__MAIN_TEXT__

Page 1


Zbral in uredil: Miran Fi{er sodelovali: Martin Pra{ni~ki, Drago [o{tari~, Katja [alamun, Nada Stri`i~ in Branko Vrbla~ Izdal in zalo`il: D[R @elezni~ar Maribor Oblikovanje in priprava za tisk: grafopop Izdelava filmov: Tiskarna Florjan~i~ Fotografije: arhiv dru{tva ^asopisni izvle~ki: arhiv dnevnika Ve~er Tisk: Dravska tiskarna Tiskano v 300 izvodih


O zgodovini Šalamunovega memoriala smo dosedaj izdali `e dve publikaciji in sicer leta 1980 ob 50. obletnici društva za telesno vzgojo DTV Partizan @elezni~ar Maribor in ob dvajsetem Šalamunovem memorialu leta 1987. DŠR @elezni~ar Maribor kot zadnji društveni dedi~ letos prevzema nase proslavljanje 75. letnice obstoja športa. »Na letnem« ob Cesti zmage, kar bo posebej obele`ilo z organiziranjem tekmovanja v športni gimnastiki za svetovni pokal. Trenutek pa je primeren, da se spomnimo vsega preteklega obdobja, odkar organiziramo tekmovanja za [alamunov memorial v Mariboru. V pri~ujo~i knji`ici so zbrani podatki vseh memorialov, ki so bili dostopni v vzorno urejenem društvenem arhivu; kljub temu lahko tu in tam kakšen pomemben podatek manjka. Mo`no je tudi, da je storjena kakšna nenamerna napaka, zato bralce prosim, da v primeru odkrite o~itne napake le-te sporo~ite avtorju prispevka ali na društvo. Ker je dolga tradicija memoriala zasluga predvsem ljudi, sem smatral, da je tudi prav, ~e vse zaslu`ne ljudi poimensko navedem. Gradivo je dopolnjeno s ~lanki iz dnevnika Ve~er in s fotografijami iz arhiva društva in njegovih ~lanov. @elim vam obilo u`itka ob prebiranju knji`ice, ki nas spominja in opominja na izredno bogato športno gimnasti~no preteklost Maribora. Miran Fišer


KAZALO VSEBINE [alamun Ivan Triperesna deteljica: Ivan, Ivica, Drago Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967-2005) I. [alamunov memorial - 19. 3. 1967 II. [alamunov memorial - 14. 4. 1968 III. [alamunov memorial - 13. 4. 1969 IV. [alamunov memorial - 29. 3. 1970 V. [alamunov memorial - 28. 3. 1971 VI. [alamunov memorial - 2. 4. 1972 VII. [alamunov memorial - 30. in 31. 3. 1974 VIII. [alamunov memorial - 23. 3. 1975 IX. [alamunov memorial - 20. 11. 1976 X. [alamunov memorial - 16. 4. 1977 XI. [alamunov memorial - 1. 4. 1978 XII. [alamunov memorial - 28. 4. 1979 XIII. [alamunov memorial - 19. 4. 1980 XIV. [alamunov memorial - 9. 5. 1981 XV. [alamunov memorial - 24. 4. 1982 XVI. [alamunov memorial - 16. 4. 1983 XVII. [alamunov memorial - 21. in 22. 4. 1984 XVIII. [alamunov memorial - 20. in 21. 4. 1985 XIX. [alamunov memorial - 19. 4. 1986 XX. [alamunov memorial - 30. 5. 1987 XXI. [alamunov memorial - 7. 5. 1988 XXII. [alamunov memorial - 20. 5. 1989 XXIII. [alamunov memorial - 12. 5. 1990 XXIV. [alamunov memorial - 1. 6. 1991 XXV. [alamunov memorial - 30. 5. 1992 XXVI. [alamunov memorial - 29. 5. 1993 XXVII. [alamunov memorial (ADAgim94) - 22. 10. 1994 XXVIII. [alamunov memorial (ADAgim95) - 28. 10. 1995 XXIX. [alamunov memorial (ADAgim96) - 26. 10. 1996 XXX. [alamunov memerial (ADAgim97) - 18. 10. 1997 XXXI. [alamunov memorial (ADAgim98) - 24. in 25. 10. 1998 XXXII. [alamunov memorial (ADAgim99) - 4. in 5. 9. 1999 XXXIII. [alamunov memorial (ADAgim2000) - 22. in 23. 4. 2000 XXXIV. [alamunov Memorial - 6. in 7. 10. 2001 XXXV. [alamunov memorial - 6. in 7. 4. 2002 XXXVI. [alamunov memorial - 15. 11. 2003 XXXVII. [alamunov memorial - 3. in 4. 4. 2004 Udele`ba na [alamunovih memorialih

7 8 10 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 49 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 81 83 87 89 93 95 99


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

[alamun Ivan (15. 11. 1942 - 9. 4. 1961)

Ivan [alamun se je rodil v Mariboru v delavski dru`ini, v kateri je bilo skupno deset otrok. Izu~il se je za elektri~arja,v telovadnico DTV Partizan @elezni~ar Maribor na Taboru pa je na{el pot razmeroma pozno, {ele, ko je obiskoval zadnji letnik poklicne {ole. Ivan je postal s~asoma eden najbolj perspektivnih telovadcev in je telovadil v vrsti odli~nih in znanih telovadcev Ivica [pendla in ~lana jugoslovanske dr`avne reprezentance Draga [o{tari~a. Tudi Ivanu so se na ste`aj odpirala vrata med reprezentante, ~e se ne bi zgodila nesre~a. Aprila 1961 je bil v Ljubljani prvi kongres telesne kulture Slovenije. Na telovadni akademiji so nastopili tudi telovadci DTV @elezni~ar Maribor. Na generalki 6. aprila je Ivan izvajal zelo te`ko prvino - prevrat nazaj v kombinaciji s premi~ne deske; to je bil njegov zadnji prevrat: ob doskoku je tako nesre~no padel, da je 9. aprila umrl, star komaj osemnajst let. V po~astitev njegovega spomina je prirejalo njegovo mati~no dru{tvo DTV Partizan @elezni~ar Maribor `e od leta 1967 telovadno tekmovanje pod imenom [alamunov memorial. V zadnjih letih je glavni nosilec organizacije naslednik DTV-ja Dru{tvo za {port in rekreacijo Maribor, ki pa mu pri tem izdatno pomagajo vsa gimnasti~na dru{tva iz Maribora in iz Ru{. [alamunov memorial je prerasel v priznano prireditev z redno mednarodno udele`bo in se uvr{~a med zelo prepoznana gimnasti~na tekmovanja predvsem v prostoru Alp, Jadrana in Donave.

7


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Drago [o{tari~ - ob 20. [alamunovem memorialu 1987

Triperesna deteljica: Ivan, Ivica, Drago Tako kot veliko generacij pred nami, pa tudi kasneje za nami, smo se spoznali kot najstniki pri redni vadbi splo{ne telesne vzgoje v DTV Partizan @elezni~ar Maribor. Hitro smo se navdu{ili za tekmovalno {portno gimnastiko. Na sre~o smo imeli dobre vzornike, kot so bili Tone Ter{ek, Janez Nov{ak, Tone [alamun, Alfonz Perko, Nino Dvor{ak in Stane Proje.V na{i generaciji so bili v tistih ~asih {e Stanko Fekonja, Albin Milkovi~, Milan in Du{an Tanu{, Ljubo Babo{ek, Bruno Rojnik in Fredi Majeri~, vse pa nas je vodil neumorni trener Vlado Te`ak, na{ drugi o~e, DTV Partizan @elezni~ar pa je bil takoreko~ na{ drugi dom. Moram povedati, da smo bili v tistih ~asih zelo obremenjeni. Ob rednem {olanju smo morali pomagati pri raznih opravilih. V dru{tvu nismo tekmovali le v {portni gimnastiki, temve~ smo sodelovali pri mno`i~nih vajah, partizanskem mnogoboju (gimnstika, atletika), v akademijskih sestavah, smu~anju, skokih v vodo, plavanju, krosu in drugo. Skratka, bili smo izredno vsestranski in prav zaradi tega smo bili dobro telesno pripravljeni za {portno gimnastiko, ki je bila na{a ljubezen. Prvo na{e ve~je tekmovanje v {portni gimnastiki je bilo dr`avno prvenstvo na Reki leta 1958. Tekmovali smo med mladinci II. razreda. Prav to tekmovanje nam je bila velika spodbuda za naprej. Hitro zatem smo se vsi trije - Ivica [pendl , Ivan [alamun in jaz- uvrstili v republi{ko mladinsko reprezentanco. Kot nadarjene tekmovalce so nas ve~krat poklicali na skupne priprave. Ob odli~nem treningu na pripravah tudi dru`abnosti ni manjkalo. Prav na tem podro~ju sta bila v ospredju Ivan in Ivica, tako da smo se ve~krat do solz nasmejali.

Pula, leta 1960. Od leve: Ivan [alamun, Truda Nov{ak, Stane Proje, Janez Nov{ak, Tone [alamun, v ozadju Rajko Rojs 8


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Na{e skupno ve~je tekmovanje v {portni gimnastiki je bilo dr`avno prvenstvo leta 1959 in 1960 v Beogradu. Takrat so strokovnjaki menili, da smo pravi tekmovalci in da bomo uspeli. Uvodoma sem `e omenil, da smo nastopali in tekmovali tudi z akademijskimi sestavami. Izreden smisel za sestavljanje akademijskih vaj je imel Jakob Treb{e. Tako je izbral {est deklet - Sonjo in Marijo Gumpot, Herto Vizjak, Mileno Fonovi~, Dunjo Krni~ in [tefko Bohak - ter sedem fantov - Du{ana Tausa, Ljuba Babo{ka, Albina Milkovi~a, Ivana [alamuna, Ivico [pendla, Fredija Majeri~a in Draga [o{tari~a. Pri~eli smo naporne priprave. Po mnenju vseh je bila akademijska sestava izredno dinami~na in moderno sestavljena. Na klavirju nas je spremljal Milan Cilen{ek, ki je glasbeno spremljavo tudi skomponiral. Za vajo smo uporabljali - kot orodje dve dolgi deski in dva podstavka. V podstavek smo lahko vstavili tudi desko in napravili gugalnico, ta pa je omogo~ila ve~ kombinacij vaj in tudi saltne skoke. Prav za te skoke je imel najbolj{i ob~utek Ivan [alamun. @e na prvem tekmovanju v Mariboru smo se odli~no odrezali in zmagali z visokim naskokom. Zaradi tega dose`ka so nas povabili v Ljubljano na sve~ano Od leve: Ivan [alamun, s svojimi akademijo v po~astitev prvega kongresa telesne prijatelji. foto: Janez Nov{ak kulture. Kakor zmeraj smo tudi tokrat odpotovali pre{erno razgibani in veseli. V vlaku ni manjkalo zdravega humorja in veselja. Po prihodu v Ljubljano smo se takoj napotili na Gospodarsko razstavi{~e, kjer smo imeli `e ~ez dve uri generalko. Nastopili smo prvi. Tako kot `e doslej smo tudi tokrat celotno sestavo izvedli dokaj dobro. Ivan je kakor zmeraj zelo lepo in visoko ter elegantno izvedel salto, midva z Ivico [pendlom pa sva imela tremo. Takoj po kon~ani vaji sva prosila vodnika, da nama dovoli vsakemu {e po en skok. Vse bi se lepo kon~alo, ~e usoda ne bi hotela druga~e. Tudi Ivan je namre~ hotel {e enkrat poskusiti. @al je bil to njegov zadnji skok, ki pa se je ponesre~il. Medtem ko je Ivan sko~il, so namre~ presku{ali reflektorje in verjetno so ga le-ti v trenutku odriva zaslepili. Ivan se je prehitro odrinil, njegov let je bil zelo dolg in s hitrim vrtenjem, tako da je preletel salto prek blazin napol na trda tla, kamor je udaril z glavo. Takoj je bil pri njem zdravnik in mu dal prvo pomo~, zatem pa so ga odpeljali v bolni{nico. Te`ko je opisati, kaj vse se je takrat z nami dogajalo. Kljub vsemu smo zve~er nastopili. Po dveh dneh smo ivedeli, da je po operaciji Ivan (Hanzek) [alamun podlegel po{kodbam. Prav gotovo je bil za nas to najbolj `alosten dan v `ivljenju dotlej. [est let po Ivanovi smrti se je porodila zamisel o organiziranju [alamunovega memoriala, ki je v letu 1987 `e jubilejni-dvajseti. Spomin na Ivana [alamuna je {e vedno `iv in globoko v na{ih srcih. 9


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

[alamunov memorial - tekmovanje v {portni gimnastiki

Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967-2005) [alamun Ivan se je pri izvajanju vaje na gibljivi deski ponesre~il 6.aprila 1961 in tri dni za tem za posledicami padca umrl. Prijatelji iz telovadnega dru{tva so {est let po njegovi smrti (1967) priredili prvo spominsko tekmo z nazivom “Odprto prvenstvo Maribora�. Takrat so na njej nastopali telovadci in telovadke v {tirih kategorijah: mladinke, ~lanice, mladinci, ~lani. Na prvih {tirih tekmovanjih so nastopili telovadci samo iz slovenskih klubov, od leta 1971 naprej pa je postal [alamunov memorial eno najkakovostnej{ih tekmovanj za celotno tedanjo Jugoslavijo. Leta 1974 se je tekmovanje raz{irilo na mednarodno udele`bo. Do leta 1980 so se rezultati ra~unali za posamezni nastop med ~lani , mladinci, ~lanicami in mladinkami, ekipna zmaga za pokal Ivana [alamuna pa se je izra~unavala iz najboj{ih dose`kov posameznikov v kategorijah iz istega kluba ali mesta. Ker so se telovadna dru{tva ~edalje bolj specializirala, je bilo na tekme te`ko dobiti popolno sestavo {tirih kategorij, zato se je organizator leta 1981 odlo~il, da bo ekipni pokal podeljeval lo~eno za mo{ko ekipo (~lan+mladinec) in posebej za `ensko ekipo (~lanica+mladinka). Leta 1984 in 85 so bili poleg mnogoboja na sporedu {e finali na posameznih orodjih, ki so bili zopet na sporedu od leta 1998 naprej. Leta 1997 na jubilejnem 30. memorialu smo prvi~ pri organizaciji zdru`ili mo~i vsi klubi z na{ega podro~ja: [D Ru{e, [D Center Maribor, [D Studenci Maribor in seveda D[R @elezni~ar kot nosilec organizacije. Leta 1999 smo pri organizaciji naredili korak naprej saj smo pre{li na tekmovanje dr`avnih reprezentanc in ne klubov kot do tedaj, termine tekmovanj pa smo prilagajali velikim tekmovanjem (SP oz. EP). S tem smo pridobili na kvaliteti tekmovanja. Leta 2000 se je prvi~ tekmovanja udele`ila neevropska reprezentanca in sicer `enska ekipa Avstralije. Leta 2003 smo zaradi neugodnega termina svetovnega prvenstva pripravili velik gimnasti~ni show in tekmovanje je potekalo le na treh orodjih. Prvi~ smo tekmovanje pripravili brez `ensk leta 2004 izklju~no zaradi EP za mo{ke v Ljubljani, ki je bilo takoj za na{im tekmovanjem. Letos se nam je posre~il velik met, saj nam je FIG-a zaupala organizacijo Svetovnega pokala 2005 za `enske in mo{ke. Tekmovanje bo potekalo od 28. do 30. oktobra 2005 v dvorani Tabor v Mariboru.

10


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Maribor precej ~asa ni imel primerne prireditvene dvorane, kjer bi lahko namestili vsa telovadna orodja in kjer bi bilo {e dovolj prostora za gledalce. Prvi memoriali do leta 1971 so bili v telovadnici Partizana Center v Mariboru. Pozneje se je tekma preselila v dvorano B Mariborskega sejmi{~a, kjer smo gostovali do leta 1983. Leta 1984 je bil memorial v {portni dvorani v Ru{ah. [ele leta 1985 se je organizatorjem odprla mo`nost za veliko mednarodno tekmovanje z ustreznim tekmovalnim in spremljevalnim standardom, ko je bila zgrajena lepa in funkcionalna dvorana Tabor. Od takrat tekme ni bilo potrebno ve~ seliti, kar je za kakovost organizacije nedvomno velika prednost. Organizacija tekmovanj je v vseh teh letih zahtevala veliko truda, trme in zagrizenosti posameznikov, ki so ob podpori mesta Maribor dosegli, da je danes najve~ja gimnasti~na prireditev v Sloveniji znana in cenjena tudi v Evropi. Veliko tekmovanj po svetu se je pri~elo na podoben na~in, vendar gimnasti~na zgodovina pozna zelo malo primerov, kjer bi organizator tekmovanje pripravljal `e osemintrideseti~ zapored. Predsedniki organizacijskih odborov [alamunovega memoriala so bili: Krajn~i~ Leopold (1967-1971) Posega Miro (1972) [orgo Drago (1974-75) Vozi~ Marjan (1976-1987) Cilen{ek Milan (1988) Fekonja Stanko (1989) Pileti~ Toni (1990-93) Pra{ni~ki Martin (1994-97) Fi{er Miran (1998-2005). Med organizatorji sta vsekakor rekorderja Anica [pendl in Stanko Fekonja, ki sta sodelovala na vseh dosedanjih tekmovanjih. Omenimo naj tudi Proje Staneta, ki je bil vodja tekmovanja od 1967 do 1993, torej 26 tekmovanj zapored. Med sodniki je vsekakor svojevrsten fenomen Senica Jo`e iz Bre`ic, ki je sodil na prav vseh tekmovanjih. Dr`ave iz katerih so doslej prihajale tekmovalke in tekmovalci so: Avstrija, Avstralija, Belgija, Bolgarija, BIH, ^e{ka, Finska, Gr~ija, Hrva{ka, Italija, Jugoslavija, Litva, Mad`arska, Nem~ija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Rusija, Slova{ka, [vedska, [vica, Ukrajina, Velika Britanija in seveda Slovenija. Mnogi od tekmovalcev, ki so se predstavili v Mariboru, so dosegali odli~ne mednarodne rezultate in so bili nosilci medalj na najve~jih prvenstvih. Na{tejmo le nekatere: Vrati~ Milo{, Kolman Lojze, Supola Zoltan, Urzika Marius, Schupkegel Karol, Gal Robert, Potra Dan, Demjanov Aleksej, Sheremeta Lioubov, Zamolodchikova Elena, Onodi Gabriella, Tirik Galina, Tanskanen Jani, Komrskova Jana, Pegan Alja`, Petkov{ek Mitja, Csollany Szilveszter, Karpenko Viktorija, Berki Krisztian. Rekorderja med zmagovalci sta Dokl Jasna - 4 krat zmagovalka v `enski konkurenci in Tripkovi~ Bane - 5 krat zmagovalec pri mo{kih.

11


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Zanimive so tudi nekatere dru`inske povezave udele`encev [alamunovega memoriala. Tako sta v `enski konkurenci med zmagovalkami MĂźller Bernarda por. Mavri~ (1969-mladinke) in njena h~i Mojca (1994 in 1995-~lanice). Prav tako sta med mo{kimi zmagala [o{tari~ Drago (1969 in 1974-~lani) in njegov sin Vlado (1982 in 83 mladinci), tekmoval je tudi sin Miro, h~i Natalija pa je sodelovala kot sodnica. Pri dru`ini Fi{er sta tekmovala Miran in Irena roj. Me`goj, kakor tudi h~i Jerneja, h~i Petra pa sodeluje kot sodnica in organizatorka. Pri{lo je tudi do mednarodne povezave saj sta zakonca Klemen Bedenik in Mariana (roj. Nemethova, Bratislava) ve~kratna udele`enca tekmovanja.

12


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

I. [alamunov memorial - 19. 3. 1967 (telovadnica Maribor Center) Tekmovanje je potekalo v telovadnici Partizan Maribor Center. Nastopilo je 42 tekmovalk in tekomovalcev iz osmih dru{tev Partizan iz Slovenije (Trbovlje, Jesenice, Zelena jama, Narodni dom, [i{ka, Maribor Center, Tezno in @elezni~ar). Pravico nastopa so imeli tekmovalci prvega razreda, torej najbolj{i, ki so tekmovali v zveznem razredu niso smeli nastopati. Org. odbor: Krajn~i~ Leopold, Proje Stane, Fekonja Stanko, ^ebular Drago, Florenin Danilo, [pendl Anica, Mavec Danica Sodnik: Senica Jo`e

Rezultati: Ekipno (~lan, mladinec, ~lanica, mladinka) 1. DTV Partizan @elezni~ar Maribor I (Ter{ek, Kosi, [alamun, Simen~i~) 2. DTV Partizan @elezni~ar Maribor II ([pendl, Vernik, Krni~, Vdovi~) 3. DTV Partizan Maribor-Center (?, Borovina, Miki~, Fras) ^lani: 1. Ter{ek Tone @elezni~ar Mb. 55,35 1. [pendl Ivica @elezni~ar Mb. 55,35 3. Pajnik Bruno @elezni~ar Mb. 54,00

Mladinci: 1. Kosi Marjan @elezni~ar Mb. 53,25 2. Banov{ek Jesenice 52,40 3. Vernik Albin @elezni~ar Mb. 48,80 ^lanice: 1. Miki~ Toni Center Mb. 36,45 2. [alamun [tefka @elezni~ar Mb. 33,60 3. Krni~ Gordana @elezni~ar Mb. 30,60 Mladinke: 1. Peri{i~ Vida Zelena jama Lj. 34,35 2. Fras Center Mb. 33,20 3. Dolenc Center Mb. 32,60

dnevnik Ve~er, 20. 3. 1969

13


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

dnevnik Ve~er, 20. 3. 1969

14


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

II. [alamunov memorial - 14. 4. 1968 (telovadnica Maribor Center) Pravico do udele`be so imeli tekmovalci prvega razreda. Mladinci so se isto~asno borili za mesta v republi{ki reprezentanci za dvoboj z Vojvodino. Nastopili so telovadci in telovadke iz dvanajstih slovenskih dru{tev. Org. odbor: Krajn~i~ Leopold, Proje Stane, Fekonja Stanko, ^ebular Drago, Florenin Danilo, Mavec Danica, [pendl Anica Sodnik: Senica Jo`e

Rezultati: Ekipno (~lan, mladinec, ~lanica, mladinka): 1. DTV Partizan @elezni~ar Maribor I. (Ter{ek, Kosi, Krni~, Simen~i~) 175,87 2. DTV Partizan @elezni~ar Maribor II. 167,23 3. DTV Partizan Maribor-Center 99,05 ^lani: 1. Plestenjak Tone Nova Gorica 55,80 2. Ter{ek Tone @elezni~ar Mb. 54,80 3. Trugar Ivan Trbovlje 54,60 4. Gri~ar Milan Trbovlje 53,95 Mladinci: 1. Kosi Marjan @elezni~ar Mb 55,15 2. [porn Du{an [tore 53,55 3. Drame Anton @elezni~ar Mb. 52,40 4. Vernik Albin @elezni~ar Mb. 50,05 5. Muraus Tine @elezni~ar Mb. 48,60 6. Banov{ek Jesenice 47,95 ^lanice: 1. Traun{ek Rika Narodni dom Lj. 33,80 2. Krni~ Gordana @elezni~ar Mb. 32,90 3. [alamun [tefka @elezni~ar Mb. 32,20 4. Vrti~ Anica Kidri~evo 30,90 izven konkurence: Kova~ Marlenka 35,80 Mladinke: 1. Peri{i~ Vida Zelena jama Lj. 37,15 2. Labovi~ Maja Zelena jama Lj. 36,30 3. MĂźeller Bernarda Zelena jama Lj. 34,50 4. Novak Kidri~evo 34,20

Predsednik organizacijskega odbora Leopold Krajn~i~ ~estita zmagovalcu med mladinci (Marjan Kosi).

15


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

dnevnik Ve~er, 15. 4. 1968 16


Šalamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

III. [alamunov memorial - 13. 4. 1969 (telovadnica Maribor Center) Organizacijski odbor: Krajn~i~ Leopold, prof. Stane Proje, Danilo Florenin, Drago ^ebular, Jurina Cerkveni~, Danica Mavec, Marta [alamun, Anica [pendl, Erik Ale{, Vitomir Cilen{ek, Danilo Ko{ir, Jo`ica Mauri~, Stane Urek, Zdeno Vahtar, Sodniki: Tone [alamun, Ivan Trugar, Tone Ter{ek, Janez [libar, Milo{ Stergar, Milan Hrastovec, Du{an Furlan, Janez Nov{ak, Jo`e Senica Sodnice: prof. Ne`a Novak, prof. Jo`ica Kabaj, [tefka Bohak, Ton~ka Gumpot, Nevenka Vremec, [tefka Zadnik Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lan, ~lanica, mladinec, mladinka).

Rezultati: Ekipno: 1. Partizan @elezni~ar Maribor I. ekipa ([o{tari~, Drame, [alamun, Simen~i~) 179,15 2. Partizan @elezni~ar Maribor II. ekipa ([pendl, Kosi, Krnic, [erbinek) 173,60 3. Partizan Maribor Center (Pileti~, Borovina, Ba{a, [liht) 165,20 Mladinke: 1. Müller Bernarda Zelena jama 36,55 2. Simen~i~ Marjanca @elezni~ar Mb. 34,75 3. Korbar Tatjana Narodni dom Lj. 33,60 4. [erbinek Fanika @elezni~ar Mb. 33,45 5. Ne`mah Marija Kidri~evo 33,35 6. Kon~nik Breda Zelena jama 33,00 7. Jurjec Lu~ka Zelena jama 32,65 8. Ostoji~ Milena Zelena jama 32,60 9. Hlastec Majda Kidri~evo 32,45 10. [liht Frida Mb. Center 31,60 11. Zaj{ek Anka Mb. Center 31,55 12. Keti{ Nevenka Mb. Center 30,85 13. Müller Jo`a Zelena jama 30,45 14. Cajnko Mojca Mb. Center 30,40 15. @eleznikar Neva Zelena jama 30,20 16. Mozeti~ Nata{a Zelena jama 29,20 17. Gori~an Blanka Mb. Center 28,40 18. Kolari~ Jelka Kidri~evo 28,20 19. Uderman Metka Lj. Tabor 26,30 20. Babnik Vera Kidri~evo 26,25 21. Rume` Lidija Kidri~evo 24,80 ^lanice: 1. Peri{i~ Vida Zelena jama 36,70 1. Labovi~ Maja Zelena jama 36,70 3. [alamun [tefka @elezni~ar Mb. 35,00 4. Ba{a Ivanka Mb. Center 34,25 5. Krni~ Gordana @elezni~ar Mb. 33,65 6. Vrti~ Anica Kidri~evo 31,20

Zmagovalec Drago [o{tari~ 17


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinci: 1. Drame Anton @elezni~ar Mb. 53,25 2. Kosi Marjan @elezni~ar Mb. 53,05 3. [porn Du{an Narodni dom Lj. 51,80 4. Gabrijel~i~ Du{an Nova Gorica 47,80 5. Jelen Kamilo Mb. Studenci 47,75 6. Babnik Marko Lj. Sp. [i{ka 47,20 7. Boltar Valter Nova Gorica 45,75 8. Borovina Boris Mb. Center 45,40 9. Debevc Vojko Mb. Center 44,55 10. @erjav Janko Mb. Center 43,55 ^lani: 1. [o{tari~ Drago @elezni~ar Mb. 56,15 2. Plestenjak Anton Nova Gorica 55,50 3. Pileti~ Toni Mb. Center 53,95 4. [pendl Ivan @elezni~ar Mb. 53,45 5. Nastran Janko Narodni dom Lj. 53,30 6. Gri~ar Milan Trbovlje 51,45 7. Bezgov{ek Vili Trbovlje 46,95 8. Pregelj Andrej Lj. Be`igrad 46,05 9. Drnov{ek Tone Trbovlje 44,75 10. Glava~ Ivan Trbovlje 36,95 Zmagovalna ekipa DTV Partizan @elezni~ar (Kosi, [o{tari~, Simen~i~, [alamun)

Kosilo udele`encev v restavraciji Branik 18


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

IV. [alamunov memorial - 29. 3. 1970 (telovadnica Maribor Center) Organizacijski odbor: Krajn~i~ Leopold, Vitomir Cilen{ek, Drago ^ebular, prof. Stane Proje, prof. Jo`ica Kabaj, Danica Mavec, Silva Jelen, Stane Ko{ir, Danilo Ko{ir, Danilo Florenin Sodniki: Du{an Furlan, Anton [alamun, Drago [orgo, Franc Horvat, prof. Stane Proje, Ivan Trugar, Slavko Ben~i~, Du{an Taus, prof. Jo`e Senica, Janez Nov{ak, Milan Hrastovec, Marjan Jemc Sodnice: Ru`a Kova~i~, prof. Novak Ne`a, Anica [pendl, An~ka Pauli~, Nevenka Vremec, [tefka Zadnik, Ton~ka Gumpot, Ljubica Lorger Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lan, ~lanica, mladinec, mladinka).

Rezultati: Ekipno: 1. Partizan @elezni~ar Maribor I. ekipa ([pendl, Kosi, Krni~, Lukas) 172,95 2. Partizan @elezni~ar Maribor II. ekipa (Ter{ek, Drame, [alamun, Razdev{ek) 167,85 3. Partizan Maribor Center (Pileti~, Koleta, Gori~an, Cajnko) 161,60 Mladinke: 1. Jurjec Lu~ka Zelena jama 36,30 2. Kon~nik Breda Zelena jama 35,55 3. Te`ak Marija Zelena jama 33,65 4. @eleznikar Neva Zelena jama 33,40 5. Ne`mah Marija Kidri~evo 33,30 6. Cajnko Mojca Mb. Center 31,70 7. MĂźller Jo`a Zelena jama 31,50 8. Keti{ Nevenka Mb. Center 31,35 9. Zadnik Martina Moste 30,45 10. Mesari~ Danica Kidri~evo 30,00 11. Mozeti~ Nata{a Zelena jama 29,40 12. Lukas Silva @elezni~ar Mb. 28,85 13. Brgles Mateja Zelena jama 28,35 14. Ko{~ak Meta Zelena jama 27,90 15. Ambro` Irena Zelena jama 27,10 16. Razdev{ek Zdenka @elezni~ar Mb. 26,50 17. Gvajc Anda Moste 24,90 18. Rume` Marica Kidri~evo 24,25 19. @ohar Olga @elezni~ar Mb. 23,95 ^lanice: 1. Krni~ Gordana @elezni~ar Mb. 34,40 2. [alamun [tefka @elezni~ar Mb. 34,25 3. Traun{ek Rika Narodni dom Lj. 34,15 4. Gori~an Blanka Mb. Center 33,60 5. Srda~ Slavica Lj. Tabor 32,90 IZV. Peri{i~ Vida Zelena jama 38,10

Mladinci: 1. Kosi Marjan @elezni~ar Mb. 55,75 2. Gabrijel~i~ Du{an Nova Gorica 54,20 3. @erjal Igor Koper 53,70 4. Drame Anton @elezni~ar Mb. 53,65 5. Jelen Kamilo Mb. Studenci 53,40 6. Babnik Marko Sp. [i{ka 53,30 7. Prijatelj Matja` Nova Gorica 51,35 8. Kun~i~ Jani Lj. Trnovo 50,20 9. Kun~i~ Milan Lj. Trnovo 49,15 10. Kova~ Zdravko Koper 48,50 11. Koleta Jo`e Mb. Center 44,45 12. Ko`elj Matja` Lj. Trnovo 43,30 13. Star~i~ Sa{o Sp. [i{ka 43,00 14. A~imovi~ Rado Kidri~evo 40,30 15. Muraus [tefan st. @elezni~ar Mb. 37,90 16. Fi{er Miran @elezni~ar Mb. 36,35 ^lani: 1. [pendl Ivan @elezni~ar Mb. 53,95 2. Ter{ek Tone @elezni~ar Mb. 53,45 3. Sambolec @eljko Sp. [i{ka 52,15 4. [porn Du{an Narodni dom Lj. 52,05 5. Pileti~ Toni Mb. Center 51,85 6. @erjav Janko Mb. Center 43,20 IZV. Plestenjak Tone Narodni dom Lj. 56,25 IZV. Simon~i~ Marko Sp. [i{ka 53,15

19


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lani dru{tva DTV Partizan @elezni~ar leta 1970

dnevnik Ve~er, 30. 3. 1970

20


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

V. [alamunov memorial - 28. 3. 1971 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Organizacijski odbor: Krajn~i~ Leopold, prof. Stane Proje, prof. Jo`ica Kabaj, Drago ^ebular, Vitomir Cilen{ek, Jakob Treb{e, Danica Mavec, Jurina Cerkveni~, Stana Ko{ir, Danilo Ko{ir, Anica [pendl, [tefka Humar, Milka Pirnat, Danilo Florenin, Blanka Hozjan, Nada Vere{, Marija Krajnc Sodniki: Milo{ Stergar, Tone [alamun, Avgust KĂźssel, Milan Hrastovec, Mirko Bizjak, Marjan Jemec, Jo`e Senica, Franc Horvat, Janez [libar, Du{an Furlan, Drago [orgo, Peter Jelen Sodnice: Ru`a Kova~i~, Ne`a Novak, Jo`ica Kabaj, Antonija Miki~, Nevenka Vremec, [tefka Zadnik, Ivanka Purgaj, Rika Traun{ek Na tekmovanju so bili prisotni tekmovalci iz Jugoslavije. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lan, ~lanica, mladinec, mladinka).

Rezultati: Ekipno: 1. DTV Partizan @elezni~ar Maribor I. ekipa ([pendl, Fi{er, Krni~, Razdev{ek) 153,25 2. DTV Partizan Zenica (Pojski~, Imamovi~, Radeta, Madarevi~) 146,50 3. DTV Partizan @elezni~ar Maribor II. ekipa (Pileti~, Muraus, [alamun, @ohar) 142,30 Mladinke: 1. Te`ak Marija Zelena jama Lj. 36,45 2. Gori~an Blanka Mb. Center 34,70 3. Ili~ Gordana Beograd 34,55 4. Gregori~ Darja Jesenice 33,60 4. Burazer Jadranka Karlovac 33,60 6. Ne`mah Marija Kidri~evo 33,00 7. Mati~ Jadranka Karlovac 32,30 8. Cajnko Mojca Mb. Center 31,80 9. Brglez Mateja Zelena jama Lj. 30,75 10. Mesari~ Danica Kidri~evo 30,45 11. Brki~ Jasna Karlovac 30,40 12. Razdev{ek Zdenka @elezni~ar Mb. 29,90 13. Vilman Irma Jesenice 29,55 14. Madarevi~ Mirjana Zenica 29,45 15. Strnad Zdenka Zelana jama Lj. 29,10 16. Zavrl Nevenka Zelena jama Lj. 28,95 17. Gvajc Anda Zelena jama Lj. 28,25 18. @ohar Olgica @elezni~ar Mb. 27,20 ^lanice: 1. Milovanovi~ Ljubica Beograd 35,70 2. Kon~nik Breda Zelena jama Lj. 34,60 3. Vujnovi~ Milica Karlovac 33,60 4. Krni~ Gordana @elezni~ar Mb. 31,70 5. [alamun [tefka @elezni~ar Mb. 29,35 6. Radeta Ljubinka Zenica 27,45

Mladinci: 1. Muti~ Djordje Subotica 52,30 2. Babnik Marko Sp. [i{ka 52,20 3. Kun~i~ Jani Lj. Trnovo 50,90 4. Kun~i~ Milan Lj. Trnovo 50,35 5. Patafta Stevan Novi Sad 50,15 6. Milijanovi~ Milan Novi Sad 48,10 7. Prijatelj Matja` Nova Gorica 46,40 8. Imamovi~ Suad Zenica 46,30 9. Debak Radi{a Karlovac 45,15 10. Matovina Srdjan Novi Sad 44,85 11. Radman Miroslav Karlovac 40,95 12. Capan Zdenko Karlovac 38,80 13. Fi{er Miran @elezni~ar Mb. 38,60 14. Germ Vili Mb. Studenci 36,65 15. Prevc Janez Lj. Be`igrad 34,40 16. Rejec Marjan Mb. Studenci 33,90 17. Muraus [tefan st. @elezni~ar Mb. 33,70 18. Peterski Miha Mb. Studenci 33,50 19. Ma{at Milan Mb. Studenci 33,05 20. Kodri~ Severin Mb. Studenci 31,80 21. Ulbl Borut @elezni~ar Mb. 31,25 22. Star~i~ Sa{a Sp. [i{ka Lj. 31,05 23. [krabl Franc Mb. Studenci 30,15

21


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lani: 1. Popov Novak Novi Sad 53,30 2. [pendl Ivan @elezni~ar Mb. 53,05 3. Pileti~ Toni @elezni~ar Mb. 52,05 4. Kosi Marjan @elezni~ar Mb. 51,85 5. [porn Du{an Narodni dom Lj. 50,65 6. Pe~enic Zvonko Zagreb 49,65 7. Drame Anton @elezni~ar Mb. 48,40 8. Vernik Albin @elezni~ar Mb. 44,80 9. Pojskic Sead Zenica 43,30 10. Drnov{ek Anton Trbovlje 42,60 11. Glava~ Ivan Trbovlje 40,95 12. Kiler Daniel Trbovlje 35,95

dnevnik Ve~er, 29. 3. 1971

Prizori{~e tekmovanja 22

dnevnik Ve~er, 26. 3. 1971


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

VI. [alamunov memorial - 2. 4. 1972 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Organizacijski odbor: Posega Miro, Proje Stane, Fekonja Stanko, ^ebular Drago, Florenin Danilo, Cilen{ek Vitomir, Fridl Alojz, Andlovic Peter, Pirnat Milka, Cilen{ek Milan, Treb{e Jakob, [pendl Anica, Dvor{ak Nino, Muraus Tine, [alamun Tone, Cilen{ek Mari~ka, Ve{ner Franc, Mavec [tefan, Senekovi~ Franc, Vdovi~ Mira, [alamun Marta, Ko{ir Danilo, Nov{ak Janez, Jemec Marjan Sodniki: Bizjak Mirko, [rot Tine, Kokole Jo`e, [orgo Drago, Jelen Kamilo, [libar Janez, Senica Jo`e, Filipovi~ B., [pendl Ivan, Gor{e Andrej, Furlan Du{an, Cerar Miro, [alamun Tone, Horvat Franc, [tefan~i~ Drago. Sodnice: Kova~i~ Ru`a, Cerar Zdenka, Horvatov Eva, Purgaj Ivanka, Gori~an Blanka, Vremec Nevenka, Zadnik [tefka, Novak Ne`a, Kabaj Jo`ica, Novak Doljana Tekmovanja so se udele`ili tekmovalci iz Jugoslavije. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lan, ~lanica, mladinec, mladinka). Tekmovalci zveznega razreda so tekmovali izven konkurence.

Rezultati: Ekipno: 1. DTV Partizan @elezni~ar Maribor (Pileti~, [alamun,Fi{er,Lukas) 166,35 2. GD @eljezni~ar Subotica (Krmpoti~, Rudi~,Muti~,Mili~) 164,90 3. DTV Partizan Novi Sad (Patafta,Proti~,Milijanovi~,A~anski) 148,80 4. DTV Partizan Skopje III (Janevski,Josifovska, Petru{ev,[ulevska) 148,40 ^lanice: 1. Kon~nik Breda Zelena Jama 35,90 2. MĂźller Bernarda Zelen Jama 35,85 3. [alamun [tefka @elezni~ar Mb. 31,60 4. Rudi~ Slavica Subotica 31,40 5. Krni~ Gordana @elezni~ar Mb. 31,25 6. Proti~ Branka Novi Sad 31,10 7. Josifovska Antonija Skopje 29,25 Izven konkurence: Nali~ Ema Sarajevo 36,45 ^lani: 1. Pileti~ Toni @elezni~ar Mb. 53,80 2. Babnik Marko Sp. [i{ka Lj 50,70 3. Cvetkovi~ Marjan Karlovac 50,50 4. Patafta Stevan Novi Sad 49,25 5. Krmpoti~ Antun Subotica 48,15 6. Pen~o Janevski Skopje 44,80 7. Jelen Kamilo Studenci Mb. 44,70 8. Kun~i~ Jani Trnovo Lj. 43,50 9. Pr~i~ Solo Subotica 37,90 Izven konkurence: [o{tari~ Drago @elezni~ar Mb. 55,10 Popov Novak Novi Sad 52,90

Mladinke: 1. Dokl Maja Novo mesto 36,05 2. Keti{ Nevenka Center Mb. 34,00 3. Cajnko Mojca Center Mb. 33,70 4. Strnad Zdenka Zelena Jama 33,65 5. Bogunovi~ Nevenka Srem Mitrovica 33,35 6. Gaji~ Anita Novo mesto 33,25 6. Brglez Mateja Zelena Jama 33,25 8. Rojko Silvana Center Mb. 32,40 9. Lukas Silva @elezni~ar Mb. 32,25 10. Brodari~ Metka Center Mb. 32,15 11. Dremelj Zdenka Zelena Jama 31,80 12. Mili~ Du{anka Subotica 31,65 13. [ulevska Violeta Skopje 30,55 14. @ohar Olga @elezni~ar Mb. 30,15 15. Plantan Lili Nivo mesto 28,95 16. Nikolovska Antonija Skopje 28,45 17. [olinc Marika @elezni~ar Mb. 28,20 18. Gruber Lu~ka @elezni~ar Mb. 27,60 19. Mlakar Zdenka @elezni~ar Mb. 23,50 20. Me`goj Irena @elezni~ar Mb. 21,15 21. A~anski Milica Novi Sad 16,40

23


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinci: 1. Kun~i~ Milan Trnovo Lj. 54,30 2. Muti~ Djordje Subotica 53,70 3. Kezunovi~ Miroslav Sarajevo 52,65 4. @erjal Igor Koper 52,50 5. Milijanovi~ Milan Novi Sad 52,05 6. Agardi Jo`ef Subotica 51,55 7. Star~i~ Sa{o Sp. [i{ka Lj. 49,80 8. A~imovi~ Du{an Novi Sad 49,65 8. Ko`elj Matja` Trnovo Lj. 49,65 10. Kova~ Zdravko Koper 49,40 11. Fi{er Miran @elezni~ar Mb. 48,70 12. Debak Radi{a Karlovac 48,55 13. Ili~ Sa{a Ni{ 48,45 14. Star~i~ Bojan Sp. [i{ka Lj. 47,45 15. Smrke Janez Be`igrad Lj. 47,30 16. Vrabi~ Dra{ko Sremska Mitrovica 46,85 17. Kun{i~ Franci Narodni dom Lj. 46,65

18. Samadjija Rade Karlovac 45,80 19. Rejec Marjan Studenci Mb. 44,90 20. Smerdu Miroslav Center Mb. 44,55 21. ^ervenjak Branislav Sr. Mitrovica 44,40 22. Capan Zdenko Karlovac 44,05 23. Krumpak Milan Be`igrad Lj. 43,90 24. G. Had`i Petru{ev Skopje 43,80 25. Efremov Traj~e Skopje 43,20 26. Muraus [tefan ml. @elezni~ar Mb. 42,35 27. Mer~nik Sre~ko Studenci Mb. 40,55 28. @i`ek Matja` Center Mb. 40,35 29. Petreski Miho Studenci Mb. 40,30 30. Prevc Janez Be`igrad Lj. 39,85 31. Ulbl Borut @elezni~ar Mb. 39,15 32. Bizjan Milan Narodni dom Lj. 36,90 33. Gerjevi~ Ivan Bre`ice 34,70 34. Kodri~ Severin Studenci Mb. 33,60 35. Praprotnik Tibor Be`igrad Lj. 30,35

Sledil je eksihibicijski nastop najbolj{ih telovadcev. Po tekmovanju je bila poslovilna sve~anost za Marlenko Kova~, Mira Cerarja, Tineta [rota, [tefko [alamun in Gordano Krni~.

Otvoritev tekmovanja 24


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

VII. [alamunov memorial - 30. in 31. 3. 1974 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Prvi dan so tekmovali mo{ki drugi dan pa `enske. Organizacijski odbor: [orgo Drago, Stane Proje, ^ebular Drago, Fekonja Stanko, Fla{ker Vida, Kranj~i~ Leopold, [alamun Marta, Ko{ir Miha, Nov{ak Janez, Cilen{ek Milan, Ciln{ek Vitomir, Manetti Marija, Pauli~ Anica, Florenin Danilo, Kova~ Hilda, Lah Neli, Ko{ir Danilo, Mavec Danica, Cerkveni~ Jurina, [pendl Anica, Klav`er Nada, Jlav`er Lidija, Klav`er Danilo, Simonovi~ Blanka, Gumpot Ton~ka, Sajko Majda, Pirnat Milka, Kani~ Drago, Gole Inge, Ri`ner Jo`ica, Ferk Majda, Pauli~ Renato, Golob Rajko, Mohori~ Henrik, Muraus Tine, Muraus [tefan st., Petek Adolf, Majeri~ Milan, [alamun Tone, [alamun Polde, [alamun Milan, Cilen{ek Mari~ka, Kabaj Jo`ica, Vernik Marija, Zeleni~ Darinka, Pu{enjak Smiljan, Petek Eva, Petek Sa{ka, Pfeifer Lidija, Jelen Silva, Andlovic Peter, Je` Marija, [porn Mara, Munda Katica, Razstresen Marija, ^eh Ton~ka, Falati~ Jo`ica, Faleti~ Breda, Godec Vilma, Junger Marija, Vernik Albin, [pendl Ivica, Jelen Edi, Polen{ak Edi, [orgo Andrej, [orgo Peter, Tominc Miran, Ter{ek Tone, Jarc Franjo, Kova~i~ Dardo, Dilar Martin, Kreis Vladko, Berlot Bojan, Berlot Miran, Cafuta Ivan, Fluher Vlado, Dobaja Branko, [porn Ivan, Mavec [tefan, Muraus Franc, Razstresen [tefan, Buzov Miran. Sodniki: Stergar Milo{, Mrvaljevi~ Sa{o, Treb{e Jakob, Gor{e Andrej, Cerar Miro, Vrati~ Milo{, Hrastovec Milan, [pendl Ivan, [rot Tine, Ivankovi~ Petar, [alamun Tone, Horvat Franc, [libar Janez, Vernik Albin, [u{tar Albin, Kosi Marjan, Bizjak Miro, Senica Jo`e, [tefan~i~ Drago, @alek Alojz, Brodnik Janez, Kokole Jo`e, Nov{ak Janez, Novak Beno, Treb{e Stanko, Dular Martin Sodnice: Cerar Zdenka, Novak Doljana, Zadnik [tefka, Jakopi~ Nada, Hojnik Gordana, Horvatov Eva, Kova~ Marlenka, [alamun [tefka, Cajnko Mojca, Kova~i~ Ru`a, MĂźller Bernarda, Kabaj Jo`ica, Purgaj Ivanka, Vazzaz Jelica, Novak Ne`a, Dolenc Sonja, Gori~an Blanka, Vernik Marija, Logar Fanika Tekmovanje je potekalo ekipno (~lan, ~lanica, mladinec, mladinka) in posami~no v mnogoboju. Prvi~ je bilo tekmovanje mednarodno (dve tekmovalki iz Leverkusen-a Nem~ija).

Otvoritveni govor Lepolda Krajn~i~a 25


Šalamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Rezultati: Ekipno: 1. DTV Partizan Spodnja [i{ka Ljubljana (Star~i~ S., Dimnik , Star~i~ B., Rener ) 175,45 2. GD Partizan @eljezni~ar Subotica (Ivanovi~ , Kopunovi~ , Muti~ , Mili~ ) 172,10 3. DTV Partizan @elezni~ar Maribor ([o{tari~ D., Lukas, Muraus [. ml., Me`goj ) 164,35 4. GD Ivo Marinkovi~ Karlovac ( Cvetkovi~, Bla{kovi~, Pangrc, Pajk ) 155,50 Mladinci: 1. Muti~ Djordje Subotica 55,05 2. Star~i~ Bojan Sp. [i{ka Lj. 53,00 3. Budanovi~ Dragan Subotica 51,80 4. Mer~nik Sre~ko Studenci Mb. 51,65 5. Krumpak Milan Be`igrad Lj. 48,70 6. ^ervenjak Branislav Sr. Mitrovica 48,40 7. Mer~nik Andrej Studenci Mb. 47,55 7. Vrabi~ Dra{ko Sremska Mitrovica 47,55 9. Serdarevi~ Enes Zenica 47,25 10. Kern Toma` Be`igrad Lj. 46,55 11. Pangrc Danijel Karlovac 45,00 12. Muraus [tefan ml. @elezni~ar Mb. 43,30 13. Muraus Peter @elezni~ar Mb. 43,15 14. Pa{i~ Mirsad Zenica 42,05 15. [arac Du{an Sremska Mitrovica 40,55 16. Plesec Roman Be`igrad Lj. 38,80 17. Capan Boris Karlovac 36,90 18. Hladnik Gorazd Narodni dom Lj. 36,65 19. Klemen~i~ Damjan Be`igrad Lj. 35,90 20. Vrta~nik Igor Trnovo Lj. 35,70 21. Mohar Erik Trnovo Lj. 35,45 ^lani: 1. [o{tari~ Drago @elezni~ar Mb. 55,80 2. Ivanovi~ Zoran Subotica 54,95 3. Kezunovi~ Miroslav Sarajevo 54,10 4. Nastran Janko Narodni dom Lj. 53,30 5. @erjal Igor Koper 51,95 6. Pileti~ Toni @elezni~ar Mb. 51,90 7. Krmpoti~ Antun Subotica 49,50 8. Star~i~ Sa{o Sp. [i{ka Lj. 49,10 9. Cvetkovi~ Marijan Karlovac 47,25 10. Fi{er Miran @elezni~ar Mb. 44,10 11. Miljkovi~ Zvonko Zagreb 43,50 12. Rejec Marjan Studenci Mb. 41,80 13. Smrke Janez Be`igrad Lj. 40,55 14. Prevc Janez Be`igrad Lj. 40,50 15. Kun~i~ Milan Trnovo Lj. 7,95 ^lanice: 1. Dimnik Andreja Sp. [i{ka Lj. 36,65 2. Werner Susanne Leverkusen 36,30 3. Keti{ Nevenka Center Mb. 35,20 4. Matejec Reinhild Leverkusen 34,85 5. Baru~ija Begzada Zenica 32,70 26

7. Kopunovi~ Marija Subotica 31,65 8. Blaškovi~ Branka Karlovac 31,50 9. Madjarevi~ Mirjana Zenica 30,40 10. Rudi~ Slavica Subotica 29,25 Mladinke: 1. Dokl Maja Zelena jama Lj. 37,70 2. Rener Maja Sp. Šiška Lj. 36,70 3. Tetitkovi~ Tatjana Zelena jama Lj. 34,85 4. Pajnik Mojca Center Mb. 33,50 5. Mežgoj Irena železnicar Mb. 32,80 6. Radovi~ Ljuba Center Mb. 32,60 7. Kokalj Nadja Center Mb. 32,05 8. Pajk Jasmina Karlovac 31,75 9. Mili~ Du{anka Subotica 30,45 10. [enveter Karmen Center Mb. 30,25 11. Radovi~ Mika Center Mb. 29,55 12. Vukovi~ Marica Subotica 28,50 12. Sajovic Alenka Center Mb. 28,50 14. Franovi~ Renata Karlovac 27,50 15. Mr{nik Ivica Koper 26,30 16. Hojan Andreja Narodni dom Lj. 26,25 17. Jovi~i~ Dijana Zenica 26,00 18. Jelen Dragica Studenci Mb. 25,55 19. @logar Irena Novo mesto 25,45 20. Zupan~i~ Jo`ica Novo mesto 25,10 Od tekmovanj se je poslovila Lukas Silva @elezni~ar Maribor.

Pokal za zmagovalno ekipo


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

VIII. [alamunov memorial - 23. 3. 1975 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Organizacijski odbor: [orgo Drago, Fla{ker Vida, ^ebular Drago, Proje Stane, Fekonja Stanko, Nov{ak Janez, Cilen{ek Milan, Petek Adolf, Florenin Danilo, Pirnat Milka, Mavec Danica, [pendl Anica, Vernik Albin, ^ak{ Rudi, [alamun Tone, Pauli~ Renato, Jemec Marjan Sodniki: Stergar Milo{, Te{anovi~ Strahinja, Mrmaljevi~ Sa{o, Gor{e Andrej, Senica Jo`e, Spasov Djordji, Hrastovec Milan, [pendl Ivan, [rot Tine, Jovanovi~ Milojko, [alamun Tone, Jelen Kamilo, Ivankovi~ Petar, Bizjak Mirko, [alamon Boris, Horvat Franc, Furlan Du{an, Krsti~ Laza, Jelen Peter, Novak Beno, Kokole Jo`e, Kari~ Pavle, Nov{ak Janez, Ben~i~ Slavko, Lah Marjan, Treb{e Stanko, [tefan~i~ Drago Sodnice: Zadnik [tefka, Jakopi~ Nada, Brodari~ Metka, Aleksova Magdalena, Djordjevi~ Dragana, Kova~ Marlenka, [alamun [tefka, Peharc Veronika, Kova~i~ Ru`a, MĂźller Bernarda, Dolenc Sonja, Gor{e Ivanka, Vazzaz Jelica, Horvatova Eva, Jelen Maja, @ugelj Maja, Hojnik Gordana, Kek Ida, Cajnko Mojca Tekmovanje je potekalo ekipno (~lan, mladinec, ~lanica, mladinka) in posami~no v mnogoboju. Sodelovale so telovadke iz Romunije.

Rezultati: Ekipno: 1. DTV Partizan Spodnja [i{ka Ljubljana (Vrati~, Star~i~ B., Dimnik, Djakovi~) 180,75 2. DTV Partizan II. Sremska Mitrovica (Vrabi~, ^ervenjak, Burmazovi~,Jovanovi~) 155,90 3. GD @eljezni~ar Subotica (Ivanovi~, Budanovi~, Mili~, Lacko) 152,90 4. DTV Partizan @elezni~ar Maribor (Kosi,Muraus P., Me`goj, Raininger) 151,05 5. DTV Partizan Skopje III (Hadji Petru{ev, Djordjevski, Nikolovska, Aleksova) 150,95 6. DTV Partizan Zenica (Srdarevi~, Pasi~, Baru~ija, Torlakovi~) 144,75 ^lanice: 1. Itu Cristina Lelia Romunija 37,25 2. Kunda~ina Slavica Zvezdara Bg. 36,50 3. Dokl Maja Zelena jama Lj. 36,45 4. Dimnik Andreja Sp. [i{ka Lj. 36,40 5. Ili~ Gordana Zvezdara Bg. 36,35 6. Joan Nicoleta Romunija 35,05 7. Nikolovska Antonija Skopje 34,00 8. Baru~ija Begzada Zenica 31,45 9. Burmazovi~ Branka Sr. Mitrovica 31,35 10. Me`goj Irena @elezni~ar Mb. 29,30 11. Bla{kovi~ Branka Karlovac 29,20 12. Stojanovska Svetlana Skopje 28,00 13. Mili~ Du{anka Subotica 24,00 14. Paniti Eva Romunija 18,35 15. Lokar Alenka Be`igrad Lj. 3,90

Milo{ Vrati~ med vajo na parterju 27


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinke: 1. Djakovi~ Mira Sp. [i{ka Lj. 35,80 2. Dokl Jasna Novo mesto 35,35 3. Bohar Irena Sp. [i{ka Lj. 34,85 4. Hlastovec Nina Sp. [i{ka Lj. 32,20 4. Rem{ak Brigita Sp. [i{ka Lj. 32,20 6. Zupan~i~ Alenka Sp. [i{ka Lj. 31,60 7. Radovi~ Ljuba Center Mb. 30,40 8. Jovanovi~ Maja Sremska Mitrovica 30,15 9. Pajnik Mojca Center Mb. 29,35 10. Aleksova Evdokija Skopje 27,50 11. Kokalj Nadja Center Mb. 27,45 12. Pajk Jasmina Karlovac 27,20 13. Kolar Jana Zelena jama Lj. 26,90 14. Stipi~ Ksenja Karlovac 26,20 15. Bunc Tatjana Sp. [i{ka Lj. 25,75 16. Mulali~ Vesna Tabor Lj. 25,60 17. @ivojin Jasna Sremska Mitrovica 25,45 18. [enveter Karmen Center Mb. 24,50 19. Torlakovi~ Dalista Zenica 23,85 20. Bulji~ Vesna Zenica 23,15 21. Reininger Brigita @elezni~ar Mb. 21,20 22. Lacko Liljana Subotica 20,95 23. Stritar Janja Be`igrad Lj. 17,65

Mladinci: 1. Budanovi~ Dragan Subotica 53,25 2. Star~i~ Bojan Sp. [i{ka Lj. 53,05 3. Luburi~ Sre~ko Sarajevo 51,40 4. ^ervenjak Branislav Sr. Mitrovica 51,05 5. Tripkovi~ Mi~o Center Mb. 50,55 6. Risti~ Ivica Ni{ 50,25 7. Tripkovi~ Bane Center Mb. 49,55 8. Kern Toma` Be`igrad Lj. 49,20 9. Muraus Peter @elezni~ar Mb. 48,90 10. Savi~ Tomislav Novi Sad 48,30 11. Vrta~nik Igor Trnovo Lj. 47,80 12. Retar Iztok Koper 47,05 13. Slobodnik Igor Koper 46,65 14. Sajovic Matja` Center Mb. 15. Pa{i~ Mirsad Zenica 46,10 16. Capan Boris Karlovac 46,00 17. Bizjan Milan Narodni dom Lj. 45,65 17. Hladnik Gorazd Narodni dom Lj. 45,65 19. Pajnik Teobald Center Mb. 45,05 20. Brulc Tomi Koper 45,00 21. Djokanovi~ Dragan Sarajevo 44,70 22. Zabla~an Roman @elezni~ar Mb. 44,40 23. Mohar Erik Trnovo Lj. 43,75 24. Djordjevski Sta{o Skopje 43,35 25. Parovel Aldo Koper 42,90 26. Likavec Damjan @elezni~ar Mb. 40,70 27. Skrt Zdravko Koper 39,75

^lani: 1. Vrati~ Milo{ Sp. [i{ka Lj. 55,50 2. Ivanovi~ Zoran Subotica 54,75 3. Nastran Janko Narodni dom Lj. 54,15 4. Kezunovi~ Miroslav Sarajevo 53,15 5. Kun~i~ Milan Trnovo Lj. 53,05 6. Hmeljevac Ivica Sarajevo 52,85 7. Muti~ Djordje Subotica 52,05 8. A~imovi~ Du{an Novi Sad 51,95 9. Kosi Marjan @elezni~ar Mb. 51,65 10. @erjal Igor Koper 51,30 11. Popov Novak Novi Sad 50,90 12. Pileti~ Toni @elezni~ar Mb. 50,85 13. Jovi~i~ Djordje Novi Sad 48,75 14. Fi{er Miran @elezni~ar Mb. 48,55 15. Radosavljevi~ M. Ni{ 47,25 16. Matovina Srdjan Novi Sad 46,50 17. Star~i~ Sa{o Sp. [i{ka Lj. 46,35 18. Had`i Petru{ev Do{e Skopja 46,10 19. Popov Dragan Beograd 45,45 20. Wagner Ivica Zagreb 43,65 21. Vrabi~ Dra{ko Sremska Mitrovica 43,35 21. Serdarevi~ Enes Zenica 43,35 23. Tomin @arko Beograd 40,60 24. Patafta Stevan Novi Sad 35,20 25. Papi~ Marijan Zagreb 31,75 Podelitev nagrad v mladinski konkurenci 28


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

IX. [alamunov memorial - 20. 11. 1976 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Organizacijski odbor: Vozi~ Marjan, Proje Stane, Fekonja Stanko, ^ebular Drago, Nov{ak Janez, Gumpot Ton~ka, Cilen{ek Milan, Pauli~ Renato, [alamun Marta, Florenin Danilo, Mavec Danica, [pendl Anica, Robnik Jasna, Ter{ek Tone, [alamun Tone, ^ak{ Rudi, Petek Adolf, Sajko Valent, Stergar Milo{ Sodniki: Stergar Milo{, Gor{e Andrej, Ter{ek Tone, Treb{e Jakob, Cerar Miroslav, Hrastovec Milan, [pendl Ivan, Vrati~ Milo{, Brodnik Janez, [alamun Tone, Jelen Kamilo, [libar Janez, ^aklec Ivan, [tefan~i~ Drago, Novak Beno, Senica Jo`e, Novakovi~ Nikola, Jelen Peter, Horvat Franc, Kokole Jo`e, Gomzi Zdenko, Kersni~ Milenko, Nov{ak Janez, Drame Anton, Treb{e Stanko, Dular Martin, Senica Vid Sodnice: Zadnik [tefka, Jakopi~ Nada, Gor{e Ivanka, Gojkovi~ Vi{nja, Kova~i~ Ru`a, Mihel~i~ Vida, Kek Ida, Djuri~ Vera, Novak Ne`a, Doki~ Du{anka, Horvatov Eva, Brodari~ Metka, Vazzaz Jelica, Havelka Erna, Cerar Zdenka, Kabaj Jo`ica, Cajnko Mojca, Logar Fanika, Hojnik Gordana Tekmovanje je potekalo ekipno (~lan, mladinec,~lanica, mladinka) in posamezno v mnogoboju.

Rezultati: Ekipno: 1. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor ([o{tari~, Tripkovi~ B., Radovi~ L., Romih) 171,20 2. DTV Partizan Novi Sad I (A~imovi~, Budanovi~, Ivanovi~, Oparnica ) 168,70 3. DTV Partizan Spodnja [i{ka Ljubljana (Star~i~ B., ^uk, Bunc, Zupan~i~) 160,05 4. Gimnasti~no dru{tvo Zagreb (Popovi~, Hrasky, Makar, Djurovi~ ) 158,80 5. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor (Pileti~, Tripkovi~ M., Stali~, Sajovic ) 156,90 6. GD Partizan @eljezni~ar Subotica (Muti~, Rafai, Lacko, Ljubenkovi~ ) 152,55 7. DTV Partizan Spodnja [i{ka Ljubljana (Star~i~ S., Mari~i~, Ram{ak, Lutar ) 146,75 ^lani: 1. Kezunovi~ Miroslav Sarajevo 54,40 2. Kun~i~ Milan Trnovo Lj. 53,60 3. [o{tari~ Drago OGZ Maribor. 53,25 4. A~imovi~ Du{an Novi Sad 52,80 5. Popov Novak Novi Sad 50,70 6. Muti~ Djordje Subotica 50,40 7. Star~i~ Bojan Sp. [i{ka Lj. 50,15 8. Krumpak Milan Be`igrad Lj. 49,95 9. Pileti~ Toni OGZ Maribor 48,90 10. Savi~ Tomislav Novi Sad 46,85 11. Star~i~ Sa{o Sp. [i{ka Lj. 46,60 12. Popovi~ Radojica Zagreb 45,20 13. Fi{er Miran @elezni~ar Mb. 43,55

29


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinci: 1. Budanovi~ Dragan Novi Sad 52,30 2. Vili~ Edhem Sarajevo 51,70 3. Tripkovi~ Bane OGZ Maribor 51,40 4. Tripkovi~ Mi~o OGZ Maribor 50,40 5. Sajovic Matja` Center Mb. 46,80 6. Pa{i~ Mirsad Zenica 46,60 7. Hrasky @eljko Zagreb 46,50 8. Djokanovi~ Dragan Sarajevo 46,10 9. Pajnik Teobald Center Mb. 45,20 10. Merhar Matja` Center Mb. 44,85 11. Jakovljevi~ Mladen Sr. Mitrovica 44,80 12. [koberne Darjan Center Mb. 44,70 13. Treiber Arpad Center Mb. 44,60 14. [arac Du{an Sremska Mitrovica 43,90 14. Ili~ Zvonko Zagreb 43,90 16. Rafai Oto Subotica 43,55 17. Brajkovi~ Damir Zagreb 43,30 18. Leskov{ek Bojan Be`igrad Lj. 41,45 19. Nedeljkovi~ Sre~ko Sr. Mitrovica 40,85 20. Smrekar Metod Be`igrad Lj. 39,85 21. Hod`i~ Medim Zenica 39,40 22. Todi~ Milenko Srem. Mitrovica 38,95 23. ^uk Ivan Sp.[i{ka Lj. 36,65 24. Marin~i~ Sandi Be`igrad Lj. 33,25 25. Mari~i~ Ivan Sp. [i{ka Lj. 31,80 26. ^erni~ Andra{ Be`igrad Lj. 20,35 27. Zabla~an Roman @elezni~ar Mb. 5,50 ^lanice: 1. Dokl Jasna Novo mesto 37,20 2. Bunc Tatjana Sp. [i{ka Lj. 36,70 3. Ram{ak Brigita Sp. [i{ka Lj. 35,40 4. Radovi~ Ljuba OGZ Maribor 33,35 5. Ivanovi~ Lidija Novi Sad 32,75 6. Makar Jasminka Zagreb 32,65 7. Lacko Liljana Subotica 30,90 8. Djurovi~ Anica Zagreb 30,20 9. Slati~ Sonja OGZ Maribor 27,65 Na zadnjem orodju drogu se je pri doskoku po{kodoval [o{tari~ Drago. Dosko~il je na trda tla in si zdrobil levo petnico. Po{kodba je bila tako huda, da je moral na operacijo v Klini~ni center v Ljubljani.

Marjan Vozi~ ob otvoritvi memoriala 30

Mladinke: 1. Zupan~i~ Alenka Ap. [i{ka Lj. 36,55 2. Kolar Jana Zelena jama Lj. 34,60 3. Djurovi~ Sonja Zagreb 34,45 4. Bezjak Irena Zelena jama Lj. 33,70 5. Mihovar Simona Zelena jama Lj. 33,45 6. Romih Jerica OGZ Maribor 33,20 7. Lutar Ivica Sp. [i{ka Lj. 32,95 8. Ko~evar Nata{a Novo mesto 32,70 9. Petri~ Vladka Zagreb 32,35 9. Kantura Snje`ana Zagreb 32,35 11. Petrin Snje`ana Zagreb 32,20 12. Po`ar Vanja Novo mesto 32,05 13.Grbac Jasminka Zagreb 31,55 14. Ilc Tea Sp. [i{ka Lj. 31,50 15. Oparnica Jasna Novi Sad 30,85 16. Kuhari~ Ksenija Zagreb 30,45 17. [tibilj Tanja Zagreb 30,25 18. Sajovic Alenka OGZ Maribor 29,95 19. Moro Lea Novo mesto 29,70 20. Ljubenkovi~ Nada Subotica 27,70


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

X. [alamunov memorial - 16. 4. 1977 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Organizacijski odbor: Vozi~ Marjan, Proje Stane, Fekonja Stanko, Toplak Ervin, ^ebular Drago, Nov{ak Janez, Gumpot Ton~ka, Medve{~ek Milan, Pauli~ Renato, [alamun Marta, Florenin Danilo, Mavec Danica, [pendl Anica, Robnik Jasna, [o{tari~ Drago, [alamun Tone, ^ak{ Rudi, Petek Adolf, Sajko Valent, Stergar Milo{ Sodniki: [libar Janez, Ter{ek Tone, Gor{e Andrej, Treb{e Jakob, Furlan Du{an, Vrati~ Milo{, Hrastovec Milan, [pendl Ivan, Brodnik Janez, [alamun Tone, Jelen Kamilo, Stergar Milo{, Trojar Marjan, Gomzi Zvonimir, Novak Beno, Senica Jo`e, Novakovi~ Nikola, Jelen Peter, Horvat Franc, Kokole Jo`e, Dragovac Mladen, @ivec Marko, Nov{ak Janez, Drame Anton, Treb{e Stanko, Senica Vid Sodnice: Gojkovi~ Vi{nja, Zadnik [tefka, MĂźeller Bernarda, Gor{e Ivanka, Kova~i~ Ru`a, Djuri~ Vera, Kek Ida, Dremelj Zdenka, Novak Ne`a, Vig Marija, Binter-Traun{ek Rika, Brodari~ Metka, Vazzaz Jelica, Mihel~i~ Vida, Havelka Erna, Jelen Maja, Cajnko Mojca, Keti{ Nevenka, [alamun [tefka Tekmovanje je potekalo ekipno (~lan, mladinec, ~lanica, mladinka) in posamezno v mnogoboju.

Rezultati: Ekipno 1. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor (Pileti~, Tripkovi~ B., Radovi~ L., Romih) 167,95 2. Gimnasti~ni center Ljubljana (Kun~i~ M., Kosec, Zupan~i~, Luter) 165,65 3. GD Zagreb (Ili~, Hrasky, @iv~i~, Djurovi~) 162,55 4. Gimnasti~ni center Ljubljana (Star~i~ B., Marin~i~, Bunc, Ilc) 162,35 5. GD Partizan @eljezni~ar Subotica (Ivanovi~, Rafai, Lacko, Ljubenkovi~) 157,45 6. Gimnasti~ni center Ljubljana (Krumpak, ^uk, Rem{ak, Bezjak) 156,60 7. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor (Treiber, Sajovic M., Sajovic A., Slati~) 155,75 ^lani: 1. Kezunovi~ Miroslav Sarajevo 54,60 2. Kun~i~ Milan Trnovo Lj. 53,35 3. Ivanovi~ Zoran Subotica 53,15 3. Popov Novak Novi Sad 53,15 5. A~imovi~ Du{an Novi Sad 52,20 6. Jovi~i~ Djordje Novi Sad 51,55 7. Star~i~ Bojan Sp. [i{ka Lj. 51,35 8. Budanovi~ Dragan Novi Sad 51,00 9. Savi~ Tomislav Novi Sad 49,55 10. Pileti~ Toni @elezni~ar Mb. 49,45 11. Muti~ Djordje Subotica 49,30 12. Krumpak Milan Be`igrad Lj. 48,80 13. Djokanovi~ Dragan Sarajevo 46,60 14. Treiber Arpad Center Mb. 44,45 15. Ili~ Zvonko Zagreb 43,85 Toni Pileti~ med vajo na parterju 31


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinci: 1. Vili~ Edo Sarajevo 51,40 2. Tripkovi~ Bane Center Mb. 51,15 3. Furlan Samo Gorica 48,95 4. Sajovic Matja` Center Mb. 48,35 5. Pa{i~ Mirsad Zenica 47,80 6. Hrasky @eljko Zagreb 47,60 7. @i`ek Aleksander Center Mb.46,65 8. Merhar Matja` Center Mb. 46,20 9. [koberne Darjan Center Mb.45,75 10. Rafai Oto Subotica 45,20 11. [umadl Igor @elezni~ar Mb. 44,05 12. Greganovi~ Branko @elezni~ar Mb. 43,55 13. Ivkovi~ Bojan @elezni~ar Mb. 42,40 14. Brajkovi~ Damir Zagreb 41,85 15. Kosec Toma` Be`igrad Lj. 40,75 16. Kos Darko Zagreb 40,60 17. Marin~i~ Sandi Be`igrad Lj. 40,10 18. ^uk Ivan Sp. [i{ka Lj. 38,45 ^lanice: 1. Dokl Jasna Novo mesto 37,10 2. Zupan~i~ Alenka Sp. [i{ka Lj. 36,90 3. Bunc Tatjana Sp. [i{ka Lj. 36,50 4. @iv~i~ Kamenka Zagreb 35,75 5. Rem{ak Brigita Sp. [i{ka Lj. 35,00 6. Kav{ek Mateja Novo mesto 34,60 7. Radovi~ Ljuba Center Mb. 34,55 8. Pajk Jasmina Karlovac 33,85 9. Sajovic Alenka Center Mb. 33,15 10. Ko~evar Nata{a Novo mesto 33,00 11.Grbac Jasminka Zagreb 32,50 12. Petrin Snje`ana Zagreb 31,15 13. Lacko Liljana Subotica 29,50

32

Mladinke: 1. Djurovi~ Sonja Zagreb 35,35 2. Luter Ivica Sp. [i{ka Lj. 34,65 3. Ilc Tea Sp. [i{ka Lj. 34,40 4. Bezjak Irena Zelena jama Lj. 34,35 4. Kolar Jana Zelena jama Lj. 34,35 6. Mihovar Simona Zelena jama Lj. 34,30 7. Javornik Romana Zelena jama Lj. 33,95 8. Kuhari~ Ksenija Zagreb 33,00 9. Osvald Nives Zagreb 32,85 10. Romih Jerica Center Mb. 32,80 11. Albert Valentina Tabor Lj. 32,65 12. Po`ar Vanja Novo mesto 32,50 13. Prudi~ Mateja Sp. [i{ka Lj.32,40 14. Suhadolc Vlasta Zelena jama Lj. 31,85 15. Moro Lea Novo mesto 31,00 16. Krumpak Breda Be`igrad Lj. 30,50 17. Slati~ Sonja Center Mb. 29,80 18. Ljubenkovi~ Nada Subotica 29,55 19. Gradi{nik Violeta @elezni~ar Mb. 28,80 20. [kreblin Nata{a Zagreb 28,65 21. Hiler Ildika Subotica 28,60 22. Kantura Snje`ana Zagreb 3,00 Od aktivnega tekmovanja sta se poslovila Pileti~ Toni In [o{tari~ Drago.

Na sliki spodaj: Podelitev priznanj


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XI. [alamunov memorial - 1. 4. 1978 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Org. odbor: Vozi~ Marjan, Krajn~i~ Leopold, Ko{ir Danilo, Zotter Du{an, @iger Jo`e, Adlovic Peter, Proje Stane, Fekonja Stanko, Kabaj Jo`ica, Toplak Ervin, ^ebular Drago, Pileti~ Toni, [alamun Marta, Gumpot Ton~ka, Toplak Milena, Cilen{ek Milan, Cilen{ek Vitomir, Cerkveni~ Jurina, Pauli~ Renato, Florenin Danilo, Ter{ek Tone, Herman Milan, Krajn~i~ Zlatko, Papi~ Risto, Dovjak Zvonko, Verdonik Karel. Mavec Danica, Fekonja Anica, [pendl Anica, Petek Sa{ka, Robnik Jasna, [o{tari~ Drago, Treb{e Jakob, Fi{er Miran, [alamun Marko, Treb{e Stanko, ^ak{ Rudi, Petek Adolf, Novak Marija Sodniki: [libar Janez, Ivanovi~ Josip, Nov{ak Janez, Gor{e Andrej, Treb{e Stanko, Cerar Miroslav, Stergar Milo{, Vrati~ Milo{, [pendl Ivan, Senica Jo`e, Ivankovi~ Petar, Kaloper Josip, Brodnik Janez, Drame Anton, Vran~i~ Andjelko, Trojar Marjan, Novak Beno, Treb{e Jakob, Senica Vid, Bolkovi~ Toni, Mrvaljevi~ Sa{o, Jelen Peter, Hrastovec Milan, Kokole Jo`e, Ter{ek Tone, Gomzi Zdenko, @ivec Marko Sodnice: Mavri~ Bernarda, Zadnik [tefka, Zavrl Nevenka, Vagner Biserka, Kova~i~ Ru`a, Cerar Zdenka, Dremelj Zdenka, Kek Ida, Kova~ Marlenka, Dokl Maja, Binter Rika, Vazzaz Jelica, Novak Ne`a, Rener Maja, Gor{e Ivanka, Jelen Dragica Tekmovanje je potekalo ekipno (~lan, mladinec, ~lanica, mladinka) in posamezno v mnogoboju.

Rezultati: Ekipno: 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Star~i~ B., Leskov{ek, Zupan~i~, Bezjak) 173,05 2. Gimnasti~no dru{tvo Zagreb (Hrasky, Ili~, @iv~i~, Kantura) 168,15 3. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor (Kosi, Tripkovi~ B., Radovi~ L., Bezjak) 160,65 4. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Star~i~ S., ^uk, Rem{ak, Mihovar) 158,15 ^lani: 1. Kun~i~ Milan JLA 53,30 2. Budanovi~ Dragan Subotica 52,40 3. Muti~ Djordje Subotica 51,05 3. Popov Novak Novi Sad 51,05 5. Star~i~ Bojan Ljubljanska GZ 51,00 6. Hrasky @eljko Zagreb 48,65 7. Jovi~i~ Djordje Novi Sad 48,35 8. Kosi Marjan OGZ Maribor 48,25 9. Star~i~ Sa{o Ljubljanska GZ 48,20 10. Pa{i~ Mirsad Sarajevo 43,80 11. Pajnik Teobald OGZ Maribor 39,30 12. Marin~i~ Sandi Be`igrad Lj. 37,80 Mladinci: 1. Tripkovi~ Bane OGZ Maribor 51,95 2. Vili~ Edo Sarajevo 50,90 3. Ili~ Zvonko Zagreb 50,25

Miro Cerar kot sodnik na [alamunovem memorialu 33


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

4. Furlan Samo Nova gorica 48,50 5. Leskov{ek Bojan Ljubljanska GZ 48,25 6. Kos Darko Zagreb 46,55 7. Merhar Matja` OGZ Maribor 46,15 8. Vujnovi~ Bo{ko Zagreb 46,00 9. [koberne Darjan OGZ Maribor 45,20 10. [umandl Igor OGZ Maribor 43,65 11. Ba{i~ Robert Zagreb 43,60 12. Hod`i~ Nedim Zenica 42,10 13. ^ovi~ Goran Zenica 39,75 14. ^uk Ivan Ljubljanka GZ 38,90 ^lanice: 1. Dokl Jasna Novo mesto 38,15 2. Zupan~i~ Alenka Ljubljanska GZ 37,60 3. Ivanovi~ Adela Novi Sad 36,25 4. Rem{ak Brigita Ljubljanska GZ 35,55 5. @iv~i~ Kamenka Zagreb 35,35 6. Po`ar Vanja Novo mesto 35.05 7. Lutar Ivica Ljubljanska GZ 35,00 8. Suhadolc Vlasta Ljubljanska GZ 34,60 9. Radovi~ Ljuba OGZ Maribor 26,25 Mladinke: 1. Bezjak Irena Ljubljanska GZ 36,20 2. Ko~evar Nata{a Novo mesto 35,50 2. Mihovar Simona Ljubljanska GZ 35,50 4. Javornik Romi Ljubljanska GZ 35,45 5. Bezjak Andreja OGZ Maribor 34,20 6. Kantura Snje`ana Zagreb 33,90 7. Osvald Nives Zagreb 33,70 8. Stibilj Tanja Zagreb 33,25 9. Omerzo Inge Zagreb 33,15 10. Albert Valentina Ljubljanska GZ 32,60 11. Caput Romana Zagreb 31,95 11. Skreblin Nata{a 31,95 13. Kramari~ Lidija Karlovac 30,70 14. Tasevski Rosana Koper 30,50 15. Ljubenkovi~ Nada 29,65 16. Arbanas Vesna Karlovac 29,40 17. Ku~i~ Vesna OGZ Maribor 29,30

Alenka Zupan~i~ na gredi

Od aktivnega tekmovanja sta se poslovila Kosi Marjan (@elezni~ar) in Radovi~ Ljuba (Center). Zmagovalna trojica med mladinci 34


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XII. [alamunov memorial - 28. 4. 1979 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Org. odbor: Vozi~ Marjan, Krajn~i~ Leopold, Ko{ir Danilo, Zotter Du{an, @iger Jo`e, Adlovic Peter, Proje Stane, Fekonja Stanko, Kabaj Jo`ica, Toplak Ervin, ^ebular Drago, Pileti~ Toni, [alamun Marta, Gumpot Ton~ka, Toplak Milena, Cilen{ek Milan, Cilen{ek Vitomir, Cerkveni~ Jurina, Pauli~ Renato, Florenin Danilo, Ter{ek Tone, Herman Milan, Krajn~i~ Zlatko, Papi~ Risto, Dovjak Zvonko, Verdonik Karel. Mavec Danica, Fekonja Anica, [pendl Anica, Petek Sa{ka, Robnik Jasna, [o{tari~ Drago, Treb{e Jakob, Fi{er Miran, [alamun Marko, Treb{e Stanko, ^ak{ Rudi, Petek Adolf, Novak Marija Sodniki: Brodnik Janez, Pri~i~, [pendl Ivan, Fi{er Miran, [enveter Branko, Treiber Arpad, Stergar Milo{, Nikoli~ Ratko, Horvat Franc, Kosi Marjan, Jelen Peter, Trojar Marjan, @erjal Igor, Hrastovec Milan, Senica Jo`e, Ter{ek Tone, Drame Anton, Pajnik Teobald, Djelatovi~ Dimitrije, Mrvaljevi~ Sa{o, Jelen Kamilo, @ivec Marko, Hadji-Petru{ev Gjo{e, Vrati~ Milo{, [alamun Anton, Treb{e Jakob Sodnice: Mavri~ Bernarda, Kova~ Marjeta, Dokl Maja, Radovi~ Mika, Kova~i~ Ru`a, Vig Marija, Miheli~ Vojka, [tenbal Maja, Kova~ Marlenka, Jakopi~-Blaganje Nada, Dimitrova Pavla, Cilen{ek Breda, Djelatovi~ Marija, Zadnik [tefka, Rener Maja, Kon~nik Breda, Kek Ida, Binter Rika Tekmovanje je potekalo ekipno (~lan, mladinec, ~lanica, mladinka) in posamezno v mnogoboju

Rezultati: Ekipno: 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Kun~i~ M., Lesko{ek, Zupan~i~, Krumpak) 178,20 2. DTV Partizan Novi Sad (Savi~. Ercegovac, Dimitrov, Do{en) 172,60 3. GD Zagreb (Hrasky, Vujnovi~, Kantura, Caput) 170,00 4. GD Partizan @eljezni~ar Subotica (Muti~, Nim~evi~, Ljubenkovi~, Radoj~i~) 166,35 5. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor(Tripkovi~ B., [koberne, Kuki~, Rojko) 163,65 6. DFVSR Partizan Skopje (Had`ivanov, Ristevski, An~evska, Kitanovska) 161,85 7. GD Partizan @eljezni~ar Subotica (Budanovi~, Nim~evi~, Horti, Miklenovi~) 160,50 ^lani: 1. Kezunovi~ Miroslav Sarajevo 55,65 2. Kun~i~ Milan Ljubljanska GZ 53,60 3. Muti~ Djordje Subotica 52,55 4. Savi~ Tomislav Novi Sad 52,10 5. Tripkovi~ Bane OGZ Maribor 51,95 6. Tripkovi~ Mi~o OGZ Maribor 51,30 7. Budanovi~ Dragan Subotica 50,95 8. Hrasky @eljko Zagreb 49,50 9. Ili~ Dragan Ni{ 49,35 10. Popov Dragan @arkovo 48,75 11. Had`ivanov Vlado Skopje 48,60 12. Djokanovi~ Dragan Sarajevo 47,95 13. Marin~i~ Sandi Be`igrad 47,45 14. Ili~ Sa{a Ni{ 47,15 15. Pa{i~ Mirsad Sarajevo 46,95 35


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinci: 1. Lesko{ek Bojan Ljubljanska GZ 52,35 2. [koberne Darjan OGZ Maribor 52,20 3. Furlan Samo Nova Gorica 50,95 4. Buri~ Nikola Ni{ 50,55 5. Nim~evi~ Djuro Subotica 50,30 6. Vujnovi~ Bo{ko Zagreb 50,15 7. ^uk Ivan Trnovo Lj. 49,15 8. Ivkovi~ Bojan OGZ Maribor 49,10 9. Ercegovac Dragan Novi Sad 49,05 10. Merhar Matja` OGZ Maribor 48,85 11. Kos Darko Zagreb 48,65 12. @i`ek Aleksander OGZ Maribor 47,95 13. Bunderla Herman Be`igrad Lj. 47,90 14. Nim~evi~ Ivan Subotica 47,85 15. Kosec Toma` Be`igrad Lj. 47,55 16. Gu~ek Andrej Trbovlje 47,35 17. Vodeb Roman Trbovlje 47,05 18. Ristevski Ace Skopje 46,90 19. Basi~ Robert Zagreb 46,15 20. Pilih Boris Trbovlje 45,50 ^lanice: 1. Dokl Jasna Novo mesto 37,30 2. Zupan~i~ Alenka Ljubljanska GZ 36,45 3. Kantura Snje`ana Zagreb 35,95 4. Mihovar Simona Ljubljanska GZ 35,50 4. Lutar Ivica Sp. [i{ka Lj. 35,50 6. Grbac Jasminka Zagreb 35,35 7. Dimitrov Snje`ana Novi Sad 35.05 8. An~evska Svetlana Skopje 32,45 9. Ljubenkovi~ Nada Subotica 31,45 10. Horti Livija Subotica 31,05 11. Kuki~ Vesna OGZ Maribor 30,50 12. Osvald Nives Zagreb 24,90 Mladinke: 1. Kav{ek Mateja Novo mesto 37,10 2. Do{en Dragana Novi Sad 36,40 3. Krumpak Breda Ljubljanska GZ 35,80 4. Ilc Tea Sp. [i{ka Lj. 35,75 5. Rogelj Nati Ljubljanska GZ 35,70 6. @vab Marija Ljubljanska GZ 35,40 7. Ko~evar Nata{a Novo mesto 35,10 8. Ciuha Nata{a Ljubljanska GZ 34,65 9. Valeti~ Monika Ljubljanska GZ 34,50 9. Mesari~ Lea Jesenice 34,50 11. Caput Romana Zagreb 34,40 12. Podobnik Mirjam Ljubljanska GZ 34,05 13. Kitanovska Len~e Skopje 33,90 14. Radoj~i~ Branislava Subotica 32,05 15. Miklenovi~ Gabrijela Subotica 30,65 16. Rojko Dorica OGZ Maribor 29,00 36

Leon [tukelj in Marjan Vozi~

Od leve na zmagovalnih stopnicah: Darjan [koberne, Bojan Lesko{ek in Samo Furlan


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XIII. [alamunov memorial - 19. 4. 1980 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Org. odbor: Vozi~ Marjan, Krajn~i~ Leopold, Ko{ir Danilo, Zotter Du{an, @iger Jo`e, Adlovic Peter, Proje Stane, Fekonja Stanko, Kabaj Jo`ica, Toplak Ervin, ^ebular Drago, Pileti~ Toni, [alamun Marta, Gumpot Ton~ka, Toplak Milena, Cilen{ek Milan, Cilen{ek Vitomir, Cerkveni~ Jurina, Pauli~ Renato, Florenin Danilo, Ter{ek Tone, Herman Milan, Krajn~i~ Zlatko, Papi~ Risto, Dovjak Zvonko, Verdonik Karel. Mavec Danica, Fekonja Anica, [pendl Anica, Petek Sa{ka, Robnik Jasna, [o{tari~ Drago, Treb{e Jakob, Fi{er Miran, [alamun Marko, Treb{e Stanko, ^ak{ Rudi, Petek Adolf, Novak Marija Sodniki: Kokole Jo`e, Brodnik Janez, [pendl Ivan, Fi{er Miran, Treiber Arpad, Pajnik Teobald, Merhar Matja`, Stergar Milo{, Horvat Franc, Kosi Marjan, @ivec Marko, Trojar Marjan, Kisa~anin Miodrag, Hrastovec Milan, Had`i-Petru{ev Gjo{e, Senica Jo`e, Ter{ek Tone, Nastran Janko, Drame Anton, [libar Janez, Mrvaljevi~ Sa{o, Jelen Kamilo, Star~i~ Bojan, Furlan Du{an, [alamun Anton, Treb{e Jakob, Kaloper Josip Sodnice: Tekmovanje je potekalo ekipno (~lan, mladinec, ~lanica, mladinka) in posamezno v mnogoboju.

Rezultati: Ekipno: 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Kun~i~ M., Kosec, Zupan~i~, @vab) 179,40 2. GD Vojvodina Novi Sad (Jakovljevi~, Ercegovac, Gruji~, Jela~a) 169,80 3. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Marin~i~, Be{ter, Ilc, Rogelj) 169,65 4. DFVSR Partizan Skopje (Had`ivanov, Ristevski, An~evska, Kitanovska) 168,25 5. SDGR Ivo Marinkovi~ Karlovac (Spasojevi~, Bobinac, Su~evi~ T, Su~evi~ S.) 150,10 ^lani: 1. Tripkovi~ Bane OGZ Maribor 54,90 2. Kun~i~ Milan Ljubljanska GZ 53,50 3. Tripkovi~ Mi~o OGZ Maribor 51,50 4. Lesko{ek Bojan Be`igrad Lj. 51,30 5. Had`ivanov Vlado Skopje 50,85 6. Jakovljevi~ Mladen Novi Sad 50,80 7. Marin~i~ Sandi Ljubljanska GZ 48,05 8. Djokanovi~ Dragan Sarajevo 47,30 9. Pa{i~ Mirsad Sarajevo 45,50 10. [arac Du{an Srem. Mitrovica 44,00 11. Hod`i~ Nedim Zenica 42,35 12. Spasojevi~ Du{an Karlovac 42,20

Mladinci: 1. [koberne Darjan OGZ Maribor 52,65 2. Kosec Toma` Ljubljanska GZ 52,55 3. Vodeb Roman Trbovlje 51,85 4. Stojanovski Kumanovo 51,40 5. [umandl Igor OGZ Maribor 51,15 6. Ristevski Skopje 50,15 7. Be{ter Luka Ljubljanska GZ 50,00 8. Ercegovac Novi Sad 49,90 10. Le{~ak Damjan OGZ Maribor 47,75 12. Ivkovi~ Bojan OGZ Maribor 47,75 13. @i`ek Aleksander OGZ Maribor 47,05

37


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lanice: 1.Zupan~i~ Alenka Ljubljanska GZ 37,45 2.Kav{ek Mateja Novo mesto 36,70 3.Ko~evar Nata{a Novo mesto 36,65 4.Ilc Tea Ljubljanska GZ 35,70 5.Gruji~ Tanja Novi Sad 34,90 6.Lutar Ivica Ljubljanska GZ 34,65 7.Grbac Jasminka Zagreb 34,60 8.An~evska Svetlana Skopje 33,75 9.Su~evi~ Tatjana Karlovac 32,90 10.Kne`evi~ Mara Zenica 30,75 Mladinke: 1.Rogelj Nati Ljubljanska GZ 35,90 1.@vab Marija Ljubljanska GZ 35,90 3.Regent Anja Ljubljanska GZ 35,40 4.Mu`eni~ Marjeta Ljubljanska GZ 34,95 5.Caput Romana Zagreb 34,90 6.^iri~ Zlatka Zelena Jama Lj. 34,85 7.Jola~a Branka Novi Sad 34,20 8.Kitanovska Len~e Skopje 33,50 9.Markun Ana Ljubljanska GZ 33,05 10.Poga~nik Stanka Jesenice 32,70 11.Pape` Ur{ka Novo mesto 32,65 12.Valeti~ Monika Ljubljanska GZ 32,60 13.Su~evi~ Sne`ana Karlovac 32,05 14.Malek @ulijeta Zagreb 31,80 15.Pucelj Katja Novo mesto 31,65 16.Fi{er Nives Zenica 30,95 17.Tasevski Rosana Koper 30,25 18.Gasar Karmen Jesenice 29,40 19.Pav~ek Renata Novo mesto 27,60 20.^erneti~ Suzana Koper 25,90 21.Sluga Bo`ica Koper 21,00

dnevnik Ve~er, 21. 4. 1980

Dr`avna reprezentantka, Alenka Zupan~i~ je osvojila Zlato medaljo 38


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XIV. [alamunov memorial - 9. 5. 1981 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Org. odbor: Vozi~ Marjan, Proje Stane, Fekonja Stanko, Kabaj Jo`ica, Nov{ak Janez, ^ebular Drago, Pileti~ Toni, Gumpot Ton~ka, Pauli~ Renato, [alamun Marta, Florenin Danilo, Mavec Danica, [pendl Anica, Robnik Jasna, Kosi Marjan, [alamun Tone, ^ak{ Rudi, Petek Adolf, Sajko Valent Sodniki: Kokole Jo`e, Senica Jo`e, Mrvaljevi~ Sa{o, Treb{e Jakob, Senica Vid, @alek Alojz, Vrati~ Milo{, Ter{ek Tone, [alamun Anton, Jelen Kamilo, Trojar Marjan, [rot Tine, Kodri~ Severin, Treb{e Stanko, Brodnik Janez, Fi{er Miran, @ivec Marko, Drame Anton, Treiber Arpad, Stergar Milo{, Hrastovec Milan, Nastran Janko, [pendl Ivan, [libar Janez, Kosi Marjan, Horvat Franc, Pajnik Teobald Sodnice: Kova~i~ Ru`a, Gojkovi~ Vi{nja, @ugelj Maja, Zavrl Nevenka, Kek Ida, Mavri~ Bernarda, D`elatovi~ Marica, Gor{e Ivanka, Hlastec Nina, Mihel~i~ Vida, Pajk Jasmina, Mehmedi~ Desa, Kova~ Marjeta, ^avni~ar Marinka, Miheli~ Vojka, Kova~ Marlenka, Novak Ne`a, [enveter Karmen, Fi{er Irena, Cartl Marinka Tekmovanje je potekalo ekipno in sicer posebej mo{ki(~lan, mladinec) in `enske (~lanica, mladinka) in posamezno v mnogoboju.

Rezultati: Ekipno mo{ki: 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Kun~i~ M., Kosec) 104,90 2. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor (Tripkovi~ B., Le{~ak) 102,60 3. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Marin~i~, Be{ter) 96,70 4. SDGR Ivo Marinkovi~ Karlovac (Capan, bobinac) 88,85 5. Gimnasti~ni klub Rijeka (Pavleti~, De Privitelio) 86,65 6. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor (@i`ek, Ivkovi~) ^lani: 1. Tripkovi~ Bane OGZ Maribor 55,05 2. Kun~i~ Milan Ljubljanska GZ 54,20 3. Lesko{ek Bojan Be`igrad Lj. 49,80 4. Marin~i~ Sandi Ljubljanska GZ 47,60 5. @i`ek Aleksander 45,70 6. Vrabi~ Dra{ko Beograd 44,95 7. Pavleti~ Velimir Rijeka 44,90 8. Capan Boris Karlovac 44,85 9. [mit Lajo{ Beograd 42,60 10. Mladenivi~ @elibor Beograd 41,00 11. Mileti~ Bratislav Beograd 40,60

Mladinci: 1. Vodeb Roman Trbovlje 52,70 2. Kosec Toma` Ljubljanska GZ 50,70 3. Be{ter Luka Ljubljanska GZ 49,10 4. Du~ek Andrej Tr bovlje 48,10 5. Le{~ak Damjan OGZ Maribor 47,55 6. Dernikovi~ Miran Ljubljanska GZ 45,30 7. Bobinac Vladko Karlovac 44,00 8. De Previtelio Rijeka 41,75 9. Rep{e Miran Bre`ice 39,55 10. Smol~i~ Davorin 38,85 11. Ivkovi~ Bojan OGZ Maribor 21,95

Mlaj{i mladinci izven konkurence: tekmovali so po olaj{anih pravilih zato rezultati niso primerljivi

1. [o{tari~ Vlado OGZ Maribor 54,15 2. Nahtigal Matja` OGZ Maribor 49,75 3. Senekovi~ Robi OGZ Maribor 48,00 4. [o{tari~ Miro OGZ Maribor 47,90 5. Gosteni~nik Borut OGZ Maribor 46,45 6. Ritlop Toma` OGZ Maribor 15,00 39


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Ekipno `enske: 1. Ljublanska gimnasti~na zveza (Regent, Rogelj) 68,45 2. DTV Partizan Zelena jama Ljubljana (@vab, Mikli~) 68,00 3. DTV Partizan Spodnja [i{ka Ljubljana (Ilc, Trontelj) 66,35 4. GK Vojvodina Novi Sad (Valenti~, Zumbulovi~) 63,55 5. SDGR Ivo Marinkovi~ Karlovac (Arbanas, Su~evi~) 62,75 6. D[RTV Partizan Novo mesto (Ko~evar, Pape`) 62,15 7. DTV Partizan Jesenice (Mesari~, Mo~nik) 57,10 8. DTV Partizan Jesenice (Gasar, Ferbe`ar) 53,90 9. D[RTV Partizan Novo mesto (Kav{ek, Pucelj) 43,65 ^lanice: 1. Regent Maja Ljubljanska GZ 34,85 2. @vab Marija Zelena jama Lj. 34,50 3. Ilc Tea Sp. [i{ka Lj. 33,65 4. Ho~evar Nata{a Novo mesto 32,80 5. Arbanas Vesna Karlovac 32,30 6. Valenti~ Maja Novi Sad 31,15 7. Caput Romana Zagreb 30,90 8. Grbac Jasminka Zagreb 30,70 9. Mesari~ Lea Jesenice 30,50 10. Gasar Karmen Jesenice 28,40 11. Kav{ek Mateja Novo mesto 15,50 Mladinke: 1. Rogelj Nati Ljubljanska GZ 33,60 2. Mikli~ Barbara Zelena jama Lj. 33,50 3. Trontelj Mojca Sp. [i{ka Lj. 32,70 4. Mohak Sa{a Sp. [i{ka Lj. 32,50 5. Zumbulovi~ Liljana Novi Sad 32,40 6. Markun Ana Sp. [i{ka Lj. 32,10 7. Murn Mojca Sp. [i{ka Lj. 31,50 8. Deti~ek Tanja Zelena jama Lj. 31,40 9. Su~evi~ Tatjana Karlovac 30,45 10. Mr{ek Ksenja Zelena jama Lj. 29,60 11. Pape` Ur{ka Novo mesto 29,35 12. Fi{er Nives Zenica 28,15 12. Pucelj Katja Novo mesto 28,15 14. Mo~nik Metka Jesenice 26,60 15. Ferbe`ar Brigita Jesenice 25,50 16. Senica Zdenka Bre`ice 24,90 17. Dedi~ Mirmela Zenica 24,80 40

Bane Tripkovi~ med svojo izredno uspelo vajo na krogih

^lanica DTV Partizan @elezni~ar Maribor Mavec Danica je prejela red dela s srebernim vencem za 36-letno nepla~ano delo v dru{tvu. ^lan istega dru{tva dr. Proje Stane je pred kratkim uspe{no zagovarjal doktorsko disertacijo na fakulteti za telesni kulturo v Beogradu.


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XV. [alamunov memorial - 24. 4. 1982 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Org. odbor: Vozi~ Marjan, Proje Stane, Fekonja Stanko, Kabaj Jo`ica, Nov{ak Janez, ^ebular Drago, Pileti~ Toni, Gumpot Ton~ka, Majeri~ Milan, Pauli~ Renato, [alamun Marta, Florenin Danilo, Kova~ Hilda, Mavec Danica, [pendl Anica, Robnik Jasna, Kosi Marjan, Treb{e Stanko, Muraus Franc, Petek Adolf, Sajko Valentin, @iger Jo`e Sodniki: Stergar Milo{, Trojar Marjan, [e{i~ Bogdan, Kodri~ Severin, Capan Boris, Treb{e Stanko, [enveter Branko, Hrastovec Milan, Nastran Janko, [pendl Ivan, [libar Janez, Filipovi~ Bo{ko, Kosi Marjan, Horvat Franc, Senica Jo`e, Jelen Kamilo, Borovi~ Predrag, Pajnik Teobald, Veselinov Radivoj, Kokole Jo`e, Furlan Du{an, Fi{er Miran, Cvejanovi~ Slobodan Sodnice: Mavri~ Bernarda, Mihel~i~ Vida, Horvati~ Katica, Fi{er Irena, [alamun [tefka, Kova~i~ Ru`ica, Gojkovi~ Vi{nja, Vig Marija, Lutar Ivica, Bolkovi~ Vera, Mehmedi~ Desanka, Poje Inga, Gruji~ Tanja, Dugolin Ksenija, Kova~ Marlenka, Gor{e Ivanka, Kek Ida Tekmovanje je potekalo ekipno za mo{ke (~lan, mladinec) in `enske (~lanica, mladinka) ter posamezno v mnogoboju.

Rezultati: Ekipno mo{ki: 1. GD Partizan @eljezni~ar Subotica I. (Nim~evi~, Ivkovi~) 101,65 2. GD Partizan @eljezni~ar Subotica II. (Muti~, Jakov~evi~) 100,15 3. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor I. (Merhar, [o{tari~ V.) 98,70 4. Ob~inska gimasti~na zveza Maribor II. ([koberne, Le{~ak) 92,65 5. Gimnasti~ko dru{tvo Zagreb (Ili~, [ormaz) 92,05 6. SDGR Ivo Marinkovi~ Karlovac (Bobinac, Galovi~) 80,00 ^lani: 1. Savi~ Tomislav Novi Sad 51,85 2. Jo Gabor Subotica 51,80 3. Ercegovac Dragan Novi Sad 51,60 4. Nim~evi~ Djuro Subotica 51,30 5. Muti~ Djordje Subotica 51,20 6. Jovi~i~ Djordje Novi Sad 51,00 7. Vodeb Roman Trbovlje 50,35 8. Gu~ek Andrej Trbovlje 50,05 9. Jakovljevi~ Mladen Novi Sad 49,50 10. Djokanovi~ Dragan Sarajevo 47,75 11. Merhar Matja` OGZ Maribor 46,70 12. [mit Lajo{ Beograd 46,60 13. Ili~ Zvonimir Zagreb 46,50 14. [koberne Darjan OGZ Maribor 41,35 15. Bobinac Vladko Karlovac 41,05

Mladinci: 1. [o{tari~ Vlado OGZ Maribor 52,00 2. Le{~ak Damjan OGZ Maribor 51,30 3. [umandl Igor OGZ Maribor 50,85 4. Ivkovi~ Franjo Subotica 50,35 5. Popov{ek Matja` OGZ Maribor 50,30 6. Jakov~evi~ Ivica Subotica 48,95 7. Lav{ Robert Ljubljanska GZ 47,00 8. Draksimovi~ Miodrag Beograd 45,65 9. [ormaz Zoran GD Zagreb 45,55 10. Dernikovi~ Miran Ljubljanska GZ 45,35 11. Galovi~ Darko Karlovac 38,95 12. Ber{ini~ Goran Karlovac 38,30

41


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Izven konkurence-mladinci:tekmovali so po olaj{anih pravilih zato rezultati niso primerljivi 1. Nahtigal Matja` OGZ Maribor 51,80 2. Senekovi~ Robi OGZ Maribor 51,40 3. [o{tari~ Miro OGZ Maribor 51,00 4. Gosteni~nik Borut OGZ Maribor 48,40 5. Cika~ Darko OGZ Maribor 47,45 6. Ritlop Toma` OGZ Maribor 45,00 Ekipno `enske: 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza I. (Valeti~, Deti~ek) 69,20 2. Ljubljanska gimnasti~na zveza II. (Ivanu{a, Mikli~) 67,90 3. GK Vojvodina Novi Sad (Zumbuli~, Babi~) 67,45 4. GD Partizan @eljezni~ar Subotica (Radoj~i~, Olah) 65,95 5. GD Zagreb I. (Bar{nik, Pu`a) 65,35 6. GD Zagreb II. (Caput, Omerza) 63,60 7. GD Partizan @eljezni~ar Subotica II. (Vujkovi~, Molcer) 63,25 8. D[RTV Partizan Novo mesto (Ko~evar, Dravinec) 57,60 ^lanice: 1. Zumbuli~ Ljiljana Novi Sad 35,70 2. Ko~evar Nata{a Novo mesto 35,25 3. Valeti~ Monika Ljubljanska GZ 34,10 3. Arbanas Vesna Karlovac 34,10 5. Radoj~i~ Branislava Subotica 33,45 6. Bar{nik Suzana Zagreb 33,15

7. Ivanu{a Nata{a Ljubljanska GZ 32,85 8. Pape` Nu{ka Novo mesto 32,70 9. Su~evi~ Tatjana Karlovac 31,95 10. Caput Romana Zagreb 31,80 11. Vujkovi~ Mirjana Subotica 31,55 Mladinke: 1. Deti~ek Tanja Ljubljanska GZ 35,10 2. Mikli~ Barbara Ljubljanska GZ 35,05 3. Mu`eni~ Nadja Ljubljanska GZ 34,90 4. Murn Mojca Ljubljanska GZ 34,25 5. Mohak Sa{a Ljubljanska GZ 33,70 6. Olah Jelena Subotica 32,50 7. Pu`a Vlatka Zagreb 32,20 8. Omerza Irma Zagreb 31,80 9. Babi~ Aleksandra Novi Sad 31,75 9. Mr{ek Ksenja Ljubljanska GZ 31,75 11. Molcer Piroska Subotica 31,70 12. Stojanovi~ Sne`ana Novi Sad 31,15 13. Petek Mirjam Ljubljanska GZ 30,90 14. Bren~i~ Mirjam Tabor Lj. 30,70 15. Berkovi~ Tamara Zagreb 30,55 16. Doroslava Tatjana Zelena jama Lj. 30,20 17. Fi{er Nives Zenica 29,75 17. Zamuda Mojca Tabor Lj. 29,75 19. Kobal Helena Zelena jama Lj. 29,60 20. Prebil Nata{a Zelena jama Lj. 29,30 21. Ho~evar Sa{a Sp. [i{ka Lj. 28,70 22. Jan~ar [pela Tabor Lj. 28,35 23. Dedi~ Nirmela Zenica 28,25 24. Uhan Melita Tabor Lj. 27,95 25. Senica Zdenka Bre`ice 27,60 26. Kuni~ Edit Vara`din 25,75 27. Pizek Sanja Vara`din 24,25 28. Dravinec Maja Novo mesto 22,35

dnevnik Ve~er, 26. 4. 1982 42


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XVI. [alamunov memorial - 16. 4. 1983 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Org. odbor: Vozi~ Marjan, Proje Stane, Fekonja Stanko, Pileti~ Toni, Nov{ak Janez, ^ebular Drago, Kosi Marjan, Gumpot Ton~ka, Majeri~ Milan, Pauli~ Renato, [alamun Marta, Florenin Danilo, Kova~ Hilda, Mavec Danica, [pendl Anica, Robnik Jasna, [o{tari~ Drago, [alamun Marko, Muraus Franc, Petek Adolf, Sajko Valent, @iger Jo`e, Cilen{ek Vitomir Sodniki: Kokole Jo`e, Mrvaljevi~ Sa{o, Gaja Aleksej, Kodri~ Severin, Treb{e Stanko, Muraus Peter, Popo{ek Matja`, Hrastovec Milan, Nastran Janko, [pendl Ivan, [libar Janez, Jelen Peter, Fi{er Miran, Horvat Franc, Senica Jo`e, Ter{ek Tone, Senica Vitko, Mileti~ Branislav, Brodnik Janez, [e{i~ Bogdan, Treb{e Jakob, Jelen Kamilo, Furlan Du{an, Zadravec Marjan, Kosi Marjan, Drame Anton Sodnice: Kova~i~ Ru`ica, Mavri~ Bernarda, Horvati~ Katica, Cilen{ek Breda, Podobnik Marjana, Gojkovi~ Vi{nja, Mehmedi~ Desanka, Zupan~i~ Alenka, Kova~ Marjeta, Bolkovi~ Vera, Zavrl Nevenka, Binter Rika, Kek Ida, Albert Valentina, Kova~ Marlenka, Bla{kovi~ Franca, Gor{e Ivanka, Proti~ Branka, Dugolin Ksenija, Jovanovski Karmen, Tekmovanje je potekalo ekipno za mo{ke (~lan, mladinec) in `enske (~lanica, mladinka) ter posamezno v mnogoboju.

Rezultati: Ekipno mo{ki: 1. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor I. (Tripkovi~ B., [o{tari~ V.) 108,35 2. GK Vojvodina Novi Sad I. (Savi~, Madi~) 103,25 3. GK Vojvodina Novi Sad II. (Jakovljevi~, Hadadi) 100,45 4. GD @eljezni~ar Subotica (Djerfi, Jakov~evi~) 100,20 5. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor II. (Le{~ak, Nahtigal) 99,25 6. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribos III. (Merhar, [o{tari~ M.) 95,65 7. DSR Partizan Vara`din (Habek, Radi~) 8. GD Zagreb (Klari~, Gojkovi~ ) 79,95 Ekipno `enske: 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza I. (Regent, Deti~ek) 71,10 2. Ljubljanska gimnasti~na zveza II. (Markun, Mikli~) 69,90 3. GK Vojvodina Novi Sad I. (Do{en, Markovi~) 67,95 4. Ljubljanska gimnasti~na zveza III. (Rogelj, Mehak) 67,20 5. SDGR Ivo Marinkovi~ Karlovac I. (Su~evi~, Savi~) 66,95 6. GD Zagreb I. (Berkovi~, Pu`a) 65,85 7. GD Zagreb II. (Bar{nik, Omerza) 65,30 8. SDGR Ivo Marinkovi~ Karlovac II. (Arbanas, Zatezalo) 64,65 9. GK Vojvodina Novi Sad II. (Stojanovi~, Babi~) 64,40

43


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lani: 1. Tripkovi~ Bane OGZ Maribor 55,05 2. Savi~ Tomislav Novi Sad 52,70 3. Jakovljevi~ Mladen Novi Sad 52,65 4. [mid Lajo{ Beograd 51,25 5. Ili~ Zvonimir Zagreb 49,65 6. Djerfi Zoltan Subotica 47,70 7. Le{~ak Damjan OGZ Maribor 47,60 8. Merhar Matja` OGZ Maribor 46,70 9. Habek Davor Vara`din 38,70 10. Klari~ Srdjan Zagreb 36,00 11. [ulj Dra`en Zagreb 34,90 Mladinci: 1. [o{tari~ Vlado OGZ Maribor 53,30 2. Jakov~evi~ Ivica Subotica 52,50 3. Nahtigal Matja` OGZ Maribor 51,65 4. Lav{ Robert Ljubljanska GZ 51,00 5. Madi~ Dejan Novi Sad 50,55 6. Draksimovi~ Miodrag Beograd 49,95 7. [o{tari~ Miro OGZ Maribor 48,95 8. Hod`i~ Enis Ljubljanska GZ 48,40 9. Ritlop Toma` OGZ Maribor 48,15 10. Hadadi Atila Novi Sad 47,80 11. Cika~ Darko OGZ Maribor 45,30 12. Gojkovi~ Renato Zagreb 43,95 13. Radi~ Zoran Vara`din 42,75 14. Jambrovi~ @eljko ^akovec 41,05 15. Humek Ivan Bre`ice 39,80 16. Zorc Damir ^akovec 39,75 17. Bistrovi~ Djoni ^akovec 36,90 18. Senekovi~ Robi OGZ Maribor 8,45

Mladinke: 1. Deti~ek Tanja Ljubljanska GZ 35,35 2. Mikli~ Barbara Ljubljanska GZ 34,60 3. Mehak Sa{a Ljubljanska GZ 34,55 4. Trontelj Mojca Ljubljanska GZ 34,00 5. Murn Mojca Ljubljanska GZ 33,80 6. Mu`eni~ Nadja Ljubljanska GZ 33,70 7. Savi~ Nevenka Karlovac 33,25 8. Kobal Helena Ljubljanska GZ 33,15 9. Markovi~ Biljana Novi Sad 32,85 10. Tu{ek Mateja Ljubljanska GZ 32,75 11. Pu`a Vlatka Zagreb 32,70 12. Omerza Irma Zagreb 32,55 13. Zamuda Mojca Tabor Lj. 32,30 14. Babi~ Aleksandra Novi Sad 32,00 15. Petek Mirjam Tabor Lj. 31,95 16. Jeni~ Mateja Tabor Lj. 31,40 16. Skok Tanja Koper 31,40 18. Mujovi~ Tanja Beograd 31,30 19. Zatezalo Milena Karlovac 31,25 20. Uhan Melita Tabor Lj. 29,85 21. Se~en Mateja Novo mesto 29,65 22. Fi{er Nives Zenica 29,45 23. Bren~i~ Mirjana Ljubljanska GZ 29,20 24. Kuni~ Edit Vara`din 29,00 24. [kerbec Bernarda Tabor Lj. 29,00 26. Dravinec Maja Novo mesto 28,70 27. Tomi~ Biserka Rijeka 28,25 28. Dedi~ Mirmela Zenica 28,00 29. Antolinc Barbara OGZ Maribor 25,85 30. Mulej Nastja OGZ Maribor 24,40 31. Dimitrijevi~ Dunjica Beograd 7,45

^lanice: 1. Regent Anja Ljubljanska GZ 35,75 2. Markun Ana Ljubljanska GZ 35,30 3. Do{en Dragana Novi Sad 35,10 4. Su~evi~ Tatjana Karlovac 33,70 5. Arbanas Vesna Karlovac 33,40 6. Berkovi~ Tamara Zagreb 33,15 7. Bar{nik Suzana Zagreb 32,75 8. Rogelj Nati Ljubljanska GZ 32,65 9. Stojanovi~ Sne`ana Novi Sad 32,40 10. Ivanu{a Nata{a Ljubljanska GZ 32,25 11. Pizek Sonja Vara`din 26,35 12. Senica Zdenka Bre`ice 26,00

dnevnik Ve~er, 18. 4. 1983

44


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XVII. [alamunov memorial - 21. in 22. 4. 1984 ({portna dvorana Ru{e) Org. odbor: Vozi~ Marjan, Proje Stane, Fekonja Stanko, Kabaj Jo`ica, Pileti~ Toni, Nov{ak Janez, [o{tari~ Drago, Kosi Marjan, Ornik Marija, ^ebular Drago, Majeri~ Milan, Pu{enjak Smiljan, Pauli~ Renato, Simonovi~ Blanka, [alamun Marta, Florenin Danilo, Kova~ Hilda, [pendl Anica, Pra{ni~ki Martin, Robnik Jasna, Petek Adolf, Sajko Valent, Toplak Ervin, Herman Milan, Krajnc Angelca, Pauli~ An~ka, Cilen{ek Vitomir, Muraus Franc Sodniki: Kokole Jo`e, Furlan Du{an, Mileti~ Bratislav, Muti~ Djordje, Merhar Matja`, Smolar Grega, Stergar Milo{, Veselinov Radivoj, Kosi Marjan, Zorko Branko, Senica Jo`e, Horvat Franc, [koberne Darjan, Horvath Laszlo, Vran~i~ Andjelko, Pileti~ Toni, [pendl Ivan, @i`ek Aleksander, Brodnik Janez, Fi{er Miran, [libar Janez, Gor{e Andrej, Beran Anton, Kodri~ Severin, Petkovi~ Dragoljub, Peter Muraus Sodnice: Kova~i~ Ru`ica, Mavri~ Bernarda, Binter Rika, Kek Ida, Staji~ Sne`ana, Gojkovi~ Vi{nja, Zavrl Nevenka, Ljubenkovi~ Nada, Grdadolnik Andreja, Nemethova Mariana, Hawelka Erna, Jakopi~ Nada, Hlastec Nina, Bolkovi~ Vera, Zupan~i~ Alenka, Gor{e Ivanka, Laki~evi~ Sne`ana, Jovanovski Karmen, [o{tari~ Natalija

Rezultati: Ekipno mo{ki (~lan, mladinec): 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Kun~i~ M., Kolman) 110,45 2. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor (Tripkovi~ B., [o{tari~ V.) 109,00 3. TJ Vinohrady Bratislava (Kornu{, Zvalo) 107,35 4. Partizan @eljezni~ar Subotica (Jakov~evi~, Tot) 103,55 5. GK Vojvodina Novi Sad (Ercegovac, Madi~) 103,10 6. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Dernikovi~, Hod`i~) 102,20 7. DTV Partizan Trbovlje (Vodeb, @ibert) 101,50 8. Gimnasti~ki klub Ni{ (Buri~, Poti~) 100,70 9. KV Schaffhausen [vica (Grimm, Peer) 99,85 10. KV Zuerich [vica (Buchel, Blattmann) 91,45 11. Partizan ^akovec (Novosel, Jambrovi~) 86,25 12. Dunajuvarosi Mad`arska (Erdelyi, Supola) 72,20 ^lani: 1. Kun~i~ Milan LGZ Ljubljana 55,10 2. Tripkovi~ Bane OGZ Maribor 55,00 3. Korno{ Leonard Bratislava 54,55 4. Krocka Jan Bratislava 52,85 5. Jakov~evi~ Ivica Subotica 52,40 6. Ercegovac Dragan Novi Sad 51,95 7. Vodeb Roman Trbovlje 51,25 8. [mit Lajo{ Palilula Beograd 51,05 9. Draksimovi~ Miodrag Senjak Beograd 50,05 10. Buchel Ramon Zuerich 49,35 11. Grimm Oliver Schaffhausen 48,45 Bane Tripkovi~ na bradlji: salta in pol 12. Buri~ Nikola Ni{ 48,05 med lestvinami 13. Dernikovi~ Miran LGZ Ljubljana 47,95 45


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

14. Novosel Miodrag ^akovec 42,75 15. Erdelyi Peter Dunajuvarosi 17,85 Mladinci: 1. Kolman Lojze LGZ Ljubljana 55,35 2. Supola Zoltan Dunaujvarosi 54,35 3. Hod`i~ Enes LGZ Ljubljana 54,25 4. [o{tari~ Vlado OGZ Maribor 54,00 5. Zvalo Martin Bratislava 52,80 6. Poti~ Milan Ni{ 52,65 7. Tamas Gabor Dunaujvarosi 52,60 8. Peer Stefan Schaffhausen 51,40 9. Madi~ Dejan Novi Sad 51,15 9. Tot Ferenc Subotica 51,15 11. Senekovi~ Robi OGZ Maribor 51,05 12. Nahtigal Matja` OGZ Maribor 50,45 13. @ibert Peter Trbovlje 50,25 14. Djakovi~ Igor Split 50,05 15. Cika~ Darko OGZ Maribor 48,60 16. [o{tari~ Miro OGZ Maribor 48,40 17. Ritlop Toma` OGZ Maribor 47,10 18. Draksler Dani OGZ Maribor 46,85 19. Jambrovi~ @eljko ^akovec 43,50 20. Blattmann Walter Zuerich 42,10 21. Radi~ Zoran Vara`din 40,60 22. Zorc Damir ^akovec 37,35 23. Bistrovi~ D`oni ^akovec 26,75 Ekipno `enske (~lanica, mladinka) 1. TJ Vinohrady BSP Bratislava (Hullova A., Dolnakova) 72,85 2. LGZ Ljubljana (Markun, Matoh) 69,85 3. LGZ Ljubljana (Mehak, Remeti~) 68,65 4. I. Marinkovi~ Karlovac (Su~evi~, Savi~) 68,15 5. LGZ Ljubljana (Trontelj, Grom) 67,90 6. GD Zagreb (Prodanovi~, Pu`a) 67,20 7. LGZ Ljubljana (Olah, Petek) 65,30 8. Vojvodina Novi Sad (Stojanovi~ S., Todorovi~ Ve.) 64,95 9. GK Ni{ (Stojanovi~ D., Veli~kovi~) 60,75 10. Vojvodina Novi Sad (Rankov, Todorovi~ Vi.) 58,30 ^lanice: 1. Hullova Andrea Bratislava 37,05 2. Hullova Mirjam Bratislava 36,10 3. Su~evi~ Sanja Karlovac 34,75 4. Markun Ana LGZ Ljubljana 34,55 46

5. Mehak Sa{a LGZ Ljubljana 34,35 6. Stojanovi~ Sne`ana Novi Sad 34,15 7. Trontelj Mojca LGZ Ljubljana 34,00 8. Olah Helena LGZ Ljubljana 32,00 9. Gran~i~ Sandra Ka{tel Su~urac 31,60 10. Prodanovi~ Danijela Zagreb 31,55 11. Stojanovi~ Dragana Ni{ 31,00 12. Rankov Sanja Novi Sad 29,25 13. Senica Zdenka Bre`ice 25,55 Mladinke: 1. Dolnakova Miriam Bratislava 35,80 2. Pu`a Vladka Zagreb 35,65 3. Matoh Tina LGZ Ljubljana 35,30 4. Reti~ Milica LGZ Ljubljana 34,30 5. Zamuda Mojca Tabor Ljubljana 34,10 6. Grom Petra LGZ Ljubljana 33,90 7. Omerzo Irma Zagreb 33,85 8. Savi~ Nevenka Karlovac 33,40 9. Petek Mirjam LGZ Ljubljana 33,30 10. Lipov` Petra Tabor Ljubljana 33,05 11. Ali~ Barbara Tabor Ljubljana 32,50 12. Sesve~an Ana Zagreb 32,40 13. Zatezalo Milena Karlovac 32,05 13. Jeni~ Mateja LGZ Ljubljana 32,05 13. Ki{ Ana Marija Zagreb 32,05 16. Uhan Melita LGZ ljubljana 31,85 17. Bo`i~ Nata{a Zagreb 31,65 18. Nedov Marcela Novi Zagreb 31,35 19. [kerbec Bernarda LGZ Ljubljana 31,00 20. Todorovi~ Vesna Novi Sad 30,80 21. Hegedi{ Suzana Subotica 30,65 22. Tu~akovi~ Tamara Banja Luka 30,50 23. Ho~evar Sa{a LGZ Ljubljana 30,25 24. Vu~kovi~ Valentina Karlovac 30,10 25. Veli~kovi~ Maja Ni{ 29,75 26. Tomi~ Biserka Rijeka 29,60 27. Kocjan~i~ Nata{a Koper 29,35 28. Skok Tanja Koper 29,20 29. Todorovi~ Vi{nja Novi Sad 29,05 30. Ve{kovi~ Nata{a Ni{ 28,82 31. Bojani~ Vesna Koper 22,00

Drugi dan tekmovanja so bila na sporedu finala na posameznih orodjih. Za kon~no uvrstitev je {tel se{tevek ocene iz predtekmovanja in finalna ocena.


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lani: Parter: 1. Tripkovi~ Bane 18,15 2. Ercegovac Dragan 17,45 3. Grimm Oliver 17,35 3. [mit Lajo{ 17,35 Konj z ro~aji: 1. Kun~i~ Milan 18,65 2. Korno{ Leonard 18,45 2. Tripkovi~ Bane 18,45 4. Buri~ Nikola 17,05 5. [mit Lajo{ 16,35 6. Ercegovac Dragan 15,05 Krogi: 1. Kun~i~ Milan 18,55 2. Korno{ Leonard 18,15 3. Tripkovi~ Bane 17,95 4. Kro~ka Jan 17,70 5. Ercegovac Dragan 17,40 6. [mit Lajo{ 16,85 Preskok: 1. Ercegovac Dragan 18,50 2. Buchel Ramon 18,175 3. Vodeb Roman 17,75 4. Kro~ka Jan 17,70 Bradlja: 1. Tripkovi~ Bane 19,15 2. Kun~i~ Milan 18,50 3. Korno{ Leonard 17,60 4. Buchel Ramon 15,35 Drog: 1. Korno{ Leonard 18,45 2. Kro~ka Jan 18,10 2. Tripkovi~ Bane 18,10 4. Vodeb Roman 17,30 5. Grimm Oliver 17,20 6. Buchel Ramon 16,70 Mladinci: Parter: 1. Kolman Lojze 18,40 2. Supola Zoltan 18,15 3. Nahtigal Matja` 17,80 4. Djakovi~ Igor 17,75 5. Zvalo Martin 17,05 6. Madi~ Dejan 16,55

Konj z ro~aji: 1. Kolman Lojze 17,65 2. [o{tari~ Vlado 17,55 3. Hod`i~ Enes 17,40 4. @ibert Peter 16,55 5. Supola Zoltan 15,90 6. Madi~ Dejan 15,80 Krogi: 1. Kolman Lojze 18,25 2. Hod`i~ Enes 18,20 2. Nahtigal Matja` 18,20 4. Supola Zoltan 18,15 5. [o{tari~ Vlado 17,85 6. Zvalo Martin 17,05 Preskok: 1. Kolman Lojze 18,45 2. Supola Zoltan 18,00 3. Poti~ Milan 17,875 4. Djakovi~ Igor 17,75 5. [o{tari~ Vlado 17,60 Bradlja: 1. Kolman Lojze 18,75 2. Supola Zoltan 18,25 3. Hod`i~ Enes 17,50 4. [o{tari~ Vlado 17,30 4. Poti~ Milan 17,30 6. Peer Stefan 16,70 Drog: 1. Kolman Lojze 18,95 2. Hod`i~ Enes 18,75 3. Zvalo Martin 18,50 4. [o{tari~ Vlado 18,15 4. Tama{ Gabor 18,15 6. Nahtigal Matja` 17,80 ^lanice: Preskok: 1. Hullova Andrea 17,675 2. Mehak Sa{a 17,575 3. Trontelj Mojca 17,15 4. Su~evi~ Tanja 16,40 5. Hullova Miriam 16,225 5. Prodani~ Danijela 16,225 Bradlja: 1. Hullova Miriam 18,50 2. Hullova Andrea 18,20 3. Su~evi~ Tanja 16,55 4. Trontelj Mojca 16,45

5. Stojanovi~ Sne`ana 15,25 6. Prodani~ Danijela 14,75 Gred: 1. Hullova Andrea 18,70 2. Hullova Miriam 18,00 3. Su~evi~ Tanja 17,25 4. Markun Ana 16,80 5. Mehak Sa{a 16,75 6. Stojanovi~ Sne`ana 16,40 Parter: 1. Hullova Andrea 18,05 2. Mehak Sa{a 17,75 3. Markun Ana 17,40 4. Gran~i~ Sandra 17,15 4. Hullova Miriam 17,15 6. Stojanovi~ Sne`ana 17,05 Mladinke: Preskok: 1. Dolnakova Miriam 17,325 2. Matoh Tina 17,30 3. Savi~ Nevenka 16,90 4. Petek Mirjam 16,80 5. Zamuda Mojca 16,75 6. Pu`a Vlatka 16,70 7. Ali~ Barbara 16,475 Bradlja: 1. Pu`a Vlatka 17,90 2. Dolnakova Miriam 17,70 3. Matoh Tina 17,55 4. Remeti~ Milica 16,60 5. Omerzo Irma 16,45 6. Todorovi~ Vi{nja 16,10 Gred: 1. Dolnakova Miriam 18,70 2. Matoh Tina 18,30 3. Pu`a Vlatka 17,95 4. Grom Petra 17,30 5. Zamuda Mojca 16,55 6. Lipov` Petra 16,40 Parter: 1. Dolnakova Miriam 18,20 1. Pu`a Vlatka 18,20 3. Omerzo Irma 17,70 4. Matoh Tina 17,60 5. Zamuda Mojca 17,50 6. Remeti~ Milica 16,70

47


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Dvorana v Ru{ah

Prvi~ na [alamunovem memorialu: ra~unalni{ka obdelava podatkov 48


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XVIII. [alamunov memorial - 20. in 21. 4. 1985 (dvorana Tabor Maribor) Org. odbor: Vozi~ Marjan, Proje Stane, Fekonja Stanko, Pileti~ Toni, Kabaj Jo`ica, Nov{ak Janez, [o{tari~ Drago, Kosi Marjan, Ornik Marija, Kani`ar Branko, Krajnc Bogo, Majeri~ Milan, Pu{enjak Smiljan, Jelen Pavle, Pauli~ Renato, Mavri~ Lojze, Simonovi~ Blanka, Florenin Danilo, Ro{kar Slavko, Pra{ni~ki Martin, [pendl Anica, Robnik Jasna, Petek Adolf, Ro{kar Slavko, Sajko Valent, Herman Milan, Toplak Ervin, Cilen{ek Vitomir, Toplak Milena, Muraus Franc, ^ebular Drago Sodniki:Kokole Jo`e, Senica Jo`e, Furlan Du{an, Pavliha Boris, @i`ek Aleksander, Mrmavljevi~ Sa{a, Vran~i~ Andjelko, [koberne Darjan, Gor{e Andrej, Stergar Milo{, Mileti~ Bratislav, Limperger Istvan, Muraus Peter, Beran Antonin, Treb{e Stanko, [pendl Ivan, Hrastovec Milan, [libar Janez, Drame Anton, Stolnik Stjepan, Fi{er Miran, Brodnik Janez, Muti~ Djordje, Horvat Franc, Kosi Marjan, [alamun Tona, Kodri~ Severin Sodnice: Kova~i~ Ru`a, Mavri~ Bernarda, Binter Rika, Nov{ak [tefka, Ilc Tea, Gojkovi~ Vi{nja, Miheli~ Vojka, Hlastec Nina, @vab Marija, Bolkovi~ Vera, Csiakova Dagmar, @ugelj Maja, Pavi~i~ Branka, Lamut Sandra, Cilen{ek Breda, Kabaj Jo`ica, Lutar Ivica, Jovanovski Karmen, [o{tari~ Natalija

Rezultati: Ekipno mo{ki (~lan, mladinec): 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Kun~i~ M., Hod`i~) 110,55 2. OGZ Maribor (Tripkovi~ B., [o{tari~ V.) 109,65 3. Dunaujvarosi (Pancel, Supola) 107,80 4. @eljezni~ar Subotica (Budanovi~, Milutinovi~) 101,60 5. OGZ Maribor (Le{~ak, Draksler) 99,95 6. Zuerich [vica (Feuz, Huwyler) 97,30 7. Zuerich [vica (Blattmann, Baruffol) 85,70 8. GK Partizan ^akovec (Novosel, Jambrovi~) 83,00 ^lani: 1. Tripkovi~ Bane OGZ Maribor 55,55 2. Kun~i~ Milan LGZ Ljubljana 55,00 3. Pancel Miklos Dunaujvarosi 53,70 4. Budanovi~ Dragan Subotica 53,15 5. Draksimovi~ Miodrag Beograd 49,70 6. Le{~ak Damjan OGZ Maribor 49,65 7. Feuz Walter Zuerich 47,50 8. Blattmann Walter Zuerich 46,05 9. Novosel Miodrag ^akovec 44,65 10. Okuru{ Ivan Vara`din 37,75

Pokali, priznanja, medalje in darila, ki ~akajo na zmagovalce

49


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Finale po orodjih: Parter: 1. Kun~i~ Milan 18,05 2. Pancel Miklos 17,70 3. Draksimovi~ Miodrag 17,60 4. Le{~ak Damjan 16,50 5. Blattmann Walter 16,00 6. Feuz Walter 15,10 Konj z ro~aji: 1. Kun~i~ Milan 18,55 2. Pancel Miklos 18,45 3. Budanovi~ Dragan 17,35 4. Le{~ak Damjan 15,90 Krogi: 1. Kun~i~ Milan 18,70 2. Budanovi~ Dragan 18,25 3. Draksimovi~ Miodrag 17,55 4. Pancel Miklos 17,00 5. Blattmann Walter 16,15 Preskok: 1. Kun~i~ Milan 18,35 2. Pancel Miklos 18,20 3. Blattmann Walter 18,12 4. Feuz Walter 17,77 5. Draksimovi~ Miodrag 17,67 Bradlja: 1. Tripkovi~ Bane 18,85 2. Kun~i~ Milan 18,45 3. Budanovi~ Dragan 17,60 4. Pancel Miklos 17,00 5. Le{~ak Damjan 16,60 6. Draksimovi~ Miodrag 16,50 Drog: 1. Tripkovi~ Bane 18,70 2. Kun~i~ Milan 18,55 3. Pancel Miklos 18,20 4. Feuz Walter 16,85 Mladinci: 1. Hod`i~ Enes LGZ Ljubljana 55,55 2. Supola Zoltan Dunaujvarosi 54,10 2. [o{tari~ Vlado OGZ Maribor 54,10 4. Bugar Arnold Bratislava 53,95 5. Jane`i~ Ale{ LGZ Ljubljana 53,80 6. @ibert Peter Trbovlje 53,60 50

7. Kompauer Peter Bratislava 53,35 8. Draksler Dani OGZ Maribor 50,30 9. Huwyler Silvio Zuerich 49,80 10. Cika~ Darko OGZ Maribor 49,75 11. Senekovi~ Robi OGZ Maribor 49,55 12. Milutinovi~ Robert Subotica 48,45 13. Baruffol Urs Zuerich 48,40 14. Kolari~ Ale{ OGZ Maribor 48,15 15. Pra{ni~ki Iztok OGZ Maribor 47,65 16. Frka~ Jo`e OGZ Maribor 46,60 17. Turk Primo` OGZ Maribor 45,90 18. Cika~ Andrej OGZ Maribor 45,75 19. Jambrovi~ @eljko ^akovec 38,35 20. Bistrovi~ D`oni ^akovec 35,15 Finale: Parter: 1. Supola Zoltan 18,65 2. Hod`i~ Enes 18,20 3. [o{tari~ Vlado 17,95 4. Jane`i~ Ale{ 17,70 5. @ibert Peter 17,65 6. Huwyler Peter 17,50 Konj z ro~aji: 1. Bugar Arnold 18,70 2. Supola Zoltan 18,25 3. Hod`i~ Enes 17,95 4. Jane`i~ Ale{ 17,70 5. @ibert Peter 17,60 6. [o{tari~ Vlado 17,55 Krogi: 1. Hod`i~ Enes 18,60 2. Supola Zoltan 18,05 2. Bugar Arnold 18.05 2. [o{tari~ Vlado 18,05 5. Kompauer Peter 17,95 6. @ibert Peter 17,60 Preskok: 1. Hod`i~ Enes 18,67 2. Supola Zoltan 18,25 3. Bugar Arnold 18,15 4. Jane`i~ Ale{ 17,97 5. Cika~ Darko 17,90 6. [o{tari~ Vlado 17,57


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Bradlja: 1. Hod`i~ Enes 18,45 1. Jane`i~ Ale{ 18,45 3. Supola Zoltan 18,30 4. Bugar Arnold 18,25 5. Kompauer Peter 18,10 6. [o{tari~ Vlado 18,00 7. @ibert Peter 17,70 Drog: 1. Bugar Arnold 18,70 1. Hod`i~ Enes 18,70 3. Jane`i~ Ale{ 18,05 4. Senekovi~ Robi 17,75 5. Kompauer Peter 17,70 6. @ibert Peter 17,65 Ekipno `enske (~lanica, mladinka): 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Regent, Sip~i~) 71,40 2. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Deti~ek, Zamuda) 71,00 3. TJ Vinohrady Bratislava ([armirova, Vadovi~ova) 70,70 4. GD Zagreb (Pu`a, Zabundjija) 70,30 5. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Markun, Grom) 69,90 6. GD Zagreb (Prodanovi~, Herceg) 66,70 7. GD Zagreb (Omerzo, [uvar) 65,30 8. TVD Partizan Koper (Skok, Bojani~) 52,75 ^lanice: 1. Regent Anja LGZ Ljubljana 36,40 2. Pu`a Vlatka Zagreb 36,20 3. Deti~ek Tanja LGZ Ljubljana 36,15 4. Markun Ana LGZ Ljubljana 35,90 5. [armirova Denisa Bratislava 34,85 6. Prodanovi~ Daniela Zagreb 33,95 7. Omerzo Irma Zagreb 33,85 8. Skok Tanja Koper 30,90 Finale: Preskok: 1. Deti~ek Tanja 18,67 2. Regent Anja 18,15 3. Prodanovi~ Daniela 18,07 4. [armirova Denisa 17,77 5. Pu`a Vlatka 17,62 6. Skok Tanja 12,07

Bradlja: 1. Regent Anja 18,70 2. Omerzo Irma 18,00 3. Deti~ek Tanja 17,95 4. Pu`a Vlatka 17,90 5. Markun Ana 16,60 6. [armirova Denisa 16,50 Gred: 1. Markun Ana 18,40 2. Pu`a Vlatka 17,50 3. Deti~ek Tanja 17,40 4. [armirova Denisa 17,25 5. Omerzo Irma 16,25 6. Skok Tanja 14,20 Parter: 1. [armirova Denisa 18,65 2. Regent Anja 18,60 3. Markun Ana 18,50 4. Pu`a Vlatka 18,05 5. Deti~ek Tanja 18,00 6. Omerzo Irma 17,45 Mladinke: 1. Vadovi~eva Barbara Bratislava 35,85 2. Nemethova Mariana Bratislava 35,25 3. Sip~i~ Bojana LGZ Ljubljana 35,00 4. Zamuda Mojca LGZ Ljubljana 35,85 5. Zabudjija Tatjana Zagreb 34,10 6. Grom Petra LGZ Ljubljana 34,00 7. Remeti~ Milica LGZ Ljubljana 33,60 8. Lipov` Petra LGZ Ljubljana 33,10 9. Herceg Helena Zagreb 32,75 9. Ali~ Barbara LGZ Ljubljana 32,75 11. Stefanovski Sandra Jesenice 32,20 12. [uvar Marijana Zagreb 31,45 13. Brajkovi~ Dagmar Jesenice 29,75 14. Bojani~ Vesna Koper 21,85 Finale: Preskok: 1. Zamuda Mojca 18,02 2. Zabundjija Tatjana 17,52 3. Sip~i~ Bojana 17,25 4. [uvar Marijana 17,15 5. Stefanovski Sandra 16,92 6. Vadovi~ova Barbara 16,65

51


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Bradlja: 1. Sip~i~ Bojana 17,65 2. Vadovi~ova Barbara 17,50 3. Zamuda Mojca 17,35 4. Nemethova Mariana 16,80 5. Herceg Helena 15,70 6. Zabundjija Tatjana 15,55

Gostovala je ekipa Moped show, ki je zabavala ob~instvo. Med gosti so bili Miro Cerar, To{o Primo`i~, Leon [tukelj in Boris Gregorka.

Gred: 1. Vadovi~ova Barbara 18,15 2. Sip~i~ Bojana 17,50 3. Remeti~ Milica 16,15 4. Herceg Helena 16,00 5. Nemethova Mariana 15,70 6. Zabundjija Tatjana 15,60 Parter: 1. Nemethova Mariana 18,70 2. Vadovi~ova Barbara 18,50 3. Stefanovski Sandra 17,85 4. Herceg Helena 17,25 5. Ali~ Barbara 17,15 6. Grom Petra 17,10

Po kon~anem memorialu je bilo vedno veselo...

Od leve: Miro Cerar, To{o Primo`i~, Leon [tukelj in Tone Fornezi - Tof 52


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XIX. [alamunov memorial - 19. 4. 1986 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Vozi~ Marjan, Proje Stane, Fekonja Stane, Pileti~ Toni, Kabaj Jo`ica, Pra{ni~ki Martin, [o{tari~ Drago, Kosi Marjan, Kani`ar Branko, Ornik Marija, Ro{kar Slavko, Mavri~ Lojze, Pauli~ Renato, Pu{enjak Smiljan, Majeri~ Milan, Sajko Valent, Robnik Jasna, Petek Dolfe, Krajnc Bogo, [pendl Anica Sodniki: Kokole Jo`e, Beran Antonin, Horvat Franc, Brodnik Janez, Fi{er Miran, Ritlop Toma`, Stergar Milo{, Ter{ek Tone, Limperger Istvan, Senica Jo`e, Ivanovi~ Zoran, [libar Janez, Dimitrijevi~ Predrag, Mrvaljevi~ Sa{a, Gor{e Andrej, Furlan Du{an, Muti~ Djordje Sodnice: Kova~i~ Ru`a, Grdadolnik Andreja, Juri~ek Sonja, Juhasz Marta, Mavri~ Bernarda, @iv~i~ Kamenka, Andersson Marianne, Mitrovi~ Verica, @ugelj Maja, Miheli~ Vojka, Binter Rika, Petri~ Vladka, Bolkovi~ Vera, Csiakiova Dagmar, Jakopi~ Nada, Zupan~i~ Alenka, Fi{er Irena, Radovi~ Ljuba Tekmovanja so se udele`ili tekmovalci iz ^SSR, Mad`arske, [vice, [vedske, SR Hrva{ke, SR Srbije, AP Vojvodine, SR Slovenije. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lan + mladinec, ~lanica + mladinka). Tekmovanje je bilo obenem prvo kolo poskusnega ciklusa tekmovanja za pokal SFRJ.

Rezultati: Ekipno mladinec, ~lan: 1. LGZ Ljubljana (Kolman, Jane`i~) 109,70 2. TJ Vinohrady Bratislava (Zvalo, Hianik) 108,00 3. Partizan @elezni~ar Subotica (Jakov~evi~, Milutinovi~) 101,30 4. GZ Maribor ([o{tari~ V., Kolari~) 101,20 5. Dunaujvarosi Kohasz SE (Szabo, Juhasz) 101,00 6. GK Ni{ (Potic, Vu~kovi~) 91,80 7. GK Partizan ^akovec (Novosel, Bistrovi~) 74,75 Ekipno mladinka, ~lanica: 1. TJ Vinohrady Bratislava (Vadovi~ova, Nemethova) 72,00 2. LGZ Ljubljana (De`elak, Zamuda) 71,40 3. Dunaujvarosi Kohasz SE (Juhasz, Toeorek) 70,55 4. DTV Partizan Zelena jama (Ebert, Tur{i~) 69,55 5. GD Zagreb (Eberling, Bo`i~) 69,30 6. Stockholms Gymnastikfoer (Ericsson, Danielsson) 66,05 7. DTV Partizan Tabor Ljubljana (Ali~, Lipov`) 65,15 8. GK Ni{ (Petrovi~, Cvetkovi~) 61,65

dnevnik Ve~er, 21. 4. 1986

53


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lanice: 1. Juhasz Aniko Dunaujvarosi 36,40 2. Vadovi~ova Barbara Bratislava 36,15 3. Csiki Andrea Dunaujvarosi 35,35 4. Zamuda Mojca Ljubljana 35,30 5. [ip~i~ Bojana Ljubljana 34,55 6. Tur{i~ Barbara Ljubljana 34,50 7. Remeti~ Milica Ljubljana 34,05 8. Ericsson Helena Stockholm 33,95 9. Ali~ Barbara Tabor Lj. 33,90 10. Bo`i~ Nata{a Zagreb 33,85 11. Bogataj Katarina Sp. [i{ka Lj. 32,80 12. [armirova Denisa Bratislava 32,75 13. Cvetkovi~ Tanja Ni{ 30,20 Mladinke: 1. De`elak Sa{a Ljubljana 36,10 2. Nemethova Mariana Bratislava 35,85 3. Stare Vesna Ljubljana 35,70 4. Eberling Andrea Zagreb 35,45 5. Ebert Maja Zelena jama Lj. 35,05 6. Teoroek Orsolya Dunaujvarosi 34,15 7. Kova~ Edita Zrenjanin 33,90 7. Grom Petra Zelena jama Lj. 33,90 9. Pavlacova Simona Bratislava 33,60 10. Varga Judit Dunaujvarosi 33,55 11. Danielsson Lotta Stockholm 32,10 12. Petrovi~ Tanja Ni{ 31,45 13. Lipov` Petra Tabo Lj. 31,25 14. Abduli Lajla Zagreb 30,95 15. Galian Simona Zagreb 30,50 16. Ma~kovi~ Marija Ni{ 25,20 17. Bertoncelj Irena Jesenice 14,65 ^lani: 1.Kolman Lojze GZ Ljubljana 55,90 2. Hianik Koloman Bratislava 53,95 3. [o{tari~ Vlado GZ Maribor 53,00 4. Jakov~evi~ Ivica Subotica 52,05 5. Juhasz Jozsef Dunaujvarosi 49,75 6. Dubicky [tefan Bratislava 49,25 7. Reber Thomas Zuerich 48,90 8. Senekovi~ Robi GZ Maribor 46,85 9. Poti~ Milan Ni{ 46,70 10. Cika~ Darko GZ Maribor 46,55 11. [mit Lajo{ Beograd 45,95 12. Novosel Miodrag Beograd 40,35 13. Savi~ Tomislav Zagreb 40,05 14. Jambrovic @eljko Beograd 39,40 54

Mladinci: 1. Zvalo Martin Bratislava 54,05 2. Bugar Arnold Bratislava 53,95 3. Jane`i~ Ale{ GZ Ljubljana 53,80 3. @ibert Peter Trbovlje 53,80 5. Kompauer Peter Trbovlje 52,70 6. Szabo Attila Dunaujvarosi 51,25 7. Milutinovi~ Robert Subotica 49,25 8. Kolari~ Ale{ GZ Maribor 48,20 9. Turk Primo` GZ Maribor 47,45 10. Cika~ Andrej GZ Maribor 47,10 11. Kri`anovi~ Zoran Subotica 46,55 12. Vu~kovi~ Goran Ni{ 45,10 13. Bedenik Klemen GZ Maribor 44,45 14. Karni~nik Borut GZ Maribor 44,20 15. Rojko Robi GZ Maribor 40,75 16. Cvetkovi~ Dejan Ni{ 38,50 17. Bistrovi~ D`oni ^akovec 34,40 18. Zorc Damir ^akovec 27,90 19. Zobec Matja` GZ Ljubljana 8,80 Po kon~anem tekmovanju je bilo tradicionalno dru`abno sre~anje udele`encev in prireditelja v prostorih Dru{tva upokojencev Maribor ob dvorani Tabor.

Od aktivnega tekmovanja se je poslovil Bane Tripkovi~


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XX. [alamunov memorial - 30. 5. 1987 (dvorana Tabor Maribor) XX. jubilejno prvenstvo Maribora v gimnastiki za memorial Ivana [alamuna je potekalo tudi z mednarodno udele`bo. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (mladinka + ~lanica in mladinec + ~lan) Organizacijski odbor: Marjan Vozi~, Stane Proje, Stane Fekonja, Tone Ter{ek, Bernarda Mavri~, Martin Pra{ni~ki, Drago [o{tari~, Marjan Kosi, Branko Kani`ar, Marija Ornik, Zalka Polegek, [pendl Anica, Lojze Mavri~, Renato Pavli~, Smiljan Pu{enjak, Milan Majeri~, Valent Sajko, Milan Herman, Jasna Robnik, Bogo Krajnc, Slavko Ro{kar ^astni odbor: Erna Ritlop, Pavla Peitler, Savo Juhart, Darko Gori~an, Marjana Lavren~i~, Leopold Krajn~i~, Drago [orgo, Vitomir Cilen{ek, Danica Mavec, Danilo Florenin Sodniki: Kodri~ Severin, Beran Antonin, Gor{e Andrej, Stolnik Stjepan, Savi~ Tomislav, Fi{er Miran, Stergar Milo{, Limperger Istvan, Re`i~ Petar, Budanovi~ Dragan, Senica Jo`e, Vran~i~ Andelko, Furlan Du{an, Korno{ Ladislav, Tripkovi~ Bane Sodnice: Mihel~i~ Vida, Csikiova Dagmar, Gojkovi~ Vi{nja, Hlastec Nina, Grdadolnik Andreja, Fi{er Irena, Miheli~ Vojka, Ljubenkovi~ Nada, Binter Rika, @vab Marija, Jelenc Lucija, Bolkovi~ Vera, Jakopi~ Nada, Zavrl Nevenka, Ilc Teja

Rezultati: Ekipno (mladinec, ~lan): 1. Dunaujvarosi Kohasz SE (Panczel, Supola) 111,65 2. BSP Vinohrady Bratislava (Hianik, Bugar) 109,85 3. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Hod`i~, Veble) 108,35 4. CSKA Sofija (Marinov, Radoulov) 105,00 5. GD Partizan @elezni~ar Subotica (Kri`anovi~, Milutinovi~) 100,30 6. GD Zagreb (Drvi{, Savi~) 98,70 7. Mariborska gimnasti~na zveza (Kolari~, Draksler) 97,50 8. GK Vojvodina Novi Sad (Papi~, Mati~) 94,70 Ekipno (mladinka, ~lanica): 1. BSP Vinohrady Bratislava (Vadovi~ova, Hullova) 73,20 2. CSKA Sofija (Dimitrova K., Dimitrova M.) 71,95 3. TVD Partizan Sp. [i{ka (Bogataj, Stare) 71,90 4. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Matoh, Zamuda) 71,70 5. GD Zagreb (Predi~, Pu`a) 70,75 6. Partizan Zelena jama Ljubljana (Tur{i~, Remeti~) 69,10 7. TVD Partizan Tabor Ljubljana (Ali~, Jane`i~) 67,20 8. Gimnasti~ki klub Ni{ (Petkovi~, Cvetkovi~) 63,35 9. GD Partizan @elezni~ar Sobotica (Prljaskaj, Kova~i~) 61,70 10. Partizan Zrenjanin (Dra{kovi~, Po{a) 60,60 dnevnik Ve~er, 30. 5. 1987 55


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lanice: 1. Hullova Miriam Bratislava 36,40 2. Bogataj Katarina Sp. [i{ka Lj. 36,10 3. [aqrmirova Denisa Bratislava 36,05 4. Dimitrova Milena Sofija 35,00 5. Pu`a Vlatka Zagreb 34,70 6. Zamuda Mojca GZ Ljubljana 34,50 7. Ali~ Barbara Tabor Lj. 34,35 8. Remeti~ Milica Zelena jama Lj. 33,30 9. Dra{kovi~ Branko Zrenjanin 33,05 10. Bo`i~ Nata{a Zagreb 32,85 11. Jur{i~ Ana Zagreb 32,75 12. Cvetkovi~ Tanja Ni{ 31,20 13. Prljaskaj Violet Subotica 31,15 Mladinke: 1. Matoh Tina GZ Ljubljana 37,20 2. Dimitrova Kristi Sofija 36,85 3. Vadovi~ova Barbara Bratislava 36,80 4. De`elak Sa{a GZ Ljubljana 36,15 5. Predi~ Maja Zagreb 36,05 6. Tur{i~ Barbara Zelena jama Lj. 35,80 6. Stare Vesna Sp. [i{ka Lj. 35,80 8. Nemethova Mariana Bratislava 35,65 9. Jane`i~ Tina Tabor Lj. 32,85 10. Petkovic Biljana Ni{ 32,15 11. Bertoncelj Irena Jesenice 31,65 12. Mo`ina Sandra Jesenice 31,20 13. Kova~ic Ra{ela Subotica 30,55 14. Po{a Sendi Zrenjanin 27,55 15. Kova~ Edita Zrenjanin 15,35

Mladinci: 1. Panczel Miklos Dunaujvarosi 55,90 2. Bugar Arnold Bratislava 54,65 3. Veble Roman GZ Ljubljana 53,85 4. Marinov Rumen Sofija 52,90 5. Kompauer Peter Bratislava 52,70 6. Drvi{ Sa{a Zagreb 52,50 7. Usenik Andrej GZ Ljubljana 51,90 8. Kolari~ Ale{ GZ Maribor 50,60 9. Pulji~ Bla` GZ ljubljana 50,55 10. Papi~ Srdjan Novi Sad 50,50 11. Kri`anovic Robert Subotica 50,20 12. Bedenik Klemen GZ Maribor 47,50 13. Borkovi~ Kre{imir Zagreb 46,05 14. Frka~ Jo`e GZ Maribor 45,20 V nedeljo 31. maja je bil za tuje udele`ence memoriala ogled kulturno zgodovinskih zanimivosti Maribora, ki ga je vodil g. Rojko Anton. Popoldan pa je bil v [entilju eksibicijski nastop (`enska akrobatika, gred, mo{ka akrobatika, konj in bradlja). Tekmovanje se je tako uspe{no zaklju~ilo z dru`abnim sre~anjem v DTV Partizan [entilj.

^lani: 1. Supola Zoltan Dunaujvarosi 55,75 2. Hianik Koloman Bratislava 55,20 3. Hod`i~ Enis GZ Ljubljana 54,50 4. Zobec Matja` GZ Ljubljana 52,30 5. Radoulov Ivailo Sofija 52,10 6. @ibert Peter Trbovlje 51,90 7. Milutinovi~ Robert Subotica 50,10 8. Dubicky Stefan Bratislava 48,35 9. Draksler Dani GZ Maribor 46,90 10. Cika~ Darko GZ Maribor 46,35 11. Savi~ Vladimir Zagreb 46,20 12. Mati~ Jakob Novi Sad 44,20 13. Cvetkovi~ Dejan Ni{ 40,75 14. Oskoru{ Ivan Vara`din 29,70

dnevnik Ve~er, 1. 6. 1987 56


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXI. [alamunov memorial - 7. 5. 1988 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Milan Cilen{ek, Stane Proje, Stane Fekonja, Bernarda Mavri~, Martin Pra{ni~ki, [pendl Anica, Branko Kani`ar, Marija Ornik, Zalka Polegek, Lojze Mavri~, Renato Pauli~, Smiljan Pu{enjak, Milan Majeri~, Valent Sajko, Milan Herman, Mi~o Tripkovi~, Bogo Krajnc, Slavko Ro{kar, Milena Toplak, Ervin Toplak, Miha Ko{ir, Marko [alamun Sodniki: Kokole Jo`e, [libar Janez, Horvat Franc, [e{i~ Bogdan, Brodnik Janez, Stergar Milo{, Senica Jo`e, Vran~i~ An|elko, Budanovi~ Dragan, Kern Toma`, Kodri~ Severin, Gor{e Andrej, Tripkovi~ Bane Sodnice: Kova~i~ Ru`a, Mavri~ Bernarda, @ugelj Maja, Ilc Tea, Zupan~i~ Alenka, Grdadolnik Andreja, Bolkovi~ Vera, Zavrl Nevenka, Hlastec Nina, Binter Rika, Fi{er Irena, Radovi~ Ljuba Tekmovanje je potekalo z mednarodno udele`bo. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (mladinka + ~lanica, mladinec + ~lan).

Rezultati: Ekipno (mladinec, ~lan): 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza ( Veble, Kolman) 110,55 2. Dunaujvarosi Kohasz SE (Verboczki, Varga) 108,40 3. BSP Vinohrady Bratislava (Kompauer, Hajdu) 105,20 4. Mariborska gimnasti~na zveza (Frka~, Draksler) 100,90 Ekipno (mladinka, ~lanica): 1. Dunaujvarosi Kohasz SE ( Badicz, Brusza) 74,85 2. Ljubljanska gimnasti~na zveza (De`elak, Tur{i~) 74,50 3. BSP Vinohrady Bratislava (Hrazdilkova, Pavlacova) 69,35 4. TVD Partizan [i{ka Ljubljana (@eleznik, Bogataj) 68,40 5. Partizan Zelena jama Ljubljana (Novak, Jane`i~) 68,20 ^lanice: 1. Brusza Erika Dunaujvarosi 37,20 2. Tur{i~ Barbara GZ Ljubljana 37,05 3. Ebert Maja GZ Ljubljana 35,65 4. Jane`i~ Tina Zelena jama Lj. 35,05 5. Bogataj Katarina GZ Ljubljana 33,90 6. Dra{kovi~ Brankica Zrenjanin 32,10 Mladinke: 1. Badicz Reka Dunaujvarosi 37,65 2. De`elak Sa{a GZ Ljubljana 37,45 3. Stare Vesna GZ Ljubljana 36,45 4. Dolenc Katja Trbovlje 35,50 5. @eleznik Ma{a GZ Ljubljana 34,50 6. Hrazdilkova Stanislava 34,35 7. Novak Renata GZ Ljubljana 33,15 8. Bu~ar Maja Novo mesto 27,05

dnevnik Ve~er, 9. 5. 1988

57


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lani: 1. Kolman Lojze GZ Ljubljana 56,20 2. Hod`i~ Enes GZ Ljubljana 55,50 3. Varga Gyula Dunaujvarosi 54,55 4. @ibert Peter Trbovlje 54,00 5. Hajdu Karol Bratislava 51,80 6. Draksler Dani GZ Maribor 49,65 7. [o{tari~ Vlado GZ Maribor 17,90

Mladinci: 1. Veble Roman GZ Ljubljana 54,35 2. Verboczki Kolos Dunaujvarosi 53,85 3. Kompauer Peter Bratislava 53,40 4. Csiaki Martin Bratislava 51,80 5. Frka~ Jo`e Maribor 51,25 6. Bedenik Klemen Maribor 51,15 7. Kri`anovi~ Robert 50,90 8. Rojko Robi Maribor 49,00 9. Koji~ Zoran Subotica 46,65 10. Karni~nik Borut Maribor 45,50

V nedeljo 8. maja je bil za tuje udele`ence ogled kulturno zgodovinskih zanimivosti Maribora, ki ga je vodil g. Milan Cilen{ek. Popoldne je sledil ekshibicijski nastop `enske akrobatike in gredi ter mo{ke akrobatike in konja, bradlje in droga na O[ Muta. V soboto je bilo dru`abno sre~anje v Dru{tvu ekonomistov Maribor, v nedeljo pa na O[ Muta.

dnevnik Ve~er, 9. 5. 1988 58


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXII. [alamunov memorial - 20. 5. 1989 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Stanko Fekonja, Stane Proje, Miran Fi{er, Marjan Kosi, Bernarda Mavri~,Martin Pra{ni~ki, Anica [pendl, Marija Ornik, Zalka Polegek, Branko Kani`ar, Du{an Zotter, Renato Pavli~, Smiljan Pu{enjak, Peter Muraus, [tefan Muraus, Tatjana [o{tari~, Valent Sajko, Milan Herman, Mi~o Tripkovi~, Bogo Krajnc, Ervin Toplak, Milena Toplak, Bojan Ru`i~, Dardo Kova~i~, Drago [o{tari~ Pri izvedbi memoriala so {e sodelovali: Jurina Cerkveni~, Irena Fi{er, Sa{ka Petek, Marko [alamun, Marta [alamun, Majda Sajko, Jo`ica Kabaj, Dalija Jelen, Edi Jelen, Silva Jelen, Jo`ica Faleti~, Slavko Ro{kar, Rudi Ornik, Irena Ornik, An~ka Fekonja, Emica Gumpot, Vojko Perko, Alfi Perko, Ivanka Purgaj, Jo`e Cic, Miha Ko{ir, Stanko Kolari~, Karli Pernar~i~ Sodniki: Milo{ Stergar, Jo`e Senica, Jean-Pierre Collaud, Andelko Vran~i~, @eljko Jambrovi~, Franc Horvat, Matja` Andric, Toma` Ritlop, Antonin Beran, Lakatos Ludovic, Severin Kodri~, Rudolf Dovecar, Dragan Budanovic, Bane Tripkovi~, Jakob Matic (rezevna sodnika: Stjepan Stolnik, Andrej Gor{e) Sodnice: Bernarda Mavri~, Ru`ica Kova~i~, Tina Trugar, Lucija Jelenc, Marija @vab, Maja @ugelj, Mateja Lamut, Vera Bolkovi~, Rika Binter, Petra Grom, Vi{nja Todorovi~, Irena Gioreva Tekmovanje je potekalo z mednarodno udele`bo. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (mladinka + ~lanica in mladinec + ~lan).

Rezultati: Ekipno ( ~lan, mladinec): 1. Club sp. Scol. Resice Romunija ( Brezeanu, Mihi) 109,70 2. Ljubljanska gimnasti~na zveza Ljubljana (Hod`i~, Pegan) 109,35 3. BSP Vinohrady Bratislava (Bugar, Csiaki) 108,70 4. CSKA Sofija Bolgarija ( Penev, Malinov) 106,80 5. Gimnasti~na zveza Maribor ([o{tari~ V., Rojko) 106,65 6. Ljubljanska gimnasti~na zveza Lj. (Jane`i~, Lo~nikar) 106,40 7. Gimnasti~na zveza Maribor (Draksler, [ajn) 104,70 8. GK Partizan Trbovlje (@ibert, Ba{) 103,30 9. Spartak Plovdiv Bolgarija (Dunev, Frkov) 102,90 10. GK Vojvodina Novi Sad ( Papi~, Dejanovi~) 102,20 11. GD Zagreb ( Savi~, Kova~i~) 102,10 12. GD Partizan @elezni~ar Subotica ( Milutinovi~, D`ananovi~) 100,05 13. Spartak Plovdiv Bolgarija (Jov~ev, Pen~ev) 99,25 Ekipno ( ~lanica, mladinka): 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza Ljubljana (Matoh,@eleznik) 74,40 2. BSP Vinohrady Bratislava (Vadovi~ova, Nemethova) 73,85 3. Spartak Plovdiv Bolgarija (Kavavd`ijeva, Nenkova) 72,80 4. CSKA Sofija Bolgarija ( Vassileva, Ivanova) 72,15 5. Ljubljanska gimnasti~na zveza Ljubljana (Stare, Lu`ar) 70,90 6. TVD Partizan Zelena jama Ljubljana (Jane`i~,Peri~) 70,65 7. GK Partizan Trbovlje (Dolenc, Izgor{ek) 68,60 59


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

8. GK Ni{ (Cvetkovi~, Petrovi~) 67,05 9. GK Vojvodina Novi Sad (Bjelica, Bukatka) 66,90 ^lanice: 1. Vadovi~ova Barbara Bratislava 37,45 2. Matoh Tina GZ Ljubljana 37,15 3. Kavavd`ijeva Neli Plovdiv 36,75 4. Stare Vesna GZ ljubljana 35,85 5. Stankova Borislava Plovdiv 35,45 6. Vassileva Desislava Sofija 35,35 7. Jane`i~ Tina Zelena jama Lj. 34,45 8. Bjelica Jelena Novi Sad 33,25 9. Dolenc Katja Trbovlje 33,20 10. Cvetkovic Tanja Ni{ 32,90 Mladinke: 1. @eleznik Ma{a GZ Ljubljana 37,25 2. Ivanova Ginka Sofija 36,80 3. Nemethova Mariana Bratislava 36,40 4. Peri~ Lidija Zelena jama Lj. 36,20 5. Nenkova Djelka Plovdiv 36,05 6. Novak Renata Zelena jama Lj. 35,55 7. Izgor{ek Simona Trbovlje 35,40 8. Lu`ar Karmen GZ Ljubljana 35,05 9. Gabri~ Gmina Subotica 34,15 9. Petrovi~ Biljana Ni{ 34,15 11. Ru{it Aj{aTrbovlje 33,65 11. Bukatka Ksenija Novi Sad 33,65 13. Bu~ar Maja Novo mesto 30,80 ^lani: 1. Hod`i~ Enes GZ Ljubljana 56,15 2. Jane`i~ Ale{ GZ Ljubljana 54,65 3. [o{tari~ Vlado GZ Maribor 54,60 4. Bugar Arnold Bratislava 54,50 5. @ibert Peter Trbovlje 54,40 6. Brezeanu Cristian Resice 54,25 7. Draksler Dani GZ Maribor 52,90 8. Dunev Krasimir Plovdiv 52,50 9. Kompauer Peter Bratislava 52,45 10. Penev Hristo Sofija 52,10 11. Jov~ev Jordan Plovdiv 51,90 12. Godel Laurent Arau 51,55 13. Schuemperli Daniel Arau 50,70 14. Papi~ Srdjan Novi Sad 50,40 15. Savi~ Vladimir Zagreb 50,10 16. Veli~kovi~ Sa{a Ni{I 48,35 17. Milutinovi~ Robert Subotica 48,10 18. Cvetkovi~ Dejan Ni{ 47,10 60

Mladinci: 1. Mihi Gheorghe Resice 55,45 2. Malinov Vesselin Sofija 54,70 3. Csiaki Martin Bratislava 54,20 4. Pegan Alja` GZ ljubljan 53,20 5. Rojko Robi GZ Maribor 52,05 6. Kova~i~ Dalibor Zagreb 52,00 7. D`ananovi~ Kenan Subotica 51,95 8. Dejanovi~ Dejan Novi Sad 51,80 8. [ajn Sandi GZ Maribor 51,80 10. Lo~nikar Dejan GZ Ljubljana 51,75 11. Bedenik Klemen GZ Maribor 51,50 12. Frkov Vidov Plovdiv 50,40 13. Kri`anovi~ Robert Subotica 49,00 14. Ba{ Primo`Trbovlje 48,90 15. Plav~ak Igor GZ Maribor 48,60 16. Kepeinigg Gerhard Graz 48,50 17. Musi~ Marko Zagreb 48,20 18. Barkovi~ Kre{imir Zagreb 47,65 19. Pen~ev Ilije Plovdiv 47,35 20. Herzmansky Jure Vi~ Lj. 44,05 V ~ast nam je bilo, da smo med gledalci tekmovanja lahko pozdravili tudi mater preminulega mladega telovadca - g. Milico [alamun in pa g. Leona [tuklja, starosto slovenskih telovadcev. Tekmovanje smo zaklju~ili z dru`abnim sre~anjem v Dru{tvu ekonomistov Maribor .

dnevnik Ve~er, 22. 5. 1989


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXIII. [alamunov memorial - 12. 5. 1990 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Toni Pileti~, Stane Proje, Miran Fi{er, Toma` Ritlop, Tone Ter{ek, Bernarda Mavri~, Martin Pra{ni~ki, Drago [o{tari~, Peter Muraus, [tefan Muraus, Milan Majeri~, Anica [pendl, Marija Ornik, Zalka Polegek, Lojze Mavri~, Stanko Fekonja, Du{an Zotter, Renato Pauli~, Bo{tjan Vozi~, Smiljan Pu{enjak, Valent Sajko, Zlatka Proje, Milan Herman, Mi~o Tripkovi~, Bogo Krajnc, Miha Ko{ir, Ervin Toplak, Milena Toplak, Dardo Kova~i~ Sodniki: Milo{ Stergar, Jo`e Senica, Franc Horvat, Stjepan Stolnik, Slazghe Predesen, Jo`e Frka~, Vlado Vodi{ek, Severin Kodri~, Heimo Pocivalnik, Bane Tripkovi~, An|elko Vran~i~, Bogdan [e{i~, Andrej Gor{e, Istvan Limperger, Boris ^ulin Sodnice: Bernarda Mavri~, Ru`ica Kova~i~, Alenka Rokavec, Marjeta Kova~, Aleksandra Babi~, Alenka Zupan~i~, Mateja Lamut, Andreja Unger, Vida Mihel~i~, Dagmar Csiakiova, Milica Remeti~, Ur{ka Pape`, Rika Binter Tekmovanje je potekalo z mednarodno udele`bo. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lanica + mladinka in ~lan + mladinec).

Rezultati: Ekipno (~lan,mladinec): 1. Dunaferr SE Dunaujvarosi Mad`arska (Panczel, Varga) 111,35 2. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Hod`i~, Pegan) 111,20 3. BSP Vinohrady Bratislava (Bugar, Csiaki) 109,95 4. CSS Resita Romunija (Anghel, Ciona) 109,35 5. Gimnasti~na zveza Maribor (Draksler, Bedenik) 107,05 6. Allg. Turnverein Graz (Katter, Klimkeit) 105,90 7. GD Zagreb (Savi~, Gori~ki) 100,10 Ekipno ( ~lanica, mladinka): 1. Dunaferr SE Dunaujvarosi (Heim, Illyes) 73,65 2. BSP Vinohrady Bratislava (Slezakova, Bar~ova) 72,90 3. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Peri~, @eleznik) 71,90 4. Partizan Zelena jama Ljubljana (Novak, Turk) 68,25 ^lanice: 1. Slezakova Adriana Bratislava 37,15 2. Heim Klara Dunaujvarosi 36,60 3. Peri~ Lidija LGZ Ljubljana 36,15 4. Vadovi~ova Barbara Bratislava 36,00 5. Novak Renata Zelena jama LJ. 34,05 6. Petrovi~ Biljana Ni{ 31,50 7. Bu~ar Maja Novo mesto 31,35 8. Cvetkovi~ Tanja Ni{ 30,30

61


Šalamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinke: 1. Illyes Margit Dunaujvarosi 37,05 2. Bar~ova Estera Bratislava 35,75 2. @eleznik Ma{a LGZ Ljubljana 35,75 4. Retelj Nata{a LGZ Ljubljana 35,30 5. Turk Simona Zelena jama Lj. 34,20 6. Perme Nata{a Zelena jama Lj. 33,85 7. Gaal Ana Novi Sad 33,70 8. Vi{ekruna Minja Novi Sad 32,10 9. Da~i~ Tijana Novi Sad 31,40 10. Knap Barbara Ru{e 28,40 ^lani: 1. Panczel Miklos Dunaujvarosi 56,05 2. Hod`i~ Enes LGZ Ljubljana 55,95 3. Bugar Arnold Bratislava 55,25 4. Anghel Victor Resita 55,10 5. Katter Michael Graz 54,40 6. Draksler Dani GZ Maribor 53,45 7. Kompauer Peter Bratislava 52,70 8. Savi~ Vladimir Zagreb 49,45

Mladinci: 1. Varga Gyula Dunaujvarosi 55,30 2. Pegan Alja` LGZ Ljubljana 55,25 3. Csiaki Martin Bratislava 54,70 4. Ciona Vasile Resita 54,25 5. Lo~nikar Dejan LGZ Ljubljana 53,60 5. Bedenik Klemen GZ Maribor 53,60 7. Samsa Rok LGZ Ljubljana 53,50 8. Petkov{ek Mitja Narodni dom Lj. 52,35 9. [ajn Sandi GZ Maribor 52,15 10. Jovanovi~ Dejan LGZ Ljubljana 52,10 11. Kamin Bo{tjan LGZ Ljubljana 52,00 12. Klimkeit Peter Graz 51,50 13. Gori~ki Tigran Zagreb 50,65 14. Ba{ Primo` Trbovlje 50,25 15. Mur{i~ Matej GZ Maribor 49,60 16. Herzmansky Jure Narodni dom Lj. 49,45 17. Karni~nik Ale{ GZ Maribor 48,20 18. Musi~ Marko Zagreb 47,40 19. Plav~ak Igor GZ Maribor 40,25 20. Kova~i~ Dalibor Zagreb 33,00 21. [ajnek Emil Vara`din 12,00

Tudi to leto smo tekmovanje uspe{no zaklju~ili z dru`abnim sre~anjem, ki je bilo v Domu u~enk srednjih {ol “Lizike Jan~ar” v Mariboru.

dnevnik Ve~er, 14. 5. 1990

62


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXIV. [alamunov memorial - 1. 6. 1991 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Toni Pileti~, Stane Proje, Stanko Fekonja, Miran Fi{er, Toma` Ritlop, Bernarda Mavri~, Martin Pra{ni~ki, Drago [o{tari~, Peter Muraus, Anica [pendl, Marija Ornik, Zalka Polegek, Brane Kani`ar, Stanko Fekonja, Renato Pauli~, Bo{tjan Vozi~, Zlatka Proje, Milan Herman, Mi~o Tripkovi~, Bogo Krajnc, Ervin Toplak, Milena Toplak, Dardo Kova~i~ Sodniki: Milo{ Stergar, Jo`e Senica, Franc Horvat, Stjepan Stolnik, Prescu Gheorghe, Tone [alamun, Ivan [pendl, Bo{ko Filipovi~, Du{an Furlan, An|elko Vran~i~, Bane Tripkovi~, Severin Kodri~, Andrej Gor{e, Vlado Vodi{ek, Bo{tjan @akelj, Darko Cika~, Toma` Ritlop Sodnice: Bernarda Mavri~, Rika Binter, Maria Fialova, Elza Ivanovi~, Katarina Bogataj, Vierka Halmova, Ru`a Kova~i~, Dagmar Csiakiova, Tina Trugar, Teja Ilc, Alenka Rokavec Tekmovanje je bilo z mednarodno udele`bo. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lanica + mladinka in ~lan + mladinec).

Rezultati: Ekipno (mladinec, ~lan): 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Lo~nikar, Pegan)110,10 2. Partizan Narodni dom Ljubljana (Petkov{ek, Hod`i~)108,75 3. Gimnasti~na zveza Maribor (Bedenik, [o{tari~ V.)108,00 Ekipno (mladinka, ~lanica): 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza I. (Retelj, De`elak) 73,85 2. Inter Bratislava (Bole~kova, Bohmerova) 72,75 3. Ljubljanska gimnasti~na zveza II. (Juri{i~, Tur{i~) 72,45 ^lanice: 1. De`elak Sa{a GZ Ljubljana 37,70 2. Jordanova Marina Sofija 37,20 3. Tur{i~ Barbara GZ Ljubljana 37,00 Sodelovale so {e: Guerorginieva Sonia Sofija, Boehmerova Lubica, Vadovi~ova Barbara in Bar~ova Estera Bratislava, Bu~ar Maja Novo mesto, Kova~evi~ Bojana Novi Sad, Nadrag Petra Trbovlje, Peri~ Lidija Ljubljana Mladinke: 1. Retelj Nata{a GZ Ljubljana 36,55 2. Bole~kova Viera Bratislava 36,20 3. Horvathova Ivana Bratislava 36,00 4. Nemethova Mariana Bratislava Sodelovale so {e: Kurasova Henrieta Bratislava, Ivanovi~ Ivana Subotica, Krivec Stanka in Ru{id Aj{a Trbovlje, Juri{i~ Lea in Kunaver Maja Ljubljana, @veglar Anja Ru{e

63


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lani: 1. Hod`i~ Enes GZ Ljubljana 55,95 2. Pegan Alja` GZ Ljubljana 54,75 3. Bugar Arnold Bratislava 54,50 5. [o{tari~ Vlado GZ Maribor 54,15 Sodelovali so {e: Malinov Veselin Sofija, Pulji~ Bla` in Jane`i~ Ale{ Ljubljana, Cioana Vasile Resita, Milutinovi~ Robert Subotica Mladinci: 1. Lo~nikar Dejan GZ Ljubljana 55,35 2. Bedenik Klemen GZ Maribor 53,85 3. Kamin Bo{tjan GZ Ljubljana 53,45 Sodelovali so {e: Grahovsky Ivajlo Sofija, Petkov{ek Mitja, Wagler Jernej in Herzmansky Franc vsi Narodni dom Lj., Csiaki Martin, Pe~uh Jan in Mi{elek Stanislav vsi Bratislava, Pescaru Florentin Resita, [ajn Sandi, Karni~nik Ale{, Mur{i~ Matej in Plav~ak Igor vsi Maribor, Kri`anovi~ Robert Subotica, [anjek Emil Vara`din, Jovanovi~ Dejan Ljubljana.

Zmagovalci med ~lani

64


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXV. [alamunov memorial - 30. 5. 1992 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Toni Pileti~, dr. Stane Proje, Stanko Fekonja, Miran Fi{er, Toma` Ritlop, Bernarda Mavri~, mag. Martin Pra{ni~ki, Zlatko Kova~i~, Anica [pendl, Anica Fekonja, Sa{ka Petek, Majda Sajko, Drago ^ebular, Janez Nov{ak, Marija Ornik, Zalka Polegek, Brane Kani`ar, Marko [alamun, Renato Pauli~, Zlatka Proje s sodelavci, Dada Jelen, Milan Herman, dr. Mi~o Tripkovi~, Bogo Krajnc s sodelavci Sodniki: Milo{ Stergar, Severin Kodri~, Franc Horvat, Sa{o Mrvaljevi~, Andrej Gor{e, Tone [alamun, Ivica [pendl, Boris Pintari~, Tibor Letko, Heimo Pocivalnik, An|elko Vran~i~, Dra`en [ulj, Jo`e Senica, Du{an Furlan, Ljubo Borkovic, Stjepan Stolnik, Boris Kurili~, @eljko Jambrovi~, Ivan Vidovi~ Sodnice: Bernarda Mavri~, Rika Binter, Maja @ugelj, Vera Halmova, Mirjana Maskaljevi~, Tina Trugar, Alenka Rokavec, Vida Mihel~i~, Petra Grom, Nata{a Jerki~, Alenka Zupan~i~, Vesna Maskaljevi~, Irena Fi{er, @uljeta Malek Tekmovanja so se udele`ili tekmovalci iz Slovenije, Hrva{ke, Avstrije, ^e{koslova{ke in Mad`arske. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lanica + mladinka in ~lan + mladinec).

Rezultati: Ekipno (mladinec, ~lan): 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Jovanovi~, Jane`i~) 109,35 2. Dunaujvarosi Tornal Club (Halasz, Panczel) 109,05 3. Vinohrady Bratislava (Mahata, Burgar) 108,45 4. GK Partizan Trbovlje (Ba{, Glava~) 106,10 5. [D Narodni dom Ljubljana (Petkov{ek, Pulji~) 104,00 6. Zagreba~ki gimnasti~ni savez (Jovanovi~, Savi~) 103,85 7. DTV Partizan Maribor-Center ([ajn, Bedenik) 103,75 8. Zagreba~ki gimnasti~ki savez (Gori~ki, Borkovi~) 98,80 9. Allgem. Turnverein Graz (Staudinger, Poduscha) 98,25 10. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Kamin, Veble) 61,30 11. DTV Partizan @elezni~ar Maribor (Senica, [o{tari~ V.) 53,45 Ekipno (mladinka, ~lanica): 1. Zagreba~ki gimnasti~ni savez (Pintar, Predi~) 71,90 2. Zelena jama Ljubljana (Vre~i~, Retelj) 71,20 3. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Vr{~aj, Peri~) 70,95 4. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Mavri~, Juri{i~) 70,20 5. GK Partizan Trbovlje (Ru{id, Nadrag) 69,85 6. Zagreba~ki gimnasti~ki savez (Matijevi~, Toma{egovi~) 67,60 7. Zagreba~ki gimnasti~ki savez (Dimitrijevi~, Jerkovi~) 67,05 8. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Sti{kovski, Kunaver) 66,70 9. Zagreba~ki gimnasti~ni savez (Ivezi~, Trgovac) 65,60

65


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lanice: 1. Predi~ Maja Zagreb 37,70 2. Retelj Nata{a Zelena jama Lj. 35,60 3. Peri~ Lidija Ljubljanska GZ 35,00 4. Nadrag Petra Trbovlje 34,60 5. Toma{egovi~ Anamarija Zagreb 34,35 6. Juri{i~ Leja Ljubljanska GZ 34,30 7. Jerkovi~ Ivona Zagreb 33,95 8. Trgovac Katarina Zagreb 32,70 9. Kunaver Maja Ljubljanska GZ 32,15 Mladinke: 1. Vr{~aj Bojana Ljubljanska GZ 35,95 2. Mavri~ Mojca Ljubljanska GZ 35,90 3. Vre~i~ Da{a Zelena jama 35,60 4. Ru{id Aj{a Trbovlje 35,25 5. Sti{kovski Maja Ljubljanska GZ 34,55 6. Brejc Simona Ljubljanska GZ 34,45 7. Zalar Kristina Ljubljanska GZ 34,35 8. Pintar Lajla Zagreb 34,20 9. Lampe [pela Ljubljanska GZ 33,65 10. Matijevi~ Rebeka Zagreb 33,25 11. Dimitrijevi~ Andrea Zagreb 33,10 12. Ivezi~ Aniko Zagreb 32,90 13. Jeleni~ Dubravka Zagreb 30,80 14. @vegler Anja Ru{e 30,70 15. Hojnik Mateja Ru{e 28,30 16. Pr`aku Sanela Ru{e 27,15 17. Krivec Stanka Trbovlje 26,40 18. Hojnik Mojca Ru{e 25,05

Mladinci: 1. Jovanovi~ Ratko Zagreb 54,30 2. Jovanovi~ Dejan Ljubljanska GZ 54,05 3. Mahata Martin Bratislava 53,35 4. Kamin Bo{tjan Ljubljanska GZ 52,20 5. Halasz Tibor Dunaujvarosi 52,00 6. Gori~ki Tigran Zagreb 51,90 7. Ba{ Primo` Trbovlje 51,35 8. [ajn Sandi Mb.-Center 50,20 8. Petkov{ek Mitja Narodni dom Lj. 50,20 10. Matovina @eljko Rijeka 48,90 11. Crni~ Andrija Rijeka 47,95 11. Plav~ak Igor Mb.-Center 47,95 13. Staudinger Georg Graz 47,20 14. Golja Luka Narodni dom Lj. 47,15 15. Senica Miha @elezni~ar Mb. 44,40 16. Kenda Tine Ru{e 43,90 17. Ro`man Jani Mb.-Center 42,15 18. Mari{ek Miha Mb.-Center 39,60 19. [anjek Emil Vara`din 21,10 Med gledalci tekmovanja smo tudi to leto pozdravili mamo preminulega mladega tekmovalca, Milico [alamun. Tekmovanje smo zaklju~ili z dru`abnim sre~anjem v dvorani Vegros na Tr`a{ki cesti.

^lani: 1. Panczel Miklos Dunaujvarosi 57,05 2. Altorjai Sandor Budimpe{ta 56,20 3. Jane`i~ Ale{ Ljubljanska GZ 55,30 4. Bugar Arnold Bratislava 55,10 5. Glava~ Peter Trbovlje 54,75 6. Pulji~ Bla` Narodni dom Lj. 53,80 7. Bedenik Klemen Mb.-Center 53,55 8. Nagy Peter Budimpe{ta 53,30 9. Janis Pal Budimpe{ta 51,60 10. Poduscha Benno Graz 51,05 11. Savi~ Vladimir Zagreb 49,55 12. Borkovi~ Kre{imir Zagreb 46,90 13. Kova~i~ Dalibor Zagreb 34,60 14. Veble Roman Ljubljanska GZ 9,10 15. [o{tari~ Vlado @elezni~ar Mb. 9,05 Tekmovalce je pozdravila tudi `upanja Maribora, Magda Tovornik 66


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXVI. [alamunov memorial - 29. 5. 1993 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Toni Pileti~, Karel Verdonik, Miran Fi{er, dr. Stane Proje, Stanko Fekonja, Toma` Ritlop, Bernarda Mavri~, mag. Martin Pra{ni~ki, Zlatko Kova~i~, Anica [pendl, Anica Fekonja, Sa{ka Petek, Marija Ornik, Zalka Polegek, Brane Kani`ar, Marko [alamun, Majda Slokan, Zlatka Proje, Dada Jelen, Milan Herman, dr. Mi~o Tripkovi~, dr. Samo Slokan, Miha Ko{ir Sodniki: Milo{ Stergar, Vladimir Cuculi~, Drago [o{tari~, Andrej Gor{e, Hans Katter, Tone [alamun, Ivica [pendl, Jo`e Senica, Boris Pintari~, Petr Syrovy, Zoltan Deak, Ferencz Hoffmann, Severin Kodri~, Bane Tripkovi~, Rastila Skyrkani~, Boris ^ulin, Ivan Marini~, Stjepan Stolnik Sodnice: Bernarda Mavri~, Vida Mihel~i~, Marta Batho, Ana Pe~ek, Alenka Rokavec, Gordana [ajn, Simona Zupan, Petra Grom, Dagmar Csiakiova, @ulieta Smoljan, Vesna Stare, Tina Matoh, Agnes Kiraly, Pavla Syrova, Vesna Maskaljevi~ Tekmovanje za [alamunov memorial je dobil to leto dodatno obele`je; ALPE DONAVA ADRIA CUP (ADA CUP). @eleli smo, da bi klubi iz dr`av Evrope, ki mejijo na Alpe, Jadran in reko Donavo, na{li poleg gospodarskih, politi~nih in kulturnih razlogov v zbli`evanju, tudi motive zbli`evanja v {portu. To leto se je tekmovanja udele`ilo 25 klubov iz devetih dr`av (Slovenije, Hrva{ke, BiH, Mad`arske, Romunije, Bolgarije, ^e{ke, Slova{ke in Avstrije). Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lan + mladinec in ~lanica + mladinka).

Rezultati: Ekipno (mladinec, ~lan): 1. CSS Resita Romunija (Ciona, Sandu) 104,40 2. Dunaferr Dunaujvarosi (Halasz, Supola) 104,15 3. Ferencvaros Budimpe{ta (Huese, Schupkegel) 103,45 4. Gymnastika Praha (Ka{par, Tvrdi) 102,60 5. Sl. UK Bratislava (Micheller, Modlidba) 102,50 6. [D Trnovo Ljubljana (Lo~nikar, Jovanovi~) 98,45 7. Partizan Maribor Center ([ajn, Bedenik) 96,50 8. GD Sokol Zagreb (Palmovi~, Kova~i~) 92,35 9. Steirischer LTV Graz (Staudinger, Knopper) 91,35 Ekipno (mladinka, ~lanica): 1. GD Zelena jama Ljubljana (Mavri~, Brejc) 71,45 2. Ferencvaros Budimpe{ta (Kis, Badics) 70,80 3. Inter Bratislava SLK (Bole~kova, Horvathova) 70,55 4. GD Zelena jama Ljubljana (Vre~i~, Peri~) 70,025 5. Dunaferr Dunaujvarosi (Balazsik, Voeros) 69,10 6. [K Ru`inov Bratislava (Gyenesova, Vadovi~ova) 67,45 7. GD Zelena jama Ljubljana (Lampe, Vr{~aj) 67,35 8. GD Sokol Zagreb (Ferderber, Predi~) 66,525 9. [K Ru`inov Bratislava (Kurasova, Belicova) 65,70 10. GD Zelena jama Ljubljana (Galun, Retelj) 65,60 11. Gymnastika Praha (Georgievova, Exnarova) 65,55 12. Klub Ivnak Sofija (Bosolova, Lalova) 65,20

dnevnik Ve~er, 31. 5. 1993: KAROLY SCHUPKEGEL je z vajo na konju z ro~aji, za katero je prejel 9,30 to~ke, dokazal, da sodi med svetovne ase na tem orodju

67


Šalamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

13. Gymnastika Praha (Kusa, Hromadkova) 64,325 14. GD Sokol Zagreb (Ivezi~, Matijevi~) 62,775 15. GK Novi Zagreb (Dimitrijevi~, Jerkovi~) 57,25 ^lanice: 1. Badics Reka Budimpe{ta 36,175 2. Brejc Simona Zelena jama Lj. 35,60 3. Predi~ Maja Sokol Zagreb 34,975 4. Horvathova Ivana Inter Bratislava 34,65 5. Peri~ Lidija Zelena jama Lj. 34,625 6. Exnarova Ratka Praga 34,35 7. Voeros Viktoria Dunaferr 34,20 8. Hromadkova Daniela Praga 33,675 9. Vr{~aj Bojana Zelena jama Lj. 33,65 10. Vadovi~ova B. Ru`inov Bratislava 33,60 11. Retelj Nata{a Zelena jama Lj. 32,90 12. Lalova Danica Ivnak Sofija 32,80 13. Ra{kopoljac Mela Split 32,25 14. Belicova L. Ru`inov Bratislava 32,15 15. Matijevi~ Barbara Sokol Zagreb 32,075 16. Nadrag Petra Trbovlje 30,25 17. Jerkovi~ Ivona Novi Zagreb 28,95 Mladinke: 1. Bole~kova Viera Inter Bratislava 35,90 2. Mavri~ Mojca Zelena jama Lj. 35,85 3. Vre~i~ Da{a Zelena jama Lj. 35,40 4. Balazsik Iren Dunaferr 34,90 5. Kis V. Ferencvarosi Budimpe{ta 34,625 6. Gyenesova S. Ru`inov Bratislava 33,85 7. Lampe [pela Zelena jama Lj. 33,70 8. Kurasova H. Ru`inov Bratislava 33,55 9. Galun Tanja Zelena jama Lj. 32,70 10. Bosolova Ralica Ivnak Sofija 32,40 11. ^etkovi~ Maja [i{ka Lj. 32,00 12. Sti{kovski Maja Zelena jama Lj. 31,80 13. [efic Tina [i{ka Lj. 31,75 14. Zalar Kristina Zelena jama Lj. 31,70 15. Dem~eva Galina Ivnak Sofija 31,65 16. Ferderber Nata{a Sokol Zagreb 31,55 17. Georgievova Tereza Praga 31,20 18. Ivezi~ Aniko Sokol Zagreb 30,70 19. Kusa Zlata Praga 30,65

20. @vegler Anja Ru{e 29,90 21. Dimitrijevi~ Andreja Novi Zagreb 28,30 22. Klop~i~ Tina [i{ka Lj. 20,35 23. Puntar Martina Vara`din 20,35 ^lani: 1. Supola Zoltan Dunaferr 54,95 2. Schupkegel Karol Ferencvarosi Budimpe{ta 54,15 3. Modlidba Martin Slovan Bratislava 53,85 4. Tvrdi Tomas Praga 53,35 5. Sandu Adrian Resita 52,60 6. Mravecz Bela Ferencvaros Budimpe{ta 52,35 7. Pal Janis Ferencvaros Budimpe{ta 52,30 8. Huan Wei Dong Osijek 50,00 9. Altorjai Sandor Ferencvaros Budimpe{ta 48,60 10. Bedenik Klemen Mb. Center 48,50 11. Kova~i~ Dalibor Sokol Zagreb 48,20 12. Jovanovi~ Dejan Trnovo Lj. 47,35 13. Knopper Peter Graz 47,15 14. Ðenanovi~ Kekan Zenica 44,70 15. Poduschka Beno Graz 44,35 16. Pulji~ Bla` Narodni dom Lj. 33,60 Mladinci: 1. Urzica Marius Resita 53,55 2. Ciona Vasile Resita 51,80 3. Lo~nikar Dejan Trnovo Lj. 51,10 4. Huese Zsolt Ferencvaros Budimpe{ta 49,30 5. Ka{par Vit Praga 49,25 6. HalaszTibor Dunaferr 49,20 7. Micheller Stanislav UK Bratislava 48,65 8. [ajn Sandi Mb. Center 48,00 9. Babos Hunor Resita 47,95 10. @i`ka Jan Praga 46,35 11. Plav~ak Igor Mb. Center 45,45 12. Matovina @eljko Rijeka 44,70 13. Staudinger Georg Graz 44,20 14. Palmovi~ Miroslav Sokol Zagreb 44,15 15. Palmovi~ Darko Sokol Zagreb 41,15 16. Senica Miha @elezni~ar Mb. 39,70 17. Ro`man Jani Mb. Center 37,50 18. [anjek Emil Vara`din 15,35 19. Crni~ Andrija Rijeka 11,30

To leto so gledalce posebno navdu{ili Mad`ara Supola in Schupkegel, prvi nosilec bronaste kolajne na drogu in drugi nosilec bronaste kolajne na konju z ro~aji z leto{njega svetovnega prvenstva, in Romun Urzica, leto{nji mladinski svetovni prvak na konju z ro~aji. @al je Romun nastopil v mladinski kategoriji, tako da ni pri{lo do neposrednega dvoboja med Urzico in Supolo, vendar sta oba tekmovalca pokazala, da sta mojstra na “svojem” orodju. 68


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXVII. [alamunov memorial (ADAgim94) - 22. 10. 1994 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: mag. Martin Pra{ni~ki, Miran Fi{er, Iztok Pra{ni~ki, Bernarda Mavri~, Toma` Bartol, Anica [pendl, Irena Kozol, Branka Turi~nik, Sa{ka Petek, Marija Ornik, Jelena Milojevi~, Branko Kani`ar, Zalka Polegek, Dada Jelen, Milan Herman, dr. Edi Kos, Bogo Krajnc, Ervin Toplak, Milena Toplak, [tefan Muraus, Stanko Fekonja, Dardo Kova~i~, Marko [alamun, Tone [alamun, Tone Petovar, Milan Majeri~, Sodniki: Kodri~ Severin, Jordanov Zoltan, Borkovi~ Ljubo, Szerkes Bela, Pileti~ Sebastijan, Senica Jo`e, [o{tari~ Drago, Solar Nenad, Cuculic Vladimir, @nidar{i~ Berto, [libar Matja`, Mari~i~ Ivan, Hayn Thomas, Verdnik Marjan, Kora~ Ivan, Skirkani~ Rastislav, Kirai [andor, Huan Wei Dong, Stolnik Stjepan Sodnice: Mavri~ Bernarda, Macha~kova Gita, Maraczy Marta, Maskaljevi~ Mirjana, Gueorguiva Tzcvetana, Lu`ar Karmen, Rokavec Alenka, Csiakova Dagmar, Markun Pe~e Ana, Mihel~i~ Vida, Kova~ Marjeta, Kova~i~ Ru`ica, Bu~ar Maja, Gjerke{ Sa{a, [ajn Gordana, Stare Vesna Leto{nje tekmovanje ADAgim94 je bilo v koledarju FIG, kar nas je {e posebej zavezovalo, da ga izpeljemo kar najbolj strokovno. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lan + mladinec, ~lanica + mladinka).

Rezultati: Ekipno (mladinec, ~lan): 1. KSI Budapest (Horvath, Jordanov) 104,30 2. FTC Budapest (Gall, Hajdu) 104,15 3. Slavia UK Bratislava (Micheller, Kri{tof) 101,75 3. ZTD ,,Hrvatski sokol,, Zagreb (Jovanovi~, Krce) 101,75 5. DTV Partizan Maribor Center 1 (Plav~ak, Bedenik) 99,85 6. Allgemeiner Turnverein Graz (Staudinger, Knopper) 95,75 7. DTV Partizan Maribor Center 2 (Dreven{ek, [ajn) 92,40 8. GD ,,Osijek,, (Solar, Demjanov) 63,60 Ekipno (mladinka, ~lanica): 1. GD Zelena jama Ljubljana 1 (Galun, Mavri~) 70,075 2. ZTD ,,Hrvatski sokol,, Zagreb (Regvart, Predi~) 67,625 3. Slavia VDM Sofia 1 (Vassileva, Ivanova) 67,425 4. GD Zelena jama Ljubljana 2 (Vidakovi~, Peri~) 67,35 5. Slavia VDM Sofia 2 (Grigorova, Zlatkova) 61,725 ^lanice: 1. Mavri~ Mojca Zelena jama Lj. 36,875 2. Vl~kova Silvia Inter Bratislava 36,025 3. Peri~ Lidija Zelena jama Lj. 34,425 4. Predi~ Maja Sokol Zagreb 34,20 5. Kraj~irova Zuzana Inter Bratislava 33,675 6. Ivanova Elena Sofia 33,475 7. Dobia{ova Katarina Inter Bratislava 33,225 8. Zlatkova Ani Sofia 31,225 9. Matijevi~ Barbara Sokol Zagreb 20,775 69


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinke: 1. Reubl Tuende Budimpe{ta 34,50 2. Vassileva Venelina Sofia 33,95 3. Kurasova H. Vinohradi Bratislava 33,725 4. Regvart Ivana Sokol Zagreb 33,425 5. Galun Tanja Zelena jama Lj. 33,20 6. Vidakovi~ A. Zelena jama Lj. 32,925 7. ^etkovi~ Maja [i{ka Lj. 32,30 8. Mo~ivnik Tadeja Zelena jama Lj. 31,425 9. Pu{nik Vika Zelena jama Lj. 31,25 10. Igli~ Andreja Zelena jama Lj. 30,725 11. Stavrev Vesna [i{ka Lj. 30,65 12. Grigorova Yana Sofia 30,50 13. [efic Tina [i{ka Lj. 30,00 14. Drgan Tanja Zelena jama Lj. 29,775 ^lani: 1. Demjanov Aleksej Osijek 55,15 2. Jordanov Kristian Budimpe{ta 54,05 3. Krce Lucijan Sokol Zagreb 52,65 4. Hajdu Miklos Budimpe{ta 52,60 5. Bordan Csaba Budime{ta 52,55 6. Kri{tof Peter Bratislava 51,70

7. Bedenik Klemen Mb. Center 51,40 8. [ajn Sandi Mb. Center 49.55 9. Knopper Peter Graz 47,65 10. Shkouratovich Vladimir Minsk 24,15 Mladinci: 1. Petkov{ek Mitja Narodni dom Lj. 52,80 2. Gall Robert Budimpe{ta 51,55 3. Horvath Gergei Budimpe{ta 50,25 4. Micheller Stanislav Bratislava 50,05 5. Jovanovi~ Ratko Sokol Zagreb 49,10 6. Plav~ak Igor Mb. Center 48,45 7. Matovina @eljko Rijeka 48,25 8. Staudinger Georg Graz 48,10 9. Golja Luka Narodni dom Lj. 47,65 10. Petrovi~ Jan Bratislava 44,40 11. Miku{ Pavol Bratislava 43,00 12. Dreven{ek Toma` Mb. Center 42,85 13. Crni~ Andrija Rijeka 42,25 14. Ro`man Jani Mb. Center 38,80 15. Marin{ek Miha Mb. Center 37,20 16. Sudec Ante Vara`din 13,45 17. Solar Sa{a Osijek 8,45

V nedeljo 23. oktobra je sledil ekshibicijski nastop zmagovalcev tekmovanja, ki je potekalo v Lenartu. Nastopa se je udele`ilo 16 tekmovalk in tekmovalcev. Mo{ki so pokazali parterno akrobatiko, ve{~ine na konju z ro~aji in drogu, `enske pa ve{~ine na gredi in bradlji ter prav tako parterni akrobatiki.

Ekipa, ki `e dolga leta skrbi, da je v dvorani vse tako, kakor treba (postavitev orodij,...) 70


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXVIII. [alamunov memorial (ADAgim95) - 28. 10. 1995 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: mag. Martin Pra{ni~ki, Miran Fi{er, Iztok Pra{ni~ki, Sa{ka Gjerke{, Bernarda Mavri~, Toma` Bartol, Anica [pendl, Irena Kozol, Branka Turi~nik, Sa{ka Petek, Petra Fi{er, Branko Kani`ar, Toma` Ritlop, Zalka Polegek, Milan Herman, Bogo Krajnc, Ervin Toplak, Milena Toplak, [tefan Muraus, Stanko Fekonja, Dardo Kova~i~, Darko Majer, Marko [alamun, Tone [alamun Sodniki: Kodri~ Severin, [o{tari~ Drago, Szekeres Bela, ^uk Ivan, Pileti~ Sebastjan, Puskas Jeno, Hayn Dieter, Borkovi~ Ljubomir, Solar Nenad, Mad`arevi~ V., Senica Jo`e, Kora~ Ivan, Sodnice: Mavri~ Bernarda, Csiakiova Dagmar, Lu~ko An`ela, Halmova Viera, Bellak Erzsebet, Kav{ek Mateja, Tur{i~ Barbara, Pe~ek Ana, Maskaljevi~ Mrvec Vesna, Smoljan @ulijeta, Caput Jogunica Romana, Grom Petra, Kova~ Marjeta, [ajn Gordana, Hojnik Mateja, Hojnik Mojca Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lan + mladinec in ~lanica + mladinka).

Rezultati: Ekipno (mladinec, ~lan): 1. [D Narodni dom Ljubljana (Petkov{ek, Hod`i~) 106,80 2. UK Slavia Bratislava (Micheller, Kova~) 105,30 3. GK Osijek (Kris, Demjanov) 101,90 4. KSI Budapest (Detroi, Body) 101,05 5. ZTD Hrvatski sokol Zagreb (Palmovi~, Krce) 99,40 6. DTV Partizan Center 1 (Ro`man, [ajn) 94,05 7. DTV Partizan Center 2 (Dreven{ek, Bedenik) 93,20 Ekipno (mladinka, ~lanica): 1. GD Zelena jama Ljubljana 1 (Marku{, Mavri~) 71,163 2. FTC Budapest (Szurov, Dragoner) 70,275 3. GD Zelena jama Ljubljana 2 (Vidakovi~, Brejc) 69,875 4. KSI Budapest (Pasztor, Sturm) 67,125 5. GD Zelena jama Ljubljana 3 (Drgan, Vre~i~) 66,162 6. GD Zelena jama Ljubljana 4 (Miklu`, Vr{~aj) 63,275 ^lanice: 1. Mavri~ Mojca Zelena jama Lj. 36,65 2. Brejc Simona Zelena jama Lj. 36,00 3. Vl~kova Silvia Slavia Bratislava 34,975 4. Dragoner Idiku FTC Budimpe{ta 34,688 5. Vre~i~ Da{a Zelena jama Lj. 33,525 6. Sturm Eva KSI Budimpe{ta 33,325 7. Chymbru Olena Lvov 32,825 8. Matijevi~ Barbara Sokol Zagreb 31,85 9. Vr{~aj Bojana Zelena jama Lj. 31,325

71


Šalamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinke: 1. Szurov Noemi FTC Budimpe{ta 35,587 2. Stavrev Vesna [i{ka 35,55 3. Marku{ Janja Zelena jama Lj. 34,513 4. Vidakovi~ Andelina Zelena jama Lj. 33,875 5. Pasztor Idika KSI Budimpe{ta 33,80 6. Krumpalova Andrea Vin. Bratislava 33,10 7. Adamska Veronika Vin. Bratislava 32,813 8. Drgan Tanja Zelena jama Lj. 32,638 9. Samard`i~ Alma [i{ka Lj. 32,013 10. Miklu` Teja Zelena jama Lj. 31,95 11. Pu{nik Vika Zelena jama Lj. 31,763 12. Igli~ Andreja Zelena jama Lj. 31,237 13. Potajchuk Julija Lvov 31,15 13. Pr`aku Sanela Ru{e 31,15 15. Zahradnikova Barbara Vin. Bratislava 31,05 16. Bra~ko Mojca Ru{e 30,95 17. Blatnik Iva [i{ka Lj. 30,025 18. Beci Mateja Zelena jama Lj. 30,00 19. Rudnitskaja Vita Lvov 22,175 20. Fi{er Jerneja Ru{e 21,45 ^lani: 1. Demjanov Aleksej Osijek 55,45 2. Zimmermann Thomas Dornbir 54,40 3. Kova~ Marian Slavia Bratislava 53,70 4. Krce Lucijan Sokol Zagreb 53,25 5. Gori~ki Tigran Sokol Zagreb 53,15 6. Hod`i~ Enis Narodni dom Lj. 52,95 7. [ajn Sandi Mb. Center 50,50 8. Hajdu Miklos FTC Budimpe{ta 50,05 9. Bedenik Klemen Mb. Center 49,95 10. Body Attila KSI Budimpe{ta 49,15 Mladinci: 1. Petkov{ek Mitja Narodni dom Lj. 53,85 2. Detroi Zoltan KSI Budimpe{ta 51,90 3. Kiraly Roland KSI Budimpe{ta 51,60 3. Micheller Stanislav Slavia Bratislava 51,60 5. Staudinger Georg Graz 49,00 6. Staudinger Martin Graz 47,60 7. Kris Mar~ek Osijek 46,45 8. Palmovi~ Darko Sokol Zagreb 46,15 9. Ro`man Jani Mb. Center 43,55 10. Dreven{ek Toma` Mb. Center 43,25 11. Marin{ek Miha Mb. Center 43,00 12. Malek Tine Mb. Center 37,50 72

Leon Štukelj iz knjige F. Jauk: Prvih 100 let, str. 180 …"Gimnastiko sem ves ~as spremljal, kolikor je bilo to mogo~e. Opa`al sem velike spremembe in zlasti profesionalen pristop k tej športni panogi. Tako se spominjam svojega prvega povabila na Šalamunov memorial v Mariboru, na tradicionalno telovadno tekmovanje, ki je vedno vzbudilo v tem mestu veliko zanimanja. Povabljena sva bila oba s Tošem Primo`i~em in na prireditev sva šla skupaj. Po tistem prvem sre~anju z novodobno telovadbo in telovadci obiskujem te pravzaprav vsa leta, zadnje ~ase pa celo otvarjam njihova tekmovanja."

Kljub temu, da se je pred {tirinajstimi dnevi kon~alo svetovno prvenstvo v gimnastiki na Japonskem, smo bili zelo veseli, da smo spet uspeli v Maribor pripeljati kakovostno gimnastiko.


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXIX. [alamunov memorial (ADAgim96) - 26. 10. 1996 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: mag. Martin Pra{ni~ki, Leon [tukelj (~astni predsednik prireditvenega odbora), Miran Fi{er, Iztok Pra{ni~ki, Sa{ka Gjerke{, dr. Ivan ^uk, Severin Kodri~, Bernarda Mavri~, Toma` Bartol, Petra Fi{er, Anica [pendl, Branko Kani`ar, Toma` Ritlop, Zalka Polegek, Milan Herman, Bogo Krajnc, Ervin Toplak, Dardo Kova~i~, Marko [alamun, Tone Petovar Sodniki: Kodri~ Severin, Dus Pavel, Pileti~ Sebastijan, Senica Jo`e, [o{tari~ Drago, Bulacu Ion, Laufer Bela, Deak Zoltan, Zvalo Martin, Borkovi~ Ljubo, Solar Nenad, Hayn Thomas, Bo~ko Franti{ek Sodnice: Mavri~ Bernarda, Krej~i Miroslava, Stare Vesna, Grubi~ Zdenka, Paliakova Elena, Rassikhina Ludmila, Csiakiova Dagmar, Kotun~ova Viera, Maskaljevi~ Vesna, Skaba Kupis Gabriela, Tur{i~ Barbara, Mihel~i~ Vida Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lan + mladinec, ~lanica + mladinka).

Rezultati: Ekipno (mladinec, ~lan): 1. KSI Budimpe{ta (Kapa, Jordanov) 104,65 2. KS Scolar Timisoara (Potra, Nemes) 104,30 3. Sokol Brno I. (Veska, Spilka) 103,90 4. Hrvatski Sokol Zagreb (Palmovi~, Krce) 102,10 5. Allgemeiner Turnverein Graz (Staudinger, Poduschka) 95,30 6. Partizan Maribor Center (Ro`man, Bedenik) 87,00 7. GD Osijek (Kris, Demjanov) 79,10 8. Narodni dom Ljubljana (Jelenec, Hod`i~) 66,70 Ekipno mladinka, ~lanica: 1. SHWS Moskva 1 (Danilenko, Koresteleva) 74,95 2. SHWS Moskva 2 (Belova, Riadianova) 74,112 3. Budivelnik Lvov 1 (Gorodny, Sheremeta) 73,163 4. GD Zelena jama Ljubljana (Marku{, Mavri~) 72,237 5. Budivelnik Lvov 2 (Potajchuk, Kavij~ik) 70,888 6. KS Pogon Zabrze (Skowronska, Skupinska) 70,875 7. Sokol Brno 1 (Mare{ova, Novotna) 69,912 ^lanice: 1. Koresteleva Julia Moskva 38,65 2. Riadianova Elena Moskva 37,85 3. Sheremeta Lioubov Lvov 37,663 4. Mavri~ Mojca Zelena jama Lj. 36,237 5. Kavij~ik Uljana Lvov 35,813 6. Novotna Milana Sokol Brno 35,563 7. Skupinska Agnieszka Zabrze 35,525 8. Tirik Galina Lvov 35,275 9. Ivezi~ Aniko Sokol Zagreb 34,175 10. Kurasova Henrieta GK Bratislava 33,313 73


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinke: 1. Danilenko Tatiana Moskva 36,775 2. Stavrev Vesna [i{ka Lj. 36,675 3. Samard`i~ Alma [i{ka Lj. 36,40 4. Belova Evgenia Moskva 36,325 5. Marku{ Janja Zelena Jama Lj. 36,30 6. Gorodny Natalija Lvov. 35,50 7. Skowronska Joanna Zabrze 35,375 8. Skowronska Malgorzata Zabrze 35,325 9. Potajchuk Julija Lvov 35,10 10. Kvankova Monika Slavia Bratislava 34,60 10. Vidakovi~ Andelina Zelena jama Lj. 34,60 12. Mare{ova Katerina Sokol Brno 34,40 13. Radkova Michaela Sokol Brno 33,90 14. Szabov Claudija Sla. Bratislava 33,75 15. Miklu` Teja Zelena jama Lj. 33,55 15. Bricelj Tja{a Zelena Jama Lj. 33,55 17. Drgan Tanja Zelena jama Lj. 33,45 18. Beci Mateja Zelena jama Lj. 32,90 19. Velec Ba{ka Ru{e 30,70 20. Fi{er Jerneja Ru{e 30,60 21. Vi`intin Ur{ka Zelena jama Lj. 30,00 22. [raj Andreja Ru{e 29,85 23. Kozina Vesna Zelena jama Lj. 29,65 24. Javornik Da{a Zelena jama Lj. 28,85 25. Cetin Tadeja Bre`ice 26,00

^lani: 1. Demjanov Aleksej Osijek 55,25 2. Jordanov Kristian KSI Budimpe{ta 54,40 3. Krce Lucijan Sokol Zagreb 53,85 4. Bedenik Klemen Mb. Center 52,25 5. Micheller Stanislav Slavia Bratislava 52,00 6. Hod`i~ Enis Narodni dom Lj. 51,60 7. Musi~ Marko Sokol Zagreb 51,50 8. Spilka David Sokol Brno 51,45 9. Gori~ki Tigran Sokol Zagreb 50,70 10. Nemes Sebastian Timisoara 50,60 11. Plav~ak Igor Mb. Center 50,40 12. [ajn Sandi Mb. Center 50,10 13. Poduscha Beno Graz 47,60 14. Matovina @eljko Rijeka 26,45 15. Petkov{ek Mitja Narodni dom Lj. 25,15 16. Solar Sa{a Osijek 17,40 Mladinci: 1. Potra Dan Timisoara 53,70 2. Gal Robert FTC Budimpe{ta 53,45 3. Veska Jiri Sokol Brno 52,45 4. Geryk Michal Sokol Brno 51,25 5. Kapa Denes KSI Budimpe{ta 50,25 6. Palmovi~ Darko Sokol Zagreb 48,25 7. Staudinger Martin Graz 47,70 8. Sak Martin GK Bratislava 44,70 9. [imko Miroslav GK Bratislava 40,55 10. @erjav Drago Bre`ice 39,30 11. Ro`man Jani Mb. Center 34,75 12. Malus Matej Bre`ice 32,75 13. Kris Mar~ek Osijek 23,85 14. Jelenec Bla` Narodni dom Lj. 15,10

Od leve: Martin Pra{ni~ki, Bogo Krajnc, Miran in Irena Fi{er

74

V Mariboru smo lahko spet spremljali kakovostno prireditev, saj se je tekmovanja udele`ilo 21 klubov iz desetih dr`av vzhodne in srednje Evrope. Prvo ime je bila zagotovo Ljubov [eremeta iz Ukrajine, ki je na zadnjem svetovnem prvenstvu v San Juanu v Portoriku osvojila bronasto medaljo v parterju, na bradlji pa jo je za las zgre{ila. Prvi~ pa so se tekmovanja udele`ile tudi ruske telovadke iz Moskve.


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXX. [alamunov memerial (ADAgim97) - 18. 10. 1997 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: mag. Martin Pra{ni~ki, Miran Fi{er, Toma` Bartol, Darko Cika~, dr. Ivan ^uk, Peter Frumen, dr. Peter Glavi~, Milan Herman, Milan Jarc, Severin Kodri~, Andrej Kogelnik, Bogo Krajnc, Darko Majer, Zalka Polegek, Iztok Pra{ni~ki, Alenka Rokavec, Gordana [ajn, Marko [alamun, Anica [pendl, Albin [u{tar, Ervin Toplak, Branko Tu{, Simona Zupan Sodniki: Kodri~ Severin, Donath Ferenc, Pileti~ Sebastjan, Kocian Vilem, Kolarczyk Miroslav, [o{tari~ Drago, Senica Jo`e, Dus Pavel, Bo~ko Franti{ek, Popescu Ernivan, Borkovi~ Ljubo, Vukovi~ Ratko, Molnar Levente Sodnice: Kova~ Marjeta, Rokavec Alenka, Lokonova Viktorija, Slizowska Barbara, Sirenko Aleksandra, Juhasz, Stare Vesna, Krej~i Miroslava, Mavri~ Bernarda, Tur{i~ Barbara, Boehmerova Luba, Korolenko Luda, Fi{er Petra, Csiakova Dagmar Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lan + mladinec in ~lanica + mladinka).

Rezultati: Ekipno (mladinec, ~lan): 1. Sokol Brno 1 (Rexa, Spilka) 102,10 2. Slavia UK Bratislava (Petrovi~, Micheller) 99,10 3. Clubui sportiv scolar Timisoara (Mican, Potra) 95,35 4. [D Center Maribor (Malek, [ajn) 81,60 5. Hrvatski Sokol Zagreb (Jovanovi~, Palmovi~) 43,75 Ekipno (mladinka, ~lanica): 1. SWS Moskva (Zamolodchikova, Redianova) 72,587 2. Ujpesti TE Budapest (Onodi, Abraham) 71,750 3. Kirovgrad Ukraina (Sirenko, Beznis) 68,875 4. GD Zelena jama Ljubljana (Marku{, Mavri~) 68,775 5. Poljska (Sztetner, Skowronska J.) 68,012 6. Inter Bratislava (Kvankova, Vl~kova) 65.525 7. Pogon Zabrze Poljska (Cobas, Skowronska M.) 39,05 ^lanice: 1. Scheremeta Ljoubov Lvov 38,037 2. Tirik Galija Lvov 37,437 3. Redianova Elena Moskva 35,662 4. Abraham Zsuzsa Ujpesti Budimpe{ta 35,45 5. Mavri~ Mojca Zelena jama Lj. 35,25 6. Skowronska Joanna Poljska 33,237 7. Beznis Olga Kirovgrad 32,50 8. Vl~kova Silvia Inter Bratislava 32,025 9. Skowronska Malgorzata Zabrze 7,95

Mojca Bra~ko

75


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinke: 1. Zamolodchikova Elena Moskva 36,925 2. Sirenko Nata{a Kirovgrad 36,375 3. Onodi Gabriella Ujpest Budimpe{ta 36,30 4. Ban Nikoleta Ujpesti Budimpe{ta 35,10 5. Sztetner Anna Poljska 34,775 6. Geidarova Solmaz Moskva 34,10 7. Marku{ Janja Zelena jama Lj. 33,525 8. Kvankova Monika Int. Bratislava 33,50 9. Stavrev Vesna [i{ka Lj. 33,375 10. Wolny Violletta Poljska 32,725 11. Szabova Klaudija Sla. Bratislava 32,375 12. Samard`i~ Alma [i{ka Lj. 32,30 13. Fi{er Jerneja Ru{e 31,912 14. Savrasova Viktorija Doneck 31,90 15. Vidakovi~ Andelina Zelena jama Lj. 31,562 16. [raj Andreja Ru{e 31,237 17. Cobas Elzbieta Zabrze 31,10 18. Maslinnikova Yana Moskva 30,987 19. Pu~alikova Martina Sokol Brno 1 30,625 20. Foellner Andreja KSI Budimpe{ta 30,50 21. Drgan Tanja Zelena jama Lj. 29,70 22. Jakubovskaja Olga Doneck 29,012 23.Doemenyova Diana Sla. Bratislava 28,425 24. Blatnik Iva [i{ka Lj. 27,837 25. Wroblanska Katarzyna Poljska 27,287 26. Velec Ba{ka Ru{e 26,425 27. Mare{ova Katarina Sokol Brno 16,375

Seja organizacijskega odbora leta 1997

76

^lani: 1. Spilka David Sokol Brno 52,50 2. Potra Dan Timisoara 51,10 3. Kri{tof Peter Sla. Bratislava 50,70 3. Micheller Stanislav Sla. Bratislava 50,70 5. Matovina @eljko Rijeka 48,35 6. [ajn Sandi Mb. Center 47,95 7. Valsecchi Pietro Italija 43,60 8. Bedenik Klemen Mb. Center 7,35 Mladinci: 1. Rexa Daniel Sokol Brno 49,60 2. Petrovi~ Jan Sla. Bratislava 48,40 3. Smejkal Petr Praha 47,35 4. Kornatowski Robert Poljska 45,40 5. Skwarczynski Kamil Poljska 44,95 6. Vyoral David Praha 44,85 7. Mican Cosmin Timisoara 44,25 8. Palmovi~ Darko Sokol Zagreb 43,75 9. Va{ek Jan Sokol Brno 41,05 10. Serban Robert Gheorgheni 38,25 11. Marc Emil Gheorgheni 35,95 12. @erjav Drago Bre`ice 35,50 13. Dimic Alen Vi~ Lj. 35,30 14. Lado Zsolt Gheorgheni 34,60 15. Dimic Mario Vi~ Lj. 33,75 16. Malek Tine Mb. Center 33,65 17. Peri{a Kristijan Sokol Zagreb 15,50

Na jubilejni memorial smo povabili vse dotedanje zmagovalce iz Slovenije, ki so podeljevali medalje. Z vajo na drogu se je od tekmovanj to leto poslovil Klemen Bedenik, ki je trener v Angliji. Mariborski organizatorji pa smo to leto prvi~ zdru`ili mo~i in se spet odli~no izkazali. Pri organizaciji tekmovanja smo sodelovali: D[R @elezni~ar, Partizan Studenci, [D Center in [D Ru{e. V nedeljo je bil nastop v Voli~ini ob otvoritvi nove telovadnice.


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXXI. [alamunov memorial (ADAgim98) - 24. in 25. 10. 1998 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Miran Fi{er, Matja` Andric, Darko Cika~, dr. Ivan ^uk, Peter Frumen, dr. Peter Glavi~, Milan Herman, Milan Jarc, Severin Kodri~, Bogo Krajnc, Gregor Krajnc, Matja` Krajnc, Irena Kozol, Darko Majer, Zalka Polegek, Sa{ka Petek, Iztok Pra{ni~ki, Gordana [ajn, Marko [alamun, Anica [pendl, Albin [u{tar, Tone Ter{ek, Milena Toplak, Bronka Turi~nik, Simona Zupan Sodniki: Kodri~ Severin, Sideris Radu, Borkovi~ Ljubo, Hayn Dieter, Lamatsch Otto, Esaulov Vitalij, Troxler Markus, Blaj Gheorghe, Rezacs Peter, Todorov Todor, Muha Jani, Senica Jo`e, Kocian Vilem, Zarin Aleksander, [o{tari~ Drago, Ri`ner Bojan, Deak Zoltan, Barak Antonin, Madjarevi~ Vladimir Sodnice: Kova~ Marjeta, Tomceanu Mariana, Sesve~an Ana, Kislinger Karin, Mielko Ana, Pikulinska Katarzyna, Juhasz Judit, Ilja{enko Irina, Tankoucheva Neli, Milo{evi~ M., Farkas Katalin, Mavri~ Bernarda, Babi~ Aleksandra, Stare Vesna, Pavleti~ Poljanka, Kotuli~ova Viera, Korolenko Ludmila, Pataman Irina Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lan + mladinec in ~lanica + mladinka). Ponovno pa so bila izvedena tudi finala na posameznih orodjih.

Rezultati: Ekipno (mladinec, ~lan): 1. Clubul sportiv scolar Timisoara 1 (Nemes, Potra) 97,70 2. TJ Sokol Zlin (Vyoral, Spilka) 97,45 2. Slavia UK Bratislava 1(Miku{, Micheller) 97,45 2. [vica (Dappen, Huber) 97,45 5. Clubul scolar Brasovia (Boldajan, Vicentiu) 95,20 6. Slavia UK Bratislava 2 (Petrovi~, Kristof) 92,25 7. Ujpesti TE Budapest (Czereni, Fekecz) 90,75 8. Sokol Brno 1 (Polak, Veska) 87,35 9. Allgemeiner turnverein Graz 1 (Ascher, Staudinger) 84,85 10. Allgemeiner turnverein Graz 2 (Scherzer, Wernsperger) 70,85 11. GD Osijek (Markovi~, Solar) 45,75 Ekipno (mladinka, ~lanica): 1. Sportlicej Lvov (Gorodnij, Tirik) 74,587 2. Trnava (Sekerova, Sirenko) 73,625 3. Ujpesti TE Budapest (Takasc,Onodi)69,90 4. GD Zelena jama Ljubljana (Marku{, Mavri~) 68,65 5. KSI Budapest (Fellner, Pasztor) 68,00 6. GIB [i{ka Ljubljana (Hribar, Stavrev) 66,85 7. Budivelnik Lvov (Potajchuk, Kavichik) 65,537 8. Vilniaus gimnastikos sporto klubas Litva (Matuzevichute, Kovaliova) 64,425 9. MKS Kusy Szczecin Poljska (Ryz, Jaroszewicz) 60,20 10. Sokolsko dru{tvo Vojvodina Novi Sad Jug. (Teodorovi~, Kesanski) 58,425 77


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lanice: 1. Tirik Galija Lvov 37,787 2. Onodi Gabriella UTE Budimpe{ta 36,525 3. Sirenko Natalia Trnava 36,425 4. Goentcheva Vesselina Bolgarija 35,875 5. Mavri~ Mojca Zelena jama Lj. 35,65 6. Zsirai Adrienn Sopron 34,862 7. Kovaliova Julija Litva 34,85 8. Stavrev Vesna [i{ka Lj. 34,275 9. Pasztor Ildiko KSI Budimpe{ta 34,20 10. Paperova Maria Bolgarija 33,50 11. Jaroszewicz Malgorzata Szczecin 32,70 12. Kavichik Uliana Lvov 32,212 13. Vidakovi~ Andjelina Z. jama Lj. 32,15 14. Kesanski Bojana Novi Sad 30,425 15. Plewa Marta Szczecin 29,30 Mladinke: 1. Sekerova Zuzana Trnava 37,20 2. Gorodnij Natalia Lvov 36,80 3. Kvankova Monika Int. Bratislava 33,925 4. Fellner Andrea KSI Budimpe{ta 33,80 4. Ri`kova Elena Dnepropetrovsk 33,80 6. Adamska Veronika Int. Bratislava 33,725 7. Takacs Timea UTE. Budimpe{ta 33,375 8. Potajchuk Julia Bud. Lvov 33,325 9. Laschklevitsh Oksana Dnepropetrovsk 33,275 10. Marku{ Janja Zelena jama Lj. 33,00 11. Pap Irisz UTE Budimpe{ta 32,775 12. Hribar Maja [i{ka Lj. 32,575 13. Rus Petra [i{ka Lj. 32,25 14. Fi{er Jerneja Ru{e 31,825 15. Badi~ Aida Sokol Zagreb 31,475 16. [raj Andreja Ru{e 31,275 17. Domenyova Diana Int. Bratislava 30,00 18. Jacenko Tatjana Dnepropetrovsk 29,70 19. Matuzevichute Litva 29,575 20. Neidi Daniela Linz 29,55 21. Danner Elisabeth Linz 29,50 22. Hotzmannseder Sandra Linz 29,175 23. Blatnik Iva [i{ka Lj. 28,375 24. Ives M. Sapp. Hemel Hempstead 28,175 25. Teodorovi~ Jovana Novi Sad 28,00 26. Ryz Malwina Szczecin 27,50 27. Bra~ko Mojca Ru{e 26,85 28. Nehanevi~ Nastja Dnepropetrovsk 23,75 29. Sevcova Eva Trnava 17,45 30. Zajc Veronika [i{ka Lj. 7,35 ^lani: 1. Vetzev Vassil Bolgarija 52,20 2. Potra Dan Timisoara 51,75 3. Vicentiu Roman Brasovia 49,90 4. Spilka David Sokol Brno 49,55 78

4. Stefanov Mladen Bolgarija 49,55 6. Huber Marco [vica 49,35 7. Micheller Stanislav Sla. Bratislava 48,65 8. Kristof Peter Sla. Bratislava 48,40 9. Krce Lucijan Sokol Zagreb 48,35 10. Smejkal Petr Praha 48,10 10. Veska Jiri Sokol Bratislava 48,10 12. Strassie Sven [vica 47,30 13. Fekecs Kristof UTE Budimpe{ta 47,10 14. Gal Robert Ferencvarosi Budimpe{ta 45,75 15. [ajn Sandi Mb. Center 45,60 16. Geryk Michal Sokol Brno 44,15 17. Staudinger Martin Graz 43,90 18. Pandurov Aleksander Novi Sad 42,10 19. Wernsperger Stefan Graz 36,85 20. Drakuli~ Vladimir Novi Sad 36,50 21. Solar Sa{a Osijek 24,85 22. Jovanovi~ Ratko Sokol Zagreb 13,45 23. Schnidt Harald Linz 5,60 Mladinci: 1. Miku{ Pavol Sla. Bratislava 48,80 2. Dappen Dominik [vica 48,10 3. Vyoral David Sokol Zlin CZ 47,90 4. Nemes Bufu Calin Timisoara 46,95 5. Boldajan Bogdan CSS Brasovia 45,30 6. Vik Martin Sokol Zlin 44,50 7. Petrovi~ Jan Sla. Bratislava 43,85 8. Szereni Tamas Ujpesti Budimpe{ta 43,65 9. Ancsin Daniel Ujpesti Budimpe{ta 43,50 10. Orzata Bogdan CSS Bratislava 42.00 11. Gavrilov Dmitrij Litva 41,65 12. Ascher Florian Graz 40,95 13. Dimic Alen Vi~ Lj. 40,35 13. Mican Cosmin Timisoara 40,35 15. Tiurin Andrej Litva 39,45 16. Polak Michal Sokol Brno 39,25 17. Scherzer Markus Graz 34,00 18. Lee Marc Sapp. Hemel Hempstead 33,60 19. Jelenc Bla` Nar. dom Lj. 27,70 20. Ivanu{ Igor Nar. dom Lj. 21,55 21. Markovi~ Tomislav Osijek 20,90 Finale po orodjih: ^lani: Parter: 1. Stefanov Mladen Bolgarija 8,85 2. Potra Dan Timisoara 8,80 3. Vicentiu Roman Brasovia 8,70 4. Gal Robert Ferencvarosi Budimpe{ta 8,55 5. Kristof Peter Sla. Bratislava 8,25 6. Huber Marco [vica 8,00 7. Veska Jiri Sokol Brno 7,90 8. Strassie Sven [vica 7,50


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Konj z ro~aji: 1. Potra Dan Timisoara 9,45 2. Vicentiu Roman Brasovia 9,35 3. Vetzev Vassil Bolgarija 9,25 4. Krce Lucijan Sokol Zagreb 9,00 5. Veska Jiri Sokol Brno 8,20 6. [ajn Sandi Maribor Center 7,60 7. Huber Marco [vica 7,55 8. Micheller Stanislav Sla. Bratislava 7,10 Krogi: 1. Vicentiu Roman Brasovia 9,10 2. Potra Dan Timisoara 8,90 3. Krce Lucijan Sokol Zagreb 8,75 4. Stefanov Mladen Bolgarija 8,45 5. [ajn Sandi Maribor Center 8,20 6. Kristof Peter Sla. Bratislava 8,05 7. Vetzev Vassil Bolgarija 8,00 8. Fekecs Kristof Ujpesti Budimpe{ta 6,75 Preskok: 1. Fekecs Kristof Ujpesti Budimpe{ta 8,95 2. Vicentiu Roman Brasovia 8,875 3. Spilka David Sokol Zlin 8,85 4. Stefanov Mladen Bolgarija 8,80 5. Gal Robert Ferencvarosi Budimpe{ta 8,60 6. Potra Dan Timisoara 8,35 7. Strassle Sven [vica 8,05 Bradlja: 1. Vetzev Vassil Bolgarija 9,15 2. Solar Sa{a Osijek 8,60 3. Stefanov Mladen Bolgarija 8,40 4. Spilka David Sokol Zlin 8,25 4. Huber Marco [vica 8,25 6. Micheller Stanislav Sla. Bratislava 8,20 7. Kristof Peter Sla. Bratislava 7,60 8. [ajn Sandi Maribor Center 6,40 Drog: 1. Solar Sa{a Osijek 8,90 2. Vetzev Vassil Bolgarija 8,30 3. Strassle Sven [vica 8,25 4. Huber Marco [vica 6,90 5. Potra Dan Timisoara 6,80 6. Geryk Michal Sokol Brno 6,50 Mladinci: Parter: 1. Markovi~ Tomislav Osijek 8,45 2. Vyoral David Sokol Zlin 8,40 3. Nemes Bufu Calin Timisoara 8,35 4. Mican Cosmin Timisoara 8,20 5. Petrovi~ Jan Sla. Bratislava 8,15 6. Dapper Dominik [vica 8,10

7. Szereni Tamas Ujpesti Budimpe{ta 8,05 8. Boldajan Bogdan Brasovia 7,80 Konj z ro~aji: 1. Nemes Bufu Calin Timisoara 9,10 2. Ancsin Daniel Ujpesti Budimpe{ta 8,70 3. Petrovi~ Jan Sla. Bratislava 8,20 4. Dappen Dominik [vica 7,70 5. Vyoral David Sokol Zlin 7,60 6. Tiurin Andrej Litva 7,45 7. Vlk Martin Sokol Zlin 7,20 8. Orzata Bogdan Brasovia 6,90 Krogi: 1. Boldajan Bogdan Brasovia 8,65 2. Dappen Dominik [vica 8,05 3. Vyoral David Sokol Zlin 7,25 4. Ivanu{ Igor Narodni dom Lj. 7,20 5. Szereni Tamas Ujpesti Budimpe{ta 6,95 6. Markovi~ Tomislav Osijek 6,45 7. Petrovi~ Jan Sla. Bratislava 5,85 Preskok: 1. Nemes Bufu Calin Timisoara 8,50 2. Vyoral David Sokol Zlin 8,425 3. Vlk Martin Sokol Zlin 8,325 4. Boldajan Bogdan Brasovia 8,15 5. Dappen Dominik [vica 8,10 6. Ancsin Daniel Ujpesti Budimpe{ta 8,05 Bradlja: 1. Ancsin Daniel Ujpesti Budimpe{ta 8,05 2. Nemes Bufu Calin Timisoara 7,90 3. Dappen Dominik [vica 7,85 4. Petrovi~ Jan Sla. Bratislava 7,50 5. Vlk Martin Sokol Zlin 7,30 6. Dimic Alen Vi~ Lj. 7,15 7. Szereni Tamas Ujpesti Budimpe{ta 7,05 Drog: 1. Nemes Bufu Calin Timisoara 7,60 2. Mican Cosmin Timisoara 7,25 2. Vyoral David Sokol Zlin 7,25 4. Gavrilov Dmitrij Litva 7,15 5. Boldajan Bogdan Brasovia 6,70 6. Tiurin Andrej Litva 6,50 7. Ivanu{ Igor Narodni dom Lj. 5,50 8. Dappen Dominik [vica 5,40 ^lanice: Gred: 1. Tirik Galija Lvov 8,95 2. Sirenko Natalia Trnava 8,85 3. Onodi Gabriella Budimpe{ta 8,65 4. Zsirai Adrienn Mad`arska 8,50 79


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

5. Mavri~ Mojca Zelena jama Lj. 8,40 6. Jaroszewicz Malgorzata Szczecin 8,35 7. Stavrev Vesna [i{ka Lj. 8,30 8. Goentcheva Vesselina Bolgarija 8,05 Parter: 1. Tirik Galija Lvov 9,50 2. Onodi Gabriella Budimpe{ta 9,325 3. Pasztor Ildiko Budimpe{ta 8,95 4. Mavri~ Mojca Zelena jama Lj. 8,85 5. Zsirai Adrienn Mad`arska 8,825 6. Paperova Maria Bolgarija 8,55 7. Sirenko Natalia Trnava 8,25 8. Kovaliova Julija Litva 6,65 Preskok: 1. Goentcheva Vesselina Bolgarija 9,175 2. Pasztor Ildiko Budimpe{ta 8,975 3. Tirik Galija Lvov 8,90 4. Mavri~ Mojca Zelena jama Lj. 8,875 5. Sirenko Natalia Trnava 8,775 6. Zsirai Adrienn Mad`arska 8,375 7. Stavrev Vesna [i{ka Lj. 8,175 8. Kovaliova Julija Litva 7,675 Dvovi{inska bradlja: 1. Tirik Galija Lvov 9,70 2. Goentcheva Vesselina Bolgarija 9,60 3. Sirenko Natalia Trnava 9,35 4. Onodi Gabriella Budimpe{ta 9,125 5. Kovaliova Julija Litva 8,95 6. Pasztor Ildiko Budimpe{ta 8,35 7. Stavrev Vesna [i{ka Lj. 8,10 8. Kavichik Uliana Lvov 7,70

Preskok: 1. Gorodnij Natalija Lvov 9,15 2. Potajchuk Julia Lvov 8,775 3. Sekerova Zuzana Trnava 8,725 4. Marku{ Janja Zelena jama Lj. 8,375 5. [raj Andreja Ru{e 8,225 6. Fellner Andrea Budimpe{ta 7,675 7. Rus Petra [i{ka Lj. 7,45 8. Adamska Veronika Bratislava 7,40 Dvovi{inska bradlja: 1. Gorodnij Natalija Lvov 9,15 2. Kvankova Monika Bratislava 9,10 3. Adamska Veronika Bratislava 8,75 4. Sevcova Eva Trnava 8,60 5. Potajchuk Julia Lvov 8,50 6. Laschkievitsh Oksana Ukrajina 7,90 7. Takacs Timea Mad`arska 7,05 8. Fi{er Jerneja Ru{e 6,40

To leto se je tekmovanja udele`ilo 31 klubov iz {tirinajstih dr`av, kar je najve~ja udele`ba do sedaj. To leto pa je na{ olimpionik Leon [tukelj praznoval svoj stoti rojstni dan. Ob tej prilo`nosti smo pripravili program, na katerem so nastopili mladi mariborski telovadci. Sandi [ajn in Sebastijan [traus pa sta izvedla njegovi vaji na krogih in parterju.

Mladinke: Gred: 1. Gorodnij Natalija Lvov 9,35 2. Sekerova Zuzana Trnava 9,10 3. Sevcova Eva Trnava 7,90 4. Adamska Veronika Bratislava 7,80 5. Pap Irisz Mad`arska 7,75 5. [raj Andreja Ru{e 7,75 7. Fellner Andrea Budimpe{ta 7,55 8. Ri`kova Elena Ukrajina 7,40 Parter: 1. Gorodnij Natalija Lvov 9,35 2. Sekerova Zuzana Trnava 9,20 3. Fellner Andrea Budimpe{ta 8,50 3. Pap Irisz Budimpe{ta 8,50 5. Potajchuk Julia Lvov 8,40 6. Kvankova Monika Bratislava 8,35 7. Adamska Veronika Bratislava 8,00 8. Nehanevi~ Nastja Ukrajina 7,75 80

Posnetek ob stotem rojstnem dnevu Leona [tuklja - desno Alja` Pegan


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXXII. [alamunov memorial (ADAgim99) - 4. in 5. 9. 1999 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Miran Fi{er, Matja` Andric, dr. Ivan ^uk, Stanko Fekonja, Peter Frumen, dr. Peter Glavi~, Milan Herman, Milan Jarc, Severin Kodri~, Andrej Kogelnik, Bogo Krajnc, Gregor Krajnc, Matja` Krajnc, Sabina Kramberger, Irena Kozol, Darko Majer, Zalka Polegek, Barbara Levak, Ivan Levak, Sa{ka Petek, Martin Pra{ni~ki, Bojan Ri`ner, Gordana [ajn, Marko [alamun, Darjan [koberne, Anica [pendl, Tone Ter{ek, Milena Toplak, Bronka Turi~nik, Emin @nidar{i~ Sodniki: Kodri~ Severin, Hayn Dyeter, Skirkani~ Rastislav, Varga Gabriel, Mikula Josef, Axman Petr, Dus Pavel, Matucha Jiri, Solar Nenad, Rezi~ Petar, Musi~ Marko, Pintari~ Boris, Karacsony Istvan, Berci Istvan, Borkai Zsolt, Watanabe Nori Hiru, Pileti~ Sebastjan, [o{tari~ Drago, Pra{ni~ki Iztok, Senica Jo`e, Herzmansky Jure, Muha Jani, Marin{ek Miha, [traus Daniel Sodnice: Kova~ Marjeta, Lederer Dunja, Kuzmova Suzana, Fi{er Petra, Mavri~ Bernarda, Stare Vesna, Robar An`ela, Stavrev Tina, Tur{i~ Barbara, Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in v finalih na orodjih.

Rezultati: Mo{ki: 1. Supola Zoltan Mad`arska 55,125 2. Petkov{ek Mitja Slovenija 53,75 3. Jordanov Kristan Mad`arska 52,45 4. Neczli Andrej Slova{ka 51,05 5. Micheller Stanislav Slova{ka 50,80 6. Matera Lubomir ^e{ka 49,20 7. Smejkal Petr ^e{ka 48,90 8. Solar Sa{a Hrva{ka 48,60 9. Vyoral David ^e{ka 47,30 10. Hod`i~ Enis Slovenija 46,85 11. Staudinger Martin Austrija 46,45 12. Gori~ki Tigran Hrva{ka 46,35 13. Zampieri Paolo Italija 44,60 14. Csolany Silvester Mad`arska 44,10 15. Panczel Miklos Mad`arska 44,00 16. Kova~ Marjan Slova{ka 43,00 17. Marenti~ Dejan Slovenija 41,85 18. Krce Lucijan Hrva{ka 41,15 19. Geryk Michal ^e{ka 38,65 20. Pulji~ Bla` Slovenija 38,00 21. Ivanu{ Igor Slovenija 36,50 22. Nachli Peter Slova{ka 35,20 23. Rexa Daniel ^e{ka 34,65 24. Kiraly Roland Mad`arska 34,05 25. Kamenicki Daniel Slova{ka 33,85 26. Kri{tof Peter Slova{ka 33,65 27. Matovina @eljko Hrva{ka 31,65 28. [ajn Sandi Slovenija 31,50 29. Lorik Atila Mad`arska 26,30 30. Ka{par Vit ^e{ka 23,85 31. Pegan Alja` Slovenija 18,30

@enske: 1. Kvankova Monika Slova{ka 36,20 2. Jong Anouk Nizozemska 36,10 3. Adamska Veronika Slova{ka 35,15 4. Kavichik Uliana Ukraina 33,45 5. Marku{ Janja Slovenija 33,40 6. Fi{er Jerneja Slovenija 32,275 7. Stavrev Vesna Slovenija 31,575 8. Velec Ba{ka Slovenija 29,00 9. Bra~ko Mojca Slovenija 22,225 10. Blatnik Iva Slovenija 15,85 Finale po orodjih: Mo{ki: Parter: 1. Jordanov Kristan HUN 9,25 2. Kiraly Roland HUN ) 9,15 3. Kova~ Marjan SVK 8,35 4. Smejkal Petr CZ 8,10 5. Micheller Stanislav SVK 7,70 6. Vyoral David CZ 7,60 7. Marenti~ Dejan SLO 7,35 Konj z ro~aji: 1. Supola Zoltan HUN 9,55 2. Micheller Stanislav SVK 9,30 3. Pulji~ Bla` SLO 9,15 3. Nachli Peter SVK 9,15 5. Rexa Daniel CZ 8,90 6. Hod`i~ Enes SLO 8,80 7. Matera Lubomir CZ 7.90

81


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Krogi: 1. Csolany Silvester HUN 9,80 2. Kiraly Roland HUN 9,25 2. Neczli Andrej SVK 9,25 4. Krce Lucijan CRO 8,50 5. Matera Lubomur CZ 8,30 6. [ajn Sandi SLO 7,50 7. Micheller Stanislav SVK 7,45 Preskok: 1. Supola Zoltan HUN 8,875 2. Ka{par Vit CZ 8,50 3. Kamenicki Daniel SVK 8,475 4. Geryk Michal CZ 8,425 5. Marenti~ Daniel SLO 8,40 Bradlja: 1. Petkov{ek Mitja SLO 9,75 2. Lorik Atila HUN 9,40 2. Jordanov Kristan HUN 9,40 4. Pegan Alja` SLO 9,375 5. Kamenicki Daniel SVK 8,85 6. Rexa Daniel CZ 8,20 7. Marenti~ Daniel SLO 7,85 Drog: 1. Supola Zoltan HUN 9,60 2. Pegan Alja` SLO 8,25 3. Pulji~ Bla` SLO 7,85 4. Petkov{ek Mitja SLO 7,65

5. Rexa Daniel CZ 6,90 6. Nachli Peter SVK 6,20 @enske: Preskok: 1. Stavrev Vesna SLO 8,675 2. Jong Anouk NED 8,55 3. Marku{ Janja SLO 8,20 4. Blatnik Iva SLO 7,975 5. Adamska Veronika SVK 7,95 6. Velec Ba{ka SLO 7,60 Dvovi{inska bradlja: 1. Adamska Veronika SVK 9,25 2. Stavrev Vesna SLO 8,15 3. Velec Ba{ka SLO 7,55 4. Kvankova Monika SVK 7,40 4. Jong Anouk NED 7,40 6. Fi{er Jerneja SLO 7,10 7. Marku{ Janja SLO 4,60 Gred: 1. Adamska Veronika SVK 8,90 2. Stavrev Vesna SLO 8,60 3. Jong Anouk NED 8,20 4. Bra~ko Mojca 7,80 5. Marku{ Janja SLO 7,45 6. Fi{er Jerneja SLO 6,20 Parter: 1. Adamska Veronika SVK 8,95 2. Jong Anouk NED 8,90 3. Stavrev Vesna SLO 8,20 4. Marku{ Janja SLO 8,10 5. Fi{er Jerneja SLO 7,80 6. Velec Ba{ka SLO 7,70

Tekmovanje smo to leto zaradi Svetovnega prvenstva, ki je bil v prvi polovici oktobra, organizirali `e v za~etku septembra. Zaradi tega tudi ni bilo tekmovanja v mladinskih kategorijah. Prav zaradi priprav na SP, smo v mo{ki konkurenci pridobili 5 zelo dobrih ekip, ki so se med seboj pomerile po pravilih, ki so veljala za SP. dnevnik Ve~er, 6. 9. 1999 82


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXXIII. [alamunov memorial (ADAgim2000) - 22. in 23. 4. 2000 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Miran Fi{er, Matja` Andric, Bernarda Ban, Darko Cika~, dr. Ivan ^uk, Stanko Fekonja, Peter Frumen, dr. Peter Glavi~, Savo Gore~an, Milan Jarc, Severin Kodri~, Andrej Kogelnik, Dardo Kova~i~, Bogo Krajnc, Gregor Krajnc, Matja` Krajnc, Sabina Kramberger, Irena Kozol, Darko Majer, Zalka Polegek, Barbara Levak, Ivan Levak, Sa{a Petek, Martin Pra{ni~ki, Bojan Ri`ner, Gordana [ajn, Sandi [ajn, Marko [alamun, Darjan [koberne, Anica [pendl, Tone Ter{ek, Milena Toplak, Stanko Treb{e, Branko Vrbla~, Emin @nidar{i~ Sodniki: Kodri~ Severin, Bocko Franti{ek, Skirkani~ Rastislav, [o{tari~ Drago, Bedenik Klemen, Tripkovi~ Bane, Hayn Thomas, Pra{ni~ki Iztok, Kalaja Teppo, Taskinen Topi, Nuotlo Timo, Hamza Istvan, Senica Jo`e, Karacsony Istvan, Solar Nenad, Vukovi~ Ratko, Tombs Andrew, Moore Simon, Kocian Vilem, Axman Zdenek, Hercmansky Jure, Re`i~ Petar, Kenda Tine, Marin{ek Miha, [traus Daniel, Rozman Jani, Paprika Jeno Sodnice: Kova~ Marjeta, Mladenovi~ Danica, Peri~inska Kveta, Niznanska Alena, Khomoutova Natalia, Mavri~ Bernarda, Stare Vesna, Fi{er Petra, Zupan Simona, Rokavec Alenka, Movchan Rayisa, Korolenko Ludmila, Lederer Dunja, Bundzsak Gabriella, Kalmar Zsuzsa, Tur{i~ Barbara, Bu~ar Maja Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in v mnogoboju po orodjih ter ekipno po dr`avah (`enske in mo{ki).

Rezultati: Ekipno mo{ki: 1. Mad`arska 160,35 2. Finska 156,225 3. Velika Britanija 156,15 4. Slovenija 153,45 5. Slova{ka 152,25 6. ^e{ka 148,40 7. Hrva{ka 145,25 Ekipno `enske: 1. Poljska 109,30 2. Australija 108,149 3. Mad`arska 106,40 4. Slova{ka 104,80 5. Slovenija ~l. 1 104,475 6. Slovenija ml. 1 99,20 7. Slovenija ~l. 2 90,00 8. Slovenija ml. 2 89,125 Mo{ki: 1. Kuzmin Timur CRO 53,20 2. Heap Craig GBR 52,70 3. Tanskanen Jani FIN 52,675

4. Micheller Stanislav SVK 51,95 5. Brewer Ross GBR 51,40 6. Firt Jiri CZ 49,35 7. Smejkal Petr CZ 47,35 8. Staudinger Martin AUT 47,05 9. Gal Robert HUN 44,60 10. Ude Filip CRO 43,30 11. Miku{ Pavol SVK 43,00 12. Harju Jarkko FIN 42,90 13. Marenti~ Daniel SLO 42,70 14. Lampen Eero FIN 41,05 15. Matovina @eljko CRO 40,50 15. Rexa Daniel CZ 40,50 17. Smethurst John GBR 40,10 18. Scherzer Markus AUT 38,85 19. Vyoral David CZ 37,80 20. Petkov{ek Mitja SLO 36,10 21. Kiraly Roland HUN 35,75 22. Panczel Miklos HUN 35,65 23. Koivunen Riku FIN 34,85 24. Neczli Andrej SVK 33,50 25. Kova~ Marian SVK 33,00 26. Matera Lubomir CZ 32,80 27. Kamenicky Daniel SVK 31,05 83


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

28. Marcek Kris CRO 28,45 29. Fekete Laszlo HUN 27,25 30. Jackson Kanukai GBR 25,90 31. Torkkel Olli FIN 24,75 32. Hod`i~ Enis SLO 24,15 33. Pegan Alja` SLO 19,55 34. Detroi Zoltan HUN 17,10 35. Solar Sa{a CRO 16,15 36. Ivanu{ Igor SLO 15,85 37. Gori~ki Tigran CRO 15,50 38. Bertoncelj Sa{o SLO 15,10 39. Mirceta Scott GBR 9,30 @enske: 1. Skowronska Joanna POL 37,50 2. Tirik Galija UKR 36,325 3. Wong Elizabeth AUS 36,212 4. Skowronska Malgorzata POL 36,075 5. Frketi~ Katarina AUS 36,00 6. Dunn Jacqui AUS 35,975 7. Strifler Angela HUN 35,85 8. Kiss Renata HUN 35,65 9. Marku{ Janja SLO 35,575 10. Adamska Veronika SVK 35,55

11. Mavri~ Mojca SLO 35,45 12. Sekerova Zuzana SVK 35,375 13. Sztetner Anna POL 35,225 14. Croak Alexandra AUS 35,137 15. Ando Csilla HUN 34,75 16. Hribar Maja SLO 34,675 17. Mesarkinova Anna SVK 34,45 18. Tonkovicova Adriana SVK 34,325 19. Samard`i~ Alma SLO 33,575 20. Saha Dorota POL 33,40 21. Stavrev Vesna SLO 33,225 22. Blatnik Iva SLO 32,60 23. Levi~ Taja SLO 32,375 24. Pentek Tunde HUN 32,325 25. Kamnar Julija SLO 32,15 26. Kav~i~ Vanja SLO 31,80 27. Bra~ko Mojca SLO 31,225 28. Wolny Wioletta POL 31,025 29. Badi~ Aida CRO 30,75 30. Fajmut Ur{ka SLO 29,95 31. [ibanc Karmen SLO 28,25 32. Velec Ba{ka SLO 23,825 33. Fi{er Jerneja SLO 16,70 34. Lehotska Dobroslava SVK 16,425

Slovenska gimnasti~na reprezentanca na [alamunovem memorialu leta 2000 84


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Finale po orodjih: Mo{ki: Preskok: 1. Gal Robert HUN 9,00 2. Jackson Kanukai GBR 8,75 3. Marenti~ Daniel SLO 8,625 4. Miku{ Pavol SVK 8,175 5. Lampen Bero FIN 7,775

Parter: 1. Gal Robert HUN 9,40 2. Heap Craig GBR 9,20 3. Tanskanen Jani FIN 9,00 4. Micheller Stanislav SVK 8,60 5. Kuzmin Timur CRO 8,45 6. Detroi Zoltan HUN 8,05 7. Marenti~ Daniel SLO 7,45

Bradlja: 1. Petkov{ek Mitja SLO 9,80 2. Pegan Alja` SLO 9,725 3. Koivunen Riku FIN 9,20 4. Tanskanen Jani FIN 8,925 5. Brewer Ross GBR 8,80 6. Fekete Laszlo HUN 8,75 7. Panczel Miklos HUN 8,10

Konj z ro~aji: 1. Micheller Stanislav SVK 9,15 2. Firt Jiri CZ 9,10 3. Harju Jakko FIN 9,05 4. Kuzmin Timur CRO 9,00 5. Fekete Laszlo HUN 8,75 6. Heap Craig GBR 8,40 7. Bertoncelj Sa{o SLO 8,30

Drog: 1. Tanskanen Jani FIN 9,55 2. Brewer Ross GBR 9,35 3. Panczel Miklos HUN 9,15 4. Petkov{ek Mitja SLO 9,15 5. Pegan Alja` SLO 8,80 6. Heap Craig GBR 8,75 7. Micheller Stanislav SVK 7,80

Krogi: 1. Smethurs John GBR 9,40 2. Mirceta Scott GBR 9,25 3. Kiraly Roland HUN 9,20 4. Fekete Laszlo HUN 8,925 5. Koivunen Riku FIN 8,85 6. Neczli Andrej SVK 8,80 7. Ivanu{ Igor SLO 8,15

Jerneja Fi{er na gredi, v ozadju vajo spremlja njen trener Peter Frumen 85


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

@enske: Preskok: 1. Skowronska Joanna POL 9,237 2. Frketi~ Katarina AUS 8,819 3. Skowronska Malgorzata POL 8,712 4. Adamska Veronika SVK 8,275 5. Velec Ba{ka SLO 7,762 6. Pentek Tunde HUN 7,737 7. Sekerova Zuzana SVK 4,012 Bradlja: 1. Tirik Galija UKR 9,688 2. Dunn Jacqui AUS 9,350 3. Frketi~ Katarina AUS 8,875 4. Kiss Renata HUN 8,313 5. Fi{er Jerneja SLO 8,238 6. Skowronska Joanna POL 8,175 7. Saha Dorota POL 8,025

Gred: 1. Dunn Jacqui AUS 9,488 2. Skowronska Joanna POL 9,40 3. Sztetner Anna POL 9,275 4. Mavri~ Mojca SLO 8,675 5, Bra~ko Mojca SLO 8,30 6. Strifler Angela HUN 8,225 7. Marku{ Janja SLO 7,075 Parter: 1. Tirik Galija UKR 9,325 2. Mavri~ Mojca SLO 9,188 3. Skowronska Joanna POL 9,138 4. Kiss Renata HUN 8,925 5. Wong Elizabeth AUS 8,813 6. Strifler Angela HUN 8,638 7. Mesarkinova Anna SVK 8,125

To leto se je tekmovanja udele`ilo 74 tekmovalcev iz 11 dr`av: Avstralija, Ukrajina, Slova{ka, Poljska, Mad`arska, Hrva{ka, Avstrija, Finska, Velika Britanija, ^e{ka in Slovenija.

