Page 1

www.casopisefekt.sk

1. ročník

september 2003

cena 79 Sk

2 D vo j m e s a č n í k p r e

e f e k t í v n e

r i a d e n i e

M V O

EÚ fondy na dosah: základné súradnice 6

Zákon o dani z príjmu - zdaňovanie právnických osôb

12

Zamestnávanie zamestnancov po novele Zákonníka práce

14

Účtovné výkazy

18

Postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva podľa nových právnych noriem

www.casopisefekt.sk


Objednajte si: Príručku pre organizácie nezriadené za účelom podnikania - zákony a účtovné postupy PRÍRUČKA VÁM POMÔŽE ZOHĽADNIŤ ŠPECIFICKÉ POTREBY NEZISKOVÝCH MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ PRI VEDENÍ VÁŠHO ÚČTOVNÍCTVA Publikácia obsahuje: Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania pre podvojné účtovníctvo, Postupy účtovania pre jednoduché účtovníctvo, a to všetko s odbornými vysvetľujúcimi komentármi. Doplnená o aktuálne znenie všetkých najdôležitejších zákonov súvisiacich s činnosťou organizácií v neziskovom sektore.

Praktická pomôcka pre štatutárov, účtovníkov, právnikov občianskych združení a iných typov mimovládnych organizácií.

Príručku si môžete objednať za 270,- Sk na adrese: 1. SLOVENSKÉ NEZISKOVÉ SERVISNÉ CENTRUM Koceľova 9, 821 08 Bratislava, na telefónnych číslach 02/ 50 24 82 81, 02/ 55 57 71 97, na faxovom čísle 02/ 55 56 17 87 e-mailom na mvoservis@mvoservis.sk alebo na www.mvoservis.sk

Ako úspešne zorganizovať kampaň k 1 % z dane? 1. slovenské neziskové servisné centrum v spolupráci so Civil Society Development Foundation Hungary (CSDF) pripravuje trojdňový tréning Úspešné kampane k 1 % z dane.

Školenie sa bude konať v slovenskom jazyku.

Cieľom tréningu je poskytnúť prehľad o realizovaných kampaniach k 1 % z dane na Slovensku a v Maďarsku, organizačné a public relations stratégie, modely, prípadové štúdie a spôsoby ako ich uplatňovať v praxi.

Predbežný termín školenia: 24. - 26. november 2003

Školiteľ: Balázs Sátor, riaditeľ a tréner CSDF

Účastníci tréningu po jeho absolvovaní budú schopní definovať nevyhnutné kroky, ktoré sú potrebné na začatie alebo rozvinutie vlastnej úspešnej kampane k 1 % z dane.

Maximálny počet účastníkov: 15 osôb Odhadovaná cena školenia: 8 450, - Sk (v cene sú zahrnuté podklady ku školeniu a mimoriadne číslo časopisu Efekt venované 1 % z dane)

Predbežná prihláška

Bližšie informácie o tréningu nájdete na www.rozhodni.sk

Meno a priezvisko: Organizácia: Mám predbežný záujem zúčastniť sa na školení Úspešné kampane k 1 % z dane. Bližšie informácie o školení mi pošlite na adresu:

alebo e-mailom:

Dátum:

Podpis:

Vyplnenú predbežnú prihlášku zašlite na adresu: 1.SNSC, Baštová 5, 811 03 Bratislava


Úvod

OBSAH Editoriál Téma

EÚ fondy na dosah: základné súradnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Sprievodca po finančných zdrojoch Európskej únie pre mimovládne organizácie (recenzia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Dane

Vážení čitatelia, po dovolenkovom období nastáva opätovná intenzívna, pracovná jeseň, plná úloh, ktoré stoja pred každým z nás. Čas od vydania prvého čísla sme sa snažili využiť na stretnutia s ľuďmi (dúfam že budúcimi autormi), ktorých sme oslovili pre možnosť tematického rozšírenia informácií v časopise. Som veľmi rád, že sa nám podarilo osloviť Katarínu Vajdovú, riaditeľku Nadácie pre podporu občianskych aktivít, ktorá má z ľudí pracujúcich v MVO asi najlepší prehľad o štrukturálnych fondoch a verím, že Vás jej príspevok o EÚ fondoch v tomto čísle zaujme. K autorom a k vedúcim sekcií chcem povedať, že pracujú a prispievajú článkami bez nároku na honorár, za čo im v mojom mene a dúfam, že môžem povedať, že aj v mene našich čitateľov ďakujem. Musím zdôrazniť, že v súčasnosti už to nie je bežné a som rád, že myšlienka vydávania takto odborne zameraného časopisu prevýšila ekonomickú stránku. Z Vašich reakcií je zrejmé, že časopis Vás svojím obsahom uspokojil, a môžem konštatovať, že počet predplatiteľov stále narastá, a verím, že tento trend sa zachová aj naďalej. Ako viete z médií alebo ak ste registrovaný na našej webstránke na bezplatné zasielanie informácií, tak aj z našich flashových správ, v priebehu septembra bude v parlamente schvaľovaný zákon o daniach z príjmov, ktorý sa dotkne výraznou mierou aj MVO. Pôjde predovšetkým o vypustenie ustanovení, ktoré umožňovali akú-takú daňovú motiváciu darcov (možnosť odpočtu časti daru v zákonom stanovených limitoch zo základu dane) a vypustenie ustanovenia ohľadom oslobodenia príjmov organizácie do výšky 300 000, Sk. Legislatívno-ekonomická pracovná komisia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie vypracovala návrh ustanovení zákona o daniach z príjmov, ktorý bol zaslaný Ministerstvu financií SR (MF SR) v rámci medzirezortného pripomienkového konania dňa 11. 6. 2003. Predmetom návrhov bolo okrem ponechania ustanovení daňovej motivácie darcov (v inej podobe, nie v rozpore s koncepciou daňovej reformy), ponechanie ustanovenia o oslobodení príjmov v zákonnom limite (v súčasne platnom zákone je to 300 000, - Sk) a ustanovenia zjednodušujúce poukázanie podielu 1 % zo zaplatenej dane fyzických osôb. Je škoda, že v určitých témach (a tou by legislatíva mala byť) sa v rámci tretieho sektora nevedia zjednotiť relevantné platformy a individuálne zviditeľňovanie (niekedy s diskutabilnou racionálnosťou navrhovaných úprav v čase predkladania) sú prednejšie ako spoločný záujem, ktorý by bol odkumunikovateľný bez zmätočných variantov, a to tak k verejnosti, ako aj ľuďom zúčastneným v procese vypracovávania, pripomienkovania a schvaľovania zákonov. Ja len dúfam, že všetky zainteresované strany si uvedomujú závažnosť svojich krokov a budú vedieť niesť za ne zodpovednosť.

Zákon o dani z príjmu - zdaňovanie právnických osôb . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Legislatíva

Zákonný rámec tretieho sektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Zamestnávanie zamestnancov po novele Zákonníka práce . . . . . . . . . . . .12 Kódex neziskového práva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Finančný manažment

Účtovné výkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Od septembra registrácia prijímateľov 1% z dane . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Ako ovplyvní daňová reforma 1% z dane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Účtovníctvo

Postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva podľa nových právnych noriem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Predstavujeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Zákon o účtovníctve po novom pre neziskové organizácie . . . . . . . . . . . . .21 Personálny manažment

Personálny audit a tretí sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Informačný servis

TRUST PROGRAM - Program vzdelávania v ekonomike - I.stupeň . . . . . . .24 TRUST PROGRAM - Program vzdelávania v ekonomike - II.stupeň . . . . . .25 TRUST PROGRAM - Prihlasovací formulár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Pôžičkový program pre mimovládne organizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

K aktuálnym témam by som spomenul, že v rámci Trust programu prebieha program Vzdelávanie v účtovníctve - I. stupeň (od ďalšieho grantového kola sa názov mení na Vzdelávanie v ekonomike), kde sa v súčasnosti realizuje podpora prostredníctvom poskytnutia ekonomických a vzdelávacích služieb v oblasti ekonomiky 54 organizáciám po celom Slovensku. V súčasnosti 1.SNSC otvára ďalšie grantové kolá pre I. aj II. stupeň. Detailnejšie informácie spolu s prihlasovacím formulárom nájdete v tomto časopise, ako aj na www.trustprogram.sk a www.mvoservis.sk.

Priestor pre vás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Školenie - Pracovnoprávne vzťahy po novelizácii zákonníka práce . . . . . . .30

Obsah

Naším cieľom je plniť očakávania našich čitateľov. Budem veľmi rád, ak sa nám ho podarí naplniť aj v prípade čísla, ktoré práve otvárate Ing. Arpád Lőrincz riaditeľ 1. SNSC

EFEKT 2/2003

3


Téma Autorka: PhDr. Katarína Vajdová

EÚ fondy na dosah: základné súradnice Rozšírenie Európskej únie znamená pre občanov Slovenska rozšírenie možnosti kvality spoločenského, politického, ekonomického, kultúrneho a občianskeho života. K novým možnostiam patrí využívanie fondov Európskej únie.

Typy fondov Ktoré to sú? 1. predvstupové fondy (Phare, ISPA, SAPARD) 2. prechodné fondy ( Transition Facilities) 3. štrukturálne fondy a kohézny fond. Často práve a takmer výlučne téma financií je verejnosťou vnímaná ako ústredná téma integrácie. Panuje všeobecný mýtus, že ich nedokážeme čerpať. Ako to teda vlastne je?

Čerpanie fondov mimovládnymi organizáciami Na príklade Finančného memoranda 2000 a na programe SK 0013 ACCESS, ktorý implementovala Nadácia na podporu občianskych aktivít, si môžme ilustrovať, ako to v realite s kapacitou využívať EÚ fondy (predvstupové) platí vo vzťahu k mimovládnym organizáciám. Na Program ACCESS bola Európskou komisiou vyčlenená suma 900 000 EUR. Táto

suma, stanovená EK ako ponuka Slovensku, sa označuje termínom suma alokovaná. Po podpisaní FM 2000 a následne dokumentu Memorandum of Understanding pre tento program boli pripravené výberové kolá na projekty. Tomuto obdobiu sa hovorí obdobie kontrahovania. V priebehu roku 2002 boli v dvoch výberových kolách podporené projekty slovenských MVO v maximálnom možnom rozsahu 100 percent. To znamená, že bolo z možných 100 percent nakontrahovaných 100 percent. Ku koncu novembra 2003 sa skončí obdobie vyplácania (disbursement), keď budeme vediet presne povedať, ako podľa schváleného projektového rozpočtu a zúčtovacích pravidiel dokázali slovenské MVO finančné prostriedky efektívne a správne minúť. Vzhľadom na viaceré okolnosti sa dá predpokladať, že to bude suma blížiaca sa k absolútnej hranici 100 percent. V minulosti sa toto číslo pohybovalo vo vzťahu k programom implementovaným NPOA v limite 92 - 96 percent tak v pomere k sume alokovanej Bruselom, ako aj kontrahovanej v SR. Na tomto príklade môžeme konštatovať, že mýtus o neschopnosti čerpať prostriedky sa nevzťahuje minimálne na slovenské mimovládne organizácie a ich kapacity.

Miera využitia fondov Keď hovoríme o schopnosti SR čerpat prostriedky EÚ, musíme rozlišovať dve kategórie využívania: a) schopnosť kontrahovať peniaze alokované EK pre SR (vyjadrené v percentách) b) schopnosť míňať a zúčtovávať nakontrahované prostriedky tak, aby zodpovedali programovým a účtovným kritériám (vyjadrené v percentách). Veľmi často sa tieto sumy neodlišujú a vzbudzuje to chaos vo vnímaní verejnosti.

EÚ fondy

Predvstupové fondy má Slovensko možnosť využívať do roku 2006. To znamená, že ku koncu tretieho roku členstva SR v EÚ sa zúži počet zdrojov z hľadiska typu pomoci z troch (v roku 2004) na 1 (2007). Tento vývoj však neznamená, že sa objem týchto prostriedkov zníži.

4

Mieru našej pripravenosti by sme teda mali posudzovať podľa pomeru kontrahovaných k alokovaným prostriedkom a následne v druhej fáze správne vyúčtovaných v pomere k nakontrahovaným prostriedkom.

Metodický význam predvstupových fondov Cesta do EÚ vedie len cez „prechod“ mnohých podmienok. Fondy sú pomocou na ich zdolanie.

EFEKT 2/2003

Predvstupové a prechodné fondy sú okrem nástroja finančnej pomoci aj metodickou ces-


Téma

Harmonogram predvstupovej pomoci V súčasnosti sa vyjednáva o uzavretí Finačného memoranda 2003, ktorého predmetom je vlastne posledný rok programovania predvstupovej pomoci. Podpísanie Finančného memoranda 2003 sa predpokladá na jeseň tohto, resp. jar budúceho roka. Bude sa vzťahovať na obodbie rokov 2004 - 2006, pričom po období kontrahovania (tendre, súbehy, projekty) bude nasledovat fáza realizácie a vyúčtovania.

Prechodné fondy Prechodné fondy, o ktorých sa v tomto období rokuje s EK v Bruseli, budú určené na financovanie projektov, ktoré nie sú alebo neboli predmetom predvstupovej pomoci a na ktoré nebude možné použiť prostriedky zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. Mimo ostávajú aj projekty súvisiace so Schengenom. Predbežne stanovený objem prostriedkov je konkrétny pre všetky kandidátske krajiny spolu a podiel Slovenska je približne 6 percent celkovej sumy. Ak Slovensko dokáže predložiť hodnotné projektové zámery (Project Fiche), využije v programovacej fáze 100 percent. Ak nie, možný podiel pre SR sa prerozdelí medzi tých, ktorí adekvátne projekty predložili. Teoreticky je možné aj také garde, že na základe dobrých zámerov EK naalokuje pre SR vyššiu sumu, ak „svoj“ možný podiel iná krajina nevyužije. Spracovanie, predloženie projektových zámerov je časovo stanovené na september 2003. Následné rokovania a schvaľovania sa predpokladajú na obdobie nasledujúcich troch mesiacov.

Koordinačné úrady Prechodné a predvstupové fondy sú koordinované Úradom vlády SR, konkrétne Sekciou pre európske záležitosti. Tento útvar v súčanosti buduje mimoriadne dôležité kapacity monitorovania programov. Predpokladá sa, že vo februári - marci budúceho roka bude táto úloha splnená. Štrukturálne a kohézny fond, teda dostupné fondy po vstupe SR do EÚ, koordinuje Ministerstvo pre výstavbu a regionálny rozvoj SR .

Recenzia

Sprievodca po finančných zdrojoch Európskej únie pre mimovládne organizácie

Možnosť prijímať povstupové fondy pre MVO Pre mimovládne organizácie a ich spoločenskú a finačnú udržateľnosť je veľmi dôležité využiť zákonom definovanú možnosť byť konečným prijímateľom (final beneficiary) povstupových fondov. V súčasnosti (august 2003) je problémom schopnosť preukázať vlastný vklad pri predkladaní projektu. Dočasným východiskom je spracovávanie projektov v úzkej partnerskej spolupráci buď so štátnou správou, samosprávou, alebo podnikateľským subjektom, ktorý toto kritérium splní. V dnes platnom znení zákona o štátnej pomoci, ktorý bude jedným z nástrojov spolufinancovania projektov EÚ zo strany slovenského verejného rozpočtu, sa uvažuje iba o podnikateľských subjektoch ako o konečných prijímateloch. MVO by sa k tejto možnosti mohla v tejto chvíli dostat len tak, že si založí buď živnostenský list, s.r.o. alebo akciovú spoločnosť. Je to jednoznačne oblasť, na ktorú sa treba operatívne zamerať. Je potrebné, aby MVO o tejto možnosti vedeli, zvážili ju ako okamžite možné riešenie. Nestratia tak čas, ktorý okrem akceptácie daného legislatívneho stavu poskytne aj možnost hľadať iné riešenia pre budúcnosť. Vyžaduje si to analýzu, či je takýto stav na prospech spoločnosti alebo či si vyžaduje zmenu. -e-

Praktickú príručku zostavili European Citizen Action Service (ECAS) a Slovenská akademická informačná agentúra - servisné centrum pre tretí sektor, n.o. Ako sa uvádza v úvode, získavanie financií z fondov EÚ sa považuje za špecializovanú oblasť, určenú iba pre „zasvätených“. Ak si však vyhradíte dostatok času na osvojenie si strategického prehľadu a zhodnotíte základné pravidlá tak, aby ste sa vyhli nástrahám, ktoré vyplývajú z plnenia kontraktov či hospodárenia s finančnými prostriedkami, neexistuje dôvod, prečo by ste aj vy nemohli využívať možnosti, ktoré poskytujú európske programy. Záujemcovia v publikácii nájdu na 178 stranách nielen základné informácie o histórii, rozhodovacom procese a rozpočte Európskej únie, ale aj o finančných možnostiach pre mimovládne organizácie. Okrem prehľadu predvstupových finančných nástrojov a štrukturálnych fondov sprievodca prináša aj informácie o spolufinancovaní projektov, ako aj profily nadácií a firemných donorov, ktorí deklarujú podporu medzinárodných, európskych, prípadne slovenských projektov. Publikáciu si môžete objednať v SAIA (cena 250 Sk). SAIA, n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 tel.: 02/ 5441 1464 fax: 02/ 5441 1429 e-mail: saiapres@saia.sk EFEKT 2/2003

EÚ fondy

tou ako sa naučiť zdroje EÚ využívať. Predvstupové fondy boli zriadené pre asociované krajiny ako pomoc a nástroj maximálne možného priblíženia sa štandardom EÚ v celom spektre oblastí sociálneho, ekonomického a občianskeho života. K tomu patrí aj schopnosť fondy programovo plánovať, následne kontrahovať a v poslednej fáze míňať, povedané presnejšie fázu vyplácania realizovať dôsledne podľa pravidiel EDIS (Extedned Decentralized Implementation System). Na jeseň tohto roku, pravdepodobne k 1. 10., požiada Slovenská republika o akreditáciu prostredníctvom Národného fondu pri Ministerstve financií SR. V prípade, že žiadosť bude vyhovovať stanoveným kritériám, Slovenskej republike bude udelená akreditácia a k momentu vstupu SR do EÚ 1. 5. 2004 budeme z technicko -administratívneho hľadiska finančného manažmentu pripravení fondy čerpať na 100 percent. Bez tejto kapacity pri tých najlepších projektoch nebudeme mať aparát na čerpanie finančných prostriedkov.

5


Dane Autorka: Ing. Magdaléna Feniková

Zákon o dani z príjmu - zdaňovanie právnických osôb - I. časť Daň z príjmov právnických osôb je tou daňou, o ktorej by mali neziskové organizácie vedieť najviac, pretože sa priamo dotýka ich činnosti. Obsahom tohto príspevku je súčasne platné znenie zákona, tá časť, ktorá pojednáva o dani z príjmu právnických osôb. Pretože je táto problematika veľmi široká, bude rozdelená do dvoch častí, pričom ďalšia časť bude v budúcom čísle. V nasledujúcom čísle sa budeme venovať aj pripravovaným zmenám v zdaňovaní právnických osôb, vyplývajúcim z pripravovanej daňovej reformy. Pre zjednodušenie sa bude v texte používať spojenie „nezisková organizácia“, aj keď ide o právnické osoby založené a zriadené nie za účelom podnikania.

Zákon o dani z príjmu

Zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000 Z.z., zákona č. 385/2001 Z.z., zákona č. 561/2001 Z.z. a zákona č. 565/2001 Z.z. je najzákladnejšou daňovou normou pre neziskové organizácie. Tento zákon upravuje daň z príjmov fyzických osôb a daň z príjmov právnických osôb, ako aj spôsob platenia a vyberania dane. V tomto príspevku sa budeme zaoberať daňou právnických osôb, spôsobom jej platenia a výberu v zmysle vyššie uvedeného zákona.

6

Dani z príjmov právnických osôb je venovaná tretia časť súčasneplatného zákona. Paragraf 17 definuje, že daňovníkom dane z príjmov právnických osôb sú právnické osoby a subjekty, ktoré nie sú fyzickými ani právnickými osobami (ďalej daňovníci). Daňová povinnosť sa vzťahuje na príjmy v závislosti od toho, či má daňovník na území SR svoje sídlo alebo nie. Ak má daňovník na území SR svoje sídlo, má daňovú povinnosť vzťahujúcu sa na všetky príjmy, t.j. nielen na príjmy zo zdroja na území SR, ale aj zo zdrojov v zahraničí. Daňovník, ktorý nemá na území SR svoje sídlo, má daňovú povinnosť vzťahujúcu sa iba na príjmy zo zdroja na území SR. Môžeme predpokladať, že vzhľadom na charakter účelu a náplň činnosti neziskových organizácií sú tieto právnické osoby prevažne v režime slovenského daňového subjektu - so sídlom na Slovensku, a tak všetky ich príjmy podliehajú zdaneniu (alebo nezdaneniu či EFEKT 2/2003

oslobodeniu) podľa tohto zákona. Čo je predmetom dane právnických osôb, zákon definuje v paragrafe 18, a to ako príjmy (výnosy) zo všetkej činnosti a z nakladania so všetkým majetkom (ďalej len príjmy), ak nie je ustanovené inak. Príjmom je peňažné plnenie a nepeňažné plnenie ocenené cenami bežne používanými v mieste a čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia. Z uvedeného znenia vyplýva, že predmetom dane právnických osôb je akýkoľvek príjem, výnos, ako aj príjem získaný tým, že bola poskytnutá v prospech organizácie služba za nižšiu cenu, ako je to bežné. Dôležitý je pre neziskové organizácie ďalší odsek paragrafu 18, v ktorom sa okrem iného hovorí, že predmetom dane nie sú príjmy získané na základe vyhlásenia podľa paragrafu 48, dedením alebo darovaním nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci, prípadne majetkového práva s výnimkou z nich plynúcich príjmov a s výnimkou darov, ktoré boli prijaté na účely podľa paragrafu 12 ods. 10 a paragrafu 20 ods. 7, ak sa nepoužili na ustanovené účely. Uvedené ustanovenie je pre neziskové organizácie veľmi dôležité. V zmysle tohto znenia príjem, ktorý získala organizácia v zmysle paragrafu 48, t.j. v rámci 1 % zo zaplatenej dane fyzických osôb v roku 2002, nie je predmetom dane neziskovej organizácie. Príjem získaný dedením alebo darovaním taktiež nie je predmetom dane z príjmov právnických osôb. Príjem získaný dedením a darovaním je riešený v zákone o dani z dedičstva, darovania a prevodu a prechodu nehnuteľnosti (pozri príspevok v minulom čísle), resp. od roku 2004 v zmysle pripravovanej daňovej reformy by mal úplne vypadnúť z regúl zdaňovania. Na čo je dôležité upozorniť, je ešte povinnosť dodržať stanovený účel v prípade daru, ktorý získala organizácia podľa par.

12 ods. 10 a par. 20 ods. 7, t.j. daru, ktorý získala organizácia od fyzickej alebo právnickej osoby a táto osoba si tento dar uplatnila ako odpočítateľnú položku od svojho daňového základu (u fyzickej osoby je limit 10 % zo základu dane, u právnickej sú to 2 %). Ak tento dar nebol použitý v súlade so stanoveným účelom, stáva sa predmetom dane neziskovej organizácie. Účel je charakterizovaný v zákone pomerne široko. Dar možno dať na financovanie vedy a vzdelania, kultúry, školstva, na požiarnu ochranu, podporu mládeže, ochranu a bezpečnosť obyvateľstva, ochranu zvierat, sociálne, zdravotnícke, ekologické, humanitárne, charitatívne, náboženské účely pre štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti a na telovýchovné a športové účely. Právnické osoby môžu takýto dar poskytnúť na rozdiel od fyzických osôb nielen v peňažnej a nepeňažnej forme (t.j. peniaze a konkrétne hnuteľné veci), ale aj vo forme služby. Toto ustanovenie zákona má určitý motivačný charakter na darcovstvo, a preto určite pozitívne vplýva na výšku príjmov neziskových organizácií, aj keď je využívané hlavne právnickými osobami. Ďalšie dôležité ustanovenie je v ods. 4 paragrafu 18, kde zákonodarca určuje, čo je predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Ako sme už spomínali, v ods. 1 tohto paragrafu stojí, že príjmy (výnosy) zo všetkej činnosti


Dane

Ak sa pozrieme detailnejšie na toto ustanovenie, vidíme, že rozhodujúce, či je niečo predmetom dane neziskovej organizácie, je v prvom rade to, či ide o príjem z činnosti, ktorou je možné dosiahnuť zisk. T.j. nie je dôležité, či organizácia reálne zisk dosiahla alebo nie. Rozhodujúca je možnosť dosiahnutia zisku (napr. vieme, že sú osoby, či už právnické alebo fyzické, ktoré v rámci takejto činnosti zisk dosahujú). Ak má nezisková organizácia príjem z takýchto činností, tento je predmetom dane. Tak ako vždy je predmetom dane príjem z nájomného, reklamy, predaja majetku, ako aj príjem z členských príspevkov a príjem, z ktorého je daň vyberaná osobitnou sadzbou (par. 36 - napr. úroky na bežnom účte, ktoré zdaňuje priamo banka 15-percentnou daňou). Je potrebné si uvedomiť, že ak je niečo predmetom dane, ešte to neznamená, že organizácia bude z takéhoto príjmu daň skutočne platiť. To si však konkrétnejšie uvedieme neskôr. Ktoré subjekty sú chápane ako nepodnikateľské, t.j. zriadené alebo založené nie za účelom podnikania, je uvedené v ods. 5 paragrafu 18. Takýmito daňovníkmi sú záujmové združenia právnických osôb, ak tieto majú právnu subjektivitu (napr. združenie reklamných agentúr, Fórum donorov, združenie najväčších donorov a pod.), profesijné komory (komora audítorov, komora daňových poradcov, komora architektov a pod.), občianske združenia vrátane odborových organizácií, politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na ktorého základe vznikli (napr. Slovenský Červený kríž, vysoké školy), daňovníci, ktorých príjmy sú oslobodené od dane podľa paragrafu 19 ods. 1 písm. d (t.j. štátne fondy a Fond ochrany vkladov), nadácie, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových

priestorov, pozemkové spoločenstvá, obce, rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne fondy, neinvestičné fondy, doplnkové dôchodkové poisťovne, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce, Fond ochrany vkladov, Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenský pozemkový fond, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a Fond na podporu zahraničného obchodu. Dá sa predpokladať, že podmienkou na zaradenie určitej právnickej osoby do tejto kategórie daňovníkov je to, že ich prvoradou náplňou je niečo iné ako podnikanie (pozri poznámku, odvolávku na par. 2 ods. 1 Obchodného zákonníka). Treba si uvedomiť, že právnické osoby uvedené v ods. 5 par. 18 majú iné poslanie ako podnikať. T.j., ak chce niekto vyvíjať podnikateľské aktivity (vo vlastnom mene, opakovane a za účelom dosiahnutia zisku), zákon mu na to dáva priestor vo forme založenia či už spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti a pod. Je potrebné si uvedomiť, čo je prvoradým poslaním tej-ktorej osoby, aby nenastalo to, že hlavnou náplňou napr. občianskeho združenia bude podnikanie, bez ohľadu na následné využitie dosiahnutého zisku. V prípade neziskových organizácií (ak im to zákon umožňuje) by mal príjem z podnikateľských aktivít predstavovať len určitý doplnkový zdroj príjmov na aktivity, ktoré vyplývajú z účelu ich založenia, a nie naopak. V opačnom prípade nastáva situácia, že napr. občianske združenie bolo založené za účelom podnikania, čo je dokonca v rozpore s právnou normou, na základe ktorej združenie vzniká (v zákone

o združovaní sa hovorí, že občania sa v zmysle tohto zákona nemôžu združovať za účelom podnikania). Prvotné poslanie, účel vzniku subjektov uvedených v ods. 5 par. 18 je úplne iné, ako je podnikanie. Ako už bolo vyššie spomenuté, to, že je určitý príjem zadefinovaný ako predmet dane, ešte neznamená, že bude podliehať zdaneniu. V paragrafe 19 sa uvádza, ktoré príjmy u daňovníkov uvedených v paragrafe 18 ods. 5 sú oslobodené od dane. Teda ide o príjmy, ktoré sú predmetom dane, ale sú oslobodené od dane. V zmysle par. 19 ods. 1 písm. a sú oslobodené príjmy neziskových organizácií plynúce z činností, na ktorej účel daňovník vznikol, ak táto činnosť nezakladá cenovú konkurenciu voči iným osobám a ktorá je ich základným poslaním vymedzeným osobitným predpisom s výnimkou príjmov, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou (par. 36); v rozpočtových a príspevkových organizáciách sú od dane oslobodené aj príjmy z činností, ktorá je vymedzená zriaďovateľom v zriaďovacej listine na plnenie jej základného účelu a príjmy z prenájmu zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa s výnimkou príjmov, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel daňovník vznikol, t.j. z činnosti, ktorá je hlavným poslaním organizácie a ktorú ma tá-ktorá organizácia zadefinovanú vo svojom štatúte či stanovách (tzv. neziskové aktivity),

Zákon o dani z príjmu

a z nakladania so všetkým majetkom, ak nie je ďalej ustanovené inak. Zákon vlastne ďalej ustanovuje inak, čo sa týka daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. A to práve v ods. 4, v ktorom sa hovorí, že predmetom dane týchto daňovníkov sú príjmy z činnosti, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou (par. 36 tohto zákona). Z uvedeného vyplýva, že predmet dane neziskových organizácií je zadefinovaný užšie, ako platí pre iné právnické osoby.

Nie všetky dary podliehajú dani z príjmu.

EFEKT 2/2003

7


Dane sú oslobodené od dane, avšak pod podmienkou, že organizácia nevytvára konkurenciu. A práve toto ustanovenie - „nezakladá cenovú konkurenciu“ - je najviac problematické, vyvoláva v praxi najviac nejasností a otázok. Výklady sú v tom duchu, že ak existujeiný subjekt, ktorý tú istú činnosť vykonáva v rámci podnikania, organizácia zakladá cenovú konkurenciu.

Zákon o dani z príjmu

Ako príklad si uvedieme občianske združenie, ktoré má vo svojom štatúte, resp. stanovách podporu regionálneho turizmu. V rámci toho poskytuje sprievodcovské služby, ubytovanie v turistickej ubytovni a podobne, či už školám alebo individuálnym turistom. Náklady, ktoré mu vznikajú v súvislosti s touto činnosťou, vykrýva jednak z grantov, jednak z vyzbieranýh príspevkov, resp. z prijatého vstupného, alebo priamo formou prijatej platby za poskytnuté služby od návštevníkov. Občianske združenie poskytuje túto službu za nižšiu cenu ako napríklad podnikateľ podnikajúci v tejto oblasti v tom istom regióne, pretože ten si musí vlastnou činnosťou vykryť všetky nevyhnutné náklady a dosiahnuť aj zisk. Na rozdiel od občianskeho združenia, ktoré si môže dovoliť cenu za služby znížiť, pretože časť nákladov platí z grantu. V tomto prípade nezisková organizácia zakladá cenovú konkurenciu voči iným osobám, a preto príjem z tejto činnosti nemôže byť oslobodený od dane.

8

boženských spoločností (písmeno b) - príjmy bytových družstiev z nájomného za družstevné byty a družstevné garáže a poplatky za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov (písmeno g) - príjmy vysokých škúl a fakúlt a príjmy základných škôl a stredných škôl a školských zariadení získané z podnikateľskej činnosti vykonávanej v súvislosti s plnením ich hlavných úloh s výnimkou príjmov, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou (par. 36)

Ďalšie oslobodenie dotýkajúce sa organizácií nevzniknutých za účelom podnikania je definované v písmene c ods. 1 paragraf 19. V tomto ustanovení zákon umožňuje oslobodiť príjmy týchto daňovníkov, ak nepresiahli za zdaňovacie obdobie 300 000 Sk, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou (par. 36), a príjmov oslobodených od dane podľa tohto zákona; pri predaji majetku, ktorý daňovník využíval na výkon svojej činnosti, sa do ustanoveného limitu započíta rozdiel, o ktorý príjem z predaja tohto majetku prevyšuje výdavok na jeho obstaranie. Ak takto vymedzené príjmy presiahnu 300 000 Sk, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad uvedenú sumu. Výdavky nezahŕňané do základu dane, priraďované k sume oslobodených príjEšte raz však chcem pripomenúť, že toto mov sa určia v rovnakom pomere, v akom je oslobodenie sa vzťahuje suma oslobodených príjna činnosť, na ktorej mov k celkovým príjmom účel daňovník vznikol, zahŕňaným do základu Najviac času t.j. musí mať túto čindane. premárnime tým, že sa nosť zadefinovanú vo svojej zriaďovacej lisToto ustanovenie je usilujeme získať čas. tine. V žiadnom prípade dôležité pre tie organizása to nevzťahuje na cie, ktoré okrem príjmov, John Steinbeck ostatné činnosti, ktoré ktoré nie sú predmetom organizácia vykonáva dane, alebo príjmov oslonavyše, a už vôbec nie bodených v zmysle tohto na podnikateľské aktivity (tieto organizácie zákona (a ktoré sme užzadefinovali vyššie) majú nevznikli za účelom podnikania). aj iné príjmy. Napríklad príjmy z vlastnej činnosti, no pretože ňou zakladajú konkurenciu, nie Ďalšie oslobodenia od dane sú v 2. ods. sú oslobodené. Majú príjem z reklamy, prenájpar. 19. Tieto sa dotýkajú určitých špecifick- mu, predaja majetku, úrokov, príjem z podých príjmov, z nich najdôležitejšie pre nikania a podobne. V takomto prípade zákon neziskové organizácie sú nasledovné oslo- umožňuje oslobodiť tieto príjmy do výšky 300 bodenia: - členské príspevky podľa 000 Sk. Pričom do tohto limitu v prípade stanov, štatútu, zriaďovacích alebo predaja majetku sa započíta len kladný rozdiel zakladateľských listín prijaté záujmovými medzi predajnou cenou a cenou nákupnou združeniami právnických osôb, profesijnými (ak organizácia napr. kúpila osobné auto za komorami, občianskymi združeniami vrátane 90 000 Sk a predala ho za 105 000 Sk, do odborových organizácií, politickými stranami limitu sa započíta len rozdiel, t.j. 15 000 Sk). a politickými hnutiami (písmeno a) - výnosy z kostolných zbierok, Keďže pre výpočet dane je dôležité vyzistiť príjmy za cirkevné úkony a príspevky základ dane, musíme takto postupovať aj členov štátom uznaných cirkví a ná- vzhľadom na limit zadefinovaný v paragrafe 19 EFEKT 2/2003

ods.1 písm. c - t.j. 300 000. Pre lepšie pochopenie uvediem veľmi zjednodušený príklad. Organizácia mala v priebehu roka nasledovné príjmy: 1) Grant vo výške 100 000 Sk - nie je predmet dane (dar) - par. 18 ods. 2 2) Príjem z „1 %“ 6 000 Sk - nie je predmet dane - par. 18 ods. 2 3) Prijaté členské príspevky - sú predmetom dane, ale sú oslobodené v zmysle stanov 14 000 Sk v zmysle par. 19 ods. 2 písm. a 4) Príjem za sprievodcovské služby 10 000 Sk - je predmetom dane, a keďže činnosť vyvoláva konkurenciu, nie sú oslobodené Výdavky na služby 5 000 Sk 5) Príjem za reklamu 200 000 Sk - je predmetom dane Výdavky na reklamu 100 000 Sk 6) Príjem z predaja auta - je predmetom dane, rozdiel z predaja auta bol 15 000 Sk 7) Príjem z podnikateľských aktivít 175 000 Sk - je predmetom dane Výdavky na podnikateľské aktivity 150 000 Sk. Príjmy č. 1 až 3 nás z hľadiska správneho vyrátania daňovej povinnosti nezaujímajú, pretože buď nie sú predmetom dane, alebo sú oslobodené od dane. Avšak príjmy 4 až 7 podliehajú zdaneniu, ich súčet je: 10 000 + 200 000 + 15 000 + 175 000 = 400 000 Sk Na tieto príjmy organizácia musela vynaložiť výdavky, ich súčet je: 5 000 + 100 000 + 150 000 = 255 000 Sk. Vieme, že zákon nám umožňuje oslobodiť príjmy do výšky 300 000 Sk, t.j. musíme zdaňovať v našom prípade rozdiel medzi 400 000 a 300 000 Sk, t.j. 100 000 Sk. Aby sme však vedeli, koľko výdavkov si môžeme uplatniť k oslobodeným príjmom, musíme dať do rovnakého pomeru výdavky, ako je pomer všetkých príjmov a príjmov oslobodených (par.19 ods.1 písm. c), t.j.: pomer príjmov pomer výdavkov x = 191 250

400 000 : 300 000 255 000 : x

Základom dane v našom prípade bude rozdiel medzi (400 000 - 300 000) - (255 000 - 191 250) = 100 000 - 63 750 = 36 250 Sk Zo sumy 36 250 Sk bude organizácia platiť daň (t.j. nie zo 100 000 Sk). -epokračovanie v budúcom čísle


Legislatíva Autor: JUDr. Peter Haňdiak

Zákonný rámec tretieho sektora

Pokračovanie z predchádzajúceho čísla

Ďalšími právnickými osobami, ktoré nie sú založené za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti, sú cirkvi a náboženské spoločnosti. Registráciu cirkví a náboženských spoločností upravuje zákon č. 192/1992 Zb. v platnom znení, v rámci ktorého je registrovým orgánom Ministerstvo kultúry SR. Cirkev alebo náboženská spoločnosť môžu podať návrh na registráciu, ak preukážu, že sa k nim hlási najmenej dvadsaťtisíc plnoletých osôb, ktoré majú trvalý pobyt na území SR. Zákon č. 308/1991 Zb. v platnom znení o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností charakterizuje cirkev alebo náboženskú spoločnosť ako dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii s vlastnou štruktúrou, orgánmi, vnútornými predpismi a obradmi. Cirkvi a náboženské spoločnosti sú právnickými osobami, ktoré sa môžu vzájomne združovať. Môžu vytvárať komunity, rády, spoločnosti a podobné spoločenstvá. Návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podáva najmenej trojčlenný prípravný orgán, ktorého členmi musia byť plnoleté osoby. Návrh podpíšu všetci členovia prípravného orgánu a uvedú svoje mená a priezviská, rodné číslo a bydlisko. Ďalej uvedú, kto z členov prípravného orgánu je splnomocnencom, ktorý je oprávnený konať v ich mene. Návrh na registráciu obsahuje: - názov a sídlo cirkvi alebo náboženskej spoločnosti - mená, priezviská, adresy, podpisy a rodné čísla členov prípravného orgánu - základnú charakteristiku zakladanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, jej učenie, poslanie a územie, na ktorom hodlá pôsobiť - podpisy plnoletých osôb hlásiacich sa k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v určenom počte (minimálne 20 000) s uvedením ich mien, priezvísk, adries a rodných čísel - vyhlásenie, že cirkev alebo náboženská spoločnosť bude plne rešpektovať zákony a všeobecne záväzné právne predpisy a bude tolerantná k ostatným cirkvám a náboženským

spoločnostiam a osobám bez vyznania. Zákon podmieňuje vznik a činnosť náboženských spoločností splnením rôznych podmienok, čo nie je úplne v súlade s Listinou základných práv a slobôd, ktorá uznáva právo každého občana, aby sám alebo spoločne s inými prejavoval vieru súkromne alebo verejne, bohoslužbou, vyučovaním, náboženskými úkonmi alebo obradmi. Zákon v § 13 ustanovuje, že k návrhu na registráciu sa priPrávnickými osobami, ktoré nie sú založené za účelom podnikania, kladá základný dokument zasú aj cirkvi a náboženské spoločnosti. kladanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (napr. štatút, stanovy a pod.), z ktorého musí byť Súčasne výraz cirkev a náboženské zrejmé: spoločnosti vyvoláva podľa niektorých názorov - názov a sídlo ústredia cirkvi alebo dojem, akoby cirkev nebola náboženskou náboženskej spoločnosti spoločnosťou. Rovnosť dotknutých subjektov - orgány a útvary, spôsob ich ustanovenia by bola podľa týchto názorov vyjadrená, pokiaľ a oprávnenia by zákon hovoril o cirkvách a ostatných - spôsob ustanovovania osôb vykonávajúcich náboženských spoločnostiach. duchovenskú činnosť a ich odvolávanie Nadácie - základné články viery Nadácie boli známe už v klasickom rím- zásady hospodárenia vrátane spôsobu určenia likvidátora pre prípad majetkového vyrov- skom práve, kde však tento pojem zahrnoval nania pri zániku cirkvi alebo náboženskej tak majetok, ako aj skupinu osôb určených na splnenie určitého dobročinného či zbožného spoločnosti - spôsob schvaľovania základného dokumentu cieľa. Až od doby Justiniána sú nadácie považované výlučne za účelové združenia a jeho zmien - útvary, ktoré majú právnu subjektivitu majetku. a v akom rozsahu a kto je oprávnený v ich K rozvoju nadácií významou mierou prispemene konať. lo cirkevné právo, a to najmä vplyvom na prePojmy cirkev a náboženská spoločnosť sú sadenie myšlienky existencie právnických rozdielne. Náboženské spoločnosti, ktoré osôb ako samostatných subjektov odlišných nevyznávajú vieru v Ježiša Krista (napr. od fyzických osôb. Cirkev takisto stála za židovská, islamská, budhistická a pod.) odmie- myšlienkou dohľadu verejnej moci nad čintajú, aby boli označované ako cirkev. Pre tieto nosťou nadácií. Na prelome 17 . a 18. storočia náboženské spoločnosti postavené na úroveň dozor nad väčšinou nadácií preberá štát. cirkví sa v stredoeurópskej oblasti zaviedol A vytvára sa koncepcia tzv. nadačnej výsosti výraz náboženské spoločnosti. Súčasťou patriacej štátu, ktorá v sebe zahrnuje aj náboženskej slobody v súlade s medzinárod- cirkevné nadácie. ným, ako aj slovenským právom je, aby sa V rovnakom čase sa rozdeľuje ďalší vývoj každé spoločenstvo samo rozhodlo, ako sa bude označovať, a nikto mu nebude označe- nadačného práva v jednotlivých právne geografických oblastiach. Liberálna úprava nie vnucovať. EFEKT 2/2003

Zákonný rámec tretieho sektora

Cirkvi a náboženské spoločnosti

9


Legislatíva nadácií sa vytvorila v USA, kde spolu s rozvojom ekonomiky dochádza aj k rozvoju nadačného sektora. Nadačné právo v Európe dospelo ku kogentnej právnej úprave so silnejším verejnoprávnym prvkom. Právna úprava nadácií v európskych právnych poriadkoch je charakteristická tým, že nadačný inštitút nie je upravený v základných kódexoch, ale konkrétna právna úprava je obsiahnutá v osobitných právnych predpisoch. Právna úprava nadácií je predmetom úprav národných právnych poriadkov a v komunitárnom práve Európskej únie nie je obsiahnutá. Teória práva charakterizuje nadáciu tromi základnými znakmi. Majetkovým substrátom, vnútornou organizáciou a stálym účelom, ktorému slúži. Jedným zo základných princípov právnej úpravy nadácií je zabezpečiť v čo najširšej miere dispozičnú voľnosť osôb určiť vymedzený majetok, ktorý sa má osamostatniť, a získať tak vlastnú právnu subjektivitu. V rámci nadačného práva dochádza k prelínaniu noriem súkromného, ako aj verejného práva (štátna kontrola, daňové aspekty). Dvojkoľajnosť právnej úpravy sa stala charakteristickou črtou, pričom na jednej strane je súkromnoprávna požiadavka voľnej realizácie súkromných osôb a na druhej strane požiadavka ochrany verejného záujmu. Právna úprava nadácií bola pôvodne obsiahnutá v § 646 Všeobecného občianskeho zákonníka (ABGB) z roku 1811. Po roku 1948 právny poriadok už pojem nadácia neobsahoval a ani prax už tento pojem nepoužívala.

Zákonný rámec tretieho sektora

Novelizáciou Hospodárskeho zákonníka zákonom č. 103/1990 Zb. boli nadácie opätovne upravené v našom právnom poriadku. Paragraf 389b sa stal dočasnou úpravou právneho rámca nadácií.

10

Nadácii bolo priznané postavenie samostatnej nezárobkovej právnickej osoby. Zákonom č. 509/1991 Zb. (§ 20b až 20e), ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník, došlo k právnemu zaradeniu nadácií pod právnické osoby - ako účelové združenie majetku. Aj napriek tomu, že § 20e predpokladal prijatie osobitného zákona o nadáciách, stalo sa tak až v roku 1996, a to zákonom č. 207/1996 Z.z. Nový zákon o nadáciách č. 34/2002 Z.z. považuje nadáciu za účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Verejnoprospešným účelom sa na účely zákona rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych EFEKT 2/2003

hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Zákon č. 207/1996 Z.z. definoval nadáciu ako účelové združenie vecí, peňažných prostriedkov, cenných papierov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré zriaďovateľ určil na plnenie všeobecne prospešného účelu. Nadáciu mohli zriadiť fyzické osoby, ktoré sú plne spôsobilé na právne úkony, a právnické osoby. Zákon č. 207/1996 Z.z. poznal tri formy zriaďovacích aktov. Prvou bola zriaďovacia listina, ktorá sa použila vtedy, ak nadáciu zriaďoval iba jeden subjekt (právnická alebo fyzická osoba). Ak nadáciu zriadili viaceré subjekty, išlo o zriaďovaciu zmluvu. Nadáciu bolo možné zriadiť aj závetom. Podľa nového zákona o nadáciách možno nadáciu založiť nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Zákon už nevyžaduje, aby nadácia musela povinne dokladať k návrhu na registráciu aj štatút, ktorý mnohokrát obsahoval tie isté údaje ako zakladateľská zmluva. Nadácia vzniká dňom zápisu nadácie do registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR. Register nadácií je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené náležitosti týkajúce sa nadácií. Súčasťou registra nadácií sú zbierky listín, ktoré tvorí nadačná listina, zmluva o vytvorení nadačného fondu alebo rozhodnutie správnej rady o vytvorení nadačného fondu a výročná správa o činnosti a hospodárení nadácie. Ak má názov nadácie obsahovať priezvisko fyzickej osoby odlišnej od zakladateľa, musí návrh na registráciu nadácie obsahovať aj súhlas tejto fyzickej osoby. Ak táto osoba už nežije, vyžaduje sa súhlas jej dedičov, ak sú známi. Zákon po prvýkrát zavádza pojem nadačná činnosť, pod ktorou sa na účely tohto zákona rozumie poskytovanie peňažných prostriedkov z majetku nadácie tretím osobám a správa majetku nadácie vrátane nadačných fondov. Nadácia popri hlavnej nadačnej činnosti môže vykonávať aj inú činnosť v súlade s verejnoprospešným účelom. Majetok nadácie tvorí povinné nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadá-

cie. Základná hodnota nadačného imania musí byť najmenej 200 000 Sk, pričom minimálna hodnota majetkového vkladu každého zakladateľa je najmenej 20 000 Sk. Nadačný fond, ktorý nemá právnu subjektivitu, môže nadácia vytvoriť na podporu verejnoprospešného účelu dvoma spôsobmi. Môže ísť o rozhodnutie správnej rady o vytvorení nadačného fondu alebo o písomnú zmluvu nadácie s fyzickou alebo právnickou osobou. Nový zákon o nadáciách ako prvý zákon upravil proces zrušenia nadácie s likvidáciou a bez likvidácie priamo v zákone. Ide o prvú úpravu procesu likvidácie v právnom predpise mimo Obchodného zákonníka. Do prijatia nového zákona o nadáciách sa používali primerane ustanovenia o likvidácii v Obchodnom zákonníku, čo spôsobovalo v praxi značné problémy. Hlavnou črtou zrušenia nadácie je absolútna ochrana nadačného imania, ktoré nemôže prejsť na iný právny subjekt, ako je nadácia. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb. Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu. Zákon zavádza povinný audit každej nadácie, ktorá je tak povinná dať si overiť ročnú účtovnú uzávierku audítorom. Výrok audítora je nadácia povinná zaslať na zverejnenie v Obchodnom vestníku do 31. mája príslušného roka. Nadácia je podľa nového zákona povinná po skončení kalendárneho roka vypracovať výročnú správu najneskôr do 15. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Ak nadácia nezašle ministerstvu výročnú správu, ministerstvo nadácií uloží pokutu za porušenie tejto povinnosti v sume od 10 000 Sk do 100 000 Sk.

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby Zákon č. 213/1997 Z.z. v znení zákona č. 35/2002 Z.z. definuje neziskovú organizáciu ako právnickú osobu, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov a musí sa použiť


Legislatíva

Pod všeobecne prospešnými službami zákon rozumie najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitnú starostlivosť, tvorbu, rozvoj, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, tvorbu a ochranu životného prostredia, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Najvyšším orgánom neziskovej organizácie je správna rada, ktorá volí a odvoláva riaditeľa, ktorý je štatutárnym orgánom organizácie, schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie, schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení a pod.

Neinvestičný fond môže zriadiť fyzická alebo právnická osoba. Fond sa zriaďuje zriaďovacou zmluvou (listinou). V prípade, ak je zriaďovateľom neinvestičného fondu jedna osoba, fond sa zriaďuje zriaďovacou listinou vo forme notárskej zápisnice.

Kontrolným orgánom neziskovej organizácie je dozorná rada (revízor). Kontrolný orgán preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu, kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

Ak je viac zriaďovateľov, fond sa zriaďuje zriaďovacou zmluvou, pričom podpisy všetkých zriaďovateľov musia byť úradne overené. Zákon vyžaduje, aby hodnota vkladu zriaďovateľa bola minimálne 2 000 Sk.

Nezisková organizácie vzniká registráciou na krajskom úrade. Súčasťou návrhu je zakladateľská listina, štatút a čestné vyhlásenie zakladateľov. Štatút musí byť podpísaný všetkými Dozorná rada musí byť ustanovená, ak zakladateľmi. V čestnom vyhlásení musia za- majetok neziskovej organizácie je vyšší ako kladatelia uviesť údaje o tom, v ktorých nezis- 5 000 000 Sk alebo ak súčasťou jej majetku kových organizáciách je prioritný majetok. Ak pôsobili alebo pôsobia nie je ustanovená doako zakladatelia alebo zorná rada, jej pôsobĽudia, ktorí nikdy nemajú členovia orgánov nezisnosť vykonáva revízor. kovej organizácie. čas, dosiahnu najmenej. Majetok neziskovej Georg Christoph Lichtenberg Návrh na zápis do organizácie sa môže registra obsahuje názov použiť len v súlade a sídlo, účel založenia s podmienkami určenýa druh všeobecne prosmi v zakladateľskej lispešných služieb, meno a priezvisko a trvalý tine alebo štatúte a na úhradu výdavkov (nápobyt, resp. názov a sídlo zakladateľov, kladov) neziskovej organizácie. Výšku výdavkov peňažné a nepeňažné vklady jednotlivých za- neziskovej organizácie určuje správna rada kladateľov, meno, priezvisko a trvalý pobyt ria- každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na diteľa neziskovej organizácie a v prípade, ak zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie. sa nezakladá na určitý čas, aj čas, na aký sa organizácia zakladá. Prioritným majetkom je tá časť majetku, ktorú vkladá štát ako zakladateľ alebo spoluzaAk má nezisková organizácia poskytovať kladateľ do neziskovej organizácie podľa ososlužby upravené osobitnými predpismi, je bitného zákona, určená výlučne na zapovinná do 30 dní od splnenia podmienok bezpečenie všeobecne prospešných služieb. ustanovených týmito osobitnými predpismi Inštitút prioritného majetku bol vytvorený preukázať ich splnenie registrovému úradu. z dôvodu začatia procesu transformácie štátV praxi môže ísť o poskytovanie sociálnej nych rozpočtových a príspevkových organizápomoci alebo zdravotníckej starostlivosti. cií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Prioritný majeV prípade, ak nezisková organizácia tok nemožno založiť ani inak ho použiť na neposkytuje všeobecne prospešné služby zabezpečenie záväzkov neziskovej organizádlhšie ako 12 mesiacov, ak nespĺňa pod- cie alebo tretej osoby, nemožno ho predať, mienky na poskytovanie služieb podľa osobit- darovať ani prenechať do nájmu alebo ných predpisov alebo výdavky (náklady) výpožičky. neziskovej organizácie sú neprimerane Neinvestičný fond vysoké voči rozsahu poskytovaných Zákon č. 147/1997 Z.z. v platnom znení všeobecne prospešných služieb, súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá definuje neinvestičný fond ako neziskovú osvedčí právny záujem, rozhodne o zrušení právnickú osobu, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na financovanie všeobecneziskovej organizácie. ne prospešného účelu alebo individuálne Novela zákona súčasne určila, že ak určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca nezisková organizácia bola zrušená súdom alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození z dôvodu neprimerane vysokých výdavkov, života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri môžu osoby, ktoré boli jej zakladateľmi alebo postihnutí živelnou pohromou. členmi jej orgánov, založiť ďalšiu neziskovú Na rozdiel od nadácie neinvestičný fond organizáciu najskôr po uplynutí troch rokov od združuje iba peňažné prostriedky. vyrovnania záväzkov.

Návrh na registráciu fondu sa podáva do 60 dní odo dňa zriadenia fondu na príslušnom krajskom úrade. Súčasťou návrhu je zriaďovacia zmluva, štatút fondu, vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi. Návrh na registráciu fondu musí obsahovať názov a sídlo fondu, účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný, výška vkladu každého zriaďovateľa a rozsah jeho splatenia, názov banky a číslo účtu zriaďovateľa, na ktorom sú uložené splatené vklady a ostatné peňažné prostriedky, meno, priezvisko a trvalý pobyt správcu fondu. Identifikačné číslo pridelí fondu registrový úrad. Štatutárnym orgánom fondu je správca. Sám zákon neustanovuje obdobie, na ktoré je volený. Správna rada ako najvyšší orgán fondu rozhoduje najmä o rozpočte fondu, o použití prostriedkov fondu, schvaľuje ročnú účtovnú závierku a pod. Štatút neinvestičného fondu môže ustanoviť aj iné orgány. V § 19 zákon vypočítava okruh možných príjmov fondu, ktorými sú napr. peňažné dary a príspevky od fyzických osôb alebo od právnických osôb, príjmy z verejných zbierok, príjmy z lotérií a iných podobných hier, príjmy z predaja vlastnej literatúry podporujúcej účel fondu, úroky z peňažných vkladov v bankách. Výdavkami neinvestičného fondu sú výdavky na financovanie účelu fondu a výdavky na správu fondu, ktoré nesmú presiahnuť 15 % celkových výdavkov fondu za účtovné obdobie. Zákon zakazuje použiť prostriedky fondu na podnikanie a financovanie činnosti politických strán a hnutí. Neinvestičný fond je povinný vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 31. marca. Náležitosti výročnej správy sú upravené v § 25 zákona o neinvestičných fondoch. -eEFEKT 2/2003

Zákonný rámec tretieho sektora

v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

11


Legislatíva Autorka: JUDr. Mária Lehotská

Zamestnávanie zamestnancov po novele Zákonníka práce Novela Zákonníka práce č. 210/2003 Z.z. podstatným spôsobom zasiahla do právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov. Tieto zmeny sa týkajú aj neziskových mimovládnych organizácií. Pracovnoprávne vzťahy vznikajú podľa ustanovenia § 1 ods. 3 Zákonníka práce predovšetkým na základe: 1. pracovnej zmluvy a 2. dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

1. Pracovná zmluva Pracovná zmluva zakladá pracovný pomer, pričom jej subjektmi sú zamestnávateľ a zamestnanec. V ustanovení § 7 ods. 1 Zákonníka práce sa definuje pojem zamestnávateľ v tom zmysle, že je ním právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu. Zamestnancom podľa ustanovenia § 11 ods. 1 Zákonníka práce, na rozdiel od zamestnávateľa, môže byť len fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzťahu vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu. Pracovnú zmluvu sú jej účastníci oprávnení uzatvoriť až momentom nadobudnutia pracovnoprávnej subjektivity. Forma pracovnej zmluvy musí byť písomná. Zákonník práce však nepostihuje sankciou neplatnosti nedodržanie písomnej formy. S poukazom na uvedené vznikne pracovný pomer aj na základe pracovnej zmluvy

uzatvorenej v ústnej forme, avšak zamestnávateľ sa vystavuje riziku sankcií zo strany príslušných kontrolných orgánov. Pracovná zmluva musí obsahovať štyri podstatné náležitosti, ktorými sú: a) deň nástupu do práce, b) druh práce, c) miesto výkonu práce a d) mzdové podmienky. a) Deň nástupu do práce Uzatvorením pracovnej zmluvy síce nezisková organizácia a fyzická osoba založili pracovný pomer, ale jeho vznik sa viaže až na deň, ktorý si účastníci dojednali ako deň nástupu do práce. Deň nástupu do práce nesmie byť v zmysle ust. § 11 ods. 2 Zákonníka práce dojednaný na deň, ktorý by predchádzal ukončeniu povinnej školskej dochádzky fyzickej osoby. Podľa ust. § 34 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá

najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku. V zmysle § 38 ods. 1 citovaného zákona sa školský rok začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka, pričom sa člení na obdobie školského vyučovania a obdobie školských prázdnin. Na základe vyššie uvedeného možno vyvodiť záver, že dolná hranica veku zamestnanca je 15 rokov, avšak ku skutočnému výkonu práce môže dôjsť až na základe splnenia dvoch podmienok. Prvou podmienkou je dosiahnutie 16 rokov veku a druhou ukončenie povinnej školskej dochádzky. V aplikačnej praxi u väčšiny zamestnávateľských subjektov spôsobuje výkladové problémy právna úprava momentu skončenia povinnej školskej dochádzky. Určitá časť zamestnávateľov za koniec školského roka považuje ukončenie školského vyučovania a uzatvára pracovné zmluvy, v ktorých je dojednaný deň nástupu do práce 30. jún bežného roka. Túto interpretáciu možno v zmysle vyššie uvedeného považovať za nesprávnu, pretože v povinnej školskej dochádzke je zahrnuté i obdobie školských prázdnin. Až momentom uplynutia obdobia školských prázdnin dôjde aj k ukončeniu povinnej školskej dochádzky. V dôsledku toho sú zamestnávatelia oprávnení so zamestnancami dojednávať deň nástupu do práce najskôr 31. augusta nasledujúceho roka. b) Druh práce Druh práce sa v pracovnej zmluve spravidla dojednáva ako určitá funkcia, pričom by mala byť uvedená aj stručná charakteristika pracovných činností vyplývajúcich z predmetnej funkcie. Je ponechané na zmluvnej vôli účastníkov pracovného pomeru, ako široko si dojednajú druh práce v pracovnej zmluve.

Zákonník práce

c) Miesto výkonu práce Miesto výkonu práce si účastníci pracovného pomeru spravidla vymedzujú sídlom zamestnávateľa alebo obcou, resp. organizačnou časťou. Účastníci si môžu v pracovnej zmluve dojednať a určiť miesto výkonu práce aj iným spôsobom. Musia pritom dbať na dostatočnú určitosť nevyvolávajúcu pochybnosť o mieste výkonu práce.

12

d) Mzdové podmienky Mzdové podmienky sa konkretizujú v pracovnej zmluve v prípade, ak nie sú dojednané v kolektívnej zmluve. Ak sú dojednané v kolektívnej zmluve, stačí, ak sa v pracovnej zmluve odkáže na príslušné ustanovenia kolektívnej zmluvy. Je ponechané na zmluvnej vôli účastníkov pracovného pomeru, ako široko si dojednajú druh práce v pracovnej zmluve.

EFEKT 2/2003

Zamestnávateľ je povinný okrem podstatných náležitostí uviesť v pracovnej zmluve aj


Legislatíva

Výplatné termíny Podľa ust. § 129 Zákonníka práce je mzda splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Výplatné termíny sa v aplikačnej praxi spravidla dojednávajú na termíny okolo 15. dňa nasledujúceho po vykonaní práce. Stanovenie konkrétneho termínu výplat je právne významné pre plynutie lehoty zakotvenej v § 69 ods. 1 písm. b Zákonníka práce. Na základe toho, ak zamestnávateľ v stanovený termín a ani do 15 dní po tomto termíne nevyplatí zamestnancovi mzdu alebo náhradu mzdy alebo ich časť, má zamestnanec právny titul na to, aby okamžite skončil pracovný pomer, pričom má ešte nárok na náhradu mzdy v sume dvojnásobku svojho priemerného mesačného zárobku. Pracovný čas Novelou Zákonníka práce boli v odseku 9 vypustené slová „aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov“ a maximálny pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas je 48 hodín týždenne. Z takto stanoveného maximálneho pracovného času bola ustanovením § 252 ods. 2 Zákonníka práce zakotvená na prechodné obdobie výnimka, ktorá spočíva v tom, že do 31. decembra 2003 predstavuje maximálny pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas 58 hodín týždenne. Vypustením slov „aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov“ sa znovu umožnilo súčasne dojednať dva, respektíve viacero pracovných úväzkov na ustanovený týždenný pracovný čas (40 hodín), pri ktorom sa vykonáva i práca nadčas v súlade so stanoveným limitom. V súvislosti s dĺžkou pracovného času treba upozorniť, že u mladistvých zamestnancov naďalej, z dôvodu ich ochrany, boli v dikcii ustanovenia odseku 7 ponechané slová „aj pre viacerých zamestnávateľov“. Na základe toho si môže mladistvý zamestnanec zvoliť, či bude vykonávať prácu na ustanovený týždenný pracovný čas u jedného zamestnávateľa alebo či sa rozhodne vykonávať prácu u viacerých zamestnávateľov, pričom pracovné úväzky mladistvého zamestnanca u týchto zamestnávateľov sa pomerne rozdelia tak, aby ich súčet tvoril ustanovený týždenný pracovný čas. Výmera dovolenky Podľa ust. § 103 Zákonníka práce je základná výmera dovolenky najmenej štyri týždne, pričom zamestnancovi, ktorý do konca

kalendárneho roka dovŕšil aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku veku, patrí dovolenka najmenej vo výmere piatich týždňov. Predmetné ustanovenie obsahuje zákonné minimum dĺžky dovolenky a z tohto titulu je zamestnávateľ oprávnený poskytnúť zamestnancovi dovolenku vo väčšom rozsahu. V prípade, že je výmera dovolenky vo väčšom rozsahu dohodnutá v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ nie je povinný túto dĺžku duplicitne dojednávať v pracovnej zmluve a v zmysle § 43 ods. 3 Zákonníka práce bude stačiť, ak sa v pracovnej zmluve uvedie odkaz na ustanovenia príslušnej kolektívnej zmluvy. Výpovedné doby Výpovedná doba je podľa § 62 ods. 1 Zákonníka práce rovnaká pre zamestnávateľa aj zamestnanca a je podľa novely Zákonníka práce najmenej dva mesiace. Ak je daná výpoveď zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, je výpovedná doba najmenej tri mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Z uvedeného vyplýva, že účastníci pracovného pomeru sa môžu od tejto právnej úpravy odchýliť a môžu dohodnúť aj dlhšiu dĺžku výpovednej doby. Pri dojednanom pracovnom pomeru na pracovný čas, v ktorom je rozsah pracovného času menej ako 20 hodín týždenne, sa novelou Zákonníka práce zakotvila dĺžka výpovednej doby 15 dní, pričom táto začína plynúť dňom, v ktorom sa doručila výpoveď. Účastníci pracovného pomeru si môžu v pracovnej zmluve dohodnúť aj iné dojednania, na ktorých majú záujem. V praxi si najčastejšie dojednávajú skúšobnú dobu a pracovný pomer na dobu určitú. Zamestnávanie v pracovnoprávnych vzťahoch na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bude riešené v nasledujúcom čísle. -e-

Kódex neziskového práva Projekt Kódex neziskového práva sa zameral na tvorbu právnych analýz, ktoré sa stávajú podkladom pre vypracovanie legislatívneho zámeru Kódexu neziskového práva na Slovensku. Právne analýzy sú nasmerované k základnej štruktúre kódexu a svojim obsahom dokumentujú oprávnenosť jeho tvorby. Na základe predmetných analýz je v súčasnosti navrhnutá nasledovná štruktúra novej právnej úpravy: 1. Preambula zákona - v tejto časti sa počíta s definíciou verejného záujmu v tejto právnej úprave 2. Všeobecná časť - v tejto časti sa počíta s definíciami hlavných pojmov, ktoré budú obsiahnuté v novej právnej úprave 3. Časť Register - v tejto oblasti bude v priebehu mesiaca september vytvorená koordinačná skupina zo zástupcov MVO 4. Časť Právne formy - v tejto oblasti bude v priebehu mesiaca september vytvorená koordinačná skupina zo zástupcov MVO 5. Časť Hospodárenie - v tejto oblasti bude v priebehu mesiaca september vytvorená koordinačná skupina zo zástupcov MVO 6. Časť Registrový úrad - v tejto oblasti bude v priebehu mesiaca august vytvorená koordinačná skupina zo zástupcov MVO 7. Časť Dobrovoľníctvo - v tejto oblasti sa v mesiaci august vytvorila koordinačná skupina zo zástupcov MVO 8. Časť daňová úprava MVO Vážení zástupcovia MVO, Pokiaľ máte záujem zúčastniť na práci v jednotlivých sekciách, ktoré budú vytvorené podľa jednotlivých častí (pozri vyššie), prosim, kontaktujte mailom koordinátora Ing. Milana Andrejkoviča andrejkovic@mvoservis.sk tel.: 02 5024 8281

EFEKT 2/2003

Kódex neziskového práva

ďalšie pracovné podmienky, ktorými sú: - výplatné termíny, - pracovný čas, - výmera dovolenky a - dĺžka výpovednej doby.

13


Finančný manažment Autorka: RNDr. Ivona Herichová

Účtovné výkazy Niektorí finanční manažéri s ambíciou riadiť organizáciu považujú účtovné výkazy za problém účtovníkov. Zaujímajú sa o ne najčastejšie v prípade potreby ich uverejnenia vo výročnej správe. Títo ľudia často organizáciu úspešne založili a uviedli do chodu, no hľadajú finančné nástroje, ktoré im umožnia efektívne riadenie. Porozumenie základným účtovným výkazom je nevyhnutnosťou , bez ktorej je úspešné riadenie organizácie málo pravdepodobné.

Kto potrebuje účtovné informácie? Ak má nejaká organizácia fungovať účinne a výkonne, je nevyhnutné, aby si viedla evidenciu. Bez vypracovania systému, ktorý zabezpečí túto evidenciu, príslušné zainteresované strany budú mať prinajlepšom len neúplné informácie a v dôsledku toho budú v nevýhode. Vlastníci nedostanú uspokojivé zhrnutie udalostí daného obdobia a manažéri nebudú schopní prijať účinné rozhodnutia v dôsledku nedostatku závažných informácií. Strany, ktoré môžu byť zainteresované na účtovných informáciách: - Vlastníci - majitelia - žiadajú historické účtovné informácie. - Manažéri - potrebujú informácie umožňujúce riadenie a rozhodovanie o činnosti. - Vládne a iné orgány - napr. jednotlivé ministerstvá žiadajú zúčtovania dotácií, daňový úrad potrebuje informácie na účely zdaňovania. - Veritelia - sú to subjekty, ktoré poskytli služby, tovar alebo peniaze organizácii a súhlasili s tým, aby sa splácali až o nejaký čas. Prv než potenciálni alebo aj terajší veritelia podniknú čokoľvek voči nejakej organizácii, chcú mať k dispozícii všetky dostupné informácie, na základe ktorých

môžu posúdiť stupeň spoľahlivosti. - Zamestnanci - potreba informovanosti zamestnancov je dôležitá najmä z dôvodu zlepšenia motivácie zamestnancov na zabezpečení plynulého chodu celej organizácie. - Zákazníci a verejnosť - potreba informácií súvisí s dôležitosťou poskytovať kvalitu za peniaze a s dodržiavaním dodávok pre zákazníkov. Za účelom prípravy informácií sa musí viesť evidencia. Problém však predstavuje objem a podrobnosť údajov účtovných zápisov, ktoré treba evidovať. Nie každý užívateľ účtovných informácií bude vyžadovať taký istý objem informácií a aj hĺbka súvisiacich potrebných podrobností sa bude líšiť. Toto je dôležitý problém, ktorému by sa vedenie organizácie malo primerane venovať a zabezpečiť tak, aby správni ľudia dostávali správne informácie v správny čas. Poskytovanie vnútorných informácií sa zabezpečuje v rámci nákladového a manažérskeho účtovníctva. Finančné účtovníctvo sa zaoberá poskytovaním súhrnných informácií pre externých užívateľov vrátane vlastníkov a pre najvyššiu úroveň manažmentu. Toto hľadisko účtovníctva si vyžaduje, aby informácie boli podávané v primeranej forme. Účtovné výkazy, akými sú súva-

ha, výkaz ziskov a strát a výkaz peňažného toku, predstavujú finančné diagnostické nástroje ukazujúce, ako na tom organizácia je: veľmi dobre, dobre, stredne, zle alebo jej hrozí insolventnosť.

Základné účtovné výkazy Forma požadovaných zosumarizovaných informácií zahrnuje tri hlavné výkazy, ktoré sú v skutočnosti iba radom informačných listov usporiadaných formalizovaným spôsobom. Sú to: 1. Súvaha - zobrazuje finančnú situáciu organizácie v ktoromkoľvek časovom okamihu uvedením hodnôt položiek, ktoré vlastní (aktíva) a ktoré dlhuje (pasíva). Súvaha môže predstavovať situáciu vždy len v určitom časovom okamihu, pretože kedykoľvek sa zmení nejaká položka aktív či pasív - t.j. zvýši sa alebo sa zníži - súvaha sa tiež zmení, pretože predstavuje sumarizáciu týchto aktív a pasív. Peňažný objem uvedených aktív sa vždy musí rovnať peňažnému objemu pasív. Súvaha bežne neukazuje pravdivú alebo ekonomickú hodnotu aktív a pasív - lebo to, akú má niečo hodnotu, závisí od veľkého počtu premenných. Súvaha ukazuje iba také hodnoty, aké sú uvedené v účtovných záznamoch organizácie. 2. Výkaz ziskov a strát - meria rozdiel medzi peňažnou hodnotou získanou za poskytovanie tovaru či služieb a peňažnou hodnotou nákladov, ktoré boli potrebné na dosiahnutie týchto príjmov. Zisk alebo strata za dané obdobie sa nemusia rovnať zvýšeniu alebo zníženiu stavu hotovosti počas tohto obdobia - ide o tzv. priraďovací princíp (alebo časové rozlíšenie). Výkaz ziskov a strát nie je zisťovaním prijatej alebo vyplatenej hotovosti. Je zisťovaním ekonomických hodnôt výnosov a ekonomických hodnôt súvisiacich s vytvorením týchto výnosov. 3. Výkaz peňažného toku (cash flow) zachytáva prírastok a úbytok peňazí za určité časové obdobie.

Súvaha

Účtovné výkazy

Súvaha je účtovný výkaz, ktorý zobrazuje finančný stav organizácie tak, ako je zobrazený na účtoch v určitom časovom okamihu. Finančný stav pozostáva z aktív a pasív organizácie a celková hodnota jedných sa nevyhnutne musí rovnať celkovej hodnote druhých.

14

Kategorizácia aktív a pasív Je pravdepodobné, že organizácia počas svojej činnosti urobí veľa transakcií. Tieto transakcie vo väčšine prípadov povedú k zmene hodnoty jestvujúcich aktív a pasív alebo vytvoria ďalšie aktíva a pasíva. Keďže súvaha je vlastne informačný výkaz, je možné zvýrazniť jej užitočnosť kategorizáciou aktív a pasív. Výkaz peňažného toku (cash flow) - zachytáva prírastok a úbytok peňazí za určité časové obdobie.

EFEKT 2/2003

Aktíva medzi typické aktíva patria:


Finančný manažment Peniaze v pokladni alebo v banke Zásoby tovaru Zariadenie a inventár Budovy, stroje, prístroje Vozidlá

PASÍVA

Dlhodobé aktíva Zariadenie Automobily Stroje, prístroje

Vlastný kapitál Fondy: Základné imanie Nerozdelené zisky

Obežné aktíva Zásoby Pohľadávky Peniaze Bankový účet

Dlhodobé pasíva Bankové úvery

Tabuľka č. 1

Občianske združenie Detská radosť súvaha k 31.12.2002 (horizontálny formát) Aktíva

Štruktúra súvahy Základná súvaha pozostáva z jednoduchého rozdelenia výkazu na dve polovice, jednu pre aktíva a druhú pre pasíva. Takáto horizontálna štruktúra súvahy sa bežne používa a určite ste sa s ňou už stretli v praxi (pozri Tab. 1 a Tab. 2). Iný spôsob prezentovania súvahy, používaný pri bežnej manažérskej práci, je známy ako vertikálny formát súvahy. Tiež znázorňuje, aké sú aktíva a pasíva, ale iným spôsobom. Tento vertikálny formát má istú výhodu - znázorňuje čistú hodnotu organizácie. Možno ju získať pripočítaním dlhodobých aktív k obežným aktívam a následným odpočítaním všetkých obežných a dlhodobých pasív (pozri Tab. 3).

v Sk

Dlhodobé aktíva Počítače

55 000

Obežné aktíva Pohľadávky Peniaze Bankové účty

20 000 35 000 77 000

Aktíva spolu Pasíva „Pasíva“ je účtovnícky termín pre všetky sumy dlžné z hľadiska financovania organizácie - zdroje financovania. Kategorizáciou pasív sa zvyšuje informačná hodnota výkazu. Tri skupiny pasív sú: Dlhodobé záväzky - dlhodobé pasíva Krátkodobé záväzky - obežné pasíva Vlastné zdroje Prvé dve kategórie sa rozlišujú rovnakými kritériami ako dlhodobé aktíva a obežné aktíva, kým názov vlastné zdroje zahŕňa fondy organizácie a nerozdelený zisk.

Obežné pasíva Záväzky Debety na bežnom účte

Pasíva

187 000

v Sk

Vlastný kapitál Fond pomoci Detský fond Nerozdel.zisk

45 000 65 000 25 000

Obežné pasíva Záväzky z obchodného styku Záväzky voči zamestnancom

20 000 32 000

Pasíva spolu

187 000

AKTÍVA = PASÍVA Tabuľka č. 2

Občianske združenie Detská radosť súvaha k 31.12.2002 (vertikálny formát) v Sk Dlhodobé aktíva Obežné aktíva: Pohľadávky Peniaze Bankové účty OA Spolu

55 000 20 000 35 000 77 000 132 000

mínus Obežné pasíva: Dodávatelia Záväzky voči zamestnancom OP spolu

20 000 32 000 52 000

Čisté obežné aktíva Čisté aktíva spolu

80 000 135 000

reprezentované: Vlastný kapitál Fond pomoci Detský fond Nerozdel. Zisk Vlastný kapitál spolu (čistá hodnota)

45 000 65 000 25 000 135 000

Účtovná rovnováha Pojem rovnováha sa používa preto, lebo aktí-

Účtovné výkazy

„Aktíva“ je účtovnícke profesionálne pomenovanie pre investovanie peňazí do rôznych druhov majetku. Keď sa aktíva uvádzajú v súvahe, je bežnou praxou kategorizovať ich pod určitými názvami a uvádzať ich v určitom poradí, aby sa zvýraznila informačná hodnota výkazu. Niektoré z nich sú také, ktoré organizácia mieni mať dlhšie, kým iné zostanú majetkom organizácie iba na kratší čas. Tieto skupiny kategórií budú typicky obsahovať: Dlhodobé aktíva - sú držané dlhšie než jeden rok: Pozemky a budovy Výrobné linky a stroje Zariadenie a inventár Dlhodobé investície Obežné aktíva - sú držané kratšie než jeden rok: Zásoby Pohľadávky Krátkodobé investície Peniaze v banke a v pokladni

AKTÍVA

Tabuľka č. 3

EFEKT 2/2003

15


Finančný manažment va a pasíva musia byť vyvážené. Pri predstave, že aktíva a pasíva sú miskami na rovnoramennej váhe, po každom pohybe medzi aktívami a pasívami musia zostať váhy v rovnováhe. Zabezpečenie rovnováhy sa vykonáva pomocou metódy a systému podvojného účtovníctva.

Obmedzenia súvahy Súvaha vyjadruje hodnotu organizácie iba pomocou čísel z účtovníctva. V praxi je však skutočná hodnota organizácie daná ešte niečím, čo nie je možné vyjadriť číslami. Jednou osobitnou položkou aktív, ktorej charakter sa líši od charakteru hmotného majetku, je goodwill. Je príkladom nehmotného investičného majetku, ktorého ocenenie je veľmi problematické. Ako vyčíslite skutočnosť, že o služby

AKTÍVA = PASÍVA

vašej organizácie je väčší záujem ako o podobné služby inej organizácie? A čo ľudia pracujúci pre vašu organizáciu? Často predstavujú najväčšie aktívum. Samozrejme, môžu existovať aj takí, ktorí sú skôr „pasíva“.

Výkaz ziskov a strát Tento výkaz sa zostavuje, podobne ako súvaha, k určitému časovému obdobiu, minimálne však ku koncu účtovného obdobia. Vyjadruje výnosy a náklady organizácie za toto časové obdobie. Z rozdielu výnosov a nákladov je zrejmé, ako organizácia hospodárila, t.j., či je v strate alebo vytvára zisk (prebytok). Výkaz ziskov a strát je tiež základom pre zostavenie daňového priznania (pozri Tab. 4).

Účtovné výkazy

Prečo zisk nie je rovný peniazom Aj keď zisk nie je hlavným motívom existencie neziskových organizácií, je dobré, ak je ho schopná organizácia vytvoriť. Všetky zisky sa musia používať na financovanie ďalších verejnoprospešných činností, čím sa skvalitňuje práca organizácie. Dôležité je uvedomiť si, že ak organizácia vykazuje zisk, neznamená to, že má k dispozícii voľné finančné prostriedky. V dôsledku nepravidelnosti pohybu peňažných prostriedkov možno vykázať zisk, ktorý sa v danom časovom období ešte nemusí zhmotniť vo forme peňazí. (napr. pohľadávky voči odberateľom).

Výkaz peňažného toku - cash-flow Pre existenciu organizácie je dôležité mať k

16

EFEKT 2/2003

dispozícii dostatočnú sumu peňazí Občianske združenie Detská radosť na zaplatenie miezd, odvodov a na Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002 nákup zdrojov. Poznanie nárokov na zdroje a efektívne použitie Výnosy: v Sk peňažných prostriedkov je dôležitou Z predaja služieb 84 000 časťou finančného manažmentu. Z prenájmu 60 000 Nedostatok kontroly môže viesť k Prijaté príspevky od iných organizácií 650 000 situácii, keď bude existencia orgaPrijaté príspevky od fyzických osôb 42 000 nizácie ohrozená (napr. nezaplatePrijaté členské príspevky 35 000 nie nájmu za kanceláriu, faktúry za Dotácie na prevádzku 40 000 Výnosy spolu 911 000 telefón). Na druhej strane nie je žiaduce mať k dispozícii príliš veľa Náklady: v Sk peňazí, pretože sa tieto potom Spotreba materiálu a energie 336 000 nedostatočne využívajú. Náklady vynaložené na služby 84 000 Veľmi dôležitým pojmom je likOsobné náklady 264 000 Ostatné náklady 32 000 vidita. Vyjadruje rýchlosť, akou Odpisy 7 500 organizácia dokáže riadiť svoj Poskytnuté príspevky 162 500 peňažný tok tak, aby platila dlžoby Náklady spolu 886 000 v čase ich splatnosti. Pojem solventnosť sa používa vtedy, keď je Zisk (prebytok) 25 000 organizácia schopná stále platiť Výnosy – náklady = zisk/strata svoje dlhy v čase ich splatnosti. Nesolventná organizácia je tá, ktorá Tabuľka č. 4 nedokáže zaplatiť svoje dlhy. Správna úroveň likvidity je preto veľmi podstatná. Existuje množstvo Občianske združenie Detská radosť organizácií, ktoré zanikajú v dôsledVýkaz peňažného toku k 31. 12. 2002 ku nedostatku peňažných prosPríjmy: v Sk triedkov, a táto hrozba je častou Za služby 84 000 realitou najmä pre neziskové orgaZ prenájmu 50 000 nizácie. Granty 640 000 Je určite rozumné zachytiť Príspevky od fyzických osôb 42 000 prírastok a úbytok peňazí za určité Členské príspevky 35 000 obdobie v nejakom prevádzkovom Dotácie 40 000 Príjmy spolu 891 000 výkaze. Takýto výkaz sa nazýva výkazom peňažného toku alebo Výdavky: cash-flow. Spotreba materiálu a energie 331 000 V tomto výkaze sú zachytené iba Služby 69 000 skutočne finančne zrealizované Osobné – mzdy, odvody 232 000 príjmy a výdavky organizácie za urOstatné 32 000 Poskytnuté príspevky 162 500 čité časové obdobie. Keďže účtoVýdavky spolu 826 500 vanie o peňažných príjmoch a výdavkoch je princípom jednoduPeňažný zisk 64 500 chého účtovníctva, predstavuje tento výkaz aj závierkový účtovný výkaz Príjmy – výdavky = zisk (strata) v hotovosti v jednoduchom účtovníctve - pod Tabuľka č. 5 názvom Výkaz o príjmoch a výdavkoch. Je dôležité zostavovať výkaz peňažného chýba položka odpisy, pretože ide o fiktívny toku pre všetky organizácie, pretože iba na zá- náklad, ktorý iba zachytáva fyzické opotrebenie klade neho si vedia manažéri spraviť predstavu dlhodobého majetku (v našom prípade počío likvidite organizácie za určité časové obdobie. tačov). Je tiež dobrým východiskom pre zostavenie Na záver rozpočtu cash-flow na budúce časové obdobie Teraz by ste už mali viac-menej porozumieť (pozri Tab. 5). Všimnite si, že zisk z Výkazu ziskov a strát reči účtovníkov a vedieť, že je pre finančného sa nerovná realizovanému peňažnému zisku manažéra iba prínosom pochopiť účel prípravy z Výkazu cash-flow. Sumy v položkách príjmov a podstatu účtovných výkazov. Zo súboru a výdavkov nie sú vždy totožné so sumami účtovných výkazov môžete pomocou analýzy v položkách výnosov a nákladov. Rozdiely pred- získať veľké množstvo informácií. Tieto informástavujú pohľadávky a záväzky organizácie, t.j. cie pri správnom použití určite využijete pri efekčasový posun medzi účtovaním výnosov a nák- tívnom riadení organizácie. -eladov a realizáciou platby. Vo Výkaze cash-flow


Finančný manažment

Už po tretíkrát budú mať občania možnosť rozhodnúť o 1 % z dane, a to na jar 2004. Po prvý raz k nim pribudnú aj právnické osoby. Mimovládne neziskové organizácie (MVO) sa tak budú môcť uchádzať o 1 % + 1 %. Na to, aby mohli tak urobiť, musia sa v období od 1. septembra do 15. decembra 2003 zaregistrovať u ktoréhokoľvek notára. MVO sa registrujú len raz, bez ohľadu na to, ktoré osoby budú oslovovať pre získanie 1 % z dane. Ak neviete, ako treba pri registrácii postupovať, ponúkame vám základné rady. Ďalšie informácie k 1 % z dane získate v osobitnom čísle Efektu, ktoré bude vydané ihneď po prijatí nového zákona o daniach z príjmov, resp. na www.rozhodni.sk.

Aký je postup pri registrácii prijímateľov? Štatutárny zástupca MVO alebo ním splnomocnená osoba pri registrácii notárovi predloží: 1. rozhodnutie o registrácii, t.j. o založení organizácie s právnou subjektivitou, vrátane potvrdenia o pridelení IČO, 2. potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že daná MVO nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie potvrdenie od Národného úradu práce nie staršie ako 30 dní o tom, že MVO nemá nedoplatok na príspevku na poistení v nezamestnanosti, 3. potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že MVO nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci MVO poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení u jednej a niektorí zamestnanci u inej zdravotnej poisťovne, je potrebné získať potvrdenie od oboch poisťovní. Ak MVO nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá, 4. potvrdenie banky o vedení účtu danej MVO, na ktorý má byť podiel 1 % z dane poukázaný. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje. Vzory potvrdení a dokladov potrebných k registrácii nájdete na www.rozhodni.sk. POZNÁMKY: - Ak MVO nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedená v registri a tým jej ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení. Podobný typ

potvrdenia potrebuje MVO aj od Národného úradu práce v súvislosti s odvodmi do Fondu zamestnanosti. - Podľa získaných informácií od prijímateľov 1 % z dane v roku 2002/2003 bola priemerná výška poplatku 129,- Sk. Organizáciám, ktoré splnia zákonom stanovené kritériá, príslušný notár vydá rozhodnutie formou notárskej zápisnice do 15. decembra 2003. Notár, ktorý takéto osvedčenie vykonal, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Notárskej komore SR identifikačné údaje prijímateľa, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ zriadený účet, a číslo tohto účtu. Zoznam prijímateľov je Notárska komora SR povinná zverejniť do 15. januára 2004.

Koľko stojí registrácia u notára? Podľa informácií získaných od prijímateľov 1 % z dane v roku 2002/2003 bol v priemere poplatok za registráciu u notára 1 122,30 Sk.

Stretnutie k odstráneniu nepresností v zozname prijímateľov V polovici júla sa zástupcovia 1.SNSC zúčastnili na zasadnutí Prezídia Notárskej komory SR (NK SR). Dôvodom ich účasti bolo hľadanie riešení, ktoré by viedli k zníženiu a odstráneniu nepresností v informáciách o mimovládnych neziskových organizáciách, ktoré sa vyskytovali v zozname prijímateľov 1 % z dane v minulom roku. Dohodlo sa, že dodávateľ softvéru pre NK SR spraví také zmeny v systéme, ktoré by mali viesť k zníženiu až zamedzeniu vzniku chýb v údajoch o MVO.

Ako ovplyvní daňová reforma 1 % z dane? Už viac ako pol roka sa hovorí o daňovej reforme a jej vplyvoch na mimovládne neziskové organizácie, na „nový“ zdroj financovania MVO - 1 % z dane. Čitateľom Efektu prinášame aktuálne informácie o dianí pri príprave zákona o daniach z príjmov, a to vo vzťahu k 1 % z dane.

Čo sme chceli zjednodušiť V tomto roku bolo zámerom organizátorov všeobecného vzdelávacieho a informačného programu 1 % pre hodnotnejší život okrem širokej osvety aj zjednodušenie mechanizmu poukazovania 1 % z dane. V tejto súvislosti sa odborníci z 1.SNSC sa spolupodieľali na návrhoch, ktoré boli zaslané Ministerstvu financií SR (MF SR) legislatívno-ekonomickou pracovnou skupinou Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie v rámci medzirezortného pripomienkového konania 11. 6. 2003. Zatiaľ bola do pripravovaného zákona zapracovaná len jedna pripomienka MVO, a to zahrnutie údajov z tlačiva vyhlásenia do formulára daňového priznania. Ďalšie zmeny, ktoré boli navrhnuté k 1 % z dane, avšak sa v návrhu zákona o daniach z príjmov nenachádzajú: A/ zjednodušenie mechanizmu poukázania u zamestnancov, a to zapracovaním údajov z vyhlásenia v rámci ročného zúčtovania preddavkov. Riziko prijatia tohto zjednodušenia je v znížení anonymity daňovníkov a potrebnosti úpravy ďalších s tým súvisiacich zákonov B/ vynechanie právnej formy prijímateľa 1 % z dane z údajov uvádzaných o MVO vo vyhlásení C/ odbúranie každoročnej povinnej registrácie MVO, pričom „nové“ organizácie, ktoré by sa uchádzali o 1 % z dane, by sa registrovali len raz, a to u ktoréhokoľvek notára kedykoľvek počas roka. Už zaregistrované MVO v prípade zmien v údajoch by mali povinnosť ich oznámiť notárovi D/ pri registrácii MVO nepožadovať potvrdenia od Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a úradu práce.

Čo je v návrhu zapracované Podľa dostupných informácií boli v čase uzávierky časopisu (11. augusta 2003) do zákona o daniach z príjmov zapracované tieto zmeny vo vzťahu k 1 %: A/ zahrnutie údajov z tlačiva vyhlásenia k 1 % z dane do formulára daňového priznania daňovníka (návrh legislatívno-ekonomickej pracovnej skupiny Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie) B/ zasielania vyhlásenia k 1 % z dane zamestnancom na daňový úrad podľa trvalého bydliska zamestnanca (návrh MF SR) C/ doba poukázania podielu 1 % z dane daňovým úradom do 6 mesiacov od uplynutia zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vyhlásenie podáva, t.j. do 30. júna (návrh MF SR). -jk-

EFEKT 2/2003

1 % z dane

Od septembra registrácia prijímateľov 1 % z dane

17


Účtovníctvo Autorka príspevkov v sekcii Účtovníctvo: RNDr. Marcela Dobešová

Postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva podľa nových právnych noriem - časť 1 Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22 602/200292, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, je rozpracovaný zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, platný od 1. januára 2003.

Jednoduché účtovníctvo

Kto vedie jednoduché účtovníctvo?

18

vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť na účely dosiahnutia zisku v zmysle zákona č. Zákon o účtovníctve taxatívne vymenoval, 513/1991 Zb - Obchodný zákonník. ktoré „neziskové organizácie“ môžu účtovať V sústave podvojného účtovníctva môžu v sústave jednoduchého účtovníctva. Ide účtovať všetky organizácie ako účtovné jedo nasledovné organizácie: notky, avšak v sústave jednoduchého a) politické strany a hnutia, občianske účtovníctva iba tie, ktoré spĺňajú hore uvezdruženia, ich organizačdené podmienky. né zložky a orgány, Prechod z jednej Keď príde čas, že by sme ktoré majú právnu subúčtovnej sústavy do jektivitu, organizačné druhej sa nemôže mohli, tak čas, keď sme zložky Matice slovenuskutočniť v priebemohli, už uplynul. skej, ktoré majú právnu hu roka. Môže sa subjektivitu, združenia uskutočniť vždy len Marie von Ebner-Eschenbach právnických osôb, pok prvému dňu účzemkové spoločenstvá, tovného obdobia, naslespoločenstvá vlastníkov dujúceho po období, bytov a nebytových priestorov, neinvestičné v ktorom boli zistené dôvody na zmenu fondy a neziskové organizácie poskytujúce účtovnej sústavy. Všetky účtovné jednotky všeobecne prospešné služby v prípade, že môžu účtovať v sústave podvojného účnepodnikajú a ak Ich príjmy v predchádzajú- tovníctva, ale naopak to neplatí. Tie organizácom roku nedosiahli výšku 3 000 000 Sk cie, ktoré majú povinnosť použiť sústavu podb) cirkvi a náboženské spoločnosti, ich vojného účtovníctva, nemôžu účtovať v súsorgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú tave jednoduchého účtovníctva. právnu subjektivitu, ak nepodnikajú a ak nie Účtovné knihy sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho Účtovná jednotka je povinná viesť naslerozpočtu. Je potrebné upozorniť práve na pod- dovné účtovné knihy: mienku nepodnikania a sledovania - peňažný denník, ktorý obsahuje údaje objemu príjmov v predchádzajúcom o stave peňažných prostriedkov, účtovnom období, resp. v prípade cirkví - kniha pohľadávok, ktorá obsahuje najmä a ich inštitúcií je podmienka neprijatia údaje o dlžníkoch, pohľadávkach v peňažnom žiadnych prostriedkov zo štátneho vyjadrení, poskytnutých preddavkoch, poskytrozpočtu v akejkoľvek forme. V opačnom nutých pôžičkách, pohľadávkach dane prípade aj tieto organizácie sú povinné účto- z príjmov, pohľadávkach nepriamych daní vať v sústave podvojného účtovníctva. Tiež a pohľadávkach voči Sociálnej poisťovni, nadácie nemôžu viesť jednoduché účtovníct- Národnému úradu práce a príslušnej zdravotvo od 1. januára 2003 v zmysle nového nej poisťovni, - kniha záväzkov, ktorá obsahuje najmä zákona o účtovníctve. Podnikaním sa rozumie sústavná čin- údaje o veriteľoch, výške záväzku v peňažnom nosť vykonávaná samostatne podnikateľom vyjadrení, prijatých preddavkoch, prijatých EFEKT 2/2003

úveroch a pôžičkách, záväzkoch dane z príjmov, pohľadávkach nepriamych daní, záväzkoch voči zamestnancom, záväzkoch voči Sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce a príslušnej zdravotnej poisťovni, - pomocné knihy, ak ich vedenie je potrebné na preukazovanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad kniha o kartách dlhodobého majetku, o pohybe zásob, pomocná kniha z pracovnoprávnych vzťahov a pod. Účtovná kniha nie je len peňažný denník, ako sa veľakrát v praxi používa, ale aj ostatné účtovné knihy, v ktorých sa účtuje o jednotlivých druhoch majetku a záväzkoch. Táto účtovná evidencia je potrebná na preukazovanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke.

Kedy nastane účtovný prípad? Deň uskutočnenia účtovného prípadu je deň, keď došlo v organizácii k zmene v majetku, záväzkoch, príjmoch alebo výdavkoch. Túto zmenu je potrebné v zmysle zákona o účtovníctve zaznamenať. Ide o: a) vznik pohľadávky a záväzku, platba záväzku, inkaso pohľadávky, postúpenie pohľadávky, vklad pohľadávky, poskytnutie alebo prijatie preddavku, prevzatie dlhu, výplatu alebo prevzatie hotovosti, nákup alebo predaj peňažných prostriedkov alebo cenných papierov v cudzej mene, pripísanie cenných papierov na účet v Stredisku cenných papierov, dohodnutie a vyrovnanie obchodu s cennými papiermi, devízami, splnenie dodávky, zistenie manka, schodku na majetku, prebytku majetku, škody, pohyb majetku vo vnútri účtovnej jednotky a ďalšie skutočnosti vyplývajúce z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali alebo o ktorých sú k dispozícii potrebné doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti, b) pri nehnuteľnosti je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti nadobúdateľovi, c) pre výpočet kurzových rozdielov je


Účtovníctvo

Ako začať účtovať? Pri začatí svojej činnosti, resp. na začiatku účtovného obdobia (obvykle k 1. januáru bežného roka) je organizácia povinná otvoriť účtovné knihy. Ku dňu, ku ktorému účtovná jednotka otvára účtovné knihy, prevedie: 1. do peňažného denníka zostatky peňažných prostriedkov v hotovosti, v bankách, ako aj priebežné položky z konca predchádzajúceho účtovného obdobia, 2. do knihy pohľadávok a záväzkov zostatky pohľadávok a záväzkov, 3. zostatky ostatných zložiek majetku do pomocných kníh.

Peňažný denník V peňažnom denníku sa chronologicky zapisujú pohyby peňažných prostriedkov v banke a v hotovosti. V ňom sa účtujú: a) príjmy a výdavky v hotovosti vrátane prijatých šekov, b) príjmy a výdavky vykonávané prostredníctvom banky alebo pobočky zahraničnej banky, c) priebežné položky, d) zápis kurzových rozdielov pri účtovnej závierke. Všetky pokladne korunové, resp valutové, ako aj všetky účty v bankách vedené v slovenských korunách alebo v iných menách musia byť zachytené v peňažnom denníku Druhové členenie peňažného denníka nastáva v príjmoch a výdavkoch, ktoré si určí účtovná jednotka sama podľa svojich potrieb a činnosti. Druhové členenie príjmov a výdavkov je nevyhnutné aj z hľadiska ich zdaňovania, t.j. oddelene viesť v peňažnom denníku príjmy zdaňované a nezdaňované a k nim príslušné výdavky, taktiež zdaňované a nezdaňované. Druhotné členenie príjmov: - priebežná položka (pri prevodoch medzi bankovými účtami a pokladnicou a prevodoch medzi bankovými účtami a pokladňami navzájom), - z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa, - z majetku (najmä príjmy z prenájmu, úroky

z peňažných vkladov a výnosy z cenných papierov), - z darov a príspevkov, - z členských príspevkov, - z príspevkov z podielu zaplatenej dane (tu sa uvádzajú príjmy z príspevkov z podielu zaplatenej dane podľa osobitného predpisu 1 % z podielu zaplatenej dane), - z verejných zbierok, - z lotérií a iných podobných hier, - z dedičstva, - z organizovania akcií, - z dotácií, - z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky, - z predaja majetku, - z poskytovania služieb, - ostatné (je možné členiť podrobnejšie podľa potrieb účtovnej jednotky), - daňové úpravy (tu sa uvádzajú úpravy príjmov v zmysle príslušného ustanovenia zákona o daniach z príjmov). Druhotné členenie výdavkov: - priebežná položka (pri prevodoch medzi bankovými účtami a pokladnicou a prevodov medzi bankovými účtami a pokladňami navzájom), - dlhodobý majetok, - finančné investície, - zásoby, - služby, - mzdy, - platby do poistných fondov, - ostatné (je možné členiť podrobnejšie podľa potrieb účtovnej jednotky), - daňové úpravy (tu sa uvádzajú úpravy príjmov v zmysle príslušného ustanovenia zákona o daniach z príjmov, napr. odpisy). V priebežných položkách sa zapíše prevod finančných prostriedkov z pokladnice na účet ako výdavok peňažných prostriedkov v hotovosti a príjem. Následne sa výpis z bankového účtu zapíše ako príjem na bežnom účte a výdavok v priebežných položkách. Obdobne sa postupuje pri prevodoch medzi pokladňami alebo bankovými účtami. Peňažné prostriedky v cudzej mene v denníku sa sledujú v slovenskej mene a v cudzej mene. Pri uzatváraní účtovných kníh zahraničná mena sa prepočítava na slovenskú menu podľa § 24 ods. 1 písm. b zákona. Kurzový rozdiel vyplývajúci z prepočtu sa zapisuje ako posledný zápis v denníku ako nepeňažný príjem alebo nepeňažný výdavok. Pre zabezpečenie prehľadnosti a zrozumiteľnosti účtovníctva je potrebné si zvoliť určitý spôsob evidovania, resp. číslovania účtovných dokladov v prepojení na peňažný denník tak, aby bolo možné preveriť zápis účtovného prípadu v peňažnom denníku v nadväznosti na účtovný doklad.

Predstavujeme... RNDr. Marcela Dobešová

Vzdelanie: 1976 - 1981 Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava, odbor numerická matematika Ďalšie vzdelávanie: 1994 Absolvovanie kurzu na získanie osvedčenia na výkon profesie audítora a asistenta audítora poriadaného Slovenskou komorou audítorov 1994 Oprávnenie na výkon činnosti asistenta audítora, priebežne povinné školenia a semináre poriadané Komorou audítorov pre asistentov audítorov Profesionálne skúsenosti: 1982 - 1987 ÚRAP Žilina - matematik analytik v riadení technologických procesov 1987 - 1989 Vojenská fakulta VŠDS Žilina - vedúca výpočtového strediska 1989 - 1991 Štátny skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky - výskumná pracovníčka v automatizácii riadenia ekonomických činnosti, autorka programu automatizovaného spracovania miezd a personalistiky a evidencie základných prostriedkov 1991 - 1992 ekonomická riaditeľka v spoločnosti s ručením obmedzeným od roku 1992 lektorka rekvalifikačných kurzov podvojného a jednoduchého účtovníctva 1992 - 1993 súkromná podnikateľka v oblasti nasadzovania vlastného ekonomického informačného systému MADO (podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, mzdy, skladové hospodárstvo a investičný majetok), ďalej externé spracovanie účtovníctva pre podnikateľov od roku 1993 založenie spoločnosti s ručením obmedzeným MADO, spol. s r.o., pôsobiacej v oblasti nasadzovania účtovných informačných systémov, poradenstva, finančných analýz od roku 1994 začiatok externého spracovania účtovníctva pre neziskové organizácie a poskytovanie účtovného poradenstva pre neziskové organizácie od roku 1995 akreditácia školení podvojného a jednoduchého účtovníctva od roku 1998 založenie neziskovej organizácie ÁNO PRE ŽIVOT, ktorej činnosť je zameraná na poskytovanie sociálnych služieb v domovoch pre matky v núdzi a týrané ženy, pôsobí vo funkcii riaditeľky Tri otázky... Ste vyštudovaná programátorka, čo vás priviedlo k účtovníctvu? Dostala som sa k tomu cez počítače a vývoj a nasadzovanie vlastného účtovného informačného systému MADO. V súvislosti s ním som sa zahlbovala do problematiky. Od samého začiatku podnikania som riešila ekonomické problémy pri založeniach spoločností, resp. v priebehu účtovného obdobia. Je v treťom sektore záujem o externé vedenie účtovníctva? V priebehu roka a pri ročných uzávierkach a závierkach mi „cez ruky“ prejde značné množstvo organizácií, cca 60 - 70, v posledných 5 rokoch prevažne neziskových. Aké sú vaše skúsenosti s neziskovými organizáciami? MVO majú veľké rezervy v problematiky účtovania a zdaňovania. Veľakrát organizácia ani nevie, že má vôbec nejaký účtovný, resp. daňový problém. Nemajú na túto oblasť vyčlenených dostatok financií, aby túto prácu mohli vykonávať odborníci. Pozitívum však vidím v kreatívnosti a obetavosti ľudí zapojených v neziskovom sektore. - mm -

EFEKT 2/2003

Jednoduché účtovníctvo

dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre účtovnú jednotku, ktorá je dodávateľom, deň vystavenia faktúry alebo obdobného dokladu, pre účtovnú jednotku, ktorá je odberateľom, deň doručenia faktúry alebo obdobného dokladu. Každý účtovný prípad je prísne dokladovateľný. To znamená, že na každý účtovný prípad musíme mať účtovný doklad, ktorý musí mať náležitosti podľa § 10 zákona o účtovníctve.

19


Účtovníctvo

Kniha pohľadávok Vystavením faktúry (účtovného dokladu) za služby, za predané tovary, resp. výrobky nastáva účtovný prípad, ktorý je nutné zapísať do účtovných kníh. V tomto prípade do knihy pohľadávok. Kniha pohľadávok nesie informácie o dlžníkovi, o dni účtovného prípadu, o dni splatnosti pohľadávky, o výške pohľadávky a o dni splatenia pohľadávky a o splatenej sume. Do knihy pohľadávok sa zapisujú aj: - pohľadávky za poskytnuté preddavky dodávateľom, - pohľadávky voči štátnemu rozpočtu z titulu dane z príjmov, resp. ostatných priamych či nepriamych daní, - pohľadávky voči zamestnancom, - ostatné pohľadávky. Je potrebné si zvoliť vhodný spôsob evidovania, resp. číslovania jednotlivých druhov účtovných dokladov v prepojení na knihu záväzkov. Príjem pohľadávky sa vždy doloží účtovným dokladom.

Kniha záväzkov Podobne ako pri účtovaní pohľadávok postupujeme pri účtovaní záväzkov. Kniha záväzkov nesie všetky informácie o veriteľoch, o výške záväzkoch, o dátume účtovného prípadu, o dátume splatnosti. Do knihy záväzkov sa zapisujú: - záväzky voči dodávateľom, - záväzky voči štátnemu rozpočtu z titulu dane z príjmov, resp. ostatných priamych či nepriamych daní, - záväzky voči zamestnancom, - záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia, - ostatné pohľadávky. Číslovanie jednotlivých druhov účtovných dokladov týkajúcich sa záväzkov musí byť chronologické a jednoznačné. Vyplatenie záväzku sa doloží účtovným dokladom.

postupne, najmä pri stavbách, budovách, halách obstarávaných výstavbou, - údaje o účtovných odpisoch podľa odpisového plánu, - dátum a spôsob vyradenia. Zvieratá v základnom stáde, ťažné zvieratá, plemenné a dostihové kone sa v knihách vedú podľa jednotlivých kusov a spôsobom, aby bola zabezpečená riadna evidencia ich stavu, prírastkov, príchovkov a úbytkov; evidencia zvierat sa vedie v peňažných jednotkách alebo v jednotkách množstva s uvedením ceny za kus alebo hmotnostnú jednotku. Zásoby materiálu obstarané nákupom alebo iným spôsobom sa vedú v knihe materiálových zásob podľa jednotlivých druhov materiálu, v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách. Ak sú zásoby materiálu uložené na viacerých miestach, uvádzajú sa v knihe materiálových zásob nielen podľa druhov, ale tiež podľa miesta uloženia. Materiálové zásoby prijaté na sklad sa zapisujú do knihy materiálových zásob na základe dodacích listov, faktúr, prípadne iných dokladov o prevzatí materiálu; výdaj materiálu do spotreby sa zapisuje na základe výdajok. V knihe materiálových zásob sa spravidla nevedú drobné nákupy materiálu za hotové s výnimkou potravín určených na spoločné stravovanie alebo predaj, ak je ich nákup potvrdený na nákupných paragónoch. Ceniny sa evidujú v knihe cenín. Ako ceniny sa účtujú najmä poštové známky, kolky, telefónne a ostatné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť po ich vydaní do používania čerpať. Ako cenina sa tiež účtujú zakúpené stravné lístky do prevádzkarní verejného stravovania.

Čo je pomocná kniha o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov? Zúčtovanie miezd zamestnancov sa vykonáva na mzdových listoch. Predpokladom na zápisy v mzdových listoch sú účtovné záznamy, z ktorých je zrejmý - výpočet mzdy, - výpočet odvodov poistného pre Sociálnu poisťovňu, Národný úrad práce a príslušnú zdravotnú poisťovňu, - výpočet zrážok z miezd vrátane preddavkov na daň z príjmov, - výška vyplateného preddavku na mzdu. Vyplatenie mzdy zamestnancovi sa doloží účtovným dokladom.

Ako ukončiť účtovný rok? Účtovný rok ukončíme uzavretím účtovných kníh. Pri uzavieraní účtovných kníh sa a) zisťujú súhrnné sumy údajov sledovaných v peňažnom denníku, napríklad peňažné prostriedky v hotovosti, na účtoch v banke, príjmy a výdavky celkovo, b) zisťuje základ dane z príjmov a daňová povinnosť za účtovné obdobie, ak účtovná jednotka je daňovníkom, c) uzatvorí kniha pohľadávok a kniha záväzkov a ostatné pomocné knihy so zreteľným oddelením jednotlivých účtovných období, ak sa pokračuje v účtovných zápisoch aj v ďalšom účtovnom období, d) zisťujú kurzové rozdiely a zapisujú sa ako nepeňažné operácie do peňažného denníka ako posledné položky, e) zisťuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane kurzových rozdielov podľa písmena d. -epokračovanie v budúcom čísle

Jednoduché účtovníctvo

Pomocné knihy

20

V pomocných knihách vedieme evidenciu ostatných zložiek majetku, ktoré nie sú zachytené v peňažnom denníku alebo v knihe pohľadávok. Dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok sa vedie podľa jednotlivých zložiek a) v pomocnej knihe majetku alebo b) na skladových kartách. Čo je kniha majetku? V knihe majetku alebo na kartách sa uvádza - názov alebo opis dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, prípadne jeho číselné označenie, - ocenenie, - dátum obstarania, prípadne uvedenia do užívania, ak ide o dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok obstarávaný EFEKT 2/2003

Jednoduché účtovníctvo neznamená, že účtovať v ňom je jednoduché a že sa netreba vzdelávať.


Účtovníctvo

Zákon o účtovníctve po novom pre neziskové organizácie Pokračovanie z predchádzajúceho čísla

Odpisovanie majetku

účtovných záznamov majúcich technickú formu sú

Zákon ustanovuje, v ktorých prípadoch účtovná

prísnejšie.

Vnútorné predpisy (interná smernica)

jednotka odpisuje majetok. Účtovné jednotky sú

Najvýznamnejšou vlastnosťou účtovného zázna-

Vzhľadom na to, že všeobecne záväzné právne

povinné zostavovať odpisový plán, na základe

mu je jeho preukázateľnosť, ktorá je založená na

normy sú v mnohých prípadoch alternatívne, je

ktorého vykonávajú odpisovanie majetku. Rieši

zhode účtovného záznamu so skutočnosťou.

potrebné v konkrétnej účtovnej jednotke vypraco-

možnosť odpisovať v určitých prípadoch aj taký

Definuje sa podpisový záznam, čo môže byť vlast-

vať vnútorný predpis (internú smernicu), v ktorom

majetok, ktorý nie je vo vlastníctve účtovnej jed-

noručný podpis osoby alebo záznam nahrádzajúci

sa premietnu všetky závažné skutočnosti rozhodu-

notky, ale účtovná jednotka ho používa a zvyšuje si

podpis v technickej forme.

júce pri účtovaní a zostavovaní účtovnej závierky.

S použitím technickej formy účtovného zázna-

Orientačne uvádzame prehľad základných bodov

Zákon priamo ustanovuje aj majetok, ktorý sa

mu bude úzko súvisieť aj povinnosť účtovnej jed-

vnútorného predpisu, ktoré vyplývajú zo všeobecne

neodpisuje. Ide o pozemky, predmety z drahých

notky zabezpečiť účtovný záznam a jeho prenos

záväzných právnych predpisov:

kovov, umelecké diela, zbierky a predmety múzej-

pred zneužitím, poškodením, zničením, neopráv-

nej a galerijnej hodnoty

nenými zásahmi a neoprávneným prístupom tak,

1. Projektovo-programová dokumentácia na vede-

aby bola zachovaná preukázateľnosť účtovného

nie účtovníctva. Zoznam účtovných kníh, symbolov

záznamu, pokiaľ sa používa na účely účtovníctva.

a používaných skratiek

Inventarizácia Inventarizácia majetku a záväzkov je najdô-

So zabezpečením preukázateľnosti účtovného

2. Účtový rozvrh, ktorý musí obsahovať všetky syn-

ležitejší nástroj preukázateľnosti účtovníctva. Zákon

záznamu súvisí aj vykonávanie opráv. Opravy

tetické účty, analytické účty, účty vnútropod-

ustanovuje povinnosť uprednostniť skutočný stav

účtovných záznamov sú účtovné jednotky povinné

nikového účtovníctva

majetku a záväzkov zistený inventúrou pred stavom

vykonávať spôsobom, ktorý nebude viesť k ne-

3. Vypracovanie, preskúmanie a obeh účtovných

majetku a záväzkov vedeným v účtovníctve.

úplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti, nezro-

dokladov s podpisovými vzormi osôb, ktoré sú zod-

Výsledok inventarizácie má tiež vplyv na oceňo-

zumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva. Na

povedné za vykonanie hospodárskej operácie

vanie majetku a záväzkov nadväzne na § 25 ods. 2

účtovný záznam, ktorý nie je čitateľný alebo ho nie

a vyhotovenie dokladov

a § 26 ods. 3 zákona a aplikáciu zásady opatrnos-

je možné do čitateľnej podoby previesť, sa pozerá

4. Hmotná zodpovednosť pracovníkov

ti účtovnou jednotkou. Inventarizácia sa vykonáva

v plnom rozsahu ako keby ho účtovná jednotka

5. Spôsob účtovania, oceňovania a odpisovania

ku dňu účtovnej závierky v rozsahu, ktorý určuje

neviedla, a to aj so všetkými následkami v oblasti

investičného majetku (vrátane vymedzenia drob-

zákon. Zásoby je možné inventarizovať priebežne,

daňového alebo trestného práva. Na opravu

ného hmotného a nehmotného majetku)

peňažné prostriedky je potrebné inventarizovať

účtovného zápisu (účtovného záznamu, ktorý sa

6. Spôsob účtovania zásob

štyrikrát za účtovné obdobie, pričom termín vykona-

vykonáva v účtovných knihách) sa osobitne

7. Spôsob používania motorových vozidiel (súkrom-

nia takejto inventarizácie si stanoví účtovná jednot-

ustanovuje povinnosť vyhotoviť účtovný doklad.

ných, služobných)

ka sama. Ostatný hmotný majetok môže byť

Úschovné lehoty sa na účely účtovníctva neme-

inventarizovaný v inej lehote, ako ustanovuje zákon,

nia a v prípade, že sa účtovný záznam použije aj na

účty

ale v žiadnom prípade nemôže táto lehota prekročiť

iné účely, kde je stanovená uchovávacia doba dlh-

9. Tvorba a použitie fondov (vrátane sociálneho,

dva roky. Rozlišuje sa periodická a priebežná inven-

šia ako stanovená týmto zákonom, je účtovná jed-

pričom predpis o sociálnom fonde môže byť aj

tarizácia. Boli rozšírené niektoré náležitosti inven-

notka povinná dodržať dlhšiu uchovávaciu dobu.

samostatný)

túrneho súpisu, ako aj povinnosť účtovnej jednotky

8. Časové rozlišovanie, kurzové rozdiely, dohadné

10. Inventarizácia majetku a záväzkov

uvádzať výsledky porovnania v nadväznosti na

Sankcie

celkovú zmenu koncepcie zákona. Doplnená je aj

V oblasti pokút prichádza k zásadnej zmene.

definícia inventarizačného rozdielu. Na inventúrny

Sumy pokút sa výrazne zvýšili a majú priamu nad-

12. Tvorba a čerpanie zákonných a ostatných

súpis sa vzťahujú všetky ustanovenia, ktoré sa

väznosť na dodržiavanie jednotlivých ustanovení

rezerv

vzťahujú na účtovný záznam.

zákona špecifikované dokonca podľa odsekov jed-

13. Archivovanie účtovných písomností

notlivých paragrafov. Základňou pre výpočet bude

14. Projektové účtovníctvo, spôsob vedenia

Účtovná dokumentácia

celková suma majetku vykázaná v súvahe alebo vo

nákladového (manažérskeho) účtovníctva

Zákon ustanovil vedenie účtovníctva ako sú-

výkaze o majetku a záväzkoch neupravenom o re-

15. Normy prirodzených úbytkov zásob

stavy účtovných záznamov vytváraných na základe

zervy, opravné položky a odpisy majetku, čo je

16. Poskytovanie naturálnych požitkov a spôsob

údajov, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa

v podstate brutto hodnota majetku. Zákon rozlišuje

ich zdaňovania

predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vede-

medzi porušeniami menej závažnými, napr. nedo-

17. Cestovné náhrady pracovníkov a dobrovoľníkov

nia. Akýkoľvek záznam je účtovným záznamom iba

držanie niektorej zásady (pokuta do 1 % základne)

18. Práca dobrovoľníkov

vtedy, ak sa použije na vedenie účtovníctva

a závažnými napr. porušenie pravdivého a verného

19. Zásady hospodárenia neziskovej organizácie

a účtovné záznamy musia byť preukazné po celý

obrazu (pokuta do 3 % základne). Pri určení poku-

20. Zásady tvorby a čerpania rozpočtu

čas vedenia účtovníctva. Zrovnoprávnila sa písom-

ty sa má prihliadať hlavne na závažnosť, spôsob

21. Účtovanie špecifických účtovných prípadov,

ná a technická forma vedenia účtovníctva, pričom

a dobu trvania protiprávneho konania, následky

ktoré neboli zahrnuté v predchádzajúcich bodoch,

technická forma účtovného záznamu musí byť vždy

porušenia povinností a na okolnosti, pri ktorých

ako sú projekty

prevoditeľná do písomnej formy tak, aby obsah zá-

k porušeniu povinnosti došlo, a na bezdôvodné

22. Spôsob (systém) uzavierania účtovných kníh

znamu bol pre fyzickú osobu čitateľný na účely kon-

obohatenie, ak sa porušením povinnosti získalo.

a zostavenia účtovnej závierky

troly, auditu, zverejnenia a pod. Zrovnoprávnením

Snahou bolo čo najviac obmedziť subjektívne

Ak účtovná jednotka usúdi, že v jej konkrétnych

písomnej a technickej formy vedenia účtovníctva sa

posúdenie kontrolného orgánu, najmä vzhľadom

podmienkach je potrebné usmerniť internou smer-

umožňuje viesť účtovníctvo spôsobom, ktorý zod-

na možné výšky uložených pokút. Pokuty sú príj-

nicou aj iné skutočnosti, vypracuje si ďalšie vnú-

povedá súčasným informačným trendom, ale

mom štátneho rozpočtu a na ich uloženie sa

torné predpisy.

požiadavky na vytváranie, vedenie a zabezpečenie

vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

11. Tvorba a zrušenie opravných položiek (kritériá pri rozhodovaní, oprávnené osoby)

Zákon o účtovníctve

ním ekonomické úžitky.

-eEFEKT 2/2003

21


Personálny manažment Autor: Mgr. Martin Heveri

Personálny audit a tretí sektor Súčasnú dobu charakterizujú rýchle zmeny, nové nároky. V takomto prostredí sme nútení neustále zvyšovať efektívnosť a výkonnosť vo všetkých oblastiach, nevynímajúc oblasť ľudských zdrojov. Správne riadenie ľudských zdrojov je z hľadiska dlhodobého úspechu a stability nevyhnutnosťou. Manažment ľudských zdrojov bez toho, aby sme ich dôkladne poznali, sa zužuje na vieru, že ľudia sa nejako sami vyrovnajú s novými potrebami, resp. že by mali viac pracovať a riešiť nové nároky zvyšovaním úsilia. Na takýto postoj nie sme odkázaní, pretože máme k dispozícii množstvo poznatkov pre správne riadenie a využívanie ľudských zdrojov. Predpokladom ich adresnej a účinnej aplikácie je personálny audit.

Východiská a ciele personálneho auditu Personálny audit predstavuje posúdenie kvality personálu. Posúdiť kvalitu znamená zistiť mieru zhody s definovaným modelom, ideálnym stavom, predpisom a pod. V tomto smere je úloha personálneho auditu omnoho ťažšia, pretože neexistuje ideálny človek, resp. pracovník univerzálny pre každú pozíciu. Kvalitu personálu musíme stále posudzovať v kontexte organizácie. Inými slovami, pri posudzovaní kvality zamestnancov sa musíme v istej miere zaoberať aj základnými znakmi organizácie, a to jej cieľom, elementmi, štruktúrou, vnútornými postupmi a prostredím, v ktorom pôsobí.

Cieľ Cieľ organizácie je to, v čom organizácia vidí svoju sebarealizáciu. Cestou k cieľu je stratégia, konkretizovaná v rôznych úlohách. Tieto úlohy je potrebné roztriediť, čím vzniknú pracovné pozície. Keď poznáme pracovné pozície, t.j. to, aké úlohy má pracovník realizovať, môžeme posúdiť, nakoľko je vhodný pre danú pracovnú pozíciu, resp. aké nároky sú na neho kladené. Ďalším, veľmi dôležitým hodnotiacim kritériom je, do akej miery pracovníci poznajú cieľ, stratégiu a svoje úlohy a do akej miery sú s nimi stotožnení.

Personálny audit

Elementy

22

Termín elementy organizácie používame, pretože sa pozeráme na organizáciu ako na systém, označuje, samozrejme, pracovné pozície a ich nositeľov, konkrétnych ľudí, ktorí organizáciu tvoria. Audit nám poskytne osobné charakteristiky, podľa potreby. Niekedy sú dôležité demografické charakteristiky ako vek, národnosť, pohlavie. Inokedy charakteristiky osobnostné - vlastnosti, hodnotová orientácia, postoje, inteligencia, motivácia; alebo pracovné EFEKT 2/2003

charakteristiky ako výkon, zvládanie záťaže a pod. Stretli sme sa aj s tým, že tzv. personálny audit je zameraný len na tieto charakteristiky. Napriek tomu, že je to zaujímavá oblasť a poskytuje množstvo užitočných poznatkov, považujeme to za zúženie a nepochopenie danej problematiky.

Organizačná štruktúra Štruktúra je definovanie vzájomných vzťahov medzi jednotlivými pracovnými pozíciami. Je dôležitá z hľadiska kooperácie, kompetencií a zodpovednosti. Predmetom auditu je hierarchia v organizácii, pretože je stabilná, resp. pružná, štýl riadenia, charakter vzťahov - kooperácia/konkurencia/konflikt, existencia neformálnych vzťahov, v širšom zmysle filozofia vedenia, kultúra organizácie a pod.

Vnútorné postupy Vnútorné postupy by sme mohli v systémovej terminológii opísať ako všetko, čo je medzi vstupmi a výstupmi v organizácii. Je to komplex ciest, prostredníctvom ktorých sú úlohy a činnosti zabezpečované, hovoríme o spôsoboch, ktorými organizácia rieši všetky štandardné i neštandardné situácie. Túto oblasť môžeme nazvať aj technológiou, know-how organizácie a z hľadiska kvality nás zaujíma, nakoľko sú jednotlivé postupy, procesy prepojené a efektívne, to znamená, v akej miere na seba jednotlivé pracovné úlohy nadväzujú. Keďže formou realizácie vnútorných postupov je komunikácia, súčasťou auditu je posúdenie všetkých hľadísk komunikácie v organizácii.

Vonkajšie prostredie Prostredie je z hľadiska nárokov na ľudské zdroje rôzne, niekedy zanedbateľné a inokedy kladie na ľudí vysoké nároky. Dôvodom môžu byť napr. spoločenské zmeny (vstup do EÚ), kontakt so subkultúrami (práca s narkomanmi,

utečencami) a pod. Nároky vyplývajúce z prostredia treba správne posúdiť a zohľadniť, aby sa pre nepripravenosť personálu nestali prekážkou dosiahnutia cieľa organizácie. Opísané oblasti sú predmetom hodnotenia pri personálnom audite, pretože na základe ich analýzy je možné komplexne spoznať nároky na ľudské zdroje a následne zodpovedne zhodnotiť ich stav, prednosti, nedostatky, rezervy. V niektorých prípadoch je možné personálny audit zamerať na konkrétnu oblasť, napr. poznanie úrovne cieľovej orientácie personálu, úrovne pripravenosti na výkon konkrétneho pracovného miesta, spoznanie pracovnej výkonnosti personálu alebo zistenie rozvojových potrieb a celkového rozvojového potenciálu personálu.

Ako prebieha audit Audit by mali vykonávať konzultanti s príslušným vzdelaním a potrebnými skúsenosťami. V prvej fáze sú to pohovory s vedením a zamestnancami, ktoré slúžia na oboznámenie s organizáciou, jej cieľmi, štruktúrou, zamestnancami, ich pracovnými náplňami, problémami. Na základe týchto informácii sa určí druh a rozsah dotazníkov a testov na získanie potrebných údajov. Tieto údaje sa spracujú a odovzdajú v podobe písomnej správy objednávateľovi. Správa poskytuje objednávateľovi konkrétne odporúčania, priamo smerujúce k lepšiemu využitiu ľudských zdrojov a znižovaniu rizík v tejto oblasti, je východiskom pre strategické plánovanie v oblasti ľudských zdrojov.

Ako zistiť potrebu personálneho auditu Kládli ste si niekedy niektorú z týchto otázok: Stretávajú sa ciele a potreby v našej organizácii a s cieľmi a potrebami zamestnancov? Sú na správnych miestach správni ľudia? Je práca rozvrhnutá správne? Má každý včas správne informácie nevyhnutné pre svoju prácu? Aké charakterové vlastnosti majú naši


Personálny manažment

Audit dokáže definovať potreby školenia, tréningov, výcvikov pre konkrétnych zamestnancov.

pre konkrétnych zamestnancov - zlepšiť odmeňovací systém - odhaliť nevyužitý potenciál zamestnancov - vytvoriť model optimálneho uchádzača na voľnú pracovnú pozíciu

Personálny audit a tretí sektor V čase, keď vznikal tento článok, médiá informovali o nespokojnosti zástupcov tretieho sektora s pripravovanou daňovou reformou,

ktorá zrejme obmedzí zdroje financovania ich aktivít. Správy podobného charakteru svedčia o trende zvyšovania nárokov na pôsobenie v treťom sektore. Táto situácia môže byť dôvodom na rezignáciu, ale takisto môže byť dôvodom na hľadanie rezerv, zvýšenie efektivity, lepšie využívanie dostupných zdrojov vrátane ľudských. Osvedčeným prostriedkom, ktorý sa za týmto účelom využíva, je personálny audit. -e-

Personálny audit

zamestnanci? Ako sa zachovajú v strese, ako budú riešiť konflikt? Zvládli by v prípade potreby aj úlohy manažéra, obchodníka, sprostredkovateľa...? Aké sú ich potreby, čo ich najviac motivuje? Čo považuje náš pracovný tím za najväčší nedostatok a ako by sa to dalo odstrániť, aké sú naše silné stránky, kde sú naše rezervy? Tieto a podobné otázky signalizujú potrebu kvalifikovaného posúdenia kvality ľudských zdrojov, potrebu personálneho auditu, ktorého úlohou je zistiť a objasniť potreby v oblasti ľudských zdrojov a zdôrazniť aj bežne nevnímané prvky. Audit dokáže zmapovať a zhodnotiť pracovné vzťahy, výkon a spokojnosť jednotlivých zamestnancov, príčiny ich správania, to všetko v krátkom čase. Poskytuje celkový pohľad na organizáciu a čo je veľmi dôležité, aj konkrétne návrhy opatrení, ktoré umožňujú: - optimalizovať organizačnú štruktúru - vytypovanie najvhodnejšieho pracovného zaradenia pre zamestnanca vzhľadom na jeho schopnosti a potreby organizácie - rýchlo spoznať ľudí, zlepšiť vzťahy a komunikáciu medzi nimi - navrhnúť systém riadenia, rozdelenia právomocí a zodpovednosti - zefektívniť prácu - používaním vhodných metód riadenia, sprehľadnenia cieľov - definovať potreby školenia, tréningov, výcvikov

EFEKT 2/2003

23


Informačný servis

KONZORCIUM Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation Vzdelávacia nadácia Jana Husa Nadácia pre deti Slovenska TRUST PROGRAM Program Vzdelávanie v ekonomike - I. stupeň Druhé kolo programu, ktorý poskytuje adresnú a cielenú podporu v podobe poskytovania služieb MVO. V rámci prvého kola bolo podporených celkovo 54 MVO z celého Slovenska.

TRUST PROGRAM

Cieľ programu: Zvýšenie úrovne účtovníctva a ekonomického povedomia neziskových organizácií.

24

Systém fungovania programu: Neziskové organizácie, ktoré budú podporené, majú možnosť objednať si službu podľa aktuálnej ponuky. Realizáciou služieb sú poverení odborníci, ich kvalitu garantuje 1.SNSC. Cena za jednotlivé služby bude zverejnená hneď na začiatku programu a bude zodpovedať cenovej hladine na trhu. Organizácie sa môžu hlásiť do I. alebo II. stupňa programu podľa úrovne ekonomickej vyspelosti organizácie. Tie organizácie, ktoré už absolvovali 1. kolo programu pre I. stupeň počas predchádzajúcich 12 mesiacov, sa môžu hlásiť iba do II. stupňa programu. Všetky ďalšie podrobné informácie ohľadne realizácie programu dostanú podporené organizácie v písomnej podobe v zmluve medzi podporenou organizáciou a 1.SNSC. Podpísanie zmluvy je podmienkou zaradenia do programu. Organizácii bude poskytnutá podpora v podobe poskytnutia služieb (prehľad služieb uvedený v tabuľke č. 1) v hodnote 40 000 Sk na obdobie 12 mesiacov, ktoré si môžu priebežne objednávať počas realizácie programu. Vyžadované spolufinancovanie organizáciou je 30 % nad rámec podpory EFEKT 2/2003

(celková suma investovaná do programu je 52 000, - Sk, z toho spolufinacovanie 12 000, - Sk) a ide o náklady, ktoré priamo súvisia s realizáciou objednaných služieb v rámci programu Vzdelávanie v ekonomike, ako napr. náklady na cestovanie, stravu a ubytovanie, objednané služby nad rámec podpory (v plnej miere financované organizáciou), nákup literatúry (okrem literatúry uvedenej v ponuke služieb) súvisiacej so zameraním programu (v plnej miere financované organizáciou). Charakter nákladov a ich výšku v rámci spolufinancovania organizácie predložia pri vyúčtovaní poskytnutej podpory. Podmienky zaradenia do programu: 1) min. pol roka vykonávania preukázateľnej aktívnej činnosti do termínu na podanie prihlášky do programu Vzdelávanie v ekonomike a súčasne uplynutie min. pol roka od dátumu vzniku (registrácie na príslušnom registrovom orgáne). Pod preukázaním aktívnej činnosti sa rozumie zdokumentovanie vykonania alebo vykonávania aktivít (druh aktivity a rozsah) formou a spôsobom, ktorý jednoznačne preukáže vykonanie alebo vykonávanie daných aktivít, napr. články v novinách a časopisoch, fotodokumentácia, videonahrávka, plagáty, oznamy, zborníky, prezenčné listiny atď. 2) 1x vyplnený prihlasovací formulár podpísaný štatutárom organizácie 3) závierkový účtovný výkaz k

31. 12. 2002 (Výkaz SONO Úč 1-01 alebo Výkaz o príjmoch a výdavkoch a majetku a záväzkoch NO Úč 1-01 podľa toho v akej sústave MVO účtuje) 4) výročná správa organizácie za predchádzajúce obdobie - pokiaľ bola vypracovaná Posudzovanie žiadostí: Žiadosti budú posudzované a schvaľované štvorčlennými komisiami v troch územných celkoch, na ktoré je Slovensko v rámci programu členené, a to región západ, stred a sever a región východ. Komisie budú tvoriť nezávislí odborníci z ekonomického prostredia a ľudia z regiónov, ktorí majú všeobecný prehľad o organizáciách pôsobiacich v danom regióne. Ďalšie informácie: Ďalšie informácie spolu s tlačivami môžete získať na www.mvoservis.sk pod Trust programom (v záhlaví), na www.trustslovakia.sk a na t.č.: 02 54777319 a mob. čísle: 0903 533 636 (RNDr. Ivona Herichová). Prihlášky je potrebné zasielať na adresu: 1. slovenské neziskové servisné centrum Koceľova 9 821 08 Bratislava Začiatok programu je 1. 11. 2003 Uzávierka prihlášok je 15. 10. 2003


Informačný servis

Prehľad služieb pre I. stupeň:

Tabuľka č. 1

1) zavedenie účtovného informačného systému, výber sústavy, tvorba analytickej evidencie, číselníka dokladov a stredísk, prevod počiatočných stavov a saldokonta 2) vedenie účtovníctva 3) účtovné poradenstvo 4) rekonštrukcia účtovníctva 5) poradenstvo pri vedení účtovníctva - priebežná kontrola vedenia účtovníctva 6) tvorba interných smerníc, účtového rozvrhu, prevodového mostíka 7) daňové poradenstvo 8) softvér - jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie 9) softvér - podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie 10) zaškolenie k softvéru 11) inštalácia, sieťové prepojenie softvéru 12) softvér - mzdy 13) kurz - jednoduché účtovníctvo začiatočníci 14) kurz - jednoduché účtovníctvo pokročilí 15) kurz - podvojné účtovníctvo začiatočníci 16) kurz - podvojné účtovníctvo pokročilí 17) školenie v oblasti - marketing, finančný manažment, ekonomicko-právne minimum 18) tematické semináre - podľa požiadaviek a aktuálnej legislatívy 19) publikácie a časopisy, ktorých vydavateľom je 1.SNSC

KONZORCIUM Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation Vzdelávacia nadácia Jana Husa Nadácia pre deti Slovenska TRUST PROGRAM Prvé kolo programu, ktorý poskytuje adresnú a cielenú podporu v podobe poskytovanie služieb MVO. Je určený pre organizácie, ktoré potrebujú tzv. nadstavbový servis, pričom základné vedenie ekonomickej agendy majú zabezpečené interným (vlastný účtovník) alebo externým spôsobom (dodávateľsky). Cieľ programu: Zvýšenie úrovne profesionalizácie vedenia ekonomickej agendy, ekonomického, daňového a právneho povedomia MVO. Zároveň otvorenie možnosti skvalitniť prístup organizácií v oblasti personalistiky vo vzťahu k svojim zamestnancom, členom a dobrovoľníkom.

Systém fungovania programu: MVO, ktoré budú podporené, majú možnosť objednať si službu podľa aktuálnej ponuky. Realizáciou služieb sú poverení odborníci, ich kvalitu garantuje 1.SNSC. Cena za jednotlivé služby bude zverejnená hneď na začiatku programu a bude zodpovedať cenovej hladine na trhu.

Organizácie sa môžu hlásiť do I. alebo II. stupňa programu podľa úrovne ekonomickej vyspelosti organizácie. Tie organizácie, ktoré už absolvovali 1. kolo programu pre I. stupeň počas predchádzajúcich 12 mesiacov, sa môžu hlásiť iba do II. stupňa programu. Všetky ďalšie podrobné informácie EFEKT 2/2003

TRUST PROGRAM

Program Vzdelávanie v ekonomike - II. stupeň

25


Informačný servis ohľadne realizácie programu dostanú podporené organizácie v písomnej podobe v zmluve medzi podporenou organizáciou a 1.SNSC. Podpísanie zmluvy je podmienkou zaradenia do programu. Organizácii bude poskytnutá podpora v podobe poskytnutia služieb (prehľad služieb uvedený v tabuľke č. 2) v hodnote 25 000 Sk na obdobie 12 mesiacov, ktoré si môžu priebežne objednávať počas realizácie programu. Vyžadované spolufinancovanie organizáciou je 50 % nad rámec podpory (celková suma investovaná do programu 50 000, - Sk, z toho spolufinacovanie 25 000,-Sk) a ide o náklady, ktoré priamo súvisia s realizáciou objednaných služieb v rámci programu Vzdelávanie v ekonomike, ako napr. náklady na cestovanie, stravu a ubytovanie, objednané služby nad rámec podpory (v plnej miere financované organizáciou), nákup literatúry (okrem literatúry uvedenej v ponuke služieb) súvisiacej so zameraním programu (v plnej miere financované organizáciou). Na rozdiel od I. stupňa v rámci II. stupňa budú ako spolufinancovanie akceptované náklady na vedenie ekonomickej agendy, a

to interným spôsobom - odmena zamestnanca, externým spôsobom - odmena pre dodávateľskú firmu alebo živnostníka. Charakter nákladov a ich výšku v rámci spolufinancovania organizácie predložia pri vyúčtovaní poskytnutej podpory. V prípade overenia účtovnej závierky audítorom sa bude vyžadovať finančná spoluúčasť vo výške 50 % z nákladov. Podmienky zaradenia do programu: 1) min. 2 roky vykonávania aktívnej činnosti do termínu na podanie prihlášky do programu Vzdelávanie v ekonomike a súčasne uplynutie min. 2 rokov od dátumu vzniku (registrácie na príslušnom registrovom orgáne). 2) 1x vyplnený prihlasovací formulár podpísaný štatutárom organizácie 3) závierkový účtovný výkaz k 31. 12. 2002 (Výkaz SONO Úč 1-01 alebo Výkaz o príjmoch a výdavkoch a majetku a záväzkoch NO Úč 1-01 - podľa toho, v akej sústave MVO účtuje) 4) výročná správa organizácie za predchádzajúce obdobie - pokiaľ bola vypracovaná

