tari~ Miro OGZ Maribor 47,90 5. Gosteni~nik Borut OGZ Maribor 46,45 6. Ritlop Toma` OGZ Maribor 15,00 39

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement