Page 1

Αξ. Φύιινπ 1

Εσγξάθηζαλ νη : Γηάλλεο Γθνύζεο Μαξία Αλδξένπ

Μάξηηνο 2013


Σασ καλωςορύζουμε ςτην εφημερύδα μασ. Ελπύζουμε να βρεύτε ενδιαφϋροντα τα ϊρθρα μασ και να περϊςετε ευχϊριςτεσ ώρεσ ςτισ ςελύδεσ τησ. Τα ϊρθρα ϋχουν γραφτεύ από όλα τα παιδιϊ τησ Ε’1 τϊξησ του 1ου Δημοτικού Σχολεύου Δϊφνησ με ςτόχο να εκφρϊςουν τισ απόψεισ τουσ και τα ενδιαφϋροντϊ τουσ. Νόνη

Η τϊξη μου η καλό Έχει μϋςα τησ ψυχό Ουςύα και ζωό Και την αγαπώ πολύ! Τησ πϋμπτησ η ουςύα Εύναι θηςαυρόσ Γι’ αυτό κοιτϊξτε Να την δεύτε μην γύνει πανικόσ! Πετρούλα Γκοτςούλια

Φέσξρ Πέμοση σάνη όλξι είμαςσε εμσάνει! Τώπα θα σα ςοάςξτμε! Τέλεια θα οεπάςξτμε! Τξμ κόςμξ θα σαπάνξτμε και γμώμερ θα αλλάνξτμε! Σσημ οαλιά μαρ αίθξτςα, μια μέα σάνη έπφεσαι! Αλλά και η δική μαρ, Ζεςσά μαρ τοξδέφεσαι! Γωγώ Δπακξτλάκξτ


Με ιέλε Μαξία, είκαη 10 ρξνλώλ θαη είκαη θαιό θνξίηζη , έμππλε, δαβνιηάξα θαη πάσ 5ε Γεκνηηθνύ. Έρσ πνιινύο θίινπο θαη γη’ απηό είκαη ραξνύκελε! Έρσ κηα θαιή δαζθάια πνπ ηελ ιέλε θ. Καηεξίλα θαη έρσ πνιύ θαινύο ζπκκαζεηέο.

Με ιέλε Γσγώ θαη πάσ Δ’ Γεκνηηθνύ. Σηνλ ειεύζεξό κνπ ρξόλν, κνπ αξέζεη λα αθνύσ κνπζηθή, λα βιέπσ ηαηλίεο, λα δσγξαθίδσ θαη λα πεγαίλσ βόιηεο κε ηηο θίιεο κνπ. Μέλσ ζηνλ Άγην Γεκήηξην. Τν αγαπεκέλν κνπ κάζεκα είλαη ε Φπζηθή. Όηαλ κεγαιώζσ ζέισ λα γίλσ αξρηηέθηνλαο.

Με ιέλε Καηεξίλα ,είκαη 10 ρξνλώλ θαη θαιό παηδί, πάσ ζην 1ν Γεκνηηθό ζρνιείν Γάθλεο ζηελ πέκπηε ηάμε θαη ε δαζθάια κνπ είλαη ε θ. Καηεξίλα. Τν αγαπεκέλν κνπ κάζεκα είλαη ε Φπζηθή θαη κνπ αξέζεη πνιύ λα παίδσ κπάζθεη.

Με ιέλε Ηθηγέλεηα Αβξάκε θαη είκαη 11 ρξνλώλ. Τα αγαπεκέλα κνπ καζήκαηα είλαη ηα Μαζεκαηηθά θαη ε Γεσγξαθία. Μνπ αξέζεη πνιύ ην βόιετ, ην κπάζθεη θαη ε καγεηξηθή!

Γεηα ζαο!!!Δίκαη ν Παλαγηώηεο από ηελ Αζήλα. Μνπ αξέζεη πνιύ ην κπάζθεη αιιά θαη ην πνδόζθαηξν. Σηνλ ειεύζεξν κνπ ρξόλν παίδσ ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη βιέπσ ηειεόξαζε. Τα αγαπεκέλα κνπ καζήκαηα είλαη ηα Μαζεκαηηθά θαη ε Ηζηνξία.

Ολνκάδνκαη Νόλε Γεξνληίηε, είκαη 10 ρξνλώλ θαη πάσ ζηελ Δ’ ηάμε Γεκνηηθνύ. Τν αγαπεκέλν κνπ κάζεκα είλαη ηα Μαζεκαηηθά. Όηαλ κεγαιώζσ ζέισ λα γίλσ θηελίαηξνο. Έρσ πνιινύο θίινπο θαη θίιεο, νη θνιιεηέο κνπ είλαη ε Ηθηγέλεηα θαη ε Αλζή. Σηνλ ειεύζεξν κνπ ρξόλν παίδσ κπάζθεη.


Με ιέλε Νεθέιε θαη πάσ Δ’ Γεκνηηθνύ. Τν αγαπεκέλν κνπ κάζεκα είλαη ε Φπζηθή, επεηδή ηα πεηξάκαηα πνπ θάλνπκε είλαη πνιύ εληππσζηαθά! Διπίδσ λα ζαο αξέζεη ε εθεκεξίδα καο. Ζ θαιύηεξε κνπ θίιε είλαη ε Γσγώ θη ε Δξηλάληα. Με ιέλε Γηάλλε Γθνύζε, είκαη 10 εηώλ θαη ην αγαπεκέλν κνπ κάζεκα είλαη ε Ηζηνξία. Σηνλ ειεύζεξν κνπ ρξόλν δσγξαθίδσ. Έρσ άιια 5 αδέξθηα θαη παίδσ θηζάξα, θάλσ αγγιηθά θαη ρνξό.

Γεηα ζαο !!! Με ιέλε Αλζή θαη είκαη 11 ρξνλώλ. Πάσ ζην 1ν Γεκνηηθό Σρνιείν Γάθλεο. Λαηξεύσ ην βόιετ θαη ην κπάζθεη. Σην ζρνιείν έρσ δύν θνιιεηέο ηελ Νόλε θαη ηελ Ηθηγέλεηα!!!.

Δίκαη ν Γηώξγνο θαη κνπ αξέζεη ε pop music.Τν αγαπεκέλν κνπ γιπθό είλαη ην εθιέξ. Τν αγαπεκέλν κνπ έξγν είλαη ην Ninjako.

Δίκαη ε Γέζπνηλα .Δίκαη 11 ρξνλώλ. Πάσ πέκπηε ηάμε κε ηελ Κ. Καηεξίλα ζην Δ’1.Πεξλάσ πνιύ θαιά ζηελ ηάμε. Μνπ αξέζεη λα θάλσ δώξα ζηελ θπξία κνπ θαη λα παίδσ κε ηνπο θίινπο κνπ θαη ηηο θίιεο κνπ. Τα αγαπεκέλα κνπ καζήκαηα είλαη ε Ηζηνξία θαη ηα Μαζεκαηηθά. Δίκαη ν Γεκήηξεο θαη είκαη 10 ρξνλώλ. Πάσ πέκπηε ηάμε. Τν αγαπεκέλν κνπ κάζεκα είλαη ε Φπζηθή. Τν αγαπεκέλν κνπ ρόκπη είλαη λα παίδσ κπάζθεη, λα βιέπσ ηειεόξαζε θαη λα πεγαίλσ κε ηνπο θίινπο κνπ ζηλεκά θαη λα βγαίλνπκε βόιηεο. Τα αγαπεκέλα κνπ θόκηθο είλαη ην LAZY TOWN θαη ν Μπνκπ Σθνπγγαξάθεο.


Με ιέλε Νηάληει. Δίκαη θαιό παηδί θαη θαιόο καζεηήο. Δίκαη θαιόο ζην πνδόζθαηξν θαη ζην κπάζθεη. Κάλσ ηηο αζθήζεηο κνπ, θάλσ παξέα ηνπο θίινπο κνπ Παλαγηώηε, Απνζηόιε, Νηάληει θαη Γηάλλε. Παίδσ ζην δηάιεηκκα κε ηνπο θίινπο κνπ, ηνπο βνεζάσ όηαλ δπζθνιεύνληαη ζε θάηη. Μ’ αξέζεη λα πεγαίλσ ζην ζρνιείν.

Με ιέλε Νίθν. Οη θαιύηεξνί κνπ θίινη είλαη: ε Πεηξνύια, ν Γεκήηξεο, ν Γηάλλεο θαη ν Παληειήο. Παίδσ ζην δηάιεηκκα καδί ηνπο δηάθνξα παηρλίδηα: θπλεγεηό, θξπθηό θαη άιια. Μ’ αξέζεη πάξα πνιύ ην ζρνιείν γηαηί εδώ καζαίλσ γξάκκαηα.

Με λένε Πετρούλα Γκοτςούλια. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα γιουβερλάκια και το αγαπημένο μου ςπορ είναι το μπάςκετ. Δεν πηγαίνω ςε καμία δραςτηριότητα. Για να γίνει ένασ άνθρωποσ φίλοσ μου δεν χρειάζεται να έχει πολλά χαρίςματα απλώσ να έχει εξυπνάδα και να κρατάει τα μυςτικά μου. Κάτι που δεν αρέςει ςτον εαυτό είναι ο λίγοσ εγωιςμόσ μου και το αίςθημα ηγεςίασ. Τα βιβλία που μου αρέςουν να διαβάζω είναι τα βιβλία με πολλή περιπέτεια. Η μουςική που μου αρέςει να ακούω είναι το χιπ χοπ και ςτον ελεύθερο μου χρόνο παίζω ένα αόριςτο παιχνίδι ςτο δωμάτιό μου.


ΤΡΙΩΔΙΟ: Θπηςκετσική γιξπσή οξτ διαπκεί σπειρ εβδξμάδερ αοό σημ Κτπιακή σξτ Τελώμξτ και Φαπιςαίξτ έωρ σημ Κτπιακή σηρ Ττπιμήρ( οπιμ σημ Καθαπή Δετσέπα)

Κτπιακή σξτ Τελώμη και Φαπιςαίξτ Τημ Κτπιακή ατσή, ςση θεία

Τςικμξοέμοση Η Πέμοση σηρ δεύσεπηρ εβδξμάδαρ

λεισξτπγία, διαβάζεσαι η οαπαβξλή σξτ

λέγεσαι Τςικμξοέμοση ή Πέμοση σηρ

Τελώμη και σξτ Φαπιςαίξτ, για μα

Κπεασιμήρ.

διδαφθξύμ ξι φπιςσιαμξί όσι οπώση απεσή

Σ’ όλα σα ςοίσια χήμξτμ κπέαρ ή λιώμξτμ

είμαι η σαοειμόσησα, εμώ, αμσίθεσα, σξ

σξ λίοξρ αοό σα φξιπιμά και είμαι οαμσξύ

μεγάλξ εμοόδιό σηρ είμαι η

διάφτση η μτπψδιά σψμ χησώμ.

αππψςσημέμη τοεπηυάμεια. Οι σπειρ εοόμεμερ εβδξμάδερ οξτ

Κτπιακή Τηρ Αοόκπεω Τημ Κτπιακή σηρ Αοόκπεψ, ξι Άγιξι

ακξλξτθξύμ είμαι ξι εβδξμάδερ σηρ

Πασέπερ σηρ Οπθξδξνίαρ τοεμθτμίζξτμ

Αοξκπιάρ.

σημ Δετσέπα Παπξτςία σξτ Χπιςσξύ, για Κτπιακή σξτ Αςώσξτ

Η Κτπιακή σξτ Αςώσξτ είμαι ση

μα σξμίςξτμ όσι ξ Θεόρ δεμ είμαι μόμξ υιλάμθπψοξρ αλλά και δίκαιξρ κπισήρ για

δεύσεπη εβδξμάδα σηρ Αοξκπιάρ.

σξμ καθέμα μαρ, αμάλξγα με σιρ οπάνειρ

Σση Θεία Λεισξτπγία, ξ ιεπέαρ διαβάζει

μαρ. Είμαι η σελετσαία ημέπα οξτ σπώμε

σημ οαπαβξλή σξτ Αςώσξτ, οξτ μαρ

κπεασικά.

διδάςκει όσι όςξ βτθιςμέμξι κι αμ είμαςσε ςσιρ αμαπσίερ, αμ μεσαμξήςξτμε

Κτπιακή σηρ Ττπιμήρ Όλη ατσή σημ εβδξμάδα σπώμε

οπαγμασικά, ξ υιλεύςολαφμξρ Θεόρ

γαλακσξκξμικά ψρ σημ Κτπιακή σηρ

οάμσα οεπιμέμει σημ εοιςσπξυή μαρ

Ττπιμήρ, για μα οπξεσξιμαςσεί σξ ςώμα

ςσημ αγκαλιά Τξτ !

κάθε φπιςσιαμξύ για ση μηςσεία σψμ ςαπάμσα ημεπώμ οξτ απφίζει με σημ Καθαπή Δετσέπα και ςτμεφίζεσαι ψρ σημ Αμάςσαςη.

Κασεπίμα, Μαπία, Γιάμμηρ, Νσάμιελ


Η απμθνηά έπεη ηηξ νίδεξ ηεξ ζηεκ ανπαηόηεηα ζηηξ ιαηνεοηηθέξ εθδειώζεηξ πνμξ ηημήκ ημο ζεμύ Δηόκοζμο. Οη μεηαμθηέζεηξ θονηανπμύζακ θαη ανγόηενα ,όπη μόκμ ζημ Βοδάκηημ, όπμο ε απόθνηα έπαηνκε πάκδεμμ παναθηήνα, αιιά ζε μιόθιενε ηεκ Γονώπε θαζώξ θαη ζε άιιμοξ ιαμύξ. Ο μεηαμθηεδόμεκμξ άιιμηε έπαηνκε μαγηθή δύκαμε γηα κα ηε πνεζημμπμηήζεη γηα ημ θαιό ηεξ παναγςγήξ θαη άιιμηε γηα κα λεγειάζεη ηα επηβιαβή πκεύμαηα. Κύνηα ζημηπεία ηεξ Απμθνηάξ μέπνη

ηηξ μένεξ μαξ είκαη ημ θέθη, μη αζηεσζμμί, ε μηκμπμζία, ηα πεηνάγμαηα θαη πνμπακηόξ μη μεηαμθηέζεηξ. ΢ημηπεία πμο ηεξ δίκμοκ έκακ εκηειώξ ηδηαίηενμ ηόκμ θαη ηε δηαθμνμπμημύκ μοζηαζηηθά από ηηξ άιιεξ μένεξ ημο πνόκμο. Η πενίμδμξ ηεξ Απμθνηάξ ζεςνείηαη θαηελμπήκ πενίμδμξ εθηόκςζεξ, μηα πενίμδμξ θαηά ηεκ μπμία μ άκζνςπμξ λεθεύγεη από ηεκ θαζεμενηκόηεηά ημο θαη ελςηενηθεύεη ηα πάζε ημο με ηε βμήζεηα ηεξ μεηαμθίεζεξ.

Νάουσα

Μπμύιεξ θαη Γεκίηζανμη από ηε Νάμοζα

Πακηειήξ


Ξάνθη Γδώ οπάνπεη ημ παιηό έζημμ «Σμ θάρημμ ημο Σδάνμο». ΢ύμθςκα με ηεκ πανάδμζε μ «Σδάνμξ» ή ε «Σδάνμοξ», θαηά ημοξ θαημίθμοξ ηεξ Ακαημιηθήξ Θνάθεξ, ήηακ έκα ακζνώπηκμ μμμίςμα πμο βνίζθεηαη πάκς ζε θμοθμοκάνηα. Σεκ Κονηαθή ηεξ Απμθνηάξ θαίγεηαη ζηεκ πιαηεία ημο ζοκμηθηζμμύ – πςνημύ ή πόιεξ ή ζε ύρςμα. Σμ έζημμ αοηό ημ έθενακ μη πνόζθογεξ ΢αμαθώβ από ηεκ Ακαημιηθή Θνάθε θαη επακαιαμβάκεηαη θάζε πνόκμ από ημοξ θαημίθμοξ ημο μμώκομμο ζοκμηθηζμμύ. Η ιέλε «Σδάνμξ» πνμένπεηαη από ημκ ήπμ πμο δεμημονγεί ε θαύζε ημο ζάμκμο «ηδ…ηδ…ηδ..». Μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ημο εζίμμο, αθμιμοζεί μία θακηαζμαγμνηθή επίδεηλε πονμηεπκεμάηςκ.

Παλαγηώηεο

ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ φξπετσώμ

αλλά

και

ξ

ιδιαίσεπξρ

φαπακσήπαρ σξτ δεμ αυήμξτμ καμέμαμ αδιάυξπξ! Δεκασπία άσξμα φπειάζξμσαι για μα ςσήςξτμ σξ φξπό. Ο έμαρ κπασά έμα μεγάλξ κξμσάπι ςσξ κέμσπξ, αοό σημ κξπτυή μακπιέρ

σξτ

ξοξίξτ

νεκιμξύμ

κξπδέλερ,

δώδεκα

διαυξπεσικώμ

φπψμάσψμ. Οι κξπδέλερ ατσέρ λέγξμσαι γαϊσάμια και δίμξτμ σξ όμξμά σξτρ ςσξ έθιμξ. Γύπψ αοό σξ κξμσάπι, δώδεκα φξπετσέρ κπασξύμ αοό έμα γαϊσάμι και φξπεύξτμ όλξι μαζί, ςε ένι ζετγάπια, σπαγξτδώμσαρ έμα οαπαδξςιακό σπαγξύδι. Αοό σα λίγα έθιμα οξτ διασηπξύμσαι

Καθώρ φξπεύξτμ γύπψ αοό σξ κξμσάπι,

ατσξύςια ψρ σιρ μέπερ μαρ, σξ γαϊσαμάκι

κάθε φξπετσήρ αλλάζει θέςη με σξ σαίπι

είμαι έμαρ φξπόρ οξτ σαιπιάζει αοόλτσα

σξτ κι έσςι καθώρ γτπμξύμ ολέκξτμ σιρ

με σξ φπώμα και σξ κέυι σηρ αοξκπιάρ.

κξπδέλερ

Τξ γαϊσαμάκι οέπαςε ςσημ Ελλάδα αοό

δημιξτπγώμσαρ

οπόςυτγερ σξτ Πόμσξτ και σηρ Μικπάρ

ςτμδταςμξύρ. Ο έμαρ φξπετσήρ οεπμάει ση

Αςίαρ και σαίπιανε εμσελώρ με σα άλλα

μια υξπά αοό μέςα και σημ άλλη ένψ

σξοικά έθιμα, αυξύ η δενιξσεφμία σψμ

αοό σξμ άλλξμ και έσςι ξι κξπδέλερ

γύπψ

αοό

σξ

κξμσάπι

φπψμασιςσξύρ


ολέκξμσαι

ςσξ

θτμίζει σξ αοξκπιάσικξ ομεύμα. Ίςψρ

διάυξπξτρ

ατσόρ ξ κτκλικόρ φξπόρ μα ςτμβξλίζει σξμ

φπψμασιςσξύρ ςτμδταςμξύρ. Όσαμ οια ξι

κύκλξ σηρ ζψήρ, αοό σημ φαπά ςσημ

κξπδέλερ στλιφσξύμ γύπψ αοό σξ κξμσάπι

λύοη, αοό σξμ φειμώμα ςσημ άμξινη, αοό

και ξι φξπετσέρ φξπεύξτμ όλξ και οιξ

σημ ζψή ςσξμ θάμασξ και σξ αμσίθεσξ.

κξμσάπι

οξλύφπψμερ δημιξτπγώμσαρ

οάμψ

κξμσά ςε ατσόμ, σόσε ξ φξπόρ σελειώμει και σξ ςσξλιςμέμξ γαϊσαμάκι μέμει για μα Γψγώ Δπακξτλάκξτ

Το πατρινό καρναβάλι είναι η μεγαλύτερη αποκριάτικη εκδήλωση στην Ελλάδα. Χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, δηλαδή μετρά περίπου 180 χρόνια ιστορίας και ξεκίνησε από έναν απλό αποκριάτικο χορό. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 17 Ιανουαρίου και διαρκούν μέχρι την Καθαρή Δευτέρα. Το καρναβάλι αυτό δεν είναι μόνο μια συγκεκριμένη εκδήλωση αλλά ένα σύνολο εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν χορούς , παρελάσεις, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, καρναβάλι των μικρών κ.ά. Διασκέδαση και ξεφάντωμα είναι οι λέξεις που πρωταγωνιστούν τις ημέρες της 

αποκριάς. Ένα από τα γνωστότερα καρναβάλια παγκοσμίως ντύνει την πόλη κάθε χρόνο με ζωηρά χρώματα και την φέρνει κοντά σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Η συμμετοχή είναι τεράστια αφού υπάρχει από όλη την Ελλάδα και το κλίμα γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό, γιατί λαμβάνουν μέρος όσοι θέλουν, νέοι και γέροι, άνδρες και γυναίκες, πλούσιοι και φτωχοί, μαθητές και φοιτητές, επιστήμονες κ.λπ. Τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει εντυπωσιακή πορεία και υπερισχύει από τα άλλα καρναβάλια ως προς την τη μεγάλη μαζική συμμετοχή του. Ας διασκεδάσουμε κι εμείς λοιπόν!!!

Νεφέλη


ΑΤΣΟ΢ΥΓΔΙΓ΢

΢ΣΟΛΓ΢

Άγγειμξ: Ρμύπα

Πάνε έκα ιεοθό ηδηκ θαη μία άζπνε μπιμύδα Βνεξ παπμύηζηα ζε ιεοθό πνώμα (όπη αζιεηηθά) Αγόναζε έκα θμιηέ ζε ζπήμα θανδηάξ θαη έκα δεογάνη θηενά Μαιιηά

Κάλε ηα καιιηά ζνπ κπνύθιεο!

ΙΔΕΑ! Μπνξείο αληί γηα ηδηλ θαη κπινύδα λα βάιεηο έλα καθξύ ιεπθό θόξεκα

ΙΔΕΑ! Γηα απζεληηθή «αγγειηθή κνξθή» Μπνξείο λα αγνξάζεηο έλα θσηνζηέθαλν

Βάςηκν

Πξνηίκεζε έλα απιό βάςηκν ζε απαιά ρξώκαηα!

Γσγώ


ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΕΣ ΣΤΟΛΕΣ !!! Πίοι Φακιδξμίση 1.Πάπε μια κόκκιμη μολξύζα και έμα ξλόςψμξ σζιμ υξτςσάμι. 2.Ύςσεπα σξοξθέσηςε ςσημ μολξύζα φπψμασιςσέρ κξμκάπδερ. 3.Βάλε κξμκάπδερ και ςσημ σζιμ υόπμα. 4.Αγόπαςε έμα ζετγάπι πιγέ, φπψμασιςσέρ και χηλέρ κάλσςερ. 5.Τέλξρ βάλε δύξ διαυξπεσικά οαοξύσςια.

Αμ σα οαοξύσςια οξτ θα υξπέςειρ

έφξτμ κξπδόμια άλλανέ σξτρ φπώμα! 

1.Για μια ψπαία ςσξλή οπέοει μα κάμειρ κασακόκκιμα σα μάγξτλά ςξτ! 2.Να βάλειρ ςσα μαλλιά ςξτ οξλύφπψμα λαςσιφάκια, αυξύ υτςικά υσιάνειρ δύξ οεσαφσά κξσςιδάκια. Εοίςηρ μοξπείρ μα ςσξλίςειρ σιρ κξσςίδερ ςξτ με κξπδέλερ. Και σέλξρ για μια ατθεμσική ςσξλή οπέοει μα : Πάπειρ έμα «μξλύβι» αοό σημ μαμά ςξτ για μα κάμειρ σιρ υακίδερ. Αλλά οπόςεφε μα σηρ ζησήςειρ ΚΑΦΕ μξλύβι και ΟΧΙ μαύπξ ή ξοξιξδήοξσε άλλξ φπώμα.

Νεθέιε


Αυηοζχέδια ζηολή Ο ΠΑΠΠΟΥΣ Υλικά : 1 πνπθάκηζν 1 καμηιάξη 1 παληειόλη 1 ζαθάθη 1 ηηξάληεο 1 δεπγάξη γπαιηά 1 κνπζηάθη 1 πεξνύθα κε άζπξα καιιηά 1 κπαζηνύλη Εκηέλεζη: Φνξέζηε ην κνπζηάθη ζην πξόζσπό ζαο θαη ηελ πεξνύθα ζηα καιιηά ζαο. Μεηά ληπζείηε κε ηα ξνύρα θαη κελ μεράζεηε λα βάιεηε ην καμηιάξη ζηελ θνηιηά ζαο, θάησ από ην πνπθάκηζν. Τελ απνθξηάηηθε ζηνιή απνηειεηώζηε κε ηελ καγθνύξα. Καλέλαο δελ ζα ζαο αλαγλσξίζεη! Παλαγηώηεο


Σο Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο ςτεγάηεται ςτο πρώθν αρχοντικό τθσ Δοφκιςςασ τθσ Πλακεντίασ που καταςκευάςτθκε το 1848 από τον αρχιτζκτονα Κλεάνκθ και ανικει ςτο Διμο Ακθναίων. Όταν περάςαμε τθν πανζμορφθ καμάρα τθσ ειςόδου είδαμε ζναν μεγάλο κιπο με δζντρα που ςτθν μζςθ του υπιρχαν κίονεσ από τα Βυηαντινά χρονιά. Εκεί ςυναντιςαμε μια ξεναγό που γνώριηε πολφ καλά τθν Βυηαντινι Ιςτορία και που κα μασ εξθγοφςε το κακετί που υπάρχει μζςα ςτο μουςείο .΢το εςωτερικό του (που είναι χωριςμζνο ςε ορόφουσ) υπάρχουν πολλά εκκζματα όπωσ εικόνεσ, γλυπτά, μικροτεχνίεσ, τοιχογραφίεσ,

κεραμικά κ.τ.λ. με ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςειρά από τον 3ο αιώνα μζχρι το ςφγχρονο. ΢τθν αρχι τθσ <διαδρομισ> υπάρχει και μια τοιχογραφία από το πώσ ιταν θ αυτοκρατορία ςτο ξεκίνθμα τθσ, μετά τον διαχωριςμό τθσ ςε δυτικι και ανατολικι και μζχρι το τζλοσ τθσ. Σο μουςείο αυτό μασ ζμακε πιο ςυγκεκριμζνα τθν κουλτοφρα τθσ εποχισ αλλά και μασ βοικθςε να κυμθκοφμε κάποια πράγματα που είχαμε μάκει παλιότερα. Είναι ζνασ πολφ κάλοσ προοριςμόσ για να γνωρίςετε μζςα ςε μια ώρα το μεγαλείο του Βυηαντίου και τθν ιςτορία του.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΒΡΑΜΗ


Το Μουσείο Νεώτερης Κεραμικής είναι ένα μουσείο με πολλούς ανεκτίμητους θησαυρούς. Εκεί, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που μπορεί κανείς να δει για την κεραμική του 19 ου αιώνα. Όμως, το συγκεκριμένο μουσείο δεν έχει μόνο δημιουργίες για να θαυμάσεις, να κοιτάξεις και όχι να αγγίξεις. Εκεί, υπάρχουν και ειδικοί χώροι για να μάθεις την τέχνη του πηλού και να φτιάξεις τα δικά σου δημιουργήματα! Επίσης, υπάρχουν αίθουσες στις οποίες μας εξηγούν γενικότερα την ιστορία του πηλού και μας δείχνουν εικόνες στον υπολογιστή. Τέλος, υπάρχουν και χώροι στους οποίους μπορείς να ζωγραφίσεις. Στο τέλος της ξενάγησης, μπορείς να αγοράσεις κάποια αναμνηστικά. Σας προτείνω να επισκεφτείτε αυτό το μουσείο, διότι θα περάσετε αξέχαστες στιγμές! Νεφέλη


Σηάκλεο από ηελ Αίγηλα

Ζ ζηάκλα ηνπ γάκνπ

Τα πεξίθεκα δσγξαθηζηά ηαβάληα ηνπ κνπζείνπ

Ζ ζηάκλα ηεο δηθαηνζύλεο

Σηάκλεο από ηε Σίθλν


Γεκηνπξγώληαο ζην εξγαζηήξην ηνπ Μνπζείνπ…………….


Μία από ηηξ επηζθέρεηξ μαξ θέημξ ήηακ αοηή ζημ Μμοζείμ Μπμοδηάκε πμο βνίζθεηαη θμκηά ζημ ζπμιείμ μαξ. Σμ Μμοζείμ αοηό ήηακ ημ ζπίηη ημο μεγάιμο Έιιεκα δςγνάθμο Γ. Μπμοδηάκε. Γθεί μαξ έδεηλακ έκα βίκηεμ πμο μαξ έιεγε γηα ηεκ θαηαζηνμθή ηεξ ΢μύνκεξ θαη ηηξ ακηαιιαγέξ πιεζοζμώκ πμο γίκμκηακ. Σμ βίκηεμ αοηό είπε ελμμμιμγήζεηξ απιώκ ακζνώπςκ μη μπμίμη ακαγθάδμκηακ κα εγθαηαιείρμοκ ηα ζπίηηα ημοξ θαη ηηξ πενημοζίεξ ημοξ θαη κα θύγμοκ. Όιμη ήηακ απανεγόνεημη γηαηί ζα άθεκακ ημκ ηόπμ ημοξ θαη ζα έθεογακ γηα ημ άγκςζημ. Γπίζεξ μαξ έδεηλακ μηα έθζεζε ένγςκ ημο δςγνάθμο ΢πύνμο Παπαιμοθά μ μπμίμξ αθμιμύζεζε ημοξ ζηναηηώηεξ ζημκ πόιεμμ ημο 1921 ζηεκ Μηθνά Αζία θαη ήηακ επίζεμμξ εηθμκμγνάθμξ ηεξ εθζηναηείαξ. Σα πημ πμιιά ένγα ημο όμςξ θάεθακ ζηεκ θαηαζηνμθή

ηεξ ΢μύνκεξ θαη έηζη ζώζεθε έκα πμιύ μηθνό πμζμζηό από αοηά. Μαξ έδεηλακ ηέιμξ έκα βίκηεμ πμο έδεηπκε όηη όζμη θάημηθμη ηεξ ΢μύνκεξ εγθαηαζηάζεθακ ζηεκ πενημπή ηεξ ζεμενηκήξ Νέαξ ΢μύνκεξ έπηηζακ ηεκ Γθθιεζία ηεξ Αγίαξ Φςηεηκήξ πμο είκαη ακηίγναθμ ηεξ Αγίαξ Φςηεηκήξ πμο οπάνπεη ζηεκ ΢μύνκε. Σμ βίκηεμ μαξ έδηκε πμιιέξ πιενμθμνίεξ επίζεξ γηα ηεκ Γζηία ηεξ Νέαξ ΢μύνκεξ θαη ημ μεγάιμ θμηκςκηθό ένγμ πμο πνμζθένεη .

ΑΝΘΗ


Σα πενηζζόηενα παηδηά ζηεκ ηάλε μαξ δεκ έπμομε λακαπάεη ζε θάπμηα δακεηζηηθή βηβιημζήθε θη έηζη όηακ μαξ ακαθμίκςζε ε δαζθάια μαξ, όηη ζα πάμε ζηε Δακεηζηηθή Βηβιημζήθε Δάθκεξ, πανήθαμε όιμη πμιύ! Η επίζθερε μνίζηεθε γηα ηεκ 1/03/2013! Η βηβιημζήθε είκαη έκα ανθεηά ρειό θηίνημ με ηνεηξ μνόθμοξ θαη απμζήθε, πμο θηιμλεκεί πενίπμο 10.000 βηβιία θαη ιεηημονγεί θαη ςξ ακαγκςζηήνημ. Γπίζεξ θάζε Πέμπηε απόγεομα, δίκμκηαη θάπμηα μαζήμαηα, όπςξ μάζεμα γαιιηθήξ γιώζζαξ θαη εηζαγςγήξ ζημκ γαιιηθό πμιηηηζμό ή μαζήμαηα Πνώηςκ Βμεζεηώκ! Γμείξ πήγαμε θαηεοζείακ ζημκ ηνίημ όνμθμ ,όπμο μαξ οπμδέπηεθακ δεζηά ηνεηξ θονίεξ! Γθεί είκαη ηαληκμμεμέκα ηα πενηζζόηενα βηβιία, ακάιμγα με ημκ ανηζμό ημοξ θαη ηα ηνία πνώηα γνάμμαηα ημο επηζέημο ημο ζογγναθέα ημοξ, θαη ημπμζεηεμέκα επάκς ζε μεγάιεξ βηβιημζήθεξ! Οη βηβιημζήθεξ είκαη βαιμέκεξ έηζη ώζηε ακάμεζά ημοξ κα ζπεμαηίδμκηαη μηθνμί δηάδνμμμη, πμο επηηνέπμοκ ζημκ επηζθέπηε κα θηκεζεί άκεηα ζημκ πώνμ. ΢ημ θέκηνμ ηεξ αίζμοζαξ οπάνπμοκ θάπμηα μεγάια

ηναπέδηα μπμύ μπμνεί μ θαζέκαξ κα δηαβάζεη ημ βηβιίμ ημο! Ανπηθά μαξ άθεζακ κα πενηεγεζμύμε γηα ιίγε ώνα μόκμη μαξ ζημκ πώνμ θαη μεηά μαξ είπακ θάπμηα πνάγμαηα γηα αοηό ημ θηίνημ θαη γηα ηε μαγεία ηςκ βηβιίςκ! Ύζηενα ε μία από ηηξ ηνεηξ αοηέξ θονίεξ μαξ λεκάγεζε, ιέγμκηάξ μαξ πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ θαη ιεπημμένεηεξ γηα ηα παναπάκς ζέμαηα. Γθηόξ από ηεκ ηζημνία ηεξ βηβιημζήθεξ θαη ηεκ θηιακαγκςζία , μηιήζαμε θαη γηα ηεκ ηαληκόμεζε ηςκ βηβιίςκ, ε μπμία ηειηθά είκαη πμιύ πημ δύζθμιε απ’ όζμ θαίκεηαη. Μεηά μαξ έδςζακ θάπμηα βηβιία πμο βνίζθμκηακ πάκς ζε έκα μεγάιμ ηναπέδη θαη μαξ είπακ κα ηα ηαληκμμήζμομε.

Υςνηζηήθαμε ζε μμάδεξ θαη λεθηκήζαμε ηεκ ηαληκόμεζε! Οη πενηζζόηενεξ μμάδεξ δοζθμιεύηεθακ ανθεηά, αθμύ ηα βηβιία ήηακ πμιιά θαη ε ηαληκόμεζή ημοξ ήηακ μηα δναζηενηόηεηα με ηεκ μπμία δεκ είπαμε αζπμιεζεί λακά! Όηακ ηειεηώζαμε ηεκ ηαληκόμεζε ε θονία πμο μαξ λεκαγμύζε μαξ είπε πςξ γηα πνώηε θμνά είπαμε θάκεη μηα πμιύ θαιή πνμζπάζεηα! Μεηά μηιήζαμε γεκηθόηενα γηα ηηξ θαιέξ ηέπκεξ, όπςξ ε δςγναθηθή, θαη είδαμε θάπμηα βηβιία με πίκαθεξ


ζπμοδαίςκ δςγνάθςκ. Σέιμξ ράλαμε ηε βηβιημζήθε θαη μ θαζέκαξ δακείζηεθε από έκα βηβιίμ πμο ημο θέκηνηζε ημ εκδηαθένμκ! Σμ βηβιίμ αοηό πνέπεη κα ημ επηζηνέρμομε άθζανημ εκηόξ εκόξ μήκα! Οη ηνεηξ θονίεξ μαξ απμπαηνέηεζακ ηόζμ δεζηά

, όζμ μαξ είπακ οπμδεπηεί ζηεκ ανπή θαη ύζηενα γονίζαμε πίζς ζημ ζπμιείμ μαξ! Ήηακ μηα πμιύ ςναία εμπεηνία πμο μη πενηζζόηενμη ζα ζέιαμε κα λακαδήζμομε!!! Γςγώ Δναθμοιάθμο


΢ηεκ ηάλε μαξ δηαηενμύμε μία μηθνή δακεηζηηθή βηβιημζήθε ε μπμία έπεη πμιιά βηβιία όπςξ :ημ «Ημενμιόγημ εκόξ ζπαζίθια» , «Σμ πνοζό θμνίηζη» , «Ο πιακήηεξ ζε θίκδοκμ», «Με άγθονα ηεκ θανδηά» θαη πμιιά άιια .

Γπίζεξ θάκμομε θαη Φηιακαγκςζία. Έπμομε πςνηζηεί ζε μμάδεξ θαη έπμομε ακαιάβεη κα δηαβάζμομε έκα βηβιίμ. Σα βηβιία είκαη: Άκκα θαη Θεμθακώ πνηγθίπηζζεξ ζηα λέκα, Η παμέκε ζθναγίδα ημο αοημθνάημνα Ιμοζηηκηακμύ θαη Ιζημνίεξ από ημ Βοδάκηημ

Γοπανηζημύμε πμο δηαβάζαηε αοηό ημ άνζνμ γηα ηε δακεηζηηθή βηβιημζήθε θαη γηα ηεκ Φηιακαγκςζία όπμο θάκμομε!!!!! Θα ζαξ πανμοζηάζμομε ηα βηβιία πμο δηαβάζαμε ζημ επόμεκμ ηεύπμξ ηεξ εθεμενίδαξ μαξ. Δέζπμηκα


Τν ζηαπξόιεμν ηεο Καζαξήο Γεπηέξαο Γηα λα ιύζεηο ην ζηαπξόιεμν πάηεζε CTRL+θιηθ πάλσ ζηελ «Καζαξή Γεπηέξα» Παδι ραξηαεηόο Γηα λα ζπκπιεξώζεηο ην παδι πάηεζε CTRL+θιηθ πάλσ ζηε ιέμε «ραξηαεηόο» .

Τνηόο θαη ζρνιείν 1. Ο Τνηόο θέξλεη ζπίηη ηνπ ηνλ έιεγρν κε ηελ αθόινπζε παξαηήξεζε ηεο δαζθάιαο ηνπ: - Ο κηθξόο κηιάεη πνιύ! Τελ άιιε κέξα ν Τνηόο επηζηξέθεη ηνλ έιεγρν ζην ζρνιείν κε ηε ππνγξαθή ηνπ παηέξα ηνπ θαη ηελ αθόινπζε ζεκείσζε: - Καη πνύ λα γλσξίζεηο ηε κεηέξα ηνπ . 2. Γάζθαινο : Γηαηί δελ κηινύλ ηα ςάξηα, Τνηέ; Τνηόο: Γηαηί κόιηο αλνίμνπλ ην ζηόκα ηνπο κπαίλεη λεξό κέζα! 3. - Πώο πήγε ε ηειεπηαία κέξα ζην ζρνιείν, Τνηέ; - Πνιύ θαιά. Ζ δαζθάια κνπ ,κάιηζηα, κε ζπκπάζεζε ηόζν πνιύ πνπ κνπ είπε θαη ηνπ ρξόλνπ λα πάσ ζηελ ίδηα ηάμε, γηα λα είκαη καδί ηεο. 4. Σην κάζεκα ηεο έθζεζεο Ζ δαζθάια βάδεη ζέκα: «Μηα κέξα ζην γήπεδν» . Μεηά από έλα ιεπηό βιέπεη ηνλ Τνηό λα ζεθώλεηαη λα δώζεη ην γξαπηό ηνπ. Γηαβάδεη έθπιεθηε ε δαζθάια : «Καηξόο βξνρεξόο. Μαηο αλεβιήζεη!» 5. Ο δάζθαινο παξαδίδεη ζην κάζεκα ηεο γιώζζαο ην θεθάιαην γηα ηηο πξνζέζεηο: - Όηαλ ζε κηα ζύλζεηε ιέμε ππάξρεη πξώην ζπλζεηηθό ε πξόζεζε «πξν», ηόηε απηό ζεκαίλεη όηη θάηη γίλεηαη πξηλ από θάηη άιιν. Γηα πεο καο, εζύ Τνηέ, ηη ζεκαίλεη ε ιέμε πξνπαξαζθεπή; - Μα είλαη απιό, θύξηε! Πέκπηε ζεκαίλεη! Γηώξγνο, Γεκήηξεο , Νίθνο Σην επόκελν ηεύρνο , ην παζραιηλό, ζα έρνπκε λέα θαη ελδηαθέξνληα από ηηο πξνζερείο δξαζηεξηόηεηέο καο. Μελ ην ράζεηε!!!! Δπηκέιεηα έθδνζεο: Καηεξίλα Αζαλαζνπνύινπ

4 pemtousiesissue1  
4 pemtousiesissue1