Page 32

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

X. [alamunov memorial - 16. 4. 1977 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Organizacijski odbor: Vozi~ Marjan, Proje Stane, Fekonja Stanko, Toplak Ervin, ^ebular Drago, Nov{ak Janez, Gumpot Ton~ka, Medve{~ek Milan, Pauli~ Renato, [alamun Marta, Florenin Danilo, Mavec Danica, [pendl Anica, Robnik Jasna, [o{tari~ Drago, [alamun Tone, ^ak{ Rudi, Petek Adolf, Sajko Valent, Stergar Milo{ Sodniki: [libar Janez, Ter{ek Tone, Gor{e Andrej, Treb{e Jakob, Furlan Du{an, Vrati~ Milo{, Hrastovec Milan, [pendl Ivan, Brodnik Janez, [alamun Tone, Jelen Kamilo, Stergar Milo{, Trojar Marjan, Gomzi Zvonimir, Novak Beno, Senica Jo`e, Novakovi~ Nikola, Jelen Peter, Horvat Franc, Kokole Jo`e, Dragovac Mladen, @ivec Marko, Nov{ak Janez, Drame Anton, Treb{e Stanko, Senica Vid Sodnice: Gojkovi~ Vi{nja, Zadnik [tefka, MĂźeller Bernarda, Gor{e Ivanka, Kova~i~ Ru`a, Djuri~ Vera, Kek Ida, Dremelj Zdenka, Novak Ne`a, Vig Marija, Binter-Traun{ek Rika, Brodari~ Metka, Vazzaz Jelica, Mihel~i~ Vida, Havelka Erna, Jelen Maja, Cajnko Mojca, Keti{ Nevenka, [alamun [tefka Tekmovanje je potekalo ekipno (~lan, mladinec, ~lanica, mladinka) in posamezno v mnogoboju.

Rezultati: Ekipno 1. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor (Pileti~, Tripkovi~ B., Radovi~ L., Romih) 167,95 2. Gimnasti~ni center Ljubljana (Kun~i~ M., Kosec, Zupan~i~, Luter) 165,65 3. GD Zagreb (Ili~, Hrasky, @iv~i~, Djurovi~) 162,55 4. Gimnasti~ni center Ljubljana (Star~i~ B., Marin~i~, Bunc, Ilc) 162,35 5. GD Partizan @eljezni~ar Subotica (Ivanovi~, Rafai, Lacko, Ljubenkovi~) 157,45 6. Gimnasti~ni center Ljubljana (Krumpak, ^uk, Rem{ak, Bezjak) 156,60 7. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor (Treiber, Sajovic M., Sajovic A., Slati~) 155,75 ^lani: 1. Kezunovi~ Miroslav Sarajevo 54,60 2. Kun~i~ Milan Trnovo Lj. 53,35 3. Ivanovi~ Zoran Subotica 53,15 3. Popov Novak Novi Sad 53,15 5. A~imovi~ Du{an Novi Sad 52,20 6. Jovi~i~ Djordje Novi Sad 51,55 7. Star~i~ Bojan Sp. [i{ka Lj. 51,35 8. Budanovi~ Dragan Novi Sad 51,00 9. Savi~ Tomislav Novi Sad 49,55 10. Pileti~ Toni @elezni~ar Mb. 49,45 11. Muti~ Djordje Subotica 49,30 12. Krumpak Milan Be`igrad Lj. 48,80 13. Djokanovi~ Dragan Sarajevo 46,60 14. Treiber Arpad Center Mb. 44,45 15. Ili~ Zvonko Zagreb 43,85 Toni Pileti~ med vajo na parterju 31

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement