Page 1

Rua Dr. Borman, 13/3O andar - Centro - Niterói - RJ - Cep 24020 320

Jornal

Fórum

INFORMATIVO DO 1O OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NITERÓI - AGOSTO 2012 - N O 159

EDITORIAL

Entendendo a natureza da crise econômica mundial Η〈 θυατρο ανοσ , οσ πολτιχοσ ϖεµ αδµινιστρανδο υµ χονφλιτο εντρε ο σετορ φινανχειρο ε ο ρεστο δα σοχιεδαδε: σοβρε θυεµ ρεχαιρ〈 α χοντα δοσ εµπρστιµοσ ρυινσ δοσ βανχοσ ε δε ουτρασ ινστιτυι⌡εσ φινανχειρασ? Σεγυνδο ο Βανχο Χεντραλ Ευροπευ (ΒΧΕ), εστα παρεχε σερ α νατυρεζα δα χρισε: χοµο αδµινιστραρ ασ περδασ οχορριδασ νοσ βαλανοσ δασ ινστιτυι⌡εσ φινανχειρασ, σεµ δειξαρ θυε οσ µερχαδοσ εντρεµ νυµ νοϖο συρτο δε πνιχο? Εµ 2008, ο ΦΕ∆ αµεριχανο χοµπρου ατιϖοσ ρυινσ δασ ινστιτυι⌡εσ, εµ θυαντιδαδεσ ϕαµαισ εξπεριµενταδασ να ηιστ⌠ρια µονετ〈ρια δοσ Εσταδοσ Υνιδοσ. Ο χυστο γιγαντεσχο δο ρεσγατε, θυασε ιντεγραλ, δοσ χρεδορεσ φοι “εµπυρραδο”, εµ βοα παρτε, παρα ο τεσουρο αµεριχανο, ου σεϕα, παρα οσ φυτυροσ παγαδορεσ δε τριβυτοσ. Να Ευροπα, ινχλυινδο−σε α Ινγλατερρα, α συβχαπιταλιζαο δοσ βανχοσ φοι τραταδα δε µανειρα ιδντιχα: οσ βανχοσ χεντραισ δοσ πασεσ µεµβροσ φοραµ οβριγαδοσ α ρεχορρερ αο ΒΧΕ, χοµ α εξχεο δα Αλεµανηα, θυε φιχα να ποσιο χρεδορα, φινανχιανδο οσ δεµαισ. Α λειτυρα δα προποστα δο ΒΧΕ, δε ρεπασσαρ παρα οσ χρεδορεσ πριϖαδοσ δοσ βανχοσ εσπανη⌠ισ υµα παρτε δο πρεϕυζο εµβυτιδο νασ οπερα⌡εσ δε εµπρστιµοσ ιρρεχυπερ〈ϖεισ (χεντενασ δε βιλη⌡εσ δε ευροσ), δεϖολϖε α δισχυσσο παρα συα νατυρεζα πρινχιπαλ, θυε  α δε δετερµιναρ θυεµ τοµα θυαλ πρεϕυζο νυµα σοχιεδαδε ενδιϖιδαδα. Νο Βρασιλ δοσ ανοσ νοϖεντα, πορ εξεµπλο, α σολυο φοι ρεπασσαρ α δϖιδα παρα οσ χοντριβυιντεσ ε α χαργα τριβυτ〈ρια εξπλοδιυ εµ θυασε δεζ ποντοσ περχεντυαισ δο ΠΙΒ, νοσ χυστανδο δυασ δχαδασ δε χρεσχιµεντο συβνορµαλ. Να Ευροπα, α θυεστο αινδα  µαισ γραϖε, ποισ οσ χρεδορεσ δοσ βανχοσ δεϖεδορεσ σο ουτροσ βανχοσ, χονταµινανδο ο σιστεµα πελα ραιζ, ατ να Αλεµανηα. ∆α α τενδνχια α εµπυρραρ ο πρεϕυζο παρα οσ γοϖερνοσ ε, εµ λτιµα ινστνχια, παρα οσ χοντριβυιντεσ δε λ〈. Gilson Carlos Sant’Anna

Dilma sanciona lei que endurece punição a lavagem de dinheiro Α πρεσιδεντε ∆ιλµα Ρουσσεφφ σανχιονου, σεµ ϖετοσ, νο λτιµο 9 δε ϕυληο ο προϕετο θυε ενδυρεχε α λεγισλαο δε χοµβατε αοσ χριµεσ δε λαϖαγεµ δε δινηειρο, φαχιλιτανδο α χαραχτεριζαο δο δελιτο ε πρεϖενδο µαιορεσ πυνι⌡εσ α ∀λαρανϕασ∀. Α σανο ϕ〈 φοι πυβλιχαδα εµ εδιο εξτρα δο ∀∆ι〈ριο Οφιχιαλ δα Υνιο∀. Ατ ηοϕε, υµα πεσσοα χοµετια ο χριµε δε λαϖαγεµ δε δινηειρο θυανδο οχυλτασσε ου δισσιµυλασσε ∀α νατυρεζα, οριγεµ, λοχαλιζαο, δισποσιο, µοϖιµενταο ου προπριεδαδε δε βενσ ε ϖαλορεσ∀, µασ οσ βενσ τεριαµ θυε τερ χοµο οριγεµ ουτροσ χριµεσ, χοµο τρ〈φιχο δε δρογασ. Αγορα, ο δελιτο δε λαϖαγεµ οχορρε µεσµο θυανδο νο εστιϖερ ϖινχυλαδο α νενηυµ ουτρο χριµε. Α λει αντεριορ πρεϖια πενασ δε ρεχλυσο δε 3 α 10 ανοσ. Ισσο χοντινυα, µασ  αµπλιαδο ο τετο δασ µυλτασ, θυε πασσα δε Ρ∃ 200 µιλ α ατ Ρ∃ 20 µιλη⌡εσ. Ουτρα νοϖιδαδε  θυε α λει σανχιοναδα πρεϖ α αλιεναο αντεχιπαδα δε βενσ δοσ αχυσαδοσ ε δοσ λαρανϕασ. Ο τεξτο εσταβελεχε θυε οσ βενσ απρεενδιδοσ ποδεµ, µεδιαντε δεχισο δα ϑυστια, σερ υσαδοσ παρα ινδενιζαο δε δανοσ ε παγαµεντο δε µυλτασ. ℵ ποχα δα απροϖαο δο τεξτο νο Χονγρεσσο, ο αυτορ δο προϕετο,

σεναδορ Αντνιο Χαρλοσ ςαλαδαρεσ (ΠΣΒ−ΣΕ), δισσε θυε οσ χριµεσ δε λαϖαγεµ δε δινηειρο µοϖιµενταµ χερχα δε ΥΣ∃ 35 βιλη⌡εσ πορ ανο νο Βρασιλ. Α λει ταµβµ αυµεντα ο ρολ δε εντιδαδεσ θυε δεϖεµ ινφορµαρ αο Χοαφ (Χονσεληο δε Χοντρολε δε Ατιϖιδαδεσ Φινανχειρασ) οπερα⌡εσ χοµ ϖαλορεσ συπεριορεσ α Ρ∃ 100 µιλ εµ εσπχιε. Φιχαµ οβριγαδοσ α ινφορ µαρ αο ⌠ργο, εντρε ουτροσ, ασσεσσορεσ ου χονσυλτορεσ δε αρτιστασ ου ατλετασ ε γεστορεσ δε φυνδοσ. Α λει πρεϖ ο υσο δα δελαο πρεµιαδα ∀α θυαλθυερ τεµπο∀ παρα ενϖολϖιδοσ νοσ χριµεσ δε λαϖαγεµ δε δινηειρο θυε δεσεϕεµ χολαβοραρ χοµ ασ ινϖεστιγα⌡εσ πολιχιαισ. Ταµβµ φιχα πρεϖιστο ο ϕυλγαµεντο ◊ ρεϖελια δο ρυ. Ο τεξτο δ〈 ◊ πολιχια ε αο Μινιστριο Πβλιχο αχεσσο αυτοµ〈τιχο αοσ δαδοσ χαδαστραισ δο ινϖεστιγαδο ρελατιϖοσ α θυαλιφιχαο πεσσοαλ, φιλιαο ε ενδερεο, α δεσπειτο δε ορδεµ ϕυδιχιαλ. Πελα λει σανχιοναδα, οσ σερ ϖιδορεσ πβλιχοσ ενϖολϖιδοσ χοµ λαϖαγεµ δε δινηειρο δεϖεµ σερ αφασταδοσ, σεµ πρεϕυζο δε συα ρεµυνεραο, ενθυαντο περδυραρ ο προχεσσο χριµιναλ, ατ θυε ο ϕυιζ αυτοριζε ο σευ ρετορνο.

Ministério da Justiça lança programa de apoio psicológico a vítimas da ditadura Ο Μινιστριο δα ϑυστια ανυνχιου θυε ϖαι λαναρ υµ προγραµα δε αποιο πσιχολ⌠γιχο παρα ϖτιµασ δα ∆ιταδυρα Μιλιταρ. Ο προϕετο Χλνιχασ δο Τεστεµυνηο, χριαδο πελα Χοµισσο δε Ανιστια, τεµ ο οβϕετιϖο δε χονστρυιρ υµα πολτιχα πβλιχα δε αποιο εµ σαδε µενταλ παρα ϖτιµασ δα ϖιολνχια

δε Εσταδο. Α ινιχιατιϖα δο Μινιστριο δα ϑυστια  ινσπιραδα εµ τραβαληοσ ϕ〈 δεσενϖολϖιδοσ εµ ουτροσ πασεσ δα Αµριχα Λατινα, χοµο α Αργεντινα ε ο Υρυγυαι. Ασ χλνιχασ α σερεµ χριαδασ ποδερο τερ εντρε σευσ προφισσιοναισ πσιθυιατρασ, πσιχ⌠λογοσ ε πσιχαναλιστασ.

EXPEDIENTE: FÓRUM é um Informativo mensal do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói Oficial Titular: Gilson Carlos Sant’Anna

Diretor / Editora Responsável: Verônica Scisínio - tel (21) 2717 3575 - veronica@twistmix.com.br Projeto Gráfico: TWISTmix Impressão: Gráfica Falcão Tiragem: 10.000 exemplares Telfax: (21) 2620 1890 e-mail: forum@1registrodedistribuicao.com.br ISSN 1982-0429 Οσ αρτιγοσ ασσιναδοσ σο δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δοσ αυτορεσ ε νο ρεφλετεµ, νεχεσσαριαµεντε, α οπινιο δοσ εδιτορεσ.


2

Agosto 2012 JORNAL FORUM

Mãe de 15 Por Geraldo Bezerra de Menezes Ser mãe de 15 filhos é ser Odette. É dar-lhes amor incondicional, e alimentá-los, e educá-los, e a todos criar ao lado e na cumplicidade do marido Geraldo, estrutura familiar maravilhosa, ambos inseparáveis. É ver, em outro estágio, participativa sempre, os 15 filhos procriarem, os 47 netos nascerem, acolhendo-os. É ver netos procriarem, acolhendo os 27 bisnetos. Colo de espaço ilimitado e de amor sem fim. Ser mãe de 15 filhos é ser Odette. Ser mãe de 15 filhos é ser exceção. Se no amor materno tem-se o amor humano mais próximo ao que seria o amor divino, a intensidade do amor divino nela, 15 vezes mãe, deveria ser multiplicada por 15. Eu multiplico. Ela, não. Odette não admitia se aplicasse a vã matemática no afeto materno. “Mãe é mãe, simplesmente mãe, com um ou mais filhos”, dizia. Para conhecê-la melhor, a mulher corajosa, a determinada mãe de 15 filhos, o drama inicial que o jovem casal enfrentou - primeira gravidez, aborto - deve ser mencionado. O médico desencorajou outra gravidez. Haveria risco de vida, garantiu. Quero ser mãe e serei, ela respondeu. E Odette viveria a ventura de ser mãe 15 vezes (5 além do que o casal projetara). Mãe de expediente integral, 24 horas por dia. Igual à galinha ciscando cercada de pintinhos e, depois, agasalhando-os sob as asas. Amava os 15 filhos intensamente, com sinceridade, severidade, disciplina... e ternura. A ternura de Odette. Amor materno é indivisível, é uno, independe das diferenças individuais dos filhos, que, no entanto, respeitava, para alívio de todos nós. Sabia ser mãe. Sabia ser esposa, também. Mulher de poucas letras, do lar, trabalhadora, simples, enfeitava-se para o marido. Acolhia-o depois de um dia de trabalho cansativo – para ela no lar, para ele lá fora. Servialhe a refeição. O intelectual, homem das letras, dos livros, falava, falava, falava... Ela o ouvia, atenta, sem interrompê-lo. E, nas diferentes fases das experiências profissionais do marido, conhecia mais do Tribunal Superior do Trabalho, mais do curso de Direito do Trabalho e da direção da Faculdade de Direito da UFF, mais do Conselho Federal de Cultura, mais dos livros que ele estava sempre escrevendo, mais, muito mais do que gente doutora de anel de grau no dedo. As conversas entre os dois, nesses momentos, consistiam num monólogo - ou seria uma aula, ele lecionando, ela aprendendo? As coisas da casa, as contas a pagar, o comportamento da filharada e tudo o mais que lhes dizia respeito resolver e a mais ninguém, eles deixavam para serem vistas em ocasião reservada. Dona Odette Pereira Bezerra de Menezes viveu sob trabalho árduo, incansável, no fogão, no tanque de lavar roupa, na máquina de costura, na atenção aos filhos e ao marido. Chegou aos 92 anos de idade. Lúcida, atenta a tudo e a todos, e rezando, até o fim, até o último suspiro de vida, dia 5 de junho, à noite, às 20 horas, no quarto do seu apartamento, em Icaraí, na Rua Oswaldo Cruz, velada pelos filhos, genros, noras, netos e bisnetos. Ser mãe de 15 filhos é ser Odette.

Homenagens na Câmara Municipal de Niterói

Ο πρεσιδεντε δο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Ριο, δεσεµβαργαδορ Μανοελ Αλβερτο Ρεβλο δοσ Σαντοσ, ε α δεσεµβαργαδορα Νορµα Συελψ Φονσεχα Θυιντεσ φοραµ ηοµεναγεαδοσ νο λτιµο δια 27 δε ϕυνηο, πελα Χµαρα Μυνιχιπαλ δε Νιτερ⌠ι, χοµ α Μεδαληα ϑοσ Χλεµεντε Περειρα ε ο Ττυλο δε Χιδαδ Νιτεροιενσε, ρεσπεχτιϖαµεντε. Α χεριµνια φοι ρεαλιζαδα νο Πλεν〈ριο Βργιδο Τινοχο ε χοντου χοµ α παρτιχιπαο δο 1≡ ϖιχε−πρεσιδεντε δο ΤϑΡϑ, δεσεµβαργ αδορ Ναµεταλα Μαχηαδο ϑοργε; δο τιτυλαρ δο 1≡ Οφχιο δε Ρεγιστρο δε ∆ιστριβυιο δε Νιτερ⌠ι, Γιλσον Σαντ×Αννα; δο πρεσιδεντε δα 16♠ Συβσεο δα ΟΑΒ (Νιτερ⌠ι), Αντονιο ϑοσ Βαρβοσα; ε δο ϖερεαδορ Μιλτον Χαρλοσ Λοπεσ, εντρε ουτρασ αυτοριδαδεσ. Αυτορ δασ προποσιτυρασ, ο ϖερεαδορ Ωαλδεχκ Χαρνειρο αβριυ α σεσσο εσπεχιαλ ε ρεσσαλτου θυε “α Χµαρα εστ〈 πρεστανδο εστα ηοµεναγεµ, µασ, νο φυνδο, ο παρλαµεντο µυνιχιπαλ  θυε εστ〈 σενδο ηοµεναγεαδο πελα πρεσενα ινσιγνε δοσ δοισ δεσεµβαργαδορεσ ηοµεναγεαδοσ”. Αο ρεχεβερ α χοµενδα, ο πρεσιδεντε Μανοελ Αλβερτο δισσε: “τοδοσ χανταµ α

O vereador Waldeck Carneiro entregou o titulo de Cidadã Niteroiense a desembargadora Norma Suely Quintes e a Medalha José Clemente ao presidente do TJ, desembargador Manoel Alberto Rebêlo. Na foto a homenageada com a mãe Conceição Fonseca Quintes e o filho, o juiz Márcio Quintes.

συα τερρα, ταµβµ ϖου χανταρ α µινηα” ε απροϖειτου παρα δεσταχαρ α βελεζα ε αχοληιδα δα χιδαδε. “Ευ µορο αθυι η〈 χερχα δε 50 ανοσ ε πορ υµα ραζο µυιτο σιµπλεσ: Νιτερ⌠ι ρεχεβε α τοδοσ δε βραοσ αβερτοσ”, αφιρµου. Ελε λεµβρου ταµβµ θυε Νιτερ⌠ι τεµ ρεπρεσενταντεσ θυε οργυληαµ οσ βρασιλειροσ ε χιτου αλγυνσ εξεµπλοσ χοµο Γρσον, Λεοναρδο ε Φερνανδα Κελλερ νοσ εσπορτεσ; Σργιο Μενδεσ ε Μ〈ρϖιο Χιριβελλι να µσιχα ε Αντνιο Χαλλαδο να λιτερατυρα. Χονδεχοραδα χοµ ο Ττυλο δε Χιδαδ Νιτεροιενσε, α δεσεµβαργαδορα Νορµα Συελψ Φονσεχα Θυιντεσ, δα 8♠ Χµαρα Χϖελ δο ΤϑΡϑ, χοντου θυε χυρσου ο ενσινο µδιο ε βαχηαρελαδο εµ ∆ιρειτο να χιδαδε ε φοι, δυραντε ανοσ, τιτυλαρ δα 8♠ ςαρα Χϖελ δα Χοµαρχα δε Νιτερ⌠ι. “Ηοϕε, χοµ α ηονραρια θυε µε  χονχεδιδα, ποσσο χονχλυιρ θυε αθυι  ο µευ λυγαρ”, δεχλαρου α µαγιστραδα θυε χιτου αινδα υµ ϖερσο δε Αδλια Πραδο. “Ο θυε α µεµ⌠ρια αµα φιχα ετερνο. Τε αµο, Νιτερ⌠ι”, φιναλιζου.

Mês Quantidade de atos Relação Parcial de Feitos Ajuizados e Registrados 2012 1. Cíveis juiz. varas varas comuns especiais region.

Janeiro 929 2400 273 Fevereiro 1454 2534 255 Março 1235 3049 296 Abril 970 2695 257 Maio 1221 3199 324 Junho 997 2.598 245 Acum. 2012

24.931

2. Família varas comuns

varas region.

491 383 624 557 755 598

143 148 177 157 222 140

4.507

3. Órfãos e Sucessões

4. Falências

75 106 93 98 103 106

9 11 9 9 3 7

581

48

Junho Acumulado 2012 5. Criminais

Gratuitos

Não Gratuitos

11.891 105,97

9239 51.832

6.Dívida Ativa

varas feitos execuções juiz. comuns especiais fazend. fiscais

Total

416 801 128 269 77 363 626 79 453 862 132 33705 334 949 102 1411 412 1006 130 144 324 807 103 223

5.934

7.353

36.503

6.036 40.635 7.539 7.519 6.148 73.923


Agosto 2012 JORNAL FORUM

3

Quando a unanimidade não esclarece

Πορ ∆ιεγο Ωερνεχκ Αργυεληεσ ε Λεανδρο Μοληανο Ριβειρο

Σε υµ εστρανγειρο νοσ περγυντασσε θυαισ τµ σιδο ασ γρανδεσ χοντροϖρσιασ χονστιτυχιοναισ ρεχεντεµεντε ενφρενταδασ πελο Συπρεµο Τριβυναλ Φεδεραλ (ΣΤΦ), φιχαρια περπλεξο. Ο γραυ δε χονσενσο νο τριβυναλ παρεχε σερ µυιτο αλτο. Αο δισχυτιρ α υνιο εστ〈ϖελ εντρε πεσσοασ δο µεσµο σεξο, ο τριβυναλ δεχιδιυ πορ υνανιµιδαδε. Ο µεσµο οχορρευ χοµ δισχυσσ⌡εσ σοβρε αο αφιρµατιϖα πορ χριτριοσ ραχιαισ ε σοβρε ο αλχανχε δα λιβερδαδε δε εξπρεσσο παρα δεφενδερ α λεγαλιζαο δα µαχονηα. Νο χασο δα ιντερρυπο δα γραϖιδεζ δε φετοσ χοµ ανενχεφαλια, εµβορα α δεχισο νο τενηα σιδο υννιµε (9 ξ 2), ο τριβυναλ φιχου µυιτο λονγε δε σε διϖιδιρ. Ο εστρανγειρο δεσχοβριρια ο σεγυιντε: νο Βρασιλ, α ταρεφα δε δισχυτιρ ο θυε σιγνιφιχα ιγυαλδαδε, λιβερδαδε ε αυτονοµια ινδιϖιδυαλ, αο χοντρ〈ριο δο θυε οχορρε εµ µυιτοσ ουτροσ πασεσ, νο τεµ σιδο συφιχιεντε παρα διϖιδιρ ο τριβυναλ. Εσσε ϖισιταντε χονχλυιρια, εντο, θυε ο Συπρεµο τεµ πορ η〈βιτο ινστιτυχιοναλ δεχιδιρ χοµ ο µ〈ξιµο δε χονσενσο ποσσϖελ εντρε σευσ ιντεγραντεσ. Χερτο? Νο. Η〈, σιµ, χασοσ θυε διϖιδεµ − ◊σ ϖεζεσ ιντενσαµεντε − οσ µινιστροσ δο Συπρεµο. ℵσ ϖεζεσ, α δισχυσσο  αχιρραδα ε σ⌠ τερµινα, σεµ σε ρεσολϖερ, χοµ δεχισο δε απερταδα µαιορια. Μασ, σε προβλεµασ περενεσ δο διρειτο χονστιτυχιοναλ χοντεµπορνεο, χοµο ιγυαλδαδε ε λιβερδαδε, νο σο συφιχιεντεσ παρα διϖιδιρ α Χορτε, θυαισ σεριαµ εντο οσ νοσσοσ χασοσ ∀διφχεισ∀? Α ρεσποστα τραρια υµα νοϖα συρπρεσα. Ο Συπρεµο παρεχε σε διϖιδιρ µαισ εµ φυνο δε χονϕυντυρασ, δο χοντεξτο, ε νο δε γρανδεσ τεµασ χονστιτυχιοναισ. ∆ιϖιδε−σε εµ φυνο δο χεν〈ριο ιµεδιατο δα δεχισο ε δε συασ ιµπλιχα⌡εσ. Εµ ϖεζ δε δεβατεσ σοβρε ιγυαλδαδε, λιβερδαδε ε αυτονοµια ινδιϖιδυαλ, τεµοσ ιµπροϖ〈ϖεισ δισχυσσ⌡εσ σοβρε οσ χασοσ δε Χεσαρε Βαττιστι ε Αντονιο Παλοχχι − εµ αµβοσ, α ποσιο ϖενχεδορα τεϖε υµ νιχο ϖοτο δε ϖανταγεµ. Α µεσµα διφερενα δε υµ ϖοτο οχορρευ θυανδο ο Συπρεµο δισχυτιυ α νεχεσσιδαδε δε σε τρανσχρεϖερ γραϖα⌡εσ οβτιδασ πορ µειο δε εσχυτασ τελεφνιχασ, χοµο να δεχισο ρελατιϖα ◊ Οπεραο Ηυρριχανε, ε θυαντο ◊ εξτενσο δοσ ποδερεσ δε ινϖεστιγαο δο Χονσεληο Ναχιοναλ δε ϑυστια. Χασοσ θυε σε τορναραµ ιµπορταντεσ πελα χονϕυντυρα, ε νο πελοσ τεµασ εµ σι. Α πρινχπιο, ο πλαχαρ δε σεισ α χινχο νο χασο δα Λει δα Φιχηα Λιµπα παρεχε σερ υµ χοντραεξεµπλο. Σεµ δϖιδα, α δισχυσσο εµ τορνο δα λει ενϖολϖια υµα σριε δε προβλεµασ χονστιτυχιοναισ, λιγαδοσ αο σιγνιφιχαδο δε ∀δεµοχραχια∀. Μασ τερ〈 σιδο α χοµπλεξιδαδε ιντερπρετατιϖα δο χασο ο φατορ θυε διϖιδιυ α Χορτε? Εµ 2007, εµ υµα δεχισο µυιτο µαισ αρροϕαδα σοβρε φιδελιδαδε

Diego Werneck Arguelhes e Leandro Molhano Ribeiro são professores da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas (FGV DIREITO RIO). Fonte: Valor Econômico.

ASSOCIAÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Pelo presente, nos termos do art. 16 do Estatuto Social, convocamos os associados, observadas as disposições do parágrafo único do art. 9º , para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28 de agosto de 2012, às 18:00 horas, em primeira convocação, com mínimo legal, ou às 18:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Eleição dos Membros da Diretoria e do Conselho

Consultivo/Fiscal, conforme estatuído no art. 12, para o biênio 2012/2014.

GUARDA DE DOCUMENTOS

A Lei nº 12.682 de 09.07.2012 regulou a digitalização, o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente e a reprodução de documentos públicos e privados. De acordo com a referida Lei, o processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital.

ΑΤΟΣ & ΦΑΤΟΣ

HOMENAGEM - A Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências Letras e Artes homenageia, dia 24 de agosto, o presidente da OAB de Niterói, Antonio José Barbosa da Silva, com a Comenda Ordem do Mérito Cultural Dom Pedro II, destinada à personalidades que se destacam em cidades do Brasil. A outorga ocorrerá na cerimônia de posse dos novos acadêmicos da Academia Niteroiense de Belas Artes e Ciências, presidida pelo comendador Edson Carvalho de Luna Freire.

παρτιδ〈ρια, ο Συπρεµο νο τεϖε µαιορεσ προβλεµασ παρα χονσιδεραρ θυε α περδα δο µανδατο δο παρλαµενταρ θυε τροχαρ δε παρτιδο  υµ ελεµεντο εσσενχιαλ δο χονχειτο δε ∀δεµοχραχια∀. Α µαιορια φοι εσµαγαδορα (8 ξ 3). Εντο, ο θυε λεϖου ◊ διϖισο δο τριβυναλ θυαντο ◊ Λει δα Φιχηα Λιµπα νο παρεχε τερ σιδο α διφιχυλδαδε δε σε δισχυτιρ υµ χονχειτο χοµο ∀δεµοχραχια∀, µασ σιµ ο χοντεξτο πολτιχο, χοµ οσ µινιστροσ τενδο θυε δεχιδιρ τεσεσ χονστιτυχιοναισ θυε ινφλυενχιαριαµ α χοµπετιο ελειτοραλ εµ χυρσο. Νο η〈 ναδα δε νεχεσσαριαµεντε ρυιµ χοµ δεχισ⌡εσ υννιµεσ, νεµ αλγο δε νεχεσσαριαµεντε βοµ χοµ δεχισ⌡εσ διϖιδιδασ. Αο χοντρ〈ριο, εµ µυιτοσ χασοσ, υµ τριβυναλ υνιδο σοβρε υµ τεµα θυε διϖιδε α σοχιεδαδε µανδα υµα ιµπορταντε µενσαγεµ εσταβιλιζαδορα. ⊃ νατυραλ θυε πρινχπιοσ χονστιτυχιοναισ χοµο ιγυαλδαδε, λιβερδαδε, προπριεδαδε ε διγνιδαδε προϖοθυεµ ιντερπρετα⌡εσ χονφλιταντεσ να οπινιο πβλιχα. Νεσσε χεν〈ριο, υµ τριβυναλ χονστιτυχιοναλ θυε ρεχονηεχε, δισχυτε ε διαλογα χοµ ασ διφερεντεσ ποσι⌡εσ εµ ϕογο παρα εντο ανυνχιαρ υµα δεχισο υννιµε χυµπρε υµ παπελ βενφιχο. ∆εφινε ε εσχλαρεχε θυαλ α ιντερπρεταο θυε ϖαλερ〈 νο διρειτο χονστιτυχιοναλ δαθυελα χοµυνιδαδε. Παρα θυε εσσε βενεφχιο σε φαα σεντιρ, πορµ,  πρεχισο θυε α υνανιµιδαδε σεϕα χονστρυδα νο ενφρενταµεντο δοσ αργυµεντοσ διϖεργεντεσ. Σερ〈 θυε ασ ρεχεντεσ υνανιµιδαδεσ ε µαιοριασ εσµαγαδορασ δο νοσσο Συπρεµο τµ χονσεγυιδο χυµπριρ εσσε παπελ? Οσ εξεµπλοσ µενχιοναδοσ αχιµα νο περµιτεµ δαρ υµα ρεσποστα χονχλυσιϖα α εσσα περγυντα, νεµ συστενταµ θυαλθυερ αφιρµαο µαισ φορτε δε θυε σοµεντε χονϕυντυρασ ε χοντεξτοσ πολτιχοσ τµ σιδο χαπαζεσ δε διϖιδιρ ο Συπρεµο. Μασ περµιτεµ λεϖανταρ πελο µενοσ υµα πρεοχυπαο ιµπορταντε. Χοµο διτο αχιµα, υµ τριβυναλ θυε σε διϖιδε αο δεχιδιρ  υµ τριβυναλ θυε ρεχονηεχε υµα µυλτιπλιχιδαδε δε ρεσποστασ ποσσϖεισ παρα υµ δαδο προβλεµα. ∆α α φρεθυνχια χοµ θυε πρινχπιοσ γεραισ χοµο ∀ιγυαλδαδε∀, ∀διγνιδαδε∀ ε ∀λιβερδαδε∀ προϖοχαµ γρανδεσ πολµιχασ χονστιτυχιοναισ αο ρεδορ δο µυνδο. Σε, νο Βρασιλ, α απλιχαο δεσσεσ πρινχπιοσ νο γερου χοντροϖρσια εντρε οσ µινιστροσ, δασ δυασ, υµα. Ου οσ µινιστροσ τµ χονχεπ⌡εσ εξτρεµαµεντε παρεχιδασ δο θυε σιγνιφιχαµ εσσεσ εσπινηοσοσ ιδεαισ χονστιτυχιοναισ, ου α δεχισο δο τριβυναλ νο ρεχονηεχευ − ε, πορταντο, νο ενφρεντου − α µυλτιπλιχιδαδε δε ρεσποστασ ποσσϖεισ. Σ⌠ σαβερεµοσ α ρεσποστα εµ χασοσ φυτυροσ, θυανδο ο τριβυναλ ϖολταρ α ενφρενταρ εσσεσ τεµασ. ℵσ ϖεζεσ, α υνανιµιδαδε νο εσχλαρεχε.


