Page 12

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Maribor precej ~asa ni imel primerne prireditvene dvorane, kjer bi lahko namestili vsa telovadna orodja in kjer bi bilo {e dovolj prostora za gledalce. Prvi memoriali do leta 1971 so bili v telovadnici Partizana Center v Mariboru. Pozneje se je tekma preselila v dvorano B Mariborskega sejmi{~a, kjer smo gostovali do leta 1983. Leta 1984 je bil memorial v {portni dvorani v Ru{ah. [ele leta 1985 se je organizatorjem odprla mo`nost za veliko mednarodno tekmovanje z ustreznim tekmovalnim in spremljevalnim standardom, ko je bila zgrajena lepa in funkcionalna dvorana Tabor. Od takrat tekme ni bilo potrebno ve~ seliti, kar je za kakovost organizacije nedvomno velika prednost. Organizacija tekmovanj je v vseh teh letih zahtevala veliko truda, trme in zagrizenosti posameznikov, ki so ob podpori mesta Maribor dosegli, da je danes najve~ja gimnasti~na prireditev v Sloveniji znana in cenjena tudi v Evropi. Veliko tekmovanj po svetu se je pri~elo na podoben na~in, vendar gimnasti~na zgodovina pozna zelo malo primerov, kjer bi organizator tekmovanje pripravljal `e osemintrideseti~ zapored. Predsedniki organizacijskih odborov [alamunovega memoriala so bili: Krajn~i~ Leopold (1967-1971) Posega Miro (1972) [orgo Drago (1974-75) Vozi~ Marjan (1976-1987) Cilen{ek Milan (1988) Fekonja Stanko (1989) Pileti~ Toni (1990-93) Pra{ni~ki Martin (1994-97) Fi{er Miran (1998-2005). Med organizatorji sta vsekakor rekorderja Anica [pendl in Stanko Fekonja, ki sta sodelovala na vseh dosedanjih tekmovanjih. Omenimo naj tudi Proje Staneta, ki je bil vodja tekmovanja od 1967 do 1993, torej 26 tekmovanj zapored. Med sodniki je vsekakor svojevrsten fenomen Senica Jo`e iz Bre`ic, ki je sodil na prav vseh tekmovanjih. Dr`ave iz katerih so doslej prihajale tekmovalke in tekmovalci so: Avstrija, Avstralija, Belgija, Bolgarija, BIH, ^e{ka, Finska, Gr~ija, Hrva{ka, Italija, Jugoslavija, Litva, Mad`arska, Nem~ija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Rusija, Slova{ka, [vedska, [vica, Ukrajina, Velika Britanija in seveda Slovenija. Mnogi od tekmovalcev, ki so se predstavili v Mariboru, so dosegali odli~ne mednarodne rezultate in so bili nosilci medalj na najve~jih prvenstvih. Na{tejmo le nekatere: Vrati~ Milo{, Kolman Lojze, Supola Zoltan, Urzika Marius, Schupkegel Karol, Gal Robert, Potra Dan, Demjanov Aleksej, Sheremeta Lioubov, Zamolodchikova Elena, Onodi Gabriella, Tirik Galina, Tanskanen Jani, Komrskova Jana, Pegan Alja`, Petkov{ek Mitja, Csollany Szilveszter, Karpenko Viktorija, Berki Krisztian. Rekorderja med zmagovalci sta Dokl Jasna - 4 krat zmagovalka v `enski konkurenci in Tripkovi~ Bane - 5 krat zmagovalec pri mo{kih.

11

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement