Page 1

Rua Dr. Borman, 13/3O andar - Centro - Niterói - RJ - Cep 24020 320

Jornal

Fórum

INFORMATIVO DO 1 O OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NITERÓI - SETEMBRO 2011 - N O 148

Gilson Sant´Anna com Paulo Pedra – Presidente ANOREG MS

EDITORIAL Gilson Sant´Anna, Deputado Alex Canziani e Rogerio Bacellar

Os Cartórios Notários e Registradores lutam pelo princípio da isonomia tributária e o ISSQN Α ινχιδνχια δο Ιµποστο σοβρε Σερϖιοσ δε Θυαλθυερ Νατυρεζα – ΙΣΣΘΝ – σοβρε οσ σερϖιοσ νοταριαισ ε ρεγιστραισ τεµ συσχιταδο µυιτασ χοντροϖρσιασ, µοτιϖαδασ πρινχιπαλµεντε πελα εσπεχιαλ νατυρεζα δεσσε τιπο δε σερϖιο, ταντο εντρε οσ δελεγατ〈ριοσ δοσ µεσµοσ θυαντο εντρε οσ δουτριναδορεσ ε οσ διϖερσοσ Τριβυναισ δο πασ. Ο λαναµεντο δο λιϖρο “Οσ Χαρτ⌠ριοσ ε ο ΙΣΣ – Οσ Σερϖιοσ Νοταριαισ ε συασ Χοντραπρεστα⌡εσ Φινανχειρασ” – πελα Λιϖραρια Πανοραµα Ροµανχειρο Εδιτορα, εµ Βρασλια, ϖισα απονταρ σολυ⌡εσ παρα εσσασ διϖεργνχιασ ε, νασ παλαϖρασ δε Ρογριο Πορτυγαλ Βαχελλαρ, Πρεσιδεντε δα ΑΝΟΡΕΓ ΒΡ, να απρεσενταο δα ρεφεριδα οβρα,”ϖαι σερϖιρ χοµο φαρολ να σολυο δασ διφερεντεσ δϖιδασ θυε ασσολαµ οσ τιτυλαρεσ δε δελεγαο νοταριαλ ε δε ρεγιστρο”. Εσσε λιϖρο  φρυτο δα τεσε δε δουτοραδο δεστε εδιτορ, θυε τεϖε ο πριϖιλγιο δε τερ χοµο σευ οριενταδορ ο Προφεσσορ Ριχαρδο Λοβο Τορρεσ, υµ δοσ µαιορεσ τριβυταριστασ βρασιλειροσ. Νο λαναµεντο, εστιϖεραµ πρεσεντεσ νοτ〈ριοσ ε ρεγιστραδορεσ δε τοδοσ ο πασ, οχασιο εµ θυε τιϖεραµ α οπορτυνιδαδε δε δεβατερ οσ διϖερσοσ προβλεµασ ρελαχιοναδοσ α εσσα µατρια, ινχλυσιϖε ασ χονσεθυνχιασ δεσσα τριβυταο παρα ασ ρεχειτασ δοσ διφερεντεσ εντεσ φεδερατιϖοσ δε νοσσο πασ. Gilson Carlos Sant’Anna

Ο λιϖρο δο Προφ. ΓΙΛΣΟΝ ΣΑΝΤ’ΑΝΝΑ χηεγα εµ βοµ µοµεντο ε ϖαι σερϖιρ χοµο φαρολ να σολυο δασ διφερεντεσ δϖιδασ θυε ασσολαµ οσ τιτυλαρεσ δε δελεγαο νοταριαλ ε δε ρεγιστρο. Χοµ εφειτο, ο τεµα δα ινχιδνχια δο Ιµποστο σοβρε Σερϖιοσ δε Θυαλθυερ Νατυρεζα – ΙΣΣΘΝ σοβρε ασ ατιϖιδαδεσ δεσενϖολϖιδασ πορ εσσεσ προφισσιοναισ τεµ σιδο µοτιϖο δε διϖεργνχια, ταντο εντρε οσ δουτριναδορεσ θυαντο εντρε ασ δεχισ⌡εσ δε Τριβυναισ. ⊃ θυε α εσπεχιαλ νατυρεζα δο σερϖιο τραζ µαισ περπλεξιδαδε δο θυε χερτεζα. Χοµ εφειτο, α δελεγαο  ουτοργαδα εµ χαρ〈τερ πεσσοαλ. Ισσο νο οβσταντε, ασ αυτοριδαδεσ τριβυτ〈ριασ τµ εντενδιδο θυε α σερϖεντια νοταριαλ ου δε ρεγιστρο δεϖε εσταρ ρεγιστραδα νο Χαδαστρο Ναχιοναλ δε Πεσσοασ ϑυρδιχασ – ΧΝΠϑ. Μασ, θυανδο σε τρατα δο παγαµεντο δε ιµποστο δε ρενδα, νο µαισ πρεϖαλεχε εσσε εντενδιµεντο. Ο Ταβελιο ε ο Ρεγιστραδορ τµ δε φαζερ συασ δεχλαρα⌡εσ χοµο πεσσοασ φσιχασ, συϕειτανδο−σε αο παγαµεντο δα αλθυοτα µαισ ελεϖαδα. Ε νο ποδεµ δεδυζιρ ιµπορταντεσ ιτενσ χοµο α δεπρεχιαο δο ατιϖο ιµοβιλιζαδο, οσ ινϖεστιµεντοσ εµ ινφορµ〈τιχα, ασ δεσπεσασ δε µεληοριασ ε δε µανυτενο δο εσπαο δε τραβαληο, δεντρε ουτρασ, θυε, χασο φοσσεµ χονσιδεραδοσ χοµο εµπρεσασ, ποδεριαµ φαζ−λο. Εσσα ινστιγαντε δυαλιδαδε δο πολο πασσιϖο δα ρελαο τριβυτ〈ρια  τραταδα χοµ ραρα φελιχιδαδε νεστε

λιϖρο, χυϕα λειτυρα µε δειξου φασχιναδο. Ο προφ. ΓΙΛΣΟΝ, χοµ συα λαργα εξπερινχια δε χ〈τεδρα, αλιαδα ◊ χορρετα πρεσταο δε σερϖιο χοµο τιτυλαρ δε δελεγαο, εξπλανα οσ διφερεντεσ ποσιχιοναµεντοσ αδοταδοσ. Ε, δε µοδο προποσιταλ, νο ιµπ⌡ε συα οπινιο πεσσοαλ σοβρε ο θυε χονσιδεραρια ο µεληορ χαµινηο α σερ τριληαδο. Πρεφεριυ οφερεχερ αλτερνατιϖασ ϖ〈λιδασ. ⊃ θυε, πορ σερ λεγισλαο µυνιχιπαλ, α λει α σερ εδιταδα τεµ δε λεϖαρ εµ χονσιδεραο ασ διφερεντεσ πεχυλιαριδαδεσ δο λοχαλ ονδε ο σερϖιο  πρεσταδο. Ε, χοµο παρτιχιπαντεσ νεχεσσ〈ριοσ νεσσα ελαβοραο δα λει µυνιχιπαλ, οσ νοτ〈ριοσ ε ρεγιστραδορεσ δεϖεµ τερ α χοµπλετα νοο δασ διφερεντεσ ε ποσσϖεισ σολυ⌡εσ θυε ο προβλεµα χοµπορτα. Ρεχοµενδο α λειτυρα δεστε λιϖρο χοµο ινχιο δε υµ προχεσσο θυε σε φαζ νεχεσσ〈ριο, παρα θυε οσ χολεγασ ποσσαµ δεβατερ ο τεµα χοµ οσ ςερεαδορεσ, απρεσεντανδο−ληεσ αλτερνατιϖασ ε δεµονστρανδο προφυνδο χονηεχιµεντο δε χαυσα. Οσ χαµινηοσ απονταδοσ νο λιϖρο χερταµεντε χοντριβυιρο παρα θυε ποσσα σερ αλχαναδα α λεγισλαο µαισ αδεθυαδα. ∆ειξο, αθυι, µινηασ ηοµεναγενσ αο Προφ. ΓΙΛΣΟΝ ΣΑΝΤ’ΑΝΝΑ πελα οπορτυνιδαδε ε χονϖενινχια δε συα οβρα, φρυτο δα δεδιχαο δε υµ προφισσιοναλ θυε σε σεντε ατραδο πορ τεµασ φασχιναντεσ ε δ〈 α ελεσ υµ τραταµεντο συπεριορ. ROGÉRIO PORTUGAL BACELLAR é Presidente da ANOREG BR - Ass. dos Notários e Registradores do Brasil

EXPEDIENTE: FÓRUM é um Informativo mensal do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói Oficial Titular: Gilson Carlos Sant’Anna

Diretor / Editora Responsável: Verônica Scisínio - tel (21) 2717 3575 - veronica@twistmix.com.br Projeto Gráfico: TWISTmix Impressão: Gráfica Falcão Tiragem: 10.000 exemplares Telfax: (21) 2620 1890 e-mail: forum@1registrodedistribuicao.com.br ISSN 1982-0429 Οσ αρτιγοσ ασσιναδοσ σο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δοσ αυτορεσ ε νο ρεφλετεµ, νεχεσσαριαµεντε, α οπινιο δοσ εδιτορεσ.


Setembro 2011

ατοσ & φατοσ

2

JORNAL FORUM

OS CARTÓRIOS E O ISS - Foi lançado em Brasília, no último 10 de agosto, o livro “Os Cartórios e o ISS – Os Serviços Notariais e suas Contraprestações Financeiras”, do professor Gilson Carlos Sant’anna. O evento contou com um coquetel de lançamento, organizado pela ANOREG-BR - Associação dos Notários e Registradores do Brasil – que aconteceu no Hotel Naoum Plaza. O livro, indicado a todos os profissionais da área, traz diferentes dúvidas que assolam os titulares de delegação notarial e de registro, focando no tema da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

5

1 6

2

7

8 3

4

Legendas: 1. Gilson autografando o exemplar de Claudio Marçal Freire – 1º vice-presidente da ANOREG BR 2. Marili Monteiro – Diretora ANOREG BR com Juliana Follmer- Vice Presidente ANOREG AM e Renaldo Bussiere – Presidente ANOREG RJ 3. Léo Almada - Presidente do IEPTB ao lado do autor. 4. Marili Monteiro – Diretora ANOREG BR com Juliana Follmer- Vice Presidente ANOREG e José Marcondes - Diretor da ENOREG 5. Rogerio Bacellar – Presidente ANOREG BR, Nara Vasconcellos – Diretora ANOREG BR e Gilson. 6. Ubiratan P. Guimarães – Presidente do CNB 7. Luiz Gustavo Leão – Vice Presidente de Registros e Imóveis da ANOREG BR 8. Luiz Geraldo – Presidente ANOREG PE


Setembro 2011 JORNAL FORUM

3

Os interesses dos entes federativos devem ser preservados Πορ Χαρλοσ ςαζ (...) Εµ ρελαο αο ποσιχιοναµεντο δο ΣΤΦ, χαβε σαλιενταρ, πορ οπορτυνο, χοµο φεζ Γιλσον Χαρλοσ Σαντ×Αννα θυε, σε α Συπρεµα Χορτε χονσιδεραρ οσ χαρτ⌠ριοσ χοµο εµπρεσασ, ο ΙΣΣΘΝ τερ〈 χοµο βασε δε χ〈λχυλο ο ϖαλορ δοσ εµολυµεντοσ, ο θυε αχαρρεταρ〈 δοισ φατοσ ιµπορταντεσ: 1≡) οσ σερϖιοσ νοταριαισ ε ρεγιστραισ σερο εσχριτυραδοσ νοσ λιϖροσ φισχαισ ε ο τιτυλαρ παγαρ〈 ο ιµποστο δε ρενδα χοµο πεσσοα ϕυρδιχα, ο θυε ρεδυνδαρ〈 εµ περδα δε ρεχειτα παρα α Υνιο, πορθυε α αλθυοτα σερ〈 µενορ; 2≡) οσ Τριβυναισ δε ϑυστια δοσ Εσταδοσ ποσσυεµ αυτονοµια φινανχειρα, σενδο α ταξα δε φισχαλιζαο ινχιδεντε σοβρε οσ εµολυµεντοσ δοσ σερϖιοσ νοταριαισ ε ρεγιστραισ υµα δασ πρινχιπαισ φοντεσ δε ρεχυρσοσ. Νο ενταντο, α βασε δε χ〈λχυλο δεσσα ταξα  ο ϖαλορ δοσ εµολυµεντοσ, ου σεϕα, α µεσµα βασε δε χ〈λχυλο δο ΙΣΣΘΝ. Χονσιδερανδο θυε ο αρτ. 145, ♣ 2≡ δα Χονστιτυιο Φεδεραλ προβε ταξα χοµ α µεσµα βασε δε χ〈λχυλο δε ιµποστο, οσ ρεφεριδοσ Τριβυναισ περδερο υµα δε συασ µαιορεσ φοντεσ δε ρεχυρσοσ, ο θυε νο δεϖε σερ δεσεϕ〈ϖελ.

Πορ ουτρο λαδο, ο παγαµεντο δο ΙΣΣΘΝ πελοσ τιτυλαρεσ δε χαρτ⌠ριοσ δεϖερια σεγυιρ α λ⌠γιχα δο παγαµεντο δο ιµποστο δε ρενδα δε πεσσοα φσιχα, ηαρµονιζανδο, δεσσα φορµα, οσ ιντερεσσεσ δοσ εντεσ φεδερατιϖοσ, σεµ ηαϖερ περδα δε ρεχειτα παρα οσ µεσµοσ. (...) Νο Βρασιλ, νο  περµιτιδα α απλιχαο δε ρεγιµεσ ϕυρδιχοσ τριβυτ〈ριοσ διστιντοσ, ου σεϕα: υµ, νο µβιτο δοσ τριβυτοσ φεδεραισ, εµ θυε οσ δελεγατ〈ριοσ σεριαµ τριβυταδοσ χοµο πεσσοασ φσιχασ; ε, ουτρο, νο µβιτο µυνιχιπαλ, εµ θυε α τριβυταο σερια χοµο ατιϖιδαδε εµπρεσαριαλ. Ταλ φατο σιγνιφιχαρια υµα ανοµαλια ϕυρδιχα ινχονχιλι〈ϖελ ε υµα ϖιολαο φλαγραντε αο Πρινχπιο δα Ισονοµια τριβυτ〈ρια. (...) Carlos Vaz é Advogado Tributarista, foi Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, ex-Delegado da Receita Federal do Brasil, em Niterói. Publicou diversos artigos técnicos sobre legislação do imposto de renda e livros de Direito Tributário. Obteve, em 1984, o 1º lugar, para o Brasil, no I Concurso Internacional de Monografias, com temas de Direito Tributário, organizado pelo CIAT – Centro Interamericano de Administradores Tributários em cooperação técnica com o IEF – Instituto de Estúdios Fiscales – do Ministério de Economia y Hacienda, de Espana.

Aumenta número de pessoas com acesso ao serviço gratuito de assistência jurídica Ο νµερο δε πεσσοασ ατενδιδασ πορ υµ δεφενσορ πβλιχο ε α ατυαο δα ∆εφενσορια Πβλιχα τεµ σε εξπανδιδο νοσ λτιµοσ ανοσ. ⊃ ο θυε αποντα α Ασσοχιαο Ναχιοναλ δοσ ∆εφενσορεσ Πβλιχοσ (Αναδεπ). Ο νµερο δε δεφενσορεσ αυµεντου 80%, δε 2004 α 2008. Εµ 2009, οσ δεφενσορεσ πβλιχοσ ατενδεραµ α µαισ δε 10 µιλη⌡εσ δε πεσσοασ ε, εµ 2010, ο νµερο απροξιµαδο  12 µιλη⌡εσ. ⊃ εϖιδεντε ο χρεσχιµεντο δα ∆εφενσορια Πβλιχα ε συα ατυαο, χαδα ϖεζ µαισ πρεστανδο ασσιστνχια ϕυρδιχα. Πορµ, µεσµο χοµ ο αϖανο δο σερϖιο, αλγυνσ ασπεχτοσ αινδα πρεοχυπαµ χοµο, πορ εξεµπλο, ο φατο δε Σαντα Χαταρινα σερ ο νιχο εσταδο θυε αινδα νο τεµ υµα ∆εφενσορια Πβλιχα. Νο εξιστε πρεϖισο δε τερ δεφενσορια εµ Σαντα Χαταρινα, ποισ ο προϕετο δε λει δε ινιχιατιϖα ποπυλαρ φοι αρθυιϖαδο να Ασσεµβλεια Λεγισλατιϖα. Μασ, πορ προϖοχαο δα Ασσοχιαο Ιντεραµεριχανα δε ∆εφενσοριασ Πβλιχασ (Αιδεφ), α Ασσεµβλεια Γεραλ δα Οργανιζαο δοσ Εσταδοσ Αµεριχανοσ (ΟΕΑ) απροϖου υµ προϕετο θυε πεδε θυε τοδοσ οσ πασεσ− µεµβροσ ινσταλεµ ασ ρεσπεχτιϖασ δεφενσοριασ πβλιχασ εµ τοδοσ οσ εσταδοσ. Ο προϕετο δα ΟΕΑ αβορδα ο τεµα δο αχεσσο ◊ ϑυστια χοµο υµ διρειτο αυτνοµο ε χλασσιφιχα α ∆εφενσορια Πβλιχα χοµο φερραµεντα εφιχαζ παρα γαραντιρ ο αχεσσο ◊ ασσιστνχια ϕυρδιχα γρατυιτα δασ πεσσοασ, εµ παρτιχυλαρ ◊θυελασ θυε σε ενχοντραµ εµ σιτυαο εσπεχιαλ δε ϖυλνεραβιλιδαδε.

Mês Quantidade de atos Relação Parcial de Feitos Ajuizados e Registrados 1. Cíveis

2. Família

varas varas juiz. comuns especiais region.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Acum 2011

1163 1006 997 1378 1554 1206 1107

2326 2996 2609 2912 3047 2840 2796 29.809

220 284 258 287 272 281 270

varas comuns

varas region.

410 510 499 555 649 564 551

134 206 175 181 195 196 191

5.016

3. Órfãos e Sucessões

4. Falências

86 89 88 92 122 97 105

4 4 2 7 4 5 11

679

37

Gratuitos

Não Gratuitos

16.524 99.061

11.924 74.777

Julho Acum 2011 5. Criminais

6.Dívida Ativa

varas feitos execuções juiz. comuns especiais fazend. fiscais

279 877 88 419 1.005 112 380 845 92 469 722 164 531 815 164 333 866 157 388 596 164 8.525

514 6.492 59 298 172 780 2326

11.582

Total 6.101 13.123 6.004 7.065 7.525 7.325 8.505 55.648

Fernando Dias assume diretoria-geral da ESA da OAB de Niterói Αο ασσυµιρ ο χαργο δε διρετορ−γεραλ δα Εσχολα Συπεριορ δε Αδϖοχαχια (ΕΣΑ) Νιτερ⌠ι, δυραντε πρεστιγιαδα χεριµνια θυε λοτου ο αυδιτ⌠ριο δα ΟΑΒ Νιτερ⌠ι, νο µσ δε αγοστο, Φερνανδο ϑοσ ∆ιασ ασσιµ δελινεου α λινηα δε τραβαληο α σερ αδοταδα να εσχολα: “Ηοµενσ φαζεµ συα πρ⌠πρια ηιστ⌠ρια; χοντυδο, νο α φαζεµ δε λιϖρε ε εσποντνεα ϖονταδε, ποισ νο σο ελεσ θυε εσχοληεµ ασ χιρχυνστνχιασ πελασ θυαισ ελα  φειτα, µασ εστασ ληεσ φοραµ τρανσµιτιδασ ασσιµ χοµο σε ενχοντραµ”. Α σολενιδαδε ρευνιυ µαισ δε 200 πεσσοασ, εντρε αδϖογαδοσ, µαγιστραδοσ ε αυτοριδαδεσ. Αλµ δο διρετορ−γεραλ, τοµαραµ ποσσε να νοϖα διρετορια Βρυνο Χαπετο Ηαµµερσχηµιδτ, χοµο διρετορ αδϕυντο; Χαρλοσ Αλβερτο Λιµα δε Αλµειδα, χοµο διρετορ αδµινιστρατιϖο; Ελϖιρα Ωερνεχκ, χοµο διρετορα−σεχρετ〈ρια ε Μνιχα ςεντυρα Ροσα, χοµο διρετορα−τεσουρειρα. Χουβε αο πρεσιδεντε δα ΟΑΒ Νιτερ⌠ι, Αντονιο ϑοσ Βαρβοσα δα Σιλϖα, πρεσιδιρ α µεσα δα σολενιδαδε, χοµποστα πελα νοϖα διρετορια δα ΕΣΑ, ο δεσεµβαργαδορ δο ΤΡΤ/Ρϑ, ϑοσ Γεραλδο δα Φονσεχα, ο ϕυιζ Αλεξανδρε Χηινι, πρεσιδεντε δα Αµαερϕ δε Νιτερ⌠ι, α ϕυζα φεδεραλ Φερνανδα ∆υαρτε, ο χονσεληειρο Μανοελ Μαρτινσ ε ο δεφενσορ πβλιχο Πετρχιο Μαλαφαια, θυε απ⌠σ α ποσσε, προφεριυ παλεστρα σοβρε “Γρατυιδαδε δα ϑυστια: Χριτριοσ Οβϕετιϖοσ”. “Εσσα διρετορια ϕ〈 χοµεου χοµ ο π διρειτο” ελογιου Αντονιο ϑοσ Βαρβοσα δα Σιλϖα, δεσταχανδο ο συχεσσο δε πβλιχο πρεσεντε ◊ χεριµνια. “Εστ〈 πρεστιγιαδα πελα σοχιεδαδε ε πελο µυνδο ϕυρδιχο δο Εσταδο. Πορ δεσεµβαργαδορεσ, ϕυζεσ φεδεραισ, εσταδυαισ ε µυιτοσ αδϖογαδοσ. Νυνχα ϖι υµα ποσσε δε διρετορια δα ινστιτυιο το πρεστιγιαδα εµ θυαλιδαδε ε εµ θυαντιδαδε”, δεσταχου.


4

Setembro 2011 JORNAL FORUM

FOTOS: JÚLIO CÉSAR CERINO

As primas Martha e Rosane Siqueira com Clarisse Loyola

Imperdíveis

América ςεµ α ο “Νιτερ⌠ι – Ενχοντρο χοµ α Αµριχα δο Συλ”, θυε δεϖερ〈 οχορρερ εντρε 4 ε 26 δε νοϖεµβρο. Ο εϖεντο φοι ανυνχιαδο πελο πρεφειτο ϑοργε Ροβερτο Σιλϖειρα ε πορ Μαρχοσ Γοµεσ, σεχρετ〈ριο µυνιχιπαλ δε Α⌡εσ Εστρατγιχασ, θυανδο αχοντεχερο χεντενασ δε ατιϖιδαδεσ, ασ µαισ ϖαριαδασ πορ τοδα α χιδαδε

Νο Μυσευ δα ϑυστια δο Τϑ−Ρϑ εστ〈 εµ εξποσιο ο “Προϕετο Μεµ⌠ρια δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο”. Μαισ υµα βοα πεδιδα: ο λιϖρο “Ηιστ⌠ρια ∆α Ενγενηαρια Φερροϖι〈ρια νο Βρασιλ” φοι λαναδο ρεχεντεµεντε νο Ινστιτυτο γεογρ〈φιχο Βρασιλειρο, δε αυτορια δο ενγενηειρο Πεδρο Χαρλοσ δα Σιλϖα Τελλεσ. Esperança Ταντο α οβρα δο αυτορ χοµο ο λοχαλ σο Α εµπρεσα παυλιστα ∆ΤΑ Ενγενηαρια ϖερδαδειροσ µονυµεντοσ δα χυλτυρα. αδθυιριυ ο αντιγο χαµπο δε γολφε περτενχεντε ◊ φαµλια Μαρινηο, εµ Paradoxal I ϑαχον, µυνιχπιο δε Μαριχ〈. Εµ Σεγυνδο πεσθυισα διϖυλγαδα πελα χονσεθυνχια δισσο, φιναλµεντε α χονσυλτορια Νιελσεν, ο Βρασιλ εστ〈 εµ ποπυλαο εσπερα ϖερ σαιρ δο παπελ ο 5≡ λυγαρ νο ρανκινγ δοσ πασεσ χοµ το προµετιδο Πολο Ναϖαλ. Υφα, αντεσ µαιορ νµερο δε πεσσοασ θυε σοφρεµ ταρδε δο θυε νυνχα!!! δε στρεσσ. Ο χαµπεο δε “εστρεσσαδοσ” , πασµεµ, α ⊆νδια, υµ δοσ ποϖοσ µαισ Dietético µστιχοσ ε εσπιριτυαλιστασ δο πλανετα. ςοχ σαβια θυε, απεσαρ δα

Paradoxal II Ουτρο εξεµπλο σεµεληαντε αχοντεχε να Νορυεγα. Ατ ο συργιµεντο δο ανιµαλεσχο Ανδερσ Βεηρινγ Βρειϖικ (οσ ανιµαισ ιρραχιοναισ θυε νοσ περδοεµ) θυε µασσαχρου 69 ϕοϖενσ ερα χονσιδεραδο υµ δοσ πασεσ µαισ εϖολυδοσ δο µυνδο εµ θυεστο δε σεγυρανα. Παρα χοµπλεταρ  ταµβµ ο θυε τεµ µαιορ ινχιδνχια δε χασοσ δε βυιλλινγ. ς〈 εντενδερ εσσεσ παραδοξοσ σοχιαισ!!!

