Page 10

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Na{e skupno ve~je tekmovanje v {portni gimnastiki je bilo dr`avno prvenstvo leta 1959 in 1960 v Beogradu. Takrat so strokovnjaki menili, da smo pravi tekmovalci in da bomo uspeli. Uvodoma sem `e omenil, da smo nastopali in tekmovali tudi z akademijskimi sestavami. Izreden smisel za sestavljanje akademijskih vaj je imel Jakob Treb{e. Tako je izbral {est deklet - Sonjo in Marijo Gumpot, Herto Vizjak, Mileno Fonovi~, Dunjo Krni~ in [tefko Bohak - ter sedem fantov - Du{ana Tausa, Ljuba Babo{ka, Albina Milkovi~a, Ivana [alamuna, Ivico [pendla, Fredija Majeri~a in Draga [o{tari~a. Pri~eli smo naporne priprave. Po mnenju vseh je bila akademijska sestava izredno dinami~na in moderno sestavljena. Na klavirju nas je spremljal Milan Cilen{ek, ki je glasbeno spremljavo tudi skomponiral. Za vajo smo uporabljali - kot orodje dve dolgi deski in dva podstavka. V podstavek smo lahko vstavili tudi desko in napravili gugalnico, ta pa je omogo~ila ve~ kombinacij vaj in tudi saltne skoke. Prav za te skoke je imel najbolj{i ob~utek Ivan [alamun. @e na prvem tekmovanju v Mariboru smo se odli~no odrezali in zmagali z visokim naskokom. Zaradi tega dose`ka so nas povabili v Ljubljano na sve~ano Od leve: Ivan [alamun, s svojimi akademijo v po~astitev prvega kongresa telesne prijatelji. foto: Janez Nov{ak kulture. Kakor zmeraj smo tudi tokrat odpotovali pre{erno razgibani in veseli. V vlaku ni manjkalo zdravega humorja in veselja. Po prihodu v Ljubljano smo se takoj napotili na Gospodarsko razstavi{~e, kjer smo imeli `e ~ez dve uri generalko. Nastopili smo prvi. Tako kot `e doslej smo tudi tokrat celotno sestavo izvedli dokaj dobro. Ivan je kakor zmeraj zelo lepo in visoko ter elegantno izvedel salto, midva z Ivico [pendlom pa sva imela tremo. Takoj po kon~ani vaji sva prosila vodnika, da nama dovoli vsakemu {e po en skok. Vse bi se lepo kon~alo, ~e usoda ne bi hotela druga~e. Tudi Ivan je namre~ hotel {e enkrat poskusiti. @al je bil to njegov zadnji skok, ki pa se je ponesre~il. Medtem ko je Ivan sko~il, so namre~ presku{ali reflektorje in verjetno so ga le-ti v trenutku odriva zaslepili. Ivan se je prehitro odrinil, njegov let je bil zelo dolg in s hitrim vrtenjem, tako da je preletel salto prek blazin napol na trda tla, kamor je udaril z glavo. Takoj je bil pri njem zdravnik in mu dal prvo pomo~, zatem pa so ga odpeljali v bolni{nico. Te`ko je opisati, kaj vse se je takrat z nami dogajalo. Kljub vsemu smo zve~er nastopili. Po dveh dneh smo ivedeli, da je po operaciji Ivan (Hanzek) [alamun podlegel po{kodbam. Prav gotovo je bil za nas to najbolj `alosten dan v `ivljenju dotlej. [est let po Ivanovi smrti se je porodila zamisel o organiziranju [alamunovega memoriala, ki je v letu 1987 `e jubilejni-dvajseti. Spomin na Ivana [alamuna je {e vedno `iv in globoko v na{ih srcih. 9

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement