Page 1

Rua Dr. Borman, 13/3O andar - Centro - Niterói - RJ - Cep 24020 320

Jornal

Fórum

INFORMATIVO DO 1 O OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NITERÓI - MAIO 2012 - N O 156

EDITORIAL

Crônica de uma violência anunciada Να εδιο 142 (µαρο/ 2011) ο ϕορναλ Φ⌠ρυµ πυβλιχου υµ εξχελεντε αρτιγο δο ∆εσεµβαργαδορ Αλβερτο Μοττα Μοραεσ σοβρε ο µοδελο δε ιµπλανταο δασ χηαµαδασ ΥΠΠσ, θυε, σεγυνδο ο ∆εσεµβαργαδορ, “ χορρετο τεχνιχαµεντε νο θυε σε ρεφερε αο πλανεϕαµεντο δα οχυπαο τερριτοριαλ. Νο ενταντο, σευσ ιδεαλιζαδορεσ εσθυεχεραµ δοσ δεσδοβραµεντοσ δεσσα ατιϖιδαδε, χοµο ϕ〈 οχορρευ εµ τοδασ ασ ιµπλαντα⌡εσ ρεαλιζαδασ”. Αφιρµα, αινδα, ο αυτορ θυε “νο  πρεχισο σερ υµ γρανδε εστρατεγιστα παρα σε σαβερ θυε α χαδα οχυπαο δε υµα χοµυνιδαδε να χιδαδε δο Ριο δε ϑανειρο, ο λοχαλ  διϖυλγαδο χοµ αντεχεδνχια, περµιτινδο θυε οσ µαργιναισ, θυε νο σο το δεσπρεπαραδοσ χοµο σε αλαρδεια, δεσλοθυεµ−σε παρα ουτροσ βαιρροσ δο Ριο ου, χοµο ϖεµ αχοντεχενδο, ινσταλεµ−σε εµ νοσσα χιδαδε δε Νιτερ⌠ι, εµ Σο Γοναλο, Ιταβορα, δα Βαιξαδα Φλυµινενσε, Ιταγυα ε ουτρασ λοχαλιδαδεσ ονδε νο σοφρεµ ο ρισχο δε σερεµ ινχοµοδαδοσ (...) Σεγυνδο δαδοσ δο σιτε δα Πολχια Μιλιταρ δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο, ασ 13 ΥΠΠσ ατ αγορα ινσταλαδασ ποσσυεµ υµ εφετιϖο δε χερχα δε 2374 πολιχιαισ παρα ατενδιµεντο δε υµα ποπυλαο εστιµαδα εµ χερχα δε 240.000 µοραδορεσ. Νεστεσ δαδοσ νο εστο οσ ρελατιϖοσ ◊ 14♠ ΥΠΠ, δο Μορρο δε Σο Χαρλοσ. Σ⌠ παρα εξεµπλιφιχαρ ε µοστραρ υµα διστορο τεµ−σε θυε να χιδαδε δε Νιτερ⌠ι, χοµ χερχα δε 480.000 ηαβιταντεσ, εστ〈 σιτυαδο ο 12≡ Βαταληο δα ΠΜ ε θυε ταµβµ ατενδε αο µυνιχπιο δε Μαριχ〈, χοµ χερχα δε 130.000 ηαβιταντεσ, ου σεϕα, υµ τοταλ δε 610.000 ηαβιταντεσ. Ο χιταδο 12≡ ΒΠΜ δεϖε ποσσυιρ εµ σευ εφετιϖο υµ τερο δο θυε ποσσυεµ τοδασ ασ ΥΠΠσ θυε ατενδεµ 240 µιλ πεσσοασ.” Απ⌠συµανοδαπυβλιχαοδεσσεαρτιγο,ποδεµοσ χονσταταρ θυε α αν〈λισε δε Μοττα Μοραεσ εστ〈 χορρετα ε ατυαλ. “(...) πορθυε µοτιϖο ασ αυτοριδαδεσ θυε διριγεµ ο νοσσο Εσταδο ρεσολϖεραµ ατενδερ ε βενεφιχιαρ, εξχλυσιϖαµεντε, ασ χοµυνιδαδεσ σιτυαδασ να χιδαδε δο Ριο δε ϑανειρο? (...) Νιτερ⌠ι τεµ υµ γρανδε πραζερ εµ ρεχεβερ οσ τυριστασ θυε αθυι ϖεµ χονηεχερ νοσσα βελα χιδαδε, µασ νο νοσ σεντιµοσ ναδα χονφορταδοσ χοµ ασ ςΙΣΙΤΑΣ ΙΝ∆ΕΣΕϑℑςΕΙΣ, ποισ βασταµ οσ θυε τεµοσ! Θυερεµοσ Υµ Πουχο δε Προτεο!” Παρα ρελερ εσσε αρτιγο αχεσσε ο σιτε ηττπ:// ωωω.1ρεγιστροδεδιστριβυιχαο.χοµ.βρ. ςαλε α πενα! Gilson Carlos Sant’Anna

Código penal Já é crime fraudar concurso público Εστ〈 εµ ϖιγορ δεσδε ο δια 16 δε δεζεµβρο δε 2011, σοβ ο νµερο 12.550/11, υµα λει θυε αλτερα ο Χ⌠διγο Πεναλ Βρασιλειρο ε τορνα χριµε φραυδαρ χονχυρσο πβλιχο, χοµ πενασ θυε ποδεµ χηεγαρ α οιτο ανοσ δε ρεχλυσο ε µυλτα παρα οσ ινφρατορεσ. Ατ εντο, νο ηαϖια να λεγισλαο δο πασ υµα δεφινιο παρα εσσε τιπο δε χριµε, ποισ ασ αυτοριδαδεσ τινηαµ διφιχυλδαδε παρα ενθυαδρ〈−λοσ νο Χ⌠διγο Πεναλ ε ινδιχι〈−λοσ εµ ινθυριτοσ πολιχιαισ. Α Λει 12.550/11 αχρεσχεντου ο Χαπιτυλο 5≡ αο Ττυλο 10≡ δο Χ⌠διγο Πεναλ, θυε τρατα δε χριµεσ χοντρα α φ πβλιχα. Ο Αρτιγο 311−Α, χονσιδερα χριµινοσα α χονδυτα δαθυελε θυε υτιλιζα ου διϖυλγα, ινδεϖιδαµεντε, χοντεδο σιγιλοσο δε χονχυρσο πβλιχο, αϖαλιαο ου εξαµε πβλιχοσ, προχεσσο σελετιϖο παρα ινγρεσσο νο ενσινο συπεριορ ου εξαµε ου προχεσσο σελετιϖο πρεϖιστοσ εµ λει. Α εσσα φιγυρα εθυιπαρα−σε α χονδυτα δε θυεµ περµιτε ου φαχιλιτα ο αχεσσο δε πεσσοασ νο αυτοριζαδασ ◊θυελασ ινφορµα⌡εσ. Α πενα παρα ταλ δελιτο  δε 1 α 4 ανοσ ε µυλτα, µασ σερ〈 αυµενταδα παρα 2 α 6 ανοσ ε µυλτα, σε δα αο ου οµισσο ρεσυλταρ δανο ◊ αδµινιστραο πβλιχα; ε εµ µαισ υµ τερο σε α φραυδε φορ χοµετιδα πορ φυνχιον〈ριο πβλιχο. Ουτρο αρτιγο δο Χ⌠διγο Πεναλ φοι αλτεραδο πελα Λει 12.550/11, χοµο ρεσυλταδο δα ιντροδυο δο χριµε τιπιφιχαδο νο Αρτιγο 311−Α. Φοι χριαδα µαισ υµα πενα ρεστριτιϖα δε διρειτοσ, νο Αρτιγο 47 δο χ⌠διγο, δα προιβιο παρα ο φραυδαδορ δε ινσχρεϖερ−σε εµ χονχυρσο, αϖαλιαο ου εξαµε πβλιχοσ. Α πενα νο  απλιχαδα χυµυλατιϖαµεντε ε σερ ϖε παρα αβρανδαρ α πυνιο εµ χονδενα⌡εσ ατ 4 ανοσ, θυανδο ο χονδεναδο ποδερ〈 τερ συα πενα πριϖατιϖα

δε λιβερδαδε συβστιτυδα πελα δε ρεστριο δε διρειτοσ, δεσδε θυε οβσερϖαδοσ οσ ουτροσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ νο Αρτιγο 44 δο χ⌠διγο. Παρα φαζερ α µυδανα νο Χ⌠διγο Πεναλ, ο γοϖερνο νο ενϖιου αο Χονγρεσσο υµα λει, απενασ σε υτιλιζου δε νορµα θυε τρατα δε υµ ασσυντο χοµπλεταµεντε διφερεντε: α χριαο δα Εµπρεσα Βρασιλειρα δε Σερϖιοσ Ηοσπιταλαρεσ, να θυαλ φοραµ ινχλυδοσ οσ αρτιγοσ 18 ε 19 θυε αλτεραµ ο ∆εχρετο−Λει 2.848, δε 7 δε δεζεµβρο δε 1940, θυανδο ο Χ⌠διγο Πεναλ αινδα νο τινηα εντραδο εµ ϖιγορ νο πασ.. Ο Αρτιγο 18 αλτερα ο Αρτιγο 47 δο χ⌠διγο ε τρατα δα ρεστριο τεµπορ〈ρια δε διρειτοσ, χοµ ο αχρσχιµο δο Ινχισο 5≡, θυε ινστιτυι α προιβιο δε ινσχρεϖερ−σε εµ χονχυρσο, αϖαλιαο ου εξαµε πβλιχοσ. ϑ〈 ο Αρτιγο 19 δα Λει 12.550/11 σερϖε παρα ιντροδυζιρ νο Ττυλο 10≡ δα Παρτε Εσπεχιαλ δο Χ⌠διγο Πεναλ ο Χαπτυλο 5≡, θυε χοντµ ο Αρτιγο 311, σοβρε φραυδεσ εµ χερταµεσ δε ιντερεσσε πβλιχο. Χονσιδερα−σε χριµε υτιλιζαρ ου διϖυλγαρ, ινδεϖιδαµεντε, χοµ ο φιµ δε βενεφιχιαρ α σι ου α ουτρεµ, ου δε χοµπροµετερ α χρεδιβιλιδαδε δο χερταµε, χοντεδο σιγιλοσο δε χονχυρσο πβλιχο; αϖαλιαο ου εξαµε πβλιχοσ; προχεσσο σελετιϖο παρα ινγρεσσο νο ενσινο συπεριορ; ου εξαµε ου προχεσσο σελετιϖο πρεϖιστοσ εµ λει. Α πενα  ρεχλυσο, δε 1 α 4 ανοσ, ε µυλτα. Ινχορρε να µεσµα πενα θυεµ περµιτε ου φαχιλιτα ο αχεσσο δε πεσσοασ νο αυτοριζαδασ α ταισ ινφορµα⌡εσ. Σε ηουϖερ δανο παρα α αδµινιστραο πβλιχα, α πενα πασσα α σερ δε δοισ α σεισ ανοσ ε µυλτα. Χασο ο αυτορ σεϕα φυνχιον〈ριο πβλιχο, αυµεντα−σε α πενα εµ υµ τερο ε α πυνιο ποδε χηεγαρ α 8 ανοσ δε ρεχλυσο.

EXPEDIENTE: FÓRUM é um Informativo mensal do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói Oficial Titular: Gilson Carlos Sant’Anna

Diretor / Editora Responsável: Verônica Scisínio - tel (21) 2717 3575 - veronica@twistmix.com.br Projeto Gráfico: TWISTmix Impressão: Gráfica Falcão Tiragem: 10.000 exemplares Telfax: (21) 2620 1890 e-mail: forum@1registrodedistribuicao.com.br ISSN 1982-0429 Οσ αρτιγοσ ασσιναδοσ σο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δοσ αυτορεσ ε νο ρεφλετεµ, νεχεσσαριαµεντε, α οπινιο δοσ εδιτορεσ.


2

Maio 2012 JORNAL FORUM

ΑΤΟΣ & ΦΑΤΟΣ

CENTENÁRIO: O diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF), Edson Alvisi, visitou o presidente da OAB Niterói, Antonio José Barbosa da Silva, para acertarem parceria na comemoração dos 100 anos da Faculdade de Direito. O encontro foi coordenado pelo Dr. Valdir Costa, presidente da Associação Teixeira de Freitas, advogado e professor da UFF.

NOVO SÓCIO: Rafael Marques Rocha é o novo sócio do escritório Daniel Advogados, no RJ. Ele ingressou na banca para atuar na área de litígios. O advogado é especialista em Direito Processual Civil pela PUC-RJ. A banca está entre as três maiores do país em propriedade intelectual.

COMISSÃO OAB MULHER:

O presidente da OAB-Niterói, Antonio José Barbosa da Silva, entrega em maio, um amplo espaço para facilitar o trabalho realizado pela Comissão OAB Mulher, presidida por Rita Rivello. O local permitirá o atendimento exclusivo às mulheres vítimas de violência doméstica. A proposta é apoiar, defender e valorizar estas mulheres, bem como os movimentos sociais e as instâncias diversas que atuam na luta pela defesa e garantia de direitos da mulher.

“Nova lei seca” Αδϖογαδοσ ϖεεµ βρεχηασ εµ τεξτο απροϖαδο να Χµαρα θυε ϖαλιδα τεστεµυνηο χοµο προϖα εµ χασο δε εµβριαγυεζ αο ϖολαντε. ϑ〈 προµοτορεσ αφιρµαµ θυε, απεσαρ δα ποσσιβιλιδαδε δε θυεστιοναµεντοσ, προποστα αϕυδα α απαραρ προβλεµασ αντεριορεσ. Ο τεξτο δα χηαµαδα “νοϖα λει σεχα”, απροϖαδο νο ινχιο δε αβριλ να Χµαρα δοσ ∆επυταδοσ, αινδα δεσπερτα δϖιδασ θυαντο ◊ απλιχαο δε πενασ χριµιναισ. Ο προϕετο δε λει ϖαλιδα τεστεµυνηοσ ε οβσερϖα⌡εσ ϖισυαισ µδιχασ χοµο προϖασ εµ προχεσσοσ χριµιναισ χοντρα µοτοριστασ εµβριαγαδοσ. Νο φιµ δε µαρο, υµα δεχισο δο ΣΤϑ (Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια) ενφραθυεχευ οσ εφειτοσ δα λει οριγιναλ, δε 2008. Εσταβελεχευ θυε απενασ βαφµετρο ε εξαµε δε σανγυε σερϖεµ χοµο προϖα, πορθυε σ⌠ ελεσ χονσεγυεµ αφεριρ σε ο µοτοριστα τεµ δε φατο σεισ ου µαισ δεχιγραµασ δε 〈λχοολ πορ λιτρο δε σανγυε ο θυε τρανσφορµα ο ατο εµ χριµε, πελο τεξτο οριγιναλ. Ο προϕετο απροϖαδο, θυε πρεχισα πασσαρ αινδα πελο Σεναδο, τεντα σαναρ ο προβλεµα αο ινχλυιρ οσ τεστεµυνηοσ σοβρε αλτερα⌡εσ πσιχοµοτορασ δο µοτοριστα. Ο προβλεµα  θυε ο τεξτο µαντµ α θυαντιδαδε δε σεισ δεχιγραµασ. Ισσο, ποδε αβριρ εσπαο παρα θυε σε χοντεστε α ϖαλιδαδε δε υµα πυνιο απλιχαδα α παρτιρ δοσ τεστεµυνηοσ, χονσιδεραδοσ µυιτο συβϕετιϖοσ. Αλγυνσ αδϖογαδοσ θυεστιοναµ α υτιλιζαο δο τερµο ∀αλτεραο πσιχοµοτορα∀, θυε νο δειξα χλαρο θυαισ χαραχτερστιχασ δο µοτοριστα σερο χονσιδεραδασ να ηορα δα αχυσαο. Νο τεξτο, διζ, ασ δυασ ηιπ⌠τεσεσ (τεστεµυνηο ου σεισ δεχιγραµασ δε 〈λχοολ πορ λιτρο δε σανγυε) σο συφιχιεντεσ παρα γαραντιρ ο χασο δε εµβριαγυεζ. Ο Χοντραν (Χονσεληο Ναχιοναλ δε Τρνσιτο) δεϖε δισχιπλιναρ φορµασ θυε χονστατεµ α χαπαχιδαδε πσιχοµοτορα δο µοτοριστα, παρα εϖιταρ, πορ εξεµπλο, αβυσοσ δασ αυτοριδαδεσ πολιχιαισ. ∆ιϖεργνχιασ ◊ παρτε, υµα οπινιο  υννιµε: 〈λχοολ ε διρεο νο χαµινηαµ ϕυντοσ.

TST cumpre metas do CNJ acima do esperado Ο Τριβυναλ Συπεριορ δο Τραβαληο χυµπριυ ασ µετασ γεραισ εσταβελεχιδασ αο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο παρα 2011, σεγυνδο ο βαλανο πελο Χονσεληο Ναχιοναλ δε ϑυστια διϖυλγαδο νο λτιµο 12 δε αβριλ. Ο ΤΣΤ φιχου εµ πριµειρο λυγαρ νο ρανκινγ ναχιοναλ, σεγυιδο πορ χινχο ουτροσ ⌠ργοσ δα ϑυστια δο Τραβαληο (Τριβυναισ Ρεγιοναισ δο Τραβαληο δα 1♠, 9♠, 13♠, 14♠ ε 23♠ Ρεγι⌡εσ). Ο ΤΣΤ χυµπριυ 126% δα Μετα 3 αο ϕυλγαρ θυαντιδαδε ιγυαλ ◊ δε προχεσσοσ διστριβυδοσ µαισ οσ θυε εσταϖαµ εµ εστοθυε. Αλµ δε ϕυλγαρ 26,55% δε προχεσσοσ αχιµα δο πρεϖιστο να Μετα 3, ο ΤΣΤ χυµπριυ ταµβµ α Μετα 1, θυε πρεϖ α χριαο δε υνιδαδε δε γερενχιαµεντο δε προϕετοσ παρα αυξιλιαρ α ιµπλανταο δα γεστο εστρατγιχα νο τριβυναλ, ε α Μετα 4, θυε τρατα δα ιµπλανταο δε πελο µενοσ υµ προγραµα

δε εσχλαρεχιµεντο αο πβλιχο σοβρε ασ φυν⌡εσ, ατιϖιδαδεσ ε ⌠ργοσ δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο εµ εσχολασ ου εσπαοσ πβλιχοσ. Α Μετα 2, δε ιµπλανταο δε σιστεµα δε ρεγιστρο αυδιοϖισυαλ δε αυδινχιασ εµ πελο µενοσ υµα υνιδαδε ϕυδιχι〈ρια δε πριµειρο γραυ, νο σε απλιχα αο ΤΣΤ. Α µετα εσπεχφιχα δα ϑυστια δο Τραβαληο, θυε εσταβελεχε α χριαο δε υµ νχλεο δε αποιο δε εξεχυο, φοι χυµπριδα πορ 21 δοσ 24 ΤΡΤσ. Ασ µετασ ναχιοναισ δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο εµ 2011 φοραµ δεφινιδασ δυραντε ο 4≡ Ενχοντρο Ναχιοναλ δο ϑυδιχι〈ριο, οχορριδο εµ δεζεµβρο δε 2010 νο Ριο δε ϑανειρο. Α εσχοληα φοι φειτα πορ ϖοταο πελοσ πρεσιδεντεσ δε τοδοσ οσ 91 τριβυναισ βρασιλειροσ, χοµ θυατρο µετασ παρα τοδο ο ϑυδιχι〈ριο ε µετασ εσπεχφιχασ παρα χαδα ραµο δα ϑυστια.

OAB Niterói discute a segurança pública na cidade Ατεντα αο ατυαλ µοµεντο δε φραγιλιδαδε δα σεγυρανα πβλιχα να χιδαδε, α ΟΑΒ Νιτερ⌠ι, ατραϖσ δα Χοµισσο δο Μοϖιµεντο Βρασιλειρο Χοντρα α ςιολνχια, πρεσιδιδα πελο αδϖογαδο χριµιναλιστα Εννιο Πρατολεζι δε Φιγυειρεδο ϑυνιορ, προµοϖε, εµ συα σεδε, νο δια 22 δε µαιο, ◊σ 18 ηορασ, υµ δεβατε σοβρε ο τεµα “Νιτερ⌠ι σεµ ςιολνχια”. Ο ενχοντρο χονταρ〈 χοµ α παρτιχιπαο δο πρεσιδεντε δο Τϑ−Ρϑ, δεσ. Μανοελ Αλβερτο Ρεβλο δοσ Σαντοσ; δο χορρεγεδορ γεραλ δο Τϑ−Ρϑ, δεσ. Αντονιο ϑοσ Αζεϖεδο Πιντο; ο προχυραδορ γεραλ δε ϕυστια δο Μινιστριο

Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο, Χλ〈υδιο Σοαρεσ Λοπεσ; ο χοµανδαντε δο 12° Βαταληο δα Πολχια Μιλιταρ, χορονελ Ωολνεψ ∆ιασ Φερρειρα; ο δελεγαδο−χηεφε δα ∆ελεγαχια δα Πολχια Φεδεραλ εµ Νιτερ⌠ι, Ηψλτον ςιειρα ϑυνιορ; ο δελεγαδο τιτυλαρ δα ∆ελεγαχια δε Ρεπρεσσο α Χριµεσ Φινανχειροσ δα Πολχια Φεδεραλ δο Ριο δε ϑανειρο, ςιχτορ Πουβελ; ο δελεγαδο τιτυλαρ δα 76♠ ∆Π, Χαρλοσ Αλεξανδρε Λειτε ϑυστινιανο; ε ο σεχρετ〈ριο δε Σεγυρανα Πβλιχα δο µυνιχπιο, χορονελ Ρυι Σργιο Φρανα δε Ολιϖειρα. Α µεδιαο σερ〈 δε Εννιο Φιγυειρεδο ϑυνιορ

Consulta pública sobre venda de remédios em gôndolas Α ποπυλαο τεµ ατ ο δια 13 δε µαιο, παρα οπιναρ σοβρε α ϖολτα δα ϖενδα δε ρεµδιοσ ισεντοσ δε ρεχειτα µδιχα αο αλχανχε διρετο δο χονσυµιδορ. ∆εσδε 2010, οσ µεδιχαµεντοσ σεµ πρεσχριο µδιχα σ⌠ ποδεµ σερ ϖενδιδοσ ατρ〈σ δο βαλχο δασ φαρµ〈χιασ ε δρογαριασ. Α αγνχια ρεγυλαδορα δεχιδιυ ρετοµαρ ο δεβατε δεποισ δε υµ εστυδο µοστραρ θυε α προιβιο διµινυιυ ο ποδερ δε εσχοληα δο χονσυµιδορ. Α ιντερφερνχια αφετου 9,3% δασ ϖενδασ εµ 2010. Ασ συγεστ⌡εσ ποδεµ σερ ενϖιαδασ, πορ εσχριτο, παρα α σεδε δα Ανϖισα, εµ Βρασλια, πελο ε−µαιλ χπ27.2012≅ανϖισα.γοϖ.βρ ου πελο φαξ: (61) 3462−5674.

Mês Quantidade de atos Relação Parcial de Feitos Ajuizados e Registrados 2012 1. Cíveis varas varas juiz. comuns especiais region.

Janeiro 929 2400 273 Fevereiro 1454 2534 255 Março 1235 3049 296 Acumulado 2012

12.425

2. Família varas comuns

varas region.

491 383 624

143 148 177

2.078

3. Órfãos e Sucessões

4. Falências

75 106 93

9 11 9

274

29

Março Acum 2012 5. Criminais

Gratuitos

Não Gratuitos

41.132 62.723

10.025 25.557

6.Dívida Ativa

varas feitos execuções juiz. comuns especiais fazend. fiscais

416 363 453

801 626 862

3.521

Total

128 269 77 79 132 33705

5.934 6.036 40.635

34.390

52.717


Maio 2012 JORNAL FORUM

3

Corte administrativo de serviço público essencial em face de inadimplemento do usuário-consumidor

Πορ ⊆γορ Αραϕο δε Αρρυδα

Ινιχιαλµεντε, χαληα ποντυαρ θυε οσ σερϖιοσ πβλιχοσ ποδεµ σερ χοµο νοσοχµιοσ, εσχολασ ε λογραδουροσ πβλιχοσ, εµ ραζο δα πρεσταδοσ χεντραλιζαδα, δεσχονχεντραδα ου δεσχεντραλιζαδαµεντε, ε α πρεσενα δε διρειτοσ ιναδι〈ϖεισ δα χολετιϖιδαδε (διρειτο ◊ ϖιδα, συα εξεχυο ποδε σερ διρετα ου ινδιρετα, να ιντελιγνχια δοσ αρτιγοσ διγνιδαδε, σαδε, εδυχαο, σεγυρανα) θυε σοβρεπυϕαµ ο µερο 173 ε 175 δα Χονστιτυιο Ρεπυβλιχανα Βρασιλειρα (ΧΡΦΒ). Αλγυνσ διρειτο δε χρδιτο δο φορνεχεδορ δοσ σερϖιοσ (ΡΕσπ ν. 1.266.079/ σερϖιοσ πβλιχοσ εσσενχιαισ (ϖ.γ., δε 〈γυα, ενεργια ελτριχα, λινηα ΑΛ, ∆ϑε 24.08.2011, Ρελατορ Μαυρο Χαµπβελλ Μαρθυεσ; ε ΡΕσπ ν. τελεφνιχα, τρανσπορτεσ χολετιϖοσ ε ουτροσ ινδιϖιδυαλµεντε διϖισϖεισ ε 734.440/ΡΝ, ∆ϑε 22.08.2008, µεσµο Ρελατορ), ταµβµ χοµο εµ µενσυρ〈ϖεισ) σο πρεσταδοσ, ταµβµ, δε µανειρα δεσχεντραλιζαδα, σιτυα⌡εσ δε µισεραβιλιδαδε ε ηιπερϖυλνεραβιλιδαδε δο υσυ〈ριο− δελεγανδο−σε σευ εξερχχιο ◊σ Εντιδαδεσ δα Αδµινιστραο Πβλιχα χονσυµιδορ (χοµο αλερταδο πελο Προφεσσορ Φαβρχιο Βολζαν) ου Ινδιρετα ε α Παρτιχυλαρεσ (χοµο Χονχεσσιον〈ριοσ, ατινεντεσ α δβιτο αντιγοσ ε ϕ〈 χονσολιδαδοσ (ΑγΡγ Περµισσιον〈ριοσ ε Αυτοριζατ〈ριοσ) πορ µειο δε υµ νο Αγ ν. 1.401.587/ΡΣ, ∆ϑε 17.10.2011, Ρελατορ Χοντρατο Αδµινιστρατιϖο δε Χονχεσσο απ⌠σ πρϖια “...φαζενδο−σε πρεϖαλεχερ ασ Ηερµαν Βενϕαµιν; ε ΑγΡγ νο ΑΡΕσπ ν. 132/ λιχιταο πβλιχα, σε φορ ο χασο. ∆εστα φειτα, µαλγραδο ΠΕ, ∆ϑε 27.04.2011, Ρελατορ Μαυρο Χ. Μαρθυεσ). ρεγρασ δε ∆ιρειτο Πβλιχο α τιτυλαριδαδε δο σερϖιο χοντινυε περτενχενδο αο Αδµινιστρατιϖο, α συπρεµαχια Αινδα εµ ηαρµονια χοµ α σεγυνδα χορρεντε, ο Εσταδο, συα πρεσταο  τρανσφεριδα α πεσσοασ δο ιντερεσσε πβλιχο σοβρε ο ινδιγιταδο ϕυριστα, εµβορα ρεχονηεα χοµο εστρανηασ α εστε. ινιλυδϖελ ε ινχοντραστ〈ϖελ α ινχιδνχια δασ ρεγρασ ιντερεσσε πριϖαδο, νο Α ρεµυνεραο δεσσεσ σερ ϖιοσ (αρτ. 175, ποδενδο ο υσυ〈ριο δε υµ δα ρελαο δε χονσυµο να πρεσταο δε σερϖιοσ παρ〈γραφο νιχο, ινχισο ΙΙΙ, δα ΧΡΦΒ) δ〈−σε πορ σερϖιο πβλιχο ενριθυεχερ−σε πβλιχοσ (νο µεσµο σεντιδο ϑ. Γ. Βριτο Φιλοµενο: µειο δε Ταριφα ου Πρεο Πβλιχο (ποσσιβιλιδαδε, π〈γσ. 16−7), ενσινα θυε: ◊ χυστα δο Εσταδο (ου δο νοσ µολδεσ δο αρτιγο 11 δα Λει ν. 8.987/95 – Λει Εντο, α λεγισλαο δο χονσυµιδορ νο σε απλιχαρ〈 εσπεχφιχο πρεσταδορ δο δασ Χονχεσσ⌡εσ ε Περµισσ⌡εσ δο Σερϖιο Πβλιχο σερϖιο), εµ πρεϕυζο αληειο” θυανδο ιναδαπταδα ◊ νδολε δο σερϖιο πβλιχο, –,δε πρεϖισο νο Χοντρατο πελο Ποδερ ου θυανδο αφροντε πρερρογατιϖασ ινδεχλιν〈ϖεισ δο Χονχεδεντε δε ουτρασ φοντεσ προϖενιεντεσ δε Ποδερ Πβλιχο ου συασ εϖεντυαισ ρεπερχυσσ⌡εσ ρεχειτασ αλτερνατιϖασ, χοµπλεµενταρεσ, αχεσσ⌠ριασ ου δε προϕετοσ σοβρε ο πρεσταδορ δο σερϖιο (χονχεσσιον〈ριο ου περµισσιον〈ριο). ασσοχιαδοσ δε µοδο α ατενδερ ◊ ρεγρα δα µοδιχιδαδε δασ ταριφασ, Τεντανδο πρ φιµ αο απαρεντε χονφλιτο εντρε ασ νορµασ σοβρεχιταδασ παρα υµ σερϖιο αδεθυαδο, πρεϖιστα νο αρτιγο 6.≡, ♣ 1.≡, δεστα Λει). (δισποσιτιϖοσ δο Χ∆Χ ε δα Λει δε Χονχεσσ⌡εσ), Λεοναρδο Ρ. Βεσσα Ιµπενδε−µε δεµονστραρ θυε εσσα ταριφα νο τεµ νατυρεζα τριβυτ〈ρια, δεφενδε α νεχεσσιδαδε δε υµ “οληαρ‘παρα ο χασο χονχρετο’, υµα χοµο α Ταξα (εσπχιε τριβυτ〈ρια να ∆ιϖισο Πενταπαρτιδα δο ΣΤΦ πονδεραο εµ ρελαο αοσ ϖαλορεσ χονστιτυχιοναισ εµ ϕογο”, δανδο− ου Τριπαρτιτε δο ΧΤΝ, χοµ νατυρεζα δε χοµπυλσοριεδαδε), µασ σε πριµαζια α υµ µνιµο εξιστενχιαλ ε αο φυνδαµεντο ρεπυβλιχανο σιµ νατυρεζα χοντρατυαλ−νεγοχιαλ, ϕ〈 θυε χονστιτυι ρεχειτα οριγιν〈ρια δα ∆ιγνιδαδε δα Πεσσοα Ηυµανα (χιτανδο, ινχλυσιϖε, ο “Εστατυτο ε πριϖαδα“δεστιναδα α ρεµυνεραρ χονχεσσιον〈ριασ, περµισσιον〈ριασ ϑυρδιχο δο Πατριµνιο Μνιµο” δεφενδιδο χοµ προπριεδαδε πελο ε αυτοριζαδασ πελοσ χυστοσ δο σερϖιο, ινχλυινδο συα µανυτενο, ρεσπειταδο Εδσον Φαχηιν), ασσιµ χοµο ◊ απλιχαο δα Τεορια δο µεληορα ε εξπανσο, ε µεδιδασ παρα πρεϖενιρ µοµεντοσ δε ∆ι〈λογο δασ Φοντεσ, πρεστιγιανδο αµβασ ασ φοντεσ νορµατιϖασ, σεµ εσχασσεζ”,χοµο ασσεϖερου ο ΣΤΦ νο ΡΕ 576.189/ΡΣ, δα Ρελατορια θυαλθυερ εξχλυσο πρϖια. Ασσιµ, χονχλυι, ιπσισ λιττερισ: δο Μιν. Ριχαρδο Λεωανδοωσκι, ∆ϑε 26.06.2009. ∆εσσε µοδο, α παρτιρ δο προϕετο χονστιτυχιοναλ δε προτεο ◊ Νο χυρσο δο φορνεχιµεντο δεσσεσ σερϖιοσ, νο  ινχοµυµ ο διγνιδαδε δα πεσσοα ηυµανα, χονφερε−σε, εµ χονχρετο, ρελεϖνχια ◊ ιναδιµπλεµεντο δοσ υσυ〈ριοσ, πορ ϖαριαδοσ µοτιϖοσ ε ραζ⌡εσ, τενδο χοντινυιδαδε δο σερϖιο (Λει 8.078/90) ου α ποσσιβιλιδαδε δο χορτε εµ ϖιστα α χοµπλεξιδαδε δασ ρελα⌡εσ ϕυρδιχασ εξιστεντεσ. Α παρτιρ δεσσε (Λει 8.987/95), θυανδο νο ηουϖερ οφενσα, διρετα ου ινδιρετα, ◊ δεσχυµπριµεντο νεγοχιαλ, δισχυτε−σε α λεγιτιµιδαδε (λεγαλιδαδε) δα διγνιδαδε δα πεσσοα ηυµανα. παραλισαο τεµπορ〈ρια δο σερϖιο πβλιχο, σεϕα χοµο φορµα δε φοραρ ∆εποσιτανδο µινηα χοντριβυιο, αρριµο−µε να σεγυνδα χορρεντε, ο παγαµεντο δο πρεο, σεϕα χοµο φορµα δε γαραντιρ α χοντινυιδαδε δο φαζενδο−σε πρεϖαλεχερ ασ ρεγρασ δε ∆ιρειτο Πβλιχο Αδµινιστρατιϖο, α σερϖιο αοσ δεµαισ χονσυµιδορεσ, υσυ〈ριοσ δεσσα ρεδε. συπρεµαχια δο ιντερεσσε πβλιχο σοβρε ο ιντερεσσε πριϖαδο, νο ποδενδο ⊃ εϖιδεντε θυε α χοντινυιδαδε δοσ σερϖιοσ πβλιχοσ νο ποδε τερ ο υσυ〈ριο δε υµ σερϖιο πβλιχο ενριθυεχερ−σε ◊ χυστα δο Εσταδο (ου χαρ〈τερ αβσολυτο, εµβορα δεϖα χονστιτυιρ α ρεγρα γεραλ. Εξιστεµ χερτασ δο εσπεχφιχο πρεσταδορ δο σερϖιο), εµ πρεϕυζο αληειο, δε τοδα α σιτυα⌡εσ εσπεχφιχασ θυε εξχεπχιοναµ ο πρινχπιο, περµιτινδο α χολετιϖιδαδε χοντριβυιντε δα χοντραπρεσταο δεϖιδα, α θυαλ νεχεσσιτα παραλισαο τεµπορ〈ρια δα ατιϖιδαδε, χοµο  ο χασο δα νεχεσσιδαδε δε δε συα χοντινυιδαδε, σεµ θυαλθυερ παραλισαο, αινδα θυε µοµεντνεα. προχεδερ α ρεπαροσ τχνιχοσ ου δε ρεαλιζαρ οβρασ παρα α εξπανσο ε Νο ποδε ο υσυ〈ριο ιναδιµπλεντε (σεϕα πεσσοα νατυραλ, σεϕα πεσσοα µεληορια δοσ σερϖιοσ. Πορ ουτρο λαδο, αλγυνσ σερϖιοσ σο ρεµυνεραδοσ ϕυρδιχα, παρτιχυλαρ ου µεσµο πβλιχα) βενεφιχιαρ−σε γρατυιταµεντε πορ ταριφα, παγαµεντο θυε σε χαραχτεριζα χοµο πρεο πβλιχο, δε χαρ〈τερ δεσσε σερϖιο, αο θυαλ νο η〈 πρεϖισο δε γρατυιδαδε, µασ σιµ δε τιπιχαµεντε νεγοχιαλ. Ταισ σερϖιοσ, φρεθυεντεµεντε πρεσταδοσ πορ ονεροσιδαδε (χαρ〈τερ σιναλαγµ〈τιχο−νεγοχιαλ), ατεντανδο χοντρα ο χονχεσσιον〈ριοσ ε περµισσιον〈ριοσ, αδµιτεµ συσπενσο νο χασο δε Πρινχπιο δα Ισονοµια, ηαϕα ϖιστα α αυσνχια δε φατορ δε δισχριµιναο ιναδιµπλεµεντο δα ταριφα πελο υσυ〈ριο, δεϖενδο σερ ρεσταβελεχιδοσ το θυε ενσεϕε υµα δεσεθυιπαραο, υµα σιτυαο ϕυρδιχα δεσιγυαλ. λογο σεϕα θυιταδο ο δβιτο. ⊃ ο χασο, παρα εξεµπλιφιχαρ, δοσ σερϖιοσ δε CONCLUSÃO ενεργια ελτριχα ε υσο δε λινηα τελεφνιχα. ∆εστα φειτα, µαλγραδο εντενδιµεντο πασσαδο δο ΣΤϑ ε δε µινοριτ〈ρια Μοδιφιχανδο αντεριορ ποσιχιοναµεντο (ΡΕσπ ν. 715.074/ΡΣ, ∆ϑε ∆ουτρινα συστεντανδο α ιµποσσιβιλιδαδε δε παραλισαο νο σερϖιο 04.04.2005, Ρελατορ ϑοσ ∆ελγαδο), ο θυαλ ιναδµιτια α ιντερρυπο πβλιχο εµ ϖιρτυδε δε ιναδιµπλεµεντο δο υσυ〈ριο−χονσυµιδορ, ο δε σερ ϖιοσ πβλιχοσ πορ νο παγαµεντο (βασεανδο−σε ποσιχιοναµεντο δα ∆ουτρινα Μαϕοριτ〈ρια µαισ αβαλιζαδα, ε δεστε εξχλυσιϖαµεντε νοσ αρτιγοσ 22 ε 42 δο Χ∆Χ), ο Συπεριορ Τριβυναλ Αυτορ, ε α ϕυρισπρυδνχια µαισ ρεχεντε δο ΣΤϑ ποσσιβιλιταµ ταλ χορτε, δε ϑυστια−ΣΤϑ πασσου α αχοβερταρ α τεσε δα λεγαλιδαδε (ποσσιβιλιδαδε) ϖεδανδο−σε ενριθυεχιµεντο σεµ χαυσα δο υσυ〈ριο ιναδιµπλεντε, δο χορτε δεσσεσ σερϖιοσ, νυµα ιντερπρεταο σιστεµ〈τιχα εντρε ο ατεντανδο−σε ◊ συπρεµαχια δο ιντερεσσε πβλιχο ε ◊ χοντινυιδαδε Χ∆Χ ε α ρετροτρανσχριτα Λει δασ Χονχεσσ⌡εσ, αφιρµανδο θυε “α δοσ σερϖιοσ πρεσταδοσ ◊ χολετιϖιδαδε, βεµ χοµο ασσεγυρανδο ο εσσενχιαλιδαδε δο σερϖιο νο σιγνιφιχα συα γρατυιδαδε” (Ρχλ ν. 5.814, πρεχειτο ισονµιχο, τρατανδο−σε ο χονσυµιδορ φαλταντε, ρεσπειταδασ ∆ϑε 22.09.2011, Ρελατορ Ηυµβερτο Μαρτινσ), σαλϖαντε νασ ηιπ⌠τεσεσ ασ σιτυα⌡εσ εξχεπχιοναισ δε προτεο ◊ διγνιδαδε ηυµανα, δε µοδο δε α χονδυτα αφεταρ Υνιδαδεσ Πβλιχασ Εσσενχιαισ (σερϖιοσ δε διστιντο δοσ δεµαισ υσυ〈ριοσ θυιτεσ χοµ ο πρεο πβλιχο. νατυρεζα εσσενχιαλ δασ Πεσσοασ ϑυρδιχασ δε ∆ιρειτο Πβλιχο), ταισ Ígor Araújo de Arruda é Defensor Público do Estado do Maranhão.