Posudzovanie žiadostí: Žiadosti budú posudzované a schvaľované štvorčlennými komisiami v troch územných celkoch, na ktoré je Slovensko v rámci programu členené, a to región západ, stred a sever a región východ. Komisie budú tvoriť nezávislí odborníci z ekonomického prostredia a ľudia z regiónov, ktorí majú všeobecný prehľad o organizáciách, ktoré pôsobia v danom regióne. Ďalšie informácie: Ďalšie informácie spolu s tlačivami môžete získať na www.mvoservis.sk pod Trust programom (v záhlaví), na www.trustslovakia.sk a na t.č.: 02 54777319 a mob. čísle: 0903 533 636 (RNDr. Ivona Herichová). Prihlášky je potrebné zasielať na adresu: 1. slovenské neziskové servisné centrum Koceľova 9 821 08 Bratislava Začiatok programu je 1. 11. 2003 Uzávierka prihlášok je 15. 10. 2003

Prehľad služieb pre II. stupeň:

Tabuľka č. 2

1) zavedenie účtovného informačného systému, výber sústavy, tvorba analytickej evidencie, číselníka dokladov a stredísk, prevod počiatočných stavov a saldokonta 2) účtovné poradenstvo 3) poradenstvo pri vedení účtovníctva - priebežná kontrola vedenia účtovníctva 4) tvorba interných smerníc, účtového rozvrhu, prevodového mostíka 5) daňové poradenstvo 6) softvér - jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie 7) softvér - podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie 8) zaškolenie k softvéru 9) inštalácia, sieťové prepojenie softvéru 10) softvér - mzdy 11) kurz - jednoduché účtovníctvo začiatočníci (predpokladá sa, že pôjde o zaškolenie ďalšieho účtovníka, ktorý bude v prípade prevzatia agendy pod dohľadom predchádzajúceho účtovníka) 12) kurz - jednoduché účtovníctvo pokročilí

TRUST PROGRAM

13) kurz - podvojné účtovníctvo začiatočníci 14) kurz - podvojné účtovníctvo pokročilí 15) školenie v oblasti - marketing, finančný manažment, ekonomicko-právne minimum 16) tematické semináre - podľa požiadaviek a aktuálnej legislatívy 17) publikácie a časopisy, ktorých vydavateľom je 1.SNSC 18) personálne poradenstvo, personálny audit 19)

overenie účtovnej závierky audítorom*

* vyžaduje sa finančná spoluúčasť vo výške 50 % z náklaov

26

EFEKT 2/2003


Informačný servis

KONZORCIUM Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation Vzdelávacia nadácia Jana Husa Nadácia pre deti Slovenska T R U S T

P R O G R A M

P R I H L A S O V A C Í

F O R M U L Á R

URL:www.trustslovakia.sk VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Názov organizácie:

Názov organizácie v angl. jazyku:

Ulica:

E-mail:

Tel.:

URL:

Fax:

PSČ:

Mesto (uveďte aj okres):

Skratka organizácie:

Kraj:

Registrovaná ako (občianske združenie, nadácia, neivestič. fond. nezisk. organizácia...):

IČO:

dňa Číslo účtu:

Názov účtu:

Banka:

Osoba zodpovedná za projekt

Štatutárny zástupca

Meno:

Meno:

Funkcia v organizácii:

Funkcia v organizácii:

Kontaktná adresa:

Adresa:

Telefón (fax, e-mail):

Telefón (fax, e-mail):

Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva Meno: Vzdelanie: Prax (v ziskových aj neziskových organizáciách) v akej organizácii: TRUST PROGRAM

od – do:

Vykonávate v MVO aj ďalšie funkcie (napr. manažér)? Účtovníctvo vediete pre MVO interne alebo externe? Kontakt:

Formulár je potrebné predložiť v jednom exemplári.

EFEKT 2/2003

27


Informačný servis NÁZOV PROJEKTU

Program NOS – OSF v rámci konzorcia:

VZDELÁVANIE V EKONOMIKE

Trvanie projektu (o od mesiac/rok do mesiac/rok): 1. 11. 2003 – 31. 10. 2004

O KTORÝ STUPEŇ PROJEKTU SA UCHÝDZATE

Nie je možné podávať prihlásku na oba stupne naraz! I. stupeň

II. stupeň

V tabuľke č. 1 vyznačte služby, o ktoré máte záujem.

V tabuľke č. 2 vyznačte služby, o ktoré máte záujem.

ZHRNUTIE NÁKLADOV NA PROJEKT

A: Suma požadovaná z Trust programu: (max. 40 000,- Sk pre I. stupeň, max. 25 000 ,- Sk pre II. stupeň)

Suma požadovaná pre I. stupeň v Sk:

B: Spolufinancovanie organizáciou (min. 30 % zo sumy požadovanej z Trust programu - pozri časť A pre I. stupeň a 50 % zo sumy požadovanej pre II. stupeň. Ide o objem spolufinancovania nad rámec požadovaných prostriedkov z Trust programu)

Do vyčíslenia sumy sa pre I. stupeň započítavajú napr. náklady na cestovanie, ubytovanie a stravu, objednané služby nad rámec podpory a iné. V rámci vyčíslenej sumy spolufinancovania sa pre II. stupeň započítavajú okrem nákladov uvedených pre I. stupeň aj napr. náklady na vedenie ekonomickej agendy interným alebo externým spôsobom. Viac informácií o spôsobe spolufinancovania je uvedených v sprievodnom materiáli.

Suma požadovaná pre II. stupeň v Sk:

Vyčíslená suma spolufinancovania pre I. st. v Sk: Vyčíslená suma spolufinancovania pre II. st. v Sk: C: Celkové náklady na projekt (A+B) Celková suma

Uchádzali ste sa aj inde o podporu na tento projekt? Ak áno, uveďte:

ÁNO

,- Sk

NIE

Názov inštitúcie(í)

Požadovaná suma: (Predpokladaný) termín rozhodnutia o pridelení grantu:

TRUST PROGRAM

Výška prideleného grantu:

Dátum, pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu:

Dátum a podpis osoby zodpovednej za projekt:

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé.

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé.

UZÁVIERKA: 15. 10. 2003 Formulár je potrebné predložiť v jednom exemplári.

28

EFEKT 2/2003


Informačný servis

Pôžičkový program pre mimovládne organizácie realizovaný Nadáciou Pontis vyhlasuje ďalšie kolo pôžičiek. MVO sú poskytované preklenovacie pôžičky a pôžičky na samofinancujúce aktivity. Predbežná uzávierka aktuálneho kola pôžičiek na samofinancujúce aktivity je 1. októbra 2003, konečná uzávierka je 17. októbra 2003. Obdobie medzi dvoma uzávierkami je vyhradené na povinné konzultácie so žiadateľmi. Žiadosti o preklenovacie pôžičky sú prijímané priebežne. Poslanie a ciele programu Pôžičkový program pre mimovládne organizácie realizovaný nadáciou Pontis poskytuje nový nástroj na podporu finančnej udržateľnosti a stability slovenských mimovládnych organizácií. Program je otvorený pre všetky MVO, ktoré sú trvaloudržateľné vo svojich aktivitách a majú reálnu perspektívu na splatenie dlhu. Klienti Pôžičkového programu jeho prostredníctvom získajú vedomosti a skúsenosti v oblasti pôžičiek, aby ich neskôr mohli využiť pri žiadaní o úvery v bankových inštitúciách. Výsledky tohto programu budú prezentované zástupcom bankového sektora s cieľom presviedčať ich o dôveryhodnosti mimovládnych organizácií ako profitujúcich a málo rizikových klientov bánk. Pôžičky Pôžičkový program poskytuje prekleňovacie pôžičky a pôžičky na samofinancujúce (podnikateľské) aktivity MVO. Úlohou prekleňovacích pôžičiek je prekrytie dočasných nezrovnalostí medzi príjmami a výdavkami týkajúcimi sa aktivít a projektov, na ktoré bol odsúhlasený grant a podpísaný kontrakt, ale financie prichádzajú s oneskorením. Za pomoci prekleňovacích pôžičiek môžu MVO predísť prerušeniu alebo oneskoreniu aktivít, ktoré by sa bez finančnej pomoci mohlo vyskytnúť. Pôžičky na samofinancujúce aktivity majú pomôcť „naštartovať“ alebo rozvíjať podnikateľskú činnosť MVO, ktorá bude dôležitým zdrojom príjmov a prostriedkom na podporu pôvodného poslania organizácie. Cieľom pôžičiek na samofinancujúce aktivity MVO je aj zvýšiť flexibilitu, kvalitu a udržateľnosť programových aktivít organizácie. Podrobné informácie o pôžičkovom programe na www.pontisfoundation.sk alebo Simona Kubinská, Nadácia Pontis, Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, Tel: 02-5296 2215, 5296 2231, Fax: 02-5263 2362, e-mail: loans@pontisfoundation.sk Simona Kubinská

Priestor pre vás Otázka: Chcela by som vedieť, ako je to s preplácaním cestovných výdavkov (z grantu) pre konzultantov SZČO. Je možné im preplatiť v plnej výške cestovné, diéty a pod.? Odpoveď: Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách rozšíril s účinnosťou od 1. 7. 2002 v § 1 ods. 2 písm. c poskytovanie cestovných náhrad (preukázané cestovné výdavky, výdavky za ubytovanie, stravné a preukázané vedľajšie výdavky) aj osobám, ktoré nie sú k právnickej alebo fyzickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu, ale plnia pre ňu úlohy na základe písomnej zmluvy (napr. osoby vykonávajúce pre neziskovú organizáciu služby bez finančnej odmeny, osoby podieľajúce sa na realizácii projektov a pod.). Podmienkou ich preplatenia je, že poskytovanie cestovných náhrad je v zmluve dohodnuté. Zákon v tomto ustanovení nevylučuje zo zmluvného vzťahu žiadne osoby. Ak samostatne zárobkovo činná osoba (podnikateľ) plní na základe písomnej zmluvy úlohy pri zabezpečovaní grantu a v tejto zmluve bolo poskytovanie cestovných náhrad dohodnuté, má nárok na ich preplatenie v plnej výške po ich preukázaní. Podotýkame, že pre podnikateľa SZČO je tento príjem zdaniteľným príjmom a na strane druhej môže o tomto výdavku vo svojom účtovníctve účtovať ako o daňovom výdavku do výšky stanovenej zákonom o cestovných náhradách. Preto odporúčam formu zmluvného vzťahu aj so SZČO pri výkone úloh pri zabezpečovaní grantu prehodnotiť. Ing. Ninčáková Z e-mailu čitateľky: ... Keď som sa dopočula o novom časopise EFEKT o riadení mimovládnych organizacií, strašne som sa potešila a touto cestou chcem tiež poďakovať všetkým tvorcom EFEKT-u. V nasledujúcich číslach by ste sa mohli venovať tiež problematike marketingu v neziskových organizáciách, v akej miere ho uskutočňujú vo vlastnej réžii a v akej pomocou agentúr. Ďalej by ste mohli čitateľom priblížiť tiež veľmi významnú skupinu mimovládnych organizacií typu thin-tank, ktorá v našej spoločnosti zohráva dôležitú úlohu. Mohli by ste sa tiež zmieniť o tom, čo čaká naše mimovládne organizácie po vstupe do EÚ, čoho sa majú obávať a na druhej strane, aké výhody im prinesie vstup, aké budú pre nich príležitosti. Zaujímalo by ma tiež, na akej úrovni je spolupráca medzi vládou a tretím sektorom, aká je podpora zo strany vlády (dostatočná, nedostatočná, uspokojivá, neuspokojivá), tiež by ma zaujímalo, akej problematike sa venujú neziskové organizácie na Slovensku v sučasnosti (percentuálne vyjadrenie jednotlivých oblastí sociálna, ochrana prírody, boj proti korupcii). Prajem Vám úspechy v ďalšej práci, ďakujem a zostávam s pozdravom Darina Ficzová Vážená slečna/pani Ficzová, sme radi, že sme Vám urobili prvým číslom radosť, a ďakujeme za pekný e-mail. Z Vašich návrhov sa už v tomto čísle začíname venovať problematike vstupu Slovenska do Európskej únie a jeho vplyvom na tretí sektor. V budúcnosti chceme v téme pokračovať v rámci jednotlivých sekcií. Takisto pripravujeme spoluprácu s odborníkmi v oblasti marketingu, ktorú tiež chceme otvoriť na stránkach Efektu. Ostatné Vaše návrhy prijímame ako veľmi dobré podnety do budúcnosti. Zaujímavých tém je veľmi veľa, avšak vzhľadom na obmedzený rozsah nemôžme zaradiť všetky. S postupujúcim časom sa iste aspoň tým najzaujímavejším budeme venovať aj na stránkach Efektu. Redakcia Vážení čitatelia, v sekcii „Priestor pre vás“ radi zodpovieme Vaše otázky z oblastí zamerania nášho časopisu a dáme priestor Vašim námetom, komentárom a skúsenostiam. Písať môžete na: Redakcia časopisu EFEKT 1. SLOVENSKÉ NEZISKOVÉ SERVISNÉ CENTRUM Baštová 5 811 03 Bratislava Fax: +421 - 2 - 5441 7906 E-mail: redakcia@casopisefekt.sk - mm -

Priestor pre vás

Pôžičkový program pre mimovládne organizácie

Manažérka pôžičkového programu pre MVO

EFEKT 2/2003

29


Informačný servis

Efekt - časopis pre efektívne riadenie MVO Dvojmesačník Prvé číslo vyšlo 1. júla 2003 Cena pre predplatiteľov: 79,- Sk Redakcia: Redakcia časopisu EFEKT 1. SLOVENSKÉ NEZISKOVÉ SERVISNÉ CENTRUM Baštová 5 811 03 Bratislava Tel.: +421 - 2 - 5441 7906 Fax: +421 - 2 - 5441 7906 E-mail: redakcia@casopisefekt.sk www.casopisefekt.sk Autor projektu: Arpád Lörincz Manažér projektu: Marek Michalčík Redakčná rada: Magdaléna Feniková, Peter Haňdiak, Ivona Herichová, Marcela Dobešová, Martin Heveri, Jana Kadlecová, Arpád Lörincz, Marek Michalčík Jazyková redaktorka: Jana Ševčíková Autor fotografií: Anton Frič Autor kresieb: Ľubor Benkovič Grafické spracovanie: Martin Strihovský

Ponuka školení

Autori odborných článkov prispievajú do časopisu bez nároku na honorár.

30

Školenie Pracovnoprávne vzťahy po novelizácii Zákonníka práce Termín: 15. 10. 2003 v čase od 9.00 do 14.30 h Miesto: zasadačka v budove OZ Chémie, Osadná 6, Bratislava Účastnícky poplatok: 850 Sk na osobu Lektorka: JUDr. Mária Lehotská Každý prihlásený účastník má možnosť zaslať nám vopred svoje otázky k problematike, ktorá ho zaujíma. V tom prípade vieme zaručiť, že na ne dostane kvalitnú odpoveď. Svoje otázky zasielajte najneskôr do 1. 10. 2003, a to mailom na adresu mvoservis@mvoservis.sk alebo faxom na 02-54777319. Svoje prihlášky nám zasielajte na adresu: MVO Servis, s.r.o., Jaskový rad 17, 831 01 Bratislava tel./fax: 02 - 54777319, mail: mvoservis@orangemail.sk Po prijatí prihlášky vystavíme faktúru, na základe ktorej sa uhradí účastnícky poplatok. ..........................................................................................................................

Záväzná prihláška na školenie Pracovnoprávne vzťahy po novele Zákonníka práce 15.10.2003

Vydavateľ: 1. SLOVENSKÉ NEZISKOVÉ SERVISNÉ CENTRUM Koceľova 9, 821 08 Bratislava Tel.: 02/ 50 24 82 81 Fax: 02/ 55 56 17 87 e-mail: mvoservis@mvoservis.sk www.mvoservis.sk

Meno účastníka...........................................................................................................

Inzercia: 1. SLOVENSKÉ NEZISKOVÉ SERVISNÉ CENTRUM Baštová 5 811 03 Bratislava Tel.: +421 - 2 - 5441 7906 Fax: +421 - 2 - 5441 7906 E-mail: redakcia@casopisefekt.sk

Tel. ...................................................Fax ......................................................................

Predplatné zabezpečuje: L. K. Permanent, Hattalova 22, 831 03 Bratislava. tel.: 02/44453711, fax: 02/44373311 e-mail: lkperm@lkpermanent.sk www.lkpermanent.sk

..................................................................................................................

Tlač: Dobrá kniha, Trnava Registračné číslo: 3016/2003

Organizácia.................................................................................................................. Úplná adresa ............................................................................................................... IČO: ...............................................................................................................................

mail ............................................................................................................................... Vaša pozícia v organizácii ......................................................................................... Vaše otázky/okruhy tém k problematike:

.................................................................................................................. ..................................................................................................................

MVO Servis, s.r.o., Jaskový rad 17, 831 01 Bratislava mvoservis@orangemail.sk, tel./fax: 02-54777319, bližšie informácie: Andrea Palušová, 0903 600 872.

ISSN 1336-3344 Toto číslo vyšlo aj vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation

EFEKT 2/2003

Inzerujte v časopise Efekt! Cenník inzercie vám zašleme na požiadanie. Kontakt: Marek Michalčík redakcia časopisu EFEKT, 1.SNSC, Baštová 5, 811 03 Bratislava, tel./fax: +421-2-5441 7906 E-mail: redakcia@casopisefekt.sk, www.casopisefekt.sk


Nová pobočka MVO Servis od septembra 2003 už aj v Prešove

Hodiny pre verejnosť Pondelok Utorok 9.00 - 12.00 Streda Štvrtok Piatok

13.00 - 18.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 18.00

Kontakt: MVO Servis, s.r.o. Kancelária Prešov: Riaditeľka pobočky: Ing. Božena Ninčáková Weberova 8 080 01 Prešov tel.: 051 77 214 70 fax: 051 77 324 69 e-mail: nincakova@stonline.sk

Budova, v ktorej sídli MVO Servis v Prešove. Priestory kancelárie MVO Servis v Prešove.


Premýšľate, ako zefektívniť cestu k vašim cieľom?

Predplaťte si EFEKT časopis pre efektívne riadenie MVO Jediný časopis, v ktorom nájdete: odborné informácie z oblasti financií, práva, daní, účtovníctva mimovládnych organizácií komentáre k zneniu zákonov zohľadňujúce špecifické potreby MVO možnosti ako rozvíjať potenciál ľudských zdrojov nové riešenia pre riadenie a správu vašej neziskovej organizácie svoj priestor na pripomienkovanie legislatívnych úprav Objednávkový kupón

Spolu s predplatným Efektu navyše získate:

Objednávam si časopis Efekt ........ks ročné predplatné 474,- Sk ........ks polročné predplatné 237,- Sk

(79,- Sk/1 výtl.).

Platbu za predplatné vykonám týmto spôsobom: Poštovou poukážkou typu „U“. Predplatením vystavenej faktúry.

10-percentnú zľavu pri kúpe publikácií od 1.SNSC na vyžiadanie

IČO/ DIČ: ................................................. ................................................................ (Vašu voľbu označte krížikom) Meno/Organizácia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Extra číslo - špeciál venovaný 1 % Bezplatné zasielanie aktuálnych

Ulica/Číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

informácií prostredníctvom

Mesto/PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mailu na vyžiadanie

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Objednávkový kupón zašlite na adresu: L. K. Permanent, P.O.BOX 4, 834 14 Bratislava.

Podrobné a pravidelné informácie

Alebo si môžete časopis objednať na: tel.: 02/44453711, fax: 02/44373311, e-mail: lkperm@lkpermanent.sk, www.lkpermanent.sk

o ponuke 1.SNSC

Efekt 2/2003  

Časopis EFEKT, číslo 2/2003

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you