Page 36

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XII. [alamunov memorial - 28. 4. 1979 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Org. odbor: Vozi~ Marjan, Krajn~i~ Leopold, Ko{ir Danilo, Zotter Du{an, @iger Jo`e, Adlovic Peter, Proje Stane, Fekonja Stanko, Kabaj Jo`ica, Toplak Ervin, ^ebular Drago, Pileti~ Toni, [alamun Marta, Gumpot Ton~ka, Toplak Milena, Cilen{ek Milan, Cilen{ek Vitomir, Cerkveni~ Jurina, Pauli~ Renato, Florenin Danilo, Ter{ek Tone, Herman Milan, Krajn~i~ Zlatko, Papi~ Risto, Dovjak Zvonko, Verdonik Karel. Mavec Danica, Fekonja Anica, [pendl Anica, Petek Sa{ka, Robnik Jasna, [o{tari~ Drago, Treb{e Jakob, Fi{er Miran, [alamun Marko, Treb{e Stanko, ^ak{ Rudi, Petek Adolf, Novak Marija Sodniki: Brodnik Janez, Pri~i~, [pendl Ivan, Fi{er Miran, [enveter Branko, Treiber Arpad, Stergar Milo{, Nikoli~ Ratko, Horvat Franc, Kosi Marjan, Jelen Peter, Trojar Marjan, @erjal Igor, Hrastovec Milan, Senica Jo`e, Ter{ek Tone, Drame Anton, Pajnik Teobald, Djelatovi~ Dimitrije, Mrvaljevi~ Sa{o, Jelen Kamilo, @ivec Marko, Hadji-Petru{ev Gjo{e, Vrati~ Milo{, [alamun Anton, Treb{e Jakob Sodnice: Mavri~ Bernarda, Kova~ Marjeta, Dokl Maja, Radovi~ Mika, Kova~i~ Ru`a, Vig Marija, Miheli~ Vojka, [tenbal Maja, Kova~ Marlenka, Jakopi~-Blaganje Nada, Dimitrova Pavla, Cilen{ek Breda, Djelatovi~ Marija, Zadnik [tefka, Rener Maja, Kon~nik Breda, Kek Ida, Binter Rika Tekmovanje je potekalo ekipno (~lan, mladinec, ~lanica, mladinka) in posamezno v mnogoboju

Rezultati: Ekipno: 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Kun~i~ M., Lesko{ek, Zupan~i~, Krumpak) 178,20 2. DTV Partizan Novi Sad (Savi~. Ercegovac, Dimitrov, Do{en) 172,60 3. GD Zagreb (Hrasky, Vujnovi~, Kantura, Caput) 170,00 4. GD Partizan @eljezni~ar Subotica (Muti~, Nim~evi~, Ljubenkovi~, Radoj~i~) 166,35 5. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor(Tripkovi~ B., [koberne, Kuki~, Rojko) 163,65 6. DFVSR Partizan Skopje (Had`ivanov, Ristevski, An~evska, Kitanovska) 161,85 7. GD Partizan @eljezni~ar Subotica (Budanovi~, Nim~evi~, Horti, Miklenovi~) 160,50 ^lani: 1. Kezunovi~ Miroslav Sarajevo 55,65 2. Kun~i~ Milan Ljubljanska GZ 53,60 3. Muti~ Djordje Subotica 52,55 4. Savi~ Tomislav Novi Sad 52,10 5. Tripkovi~ Bane OGZ Maribor 51,95 6. Tripkovi~ Mi~o OGZ Maribor 51,30 7. Budanovi~ Dragan Subotica 50,95 8. Hrasky @eljko Zagreb 49,50 9. Ili~ Dragan Ni{ 49,35 10. Popov Dragan @arkovo 48,75 11. Had`ivanov Vlado Skopje 48,60 12. Djokanovi~ Dragan Sarajevo 47,95 13. Marin~i~ Sandi Be`igrad 47,45 14. Ili~ Sa{a Ni{ 47,15 15. Pa{i~ Mirsad Sarajevo 46,95 35

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement