Page 30

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

IX. [alamunov memorial - 20. 11. 1976 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Organizacijski odbor: Vozi~ Marjan, Proje Stane, Fekonja Stanko, ^ebular Drago, Nov{ak Janez, Gumpot Ton~ka, Cilen{ek Milan, Pauli~ Renato, [alamun Marta, Florenin Danilo, Mavec Danica, [pendl Anica, Robnik Jasna, Ter{ek Tone, [alamun Tone, ^ak{ Rudi, Petek Adolf, Sajko Valent, Stergar Milo{ Sodniki: Stergar Milo{, Gor{e Andrej, Ter{ek Tone, Treb{e Jakob, Cerar Miroslav, Hrastovec Milan, [pendl Ivan, Vrati~ Milo{, Brodnik Janez, [alamun Tone, Jelen Kamilo, [libar Janez, ^aklec Ivan, [tefan~i~ Drago, Novak Beno, Senica Jo`e, Novakovi~ Nikola, Jelen Peter, Horvat Franc, Kokole Jo`e, Gomzi Zdenko, Kersni~ Milenko, Nov{ak Janez, Drame Anton, Treb{e Stanko, Dular Martin, Senica Vid Sodnice: Zadnik [tefka, Jakopi~ Nada, Gor{e Ivanka, Gojkovi~ Vi{nja, Kova~i~ Ru`a, Mihel~i~ Vida, Kek Ida, Djuri~ Vera, Novak Ne`a, Doki~ Du{anka, Horvatov Eva, Brodari~ Metka, Vazzaz Jelica, Havelka Erna, Cerar Zdenka, Kabaj Jo`ica, Cajnko Mojca, Logar Fanika, Hojnik Gordana Tekmovanje je potekalo ekipno (~lan, mladinec,~lanica, mladinka) in posamezno v mnogoboju.

Rezultati: Ekipno: 1. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor ([o{tari~, Tripkovi~ B., Radovi~ L., Romih) 171,20 2. DTV Partizan Novi Sad I (A~imovi~, Budanovi~, Ivanovi~, Oparnica ) 168,70 3. DTV Partizan Spodnja [i{ka Ljubljana (Star~i~ B., ^uk, Bunc, Zupan~i~) 160,05 4. Gimnasti~no dru{tvo Zagreb (Popovi~, Hrasky, Makar, Djurovi~ ) 158,80 5. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor (Pileti~, Tripkovi~ M., Stali~, Sajovic ) 156,90 6. GD Partizan @eljezni~ar Subotica (Muti~, Rafai, Lacko, Ljubenkovi~ ) 152,55 7. DTV Partizan Spodnja [i{ka Ljubljana (Star~i~ S., Mari~i~, Ram{ak, Lutar ) 146,75 ^lani: 1. Kezunovi~ Miroslav Sarajevo 54,40 2. Kun~i~ Milan Trnovo Lj. 53,60 3. [o{tari~ Drago OGZ Maribor. 53,25 4. A~imovi~ Du{an Novi Sad 52,80 5. Popov Novak Novi Sad 50,70 6. Muti~ Djordje Subotica 50,40 7. Star~i~ Bojan Sp. [i{ka Lj. 50,15 8. Krumpak Milan Be`igrad Lj. 49,95 9. Pileti~ Toni OGZ Maribor 48,90 10. Savi~ Tomislav Novi Sad 46,85 11. Star~i~ Sa{o Sp. [i{ka Lj. 46,60 12. Popovi~ Radojica Zagreb 45,20 13. Fi{er Miran @elezni~ar Mb. 43,55

29

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement