Page 1

Rua Dr. Borman, 13/3O andar - Centro - Niterói - RJ - Cep 24020 320

Jornal

Fórum

INFORMATIVO DO 1 O OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NITERÓI - NOVEMBRO 2012 - N O 162

EDITORIAL

Mais de 2 mil presos por crime eleitoral em todo o país Εµ τεµποσ δε ελειο, νο ποδεµοσ δειξαρ δε ρεφλετιρ σοβρε υµα θυεστο περτινεντε, θυε ινφελιζµεντε αχοντεχε νεστα ποχα δο ανο, ο χριµε ελειτοραλ. Εµ τοδο ο Βρασιλ, 2.178 πεσσοασ φοραµ πρεσασ νασ ελει⌡εσ δο λτιµο 7 δε ουτυβρο πορ χριµε ελειτοραλ, σεγυνδο βαλανο δο ΤΣΕ (Τριβυναλ Συπεριορ Ελειτοραλ). Ο τριβυναλ ρεγιστρου 4.812 οχορρνχιασ δε χριµε ελειτοραλ εµ τοδο ο πασ, µασ νεµ τοδασ λεϖαραµ ◊ δετενο δοσ ενϖολϖιδοσ. ∆οσ 2.178 δετιδοσ, 1.703 εραµ ελειτορεσ ε 475 χανδιδατοσ. Ο Ριο δε ϑανειρο  ο εσταδο χοµ µαιορ νµερο δε ρεγιστροσ δε δετεν⌡εσ, χοµ 571 νο τοταλ – 483 ελειτορεσ ε 88 χανδιδατοσ. Εµ σεγυιδα, απαρεχε Μινασ Γεραισ, ονδε 228 ελειτορεσ ε 98 χανδιδατοσ φοραµ δετιδοσ. Ο µοτιϖο δα µαιορια δασ πρισ⌡εσ φοι πορ χοντα δα βοχα δε υρνα ε δα διϖυλγαο δε προπαγανδα ελειτοραλ, σεγυνδο ο ΤΣΕ. Ταµβµ ηουϖε ρεγιστρο δε πεσσοασ δετιδασ πορ υσο δε αλτο−φαλαντεσ, τρανσπορτε ιλεγαλ δε ελειτορεσ, χορρυπο ελειτοραλ ε φορνεχιµεντο ιλεγαλ δε αλιµεντοσ α ελειτορεσ. ⊃ υµ χασο α σε πενσαρ παρα διµινυιρµοσ εστα τριστε εστατστιχα, νο? Gilson Carlos Sant’Anna

Nelson Werneck Sodré e a redescoberta do domínio público Ο δοµνιο πβλιχο ρεπρεσεντα υµ ρεγιµε φυνδαµενταλ παρα α αφιρµαο δοσ διρειτοσ αυτοραισ, πορ γαραντιρ υµ χονϕυντο δε αµπλασ λιβερδαδεσ να υτιλιζαο δα οβρα αυτοραλ. Εστε ρεγιµε ιµπλιχα, να λεγισλαο βρασιλειρα, να ελιµιναο δο εξερχχιο δοσ διρειτοσ πατριµονιαισ, δεϖενδο ο τερχειρο θυε δεσεϕε σε ϖαλερ δε υµα οβρα αυτοραλ, ρεσπειταρ απενασ οσ διρειτοσ µοραισ. Ο προλονγαµεντο δο διρειτο δε εξχλυσιϖιδαδε, χοµ ο εξχεσσιϖο πραζο δε µονοπ⌠λιο δε εξπλοραο πατριµονιαλ, φαζ χοµ θυε ασ οβρασ θυε ινγρεσσαµ νο δοµνιο πβλιχο εστεϕαµ µυιτο αφασταδασ εµ τερµοσ τεµποραισ, δο εστιλο, φορµα ε θυαλιδαδε δε ρεπροδυο, ◊ προδυο χυλτυραλ χοντεµπορνεα. Ο διστανχιαµεντο εντρε ο θυε ινγρεσσα νο δοµνιο πβλιχο ε ασ νοϖασ αυδινχιασ θυε ποδεριαµ δεσσασ οβρασ σε βενεφιχιαρ,  ρεσπονσ〈ϖελ πορ γεραρ υµ δεσιντερεσσε πελασ οβρασ θυε τεµ εσγοταδο ο πραζο δε προτεο δοσ διρειτοσ πατριµονιαισ. ∆εφενδερ υµ προλονγαµεντο εξχεσσιϖο δα προτεο αυτοραλ σιγνιφιχαρια οβστρυιρ α φορµαο δε νοϖοσ µειοσ δε εξπρεσσο χυλτυραλ, ραζο πελα θυαλ ο δοµνιο πβλιχο, χοµο µοµεντο δε µαιορ αµπλιτυδε να υτιλιζαο δε οβρασ αυτοραισ, τερµινα πορ ποτενχιαλιζαρ ο πλενο εξερχχιο δοσ διρειτοσ χυλτυραισ ε ο αχεσσο ◊σ φοντεσ δα χυλτυρα. Χονσοαντε χοµ εστα περσπεχτιϖα, τιϖε ο πριϖιλγιο, χοµο ρεπρεσενταντε λεγαλ δο τιτυλαρ δοσ διρειτοσ αυτοραισ δο ιντελεχτυαλ Νελσον Ωερνεχκ Σοδρ, δε δεχλαραρ, εµ εϖεντο πβλιχο να Βιβλιοτεχα Ναχιοναλ, α χολοχαο δασ οβρασ δο εσχριτορ εµ ρεγιµε δε δοµνιο πβλιχο. Χοµπρεενδενδο εστε ρεγιµε χοµο ιµπορταντε ινστρυµενταλιζαδορ δα φυνο σοχιαλ δασ οβρασ αυτοραισ, ο τιτυλαρ δοσ διρειτοσ ρενυνχιου αοσ διρειτοσ πατριµονιαισ ρεφερεντεσ ◊σ οβρασ ε αντεχιπου οσ εφειτοσ δο δοµνιο πβλιχο, να εξτενσο περµιτιδα πορ λει. ⊃ α πριµειρα ϖεζ θυε υµ αυτορ δεστε πορτε τεµ συασ οβρασ χολοχαδασ εµ δοµνιο πβλιχο αντεχιπαδαµεντε, ου σεϕα, αντεσ δε εξπιραδο ο πραζο δε προτεο θυε, νο διρειτο βρασιλειρο,  δε 70 ανοσ χονταδοσ απ⌠σ α µορτε δο αυτορ. Τρατου−σε, πορταντο, δε υµα ρεννχια εµ φαϖορ δε τοδα α σοχιεδαδε, πρεσερϖανδο α µεµ⌠ρια ε οβρα δε Νελσον Ωερνεχκ Σοδρ, εµ προλ δο µαισ αµπλο αχεσσο αο χονηεχιµεντο ε ◊ χυλτυρα βρασιλειρα. Α παρτιρ δεστα δεχλαραο, ρεαλιζαδα εµ αγοστο δεστε ανο, τοδασ ασ οβρασ δε Νελσον Ωερνεχκ Σοδρ δεσιµπεδιδασ χοντρατυαλµεντε, σε

ενχοντραµ εµ ρεγιµε δε δοµνιο πβλιχο, εµ χαρ〈τερ ιρρεϖογ〈ϖελ. Εµ ραζο δο ινγρεσσο δασ οβρασ εµ δοµνιο πβλιχο, θυαλθυερ πεσσοα ποδερ〈 ινδεπενδεντεµεντε δε ουτρα αυτοριζαο ου δο παγαµεντο δε θυαλθυερ ϖαλορ: χοπιαρ ε διστριβυιρ, ιντεγραλ ου παρχιαλµεντε; εξπλοραρ εχονοµιχαµεντε; µοδιφιχαρ ου χριαρ οβρασ δεριϖαδασ, α παρτιρ δασ οβρασ δε αυτορια δε Νελσον Ωερνεχκ Σοδρ. Ασ οβρασ σεµ χοντρατοσ ϖιγεντεσ ϕ〈 ινγρεσσαραµ εµ ρεγιµε δε δοµνιο πβλιχο. Ασ οβρασ “Α Ηιστ⌠ρια δα Ιµπρενσα Βρασιλειρα” ε “Ηιστ⌠ρια Μιλιταρ δο Βρασιλ”, οβϕετοσ δε χοντρατοσ ϖιγεντεσ, ινγρεσσαρο εµ δοµνιο πβλιχο απ⌠σ α εξτινο δο πραζο χοντρατυαλ. Ρεσσαλτα−σε, θυε ο ινγρεσσο δασ οβρασ εµ δοµνιο πβλιχο εµ ναδα αφετα α προτεο αοσ διρειτοσ χονεξοσ ε αυτοραισ δεχορρεντεσ δο λιϖρε υσο δασ ρεφεριδασ οβρασ. Αλµ δισσο, εµ θυαλθυερ ηιπ⌠τεσε δε υτιλιζαο, α αυτορια δα οβρα οριγιναλ δεϖερ〈 σερ ινφορµαδα εµ ρεσπειτο αοσ διρειτοσ µοραισ δε αυτορ. Α ινιχιατιϖα αλµ δε ινοϖαδορα σερϖε δε εξεµπλο παρα θυε ουτροσ αυτορεσ ε τιτυλαρεσ δεµ µαιορ ϖισιβιλιδαδε ε αχεσσο αο σευ λεγαδο. Α λιϖρε υτιλιζαο αδϖµ δε υµα δεµανδα σοχιαλ πορ υσοσ λεγτιµοσ ε λουϖ〈ϖεισ, µυιτοσ δελεσ οβσταχυλιζαδοσ πελα ατυαλ λει δε διρειτοσ αυτοραισ θυε σε ενχοντρα δεφασαδα ε εµ χοµπλετο δεσχοµπασσο χοµ οσ υσοσ ε νεχεσσιδαδεσ δα σοχιεδαδε βρασιλειρα. Χοµ α ιντερ νετ εξπανδινδο ασ ποσσιβιλιδαδεσ δε αχεσσο ε τραταµεντο δε οβρασ ιντελεχτυαισ, ο δοµνιο πβλιχο γανηα φλεγο ρενοϖαδο, ϕ〈 θυε ασ οβρασ ινσεριδασ νεσσε ρεγιµε σε µοστραµ ϕυσταµεντε µαισ προπχιασ α σερεµ υτιλιζαδασ δασ µαισ διϖερσασ φορµασ περµιτιδασ πελο αϖανο τεχνολ⌠γιχο. Ινιχιατιϖασ χοµο εστα απονταµ παρα υµα ρεδεσχοβερτα δασ οπορτυνιδαδεσ εµ τορνο δα προπριεδαδε ιντελεχτυαλ, νεστε χασο, χονχρετιζαδα ατραϖσ δο υσο δο δοµνιο πβλιχο εµ προλ δα µεµ⌠ρια ε λεγαδο δεστα γρανδε περσοναλιδαδε δα ηιστ⌠ρια βρασιλειρα.

Eduardo Magrani é advogado de Propriedade Intelectual e Direito Empresarial, professor e pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ). Coordenador do Projeto "Access to Knowledge - Brazil (A2K)".


Novembro 2012 JORNAL FORUM

3

Gestão dos cartórios tem impacto na morosidade da Justiça Πορ Μαρχελο ςιειρα δε Χαµποσ Ο τεµπο δε τραµιταο δε προχεσσοσ ϕυδιχιαισ  χοµυµεντε απονταδο χοµο υµ δοσ µαιορεσ οβστ〈χυλοσ, παρα νο διζερ, ϖιλ⌡εσ, δα ϑυστια βρασιλειρα. Μυιτοσ περγυνταµ: Θυαισ σο ασ χαυσασ δα µοροσιδαδε δα ϑυστια βρασιλειρα? ∆ιφχιλ ιδεντιφιχ〈−λασ πρεχισαµεντε. Μασ  ποσσϖελ συγεριρ θυε αλγυµασ δελασ εστο λιγαδασ ◊ “βυροχραχια ϕυδιχιαλ” ε, µαισ διρεταµεντε, αοσ χαρτ⌠ριοσ ϕυδιχιαισ, τεµα θυε πουχα ατενο τεµ ρεχεβιδο νοσ δεβατεσ σοβρε ο απερφειοαµεντο ε α µεληορια δοσ σερϖιοσ πρεσταδοσ πελο ϑυδιχι〈ριο. Υµ λεϖανταµεντο θυαντιτατιϖο δεστιναδο α σαβερ, πορ εξεµπλο, θυαντοσ σο ε ονδε εστο σιτυαδοσ οσ χαρτ⌠ριοσ ϕυδιχιαισ, σερϖιρια παρα διρεχιοναρ οσ ϕυρισδιχιοναδοσ α υµ ενδερεο µαισ πρ⌠ξιµο δε συασ ρεσιδνχιασ (ου νο, ϕ〈 θυε νο η〈 προϕετοσ διρεχιοναδοσ α ιντεριοριζαο δα ϑυστια, χοµ εξχεο δα ϑυστια δο Τραβαληο). Ο θυε σε προχυρα  σαβερ θυε ρεαλιδαδε εξιστε πορ δετρ〈σ δοσ βαλχ⌡εσ δοσ φ⌠ρυνσ. Παρα χηεγαρ α αλγυµασ ρεσποστασ, υµα εθυιπε λιδεραδα πελα προφεσσορα Ελδα Χοεληο δε Αζεϖεδο Βυσσινγυερ, χοορδεναδορα δε πεσθυισα δα Φ∆ς (Φαχυλδαδε δε ∆ιρειτο δε ςιτ⌠ρια), ενχοµενδαδα πελα Σεχρεταρια δε Ρεφορµα δο ϑυδιχι〈ριο, ουϖιυ µαγιστραδοσ ε σερϖιδορεσ δασ ςαρασ Χϖεισ ε Χριµιναισ, φεδεραισ ε εσταδυαισ, δα Ρεγιο Συδεστε, σοβρε ασ ποσσϖεισ χαυσασ δα δεµορα δο προχεσσαµεντο δασ δεµανδασ ϕυδιχιαισ. Ο εστυδο φιναλιζαδο νο φιναλ δο ανο πασσαδο χονηεχευ µτοδοσ ε τχνιχασ αδµινιστρατιϖοσ, οπεραχιοναισ ε οργανιζαχιοναισ, υτιλιζαδοσ εµ χαδα υµ δοσ ϕυζοσ, ο θυε φεζ αοσ ινϖεστιγαδορεσ αναλισαρ, χοµπαρατιϖαµεντε, ασ βοασ ε ασ µ〈σ πρ〈τιχασ δα αδµινιστραο, ασ φορµασ δε γεστο δο τραβαληο ε δε πεσσοασ, δειξανδο εϖιδενχιαδο χοµο α γεστο ε ο φυνχιοναµεντο δοσ χαρτ⌠ριοσ ϕυδιχιαισ δε πριµειρο γραυ ινφλυενχιαµ διρεταµεντε σοβρε α µοροσιδαδε δα ϑυστια. ςεϕαµοσ αλγυνσ απονταµεντοσ δα πεσθυισα. Χοµυνιχαο να πριµειρα τεντατιϖα δε χιταο: Να εσµαγαδορα µαιορια (99%) δασ ϖαρασ χϖεισ φεδεραισ πεσθυισαδασ ρεαλιζαµ α πριµειρα τεντατιϖα δε χιταο πορ µειο δε µανδαδο α σερ χυµπριδο πορ οφιχιαλ δε ϑυστια, ε ο ρεσταντε (1% δασ ϖαρασ) χοστυµα αχοντεχερ πορ χορρειο. Θυαντο ◊σ ϖαρασ χϖεισ εσταδυαισ, α µαιορια (79%) χοστυµα ρεαλιζαρ α πριµειρα τεντατιϖα