4

Agosto 2012 JORNAL FORUM

Bola cheia Ο χεντεν〈ριο δε νασχιµεντο δο αδϖογαδο ε ϕορναλιστα Αλβερτο Φρανχισχο Τορρεσ σερ〈 ρεαλιζαδο νο πρ⌠ξιµο δια 11 δε σετεµβρο. Α χοµισσο οργανιζαδορα δο εϖεντο, χονστιτυδα πορ Χλιο Ερτηαλ, ϑοργε Λορεττι ε Ωαλδενιρ Βραγανα, χοµ αποιο δα ΟΑΒ, φαρ〈 ϖ〈ριασ ηοµεναγενσ. Α Αχαδεµια Φλυµινενσε δε Λετρασ, δα θυαλ φοι πρεσιδεντε, ταµβµ πρεστου χυλτο αο εξεµπλαρ χιδαδο θυε ταντο χοντριβυιυ ◊ φρεντε δο ϕορναλ “Ο Φλυµινενσε”, δο θυαλ φοι φυνδαδορ. ∆ρ. Αλβερτο χριου υµα εµπρεσα δε τιχα ε ηονραδεζ, θυε τεµ χοντινυιδαδε ατραϖσ δε συα φιληα Νινα Ριτα Τορρεσ ε δε σευ νετο Αλεξανδρε Τορρεσ Αµορα.

Bola murcha ∆εντρε ασ ρεϖελα⌡εσ φειτασ πελα εξ−πριµειρα−δαµα ΡοσανεΧολλορνο “Φαντ〈στιχο”δαΤςΓλοβο, αθυε µαισ χαυσου ιµπαχτο φοι σοβρε ριτυαισ δε µαγια νεγρα να φαµοσα Χασα δα ∆ινδα, εµ Βρασλια. Σιµ, πορθυε, ατ εντο, σ⌠ σε φαλαϖα δασ φεστανασ θυε ο εντο πρεσιδεντε Χολλορ προµοϖια. Μαγια νεγρα... θυεµδιρια!ΠαραφρασεανδοΣηακεσπεαρε,σ⌠νοσρεστα χονσταταρ θυε “Η〈 µαισ χοισασ εντρε ο Βρασιλ ε σευσ πολτιχοσ δο θυε σονηα α νοσσα ϖ φιλοσοφια” Να ϖερδαδε,αεξ−πριµειρα−δαµαδειξουδϖιδασθυαντο α συα ρεαλ ιντενο: ου ρεχεβερ ο θυε ελα διζ θυε ελε ληε δεϖε, ου ϖενδερ σευ λιϖρο. Ου...

Grande líder Νο ποδεµοσ δειξαρ δε πρεσταρ υµα ηοµεναγεµ π⌠στυµα αο βισπο ∆οµ Ευγνιο Σαλεσ, φαλεχιδο ρεχεντεµεντε. Γρανδε λδερ ρελιγιοσο, ∆οµ Ευγνιο φεζ Ηιστ⌠ρια (χοµ Η µαισχυλο!), αο δαρ αποιο εσπιριτυαλ αοσ πρεσοσ πολτιχοσ δυραντε α διταδυρα µιλιταρ, αλµ δε σερϖιρ δε πορτα− ϖοζ δοσ µεσµοσ ϕυντο ◊σ αυτοριδαδεσ.

Menino de Ouro Ο ϕοϖεµ Φλ〈ϖιο Ζϖειτερ  ο νοϖο πρεσιδεντε δο Συπεριορ Τριβυναλ δε ϑυστια ∆εσπορτιϖα πελοσ πρ⌠ξιµοσ δοισ ανοσ. Ο ΣΤϑ∆  α ινστνχια

Gilson Sant'Anna faz a abertura do evento na Câmara Municipal de Niterói. Maria do Carmo Sant'Anna homenageando a desembargadora Norma Suely Quintes.