Absurdo Ο ρεαϕυστε δε απενασ 5% δοσ σαλ〈ριοσ δοσ προφεσσορεσ, απροϖαδο ρεχεντεµεντε πελα Αλερϕ , εµ λτιµα αν〈λισε, υµ αχιντε ◊ χατεγορια. Σεπε ε Υππε τµ τοδα ραζο εµ εσταρεµ ινσατισφειτασ. Αφιναλ, υµα χοισα  αυµεντο δε 5% σοβρε Ρ∃ 5.000. Ουτρα χοισα  σοβρε Ρ∃ 500. Sheila Nunes

Bola cheia Α προποστα θυε χονχεδε α εσταδοσ νο προδυτορεσ δε πετρ⌠λεο ο ρεχεβιµεντο δε παρτε δοσ ‘ροψαλτιεσ’ νο εστ〈 σενδο ϖιστο χοµ βονσ οληοσ πελα πρεσιδεντε ∆ιλµα Ρουσσεφ. Πενσανδο βεµ, ελα εστ〈 χερτα. Αφιναλ, σε εξιστε υµ αβαχατειρο νο θυινταλ δε συα χασα, ϖοχ νο τεµ νενηυµα οβριγαο δε ρεπαρτιρ οσ φρυτοσ χοµ σευ ϖιζινηο, σ⌠ πορθυε  σευ ϖιζινηο, νο  µεσµο??? Αφιναλ “ Α Χσαρ ο θυε  δε Χσαρ”

δενοµιναο, α βατατα−δοχε  υµ αλιµεντο εξχελεντε παρα θυεµ θυερ περδερ πεσο? Ποισ  ο θυε ρεϖελα υµα πεσθυισα φειτα πελο ‘Χολλεγε οφ Αγριχυλτυρε ανδ Λιφε Σχιενχεσ’ δοσ Εσταδοσ Υνιδοσ. Α εξπλιχαο  θυε εσσε χονηεχιδσσιµο τυβρχυλο λιβερα γλιχοσε δε µανειρα γραδυαλ ε, πορ ισσο, νο περ µιτε θυε εστα σεϕα αρµαζεναδα νο χορπο εµ φορµα δε γορδυρα. Παραφρασεανδο ο χλεβρε επτετο δε Μαχηαδο δε Ασσισ, “Αοσ γορδινηοσ, ασ βατατασ”. ∆οχεσ, θυε φιθυε βεµ χλαρο.

Literatura Ο δεσενϖολϖιµεντο δα ϖεια αρτστιχα εµ τοδασ ασ φαιξασ ετ〈ριασ  ο οβϕετιϖο δα ‘Μαρατονα δε Χονχυρσο Αλρον 2011’, θυε ϖαι ατ δια 26 δε σετεµβρο, προµοϖιδα πελα Αχαδεµια δε Λετρασ δα Ρεγιο Οχενιχα δε Νιτερ⌠ι. Ο µαρ  ο τεµα προποστο παρα τραβαληοσ εµ φορµα δε χοντο ε ποεσια.

Bola murcha ⊃ σιµπλεσµεντε δεπλορ〈ϖελ α γεντε σαβερ θυε α Πολχια Φεδεραλ τεϖε θυε ιντερϖιρ να Πρεφειτυρα δε Νοϖα Φριβυργο, παρα ινϖεστιγαρ δεσϖιο δασ ϖερβασ δεστιναδασ α σοχορρερ ασ ϖτιµασ δασ χατ〈στροφεσ οχορριδασ να Ρεγιο Σερρανα δο Ριο νο ινχιο δο ανο. Θυαντα δεσυµανιδαδε! Αντιγαµεντε, οσ λατινοσ διζιαµ: “ηοµο ηοµινισ λυπυσ”. Ποισπασσαδοσµιληαρεσδεανοσ, ο ηοµεµ χοντινυα χαδα ϖεζ µαισ σενδο λοβο δο ηοµεµ. Θυε τριστεζα!!!

estelaprestes1@ig.com.br

/forum148_web  
/forum148_web  

http://www.1registrodedistribuicao.com.br/jornal_forum/forum148_web.pdf