δε χιταο πορ χορρειο, ε ο ρεσταντε (21%) χοστυµα φαζ−λο πορ µειο δε µανδαδο α σερ χυµπριδο πορ οφιχιαλ δε ϑυστια. ∆ιστριβυιο δασ ταρεφασ νοσ χαρτ⌠ριοσ: Να µαιορια δασ ϖαρασ χϖεισ φεδεραισ, α ρεσπονσαβιλιδαδε πελα διστριβυιο δε ταρεφασ  εξερχιδα πελο πρ⌠πριο χηεφε δε χαρτ⌠ριο (74% δασ ϖαρασ), µασ εµ αλγυµασ δεσσασ ϖαρασ εσσα ρεσπονσαβιλιδαδε  χοµπαρτιληαδα χοµ ουτρο σερϖιδορ, 17% δασ ϖαρασ, ου χοµ ο πρ⌠πριο ϕυιζ (3% ϕυιζ ε χηεφε δε χαρτ⌠ριο, 3% ϕυιζ ε 3% ϕυιζ, χηεφε δε χαρτ⌠ριο ε ουτροσ). ϑ〈 νασ ϖαρασ χϖεισ εσταδυαισ, α ρεσπονσαβιλιδαδε πελα διστριβυιο δε ταρεφασ  εξερχιδα δε φορµα θυασε υννιµε πελο χηεφε δε χαρτ⌠ριο, 94% δασ ϖαρασ, ε σ⌠  χοµπαρτιληαδα χοµ ουτρο σερϖιδορ ου χοµ ο ϕυιζ εµ αλγυνσ πουχοσ χασοσ, 4% χηεφε δε χαρτ⌠ριο ε ουτρο, 1% ϕυιζ ε χηεφε δε χαρτ⌠ριο ε 1% ουτρο. Γραυ δε γεστο εξερχιδο πελο ϕυιζ: Ο γραυ δε γεστο εξερχιδο πελο ϕυιζ σοβρε ο χαρτ⌠ριο οχορρε εµ µαιορ παρτε νασ ϖαρασ χϖεισ φεδεραισ χοµ 17% δε γεστο µ〈ξιµα, 39% δε γεστο ιντερµεδι〈ρια ε 30% δε γεστο µνιµα, τοταλιζανδο 86%. Να γεστο δασ ϖαρασ χϖεισ εσταδυαισ ο ϑυιζ ατυα χοµ 10% δε γεστο µ〈ξιµα, 19% δε γεστο ιντερµεδι〈ρια ε 30% δε γεστο µνιµα, τοταλιζανδο 59%. Ο εστυδο αποντα θυε η〈 υµα διφερενα εξπρεσσιϖα, ποισ ο περχεντυαλ δε ϖαρασ χϖεισ φεδεραισ εµ θυε ο ϕυιζ νο εξερχε νενηυµ γραυ δε γεστο  δε 14% δασ ϖαρασ πεσθυισαδασ. ⊃ πρατιχαµεντε τρσ ϖεζεσ µενορ θυε ο περχεντυαλ δε ϖαρασ χϖεισ εσταδυαισ χοµ εσσε µεσµο γραυ δε γεστο, 41%. Χυµπριµεντο δε πραζοσ: Α µαιορια εσµαγαδορα δε ϖαρασ χϖεισ φεδεραισ, 94%, αφιρµου θυε ρεαλιζαµ αλγυµ χοντρολε δε χυµπριµεντο δε πραζοσ πελα ϖαρα (χαρτ⌠ριο ε γαβινετε) ε πορ τερχειροσ (παρτεσ, Μινιστριο Πβλιχο, περιτοσ ετχ.) παρα ϖεριφιχαρ ε ϖιαβιλιζαρ ο αλχανχε δασ µετασ πελα εθυιπε. Εµ υµα προπορο υµ πουχο µενορ, 81%, ασ ϖαρασ χϖεισ εσταδυαισ ταµβµ ρεαλιζαµ υµ χοντρολε ιντερνο δε πραζοσ προχεσσυαισ. Χοντρολε δε προδυτιϖιδαδε: Α προδυτιϖιδαδε — χονχειτο ρελαχιοναδο ◊ εφιχινχια — φοι χονσιδεραδα χοµο α ρελαο εντρε ο ρεσυλταδο οβτιδο ε ο εσφορο δεσπενδιδο. Ου σεϕα: θυαντο µενορ φορ ο εσφορο, ο χυστο ου α θυαντιδαδε δε ρεχυρσοσ δεσπενδιδοσ παρα σε αλχαναρ υµ µεσµο ρεσυλταδο ε θυαντο µαιορ φορ ◊ θυαλιδαδε, ο ϖολυµε ου ο ϖαλορ δο ρεσυλταδο αλχαναδο χοµ ο µεσµο χυστο, µαιορ σερ〈 α προδυτιϖιδαδε.

∆εσεµπενηο δοσ σερϖιδορεσ: Εµβορα σεϕα υµ ινδιχαδορ τιλ παρα σε ϖεριφιχαρ ε ϖιαβιλιζαρ, εµ ρελαο α χαδα πεσσοα ινδιϖιδυαλµεντε, α εφιχ〈χια δο τρειναµεντο ε ο αλχανχε δασ µετασ ταντο να ινιχιατιϖα πριϖαδα θυαντο νο σερϖιο πβλιχο (Μινιστριο δο Πλανεϕαµεντο, Οραµεντο ε Γεστο 2002), α αϖαλιαο δε δεσεµπενηο ινδιϖιδυαλ ταµβµ σ⌠ χοστυµα σερ ρεαλιζαδα πορ πουχο µαισ δα µεταδε δασ ϖαρασ χϖεισ φεδεραισ, 54%, ε πορ πουχο µενοσ δα µεταδε δασ ϖαρασ χϖεισ εσταδυαισ, 39%. Μοτιϖαο/ινχεντιϖο δοσ σερϖιδορεσ: Εµβορα οβϕετιϖεµ προπορχιοναρ χρεσχιµεντο πεσσοαλ ε µεληορια δοσ ρεσυλταδοσ οβτιδοσ ινδιϖιδυαλ ε χολετιϖαµεντε χονσιδεραδοσ (ΡΙΒΕΙΡΟ; ΣΑ∆ΑΛΛΑ, 1998), οσ µεχανισµοσ ιντερνοσ δε µοτιϖαο/ινχεντιϖο δασ πεσσοασ θυε τραβαληαµ νοσ χαρτ⌠ριοσ ε γαβινετεσ σο µυιτο πουχο υτιλιζαδοσ πελασ ϖαρασ πεσθυισαδασ. Απενασ 24% δασ ϖαρασ χϖεισ φεδεραισ ε 10% δασ ϖαρασ χϖεισ εσταδυαισ πεσθυισαδασ υτιλιζαµ δεσσεσ µεχανισµοσ. Τεµπο παρα α πρ〈τιχα δε ατοσ προχεσσυαισ: Θυαντο αοσ ατοσ προχεσσυαισ, προπριαµεντε διτοσ, νο σε πρετενδευ, να πεσθυισα, ινϖεστιγαρ α χαυσα δα δεµορα (ποισ  ποσσϖελ θυε, πορ εξεµπλο, α δεµορα δεχορρα δα δεπενδνχια δα πρ〈τιχα δε ατοσ δασ παρτεσ, ατοσ δοσ οφιχιαισ δε ϕυστια, ατοσ δοσ Χορρειοσ ετχ.). Βυσχου−σε οβτερ απενασ υµα εστιµατιϖα, πελοσ χηεφεσ δε χαρτ⌠ριο, δοσ τεµποσ δεσπενδιδοσ παρα α πρ〈τιχα δε ατοσ προχεσσυαισ νασ ϖαρασ πεσθυισαδασ. Μαιορ “γαργαλο” δα ϖαρα: Ασ εστιµατιϖασ οβτιδασ εµ αµβασ ◊σ εσφερασ δε χοµπετνχια φοραµ βασταντε πρ⌠ξιµασ: νασ ϖαρασ χϖεισ φεδεραισ οσ προχεσσοσ χοστυµαµ δεµοραρ νο πρ⌠πριο χαρτ⌠ριο εµ 79% δοσ χασοσ. Θυαντο ◊σ ϖαρασ χϖεισ εσταδυαισ, σο 81% δοσ χασοσ. Εµβορα ταισ νµεροσ συγεριρεµ θυε ο µαιορ ‘γαργαλο’ δα δεµορα δο προχεσσο  ο χαρτ⌠ριο, ταµβµ  νεχεσσ〈ριο θυε σε αδοτεµ µεδιδασ παρα διµινυιρ α µοροσιδαδε δο τρµιτε δοσ προχεσσοσ νοσ γαβινετεσ, ϕ〈 θυε οσ γαβινετεσ ταµβµ φοραµ απονταδοσ χοµο ‘γαργαλοσ’ δε παρτε δασ ϖαρασ χϖεισ φεδεραισ εµ 21% δασ ϖαρασ, ε 19%νο χασο δασ ϖαρασ χϖεισ εσταδυαισ. Τεµπο παρα α ϕυνταδα δε πετι⌡εσ: Χοµ βασε νασ εστιµατιϖασ φορνεχιδασ πελοσ χηεφεσ δε χαρτ⌠ριο σοβρε ο τεµπο δεσπενδιδο παρα α ϕυνταδα δε πετι⌡εσ, χονταδο δεσδε θυανδο ασ πετι⌡εσ χηεγαµ αο χαρτ⌠ριο, οβσερϖα−σε θυε, ινδεπενδεντεµεντε δο µοτιϖο, απενασ α µινορια δασ ϖαρασ χϖεισ φεδεραισ, 40%, δεχορρεντε δα σοµα δοσ περχεντυαισ ρελατιϖοσ α 1 ε α 2 διασ, ρεσπειτα ο πραζο δε 48 (θυαρεντα ε οιτο) ηορασ πρεϖιστο νο αρτιγο 190, σεγυνδα παρτε, δο Χ⌠διγο δε Προχεσσο Χιϖιλ. Προλαο δε δεσπαχηοσ: Ασ εστιµατιϖασ δε τεµπο φειτασ πελοσ χηεφεσ δε χαρτ⌠ριο παρα α προλαο δε δεσπαχηοσ, δεσδε ο µοµεντο δα χονχλυσο, δεµονστραµ ηαϖερ µαισ υµα ϖεζ διφερενα εντρε ασ δυασ εσφερασ δε χοµπετνχια: ο περχεντυαλ δε ϖαρασ χϖεισ φεδεραισ θυε ρεσπειτα ο πραζο δε 2 (δοισ) διασ πρεϖιστο πελο αρτιγο 189, Ι, δο ΧΠΧ παρα α προλαο δε δεσπαχηο, απροξιµαδαµεντε 20% δασ ϖαρασ, δεχορρεντεσ δα σοµα δοσ περχεντυαισ ρελατιϖοσ α 1 ε 2 διασ,  µενορ θυε ο περχεντυαλ δε ϖαρασ χϖεισ εσταδυαισ θυε αφιρµαµ οβσερϖαρ ταλ πραζο, θυασε 50% δασ ϖαρασ, δεχορρεντεσ δα σοµα δοσ περχεντυαισ ρελατιϖοσ α 1 ε 2 διασ. Προλαο δε σεντενασ: Εµ ρελαο ◊ εστιµατιϖα δε τεµπο φειτα πελοσ χηεφεσ δε χαρτ⌠ριο παρα α προλαο δε σεντενασ, δεσδε ο µοµεντο δα χονχλυσο, ενχοντρα−σε νοϖαµεντε υµα διφερενα, ινδεπενδεντεµεντε δο µοτιϖο: ο περχεντυαλ δε ϖαρασ χϖεισ φεδεραισ θυε ρεσπειτα ο πραζο δε 10 (δεζ) διασ πρεϖιστο πελο αρτιγο 189, ΙΙ, δο ΧΠΧ παρα α προλαο δε σεντενα, απροξιµαδαµεντε 20% δασ ϖαρασ, δεχορρεντεσ δα σοµα δοσ περχεντυαισ ρελατιϖοσ α 3, 5, 7 ε 10 διασ,  µενορ θυε ο περχεντυαλ δε ϖαρασ χϖεισ εσταδυαισ θυε οβσερϖαµ ταλ πραζο, πουχο µαισ δε 30% δασ ϖαρασ, δεχορρεντεσ δα σοµα δοσ περχεντυαισ ρελατιϖοσ α 1, 2, 3, 4,5, 7 ε 10 διασ. Εµ σντεσε, χονχλυι α πεσθυισα, θυε α µαιορ παρτε δασ ϖαρασ χϖεισ φεδεραισ ε εσταδυαισ χονσεγυεµ δεσεµπενηαρ συασ ατιϖιδαδεσ δε χαρτ⌠ριο ε δε γαβινετε δεντρο δοσ πραζοσ πρεϖιστοσ εµ λει. (Φοντε: Ρεϖιστα Χονσυλτορ ϑυρδιχο)

Marcelo Vieira de Campos é advogado. Foi Secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça.


2

Novembro 2012 JORNAL FORUM

Nova Lei para o setor audiovisual brasileiro

POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS Νο λτιµο δια 03 δε ουτυβρο, τοµου ποσσε α νοϖα διρετορια δα Ασσοχιαο Τειξειρα δε Φρειτασ, δα Φαχυλδαδε δε ∆ιρειτο δα ΥΦΦ. Ο εϖεντο χοντου χοµ α πρεσενα δε προφεσσορεσ, εξ−αλυνοσ, ινχλυσιϖε δο Πρεσιδεντε δα ΟΑΒ−Νιτεροι, Αντονιο ϑοσ Βαρβοσα δα Σιλϖα. Ο νοϖο Πρεσιδεντε δα Ασσοχιαο, Γιλσον Χαρλοσ Σαντ×Αννα, ρεσσαλτου α ιµπορτνχια δα εντιδαδε ε εσταβελεχευ ασ σεγυιντεσ µετασ παρα συα γεστο: 1. Ρευνιρ ανυαλµεντε οσ εξ− αλυνοσ, ϖισανδο χονσολιδαρ εντρε ελεσ οσ λαοσ προφισσιοναισ, χυλτυραισ ε σοχιαισ; 2. Ιµπλανταρ ο ∆επαρταµεντο Χυλτυραλ, παρα προµοϖερ χυρσοσ ε σεµιν〈ριοσ λιγαδοσ ◊ χυλτυρα ϕυρδιχα, σενδο ο ρεσπονσ〈ϖελ πελο ∆επαρταµεντο ο Προφ. Λινχολν Αντονιο δε Χαστρο; 3. Χριαρ ο σιτε δα Ασσοχιαο παρα πυβλιχαο δασ µονογραφιασ δε χονχλυιντεσ δο χυρσο δε

∆ιρειτο, ασ θυαισ σε δεσταχαρεµ, βεµ χοµο δα ρεϖιστα ελετρνιχα δα Ασσοχιαο; 4. Ιµπλεµενταρ α Προχυραδορια Γεραλ, σενδο ινδιχαδο παρα ο χαργο δε Προχυραδορ Γεραλ ο Προφ. ςαλδιρ Χοστα. Γιλσον Σαντ×Αννα ρεσσαλτου θυε α Ασσοχιαο προπσ Αο Χϖελ Πβλιχα χοντρα α εµπρεσα ℑγυασ δε Νιτερ⌠ι, οβϕετιϖανδο θυε α ταριφα δε εσγοτο χοβραδα νο µυνιχπιο δε Νιτερ⌠ι σεϕα φιξαδα δε αχορδο χοµ χριτριοσ τχνιχοσ , µαισ ϕυστοσ ε τρανσπαρεντεσ, βεµ χοµο σεϕα φειτα α δεϖολυο δοσ ϖαλορεσ χοβραδοσ α µαιορ νοσ λτιµοσ χινχο ανοσ. ∆ιρετορια Ελειτα: Πρεσιδεντε: Γιλσον Χαρλοσ Σαντ×Αννα; ςιχε−Πρεσιδεντε: Αντονιο Πλαστινα; ∆ιρετορ Σεχρετ〈ριο: ςαλδιρ Χοστα; ∆ιρετορ Τεσουρειρο: Λινχολν Αντονιο δε Χαστρο.

Mês Quantidade de atos Relação Parcial de Feitos Ajuizados e Registrados 2012

ΑΤΟΣ & ΦΑΤΟΣ

1. Cíveis

2. Família

3. Órfãos e Sucessões

4.

Setembro Acumulado 2012 5. Criminais

Gratuitos

Não Gratuitos

10.760 144.180

9.396 83.391

6.Dívida Ativa

varas feitos execuções juiz. comuns especiais fazend. fiscais

Total

varas juiz. varas comuns especiais region.

varas comuns

varas region.

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

929 2400 273 1454 2534 255 1235 3049 296

491

143

75

9

416

801

128

269

5.934

383

148

106

11

363

626

79

77

6.036

624

177

93

9

453

862

132 33705

40.635

970 2695 257 1221 3199 324

557

157

98

9

334

949

102

1411

7.539

755

222

103

3

412 1006 130

144

7.519

997 2.598 245 1214 3098 295 1246 3291 344

598

140

106

7

324

807

103

223

6.148

757

209

109

11

483

969

152

414

7.711

788

211

114

10

682

982

164

394

8.226

1155 2614 266

627

263

92

12

380

830

136

150

Acum. 2012

38.454

896

81

7.362

Falências

11.679

37.913

6.525 96.385

TRIPLICADO - A OAB Niterói triplicou o espaço da Central de Peticionamento Eletrônico, que auxilia os advogados a enviar suas petições via internet. Para atender cada vez melhor aos profissionais, devido à grande demanda, o setor recebeu mais computadores e funcionários treinados para o serviço. Além disso, os advogados também poderão trazer o notebook para instalar os programas usados na Justiça. BRASIL CARINHOSO - A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que institui medidas do Brasil Carinhoso, entre elas o Benefício de Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância que complementa o Bolsa Família de forma a garantir renda mínima de R$ 70 per capita para famílias com crianças até seis anos. A estimativa é de que, contabilizados pais e irmãos, o alcance chegue a 8,7 milhões de pessoas. A ação integra o Plano Brasil sem Miséria e inclui medidas como a ampliação do acesso à creche e préescola e ampliação de 66% dos recursos destinados à merenda escolar da educação infantil e saúde.

“Εσταµοσ διαντε δε υµα εξπλοσο δε δεµανδα”, δισσε ο διρετορ δα Ανχινε (Αγνχια Ναχιοναλ δε Χινεµα), Μανοελ Ρανγελ, δυραντε παλεστρα σοβρε α Λει 12.485/2011 ε ασ χοτασ παρα χοντεδο δε προδυτορασ ινδεπενδεντεσ νοσ χαναισ δε Τς πορ ασσινατυρα. Ο δεβατε φοι παρτε δα προγραµαο δο Ριο Μαρκετ, εϖεντο παραλελο αο Φεστιϖαλ δο Ριο, θυε αχοντεχευ να πριµειρα σεµανα δε ουτυβρο. Χοµ α εντραδα εµ ϖιγορ δα λει, εµ νοϖεµβρο, οσ χαναισ δε Τς πορ ασσινατυρα τερο δε οφερεχερ, ατ 2013, 3η30 πορ σεµανα δε χοντεδο ναχιοναλ εµ ηορ〈ριο νοβρε, δο θυαλ µεταδε δε προδυτορασ βρασιλειρασ ινδεπενδεντεσ. Α εντραδα εµ ϖιγορ δα λει  τραταδα χοµο ο ινχιο δε υµ νοϖο µοµεντο δα ινδστρια δε αυδιοϖισυαλ ναχιοναλ. Α λει, µαρχαδα πορ υµ ιντενσο τραβαληο δε χοστυρα εντρε ο σετορ, ο Χονσεληο Συπεριορ δε Χινεµα ε ο Χονγρεσσο Ναχιοναλ, αχερτα αο εσταβελεχερ ασ πολτιχασ δε χαρρεγαµεντο, θυε χοτιζαµ ο τεµπο δε προγραµαο, α εξεµπλο δο θυε  φειτο χοµ ο χινεµα ναχιοναλ. Α πολτιχα χονδυζ ο µερχαδο αο παπελ δε φινανχιαδορ δα προδυο ινδεπενδεντε ναχιοναλ, θυε νεχεσσιτα δε ρεχυρσοσ πβλιχοσ παρα σε µαντερ ε δαρ χοντινυιδαδε ◊ συα προδυο. Εµβορα α οβριγαο εξιϕα υµα νοϖα ποστυρα δε µερχαδο, α ινχλυσο δο σετορ νο Πλανο Βρασιλ Μαιορ, χοµο υµα δασ ινδστριασ πριοριτ〈ριασ παρα ινϖεστιµεντοσ, περµιτιρ〈 α εστρυτυραο δεφινιτιϖα, αλιαδα αο υσο δοσ ρεχυρσοσ δο Φυνδο Σετοριαλ δο Αυδιοϖισυαλ δε Ρ∃ 600 µιλη⌡εσ. Α αβερτυρα θυε α λει δ〈, ιντεγραδα αο Πλανο δε ∆ιρετριζεσ ε Μετασ παρα ο Αυδιοϖισυαλ, τρααδο πελο Χονσεληο Συπεριορ δε Χινεµα, λεϖα ταµβµ α υµα ποσσιβιλιδαδε δε εστρυτυραο δε χαναισ βρασιλειροσ φορα δο πασ, νο απενασ χοµ χοντεδο, µασ χοµ προγραµαο δε εµπρεσασ ναχιοναισ, α εξεµπλο δε χαναισ χοµο οσ δοσ γρυποσ Ωαρνερ, ∆ισχοϖερψ ε Φοξ νοσ παχοτεσ δε Τς πορ ασσινατυρα βρασιλειροσ. Λεϖανταµεντο δα Ανχινε παρα ο σετορ, χοµ δαδοσ δε 2011, ρεγιστρου θυε 80,5% δα προγραµαο νασ Τςσ παγασ φοραµ προγραµασ εστρανγειροσ, οχυπανδο 92,6% δο τεµπο. Να πεσθυισα εστιϖεραµ ινχλυσοσ χαναισ χοµο ο Χαναλ Βρασιλ, θυε τραβαληα θυασε εξχλυσιϖαµεντε χοµ χοντεδο ναχιοναλ. Σεγυνδο ασ νοϖασ ρεγρασ δο σετορ, οσ παχοτεσ δε προγραµαο δασ οπεραδορασ δε Τς πορ ασσινατυρα δεϖερο τερ οβριγατοριαµεντε υµ χαναλ µαϕοριτ〈ριο δε χοντεδο ε προγραµαο ναχιοναλ παρα χαδα τρσ χαναισ εστρανγειροσ. Απεσαρ δασ µεδιδασ, ηουϖε χρτιχασ δε προδυτορεσ ◊ φαλτα δε ινχεντιϖοσ να προφισσιοναλιζαο δα γεστο δασ πεθυενασ εµπρεσασ δο σετορ. ςερνιχα Σχισινιο


4

Novembro 2012 JORNAL FORUM

Rebecca Sonsol festejando nova data no restaurante Olympe e o chef Claude Troisgros

Pela ecologia

De olho no futuro

Α Σεχρεταρια δε Εσταδο δο Αµβιεντε αγιυ χοµ εφιχινχια, αο δεµολιρ 20 χασασ εµ χονστρυο να Πραια δα Ρεστινγα δε Μαραµβαια. Τρατα−σε δε υµα 〈ρεα αµβιενταλ δε Αρραιαλ δο Χαβο, να Ρεγιο δοσ Λαγοσ, προτεγιδα πελο εσταδο.

Τρειναµεντο παρα ο ενσινο δε ιδιοµασ. ⊃ ο θυε ο ∆ιχε Ενγ λιση Χουρσε, λοχαλιζαδο να Λαγ οα Ροδριγ ο δε Φρειτασ, Ριο, εστ〈 προπιχιανδο α θυεµ εστεϕα ιντερεσσαδο εµ δαρ αυλα παρα χριανασ ε αδολεσχεντεσ. Ο οβϕετιϖο  τρειναρ πεσσοασ παρα τραβαληαρ να Χοπα δο Μυνδο δε 1014 ε νασ Ολιµπαδασ δε 2016.

Antecipação Τιτυλαρ δα Προχυραδορια δο Μειο Αµβιεντε δε Νιτερ⌠ι, ο προµοτορ Λυχιανο Ματτοσ, ελειτο πρεσιδεντε δα Ασσοχιαο δο Μινιστριο Πβλιχο δο Ριο δε ϑανειρο παρα ο βινιο 2013/2014, αχαβα δε ασσυµιρ ο χαργο αντεχιπαδαµεντε. Ισσο πορθυε ο ατυαλ τιτυλαρ, Μαρφραν ςιειρα, σε δεσινχοµπατιβιλιζου δο µεσµο παρα δισπυταρ ο χαργο δε προχυραδορ−γεραλ.

Cidadão exemplar Ο νονο ενχοντρο δα σριε “Οσ Λιϖροσ ε α ςιδα Λιτερ〈ρια δο Ριο δε ϑανειρο” αχαβα δε αχοντεχερ νο αυδιτ⌠ριο δα Βιβλιοτεχα Ναχιοναλ, να Χινελνδια. Ε σαβε θυαλ φοι ο τεµα χεντραλ δο ενχοντρο? Ναδα µενοσ δο θυε ο λιϖρειρο Χαρλοσ Μναχο, χοµ σευσ 70 ανοσ δε δεδιχαο ◊ χυλτυρα. Υµ οργυληο παρα ν⌠σ, νιτεροιενσεσ!!!

Uma abnegada Α αντροπ⌠λογα Ηιλαινε Ψαχχουβ  υµ εξεµπλο δε δεδιχαο ε εντρεγα αβσολυτα ◊ προφισσο. Βαστα διζερ θυε, παρα χοµπρεενδερ µεληορ οσ ανσειοσ δε χονσυµο δασ χλασσεσ Χ ε ∆ δα ποπυλαο, ελα νο ηεσιτου εµ µοραρ υνσ τεµποσ νυµ βαιρρο ποβρε δε Σο Γοναλο ε εµ φαϖελα δο Ριο δε ϑανειρο. Θυε χοισα αδµιρ〈ϖελ!!!

Projeto vida Μαισ δε 700 χιδαδοσ νοσ µυνιχπιοσ δε Χαχηοειρασ δε Μαχαχυ, Χασιµιρο δε Αβρευ, Γυαπιµιριµ, Ιταβορα, Μαγ, Μαριχ〈, Νιτερ⌠ι, Ριο Βονιτο, Σο Γοναλο, Σιλϖα ϑαρδιµ ε Τανγυ〈 ϖο τερ οπορτυνιδαδε δε φρεθυενταρ χυρσοσ τχνιχοσ εµ ϖ〈ριασ ατιϖιδαδεσ. Ο προϕετο, µυιτο λουϖ〈ϖελ, χηαµα−σε “Προµοτορεσ δα ςιδα” ε φοι λαναδο γραασ α υµα παρχερια φιρµαδα εντρε α Πετροβρασ ε ο Ινστιτυτο ςιταλ Βρασιλ.

Muito providencial “Εστ〈γιο θυε Ρενδε”. Εστε  ο νοµε δο δεχρετο οφιχιαλιζαδο πελο Γοϖερνο δο Εσταδο δο Ριο ε ενδερεαδο α αλυνοσ δα 2♠ σριε δο Ενσινο Μδιο. Ο προγ ραµα ϖαι προπορχιοναρ αοσ εστυδαντεσ υµα οριενταο ϖοχαχιοναλ ε ο δεϖιδο διρεχιοναµεντο αο Ενσινο Συπεριορ. Ε, χοµ ισσο, εϖιταρ θυε µυιτοσ αδολεσχεντεσ τερµινεµ ο 2≡ γραυ σεµ τερ ου σαβερ θυαλ  α συα ϖερδαδειρα ϖοχαο.

Flávia Mall

Bola cheia Νασ ελει⌡εσ µυνιχιπαισ δεστε ανο, εµ Νιτερ⌠ι, αχοντεχεραµ δοισ φατοσ ινδιτοσ ε, πορ θυε νο διζερ, ηιστ⌠ριχοσ. Πελα πριµειρα ϖεζ, τρσ µυληερεσ φοραµ ελειτασ, νο µεσµο πλειτο, παρα α Χµαρα Μυνιχιπαλ: Πρισχιλα Νοχεττι (ΠΣ∆), Τνια Ροδριγυεσ (Π∆Τ) ε ςερνιχα Λιµα (ΠΤ). Ε ταµβµ πελα πριµειρα ϖεζ, υµα δα ραα νεγρα, ςερνιχα, ϖαι ασσυµιρ υµα χαδειρα.

Bola murcha Βριγασ ε δισχυσσ⌡εσ εντρε οσ παισ χαυσαµ αγρεσσιϖιδαδε εξχεσσιϖα, δεπρεσσο, ιντροϖερσο ε ουτροσ προβλεµασ εµ 72% δασ χριανασ. Εσσε φοι ο ρεσυλταδο δε υµα πεσθυισα ρεαλιζαδα πελα Σαντα Χασα δα Μισεριχ⌠ρδια δο Ριο δε ϑανειρο εµ χριανασ ατενδιδασ ναθυελα ινστιτυιο. Πορταντο, µαµεσ ε παπαισ, πενσεµ χεµ ϖεζεσ αντεσ δε χοµεαρεµ α “αρµαρ ο βαρραχο” να φρεντε δοσ σευσ φιληοσ!!! EXPEDIENTE:

FÓRUM é um Informativo mensal do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói Oficial Titular: Gilson Carlos Sant’Anna Diretor / Editora Responsável: Verônica Scisínio - tel (21) 2717 3575 veronica@twistmix.com.br Projeto Gráfico: TWISTmix Impressão: Gráfica Falcão Tiragem: 10.000 unid. Telfax: (21) 2620 1890 ISSN 1982-0429 e-mail: forum@1registrodedistribuicao.com.br Οσ αρτιγοσ ασσιναδοσ σο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δοσ αυτορεσ ε νο ρεφλετεµ, νεχεσσαριαµεντε, α οπινιο δοσ εδιτορεσ.

estelaprestes1@ig.com.br

forum162_web  

http://www.1registrodedistribuicao.com.br/jornal_forum/forum162_web.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you