4

Maio 2012 JORNAL FORUM

Homenagem Α Ρυα Προϕεταδα, εµ Σο Φρανχισχο − Νιτερ⌠ι, πασσαρ〈 α χηαµαρ−σε Ρυα ∆ρ. Λεανδρο Βεζερρα δε Μενεζεσ, χονφορµε προϕετο δε λει απροϖαδο πελα Χµαρα Μυνιχιπαλ. Ο ηοµεναγεαδο ϕ〈 φοι διρετορ δε Ινφορµ〈τιχα δο ΤΡΤ, δο Ινστιτυτο ςιταλ Βρασιλ ε δο Προδερϕ.

No Rio Α Ριο+20, χοµο  χονηεχιδα α Χονφερνχια δασ Να⌡εσ Υνιδασ σοβρε ∆εσενϖολϖιµεντο Συστεντ〈ϖελ, αχοντεχε δε 13 α 22 δε ϕυνηο. ⊃ ασσιµ χηαµαδα πορθυε µαρχα οσ 20 ανοσ δε ρεαλιζαο δο εϖεντο.

Em Niterói Rodrigo Fischer e Helga Nanci / Ao lado: Marcele e Rodrigo Monteiro

Bola cheia Σιµπλεσµεντε χηιθυε. Α µινιστρα δο ΣΤΦ, Χαρµεµ Λυχια, θυε ϖαι χοµανδαρ πορ δοισ ανοσ ο Συπεριορ Τριβυναλ Ελειτοραλ δεµονστρου παρα τοδο ο πασ, εµ συα εντρεϖιστα δαδα νο ϑορναλ Ναχιοναλ, ο θυαντο ο ποδερ σε τορνα µαισ αδµιρ〈ϖελ θυανδο  εξερχιδο πορ υµα µυληερ δε γρανδε σαβερ ϕυρδιχο, εδυχαο εσµεραδα ε δε υµα νοτ〈ϖελ µοδστια. Ρεχεβευ ο ϕορναλιστα Μερϖαλ Περειρα χοµ υµ σορρισο µειγο, παλαϖρασ συαϖεσ ε αφιρµα⌡εσ θυε δο οργυληο νο σ⌠ α Ινστιτυιο µασ α τοδο ο πβλιχο φεµινινο. Ελεγαντε, ελα αφιρµα: “Α ελειο µαισ σεγυρα ε ηονεστα  αθυελα εµ θυε χαδα χιδαδο ϖοτα λιµπο.”

Bola murcha Ιναχρεδιτ〈ϖελ, µασ αχοντεχευ! Α Σεχρεταρια Εσταδυαλ δε Εδυχαο φεζ υµα ινϖεστιγαο νασ εσχολασ ε δεσχοβριυ θυε 160 µιλ αλυνοσ µατριχυλαδοσ εραµ φαντασµασ.Τεµ α χαρα δε εστ⌠ριασ µιραβολαντεσ !!! Ου σεϕα, σιµπλεσµεντε νο εξιστεµ.Ε ο θυε ποδε αχοντεχερ, εξιστεµ ασ εξχε⌡εσ,  θυε ασ µατρχυλασ µαλ−ασσοµβραδασ ποδεµ αρρανχαρ µαισ ϖερβα περ χαπιτα παρα ο εδυχανδ〈ριο ε,  χλαρο, βατερ νο βολσο ερραδο. ⊃ πορ εσσασ ε ουτρασ θυε ο σιστεµα εδυχαχιοναλ νεστε πασ εστ〈 σεµπρε νεχεσσιτανδο δε µυλετασ!!!

Εντρε 23 ε 30 δε ϕυνηο, αχοντεχε, νο Χαµινηο Νιεµεψερ, α 3♠ εδιο δο ‘Σαλο δε Λειτυρα δε Νιτερ⌠ι’, χοµ δεβατεσ λιτερ〈ριοσ, ταρδεσ δε αυτ⌠γραφοσ, εντρε ουτρασ ατιϖιδαδεσ αρτστιχασ ε χυλτυραισ. Ο εϖεντο , ηοϕε, υµα δασ µαιορεσ µανιφεστα⌡εσ λιτερ〈ριασ δο Εσταδο δο Ριο.

Fardo pesado Τεµ τοδα ραζο α πρεσιδεντε ∆ιλµα Ρουσσεφφ, αο δεχλαραρ, ρεχεντεµεντε, θυε “Ηοϕε, ο Βρασιλ τεµ εστρυτυρασ τριβυτ〈ριασ θυε σε τορναµ πεσαδασ παρα σερεµ χαρρεγαδασ”. Ε ϖαλε λεµβραρ ταµβµ θυε ν⌠σ σοµοσ υµ δοσ πασεσ ποσσυιδορεσ δα µαιορ χαργα τριβυτ〈ρια δο πλανετα!!!

A musa vem aí Οσ βρασιλειροσ φσ δε Μαδοννα εστο ρινδο ◊ τοα. Ισσο πορθυε α µυσα δα µσιχα ποπ φαρ〈 υµα τυρν πελο Βρασιλ, εµ δεζεµβρο, χοµεανδο πορ Πορτο Αλεγρε ε, δεποισ, Ριο δε ϑανειρο ε Σο Παυλο. Α λτιµα ϖεζ θυε α χαντορα πισου νο Ριο νο χοντεϖε συα αλεγρια πεσσοαλ χοµ οσ µιµοσ θυε ρεχεβευ.Αλµ δε υµ φαρτο χηεθυε παρα συα ινστιτυιο βενεµερεντε Ραισινγ Μαλαωι γανηου ταµβµ δο εµπρεσ〈ριο Εικε Βαπτιστα υµ ριθυσσιµο λυστρε δε χρισταλ βαχαρατ θυε δυραντε ανοσ ιλυµινου α εντραδα δο τραδιχιοναλ Ηοτελ Γλ⌠ρια , θυε α παρτιρ δα µεγαρεφορµα θυε εστ〈 σενδο φειτα πασσαρ〈 α σε χηαµαρ Γλ⌠ρια Παλαχε.

Acordo bem-vindo Χερχα δε 310 µιλ βρασιλειροσ ε 80 µιλ ϕαπονεσεσ ϖο σερ βενεφιχιαδοσ χοµ ο αχορδο φιρµαδο εντρε οσ δοισ πασεσ. Ο πριµειρο Αχορδο δε Πρεϖιδνχια εντρε Βρασιλ ε ϑαπο αχαβα δε σαιρ παρα υµα σεγυραδα βρασιλειρα θυε ρεσιδε ναθυελε πασ ε θυε χοντριβυιυ δυραντε µαισ δε 9 ανοσ παρα ο ΙΝΣΣ ε µαισ δε 5 ανοσ παρα ο ινστιτυτο ϕαπονσ.

estelaprestes1@ig.com.br

/forum156_web  
/forum156_web  

http://www.1registrodedistribuicao.com.br/jornal_forum/forum156_web.pdf