Page 11

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

[alamunov memorial - tekmovanje v {portni gimnastiki

Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967-2005) [alamun Ivan se je pri izvajanju vaje na gibljivi deski ponesre~il 6.aprila 1961 in tri dni za tem za posledicami padca umrl. Prijatelji iz telovadnega dru{tva so {est let po njegovi smrti (1967) priredili prvo spominsko tekmo z nazivom “Odprto prvenstvo Maribora�. Takrat so na njej nastopali telovadci in telovadke v {tirih kategorijah: mladinke, ~lanice, mladinci, ~lani. Na prvih {tirih tekmovanjih so nastopili telovadci samo iz slovenskih klubov, od leta 1971 naprej pa je postal [alamunov memorial eno najkakovostnej{ih tekmovanj za celotno tedanjo Jugoslavijo. Leta 1974 se je tekmovanje raz{irilo na mednarodno udele`bo. Do leta 1980 so se rezultati ra~unali za posamezni nastop med ~lani , mladinci, ~lanicami in mladinkami, ekipna zmaga za pokal Ivana [alamuna pa se je izra~unavala iz najboj{ih dose`kov posameznikov v kategorijah iz istega kluba ali mesta. Ker so se telovadna dru{tva ~edalje bolj specializirala, je bilo na tekme te`ko dobiti popolno sestavo {tirih kategorij, zato se je organizator leta 1981 odlo~il, da bo ekipni pokal podeljeval lo~eno za mo{ko ekipo (~lan+mladinec) in posebej za `ensko ekipo (~lanica+mladinka). Leta 1984 in 85 so bili poleg mnogoboja na sporedu {e finali na posameznih orodjih, ki so bili zopet na sporedu od leta 1998 naprej. Leta 1997 na jubilejnem 30. memorialu smo prvi~ pri organizaciji zdru`ili mo~i vsi klubi z na{ega podro~ja: [D Ru{e, [D Center Maribor, [D Studenci Maribor in seveda D[R @elezni~ar kot nosilec organizacije. Leta 1999 smo pri organizaciji naredili korak naprej saj smo pre{li na tekmovanje dr`avnih reprezentanc in ne klubov kot do tedaj, termine tekmovanj pa smo prilagajali velikim tekmovanjem (SP oz. EP). S tem smo pridobili na kvaliteti tekmovanja. Leta 2000 se je prvi~ tekmovanja udele`ila neevropska reprezentanca in sicer `enska ekipa Avstralije. Leta 2003 smo zaradi neugodnega termina svetovnega prvenstva pripravili velik gimnasti~ni show in tekmovanje je potekalo le na treh orodjih. Prvi~ smo tekmovanje pripravili brez `ensk leta 2004 izklju~no zaradi EP za mo{ke v Ljubljani, ki je bilo takoj za na{im tekmovanjem. Letos se nam je posre~il velik met, saj nam je FIG-a zaupala organizacijo Svetovnega pokala 2005 za `enske in mo{ke. Tekmovanje bo potekalo od 28. do 30. oktobra 2005 v dvorani Tabor v Mariboru.

10

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement