Page 26

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

VII. [alamunov memorial - 30. in 31. 3. 1974 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Prvi dan so tekmovali mo{ki drugi dan pa `enske. Organizacijski odbor: [orgo Drago, Stane Proje, ^ebular Drago, Fekonja Stanko, Fla{ker Vida, Kranj~i~ Leopold, [alamun Marta, Ko{ir Miha, Nov{ak Janez, Cilen{ek Milan, Ciln{ek Vitomir, Manetti Marija, Pauli~ Anica, Florenin Danilo, Kova~ Hilda, Lah Neli, Ko{ir Danilo, Mavec Danica, Cerkveni~ Jurina, [pendl Anica, Klav`er Nada, Jlav`er Lidija, Klav`er Danilo, Simonovi~ Blanka, Gumpot Ton~ka, Sajko Majda, Pirnat Milka, Kani~ Drago, Gole Inge, Ri`ner Jo`ica, Ferk Majda, Pauli~ Renato, Golob Rajko, Mohori~ Henrik, Muraus Tine, Muraus [tefan st., Petek Adolf, Majeri~ Milan, [alamun Tone, [alamun Polde, [alamun Milan, Cilen{ek Mari~ka, Kabaj Jo`ica, Vernik Marija, Zeleni~ Darinka, Pu{enjak Smiljan, Petek Eva, Petek Sa{ka, Pfeifer Lidija, Jelen Silva, Andlovic Peter, Je` Marija, [porn Mara, Munda Katica, Razstresen Marija, ^eh Ton~ka, Falati~ Jo`ica, Faleti~ Breda, Godec Vilma, Junger Marija, Vernik Albin, [pendl Ivica, Jelen Edi, Polen{ak Edi, [orgo Andrej, [orgo Peter, Tominc Miran, Ter{ek Tone, Jarc Franjo, Kova~i~ Dardo, Dilar Martin, Kreis Vladko, Berlot Bojan, Berlot Miran, Cafuta Ivan, Fluher Vlado, Dobaja Branko, [porn Ivan, Mavec [tefan, Muraus Franc, Razstresen [tefan, Buzov Miran. Sodniki: Stergar Milo{, Mrvaljevi~ Sa{o, Treb{e Jakob, Gor{e Andrej, Cerar Miro, Vrati~ Milo{, Hrastovec Milan, [pendl Ivan, [rot Tine, Ivankovi~ Petar, [alamun Tone, Horvat Franc, [libar Janez, Vernik Albin, [u{tar Albin, Kosi Marjan, Bizjak Miro, Senica Jo`e, [tefan~i~ Drago, @alek Alojz, Brodnik Janez, Kokole Jo`e, Nov{ak Janez, Novak Beno, Treb{e Stanko, Dular Martin Sodnice: Cerar Zdenka, Novak Doljana, Zadnik [tefka, Jakopi~ Nada, Hojnik Gordana, Horvatov Eva, Kova~ Marlenka, [alamun [tefka, Cajnko Mojca, Kova~i~ Ru`a, MĂźller Bernarda, Kabaj Jo`ica, Purgaj Ivanka, Vazzaz Jelica, Novak Ne`a, Dolenc Sonja, Gori~an Blanka, Vernik Marija, Logar Fanika Tekmovanje je potekalo ekipno (~lan, ~lanica, mladinec, mladinka) in posami~no v mnogoboju. Prvi~ je bilo tekmovanje mednarodno (dve tekmovalki iz Leverkusen-a Nem~ija).

Otvoritveni govor Lepolda Krajn~i~a 25

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement