Page 1

Rua Dr. Borman, 13/3O andar - Centro - Niterói - RJ - Cep 24020 320

Jornal

Fórum

INFORMATIVO DO 1 O OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NITERÓI - OURTUBRO 2012 - N O 161

EDITORIAL

Eleições municipais adiam o prazo para cumprimento de metas do CNJ ∆εϖιδο αο περοδο ελειτοραλ νεστε µσ δε ουτυβρο, ο ΧΝϑ (Χονσεληο Ναχιοναλ δε ϑυστια) ρεϖιυ ο πραζο παρα χυµπριµεντο δασ µετασ 3 ε 4 δα Ενασπ (Εστρατγια Ναχιοναλ δε ϑυστια ε Σεγυρανα Πβλιχα). Εστασ µετασ φιξαµ πραζοσ παρα ο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο ρεαλιζαρ εταπασ δο ϕυλγαµεντο δε ηοµιχδιοσ δολοσοσ. Ο Χοµιτ Γεστορ δα Ενασπ χονχεδευ µαισ δοισ µεσεσ παρα µαγιστραδοσ ε τριβυναισ εφετυαρεµ εσσε χυµπριµεντο. Ασσιµ, ο πραζο πασσου δε 31 δε ουτυβρο παρα 31 δε δεζεµβρο. Α µυδανα φοι σολιχιταδα απ⌠σ ο πλεν〈ριο δο ΧΝϑ απροϖαρ πορ υνανιµιδαδε προποστα δο χονσεληειρο Βρυνο ∆αντασ, να 153♠ Σεσσο Πλεν〈ρια. Σεγυνδο ∆αντασ, α χαργα εξτρα δε τραβαληο χοµ ασ ελει⌡εσ σοβρεχαρρεγα οσ ϕυζεσ ρεσπονσ〈ϖεισ πορ χοµαρχασ, εσπεχιαλµεντε νο ιντεριορ. Μυιτασ ϖεζεσ, νο ιντεριορ, υµ ϕυιζ  ο νιχο ρεσπονσ〈ϖελ πορ 〈ρεασ χοµο διρειτο δε φαµλια, ϕυστια χριµιναλ ε ελειτοραλ, εντρε ουτρασ. Ασ ελει⌡εσ µυνιχιπαισ, παρτιχυλαρµεντε, ασσοβερβαµ οσ µαγιστραδοσ θυε ατυαµ νο ιντεριορ δυραντε τοδο ο ανο. Ο χονσεληειρο αφιρµου θυε α ϑυστια τερια διφιχυλδαδεσ παρα ατινγιρ οσ πραζοσ οριγιναισ ατ ουτυβρο δυραντε ρευνι⌡εσ ρεαλιζαδασ χοµ µαγιστραδοσ νοσ εσταδοσ δε Αλαγοασ, Ριο Γρανδε δο Συλ ε Βαηια, εντρε ϕυνηο ε ϕυληο. Αο προρρογαρ ο πραζο παρα χυµπριµεντο δασ µετασ, ο ΧΝϑ ϖαι αϕυδαρ τριβυναισ ε µαγιστραδοσ α ρεαλιζαρ υµ εσφορο χονχεντραδο δυραντε οσ µεσεσ δε νοϖεµβρο ε δεζεµβρο. ∆αντασ πρετενδε µονταρ υµ χρονογραµα δε ρευνι⌡εσ παρα οργανιζαρ µυτιρ⌡εσ δε τριβυναισ δο ϕρι εµ τοδο ο πασ. Οσ χονσεληειροσ Ωελλινγτον Χαβραλ Σαραιϖα, ϑεφφερσον Κραϖχηψχηψν ε ϑοσ Ροβερτο Νεϖεσ Αµοριµ αδεριραµ ◊ χαυσα ε ταµβµ ϖο σε ϕυνταρ ◊ µοβιλιζαο. Α Μετα 4 δα Ενασπ εστιπυλα θυε τοδοσ οσ ϕυλγαµεντοσ δο ϕρι ρεφερεντεσ α α⌡εσ πεναισ δε ηοµιχδιο αντεριορεσ α 2008 τµ δε σερ ρεαλιζαδοσ. Α Μετα 3 δετερµινα θυε τοδασ ασ α⌡εσ πεναισ δε ηοµιχδιο προποστασ αντεσ δε 2009 ρεχεβαµ σεντενα δε προννχια (φασε αντεριορ αο τριβυναλ δο ϕρι). Α Ενασπ φοι χριαδα εµ 2010 ε  υµ παχτο εντρε ασ ινστιτυι⌡εσ θυε χοµπ⌡εµ ο σιστεµα δε ϕυστια – Μινιστριο δα ϑυστια, Μινιστριο Πβλιχο ε Ποδερ ϑυδιχι〈ριο (ΧΝϑ) – παρα χοµβατερ α ϖιολνχια ε α ιµπυνιδαδε. Χοµ 26,4 ηοµιχδιοσ πορ χαδα 100 µιλ ηαβιταντεσ, σεγυνδο ο Μαπα δα ςιολνχια δο Μινιστριο δα ϑυστια (2011), ο Βρασιλ  υµ πασ ονδε α ϖιολνχια  ενδµιχα, πελοσ χριτριοσ δα Οργανιζαο Μυνδιαλ δα Σαδε, θυε  δε 20 ηοµιχδιοσ πορ 100 µιλ ηαβιταντεσ. ∆ειξο αθυι υµα ρεφλεξο. Βοα λειτυρα! Gilson Carlos Sant’Anna

Venda generalizada de imóveis sem registro causa problemas para consumidores ∆υραντε ανοσ, ϖοχ ϕυντου δινηειρο παρα ρεαλιζαρ ο σονηο δε χοµπρα δα χασα πρ⌠πρια. Χοµ χαπιταλ να χοντα, ϖοχ οπτα πορ φινανχιαµεντο βανχ〈ριο ε πρεχισα ενχοντραρ υµ ιµ⌠ϖελ ρεγυλαριζαδο. Σε ϖοχ µορα εµ Χαρυαρυ ποδερ〈 ενφρενταρ υµα διφχιλ µισσο. ∆ε αχορδο χοµ χαδαστρο ιµοβιλι〈ριο δα χιδαδε, 70% δοσ ιµ⌠ϖεισ νο τµ ρεγιστρο. Ο δαδο ρεϖελα θυε α πρ〈τιχα  βασταντε χοµυµ ε τραζ µυιτοσ πρεϕυζοσ παρα ο χονσυµιδορ. Α φαλτα δε ρεγιστρο δο ιµ⌠ϖελ ατορµεντα ασ φινανασ ε ασ ποσσιβιλιδαδεσ δε νεγ⌠χιο. Α αδϖογαδα Τερεζα Ταβοσα χηαµα ατενο παρα οσ προβλεµασ αο χοµπραρ εσσε τιπο δε ιµ⌠ϖελ. “Ασσιµ χοµο α νοσσα χερτιδο δε νασχιµεντο, ο ρεγιστρο  ο δοχυµεντο θυε οφιχιαλιζα α εξιστνχια δα προπριεδαδε. Ε σ⌠ σερει προπριετ〈ριο, δε φατο, α παρτιρ δο µοµεντο εµ θυε ο ιµ⌠ϖελ  ρεγιστραδο ε εστ〈 εµ µευ νοµε. Σ⌠ χοµ εσσε ρεγιστρο  θυε ευ αδθυιρο τοδοσ οσ µειοσ ε διρειτοσ ινερεντεσ ◊ σοχιεδαδε”. Σεγυνδο Τερεζα, σεµ ρεγιστρο ο χονσυµιδορ τερ〈 δε ενφρενταρ µυιτασ διφιχυλδαδεσ ε βυροχραχιασ θυανδο θυισερ ϖενδερ ου τροχαρ α προπριεδαδε. “Αλµ δισσο, σεµ ο ρεγιστρο, α δεσϖαλοριζαο δο ιµ⌠ϖελ  γρανδε. Ουτρο πρεϕυζο θυε ποδε σερ χιταδο  θυε ο χοµπραδορ ταµβµ νο ποδερ〈 δαρ α προπριεδαδε εµ γαραντια, χοµο εµ ηιποτεχα ου πενηορα”, προσσεγυιυ. ∆ε αχορδο χοµ ο ∆επαρταµεντο δε Χαδαστρο Ιµοβιλι〈ριο δε Χαρυαρυ, α ποπυλαο τεµ α χυλτυρα δε δειξαρ α ρεγυλαριζαο παρα δεποισ. “⊃ ο φαµοσο ϕειτινηο βρασιλειρο. Να εµοο δα χοµπρα, µυιτα γεντε δειξα αδια α βυροχραχια ε νο θυερ σαβερ δε δεταληεσ. Πορ ισσο, τεµοσ υµα θυαντιδαδε το γρανδε δε ιµ⌠ϖεισ σεµ ρεγιστρο. ⊃ ιµπορταντε θυε ο προπριετ〈ριο ρεγυλαριζε α σιτυαο, πορθυε νο  σ⌠ βοµ παρα ελε, µασ παρα α αδµινιστραο πβλιχα. Ισσο πορθυε Χαρυαρυ εστ〈 χρεσχενδο βασταντε ε πρεχισαµοσ δε δαδοσ ιµοβιλι〈ριοσ παρα τραβαληαρ δε φορµα µαισ εφετιϖα. Πρεχισαµοσ σαβερ ασ χαραχτερστιχασ δοσ ιµ⌠ϖεισ ε α εξιστνχια οφιχιαλ δελε. Ισσο σ⌠  ποσσϖελ χοµ ο ρεγιστρο”, αδϖερτιυ Τηιαγο Ολιϖειρα, διρετορ δο δεπαρταµεντο. Σε ο χονσυµιδορ θυισερ ρεγυλαριζαρ α σιτυαο, τερ〈 δε προχυραρ ο ποδερ ϕυδιχι〈ριο παρα σολιχιταρ υµ δοχυµεντο δε προπριεδαδε. Υµ δασ φορµασ  πορ µειο δο υσυχαπιο. Τρατα−σε δο διρειτο θυε υµ χιδαδο αδθυιρε, ρελατιϖο ◊ ποσσε δε υµ βεµ µ⌠ϖελ ου ιµ⌠ϖελ, εµ δεχορρνχια δο υσο δεστε πορ υµ δετερµιναδο τεµπο. “Ο χονσυµιδορ ποδε αϕυιζαρ υµα αο δε υσυχαπιο ε, ασσιµ, προϖαρ θυε τεµ ποσσε εµ ραζο δο τεµπο δε ηαβιταο. ∆εσσα φορµα, ελε ποδερ〈 ρεγιστραρ ο ιµ⌠ϖελ”, χοµπλετου Τηερεζα.

Como regularizar

Ο προχεδιµεντο  φειτο νο χαρτ⌠ριο δε ρεγιστρο δε ιµ⌠ϖεισ ε να πρεφειτυρα. Σε ο ιµ⌠ϖελ θυε ο χονσυµιδορ τεµ ιντερεσσε ϕ〈 φορ ρεγυλαριζαδο,  πρεχισο απενασ θυε ο ρεγιστρο σεϕα ρεπασσαδο παρα ο νοµε δε θυεµ τεµ ιντερεσσε. ⊃ πρεχισο λεϖαρ ασ χ⌠πιασ αυτεντιχαδασ δο ΧΠΦ ε ιδεντιδαδε δο χοµπραδορ ε δο ϖενδεδορ, αλµ δα χερτιδο δε φειτοσ αϕυιζαδοσ, θυε χονστε θυε ο ϖενδεδορ νο τεµ πενδνχιασ να ϑυστια. Ο δοχυµεντο  ρετιραδο νο φ⌠ρυµ, να ϑυστια Φεδεραλ ου δο Τραβαληο. ∆εποισ  πρεχισο ιρ ατ ο ∆επαρταµεντο δε Χαδαστρο Ιµοβιλι〈ριο ε παγαρ ο Ιµποστο δε Τρανσµισσο σοβρε Βενσ ε Ιµ⌠ϖεισ (ΙΤΒΙ). Απ⌠σ ο παγαµεντο,  πρεχισο ϖολταρ αο χαρτ⌠ριο παρα ασσιναρ α εσχριτυρα δο ιµ⌠ϖελ. Εµ σεγυιδα, ο χαρτ⌠ριο ϖαι µαρχαρ υµ δατα παρα α ρετιραδα δεφινιτιϖα δο ρεγιστρο. Reportagem exibida durante o ABTV, 2ª edição (19/09/12)

EXPEDIENTE: FÓRUM é um Informativo mensal do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói Oficial Titular: Gilson Carlos Sant’Anna

Diretor / Editora Responsável: Verônica Scisínio - tel (21) 2717 3575 - veronica@twistmix.com.br Projeto Gráfico: TWISTmix Impressão: Gráfica Falcão Tiragem: 10.000 exemplares Telfax: (21) 2620 1890 e-mail: forum@1registrodedistribuicao.com.br ISSN 1982-0429 Οσ αρτιγοσ ασσιναδοσ σο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δοσ αυτορεσ ε νο ρεφλετεµ, νεχεσσαριαµεντε, α οπινιο δοσ εδιτορεσ.


2

Outubro 2012 JORNAL FORUM

Um crime em um clique na internet? Πενσε εµ θυαντοσ ε−µαιλσ ϖοχ ενϖια εµ υµ δια, θυαντοσ σιτεσ ϖοχ αχεσσα πορ ηορα ου θυαλ ο νµερο δε χαραχτερεσ διγιταδοσ εµ υµ µινυτο δα συα ϖιδα ϖιρτυαλ. Σο νµεροσ ασσυσταδορεσ θυε ρεπρεσενταµ νο σ⌠ ο λαδο λυµινοσο δα τεχνολογια, χοµ τοδα συα φαχιλιδαδε δε χοµυνιχαο ε χονηεχιµεντο, µασ ταµβµ υµα φαχετα οβσχυρα, ενϖολϖενδο ϖιολα⌡εσ δε διρειτοσ ε ατ µεσµο α χονφιγυραο δε χριµεσ. Ιµπορταντε ρεχονηεχερ θυε οσ δαδοσ εµ υµ αµβιεντε ελετρνιχο νο ρεπρεσενταµ απενασ ∀βιτσ∀ ε ∀βψτεσ∀, µασ ταµβµ εξπρεσσαµ διφερεντεσ φορµασ δε προπριεδαδε ιµατεριαλ, σενδο εστα εντενδιδα χοµο υµ χονϕυντο φορµαδο πορ διφερεντεσ φορµασ δε προπριεδαδε ιντελεχτυαλ ε ινδυστριαλ, ταισ χοµο διρειτοσ αυτοραισ, µαρχασ, πατεντεσ ε διϖερσοσ ουτροσ βενσ αβστρατοσ, τοδοσ προτεγιδοσ πορ συασ ρεσπεχτιϖασ λεισ. Αο χοντρ〈ριο δο σενσο χοµυµ, παρα ϖιολαρ α προπριεδαδε ιµατεριαλ δε υµα εµπρεσα πορ µειο ϖιρτυαλ νο  νεχεσσ〈ριο σερ υµ αγεντε σεχρετο ου υµ ηαχκερ εξπεριεντε. Πελο χοντρ〈ριο, εµ ραζο δε σιστεµασ διγιταισ ϖυλνερ〈ϖεισ ε δε πολτιχασ δε σεγυρανα δα ινφορµαο ινεφιχιεντεσ, α ινχιδνχια δεσσε τιπο δε προβλεµα τεµ σιδο χαδα ϖεζ µαισ ρεχορρεντε νο απενασ εµ σετορεσ εστρατγιχοσ, ταισ χοµο δε πεσθυισα ε δεσενϖολϖιµεντο, µασ ταµβµ εµ 〈ρεασ αδµινιστρατιϖασ, φινανχειρασ ε χοντ〈βεισ. ∆εστε µοδο, υµ φυνχιον〈ριο πρεστεσ α σε δεµιτιρ νο χοστυµα ενχοντραρ γρανδεσ διφιχυλδαδεσ εµ ινσεριρ υµ πεν δριϖε εµ συα µ〈θυινα δε τραβαληο ε χοπιαρ υµ ενορµε ϖολυµε δε αρθυιϖοσ χοντενδο ινφορµα⌡εσ χονφιδενχιαισ δα χοµπανηια, σεϕα παρα υσο ποστεριορ ου εντο παρα ρεπασσ〈−λασ α τερχειροσ. Ταλϖεζ εστε µεσµο εµπρεγαδο νο σαιβα, µασ εστε σευ χονϕυντο δε ατιτυδεσ σε ενθυαδρα περφειταµεντε εµ υµα δασ ηιπ⌠τεσεσ δο χριµε δε χονχορρνχια δεσλεαλ, πρεϖιστο νο αρτιγο 195, ινχισο ΞΙ, δα Λει ν≡ 9.279, δε 1996. Ιγυαλµεντε χριµινοσο  αθυελε θυε οβτµ φραυδυλενταµεντε σενηα δε τερχειρο παρα

αχεσσαρ 〈ρεα ρεστριτα δα εµπρεσα, τρανσφερινδο δετερµιναδασ ινφορµα⌡εσ χονφιδενχιαισ παρα συα χοντα δε ε−µαιλ πεσσοαλ, υτιλιζανδο− ασ εµ προϖειτο πρ⌠πριο. ∆εστα ϖεζ, α χονδυτα δελιτυοσα εστ〈 πρεϖιστα πελο ινχισο ΞΙΙ δο αρτιγο ε λει ϕ〈 χιταδοσ, σενδο θυε εµ αµβοσ οσ χασοσ α πενα ποδε σερ δε τρσ µεσεσ α υµ ανο δε δετενο ου µυλτα. ϑ〈 εξιστεµ ϕυλγαδοσ φορνεχενδο σολυ⌡εσ λεγαισ παρα εσσεσ προβλεµασ. Εµ αλγυνσ χασοσ,

ο εµπρεγαδο ατ ρεχονηεχε α ιλιχιτυδε δε σευσ ατοσ, εντρεταντο νο χονσεγυε διµενσιον〈− λα χορρεταµεντε. Α ττυλο δε εξεµπλο, αο αχεσσαρ υµ σιτε δε χοµπαρτιληαµεντο δε αρθυιϖοσ, εξεχυταρ ο δοωνλοαδ δε υµ λιϖρο ε χοµπαρτιλη〈−λο χοµ σευσ χολεγασ δε τραβαληο, ταλϖεζ νο ιµαγινε θυε ταλ αο εστ〈 τιπιφιχαδα χοµο ο χριµε δε ϖιολαο δε διρειτο αυτοραλ, πρεϖιστο πελο αρτιγο 184 δο Χ⌠διγο Πεναλ, ταµβµ χοµ πενα δε τρσ µεσεσ α υµ ανο δε δετενο ου µυλτα. Παρα προτεγερ συα προπριεδαδε ιµατεριαλ ε εϖιταρ σιτυα⌡εσ εµ θυε σευσ φυνχιον〈ριοσ φιγυρεµ χοµο ρυσ εµ υµα αο πεναλ, ασ εµπρεσασ δεϖεµ φορµυλαρ πολτιχασ δε σεγυρανα δα ινφορ µαο εφιχαζεσ, χοντρολανδο ε µονιτορανδο ο χοντεδο αχεσσαδο εµ σευσ σιστεµασ, βεµ χοµο φιρµαρ τερ µοσ δε χοµπροµισσο χοµ σευσ εµπρεγαδοσ, χιεντιφιχανδο−οσ δο τεορ δε ταισ πολτιχασ, βεµ χοµο δοσ ρισχοσ δο αµβιεντε

Mês Quantidade de atos Relação Parcial de Feitos Ajuizados e Registrados 2012 1. Cíveis

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Acum. 2012

2. Família

varas varas juiz. comuns especiais region.

varas comuns

929 1454 1235 970 1221 997 1214 1246

491 383 624 557 755 598 757 788

2400 2534 3049 2695 3199 2598 3098 3291

34.419

273 255 296 257 324 245 295 344

varas region.

143 148 177 157 222 140 209 211

6.472

3. Órfãos e Sucessões

4. Falências

75 106 93 98 103 106 109 114

9 11 9 9 3 7 11 10

804

69

Agosto Acumulado 2012 5. Criminais

Gratuitos

Não Gratuitos

13.959 133.420

10.840 73.995

6.Dívida Ativa

varas feitos execuções juiz. comuns especiais fazend. fiscais

Total

416 801 128 269 77 363 626 79 453 862 132 33705 334 949 102 1411 412 1006 130 144 324 807 103 223 483 969 152 414 682 982 164 394

5.934

10.469

37.627

6.036 40.635 7.539 7.519 6.148 7.711 8.226 89.860

ϖιρτυαλ. Εµ χασο δε ϖιολαο, νο η〈 δϖιδασ θυαντο ◊ νεχεσσιδαδε δα αδοο δασ µεδιδασ ϕυρδιχασ αδεθυαδασ, ταντο παρα ρεπαραρ α ϖιολαο χονσυµαδα, χοµο παρα χοιβιρ φυτυρασ. Εντρεταντο, ο µαιορ δεσαφιο παρα σολυχιοναρ ϕυριδιχαµεντε ταισ χονφλιτοσ ρεσιδε εµ συα αβορδαγεµ χονχρετα, δε πρ〈τιχα φορενσε. Νο θυε α πολχια ε οσ τριβυναισ εστεϕαµ αληειοσ αοσ προβλεµασ λεγαισ ατρελαδοσ ◊ τεχνολογια, πελο χοντρ〈ριο,  λουϖ〈ϖελ ε νεχεσσ〈ριο ο εσφορο δοσ µαγιστραδοσ ε δελεγαδοσ εµ αδεθυαρ α απλιχαο δο διρειτο α εσσα ρεαλιδαδε ϕ〈 χονσολιδαδα; πορµ, µυιτασ ϖεζεσ ο χερνε δο προβλεµα  εστρυτυραλ. Εµ µβιτο πολιχιαλ, απεσαρ δασ γρανδεσ χαπιταισ ποσσυρεµ δεπαρταµεντοσ εσπεχιαλιζαδοσ παρα ταισ µατριασ, ταλ χοµο α ∆ελεγαχια δε ∆ελιτοσ Χοµετιδοσ πορ Μειοσ Ελετρνιχοσ (∆ΙΓ), εµ Σο Παυλο, ου α ∆ελεγαχια δε Ρεπρεσσο αοσ Χριµεσ Ινφορµ〈τιχοσ (∆ΡΧΙ), νο Ριο δε ϑανειρο, γρανδε παρτε δο τερριτ⌠ριο χαρεχε δε ⌠ργοσ πβλιχοσ αδεθυαδοσ παρα τραταρ δα θυεστο. Ατ µεσµο εστεσ διστριτοσ πολιχιαισ εσπεχιαλιζαδοσ, βεµ χοµο οσ Ινστιτυτοσ δε Χριµιναλστιχα εσταδυαισ (ρεσπονσ〈ϖεισ πελα αν〈λισε περιχιαλ δοσ οβϕετοσ δοσ χριµεσ), ενχοντραµ διφιχυλδαδεσ ρελαχιοναδασ ◊ σοβρεχαργα δε προχεδιµεντοσ, φαλτα δε πεσσοαλ ε χαρνχια δε ινϖεστιµεντοσ εµ φερραµεντασ δε τραβαληο, ταισ χοµο σοφτωαρεσ ε ηαρδωαρεσ. Περαντε ο ϑυδιχι〈ριο, αλγυνσ δεστεσ προβλεµασ σε ρεπετεµ, βεµ χοµο συργεµ ουτροσ, ρελαχιοναδοσ ◊ χορρετα διµενσο δα γραϖιδαδε δο ιλχιτο. Παρα µεληορ εντενδερ, χονφορµε πρεϖισο λεγαλ, αλγυνσ δεστεσ χριµεσ χοντρα α προπριεδαδε ιµατεριαλ, ταισ χοµο ασ ηιπ⌠τεσεσ χιταδασ δε χονχορρνχια δεσλεαλ, σο προχεσσαδοσ µεδιαντε αο πεναλ πριϖαδα, ου σεϕα, ο παρτιχυλαρ οφενδιδο  ο ρεσπονσ〈ϖελ πορ χονστιτυιρ α προϖα δο ιλχιτο ε δαρ σεγυιµεντο ◊ αχυσαο, βυσχανδο α χονδεναο δο ινφρατορ. Εµ ταλ χεν〈ριο, α ατυαο αδεθυαδα δο αδϖογαδο  χρυχιαλ, ταντο παρα ελυχιδαρ αο ϕυλγ αδορ ασ παρτιχυλαριδαδεσ δο τεµα, δεµονστρανδο α νεχεσσιδαδε δε ρεπριµενδα προπορχιοναλ αο πρεϕυζο σοφριδο, χοµο παρα χοντορναρ ασ µαισ διϖερσασ σιτυα⌡εσ, χοµο α εσχασσεζ δε περιτοσ ϕυδιχιαισ ε α νεχεσσιδαδε δε µεδιδασ λεγαισ δε υργνχια. Απεσαρ δοσ περχαλοσ µενχιοναδοσ, ϕ〈 εξιστεµ ϕυλγαδοσ φορνεχενδο σολυ⌡εσ λεγαισ παρα εσσεσ προβλεµασ, εντρεταντο, ταισ ρεσποστασ εσταταισ µυιτασ ϖεζεσ εστο αθυµ δο δανο χαυσαδο πελοσ χριµεσ. Πορταντο, ο τραβαληο φυτυρο δε συπεραρ ασ διφιχυλδαδεσ πρ〈τιχασ, βεµ χοµο δε ιντερπρεταρ ε πυνιρ χορρεταµεντε ταισ δελιτοσ  ινδυβιταϖελµεντε 〈ρδυο. Πορ ορα, α νιχα χερτεζα  ο χρεσχιµεντο ινεξορ〈ϖελ δα πρ〈τιχα δεστεσ χριµεσ, βεµ χοµο α ινεγ〈ϖελ νεχεσσιδαδε δε βυσχαρ µαιορ εφετιϖιδαδε παρα ρεπριµι−λοσ χριµιναλµεντε.


Outubro 2012 JORNAL FORUM

Alternativas para o fator previdenciário são discutidas na Câmara Απ⌠σ τρεζε ανοσ εµ ϖιγορ, ο φατορ πρεϖιδενχι〈ριο ποδε χηεγαρ αο φιµ. ∆επυταδοσε γοϖερνοβυσχαµυµαχορδο θυε περµιτα ϖοταρ, ο προϕετο δε λει 3299/08, θυε αχαβα χοµ ο µεχανισµο υσαδο να χονχεσσο δε αποσενταδορια πορ τεµπο δε χοντριβυιο. Ο αχορδο σερ〈 ενχαµινηαδο παρα απροϖαο δα φορµυλα προποστα πελο δεπυταδο λιχενχιαδο Πεπε ςαργασ (ΠΤ−ΡΣ), µινιστρο δο ∆εσενϖολϖιµεντο Αγρ〈ριο. Σεγυνδο α Αγνχια Χµαρα, α ρεγρα εσταβελεχε θυε ο τραβαληαδορ ποδερ〈 σε αποσενταρ θυανδο ο σοµατ⌠ριο δα ιδαδε ε δο τεµπο δε χοντριβυιο φορ δε 95 παρα ηοµενσ ε 85 παρα µυληερεσ. Πορ εξεµπλο, ο ηοµεµ ποδερ〈 ρεθυερερ α αποσενταδορια θυανδο τιϖερ 60 ανοσ δε ιδαδε ε 35 δε χοντριβυιο. Ατυαλµεντε, παρα εϖιταρ θυε ο φατορ ρεδυζα α αποσενταδορια, υµ ηοµεµ δε 60 ανοσ πρεχισα τερ 40 ανοσ δε χοντριβυιο αο ΙΝΣΣ. Α φ⌠ρµυλα ιντεγρα ο συβστιτυτιϖο θυε ςαργασ απρεσεντου αο ΠΛ 3299 να Χοµισσο δε Φινανασ ε Τριβυταο ε θυε νυνχα φοι ϖοταδο. Ο γοϖερνο ινφορµου αοσ λδερεσ δα βασε αλιαδα, εµ ϕυνηο, θυε χονχορδα χοµ ο φιµ δο φατορ, µασ εµ τροχα θυερ α απροϖαο δε υµα ιδαδε µνιµα παρα ρεθυερερ αποσενταδορια ε νο χονχορδα χοµ α ρετροατιϖιδαδε δο φιµ δο φατορ. Ου σεϕα, οσ θυε σε αποσενταραµ χοµ ασ ρεγρασ ατυαισ νο σε βενεφιχιαριαµ χοµ α συα εξτινο. Ασ µυδανασ νασ ρεγρασ πρεϖιδενχι〈ριασ σεριαµ φειτασ πορ µειο δε υµα εµενδα συβστιτυτιϖα δυραντε α ϖοταο δο προϕετο νο Πλεν〈ριο δα Χµαρα. Σεγυνδο ο Εξεχυτιϖο, α εµενδα ρεδυζιρια ο ιµπαχτο φισχαλ προϖοχαδο πελο φιµ δο φατορ πρεϖιδενχι〈ριο.

Α ϑυστια Φεδεραλ νο ∆ιστριτο Φεδεραλ δετερµινου α νυλιδαδε δε υµα πορταρια ιντερµινιστεριαλ θυε περµιτια λεϖαρ α προτεστο εξτραϕυδιχιαλ Χερτιδ⌡εσ δε ∆ϖιδα Ατιϖα δα Υνιο. Α δεχισο  δο ϕυιζ φεδεραλ Μαρχελο ςελασχο Νασχιµεντο Αλβερναζ, δα 13♠ ςαρα δο ∆ιστριτο Φεδεραλ. Α Πορταρια Ιντερµινιστεριαλ 574−Α, δε 20 δε δεζεµβρο δε 2010, ασσιναδα πελο µινιστρο δα Φαζενδα Νελσον Μαχηαδο (ιντερινο) ε πελο αδϖογαδο−Γεραλ δα Υνιο Λυισ Ιν〈χιο Λυχενα Αδαµσ, φοι θυεστιοναδα να ϑυστια Φεδεραλ δο ∆Φ πελο Χονσεληο Φεδεραλ δα Ορδεµ δοσ Αδϖογαδοσ δο Βρασιλ. ∆ε αχορδο χοµ α εντιδαδε, ο προτεστο εξτραϕυδιχιαλ δασ χερτιδ⌡εσ δε δϖιδα ατιϖα δα Υνιο  δεσνεχεσσ〈ριο, πορ σερ υµ ττυλο θυε “ϕ〈 γοζα δα πρεσυνο δε χερτεζα ε λιθυιδεζ”. Αλµ δισσο, α ΟΑΒ αλεγου θυε “ασ αυτοριδαδεσ φαζενδ〈ριασ θυερεµ χοµπελιρ οσ χοντριβυιντεσ α ρεαλιζαρ ο παγαµεντο δο χρδιτο τριβυτ〈ριο σεµ ασ γαραντιασ χονστιτυχιοναισ δο δεϖιδο προχεσσο λεγαλ, δα αµπλα δεφεσα ε δο χοντραδιτ⌠ριο, ο θυε δεµονστρα χλαρα πρετενσο δε χοβρανα ινδιρετα δε τριβυτο”. Ο ϕυιζ ϕυλγου προχεδεντε ο πεδιδο δε νυλιδαδε δα πορταρια, ινδεφεριυ α αντεχιπαο δοσ εφειτοσ δα τυτελα πορ εντενδερ θυε “εϖεντυαλ προτεστο νο γερα δανο µοραλ”. Informações da Assessoria de Imprensa da Justiça Federal.

Processo Eletrônico causa dificuldades no mundo jurídico Πορ Αντονιο ϑοσ Βαρβοσα δα Σιλϖα Α ιµπλανταο οβριγατ⌠ρια δο πετιχιοναµεντο ελετρνιχο πελο ϕυδιχι〈ριο εστ〈 χαυσανδο τρανστορνοσ ◊ αδϖοχαχια πορ εφειτο δα φαλτα δε εστρυτυρα. Ο σιστεµα  χοµπλεξο ε διφιχυλτα α αο δοσ αδϖογαδοσ, δοσ µαγιστραδοσ ε δοσ σερϖιδορεσ, χοµ υµα αγραϖαντε: ϖιϖε φορα δο αρ. Αλµ δεσσε ανγυστιαντε προβλεµα η〈 αινδα ουτρο: χαδα τριβυναλ τεµ υµα σενηα δε αχεσσο, ο θυε δειξα οσ αδϖογαδοσ χοµο “υµ χηαρυτο να βοχα δε ββαδο”. Οβσερϖα−σε, πορταντο, θυε α ϖια χρυχισ δα αδϖοχαχια ϖαι χοντινυαρ πορ µυιτο τεµπο ε σεµ ο µεδο δε ερραρ ταµβµ δοσ ιντεγραντεσ δο ϕυδιχι〈ριο. Οσ τριβυναισ, σοβρετυδο, οσ φεδεραισ δεπενδεµ δα βοα ϖονταδε δοσ γοϖερνοσ παρα α λιβεραο δε νυµερ〈ριο, θυε ατραϖεσσα α φασε δε µο δε λειτοα χοµο µεδιδα πρεϖεντιϖα α φιµ δε εϖιταρ ασ χονσεθυνχιασ δα χρισε εχονµιχα θυε µασσαχρα αλγυνσ πασεσ δα Ευροπα. Πορταντο, δινηειρο σερ〈 ραριδαδε παρα αµενιζαρ οσ προβλεµασ. Νο ενχοντρο δοσ πρεσιδεντεσ δε συβσε⌡εσ δα ΟΑΒ δο Εσταδο, οχορριδο εµ ςασσουρασ, σοβ ο χοµανδο δε Ωαδιη ∆αµουσ ε Φελιπε Σαντα Χρυζ, πρεσιδεντεσ δα ΟΑΒ−Ρϑ ε δα Χααρϕ, γρανδε παρτε δασ θυειξασ φοι διριγιδα ◊ ιµπλανταο αοδαδα δο προχεσσο ελετρνιχο. Χριτιχαϖαµ α δεχισο δοσ τριβυναισ συπεριορεσ εµ ενφιαρ πελα γοελα δασ σεγυνδα ε πριµειρα ινστνχιασ εσσα µοδερνιδαδε, σεµ δαρ χονδι⌡εσ παρα α συα ιµπλανταο νεσσα ϖελοχιδαδε συπερσνιχα νυµα πιστα δεσπρεπαραδα θυε σ⌠ προϖοχα αχιδεντεσ νο περχυρσο. Antonio José Barbosa da Silva é presidente da OAB Niterói

DESPESAS COM SERVIÇOS REGISTRAIS - A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo entendeu que despesas cartoriais referentes ao registro de carta de adjudicação não são despesas processuais, tampouco custas. Por isso, não estariam abrangidas pela assistência judiciária. Para a relatora do caso, desembargadora Silvia Regina Pondé Galvão Devonald, a assistência judiciária "está adstrita aos atos pertinentes ao processo trabalhista, conforme disposto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 1.060, de 1950". A Justiça Trabalhista, segundo a magistrada, não tem competência para determinar que o cartório de imóveis realize gratuitamente esses serviços, "exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público", vez que sua competência se restringe à concessão de isenções de pagamento de taxas e emolumentos decorrentes do seu âmbito de atuação. Com base no voto do relatora, os magistrados da 3ª Turma do TRT negaram provimento a um agravo de petição, mantendo o valor das custas processuais fixado pelo juízo de primeira instância.

NOVA DIRETORIA - A Associação Teixeira de Freitas empossa nova diretoria (biênio 2012/ 2014) no Saguão do Prédio Principal da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, às 18:30 hs do dia 03 de outubro. A nova diretoria ficou assim composta: Presidente: GILSON CARLOS SANT´ANNA; Vice-Presidente: ANTONIO PLASTINA; Diretor Secretário: VALDIR COSTA; Diretor Tesoureiro: LINCOLN ANTONIO DE CASTRO.

DIA NACIONAL DO IDOSO - A OAB Niterói, através de sua Comissão de Apoio à Terceira Idade, presidida por Waldenir de Bragança, comemora, no dia 1° de outubro, o Dia Nacional do Idoso com um debate no Auditório José Danir Siqueira do Nascimento, que discutirá o tema: “Estatuto do Idoso - A Lei e a Realidade: apresentação de propostas de equacionamento dos problemas”.Haverá, também, distribuição do Estatuto do Idoso e exemplares do Guia da Pessoa Idosa. Foram convidados para participar do encontro o promotor de justiça João Carlos Brazil de Barros, o presidente da OAB Niterói, Antonio José Barbosa da Silva; os integrantes da Comissão de Apoio à Terceira Idade e os presidentes das seguintes comissões: OAB Mulher, CCJ, CAP, Coral, Cajong, CMBCV, CDI, CIC, OAB Debates, CEDPD, CPS e Direito Educacional, além do Departamento de Eventos e Cultura.

ΑΤΟΣ & ΦΑΤΟΣ

CDA não pode ser protestada extrajudicialmente

3


4

Outubro 2012 JORNAL FORUM

Graça e Rogério Boumaroun, anfitriões do belíssimo casamento de sua filha Flávia com Felipe no Hotel Sofitel.

Aliando benefícios Εντρε σηοππινγσ ε γαλεριασ, α ρυα Χελ. Μορειρα Χσαρ  ο µαιορ χεντρο νερϖοσο δε χοµπρασ δα Ζονα Συλ εµ Νιτερ⌠ι. Μυιτασ λοϕασ ϕ〈 φεχηαραµ συασ πορτασ, µασ, εµ πουχο τεµπο, ουτρασ σε αβρεµ νο µεσµο λοχαλ. Αγορα, µαισ υµ εσπαο δεδιχαδο αο χονσυµο ε λαζερ εστ〈 σενδο χονστρυδο νο µειο δα φαµοσα ρυα.

Padrão alto Ο τραδιχιοναλ Χλυβε Χεντραλ αρρενδου σευ τερρενο δο γιν〈σιο παρα α εµπρεσα Σοτερ θυε ϖαι χονστρυιρ νο λοχαλ υµ σηοππινγ χοµ 16 λοϕασ. Σεγυνδο ο πρεσιδεντε δο Χεντραλ, Μαρχοσ Νελσον, ο νοϖο πρδιο βενεφιχιαρ〈 φινανχειραµεντε ο χλυβε θυε τεµ συα σεδε να Αϖενιδα ϑορναλιστα Αλβερτο Φρανχισχο Τορρεσ.

Exclusivo ∆εποισ δε προντο, ο νοϖο µεγα εσπαο (χοµ πρεϖισο δε χονχλυσο δα οβρα παρα ουτυβρο δε 2013) ϖαι χονταρ χοµ υµ γιν〈σιο, αλµ δε αχαδεµια, 〈ρεα δε λαζερ ε ρεσταυραντε εξχλυσιϖο παρα οσ ασσοχιαδοσ. Ενθυαντο ισσο, ασ ατιϖιδαδεσ ε οσ οιτο φυνχιον〈ριοσ δο λοχαλ εστο ατυανδο να σεδε.

Filme de terror Εµ Βελφορδ Ροξο, αχοντεχευ υµα χοισα διγνα δε φιλµεσ δε τερρορ. Να Χασα δε Σαδε ε Ματερνιδαδε λοχαλ, υµα ινχυβαδορα πεγου

Elias Salin Saud e Elionor

φογο ε λιτεραλµεντε ασσου υµ βεβ. Ονδε εστο ασ χονδι⌡εσ δε σεγυρανα δαθυελα ινστιτυιο, σε  θυε εξιστε???

Novos tempos Αλγυµασ δχαδασ ατρ〈σ, ∆υθυε δε Χαξιασ ερα χονσιδεραδα υµα δασ µαισ ϖιολεντασ χιδαδεσ δο Ριο δε ϑανειρο. Ατυαλµεντε ο µυνιχπιο οχυπα ο 1≡ λυγαρ εµ γεραο δε εµπρεγο ε ρενδα εµ τοδο ο εσταδο. Οσ δαδοσ σο Φεδεραο δασ Ινδστριασ δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο (Φιρϕαν).

Olimpíada Α ΞΞ Ολιµπαδα Εσπεχιαλ δασ Απαεσ σερ〈 ρεαλιζαδα εµ Μαρινγ〈, νο Παραν〈, εντρε 5 ε 10 δε νοϖεµβρο. Ε α Απαε δε Νιτερ⌠ι εσταρ〈 ενϖιανδο παρα λ〈 8 ατλετασ νασ µοδαλιδαδεσ δε ναταο ε ατλετισµο. Συχεσσο παρα ελεσ!

Bela e cara Μοραρ νο Ριο – α Χιδαδε Μαραϖιληοσα –  υµ πριϖιλγιο ε µοτιϖο δε οργυληο παρα τοδοσ οσ χαριοχασ. Μασ, εµ χοµπενσαο,  α ποπυλαο θυε µαισ γαστα χοµ πλανο δε σαδε, τρανσπορτε ε αλιµενταο εµ τοδο ο πασ. Ε οληα θυε ο Ριο, δεσδε α δχαδα δε 1960, νο  µαισ α χαπιταλ δα Ρεπβλιχα...

Para os mais velhos Α Τερχειρα Ιδαδε δε Μαριχ〈, νο συλ φλυµινενσε, ϖεµ ρεαλιζανδο υµ τραβαληο

Conceição de Oliveira e Maria Teresa Pedroso no casamento dos Boumaroun

µυιτο λουϖ〈ϖελ. Α χαδα δοισ µεσεσ, ο εσπαο σιτυαδο νο χεντρο δα χιδαδε αβρε ϖαγασ παρα χυρσο δε νο⌡εσ β〈σιχασ δε ινφορµ〈τιχα ε αχεσσο ◊ ιντερνετ εξχλυσιϖο α αλυνοσ χοµ ιδαδε µνιµα δε 60 ανοσ. Μυιτασ πεσσοασ δεσσα φαιξα ετ〈ρια τµ διφιχυλδαδε δε λιδαρ χοµ χοµπυταδορ, ο θυε  περφειταµεντε χοµπρεενσϖελ. Αφιναλ, τρατα−σε δε υµα τεχνολογια συργιδα η〈 χοισα δε υνσ 30 ου 40 ανοσ.

Maracutaia Ε νο  θυε ο εξ−πρεφειτο Γοδοφρεδο Πιντο φοι χονδεναδο α παγαρ υµα µυλτα δε Ρ∃ 6.825,00! Α δεχισο παρτιυ δο Τριβυναλ δε Χοντασ δο Εσταδο, θυε χονσιδερου ιρρεγυλαρ, δυραντε συα γεστο, υµα τρανσφερνχια δε Ρ∃ 164.915 δα Πρεφειτυρα δε Νιτερ⌠ι παρα ο Ινστιτυτο Φερνανδα Κελλερ. Σερ〈 θυε α Φερνανδα ερα πετιστα?...

Bola cheia Απλαυσοσ παρα ο Μυσευ δα ϑυστια δο Ριο, πελα ρεσταυραο δασ εστ〈τυασ θυε ρεπρεσενταµ α Λει, α ϑυστια, α Εθυιδαδε ε ο Τεστεµυνηο, τοδασ νο Χεντρο δα χαπιταλ δο εσταδο, ε τοδασ εσχυλπιδασ πορ ∆εοχλεχιανο Μαρτινσ θυε, αλµ δε εσχυλτορ, ταµβµ φοι δεσεµβαργαδορ.

Bola murcha Σευ νοµε  Χαταρινα ε τεµ 20 ανοσ. Ποισ α βρασιλειρα, αχρεδιτεµ, τοµου υµα ινιχιατιϖα συρπρεενδεντε:πσ εµ λειλο, ατραϖσ δα ιντερνετ, α πρ⌠πρια ϖιργινδαδε!!! ⊃ πορ εσσασ ε ουτρασ θυε µυιτα γεντε αχηα θυε ο φιµ δο µυνδο εστ〈 πρ⌠ξιµο...

estelaprestes1@ig.com.br

forum161_web  

http://www.1registrodedistribuicao.com.br/jornal_forum/forum161_web.pdf