ρεσπονσ〈ϖελ πορ ϕυλγαρ τοδασ ασ ινφρα⌡εσ δισχιπλιναρεσ χοµετιδασ νο φυτεβολ βρασιλειρο. Ελειτο πορ αχλαµαο, τραβαληα να ϕυστια δεσπορτιϖα η〈 12 ανοσ χονθυιστανδο ρεσπειτο ε χρεδιβιλιδαδε. Φιηο δα ινεσθυεχϖελ Χλαυδια ε δο δεσεµβαργαδορ Λυιζ Ζϖειτερ,  αδµιραδο ταµβµ πελα συα γεντιλεζα ε φιρµεζα δε χαρ〈τερ.

Nível universitário Γραασ ◊ βοα τιτυλαο δοσ προφεσσορεσ ε ◊σ ποντυα⌡εσ χονθυισταδασ νο ΜΕΧ, ο Ινστιτυτο Συπεριορ δε Εδυχαο Λα Σαλλε− Ρϑ ϖαι σε τορναρ ο Χεντρο Υνιϖερσιτ〈ριο Λα Σαλλε δο Ριο δε ϑανειρο (ΥνιΛαΣαλλε−Ρϑ). ςαι τερ, πορ χονσεγυιντε, αυτονοµια παρα ιµπλανταρ χυρσο δε µεστραδο ε χηανχελαρ σευσ πρ⌠πριοσ διπλοµασ.

Idade limite Αχαβα δε σαιρ υµα πορταρια δο ∆επαρταµεντο δε Τρανσπορτεσ Ροδοϖι〈ριοσ, δετερµινανδο θυε σ⌠ ποδερο χιρχυλαρ νασ λινηασ ιντερµυνιχιπαισ νιβυσ χοµ, νο µ〈ξιµο, 7 ανοσ δε φαβριχαο. Ιστο σιγνιφιχα µαισ σεγυρανα, µαισ χονφορτο ε µενοσ ρισχο δε αχιδεντε νασ ροδοϖιασ. Ρεστα εσπεραρµοσ παρα ϖερ σε α ορδεµ ϖαι σερ χυµπριδα. Παρα ισσο,  φυνδαµενταλ υµα ριγοροσα φισχαλιζαο νασ φροτασ δασ εµπρεσασ.

Educação nota 10 Παραβνσ αο Μυνιχπιο δε Ριο δασ Οστρασ, νο λιτοραλ δο Εσταδο δο Ριο, θυε αχαβα δε γανηαρ ο Πρµιο Ινοϖαο εµ Γεστο Εδυχαχιοναλ 2011. Ρεχονηεχιδο πελα Υνεσχο, α πρεµιαο σε δεϖε αο φατο δε, αλι, τερεµ χριαδο ο Σιστεµα δε Αϖαλιαο δο Ενσινο δε Ριο δασ Οστρασ (Σαερο), εµ ατιϖιδαδε δεσδε 2007.

O vereador Waldeck Carneiro entrega o título de Cidadã Niteroiense a desembargadora Norma Suely Quintes.

Curso de Direito Εµ σετεµβρο, χοµεαµ ασ αυλασ παρα α 2♠ τυρµα δο Χυρσο δε Εσπεχιαλιζαο εµ ∆ιρειτο δο Χονσυµιδορ ε Ρεσπονσαβιλιδαδε Χιϖιλ, χοορδεναδο πελο ϕυιζ Εδυαρδο Περεζ Οβεργ ε προµοϖιδο πελα Εµερϕ.

Moeda perigosa Απ⌠σ ο αδϖεντο δο Χοµπλεξο Πετροθυµιχο δο Ριο (Χοµπερϕ), ο Μυνιχπιο δε Ιταβορα, χοµο  νατυραλ, εστ〈 εµ πλενο δεσενϖολϖιµεντο εχονµιχο. Μασ χοµο ταµβµ νο ποδερια δειξαρ δε σερ, α ποπυλαο ϕ〈 χονϖιϖε χοµ α ϖιολνχια ε ο µεδο. Ε νο η〈 χοµο ιγνοραρ α ρεαλιδαδε νυα ε χρυα, ου σεϕα, ο προγρεσσο  υµα µοεδα: νυµ λαδο, ο σολ βριληα; νο ουτρο, ασ τρεϖασ δεσχεµ.

Biografia Οσ βρασιλειροσ φσ δα χαντορα Αµψ Ωινεηουσε ϖο τερ θυε εσπεραρ υµ πουχο παρα λερ ο λιϖρο βιογρ〈φιχο “Αµψ, Μψ ∆αυγητερ”, εσχριτο πελο παι. ⊃ θυε, πορ ενθυαντο, νο εξιστε τραδυο εµ πορτυγυσ. Πυβλιχαδο νοσ Εσταδοσ Υνιδοσ, α οβρα, χοµ 320 π〈γινασ, χοντµ φοτοσ ινδιτασ δα εστρελα ιντερναχιοναλµεντε χονηεχιδα ε φαλεχιδα η〈 πουχο τεµπο.

estelaprestes1@ig.com.br

forum159_web  

http://1registrodedistribuicao.com.br/jornal_forum/forum159_web.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you