Slovo od aktivnega tekmovanja: Sandi [ajn

86


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXXIV. [alamunov Memorial - 6. in 7. 10. 2001 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Miran Fi{er, Bernarda Ban, Darko Cika~, Ivan ^uk, Stanko Fekonja, Peter Frumen, Peter Glavi~, Milan Jarc, Gordana Jarnovi~, Severin Kodri~, Andrej Kogelnik, Edvard Kolar, Dardo Kova~i~, Bogo Krajnc, Gregor Krajnc, Matja` Krajnc, Sabina Kramberger, Irena Kozol, Darko Majer, Zalka Polegek, Barbara Levak, Ivan Levak, Sa{a Petek, Martin Pra{ni~ki, Bojan Ri`ner, Sandi [ajn, Marko [alamun, Darjan [koberne, Anica [pendl, Tone Ter{ek, Milena Toplak, Stanko Treb{e, Branko Vrbla~, Emin @nidar{i~ Sodniki: Kodri~ Severin, [o{tari~ Drago, [ajn Sandi, Marin{ek Miha, Pileti~ Sebatian, Pra{ni~ki Iztok, Hermansky Franc, Hod`i~ Enis, Bedenik Klemen, Senica Jo`e, Rugina Ovidiv, SasvaryLaszlo, Hamza dr. Ivan, Gyjulai Gergely, Bari{i~, Vukoja Mario, Jambrovi~ @eljko, Mikula Jozef, Varga Gabriel, Skirkani~ Rastislav, Simonak Pavol, Urbanek Oldrich, Syrovy Petr, Drabek Libor, Salecl Jernej, Vogrinec Alja`, Tripkovi~ Bane Sodnice: Kova~ Marjeta, Fi{er Petra, Mavri~ Bernarda, Mavri~ Mojca, Stare Vesna, Bogataj Katarina, Puterle Ajda, Zupan Simona, Stavrev Tina, Tur{i~ Barbara, Bu~ar Maja, Pavleti} Poljanka, Peri~ Lidija, Blatnik Ida, Lederer Dunja, Keleti Jozsefne, Zsilinski Tunde, Kotulicova Viera, Gratt Johanna, Demel Sandra Ekipa je {tela {est tekmovalcev, na vsakem orodju jih je nastopilo pet in {tiri ocene so {tele v rezultat ekipe. Isto~asno se je tekmovalo za uvrstitev posameznikov v mnogoboju. Na osnovi sobotnega tekmovanja se je najbolj{ih 7 posameznikov uvrstilo v nedeljski finale po orodjih. Rezultati: Ekipno mo{ki: 1. Mad`arska 158,55 2. ^e{ka 152,375 3. Slovenija 150,25 4. Slova{ka 148,05 5. Hrva{ka 72,40 Ekipno `enske: 1. Mad`arska 131,075 2. Slovenija - Slova{ka 124,35 3. Avstrija 120,85 Mo{ki: 1. Gal Robert HUN 51,15 2. Rexa Daniel CZ 51,05 3. Konecny Martin CZ 50,90 4. Vlk Martin CZ 49,325 5. Neczli Andrej SVK 48,45 6. Ude Filip CRO 47,55 7. Vyoral David CZ 47,00 8. Petrovi~ Jan SVK 46,75 9. Piasecky Samuel SVK 45,90 10. Fekete Levente HUN 43,85 11. Pulji~ Bla` SLO 42,95 12. Takasc Arpad HUN 42,80

13. Lorik Attila HUN 42,75 14. Ivanu{ Igor SLO 40,65 15. Dimic Alen SLO 39,25 16. Csollany Szilveszter HUN 34,70 17. Matera Lubomir CZ 33,40 18. Kiraly Roland HUN 33,10 19. Kemko Richard SVK 31,15 20. Kristof Peter SVK 25,45 21. Bertoncelj Sa{o SLO 25,20 22. Mikus Pavol SVK 24,45 23. Pegan Alja` SLO 18,75 24. Petkov{ek Mitja SLO 17,40 25. Gori~ki Tigran CRO 16,90 26. Matovina @eljko CRO 8,25 27. Smejkal Petr CZ 5,60 @enske: 1. Szikora Zsanett HUN 32,90 2. Kvankova Monika SVK 32,525 3. Pap Irisz HUN 32,325 4. Vigh Reka HUN 31,75 5. Piccardi Heidi AUT 31,45 6. Gratt Tanja AUT 31,20 6. Strifler Angela HUN 31,20 8. Drabikova Jana SVK 30,90 9. Marku{ Janja SLO 30,85 87


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

10. Stavrev Vesna SLO 29,875 11. Hein Sonja AUT 29,75 12. Kutmon Martina AUT 28,45 13. Bra~ko Mojca SLO 27,40 14. Murai Beata HUN 22,15 15. Fellner Andrea HUN 7,60 16. Hoetzmannseder Sandra AUT 2,55 Finale po orodjih: Mo{ki: Parter: 1. Gal Robert HUN 9,00 2. Takacs Arpad HUN 8,75 3. Ude Filip CRO 8,50 3. Petrovi~ Jan SVK 8,50 5. Rexa Daniel CZ 7,90 5. Vlk Martin CZ 7,90 Konj z ro~aji: 1. Lorik Attila HUN 9,15 2. Fekete Levente HUN 9,00 3. Pulji~ Bla` SLO 8,95 4. Rexa Daniel CZ 8,75 5. Bertoncelj Sa{o SLO 8,35 5. Ude Filip CRO 8,35 7. Kri{tof Peter SVK 7,00 Krogi: 1. Csollany Szilveszter HUN 9,70 2. Fekete Levente HUN 9,25 3. Kri{tof Peter SVK 8,85 4. Neczli Andrej SVK 8,75 5. Ivanu{ Igor SLO 8,15 6. Ude Filip CRO 7,65 Preskok: 1. Gal Robert HUN 8,975 2. Konecny Martin CZ 8,825 3. Vyoral David CZ 8,575 4. Takacz Arpad HUN 8,40 5. Piasecky Samuel SVK 8,325 Bradlja: 1. Petkov{ek Mitja SLO 9,20 2. Pegan Alja` SLO 9,05 3. Takacs Arpad HUN 8,80 4. Kri{tof Peter SVK 8,35 5. Fekete Levente HUN 8,20 6. Petrovi~ Jan SVK 7,95 7. Rexa Daniel CZ 7,50 Drog: 1. Pegan Alja` SLO 9,25 88

2. Lorik Attila HUN 8,80 3. Matera Lubomir CZ 8,45 4. Konecny Martin CZ 8,30 5. Gori~ki Tigran CRO 8,20 6. Fekete Levente HUN 8,10 7. Pulji~ Bla` SLO 7,60 @enske: Preskok: 1. Murai Beata HUN 8,25 1. Szikora Zsanett HUN 8,25 1. Pap Irisz HUN 8,25 4. Gratt Tanja AUT 8,10 5. Kutmon Martina AUT 7,775 6. Stavrev Vesna SLO 7,75 7. Marku{ Janja SLO 7,30 Bradlja: 1. Strifler Angela HUN 8,80 2. Szikora Zsanett HUN 7,50 3. Piccardi Heidi AUT 7,40 4. Kvankova Monika SVK 7,35 5. Bra~ko Mojca SLO 6,80 6. Drabikova Jana SVK 6,70 7. Stavrev Vesna SLO 6,50 Gred: 1. Kvankova Monika SVK 8,25 2. Piccardi Heidi AUT 8,05 3. Pap Irisz HUN 7,80 4. Szikora Zsanett HUN 7,40 5. Drabikova Jana SVK 7,25 6. Bra~ko Mojca SLO 6,80 7. Gratt Tanja AUT 6,75 Parter: 1. Pap Irisz HUN 8,70 2. Stavrev Vesna SLO 8,00 3. Vigh Reka HUN 7,80 4. Marku{ Janja SLO 7,75 5. Piccardi Heidi AUT 7,45 6. Kvankova Monika SVK 7,40 7. Drabikova Jana SVK 7,30 V `enski konkurenci so nastopile: Avstrija, Mad`arska, Slova{ka in Slovenija. Vse ekipe so nastopile v najmo~nej{ih postavah. V mo{ki konkurenci pa so nastopile naslednje reprezentance: Mad`arska, ^e{ka, Slova{ka, Hrva{ka in Slovenija. To leto je tekmovanje slu`ilo kot priprava reprezentanc za svetovno prvenstvo, ki je bilo konec oktobra.


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXXV. [alamunov memorial - 6. in 7. 4. 2002 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Miran Fi{er, Matja` Andric, Du{an Babi~, Bernarda Ban, Darko Cika~, Ivan ^uk, Stanko Fekonja, Peter Frumen, Peter Glavi~, Milan Jarc, Gordana Jarnovi~, Severin Kodri~, Andrej Kogelnik, Edvard Kolar, Dardo Kova~i~, Bogo Krajnc, Gregor Krajnc, Irena Kozol, Darko Majer, Miha Marin{ek, Zalka Polegek, Barbara Levak, Ivan Levak, Sa{a Petek, Martin Pra{ni~ki, Sandi [ajn, Marko [alamun, Darjan [koberne, Anica [pendl, Tone Ter{ek, Milena Toplak, Stanko Treb{e, Branko Vrbla~, Emin @nidar{i~ Sodniki: Gyulai Gergely, Rezacs Petr, Dus Pavel, Netu{il Miloslav, Vukovi~ Ratko, Musi~ Marko, Mikula Jozef, Varga Gabriel, Laupp Herbert, Kodri~ Severin, Marin{ek Miha, Vukoje Mario, Senica Jo`e, Salecl Jernej, Frumen Toma`, Kocian Viliem, ^ulin Boris, [o{tari~ Drago, Rozman Jani, Radek Jan, [traus Daniel, Pintari~ Boris, Jelenc Bla`, Hod`i~ Enis, Zrn, [imonjak Pavel, Berak Antonin, Pra{ni~ki Iztok Sodnice: Nekvasilova Milu{e, Pospi{ilova Blanka, Lederer Dunja, Perecinska Kvata, Risova Lubica, Dufner Birgit, Choppin Veronikue, Geril Joelle, Fi{er Jerneja, Fi{er Petra, Zupan Simona, Bu~ar Maja, Tur{i~ Barbara, Mavri~ Bernarda, Stare Vesna, Pavleti~ Poljanka, Mavri~ Mojca, Stavrev Tina Tekmovali so posamezniki v mnogoboju, v finalih po orodjih in ekipno po dr`avah.

Rezultati: Ekipno mladinci: 1. Mad`arska 145,60 2. Hrva{ka 143,70 3. Slovenija 134,55 4. ^e{ka 132,90 5. Nem~ija 127,85 Ekipno ~lani: 1. Mad`arska 157,35 2. ^e{ka 147,90 3. Slova{ka 147,25 Ekipno Mladinke: 1. ^e{ka 95,537 2. Belgija 92,825 3. Hrva{ka 92,637 4. Slovenija 92,35 5. Slova{ka 90,40 6. Nem~ija 88,55 Ekipno ~lanice: 1. ^e{ka 95,375 2. Slova{ka 92,90 3. Slovenija 92,45 4. Belgija 90,35

^lanice: 1. Komrskova Jana CZE 34,275 2. Lautermann Bianka BEL 31,80 3. Lehotska Dobroslava SVK 31,65 4. Obonova Zuzana CZE 31,60 5. Luptakova Jana SVK 31,50 6. Levi~ Teja SLO 31,30 7. Radkova Michaela CZE 31,175 8. Sommeville Nathalie BEL 28,95 9. Henry Chloe BEL 28,25 10. Drabikova Jana SVK 28,05 11. Adamska Veronika SVK 24,30 12. Hribar Maja SLO 23,80 13. [ulcova Petra CZE 21,20 14. Stavrev Vesna SLO 15,70 15. Bra~ko Mojca SLO 14,25 16. Panyrkova Katerina CZE 7,75 17. Velec Ba{ka SLO 7,40 18. Driesem Kim BEL 7,00 Mladinke: 1. Ozanova Veronika CZE 32,975 2. Kamnar Julija SLO 32,45 3. [ikulova Jana CZE 32,187 4. Delladio Tanja CRO 31,475 5. Erceg Tina CRO 31,337

89


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

6. Hilmerova Adriana SVK 31,00 7. Thiel Aurelie BEL 30,925 8. Osmi~evi~ Sarja SLO 30,675 9. Chytilova Petra CZE 30,375 10. Mudrakova Petra SVK 30,225 11. Pfeffer Annika D 30,15 12. De Decker Eva BEL 30,025 13. Kosiciarova Michaela SVK 29,925 14. Gere{ Jelena CRO 29,55 15. Tkal~ec Tijana CRO 29,40 16. Bui Kim D 29,175 17. Ruymaekers Myrte BEL 28,60 18. Lichner Lisanne D 28,25 19. Da Silva Karine BEL 22,975 20. Hindermann Marie - Sophie D 21,275 21. Kav~i~ Vanja SLO 15,30 22. Malacova Romana CZE 14,725 23. Gellertova Lucie CZE 14,675 24. Pytelova Daniela SVK 14,00 25. Fajmut Ur{ka SLO 13,925 26. Ru{cinova Silva SVK 13,70 27. Van Walleghm Aacje BEL 9,05 28. Wiedmann Maren D 7,40

^lani: 1. Fekete Levente HUN 51,05 2. Vlk Martin CZE 50,30 3. Petrovi~ Jan SVK 50,00 4. Rexa Daniel CZE 49,95 5. Fristof Peter SVK 49,80 6. Neczli Andrej SVK 49,20 7. Vyoral David CZE 40,65 8. Gal Robert HUN 35,70 9. Jordanov Krisztian HUN 34,45 10. Smejkal Petr CZE 32,00 11. Micheller Stanislav SVK 29,60 12. Pegan Alja` SLO 18,70 13. Csollany Szilveszter HUN 18,30 14. Magyari Zsolt HUN 17,80 15. Solar Sa{a CRO 17,60 16. Bago Ivica CRO 16,55 17. Ruzicka Martin CZE 15,05 18. Petkov{ek Mitja SLO 9,65 19. Marcek Kris CRO 8,35 20. Gori~ki Tigran CRO 7,80

Mitja Petkov{ek (levo) in Alja` Pegan (desno) ob Milanu Jarcu (v sredini), predstavniku na{ega dolgoletnega zvestega sponzorja memoriala (firma Avto Jarc iz Maribora) 90


Šalamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinci: 1. Ude Filip CRO 49,15 2. Benko Alexander SVK 48,95 2. Dimic Alen SLO 48,95 4. Markovi~ Tomislav CRO 47,15 5. Müeller Achim D 47,10 6. Boltnar Michal CZE 46,90 7. Seligman Robert CRO 45,85 8. Brez Marko CRO 45,65 9. Huber Thomas D 44,35 10. Taranu Thomas D 44,15 11. Piasecky Samuel SVK 42,65 12. Anti~ Aca YUG 41,75 13. Szilagyi Andras HUN 41,65 14. Czingli Laszlo HUN 40,40 15. Eames Ross GB 39,25 16. Atanasovski @arko YUG 38,80 17. Razim Leka{ CZE 38,15 18. Kratochvil Rene CZE 31,55 19. Cada Martin CZE 31,05 20. Pl{ek Jakub CZE 30,70 21. Racz Attila HUN 30,45 22. Sulji~ Ernest SLO 29,75 23. Grgi~ Robert SLO 28,70 24. Rutar Klemen SLO 27,40 25. Vereckei Csaba HUN 23,80 26. Ruediger Andreas D 23,30 27. Dimic Mario SLO 19,20 28. Wirt Anton D 16,55 29. [traus Sebastijan SLO 16,05 30. Bertoncelj Sa{o SLO 15,80 31. Berki Krisztian HUN 9,30

Gred: 1. Komrskova Jana CZE 8,45 2. Levi~ Taja SLO 7,60 3. Hribar Maja SLO 7,50 4. Luptakova Jana SVK 7,40 4. Lehotska Dobroslava SVK 7,40 6. Radkova Michaela CZE 7,05 Parter: 1. Komrskova Jana CZE 8,00 2. Luptakova Jana SVK 7,60 3. Stavrev Vesna SLO 7,55 4. Drabikova Jana SVK 7,45 5. Velec Ba{ka SLO 7,20 6. Obonova Zuzana CZE 6,60 Mladinke: Preskok: 1. Hilmerova Adriana SVK 8,175 2. Erceg Tina CRO 8,075 3. Tkal~ec Tijana CRO 8,062 4. Fajmut Ur{ka SLO 7,562 5. Ozanova Veronika CZE 7,525 6. [ikulova Jana CZE 7,362 7. Osmi~evi~ Sajra SLO 7,225 Bradlja: 1. [ikulova Jana CZE 8,20 2. Van Walleghma Aacje BEL 8,10 3. Erceg Tina CRO 7,60 4. Ozanova Veronika CZE 7,45 5. Kamnar Julija SLO 7,20 6. Osmi~evi~ Sajra SLO 7,10 7. Delladio Tanja CRO 6,90

Finale po orodjih: ^lanice: Preskok: 1. Komrskova Jana CZE 8,737 2. Hribar Maja SLO 8,30 3. Levi~ Teja SLO 7,775 4. Obonova Zuzana CZE 7,625 5. Stavrev Vesna SLO 7,275 6. Luptakova Jana SVK 6,462

Gred: 1. Delladio Tanja CRO 7,90 2. Hilmerova Adriana SVK 7,65 3. Ozanova Veronika CZE 7,60 4. Kamnar Julija SLO 7,55 5. Osmi~evi~ Sajra SLO 6,85 6. Mudrakova Petra SVK 6,75 7. Kav~i~ Vanja SLO 6,55

Bradlja: 1. Komrskova Jana CZE 8,80 2. Adamska Veronika SVK 8,15 3. Hribar Maja SLO 7,70 4. Radkova Michaela CZE 7,50 5. Bra~ko Mojca SLO 7,30 6. Lehotska Dobroslava SVK 7,00

Parter: 1. Erceg Tina CRO 7,90 2. [ikulova Jana CZE 7,85 3. Kamnar Julija SLO 7,60 4. Pfeffer Annika D 7,55 5. Osmi~evi~ Sajra SLO 7,45 6. Ozanova Veronika CZE 7,20 7. Kav~i~ Vanja SLO 7,05 91


Šalamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lani: Parter: 1. Vlk Martin CZE 8,85 2. Gal Robert HUN 8,75 3. Jordanov Krisztian HUN 8,40 4. Bago Ivica CRO 8,35 5. Petrovi~ Jan SVK 7,80 Krogi: 1. Csollany Szilveszter HUN 9,60 2. Kristof Peter SVK 8,95 3. Gal Robert HUN 8,90 3. Neczli Andrej SVK 8,90 5. Vyoral David CZE 8,25 6. Smejkal Petr CZE 8,05 Konj z ro~aji: 1. Fekete Levente HUN 9,15 2. Rexa Daniel CZE 8,50 3. Magyari Zsolt HUN 8,40 4. Vlk Martin CZE 7,80 5. Solar Sa{a CRO 7,75 6. Kristof Peter SVK 5,25 Preskok: 1. Jordanov Krisztian HUN 8,90 2. Gal Robert HUN 8,575 3. Bago Ivica CRO 8,55 4. Vyoral David CZE 8,50 5. Vlk Martin CZE 8,05 Bradlja: 1. Pegan Alja` SLO 9,00 2. Petkov{ek Mitja SLO 8,80 3. Neczli Andrej SVK 8,30 4. Kristof Peter SVK 8,15 5. Rexa Daniel CZE 7,35 Drog: 1. Pegan Alja` SLO 9,80 2. Solar Sa{a CRO 8,90 3. Rexa Daniel CZE 8,85 4. Gori~ki Tigran CRO 8,30 5. Neczli Andrej SVK 7,30 Mladinci: Parter: 1. Ude Filip CRO 8,60 2. Czingli Laszlo HUN 8,40 2. Boltnar Michal CZE 8,40 4. Szilagyi Andras HUN 8,25 4. Müeller Achim D 8,25 6. [traus Sebastijan SLO 8,10 7. Taranu Thomas D 8,00 92

Konj z ro~aji: 1. Berki Krisztian HUN 9,05 2. Bertoncelj Sa{o SLO 8,45 3. Seligman Robert CRO 8,40 4. Ude Filip CRO 8,35 5. Benko Alexander SVK 7,75 6. Kratochvil Rene CZE 7,30 7. Szilagyi Andras HUN 7,25 Drog: 1. Szilagyi Andras HUN 8,45 2. Markovi~ Tomislav CRO 8,30 3. Cada Martin CZE 8,05 3. Dimic Alen SLO 8,05 5. Sulji~ Ernest SLO 7,90 6. Ude Filip CRO 7,80 7. Müeller Achim D 4,90 Krogi: 1. Benko Alexander SVK 8,40 2. Czingli Laszlo HUN 7,85 2. Vereckei Csaba HUN 7,85 4. Rutar Klemen SLO 7,60 4. Markovi~ Tomislav CRO 7,60 6. Boltnar Michal CZE 6,95 7. Pl{ek Jakub CZE 6,65 Preskok: 1. Dimic Alen SLO 8,725 2. Ude Filip CRO 8,525 3. Bertoncelj Sa{o SLO 8,275 4. Müeller Achim D 8,20 5. Seligman Robert CRO 8,175 6. Wirt Anton D 7,95 7. Boltnar Michal CZE 4,20 Bradlja: 1. Benko Alexander SVK 8,40 2. Cada Martin CZE 7,75 3. Müeller Achim D 7,65 3. Markovi~ Tomislav CRO 7,65 5. Dimic Alen SLO 7,40 6. Sulji~ Ernest SLO 6,40 To leto se je tekmovanja udele`ilo 99 tekmovalcev iz devetih dr`av: ^e{ka, Hrva{ka, Jugoslavija, Mad`arska, Slova{ka, Nem~ija, Belgija, Velika Britanija in Slovenija. Novost to leto je bila ekipa Nem~ije, po dolgi odsotnosti pa so nastopili tudi predstavniki Jugoslavije.


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXXVI. [alamunov memorial - 15. 11. 2003 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Miran Fi{er, Matja` Andric, Du{an Babi~, Bernarda Ban, Darko Cika~, Ivan ^uk, Peter Frumen, Peter Glavi~, Milan Jarc, Gordana Jarnovi~, Severin Kodri~, Andrej Kogelnik, Edvard Kolar, Dardo Kova~i~, Bogo Krajnc, Gregor Krajnc, Darko Majer, Miha Marin{ek, Zalka Polegek, Ivan Levak, Sa{a Petek, Sandi [ajn, Marko [alamun, Darjan [koberne, Darja [krilec, Anica [pendl, Tone Ter{ek, Milena Toplak, Primo` Turk, Branko Vrbla~, Emin @nidar{i~ Sodniki: Matic Jakob, Mario Vukoja, @eljko Jambrovi~, Mtthew Jackson, Pavlov Pavel, Miha Brodnik, Jo`e Senica, Enis Hod`i~, Igor Ivanu{, Dejan Jovanovi~, Miha Marin{ek, Sa{o Bertoncelj, Drago [o{tari~, Bojan Ri`ner, Jernej Salecl, Drago @erjav, Severin Kodri~, Alja` Vogrinec, Bla` Jelenc, Danijel [traus, Bo{tjan Kamin, Jani Ro`man Sodnice: Marjeta Kova~, Maja Bu~ar, Dunja Lederer, Petra Fi{er, Jerneja Fi{er, Vesna Stavrev Leto{nje tekmovanje je bilo organizirano na bolj moderen na~in. Tako je potekalo ob tekmovanju mo{kih na bradji in drogu ter `ensk na dvovi{inski bradlji mnogo spremljevalnih predstavitev. Tako smo lahko videli vrhunske svetovne tekmovalke v ritmi~ni gimnastiki (Kabajeva), nastop gostov iz Anglije na veliki pro`ni ponjavi, akrobatsko skupino @abe iz Ljubljane, folklorno skupino AFS [tudent iz Maribora, nastop mladih telovadcev iz Maribora in Ru{ ter ansambel Bob Rock iz Maribora, ki je z svojo glasbo odli~no povezoval prireditev.

Rezultati: Mo{ki: Bradlja: 1. Mitja Petkov{ek SLO 9,775 2. Andrej Neczli SVK 8,675 3. Samuel Piasecky SVK 8,60 3. Andrej Lipsky BUL 8,60 5. Sa{a Solar CRO 8,30 Drog: 1. Alja` Pegan SLO 9,40 2. Andrej Lipsky BUL 9,15 3. Sa{a Solar CRO 8,40 4. Marijo Mo`nik CRO 8,15 5. Marko Brez CRO 7,95 6. Samuel Piasecky SVK 7,65 @enske: Dvovi{inska bradlja: 1. Viktorija Karpenko BUL 9,425 2. Inna Teslenko UKR 8,20 3. Gergana Ivanova BUL 7,45 4. Martina Stoj{i~ CRO 7,35

Od leve: Inna Teslenko, Viktorija Karpenko in Gergana Ivanova na zmagovalnih stopnicah

93


Šalamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mitja Petkov{ek med svojo zmagovalno vajo na bradlji Alja` Pegan: priprave pred nastopom Program je na svojstven na~in povezoval ansambel “Bob Rock” iz Maribora

S svojim nastopom je navdu{ila ritmi~na gimnasti~arka Kabajeva

Svojo spretnost je prikazala akrobatska skupina “@abe” iz Ljubljane 94


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXXVII. [alamunov memorial - 3. in 4. 4. 2004 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Miran Fi{er, Matja` Andric, Darko Cika~, dr. Toma` ^as, Enis Hod`i~ Lederer, Milan Jarc, Gordana Jarnovi~, Severin Kodri~, Andrej Kogelnik, Edvard Kolar, Dardo Kova~i~, Bogo Krajnc, Gregor Krajnc, Darko Majer, Miha Marin{ek, Zalka Polegek, Sa{a Petek, Tanja Skerbinek, Marko [alamun, Darjan [koberne, Anica [pendl, Tone Ter{ek, Milena Toplak, Stanko Treb{e, Branko Vrbla~, Jo`e Zidar, Emin @nidar{i~ Sodniki: [traus Daniel, Herzmansky Franc, Kodri~ Severin, Marin{ek Miha, Ri`ner Bojan, [ajn Sandi, Senica Jo`e, [o{tari~ Drago, Salecl Jernej, Vogrinec Alja`, Jovanovi~ Dejan, Frumen Toma`, @erjav Drago, Kamin Bo{tjan, Ro`man Jani, Horvat Martin, Re`i~ Petar, Vukovi~ Ratko, Rezacs Pater, Gyulai Gergely, Mikula Jozef, Skirkani~ Rastislav, Traverso Fulvio, Pistecchia Franco Tekmovali so ~lani in mladinci v mnogoboju posamezno, ekipno po dr`avah in v finalih po orodjih.

Rezultati: Ekipno ~lani: 1. Mad`arska 155,425 2. Slovenija 148,45 3. Hrva{ka 138,25 4. Slova{ka 113,40 5. Velika Britanija 112,65 Ekipno mladinci: 1. Italija 152,45 2. Mad`arska 146,60 3. Slovenija I. ekipa 140,685 4. Slovenija II. ekipa 124,70 5. Velika Britanija 120,05 6. Hrva{ka 115,75 ^lani: 1. Brewer Ross GB 52,30 2. Detroi Zoltan HUN 52,05 3. Petrovi~ Jan SVK 48,45 4. Mo`nik Mario CRO 43,20 5. Kozlev~ar Rok SLO 37,25 6. Kiraly Roland HUN 34,80 7. Pu{kas Peter HUN 34,275 8. Gerrard Darren GB 33,65 9. Horvath Csaba HUN 33,40 10. Dimic Alen SLO 33,05 11. Marce Kris CRO 29,65 12. Massam David GB 26,70 13. Benko Aleksander SVK 26,50 14. Magyari Zsolt HUN 26,30

15. Solar Sa{a CRO 25,30 16. Bertoncelj Sa{o SLO 25,00 17. Pulji~ Sa{o SLO 24,60 18. Neczli Andrej SVK 24,25 19. Zubovi~ Igor CRO 22,50 20. Petkov{ek Mitja SLO 18,05 21. Bago Ivica CRO 17,60 22. Sulji~ Ernes SLO 15,90 23. Piasecky Samuel SVK 14,20 24. Pegan Alja` SLO 9,05 Mladinci: 1. Ottavi Paolo ITA 51,55 2. Horvath David HUN 50,05 3. Corona Matteo ITA 49,85 4. Piergiacomi Giorgion ITA 48,95 5. Brez Marko CRO 48,60 6. Smith Louis GB 48,45 7. [traus Sebastijan SLO 48,35 8. Lamut Andra` SLO 46,65 9. Dunstan Nathan GB 45,00 10. Klavora Rok SLO 44,85 11. Hidvegi Vid HUN 42,95 12. Okrogli~ Jernej SLO 42,90 13. Ude Filip CRO 42,25 14. Racz Attila HUN 40,35 15. Grgi~ Robert SLO 39,15 16. Levi~ Gaj SLO 38,95 17. Jehu Steven GB 38,05 18. Di Quinzio Alessandro ITA 35,15 19. Saksida Gregor SLO 33,85

95


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

20. Seligman Robert CRO 32,10 21. [ilc @iga SLO 32,05 22. Canducci Giacomo ITA 31,15 23. Britov{ek @iga SLO 30,35 24. Bernath Gyula HUN 29,75 25. Gordon Martin GB 25,95 26. Cipolla Giovanni ITA 25,35 27. Markovi~ Tomislav CRO 24,00 28. Rutar Klemen SLO 21,40 Finale po orodjih: ^lani: Parter: 1. Benko Aleksander SVK 8,80 2. Bago Ivica CRO 8,60 3. Brewer Ross GB 8,45 4. Detroi Zoltan HUN 8,20 4. Moznik Mario CRO 8,20 6. Sulji~ Ernes SLO 8,10 7. Puskas Peter HUN 8,00 8. Gerrard Darren GB 7,25

Konj z ro~aji: 1. Magyari Zsolt HUN 9,475 2. Marcek Kris CRO 9,425 3. Brewer Ross HB 9,00 4. Horvath Csaba HUN 8,65 5. Pulji~ Sa{o SLO 8,50 6. Solar Sa{a CRO 8,15 7. Bertoncelj Sa{o SLO 7,85 8. Benko Aleksander SVK 7,30 Krogi: 1. Kiraly Roland HUN 9,40 2. Massam David GB 9,30 3. Gerrard Darren GB 8,85 4. Detroi Zoltan HUN 8,25 5. Zubovi~ Igor CRO 6,45 Preskok: 1. Gerrard Darren GB 8,925 2. Bago Ivica CRO 8,812 3. Kozlev~ar Rok SLO 8,225 4. Sulji~ Ernes SLO 8,10

Nepogre{ljiva ekipa [alamunovega memoriala, ki `e dolga leta skrbi za vse tisto, kar ponavadi ostane gledalcem skrito: za dobro po~utje tekmovalcev, nastanitev, pripravo vseh potrebnih materialov za tekmovanje in obdelavo rezultatov. Od leve: Zalka Polegek, Sa{a Petek, Bogo Krajnc, Gregor Krajnc, Anica [pendl, Milena Toplak in Marija Novak 96


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Bradlja: 1. Petkov{ek Mitja SLO 9,60 2. Detroi Zoltan HUN 9,20 3. Brewer Ross GB 8,90 4. Puskas Peter HUN 8,35 5. Solar Sa{a CRO 8,10 6. Marce Kris CRO 7,15 Drog: 1. Pegan Alja` SLO 9,725 2. Solar Sa{a CRO 8,95 3. Horvath Csaba HUN 8,875 4. Detroi Zoltan HUN 8,75 5. Brewer Ross GB 8,625 6. Gerrard Darren GB 8,10 7. Marcek Kris CRO 7,70 Mladinci: Konj z ro~aji: 1. Seligman Robert CRO 9,50 2. Hidvegi Vid HUN 9,25 3. Smith Louis GB 9,20 4. Ude Filip CRO 8,90 5. Canducci Giacomo ITA 8,80 6. Corona Matteo ITA 8,40 7. Racz Attila HUN 8,05 8. Grgi~ Robert SLO 6,05

Krogi: 1. Ottavi Paolo ITA 8,70 2. Cipolla Giovanni ITA 8,30 3. Racz Attila HUN 8,15 4. Gordon Martin GB 8,05 5. [traus Sebastijan SLO 8,00 6. Brez Marko CRO 7,20 7. Grgi~ Robert SLO 6,55 Preskok: 1. Gordon Martin GB 8,937 2. Brez Marko CRO 8,725 3. [traus Sebastijan SLO 8,50 4. Grgi~ Robert SLO 8,40 5. Klavora Rok SLO 8,30 Bradlja: 1. Racz Attila HUN 8,55 2. Ottavi Paolo ITA 8,50 3. Horvath David HUN 8,35 4. Lamut Andra` SLO 8,30 5. Dunstan Nathan GB 8,10 6. Brez Marko CRO 7,90 6. Di Quinzio Alessandro ITA 7,90 8. [traus Sebastijan SLO 7,75 Drog: 1. Ottavi Paolo ITA 9,125 2. Hidvegi Vid HUN 8,95 3. Corona Matteo ITA 8,70 4. Racz Attila HUN 8,60 5. Lamut Andra` SLO 7,55 6. [traus Sebastijan SLO 6,85 7. Brez Marko CRO 6,35 Parter: 1. Markovi~ Tomislav CRO 8,75 2. Corona Matteo ITA 8,70 3. Bernath Gyula HUN 8,55 4. Cipolla Giovanni ITA 8,50 5. Seligman Robert CRO 8,25 6. Klavora Rok SLO 8,05 6. [traus Sebastijan SLO 8,05 8. Danstan Nathan GB 8,00

Mitja Petkov{ek in Alja` Pegan z najmlaj{imi 97


Šalamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXXVIII. [alamunov memorial - 28. do 30. 10. 2005 Svetovni pokal v {portni gimnastiki (dvorana Tabor Maribor) Gimnasti~ni Zvezi Slovenije je letos v sklopu 38. Šalamunovega memoriala zaupana organizacija Svetovnega pokala A kategorije za moške in `enske. Svetovni pokal organiziran v navedenem terminu bo zadnje veliko tekmovanje v moški in `enski konkurenci pred Svetovnim prvenstvom na posameznih orodjih (Melbourne, november 2005), kar nam zagotavlja dobro pripravo za naše tekmovalce in nenazadnje tudi najkvalitetnejšo udele`bo tekmovalcev. Med glavne cilje pri organizaciji Svetovnega pokala pa vsekakor štejemo tudi mo`nost afirmacije ostalih tekmovalcev, ki se bodo na tem tekmovanju predstavili in jim bomo z organizacijo tekmovanja na doma~ih tleh omogo~ili boljše mo`nosti za doseganje vidnih tekmovalnih rezultatov. Obstoje~a oblika tekmovanj za svetovni pokal poteka v organizacije FIG od leta 1997. Tekmovanje je organizirano v dveletnih ciklih, v katerem se izvede od 10 do 12 tekmovanj za svetovni pokal. Uvrstitve na posameznih tekmovanjih se to~kujejo za vsako orodje posebej. Najboljših šest tekmovalcev na lestvici svetovnega pokala po zaklju~enem dveletnem ciklu se uvrsti na Finale svetovnega pokala, kjer se pomerijo med sabo. Na osnovi rezultatov na tem tekmovanju se razglasijo najboljši tekmovalci v Svetovnem pokalu na posameznih orodjih za pretekli dve leti. Tekmovanje za Svetovni pokal, ki bo organizirano v Mariboru, bo štelo za tekmovalni cikel 2005/2006. V letu 2005 so ta potekala v New Yorku, Sao Paolu, Ghentu, Parizu, v oktobru pa bodo še v Stuttgartu, Glasgowu in v Mariboru. Dr`ave udele`enke letošnjega Šalamunovega memoriala: Avstralija, Avstrija, Belorusija, Belgija, Brazilija, Bolgarija, Ciper, ^eška, Egipt, Finska, Grcija, Hrvaška, Kanada, Luksemburg, Mad`arska, Makedonija, Nem~ija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Portoriko, Slovaška, Slovenija, Španija, Švica, Tajska, Tunizija in Velika Britanija.

98


Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Udele`ba na [alamunovih memorialih

99


Profile for salamunov memorial

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Profile for 2008agwc
Advertisement